• No se han encontrado resultados

COMPRENSIÓ ORAL PARLA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "COMPRENSIÓ ORAL PARLA"

Copied!
73
0
0

Texto completo

(1)

COMPRENSIÓ ORAL PARLA

COMPRENSIÓ LECTORA ESCRIPTURA

CONEIXEMENT I ÚS DEL VALENCIÀ.

DADES COMPARADES

DELS CENSOS DE 1986 A 2011.

Fonts:

Padró Municipal de 1986, Cens de 1991, Cens de 2001 i Cens de 2011.

Elaboració:

Servici de Traducció i Assessorament del Valencià.

Subdirecció General de Política Lingüística

Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística.

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Generalitat Valenciana Numeració de les taules:

Per tal de facilitar la comparació amb treballs anteriors, la numeració utilitzada en les taules és la mateixa que la que es va utilitzar en el llibre Coneixement i ús del valencià, editat l’any 2004 per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

(2)

ÍNDEX

EVOLUCIÓ DE LES APTITUDS

LINGÜÍSTIQUES A LA COMUNITAT VALENCIANA 5 Taula 1. PARLA 5 Taula 2. COMPRENSIÓ ORAL 5 Taula 3. COMPRENSIÓ LECTORA 5 Taula 4. ESCRIPTURA 5 DISTRIBUCIÓ PER SEXE 6 Taula 5. COMPRENSIÓ ORAL 6 Taula 6. PARLA 6 Taula 7. COMPRENSIÓ LECTORA 6 Taula 8. ESCRIPTURA 6 DISTRIBUCIÓ PER EDATS 7 Taula 9. COMPRENSIÓ ORAL 7 Taula 10. PARLA 7 Taula 11. COMPRENSIÓ LECTORA 8 Taula 12. ESCRIPTURA 8 DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT 9 Taula 13. COMPRENSIÓ ORAL 9 Taula 14. PARLA 9 Taula 15. COMPRENSIÓ LECTORA 10 Taula 16. ESCRIPTURA 10 DISTRIBUCIÓ PER ZONES DE PREDOMINI LINGÜÍSTIC 11 Taula 17. COMPRENSIÓ ORAL 11 Taula 18. PARLA 11 Taula 19. COMPRENSIÓ LECTORA 11 Taula 20. ESCRIPTURA 11 DISTRIBUCIÓ PER SEXE

A LA ZONA PREDOMINANTMENT VALENCIANOPARLANT 12 Taula 21. COMPRENSIÓ ORAL 12 Taula 22. PARLA 12 Taula 23. COMPRENSIÓ LECTORA 12 Taula 24. ESCRIPTURA 12 DISTRIBUCIÓ PER SEXE

A LA ZONA PREDOMINANTMENT CASTELLANOPARLANT 13 Taula 25. COMPRENSIÓ ORAL 13 Taula 26. PARLA 13 Taula 27. COMPRENSIÓ LECTORA 13 Taula 28. ESCRIPTURA 13 DISTRIBUCIÓ PER EDATS

A LA ZONA PREDOMINANTMENT VALENCIANOPARLANT 14

Taula 29. COMPRENSIÓ ORAL 14

Taula 30. PARLA 14

Taula 31. COMPRENSIÓ LECTORA 15

Taula 32. ESCRIPTURA 15

(3)

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

A LA ZONA PREDOMINANTMENT CASTELLANOPARLANT 16 Taula 33. COMPRENSIÓ ORAL 16 Taula 34. PARLA 16 Taula 35. COMPRENSIÓ LECTORA 17 Taula 36. ESCRIPTURA 17 DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

A LA ZONA PREDOMINANTMENT VALENCIANOPARLANT 18 Taula 37. COMPRENSIÓ ORAL 18 Taula 38. PARLA 18 Taula 39. COMPRENSIÓ LECTORA 19 Taula 40. ESCRIPTURA 19 DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

