• No se han encontrado resultados

B ^‘■g ^“^ c; I' „- a.§ ^ s s g, IJ 4 ^ i fA c ^ °-s ^ B J I s-^ f-^ K/i *

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "B ^‘■g ^“^ c; I' „- a.§ ^ s s g, IJ 4 ^ i fA c ^ °-s ^ B J I s-^ f-^ K/i *"

Copied!
531
0
0

Texto completo

(1)
(2)

*

5 - ..../7

* tzl • K/i

<L> O u

^ r^ ^

- c c ' u Î5 § > . ^ p . ^ § ,/, U - -i: i t c ? O ^

>^*”5

«

nj

e:

c

tn

. Vj ÍÍ fA i

s =s S ' :; "^ ^

-S :s

^ r S ^ s< a- o ^îs

4 ^ -

■ ^ “ .:^ oc ■ Sj ^ ™

^ ^ “S ^ g J i f f s .-¡s -B

I ^ ^ g f l

'S f á p '^

^ ^ í»í^ ^ ^ '*'*'*x,

í:? ^ k ^ -Si

fc-# ^ C' u 5S C

^ °-s ^ B J I

' S > • § I S % < 5;

Í3^ ^ Ï V - S 1 -5 ^ S 5 I J l ' ^

« ^ V - S 2 "= 'S* - <f

„- a.§ ^ s s g, IJ

§ . E 3

^‘■g ^“^ c; I'

O Vi ,T \J^

S «-V vT.ii

n . ' j

c j j oo • ûL-:3;

§ -

s - ^ f - ^ u 0

»__ tc J::^

^ o '^ 'S > §

« - Û- C IM -4^ U O "T3

Vi 3 *13t >

u '4Í '-' C

r I

^

■G V? O

2 s- ^ *t b sC ^ S5 ^s a

5 , =5 ^ H -îît ^ ^ c 1 ^ 4-

“ Vui -• ».* , ss . _ •,. S-i V» S» ^

c o

« ^ is* <j , si /vj a ^

C . V, p / « 4 'ií_ - :i? T ií, S . § i £ i

- 2 i 2 g - § S g 3 j í ^ - S ri,, ií -O u S^ tü O ^ O « C o u.

rs _ • •-, u »-»

E H s Ü rO 3

B

C tXD o ^ Vi

^ 3 ^ Î1 -K

(3)

■tx, ^ ¿ - ¿ ^ ^

^ ^

•ao <. -S St - o 5s«h

~ S i --S

^ ^ St ^ ^

S-V <-5 Ci ^ ^ 5 ? ^ ^ fc

^ S ’' s

^ ^ ’ ^^-Î2 - S ^ - ° 1 1 i S ^

1

5t ^ >*

^ - S 5

E ÎS

f

•*^St

St

' S .

5*.

-S i

<L>

u

-ssî§

a s re

6 i ' f e

^ ^ J I 'S

n s ^ “’« r ^

v>~

Vj

oSt<o

Ü - ^ h

o 15 ^ ? S -H - • s s

Stc>

rn t\

1«»S

•>»*

' S .

5<.

aI

•f«

»» o «5 ¿ o -o o ^ J 2

3 ?? ^

■;: S w a ^

o - o 2 -

U 'O i l « i- t« re re *-*

JLa . ^■

.<L>

(/>vj re

iO ¡2 re •~ou O O

^ S 3 rr^ ü

^ a . ’ n

aM O

H c o

O re E 3 ^ o ^

*- <si2 ^ 3

" ^ o °- -o

o C«

y

^2¿t>

o _

co oUi g '- a '-H' CO

3 e «-* »

re

u O u .3 55 c O SUl

o

"Ou (L>

aCu

V» •»

. § ^ u

ts , ,o* V»

*^3

re

!U

3

^ 9 P ^

Q ^ U (O

C3

j=

o

3

3

O^ C

i> . o

— u<U r.

(U çO

^ W o

^ -O . >

u>

reU4 33 C re !J 3 w C 3 -3

« « o

co

o

o

Su -§■)->

Cli O

E ' 3 >/>

O '^ O

V5O

t it-l U 0 ^ ^ V3

*- ^ OH*,__

a o . g . o reC -

‘ CT»

w '*■*

(/>

re . 3 - C J r i

55 t*^

t/i i f

rt

oc J 2 ‘ 5 « S2

- 3 0

^ ® — ,, -,

-T3 -TS CT33

Ci f 3u

ri-r C/>

p ^ c ^ u3 H 3O

Os *-<

7~"7 .*'’ ,‘f?^' -• *’'?! -•■^.j.

^- T- 'Jif

¡

J/

/ -

Ì 0 \

Í

/

/ -''^ - .■> J-

r -i- .

/ /

(4)

«3

t íO

£3 C

^ rt n Cc a -l- D JD

wo

cc

■n'•m Di

rsc»

^ ^ 2L

cr !£r- c w fT^

oc <á

>-<; c r

_

j3 W C

O o

co rp t3— • ;=; Di

3 cj ' «t

Q-v_,.

Di -

O 3

5¡^ «

^ O 2

3

C O•-t

Cu.

o

^ rs n O

'N ai3

'•■ f—T Di n ín rs

Cn rt

^ ñ O S c d

ñO ß B O § - 1

3 s . D_ ri

2 rí 3 o 00 r-

^ Ö R ^

„ 2;

2 ^ ti o

^ ' £?> t»

t ' ■in

0 0 * 3

■■Si VÎS

ISl

êC3 'TJt i

»0

<

tT"

rtrs u

Ci3

0

w0 ' •T3

*n0 £á 0ii-^

# ' <

p in

3 5 3"

0 nt

=-4 0

Zj

*-t 0 D - 0 r>

3 " 3 . n

0 n

V*xJn

Di ‘ ÖO

íM a * O•t P)

r t

o,

Q.« Cl. 0 rs '1

5 oó~

o ' 3 3

CTi 3 rs o A rT^'

O p 3

2 cu

3^ Cl.< i .

•-0rtrc

^ CL ß O Z 3 r i .

c- S /»

r. G_ 3 -^

3 S . O c

^ ^ n so 2 ^

^ o o ^ w

o

^ 0SS'-1 O o • j

^ ÎS H, ;

Í5 .

£*■ S?*

^ ^

Sí §2 ■'^•

^ ^

q 3 ^ - g -

(ñ Di' "^U rT- r O. w ^ S -

<í' !J

3 § S F

CTi

w rt" ^ 3

2 s. C^.-C ^

¿¿ ir. ^^

^ 3= m « -

so _ o 5 ? ?v O- ri WT"j to o

í 2 5S'm C14 2T

0ri

■ C3

*-l'ts]f

♦ n

Î5-**>».

"'Si S;

• •'Co su

30 i-i3>

í^, u • 1 s i s5-

3r» ♦>*. • - Öd

§ -

0^ "*i9

^ 1

é>>

3

xj

» • i *“

^ ^ =3 a ^

c ^ 'S

(5)

'AX) L E C T O R E M .