A LA ZONA PREDOMINANTMENT CASTELLANOPARLANT 20 Taula 41. COMPRENSIÓ ORAL 20 Taula 42. PARLA 20 Taula 43. COMPRENSIÓ LECTORA 21 Taula 44. ESCRIPTURA 21 DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES 22 Taula 45. COMPRENSIÓ ORAL 22 Taula 46. PARLA 22 Taula 47. COMPRENSIÓ LECTORA 22 Taula 48. ESCRIPTURA 22 DISTRIBUCIÓ PER COMARQUES 23 Taula 49. COMPRENSIÓ ORAL 23 Taula 50. PARLA 24 Taula 51. COMPRENSIÓ LECTORA 25 Taula 52. ESCRIPTURA 26 DISTRIBUCIÓ PER CIUTATS DE 100.000

I MÉS HABITANTS 27 Taula 53. COMPRENSIÓ ORAL 27 Taula 54. PARLA 27 Taula 55. COMPRENSIÓ LECTORA 27 Taula 56. ESCRIPTURA 27 DISTRIBUCIÓ PER CIUTATS DE 50.000

I MÉS HABITANTS 28 Taula 57. COMPRENSIÓ ORAL 28 Taula 58. PARLA 28 Taula 59. COMPRENSIÓ LECTORA 29 Taula 60. ESCRIPTURA 29 DISTRIBUCIÓ A LA CIUTAT D’ALACANT,

COMARCA DE L’ALACANTÍ I PROVÍNCIA D’ALACANT 30

Taula 61. COMPRENSIÓ ORAL 30

Taula 62. PARLA 30

Taula 63. COMPRENSIÓ LECTORA 30

Taula 64. ESCRIPTURA 30

(4)

DISTRIBUCIÓ A LA CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA,

COMARCA DE LA PLANA ALTA I PROVÍNCIA DE CASTELLÓ 31 Taula 65. COMPRENSIÓ ORAL 31 Taula 66. PARLA 31 Taula 67. COMPRENSIÓ LECTORA 31 Taula 68. ESCRIPTURA 31 DISTRIBUCIÓ A LA CIUTAT DE VALÈNCIA,

COMARCA DE L’HORTA I PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 32 Taula 69. COMPRENSIÓ ORAL 32 Taula 70. PARLA 32 Taula 71. COMPRENSIÓ LECTORA 32 Taula 72. ESCRIPTURA 32 DISTRIBUCIÓ PER SEXE SEGONS LLOC DE NAIXEMENT 33 Taula 336. COMPRENSIÓ ORAL 33 Taula 337. PARLA 33 Taula 338. COMPRENSIÓ LECTORA 34 Taula 339. ESCRIPTURA 34 DISTRIBUCIÓ PER EDATS SEGONS LLOC DE NAIXEMENT 35 Taula 340. COMPRENSIÓ ORAL 35-36 Taula 341. PARLA 36-37 Taula 342. COMPRENSIÓ LECTORA 38-39 Taula 343. ESCRIPTURA 40 DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

SEGONS LLOC DE NAIXEMENT 41 Taula 344. COMPRENSIÓ ORAL 41 Taula 345. PARLA 42 Taula 346. COMPRENSIÓ LECTORA 43 Taula 347. ESCRIPTURA 44 DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES

SEGONS LLOC DE NAIXEMENT 45 Taula 348. COMPRENSIÓ ORAL 45-46 Taula 349. PARLA 46-47 Taula 350. COMPRENSIÓ LECTORA 47-48 Taula 351. ESCRIPTURA 48 DISTRIBUCIÓ PER COMARQUES

SEGONS LLOC DE NAIXEMENT 49 Taula 352. COMPRENSIÓ ORAL 49-50-51-52 Taula 353. PARLA 53-54-55-56 Taula 354. COMPRENSIÓ LECTORA 57-58-59-60 Taula 355. ESCRIPTURA 61-62-63-64 DISTRIBUCIÓ PER CIUTATS

DE 50.000 I MÉS HABITANTS SEGONS LLOC DE NAIXEMENT 65

Taula 356. COMPRENSIÓ ORAL 65-66

Taula 357. PARLA 67-68

Taula 358. COMPRENSIÓ LECTORA 69-70

Taula 359.ESCRIPTURA 71-72

(5)

EVOLUCIÓ DE LES APTITUDS LINGÜÍSTIQUES A LA COMUNITAT VALENCIANA

Taula 1. COMPRENSIÓ ORAL. Evolució de les aptituds lingüístiques a la Comunitat Valenciana

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Comunitat Valenciana 77,12 83,24 86,36 84,78 -1,58 -1,83 1,54 1,85 7,66 9,93

Taula 2. PARLA. Evolució de les aptituds lingüístiques a la Comunitat Valenciana

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Comunitat Valenciana 49,49 51,09 48,88 51,18 -0,61 -1,23 2,3 4,71 1,69 3,41

Taula 3. COMPRENSIÓ LECTORA. Evolució de les aptituds lingüístiques a la Comunitat Valenciana

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Comunitat Valenciana 24,36 37,98 47,24 58,35 22,88 93,92 11,11 23,52 33,99 139,53

Taula 4. ESCRIPTURA. Evolució de les aptituds lingüístiques a la Comunitat Valenciana

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Comunitat Valenciana 7,03 15,17 24,07 31,77 17,04 242,39 7,70 31,99 24,74 351,92

5

(6)

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

Taula 5. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per sexe

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Comunitat Valenciana 77,12 83,24 86,36 84,78 9,24 11,98 -1,58 -1,83 7,66 9,93

Hòmens 77,70 83,95 86,74 85,19 9,04 11,63 -1,55 -1,79 7,49 9,64

Dones 76,56 82,57 85,99 84,37 9,43 12,32 -1,62 -1,88 7,81 10,20

Taula 6. PARLA. Distribució per sexe

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Comunitat Valenciana 49,49 51,09 48,88 51,18 -0,61 -1,23 2,3 4,71 1,69 3,41

Hòmens 50,60 52,18 49,50 51,74 -1,10 -2,17 2,24 4,53 1,14 2,25

Dones 48,42 50,05 48,28 50,62 -0,14 -0,29 2,34 4,85 2,2 4,54

Taula 7. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per sexe

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Comunitat Valenciana 24,36 37,98 47,24 58,35 22,88 93,92 11,11 23,52 33,99 139,53

Hòmens 25,85 39,52 48,14 59,2 22,29 86,23 11,06 22,97 33,35 129,01

Dones 22,93 36,50 46,36 57,52 23,43 102,18 11,16 24,07 34,59 150,85

Taula 8. ESCRIPTURA. Distribució per sexe

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Comunitat Valenciana 7,03 15,17 24,07 31,77 17,04 242,39 7,70 31,99 24,74 351,92

Hòmens 7,49 15,66 24,05 31,58 16,56 221,09 7,53 31,31 24,09 321,63

Dones 6,59 14,70 24,09 31,95 17,50 265,55 7,86 32,63 25,36 384,83

6

(7)

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

Taula 10. PARLA. Distribució per edats

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Comunitat Valenciana 77,12 83,24 86,36 84,78 9,24 11,98 -1,58 -1,83 7,66 9,93

De 3 a 4 anys 46,02 55,00 55,63 62,23 9,61 20,88 6,60 11,86 16,21 35,22

De 5 a 9 anys 63,52 74,57 79,83 83,75 16,31 25,68 3,92 4,91 20,23 31,85

De 10 a 14 anys 76,39 89,02 92,74 95,46 16,35 21,40 2,72 2,93 19,07 24,96

De 15 a 19 anys 79,71 88,71 93,69 94,26 13,98 17,54 0,57 0,61 14,55 18,25

De 20 a 24 anys 79,97 85,65 91,48 90,95 11,51 14,39 -0,53 -0,58 10,98 13,73

De 25 a 29 anys 81,20 84,99 89,38 89,28 8,18 10,07 -0,10 -0,11 8,08 9,95

De 30 a 34 anys 81,62 85,88 87,74 88,18 6,12 7,50 0,44 0,51 6,56 8,04

De 35 a 39 anys 81,74 86,22 87,83 87,01 6,09 7,45 -0,82 -0,93 5,27 6,45

De 40 a 44 anys 81,37 85,99 88,44 85,15 7,07 8,69 -3,29 -3,73 3,78 4,64

De 45 a 49 anys 80,76 85,24 88,55 85,92 7,79 9,65 -2,63 -2,97 5,16 6,39

De 50 a 54 anys 80,33 83,87 88,00 85,51 7,67 9,55 -2,49 -2,83 5,18 6,45

De 55 a 59 anys 79,21 82,70 85,90 84,58 6,69 8,45 -1,32 -1,54 5,37 6,78

De 60 a 64 anys 78,25 80,91 82,98 80,91 4,73 6,04 -2,07 -2,49 2,66 3,40

De 65 i més anys 76,24 78,37 80,14 76,14 3,90 5,12 -4,00 -5,00 -0,10 -0,14

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Comunitat Valenciana 49,49 51,09 48,88 51,18 -0,61 -1,23 2,30 4,71 1,69 3,41