k

|~^HESAVRVS P. Bartholomsei B r^o depuò é^icudendas Aat,

tuiic'ténaporis pueroruni né^elsicacjs iatis Cuòfidij ^Sc vtilitatis àm ilit , cum mihi.forte traditus eft , vt recognof-

cereni, &'inciidu , fi opus eCfet, rcddciem reformandus. Suf- ccpi opus ad fpeciém non laboriofum,brevi namque ilio me expedien- dum potavi,fed dum recenfeo, atque ad librara p u ra , & erauna^cri- fìs,ac indici) totum pondus expendo ,& examifto , in labyrinthum me feiiiiiii ifrepfifTe vidi , Se làm Thefeffilum requirebam qua revocare poirem gràduim, & remeiré. Multa enim , vel typographorum infei- tià, vel correaorum incuria perpef am excùta,aut fuis dimòra fedibus inveni. Innúmera defideravi vocabula ( prster vtriufque linguae dia- leaos , elegantes eloquenti formulas , & phrafes ) quin etiam crudi- tifsiraorurn virorum , in quorum manus inciderat per tot annos hic Thèfaurus, diligentiam, & ftudium, quando eum fuis opibus, & facúl­

tate non locapletiorém reddidiffènt. T etigit animurà tara digna rei latin a commìieràtio , & im putit, v t , qua poiTera arte tara agro cor- pufculo vàlentem vndiqne faccrem medicinara , integramque afFer- tem fanitatem.,Itaque eo confilio manum operi àdhibui ^ critica falce multa pùrida,& luxuriantia refccui, excitavi languida, mendofa cor- t e x i, confufa, & túrbida ad puriores fontes reduxi » explevi lacunas, fuo afeià , & dolabra levigavi imperfeda., & nuda exornavi defidera- tafque cuiquè verbo varias, & frequcntes fiias addidi lòcutiones , at- ique in priftinum, propriumqúe Ìplendórem ex oblivionis tenebris X>atinam , Hifpanamque didionem , aut ditionem per continuum lu- Ururo (neparum òlei ,& opcrae à me impenfum fuiiTe potes) magna ex parte vindicare, 8c revocare curavi. Vt non iam veterem illam 3 & iil- forroem formara hic Thèfaurus prtefeferret , nomenque gereret ex .parte inarie, vcrum ycrus Thèfaurus vndequaque fuis Latini , & Hif- pahi idiomatis cumulatuS divitijs,non folum tyrunculos, & inprofef- fione grammatices novitios pueros inftrueret i qriod primùs Audor optirae providit 3 fed eruditifsimum quemque fcripturum, aut dodu- rum virum ipeciofa fupelLedile,gazifque pulchei*r3mi-!sí^dítafret , locu- pletaret,& ornaret fuis.Qimm pluriraas potui Latinar linguae divitias per varios,& illuftres,tam prifci,quam noftri tevi > fparfas ,& diffufas sudores in noftrum Thefaurum colligi , & congefsi , tibi fub manum natas, & ad calamura promptas, & linguam. Quod , fi vcl medio cri- tes his litteris tindus fueris, experimento comprobabis, repericfque me , non ex muftaceo ifto laureolam quaerere , fed non alitèr , quam ingenti labore jfolcrti indicio , yariaque audorum ertiditione , tana

f z ' ' CO' '

(6)

copiofaro fcribendi , loquendiqüè sègetem ívolmníneñon immodîcôî appcrare j& compárate potuiffe. Ferèn ihil taiirelegans ,& nitidum in Cicerone: taaj purum, proprium, & nativum in Suetonio : tam le- jiid u m , & falfum in Plauto ,& Terentio : tara floriduor vègetuna apud optimænotx in hoc li?tcrarum Senatu, recentífsimum quemque a r riie rit, quod noftro ThefaurQ contentura non gaüdças.Multa etenira iam antiquata temporis rubigine o.bColever-unt , imô obfórducrunt, quæ ingenij lima expoliri oportcbat, atque ad florcfcentis hpftræîcta- . tis confîari, & reformari imaginera poftulabant. Habet hoc potifsi- .jmam tempus, yt ffurpinum more , quò longius d e c u r r it , eo copiofius . fluatj virefque,& laudem acquirac cundo.Éàde causa fontes ipfos ha-

„ manarum non foliîm reclufiraus litterarumjfed áureos rivos,qui m ul­

tas lecum traxerunt divitias ad irr.igandos fitiente's adolefcentis d i t .ciplinæ campos diduxim us, & derivayimus. Ncque ideo lucubratior .nibus) & diligencia tanta omnia me aTequi pocuifle præfumo , multa .elucdtiones, voces, & verba ftudium eiïugère noftrum, curamque elur .feruntjin quæ h forte tu incederis^uvepiorit, Non omnia poÏÏumus om­

ines,& ope tua venturo tempori fervi , vt ego pfæfenti borì defui meo

„iamfenior. A liqua difficilia pffendes,quæ, vt'pucrj, tuum pr^tervOr Je n t ingeniolum, & fit digous vindice nodus, non inffcior j at adi, coo.^

fule magiftrumj acque ille ftantillum laboris in explicandq,furcìpiat>

.quando ego tantum opcræin cogcrendo confuropfi ■ Auftorum nomini- bus , vnde hsc .florida decerpfi ,‘citand.is, & apponendis fupe.rfedij ne .corpus infercircm, ne grandius fuccrerceret., çartufque veniret. Ero- d u i agnofcentt rudes, finem habebunt,vtrifque vero ipfa.fe brobabunty

& aftruent yeritatem. En iara latinæ linguæfatis pfoyifùm imus , no.- . fìrpquc,qua parte laborabatjfucurrimus labore>& qusefplendidat EuC-

;ginæ in fcrmonis ornamento lacinia d e c r a t, concinne aftruìmus, X.3- tinæ Hifpanìequc linguai fines,& imperium longé? latèque explicatùm propagavimus. Vos omnes qui vcl in hac littcrarfa arena tyfones, 5ç noy it ti rudibus batuitis, vel lam rude, conati lernn.ifcatam'Tupe rior es .difciplinæ paltnam reppr’tatis , fi iterum ad çxpr ce.nd.iini'ftylum. vps jn clu d itis ludoj'noftro quantulo labore ad operàm, & opera yeftra fa- -cilè ì 8c commode fruiminor. Monica taroen quddam ad vfum hic fu- b ie à a , obiecv,ate,,qoæ vernacola linguajvt puerifacilius capiant,exa-

randa potavi. . . ’ " '

r1*

•■'ìj ^ , •r’

I N

(7)

V

IN T H E S A V R V M

V E R B O R V M , A C P H R A S IV M A u& oris Prasfatio.

, VM L atin a lin g usivt ceterarum omnium,vfus intelligen- do,fcribendo,loquendoq;verfetur: 3deaquidem ,& intellt genda,& explicanda,qu«runt Lapine confcripta,in roultis - doaifsimorum hominum vel commentarijs,veI lexicis ta-

^ turn prafidij eft» vt nihil iam amplius ad cam rem detid^- ..rari poftp videatur.Ad eloquendum vcro,atque fcribendum etiì doftp- .rib . fane m ultifunt lib r i,quibus iuvari pofsintj tirofiib,t.amen,ac L ? - tinte lingu^ plane rudib.magna omni.no penuria eft.Quo cum Hii _ panum aliquid ex prxeeptoris p rsfe iip tio in Latinum transfe.ra nt,

quod frequentifsimum illis eft’.vel longiore etia,m orationem fuo Ma r- _tc componant, cum ipfa rerum vocabula fxpe ignoren.t,n.e fcilic^t

reant quafi in falebra vocabula ipfi confingantdo.cutionefqHC eiuimodi, qu2 à Latini ferraonis puritate atque elegantia maxime abhorreant.

quxtamen ipft,vt à fe inventa,quafi .proprios fetus plus a-pant: eaque quo malori funt labore quacfita,eo ipforum memori? Srmius inh?ref- ,cunt.Ac in oratione quidem longiore»fi eadem fjrpius fit eíFcrenda fen- tentia,C(]m verborum inopia laborent,neq;propterea veftirejUam,va­

r ia r e ,atqjornare pofsiot eadem frequenter verba vfurpare^inqulcareq, coguntur,non fine audicntisfatiei.ate,acq;faíidio.Quod cu fits tot an- mis,quibus crudiend? iuventuti operam dcdi,cx-pcri,enti.a ipfa _

,fem':& quantum inde nafeatur incommodi,animad.vcrti^em:^,cup^ebam quidem vehementer aliqua eos ratione iu ra te ; vt qqocies Latina ota- jtionem efneerent, neqjmagifter adeirct,qui eos,vbi in ctufmodi noduiii difficultatemque incidiifent, expediretj perfugiurtt aliquod h a b e re i^