De 3 a 4 anys 27,48 27,40 17,73 17,25 -9,75 -35,48 -0,48 -2,71 -10,23 -37,23

De 5 a 9 anys 36,80 40,60 42,23 51,35 5,43 14,76 9,12 21,59 14,55 39,53

De 10 a 14 anys 44,47 57,00 62,84 76,81 18,37 41,31 13,97 22,24 32,34 72,73

De 15 a 19 anys 47,17 56,60 66,24 75,48 19,07 40,43 9,24 13,95 28,31 60,02

De 20 a 24 anys 47,49 50,25 61,60 66,23 14,11 29,71 4,63 7,51 18,74 39,45

De 25 a 29 anys 48,66 48,49 54,39 61,89 5,73 11,78 7,50 13,79 13,23 27,19

De 30 a 34 anys 49,22 49,17 47,16 57,37 -2,06 -4,19 10,21 21,66 8,15 16,56

De 35 a 39 anys 50,29 49,48 45,17 51,60 -5,12 -10,18 6,43 14,24 1,31 2,61

De 40 a 44 anys 52,15 50,28 45,80 45,43 -6,35 -12,18 -0,37 -0,80 -6,72 -12,88

De 45 a 49 anys 53,84 51,43 45,77 45,00 -8,07 -14,99 -0,77 -1,68 -8,84 -16,42

De 50 a 54 anys 55,20 52,39 45,46 45,79 -9,74 -17,64 0,33 0,73 -9,41 -17,04

De 55 a 59 anys 55,83 53,40 44,62 44,83 -11,21 -20,08 0,21 0,47 -11,00 -19,70

De 60 a 64 anys 56,29 53,43 43,61 42,07 -12,68 -22,53 -1,54 -3,53 -14,22 -25,26

De 65 i més anys 58,28 54,55 43,79 42,18 -14,49 -24,86 -1,61 -3,67 -16,10 -27,62

Taula 9. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per edats

7

(8)

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

Taula 11. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per edats

Taula 12. ESCRIPTURA. Distribució per edats

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Comunitat Valenciana 24,36 37,98 47,24 58,35 22,88 93,92 11,11 23,52 33,99 139,53

De 3 a 4 anys 0,00 0,00 0,00 0,00

De 5 a 9 anys 16,13 29,69 41,80 60,17 25,67 159,14 18,37 43,94 44,04 273,02

De 10 a 14 anys 35,06 60,82 70,84 87,89 35,78 102,05 17,05 24,06 52,83 150,67

De 15 a 19 anys 35,24 58,79 72,13 85,43 36,89 104,68 13,30 18,44 50,19 142,43

De 20 a 24 anys 29,96 48,47 67,05 77,55 37,09 123,80 10,50 15,66 47,59 158,85

De 25 a 29 anys 29,99 43,52 61,43 72,68 31,44 104,83 11,25 18,31 42,69 142,34

De 30 a 34 anys 28,73 42,51 54,21 69,89 25,48 88,69 15,68 28,93 41,16 143,27

De 35 a 39 anys 27,04 40,34 49,93 66,55 22,89 84,65 16,62 33,29 39,51 146,13

De 40 a 44 anys 25,28 37,57 48,78 60,44 23,50 92,96 11,66 23,90 35,16 139,08

De 45 a 49 anys 23,00 35,19 46,19 57,00 23,19 100,83 10,81 23,40 34,00 147,83

De 50 a 54 anys 21,76 31,38 42,41 55,54 20,65 94,90 13,13 30,96 33,78 155,25

De 55 a 59 anys 20,35 28,52 37,55 51,92 17,20 84,52 14,37 38,27 31,57 155,14

De 60 a 64 anys 19,34 25,62 31,88 45,87 12,54 64,84 13,99 43,89 26,53 137,19

De 65 i més anys 14,58 20,26 24,22 34,80 9,64 66,12 10,58 43,69 20,22 138,70

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Comunitat Valenciana 7,03 15,17 24,07 31,77 17,04 242,39 7,70 31,99 24,74 351,92