Videbam enim,vt adformandum ftylum, elo.^ucntiam,q\ic coniparanda nihil magis yalet quam plurima fcrip tjtarc,fi elegantqr ^d Eat, ^tque concinne, (quod ipfe eloquentiaeprinces, parenfque teftatur) fic eiu dem eloquenti^ ftudiofis nihil obeííc raagisjquam frequentem vsu bar­

bare, inquioateque feribendi. Hare igitur me ratio im pulit,vt quan o omnia mea ftudia,meam operam,meque totum, fi quid forte fum,a o<

lefeentem inftitutioni commodis, v tilita tiq ; dicaverim,hunc laborem fufeiperem , non modo illis vtilem,qui ad eloquentiam afpirant, e

ctiam neceíTariumjatque eiufmodi opus conficerem,quod non modoHil pana verba Latine reddira,fed plurimas quoq5fententias,ali|S atqja ijs verbis qrnatas, contineret; cuius quidem fubfidio> & inquinata verba

(8)

& cJuíHem fep W lterat^ ìocudonis ^ tietatem geryacilepoíTent. Si quis^vero mirabitar^aliquot in eo verba, q «s

fecTm fiat^confideret iVe

fecum, quam nmlns verbis Cicerohi,dum fcTÍber'et,ivti on^is sió fuit- que qnibus Latine appellarentur, ihveniti de^uerunr : quaro multis denique.Ciceroneni ipfuni vfuni fuiffe, credendum eft in iJlis ferir,tis, i S e r r ' n c u m Larina lingo? detrimento iniuria tempo^rum L I \ 9 ^ '' cum perpenderit, mes fortaíTe fententis adferiben- dam putavitfuam Sic-enim Temper cenfui, five in verbis fin2ulis, five inlocutionibus vfurpandis.Ciceronem in primis auftorem fequen- , tq,iraitandum eíTe, eumqjvnum esceris feriptoribus nrsferen- dum,ybi vero Ciceromanqm verborum non eft,quo res explicetur,nnd Temper long.s circuit.onibus proferendam eire,dilatandamquc fented- tiam,quod accidit fspe auribus moleftifsimuro: fed ab illis efte verba niutuanda, qui de ea re, quam traftamus Latine quidem,neque incon- cinnefcrip^erunt.Cur enim Livij,cur Csfaris,cur Saluftri verba reif- ciam3 vbi Ciceroniana defunti Ñeque vero Plinius femper . & Gold- mella neghgendifunt, cum de ijs rebus agunt, quas ncque Cicero,ñe­

que ceterifcriptores, qui probatifsimi habentur, attigerunt. In qua tamen prudentiam, cautionemque oportet adhibere : eftque fermonis venuftati dihgenter confulendum , ncque vero quicquam audendum, quod eruditas aures iure pofsit oiFendere. Quod quidem nos vt cave- rernus d ilip n ter curavimus. Sed illud tamen eorum caufa diai/m fit, quibus nullum omnino verbum quod Ciceronianum non eft , piacere vnquampotcfl.Nos vero fi quod optabamus, confequuti fumus, nobis quidem maxima erit caufa Istandi , qui, quod propofitum nobis fem- ,per fuitjbene de laventute meriti fumus.fin minus vero,ne id quidem

conatos nos eirc,vnquam penitebit. Et quoniam hac in re vna adolef- centum fpeftatur vtilitas, fi tanta ex labore noftro pcrcipiatur,quam- amoptamus,&imperaraus,dabimus certe operam,vt hoc ipfum opus,

co Optimo maximo ucc, atque adiutore, cuius prscipue caufa fufeeptus , eft labor , augeamus vbi opus 3 fit ~ '

cxpoliamus,& orneiMus,

T M S À :

(9)

; T U S S Z i.

N

o s el Doaor Antosío Aguftin de Mejidoza,del Confejo de fu Ma- geftad,y AíTeíTor del lluftrifsímo SenoHD.luatì Fernandez de He redíajRegente eltDficiö de lá Gc'nèfai Govfrnacion de Aáigo'njpór co- mifsion a'Nos dada en lás'Cortes vUimametí^celebradas en la Ciudad deCalatayudiy conclulclas el ano para há'zer lo infrafcripto: Ave mos vifto efte libro intimiado, Thefaurus HifpanoUtinus,im-^re^o en Za­

ragoza,por los Regidores delHofpital de Nueftra Señora.de Gracia de Ía nuTma Ciudad , y taíTado cada pliégo de aquíl á^aátro dineros,'el

■qual precio le.,tenernos :por.jufto,y acomodado, y queremos fe ponga al principio de cada libro,para que a todos c.onfte; Para lo qual,de pedi- niíento de parte del dicho Hofpital,dimos la prefenré firnrada de nuef-, tra mano.BnZaragoza a iS.dias del mes de AgoRo,d£l aííp 1,6.2 7. '. j

? . ; - , - ■ : • f , ; . V.Men4o‘Xd^,iAffeffor.

P

OR-el Fuero de Cdldtdyud del ano i6"2.4.ti‘ene PriviUgh el/Iäß^itdl Rtdlyy General de N.Senora de Gracia de la Ciudad de Zaragb(^a,para mprímir^y pender todos los libros, con que f e ha de leer,y enfeñar la Gramática en eße iley~

no de o í r agón-,con prohibición,que ningún otro fuera deld'icho Hofpitdl,é'quien fu poder tuvierejó^pueda impriwir)tenertnr renderini IpsMaef rosenftttar,ni leer por otros, que los dichos libros imprefoseen el mifmo Hospital, J o grayes

penas impueflas por el dicho Fuero. ‘ •.

... v-iim ■

L I C É ^ C l U f

E

l DoAor Don luán de Salinas,Coíegial dèi Colegio de San Barto­

lome de Salamanca,y en lo Efpirkual, y Temporal VicarioGene- ,a « lie .la Cindad.y Ar^obifpado de .Zarago^a^por el üuftrifstmo^ Re ver-endifsimo Señor Don Fray luán,de Peralta , por la gracia de Daos, V’de la“Santa Sède Apoftolica, Ar^obífpo de.Zarágoga , del Confejo ds^

fu Nlageftad,&c Damoslicencia para que fe pueda imprimir vn libro intitulado, Thefaurus FÍ?Ü>anolatinusi con ello , que al principio de cada ,vn libro yaya ella nueftra licencia. Dat.en Zaragoza a J.-dias dé Bner^

iiíé’S.

Mi Doclpr Don luán de Salinas,Vic-Ge^.

Por mandado de dicho Señor Vic.GeñlJ ...'•

g[ Por Antonio Zaporta,Notgrio.

G -7 fablq Carßa, Notario.

(10)

AVISOS PARA j MEIOR

A P R O V E C H A R S E P E S T E ^

t e s a v r o

.

B

VSCA los vocablos fiempré en fu origenjy fueni- te, como valor,y valentia en valer. Y todos los modos de hablar en el verbo,ò nombre principal.

Como a Dios, de Dios lo aya,.&:c.JEn Dios lo hallarás.

Para hallar el adagio , mira con que letra comienza la primera palabra,y buícale en ella, íi ai no ..^íla ^paífe a lafcgünda,ó tefcéra,cófno Pregona vlnoVy vendewi>

nagrc.Sino le ropas en Pregona, ni en Vino,paila a ven­

der,&c. Y fi en ambas parteSj7’ik:dap/eaH«cf«w,^ mihi

d í i f U x l a h o r , ‘ '

Los nombres que feeferiven con Y griega , hallarás en la 1 nueílra. Y los que con Z,enJa C j algunos que comienzan co.n,V,en ía B,y otros al contrario.

Los nombres de Reynos, Provincias,y Ciudades,fe ponen a parte al fin del libro por el orden del A.B.CJ.

1 De ordinario fe pone el Romance antes del Latín) aunque tal vez. fepofponc, maxime, en ios feftcrcios, y monedas. - \

D g

(11)

f f f si*

De L u terà A,.

A

Prepoficiott, kAÌ. ^A, kA ,Atttant<i • ol<t. Heus Anto­

ni. A qae t»4l his^e^ Ah heu , quam perperam me habui.

A aìgtin hgiT . Aliqud. A entr<imhiti‘

piirfcij vtròqge.

A e j f f fugar dode ru effas.IRuc.Adon- de ejlà aquel. Wìixc.Adcndeefloy yo^

Huc, A ìiiuguna f arie. Neutro. A qitdlquiera p a r i t Quooumque; A l mtfmo lugàr. ^odein..Adon4e quic.

res, Qnoliber.

A bra^o p<*rfiic.BrachioTum lacerto»

rumque innexu, complexui

A nfno lerdOfdrriero loco. Malo nodo,, malus quxiìtus eft euneusi

A bu’to. Temeré.- Indifcriminatim,:

parum confideratàre.

A cencerros <<f<</?4dei,Silétibus tiibis,,

& tympanis; Vide, Cencerro, fc/i rem », Radicitus} á ftirpe;

A contento. Ad plaeitum.- Ex voto; &

fententia, adguftmn,& palatura meum. A dtf¿t*Jio, Infipidé, inuita;

Mineruà;

A coces. Calcibus,& pedibus;

A cuchilladas. Gsefim. A éfiocadaSf ò- puñaldárts. Punñim.

A deshora', Abruptè>intcrnpcftiuè) A Dios. Vide Oi05;

A Dios^y à ’vtntura. laculari fine ico- po. Deo ,& fortuna, aitfpice. Deo,

& fortunac fe committerc;

A DìoSf y *frf«Bo«05i Vàle,fed vt bre- u i redeas.

A dos ca n d io s» Ih ytraaiqtieniaxiW

i * f Pol.r.

lam, & buccam manfum verfare.

A dos manos, Vt raque maiju. Obyis

^ manibus, & palmis.

A buen ojo. Non adhibità menfurai fed iudicio prudenti res jeftimàta.

A efeondidas, Clara, clanculura.

A efeutds. Nofte in tenebria, fub tu.»' nica,'& hnxx. A l a s c/4r«i^5. Palam,iu luce gemiunii

A mata caualloi Prseproperè. Conci­

tato; pr^cipitiq; animo , & curfu, equo-admiiÌb;

A medi a miei,ò rienda. Leni fluraine;.

ieui brachio-, inoderatoque labore.

Facili ,fuauique modo. A ettndet Jutlta, Laxis Habenis, inteinperan-

ter fe effiudit in,.&e., A.la mano. Vide, Manev

A lo mas. Ad fummum rei apicéhj»

& yerticera , vt maximum. A l ò ; mas largo, Vt longiisirac;

A lei menos».Ad miñas, ad minimuraV A poco maSìó menos.Vlvis minus yc, fine deleAu, in confìd^ratè.

A laprimera en tierra. Càntherius in porta cecidit,.in limine ofFendis.

A las mil marauiilas.Admirandum in modum,miraculr inftar,mirifidè.

A l a vna ío f á jPrima , fecunda , &c.'.

Vel adiprimam;

A m a s t e r . Haecaliàs, c&.fiprinmn^

conuenerimus. Pofteà de hisi A mas no poder.Veì inuitus fecit,non"

libere,:Cedens tempori; Vi impul-f*

fus, & neecfsitatc fati;

A medida del de/éo,-Voto>, optaris, meis refpondii res. Ex fententiat ceisit..

A imdo^ò manera. AÚ formaaut fimii- litudir5em;.Dí C4»isfiOtt.lnfía equi;

A ‘ lf<tofo:niH(rTv g^anlatf^aàa.Motmoy léeni'ièports infultant;

A^ A l é'

(12)

» An

^ U i e pdiD‘ e< rttynes M U pin^iitU chapines, Q]¿3C femcl ancilla , nun- quam hçra.

^ muertosfy a iiostHoay amigos. V iri infortunati procul amici. Multas

«micie ias filentium difirait.

ÍÍÍ ttirf«.iNatans..NatatUiflumca tra- dwxi.

i/i no ha\er e^o.'Nifi bæc efficerem.

t/i no »adii OS ilegai i a tanlO. V ,mam çonftabit tibi.

p i In ipfa meridiana luee.

ClarCjin lucc,&confpcftu,omniuJHj

■vcl meo>—

^ fcfiwtrf/i.Humerisjcmxu mco.

peda:{os^lntcrcisè.

fedir de boca.Vid.c,A contenH,

^ ftH lonhtndo.'C^^etnaxim, tutma- tim.

,A ^eÌU«f^J.C«nie£i:ìs lapidibus.fCaxo- jum grafldiacjtempeftate.

IR. |»/tiPedes iter facit.RedibusiScc.

^ parfid.ÇeTtitira.

A paßo de bnejftò 4 piacer. Placide ,'Vjt vQs lent* graduspleno grada.

A C4»<i/i«.iBqucs.E(iuo yeàus.

A ptquty ià c,A« eg*rfcty peligro.

A masprifamas >4g4J'.eaaisfcftmans .«aìeps p^rif catoloa ., qui nimitim

propcrat>ofFendit.

yft. mas motof mas ganancia. Ex fort io- lii cçrtaminc yiüeria p atitu rillu - ftrior.

A fa primerd'Wfià.f¡rima confpe&ujvi illum afpexi.

A prima fa';i^. Prima fonte, ad primam luccni.Infpcciem»fpecie tenus, A pefar de vellacos.lwsitis,Sc gementi

bus inimicii.

filo s bobos vient la iichä. Aiabanda fortunatifsima.

A quando aguardas i Qm» yfqac expe-

An

ftandusîQaando dcliberabîs?

Arredra vayas Diabla. Apage Cae«- demon.

A rio bnelto ganancia de fefeadores.

Turbulenta ,& noua feditiofisfa- uentí In feditione , ycl Andancly- des belli duceni agk.

A fombra anda de tejados. Terrara pr»

tcrracogitat re rtit.

A fabiendas.Deditá. opera. Confaltó»

de,induftria,fciens,& p rudens.

Afangre caliente.In ipCo ardore bcllíj Tcruida,& calefeente re, A fangre ,j-r/í».Defcruentc,remitCHte fe.

,A ^í5^o»..Ópportuné.Tempeftiuc.

jA fntao fnelt/f.Jnmtraaquc autem dor ,mire.

A-foda rebentar.’Aìì fummum.

A trechos.Per interHalla.Sais fpatijçi A trueca.Dam mod«,dummodó.

A í» ’4)»píí'»'47;:<,Radicitas,funditu8.

A ver 7»»eJír4iHeus,íine. Videana.

Oftendefis.

A vi ¡la de tierra. In poftanauis impe- gait,littore,3te.

A va^en~grtte.Apettis tibijs-Conten­

ta voce.

Ai- vanderas dtfplegadas. Collatis Gg- nis.pafsis velis , plcnifqae aliquid .agere.

A 7^«4.Paritcr rcmam ducere. Eodena Ulti

A .Vit. Etiaai. A vtt »«.Nondura.

A ante B.

ACáí^íMíí.MaccUam, Abacero.Macet- larius, i.

Abad. Abbas ,tís . Archimandrita.

Monachorum. Præfal. Abadefa, Antiftiá , ae. Cœnebi) 5 Monialium Prxfcs, Afr<íd/>, Abbatia,x Bene-

íicium

(13)

ficiam «pinauin. A tail h h á i -¡tAÌ

*»o«d\///o.Digauíia patella opercu­

lum. Similes habcnc labra lad;ti­

cas.

Ab4df)e»r.ptftado. Afcllnsialitus, are- faôus.

Aîii*<id.Rkif'o«tros,otis.

Abahdr. Halo,as;^ hbAhddâs ftpdS. E r- halantes offe fuppreifse operculo.

AhdÎMçdrfe <tl pel/ire..Adire diferi- minajiubire.. Se in aperta-perictila' mjtterc-jjiggredi jfufciperCi Vide drre pif/r,« Acemttcr.

Aburatdtt bs mtreadtirUs Merces vî- liorcs fiunty minoris- confiant, vsf- ncunt,ererantur. Deerefeunt p retia- rcrum Annona vrlior eft.

A ’bdraioU mttejs udo. Ccelum cum' terra naifees* perturbas, & confuH'^

dis ojnnia.^

Abarca de cner/>. Pero, onis. Garbàtij- næ,arum.!J< w»dt>'j.Soccns,i.

Abarcar. Cômpleâor , comprebendo',’

contineo.^/tff abarca pfco dprifta.DtíOi infciqncns 1 érores^neU truTO Capit.íviuifa<ltiidem sequerrsj pauca confitti;eris ..