De 3 a 4 anys 0,00 0,00 0,00 0,00

De 5 a 9 anys 7,12 16,58 26,72 39,12 19,60 275,28 12,40 46,40 32,00 449,40

De 10 a 14 anys 18,63 42,30 54,19 71,76 35,56 190,87 17,57 32,41 53,13 285,16

De 15 a 19 anys 16,25 39,87 57,38 70,15 41,13 253,11 12,77 22,26 53,90 331,71

De 20 a 24 anys 8,53 24,06 50,45 58,38 41,92 491,44 7,93 15,72 49,85 584,41

De 25 a 29 anys 7,45 13,94 40,05 53,18 32,60 437,58 13,13 32,78 45,73 613,83

De 30 a 34 anys 6,21 11,68 26,96 48,04 20,75 334,14 21,08 78,18 41,83 673,55

De 35 a 39 anys 5,19 10,16 18,50 39,94 13,31 256,45 21,44 115,91 34,75 669,61

De 40 a 44 anys 4,37 8,58 16,64 27,84 12,27 280,78 11,20 67,29 23,47 537,00

De 45 a 49 anys 3,62 7,15 14,85 20,61 11,23 310,22 5,76 38,76 16,99 469,24

De 50 a 54 anys 3,13 5,45 12,32 18,05 9,19 293,61 5,73 46,52 14,92 476,72

De 55 a 59 anys 2,92 4,40 9,69 15,33 6,77 231,85 5,64 58,23 12,41 425,08

De 60 a 64 anys 2,85 3,94 7,10 11,57 4,25 149,12 4,47 62,89 8,72 305,79

De 65 i més anys 2,28 3,31 4,80 7,20 2,52 110,53 2,40 50,07 4,92 215,94

8

(9)

Taula 13. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per relació amb l’activitat

Taula 14. PARLA. Distribució per relació amb l’activitat

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Població 16 i més anys 52,32 51,81 48,83 50,29 -3,49 -6,67 1,46 2,99 -2,03 -3,88

Actius 52,84 52,22 50,62 52,39 -2,22 -4,20 1,77 3,50 -0,45 -0,85

Empleats 55,10 53,79 51,52 55,47 -3,58 -6,50 3,95 7,68 0,37 0,68

Parats 44,09 45,60 43,75 46,24 -0,34 -0,77 2,49 5,69 2,15 4,87

Parats 1a ocupació 41,26 43,69 45,05 50,83 3,79 9,19 5,78 12,83 9,57 23,19

Parats que han treballat 45,40 46,21 43,44 45,56 -1,96 -4,32 2,12 4,89 0,16 0,36

Inactius 52,65 51,38 46,59 46,62 -6,06 -11,51 0,03 0,06 -6,03 -11,45

Pensionistes 57,10 53,55 43,12 41,93 -13,98 -24,48 -1,19 -2,77 -15,17 -26,58

Estudiants 50,24 61,35 71,95 77,80 21,71 43,21 5,85 8,13 27,56 54,87

Faenes llar 49,09 46,32 39,39 38,27 -9,70 -19,76 -1,12 -2,84 -10,82 -22,05

Altres 44,80 36,37 38,06 44,31 -6,74 -15,04 6,25 16,41 -0,50 -1,11

Comptats a banda 47,18 50,95

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Població 16 i més anys 79,79 83,99 86,90 84,70 7,11 8,91 -2,20 -2,53 4,91 6,15

Actius 82,00 86,56 89,61 87,77 7,61 9,28 -1,85 -2,06 5,77 7,03

Empleats 82,77 87,31 90,17 89,76 7,40 8,94 -0,40 -0,45 6,99 8,45

Parats 79,02 83,40 85,36 83,78 6,34 8,02 -1,58 -1,85 4,77 6,03

Parats 1a ocupació 77,50 81,59 81,02 79,96 3,52 4,54 -1,07 -1,32 2,46 3,17

Parats que han treballat 79,72 83,98 86,40 84,35 6,68 8,38 -2,05 -2,38 4,63 5,81

Inactius 77,38 81,15 83,51 79,34 6,13 7,92 -4,17 -4,99 1,96 2,53

Pensionistes 76,02 78,37 79,55 76,32 3,53 4,64 -3,22 -4,05 0,30 0,40

Estudiants 84,36 91,69 95,22 95,69 10,86 12,87 0,47 0,50 11,33 13,43

Faenes llar 77,35 80,37 84,20 79,38 6,85 8,86 -4,82 -5,72 2,03 2,63

Altres 75,35 62,26 76,60 76,34 1,25 1,66 -0,26 -0,34 0,99 1,32

Comptats a banda 79,81 87,65

DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

9

(10)