Abarrancarle ti ^ana Jo. Hseítre pec*-- cus in anfraftiv caenofo.

Abajiado. Cui nuiita íatts ruperftint,",

«jui afñuit omnibus rebus.-Vidcíi¥/- í».A6.</?e^t7•.Vide,gd/d/»r«rfl•

Abatir ¿'VWff.Aliquem abiieere detur- bare,derrimere, illius gloriam ex- tinguere ,obfcurare. Comprimere iqiirifUS Faftum infringerpr

Abatir é a 'vnu^ y ht*t>illarjf, Sefe de- mittere. In futcontemptum vilcf-- cere. Pro fni inuneris ,& honoris indignicatelç.abijcere. Na meaba-’

to rn a jjf J raier/dJ.Elcphantus non ' cap it TOurèm , ncc Aquila'tiiripasi

AB J

aut JBufeas. Abatido hombre.ì^es,U~

ñus,nauci Habitus,titiuiliciura V i­

d e , proprio.Surnmi-

fio, demifio animi. Abatidamtnte, Abie/ìc.Dcmifsè.

Abaxar.Vide,BAyar,jr ahättrfe.

Abaxo^<í.infra,in loco inferiore.

Abaxopt*,ò à\idbaxo.Deoir\jm.

Abecedario. Alyhabetum,i. No fabe tl A.S.C. Nec'litteras a primo limi-- ne falutauit: Rudis omninò primo-' rum elementorum eft. Primis nee cft rudimentis inauguratus. Anal-/

phabètus eft^

A ltfa. Apisjis. Apicula-. !^GliiTa, Xi- Ai»#j;ca.ApicLÌIa,».

A í’fj<ír»ee;Meropus,pis,Apiafter J.;

Abejón.Pfeudomclliffa. Aiepn Vide,/«fgo.'

Abertura htndid. ra.Wiztüs,au. Ttt la

Vota.Ridps. '.hiOf/e'.LifccDTus ccE- - li; Df h n d a . Os vuJncris yfehrura.- De-cofa c e m fa.Refignatio-.reclufio Aiit/ir«;^. Striuhio, -ftruthio camelus,'- A£>«r&.Abies,etis.-

A;^barje. Yidc.Aroßt(mbra''fe.

AbtU/i^enio. Promptus Indole ad'libe- rales feientias apta, comparati.So^- lertidngeniov Abihda'd-. Ingenium. • Natur a ad ingenuas artes prompia,.

fo'iers.Aí’í/ para algHkd co/d.Natus,, cffiiftus á naturaiaptus , commodus- ad illam rem. •

Ad>}fmo.AbyíTus. BaratHrum.Eßoy me "

ttdo en vn abyfmo dt Adaerum naruro barathrum deuolntüs.deprd ' ifus fum. Irremediabiii^calamitatui labyrintho irretitus; Thcfeiq3ijujm req.uiro-, qua me expediam nefeio Hsereo in boG cseno,& irialorum

io immerfus. i>‘eus Cianu.m p o rri- gaí5& exirahac.

A a - .hbrß-

(14)

4 . A B

hbiÇpà. Vcfpa. hhif^CH. AEftrum.

' Afilus, i.

Abita de Causllero, InGgne nobiitta- tis. De Sàtttiago. Purpurcum Diui lacobi nabilitatis dccus. Rúbea crucis imago vefti affixa , generofi ianguinis index. Habito^eMs. De /ìi/»gic(ò,Rcligiofa.E/ hdbítú no hd 9¡e di Mottçre, Non omncs qui ha­

ïrent Gytharam funt cytharædi.AW tojó Tj^.^Habitus. Vide Cofiumbrt^^

Ahttitdrjè. AiTuefco. Exçrcerc ic, vnde cxeccit;atus,.airaetu8. El hd“

hituadoi

AhitUdr d «fy«.'Excitare erigere, fti- mularc,incendere hominem. ,A6|»

Udto. Exp.crgiícerc.,A¿»/«rf lu:^, Emungc,èxcutc luccrnam.

A¿/íí«(!Í4r|f.fMoUcfcoj is. AblauddY efro.’Eieao.'is. Alga con los dedos.

Pcpfojîs. El dnimo. jLcnire jflede- Te,mi>llire:animuTn.

Aboradoyô intercesor por etra. Tate- laris.Aufpí;x. Ad cuius aras, & fa- crari opis obtinendæ caufa indu- eimur.-Huic Tclemàcho verecun- dauti quafi Minerua cOTe velis , ad,magnum-illum N.cftorem fiftas.

Abngdio en p/eyroí. Aduocatusípa- tronus, caufidicus. Abogar, Cau- fa.m alicuius agere. Pro aliquo di- ,cere. Aboga de buena gana pur las pobres. Summo ftudio paupcrum caufas agit jJibenti,animo partes fufcipit egenorum defcndendas , Troluntatcq; amica in iudicijs tue • ,tur,tutatur,défendit egenorû par­

tes. fQbit patroni munus , & excr- cet , fuse, belle, & induftricerga -jpauperum,& defcrtorum inopiam,

& miCcvias.Ks muy grande Abogado, Inforenfibtts caufis tramandi s,agé

_ ÀÔ

dis admirada floret arte.induftrÌa, ingenio .Satis expeftatus commen- datus ab omnibus , fummaque cum laude in forenfi hoc curricolo ver- fatus,qucm dicentem aures, & ora omnium alacrcs excipiunt, & per orantem plaufu , & celebri accla- mationeprofequuntur. Abogaridi Patrocinium.Dcfenfio. Patroni,&

oratoris munus, ac ofiicium. Hd- tt^trmal ej}e c^c7o.Prieuaricari,defi cere ab iniunao muñere oratoris,

& patroni.

Abolengo , ò Abolorio. Genealogia.

Auorum feries,Stemma,atis.

Abollar, Contundo, is, percufsione, fine iùu aliquid intumefcere in bu diaro.

A&o/»iB4i*.Deteftor,Execror. Ahornim v«i<b/e.Deteftabilis,execrandos.

Aí'owíBíícfeM.Deteftatio.Exccratio.

Abonar Aprobar. Probo,as. A otro eit Ád^ienda, Prædemfe dare, cautio- -

nempro aliquo. Caucrc alicui.Sa­

tis dare pro aliquo.A^a ha me»e¡}tr r^ue te aboKí.fí.ípCi fe fatis vommcR»

.dat.Nullius auftoritatem,aut com menJationem dcfiderat.Suæ illi pa trocinantur detes,& partes.

'A-bonado en,hacienda hialtis maximif íqueopibús valeos. En creiitoyj ofi

«ít/» Summæ exiftimationis,& pre tij vir,fpeftatae fidei.

Abonanzar el max.Vide,H4dr.El tiem- p$-Vide,riempii bueno.

Abono. Probatio. Seguridad. Cáutio.

Satifdatio.

Abotonar. Glóbulos fuis occelis infe- rere , indere. Los arboles. Gem­

mare arbores , turgere in gem­

mas.

Abordar la natte vna çon otra.AppeU

^ . lo.

(15)

A B

Id , is. Nfaulm n a a iàdraotj ère ap- plicare.

^ h a r r ecer. C h o r r é e te le to - dos. Vel dpfe Pater odit. Ab omni- :bLTS fin Ìlltim conflacur odiu m. Nei fflo eft 5 qui homiiiem odio non ha- 'beatj profcqnatur. Plagrat , ardet omnium imiidia , atquc odio. -In-

«ifum auerfantur^deceftaut ur om- nes. Siifcipiunt acerba in illu odia,

^ taquam peftem à fe longc aman- dant , infeàantur capitali odio. la omnium odium venit, & inuidism.

C borrectH we por yos. In me orn- jjium inuidiam ,& odium quaeris, excitas, ftruis j-commoues-, vocàs.

Tua Wufa cunftorum ciiiium in-

«id ià fubuiui,fu'fcepi. C h orrecib ìe.

inuifus. Odiofus , Deteftabilis.

C b o rrecm rtn to , Odium. Inuidia'.

e b o r r e c e d o r , OCor, or is.Q iù ex o - fus,aut pcrofus eft.aliquem.

¿íüíifíQ AbortuSj.immaturuspartus.

Caufiirlf Id m uger. Ipfa fibi mulier parcum fcèieratè mcdicamentis ab

€git,abiccit.A//í)rfár de atra fuerte.

Abariri,foetuminFormem eniti.

Uibobado. StupeFaQius. Ha;rens'fttipi- dé in aliqua re,dciìxus ftupore.

■i/í&Vdfáí^AmpléQíor. Amplexor. Ir- ruere in alicuius amplexus. Vr ac- xeisit in meum collum inua(it, ir- Tuii. Arftifsimis bracbiorum vin- culis metenuit. Ad fuum peftus,

& finum aftrinxit,apprefsit.^¿>r4'

«go. Amplexus.Complex US.

a^ brafar. Inceado , inHammo. Vro.

A mb u co i Abr d/d-cJe.Elagro, Ardeo, A E ftuo. Vid c w á n.

C o r eg o líteftíO -A u itcrjA Íricin ^ C b reu ar e ! gauodo. P.ccudes .adaqua-

re,ad£iquatmn d u cere, A btm oM ro.

a b s

Aq«arìum,ìj.

ebreu ia tu ra . Compendium. Nota.

e b r e u ia r lo dilatalo refum irh, Iir compeadium redigere. Epitomo, .& per ©ratione cingere. Summani faccre conficerc eorum , quscloa- ga in oratione fufius tramata funt:

e b r e u ia r en lo que fe và hablando Pec vnamquamque rencilìjs peraolare..

Laxas orandi lacinias compendiofa reftriagerebreuitate.Vide £re«c.

e b r i^ a r a vn o. Fouere. Tègere ino- pem nudum.,4/í’¿r^a. Tègimen, te- -gdmen.

Chrigo-para el frioideliSol. Locus apri­

ci! s._Go;^i?r de/. ApTicari. Mas qide~

ro vn dia àe 'SoLconipos . que quant*

ay en eimundo- Vnam certe aprica- iionem in tuo fole mallcm ,qu aia omnia regna,

Mbril. Apr ilis .^nCbrilaguAs «?//.Plu-»

uijs inundecAprilis.

»,/í¿r¿r.Aperio,reclado,refero. Lq que

■^ñá f e l lado.^ eb g n o . Za mano. Pug- num deducerc , expandere. C b rit la Pj!iexr<2;.PaDefacio,aditum facere.

e b r ir fe laboca. Hio , as. C brirfe algo.

Deh ifcojcis.

C brochar. Adftringere veftem, infibu- iart.'^iAc Abotonar.

.Abrogar.la Aiàrogare.legem, anti- quarc,rcfcindere,di)Toliierc.

Tribuías,i..Z)eÌ!/e?T£>. MureX, icis.Ferreiis tribulus.

C broquelarfe Clypco, peltàpe£lus te»

gere ,depellendis lelis feutum ob- iiccre. . ■

Abfolaer a algimo. Abfoluo , libero crimine reum. Libcrum dtmitto.

, .&i: tcnfcfsion. Poenitenti« Sacra­

mento multorum fcelerum reuní, . jcriminibtffque Inquinata expiare.

' A j Ab-

(16)
(17)

A C

iper Huìus vitas ftadíum laxis e^- cnrrebant h^benis , hasfcrunt ftc- tcrunt. Hodierna calamitas mea om*?io gaqdia accrbitate raifcuit fcmpiterna. In bis fyrtibus ,miiltis laetitix onerata mcrcibus nauis, illifa naufragium fecit , & fortuna omnem mihi laetandi fpcm abftu- lit,eripuit,adernit.A( abo fu oficio.

Amunere abiuit , muñere perfun- ftus cftfbio; Vide,Ó/íír/o, Ta he ica - lado el negocio, lamperegiíTe mei operis curfum videor. Vella colli- go , & nauigo inportum. Extre-' mum tandem habuit orario mea.

Sed iam remos inhibeo, & demit- to vela,portum attigi propoímim in hodierno curfu. Penfum perfe- ci. Tandem aliquando ad opta- tum finem , & cxitum rem perdu- x i , mctamque foelicitcr circum- duxi. Vide,F/«.Ser/<í »«nei acabar.

Longura nimis eíTet , ac plane in­

finitum omnia perfequi. Nullis fi- nibus mea terminaretur orario, terminifque conGfteret , fi rotuna, tuarum conaret laudum ftadium percurrerc.Videretur dies potius,

quam erario dicenti defutura, de- fcftura.Si cunSaperorationc pro­

fequi vellem , recenfere , ornare, amplificare, pro magnitudine ,&

inultitndine rerum fufeepto one­

r i fuccumberem ,& iub tanto faf- ce,fegeteque virtutiim vox ,fp irt- tus,& latera prasmersntur,Aciín<- doi i>nos trjbajoSfVienen otros. Mo- leftis moleftias excipiunt. Curis enr« fuccedunt , & decumanis ve­

lar fluAibus femper iftud mare có- mouetur. Circulantur quotidic

4»3sclades , & orbe qupdam cuntj

A C 7

per hrfnc calamitatis orbem. Ac«- bo de rato yino : Poft longam mo- ram,& inrcrcapcdinem redijr. Ve­

nie tandem aliquando poli lon­

gam expeftacionem. Dia nimium expeftatus apparuit. h .a ba do ef- p o r m i (JJo.Per me liceat , abeat.

Eacultateur iiiido , & copiam ci fació iftius rei. Acabados fon cftíin*

tos. Aíium iam eft. Plaudite d ix ì- mus. Aulseea fublatafuni. Defino,

& lauo manus. Acabaronfe las dife-’

rendas. Simultates omnes vtrin- que conquierunt. Illa difsidiorum incendia , non iam confopita , fed piane cxtinfba funt ,& perpetuam obliuione deleta. Acahame eflo /<

yida. Animum meum has molc- fti^ exedùnt. Angor, prxmor,eon- ficior his curis. Ar46i'/o efìa efle hS bre de yiejo, ò enfermo. Senio, mor- boque confeftus cft Antonius. En co fiambres. Vide. Bematar. Acabó f a y i d a . Diem fuum obijt. Vide.

Morir.

Acififf-Mercenarius.OpcrS.

A^aiotuò i«?^4d4tLigo,onis.

A f i¿ i7i'Aclides,um.

Azafate. Calathus,i. Qnafillus. Coa- bis,is.

A Cidi pijjó .Pafsim A cada palabrai Tertio quoque verbo. Idcnti- dcm.

A cada hcbrctè cabera.Vie nino, Grig»- lis.A cada tjuahò a cad'a vno de Igs t f

tudiàtes dale dos jwiií.'Cináí.Singulis fcholafticis duo poma: yelbieacui- quefcholaftico diftribuc,impertiré A cada necio agrada fu necedad.Cu i que fimise fuus catulus pulccr.Qu?

quis ipfe facit. Suumcuiquc pul~

ehrum.A e,ada olla f u cobirtera.Pn-

> A 4 ^teU»

(18)

I A C

tella operculum dignum reperir.

Patris,eft filius./Í Citrfrf C4XÔ/« <</-

¿ábíJií.Sirigula fingulis.^ cAia mo­

mento. Pafsim, tertio quoque ver­

bo. y í caía barYÍQ.Vics.úxx).A cs d a f netta. Hoftiatim. Region. Regio- fie de multis.A cada puer­

co fu San Mttrtin.StatCua euiqjdies,.

&; irreuocabile tempiís.

A c a e c e r . Accidie continglt ^ eue- nit*

lyícttício anjíeflo. Sic fortuna fu it.It a cafus tulit. Sic talus cecidit. Cafu faftum eñ .yf cae een m(tchostrAba\os à los hombres. Vitro , & non. voca- tæ multai in hominera ingruunt»

irruunt cala mitâtes. AEruranarum;

cohortes, vndique iraprouifum ,&

ìnopinum hominem cingunt, &

' quadara premunt obfidionc., Eft hominum vita rnultis obnoxia,, propofitaj expofita fortunse telis,.