Taula 15. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per relació amb l’activitat

Taula 16. ESCRIPTURA. Distribució per relació amb l’activitat

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Població 16 i més anys 24,61 36,75 46,75 57,75 22,14 89,96 11,00 23,53 33,14 134,65

Actius 28,49 42,06 53,78 64,40 25,29 88,77 10,62 19,75 35,91 126,03

Empleats 29,13 43,20 54,50 67,89 25,37 87,09 13,39 24,57 38,76 133,05

Parats 26,00 37,23 48,25 57,42 22,25 85,58 9,17 19,02 31,42 120,85

Parats 1a ocupació 30,57 41,96 51,05 61,40 20,48 66,99 10,35 20,27 30,83 100,83

Parats que han treballat 23,89 35,71 47,58 56,84 23,69 99,16 9,26 19,47 32,95 137,92

Inactius 21,32 30,85 37,96 46,13 16,64 78,05 8,18 21,54 24,81 116,39

Pensionistes 14,97 20,67 25,45 37,61 10,48 70,01 12,16 47,78 22,64 151,22

Estudiants 46,33 69,01 78,54 87,97 32,21 69,52 9,43 12,00 41,64 89,87

Faenes llar 18,67 26,88 34,31 43,92 15,64 83,77 9,61 28,01 25,25 135,24

Altres 24,86 19,69 37,67 50,81 12,81 51,53 13,13 34,86 25,95 104,37

Comptats a banda 28,30 48,27

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Població 16 i més anys 5,63 11,95 22,12 29,39 16,49 292,90 7,27 32,89 23,76 422,08

Actius 6,45 13,02 26,15 34,83 19,70 305,43 8,67 33,16 28,38 439,93

Empleats 6,48 13,12 26,40 36,71 19,92 307,41 10,31 39,04 30,23 466,53

Parats 6,32 12,59 24,24 31,06 17,92 283,54 6,82 28,15 24,74 391,37

Parats 1a ocupació 9,41 20,38 32,82 43,86 23,41 248,78 11,04 33,64 34,45 366,11

Parats que han treballat 4,89 10,09 22,19 29,17 17,30 353,78 6,99 31,49 24,28 496,57

Inactius 4,95 10,61 17,07 19,90 12,12 244,85 2,83 16,60 14,95 302,11

Pensionistes 2,33 3,39 5,45 9,35 3,12 133,91 3,91 71,69 7,02 301,42

Estudiants 22,44 47,57 63,33 71,85 40,89 182,22 8,52 13,45 49,41 220,18

Faenes llar 2,27 4,26 9,21 14,25 6,94 305,73 5,04 54,73 11,98 527,73

Altres 5,68 6,77 15,65 30,31 9,97 175,53 14,66 93,67 24,63 433,66

Comptats a banda 8,36 25,63

DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

10

(11)

Taula 18. PARLA. Distribució per zones de predomini lingüístic

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Comunitat Valenciana 49,49 51,09 48,88 51,18 -0,61 -1,23 2,30 4,71 1,69 3,41

Valencianoparlant 55,18 56,74 53,74 56,09 -1,44 -2,61 2,35 4,38 0,91 1,65

Castellanoparlant 5,06 6,48 12,62 17,91 7,56 149,41 5,29 41,88 12,85 253,86

Taula 19. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per zones de predomini lingüístic

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Comunitat Valenciana 24,36 37,98 47,24 58,35 22,88 93,92 11,11 23,52 33,99 139,53