& cafibus. In innúmeras miferias pafsim homines incidunt , ofFen- diint.,i/ic4ed/w/fBfo. Cafus.. Euen- tus„ Euentio , fors ,,fortuna. Vide SuccrJJjb.

u callar; d alguno, Alicuius querelas- fedare,querulo homihùfatisfàcere.

i/ii » ¡»0.,Vagiium , fiue fletum in- fantis demulcerr,confopire vagicn tem'infantultim cantibus.

',yi;^afran.Crocu s d.^^Ç!^4franAclo.Cio>

c e u s„ CìFO cot i n (ft u s..

,Açar tn el jurgo,Caríis iaftus.Vultn- rius,.cunn quatuor talip arifitir in dorfum; fubfiliunt,^ fior,

^ Flos mali' medici.i>i"^«4^e a^ghar.

Aqua ex flore cit rco exp reilà', io-.

fìillata aliquata. u4sgar aguero.la- feiisomen'.,

i/Ì;^Arandar, EuanaOjasjVanno.^

A 'C

oicArdenalàdas. Viuicibns foedatus, iniii\us.

,j4carictar a i>no. Suauifsimè aliquem appellare, demulcere , benignifs i- mè tràftarc. Blandir! alieni, fcfti- uun», & blandura fe illi exhibcre.

,Aeattear j traer. Importo , inueho adueho. ,yi'gtìn dallo. Affcrre , in- ferre damnum.

iudcafo. Forte., Fortuna. Fortafse.

v/ÌMf4r,ò)'iJpfi4r.Yereor,còlo,vcnc- ror, obferuO'.

w/ífííífácfcf. Gagates, Achates., El que^

le labra. Gagatarius.

^Acaudalar. Comparo,as, acquito.Ìs., ,A^echar. Obferuo, as,aufculto. R i­

mari, per cancellos , aut rimas in- trofpicere-.

. Gleafter,!,

A^eda cofa por madttràr. Acerbus, s i ra.Immaturus. -/irido agrio. Acei- d m ..A ce d e, er u d c ,C m d u s, A ce d i i y

Acerbitas.Crnditas,tis.-/fceddr|è.

Acefeo, is. A:t^dcri yerva. Aceta- riai.

lAciltrar darfe¡^^ij]a, Feffino, as.Ac­

celero', maturo, as.Própero as..

t/ip'/git.Beta-ae-.

A (fumila. Mulus, i. Canthefus.

mtlero. Mulio, agàfo, onis.

A^^ctìùte, Simiiagro, inis,.fimilfa.

Flydròn, y la,x;.

Paftmàca,;e-.,

sActn to. h.c'comüs. Acentuar éfcrluiè- 4o. Notare fuis apicibus verba, in- fignire. Hablando. Reftè pronun­

ciare , 8c e.rFer refyllabas.

Acepillar. Dolo-, as, Dolabra leuiga- te,pnlire lignum. Exafcio-,as.

ò admitir.h c c i p i o ì admirto, eapio rminera, excufationem.-^Xce*

t a r lo qtttfep^rorneu.Stipulor^aris.

Tal

(19)

A C A C 9 T alacfptdcrofi. Scipiilatio. ' Aiòbudas. Coymbades, am.Condita- .A ceptar p e r f ò n a s . P e r f o m m potius nex.A^^ejtftno árbo l, Oliua, Pallà- fpeftare, quam eius merita j virtu- dis arbos.

tem,& dignitatem. Honori fauere, Acepd»".Anhelo,as. Acifo.Halitus an- feruire alicuius,n5 ad cálculos ra- helitus difficilis.

tionis merita vocare.Dulci falfa,5i Achacarlo cw/piir.Culpam in aliqnem fallaci hominis fpecie,ftudio,.vene-

uolentiajnó ex virtutè, & ex sequi- tate illum ^ftimare. Es muy acepto- d fodoi»Cun£tis gratifsiinus eft,ac- ceptifsinius. Omnium fìbigratiam cociliat, & vhique apud omnes gra tìa,& beneuolentiaprxfíatj valer, probatur omnibus.

^Ace^ia» à a^uda. Incile, is.

%Acercarfe.VroT^hì s, proximè acce­

dere alicui, ve! ad aliquem locura appropinquare. Prope vrbem eiTe.

Aduentarevi/ícercár/f Ci dia Dies

conferre , tranfcrrbere. Obijeere, abfcribere, attribuere crimen,no- xam'alicui. Poner achaques. Cau- for,aris.Vide.Eyc»/d acÌiaques.Cm ÍX, excufat iones. Prsetextus.Ce/rf- lud, Affeila valetudo , fraila, cor­

poris imbellicitas. Haehacifo.So.- letudinarius. Achaques alVnrnts porno ayunarle. Excuiationem , &

caulas prtetendis, pr2texis,quatris inanes , quominus tuo niuneri , &

officio refpondeas.

Achicar, Immiauo ,detero¡, detraho aduentat in proximo ep^. Vrget im- A^b ar , Aloe, es.

jminetJLnftat dies,quo: Vide. Ce rca - A ciiaU r. Polio, is.Lteuo,as.Ac/cdÌ4- dfy?o. luxta,, circa hanc do. L su is.

rem. Ergo, erga. A ccidente. Accidens, inhaerès, entis, l A c e r i e o de atjìUrfs. Aciarium, ij. De accidentia.Oe la e«)v> wfd<td.Symp-

frf CdWíí. Pululilus, iv toma,tis. Accefsio febris.

l ^ c e r t a r con algo. In rem incidere,io Aciffejl<f. Archipresbytersi. multis h.orminem,rem acu tangere.^/&/<<«- pareeijs prsepofitus,

co.Scopum attingerCjfigere.Ac/if- Ac/z/Witl.AcclamovEaueo manibus, &

to.. Piudentia Prudens coiedura.. . lingna.Ac/i</»4trie«. Eauor,popoli.

,AcercadametjteJ?TuÀentcrSa.yiien- Plaufus.Aclaroatio'.

x c v. ,A u ei sh ec ho y n a co fa m u y a c t r - A clarar.Vide, flulìrar, A cU yarfe lo f4d<i.Prudentia;,& confilio tuo rem' iar/j/o.Turbida fe dari , confidere.

dignam gefsifír. El Cieio, ò dia. Sudum difcnfsis nu-

^ yvfe.Oleum ei.f?o/4do.RliòdinuHT. bibusC'a:luro frrenari,illucér e die.

roféunr. De íí/we^dráí.-Amygdali- Las qmntas. Ad liquidum explo- mim. Et fic de reliquis. A^eytfra. r s t x rationes. Suppurare, vt li- Leeytfeus ,, gurtus i. Capfax,.

ac 1st.

queant

rar.

confient. Vide, ü e c l a - As^eytuna.O\ea,x^.Zacarnt{vc\ -vt a\i^ Acocear.Caìcìhm aliquem tundere,

malnnt.) El huejj'o. Sampfa,feù San- petere,fer ire, pefsiindare , concol- (a.CQriauefa.lde^Ì3i,maiorava.Mdn eare,proterere , fubigére pedibus,

p4«//. Vulgaris gracilis , exigu^. ' Apolafiizo,conculco,as.

Affi-

(20)

/7

i » A C

Acc^er 4 à igfítfo. Suis alíquem tcftis exciperc, patrocinio fouercjtcgc- re, procegere,fnrcipcre,ampleiH,

kAcog er fe d alguno. Confugere ad ali- qiiera. Se aliquo reciperc. Omne perfugium in aliquo ponerc Adte

1ÌCUC in vnicam forcun^e nicse aram, afylum, & portum inuolo, adnaui- go'. Acogjia. Ara,PerfugiiTm.Afy- lutn portus. Or hft’f pe it Hofpitali- tas. Vide AtofpeJdr. Acogidi de Vf- //¿coi.Nut ricala ieditiororum,Re- ceptaculum.

A;<,o/i<r.AEsfLÌfilc.

A;^og«f. Argentum riuijm Hydrar­

gyrum. À:^'>g4do. Membris omni­

bus contremifcens , quail hydrar- - gyro infcaus, afFeaus.

til pfrro. InfUgo , as. Canem ad iras erigere, excitare, incendc- re. Ciere in aliquem, prouocare.

Acometer. Adorxor.InuadoTrrtio. En Id guerra, Prslium committerc.

Conferre figna ) confcrerequc ma- num. Emprima , ò ha^tTu. Sufcipe- re,aggredi egregium facinusi«-A lx

•Ciitixi.Vide ASalto. A traycton.

Per iniidias aliquem excipere.Im- paratum,& improuifam fcelera- tè , & fruudulenter aliquem pete­

red tergo. Acometimiento. Impe­

tus Aggrefsio. Irruptio. Inctirfus.

Confliaus.

Acomodarle x otro, preflxrkxlge. C ó ­ m o d o , sl%. Acomodar fe , conformar^

fi con otro. Accomodare fe ad alte- rius voluntatcm, & afflingere fe ad mores alicuius. Scruirc tempori, naturse. Ac omodarfe, aprouechar- f e a fu gujio. Omnia ad fuum com- niodum conuerterc, vtilia, Se com- jomdafibi aptarc. Acomodado. Qui

A C

íibí coinlMod'è confuliC , & pfpuí- det. Qui dextrum pedem in cal- ceum, liniílrum in peluimfeit rm- mittere. Acomodarfe en feruicio de alguno, InfamuJatum alicuius fuf- cipi. Ad obfequium afeifeijadmit- ti. Acomodada cofa. Aptas. Com- modus. Idoneus.

Acompañar. Comitor, fubfequor.Af- fedor. Alicuius fateri adbaerere.

Laaus tegere alicuius amici. Go- mitem fe alieni afsiduum adhibe- rc. Acompañar para honrar a vnp.‘

Amicoram, clientium turba fepi- rijftip'atum p r o c e d e r e . Acompaña- miento. Stipatio,comitatus, us.

Acompañirfecon gente ruin. Stipatus grege iuuenum flagatioforum pro- cedit. Circunflueute fceleratoruni eaterua graltatum pervrberacum lenontbus , cythartedis ,&bart)ba- lionibus,&: toto impurae genere foe cis commifeetur. Lituo grande acü- pagamiento, Nobiliísima , & fre- quentifsima pompa deduxit ilium, . & reduxit. Stipatus, feptus ,pro-

cefsit nobilifsimorum adqlefcen- tum choro. Honorificentifsima vi- rorum frequentia euntem,redeun- tem.q; illurñ profecuta fuit.

Aconfejar. Dare , prxbere confilium alicui,eíTe rei audorem Salubriter aliquid alieni fuadere. IT ufen me áconfeja, fino ti c¡ue guarda obejiS?

Monitor captas age. Confilium di- ftasj quifupra ftiuam non fapis.

Acontecer. Vide. Acaecer.

A^or, Accipiccr, tris. A^^oralo.lÍTí- territus, ex pauefeens. Conturba- tus, & conñernatus.Inde. het^orar­

f e. Expaucfccrc. Confterrtari ani­

llo . Trepidare formidinc.

Acor*

(21)

AC ì

Acordar algo a oíro.Rem mihi glórío- fam comnicrnoras , renarras. Do­

ces, admones ,niedere praeclara. In inentem,& memoriam reuocás,re- digis meum pulcherrimnm factu.- Memoriaxn,animumque meum tan­

ti facinoris commemoratione re- fricas.Vellis mihi autem.'Acordíír- Jed e algo paffado. Redire in memo­

riam iuperioris, anteaOiaeque vit^.

Tranfaftos ann(js memoria repete- re. In memoriam fuper.ioris vitae venire. Stadium iterum dimenfnm vitie,& fpatium temporis aö;i per­

c o r r e r e .mal no me acuen do. Wixt-

£cè recordor. Si ritè Htaui Deai Moneta!. Acordarme he de~ la merced recibida. Huius canti benefieij mag- nitudinem perpetuò colam , bene- uolentia 5 memoriaque profequar fempiterna. Tenebo, conferuabo, retinebo fixam aninio meo , dum illi fuperfìes erit memoriam tanti

■ benefici'!. Nulla obliuionis fpongia delebit , aut obliterabit vetulias, quam tu hoc tam ingent ì muñere memoriam in animo-grato incidi- ftL, infculpfifti. Ñeque- excidet, ñeque elabetur vnquahi , ex animo tanti monumentum benefieij Yo ha­

ré que os acordéis de mi. In tuum daronum ,& perniciem tüte fronti monumentum affigum mei. Vide.

Tagarmelo has. Mo me acordaré mas dèi, Dclebo ex animo , Se memoria hominem,^

Acordadas vc^es. AiTona;, confonac vo­

ces.Concors vocum-concentu-s.

Acorralar à «/^Äao.Detrudere.Impin- gere in angulum, aut piftrinum.

Acortar. Vide. Achichar. Abreuiar.

Acafar à algtmo.A lìcjuem perfequi,in-

A C ÌI

feílari. Alas fieras. Agit are,agerej cxercere, premere feras.

Acüflarje. Cubitum ire. Accubare, componerefe in lefio. Acoíiarfe ■ ò inclinarfe. Vide. Inclinairfe. Acof~

tarfe con alguno. Cum aliquo finuil cubare , eodeni in ledo condor­

mire.

Acqfiumbrarfe. AíTücíeo. A trabafos:

Multts exercitusfum curis , labo- ribus. AErumnas expert us grauiC limas. Confueui, aíTuetus fum ma­

gnos pati, perfette labores. Ad la- borem improbum iam diti obcal- lui. Callum obduxi , & aíTuetudo pene mibi fenfum ademit. Obdu- rui.& duraui ad labores. Acojlum- hrafe eño- Vide. Coftum.bre. Cada ruo es como fe acofiumbra, Studium generar íhidium, ignauia,ignauia.

Acoñumbrado bienio mal. V ide. Co- fi umbre.

A'z^Otar. ï'iaselîo. Verbero. Crædo.

Ser acotado. Vapulo , as. Muchos f e a':{otan el lueues. Santo. Multi in ChriíVi memoriam patientis acri- ter flagri Ce cædunt , militant,di- uerberat Piè, & religiose homines Chriftum flagellis aifeftum me- moria re p e te n te s influa tergora fæuiunt acriter,& animaduertunt.

Funicnlisjtribulis ferr'eis inflertis, dorflum fleuere cafiigat , lacérant, 1

cruentant. Vflquc ad plurimi fan- guinis elFuiioncm vcrbcr-ationes V f acres exercentur. A:^otó el agua a - dos muros Aflabitur mœribus tìu- - men , eos aU-u-it aqua ,diuerberat

vnda. Aqoíe. Flagella Flagrò. Ver- ber virgá,'plaga, Be Dios. Supliciti vindiCla.'De e/c/avos" Flagr um. Los-

■ ÿue los agotan. Dorarij,tintinnacli­

li.

Referencias

Documento similar

En ese sentido, señala Google ha abusado de su posición dominante en el mercado de búsquedas general al dar una ventaja ilegal a su propio servicio de

Estas instrucciones se refieren a la instalación de la base i-Size en el automóvil; para el mon- taje de las sillas de auto compatibles, consulte el manual de la silla de

SEXTO DOCENTES SANDRA CAPACHO – MARÍA INÉS CHACÓN CIENCIAS NATURALES -ARTÍSTICA CONTRALOR SÉPTIMO COORDINADOR FABIO CLAVIJO – DOCENTE BRAYAN GOMÉZ LENGUAJE – SOCIALES –

actuaron así empujados por el maestro mayor Diego de Siloee. El Cabildo desautorizó a éste, reforzando los po- deres del canónigo señor Alfaro, obrero mayor, «con toda

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al artículo

[r]

Como lo hemos expuesto .en Ja-intro^ucción a la edición de 1987 (reproducida en la nueva edición crítica de 1999), nos parece probable que el origen del texto quechua haya sido

En virtud de ello, han sido innumerables los convenios suscritos dentro de ese marco legal, con el fin de crear lazos comunes para regular las relaciones entre los