Valencianoparlant 27,06 42,03 51,29 62,55 24,23 89,54 11,26 21,96 35,49 131,16

Castellanoparlant 3,30 6,01 16,94 29,95 13,64 413,33 13,01 76,79 26,65 807,53

Taula 20. ESCRIPTURA. Distribució per zones de predomini lingüístic

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Comunitat Valenciana 7,03 15,17 24,07 31,77 17,04 242,39 7,70 31,99 24,74 351,92

Valencianoparlant 7,82 16,82 26,26 34,59 18,44 235,81 8,33 31,71 26,77 342,29

Castellanoparlant 0,90 2,18 7,73 12,67 6,83 758,89 4,94 63,95 11,77 1308,11

Taula 17. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per zones de predomini lingüístic

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Comunitat Valenciana 77,12 83,24 86,36 84,78 9,24 11,98 -1,58 -1,83 7,66 9,93

Valencianoparlant 84,06 88,92 90,35 88,84 6,29 7,48 -1,51 -1,68 4,78 5,68

Castellanoparlant 23,00 38,42 56,55 57,33 33,55 145,87 0,78 1,37 34,33 149,24

DISTRIBUCIÓ PER ZONES DE PREDOMINI LINGÜÍSTIC

11

(12)

Taula 21. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per sexe a la zona predominantment valencianoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Zona valencianoparlant 84,06 88,92 90,35 88,84 6,29 7,48 -1,51 -1,68 4,78 5,68

Hòmens 84,71 89,67 90,68 89,16 5,97 7,05 -1,52 -1,68 4,45 5,25

Dones 83,43 88,21 90,03 88,52 6,60 7,91 -1,51 -1,68 5,09 6,10

Taula 22. PARLA. Distribució per sexe a la zona predominantment valencianoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Zona valencianoparlant 55,18 56,74 53,74 56,09 -1,44 -2,61 2,35 4,38 0,91 1,65

Hòmens 56,52 58,07 54,62 56,87 -1,90 -3,36 2,25 4,13 0,35 0,63

Dones 53,90 55,48 52,89 55,33 -1,01 -1,87 2,44 4,61 1,43 2,65

Taula 23. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per sexe a la zona predominantment valencianoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Zona valencianoparlant 27,06 42,03 51,29 62,55 24,23 89,54 62,04 120,96 35,49 131,16

Hòmens 28,78 43,84 52,48 63,66 23,70 82,35 63,14 120,31 34,88 121,20

Dones 25,42 40,30 50,15 61,46 24,73 97,29 60,96 121,56 36,04 141,79

Taula 24. ESCRIPTURA. Distribució per sexe a la zona predominantment valencianoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Zona valencianoparlant 7,82 16,82 26,26 34,59 18,44 235,81 8,33 31,71 26,77 342,29

Hòmens 8,35 17,42 26,37 34,54 18,02 215,81 8,17 30,99 26,19 313,69

Dones 7,31 16,24 26,14 34,63 18,83 257,59 8,49 32,48 27,32 373,73

DISTRIBUCIÓ PER SEXE A LA ZONA PREDOMINANTMENT VALENCIANOPARLANT

12

(13)

Taula 26. PARLA. Distribució per sexe a la zona predominantment castellanoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Zona castellanoparlant 5,06 6,48 12,62 17,91 7,56 149,41 5,29 41,88 12,85 253,86

Hòmens 5,30 6,52 12,26 17,81 6,96 131,32 5,55 45,31 12,51 236,13

Dones 4,82 6,44 12,98 18,00 8,16 169,29 5,02 38,66 13,18 273,41

Taula 25. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per sexe a la zona predominantment castellanoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Zona castellanoparlant 23,00 38,42 56,55 57,33 33,55 145,87 0,78 1,37 57,10 248,24

Hòmens 24,10 39,57 58,00 59,00 33,90 140,66 1,00 1,73 58,76 243,83

Dones 21,90 37,28 55,08 55,60 33,18 151,51 0,52 0,94 55,38 252,87

DISTRIBUCIÓ PER SEXE A LA ZONA PREDOMINANTMENT CASTELLANOPARLANT

Taula 27. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per sexe a la zona predominantment castellanoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Zona castellanoparlant 3,30 6,01 16,94 29,95 13,64 413,33 13,01 76,79 26,65 807,53

Hòmens 3,43 5,97 16,54 29,72 13,11 382,22 13,18 79,70 26,29 766,56

Dones 3,17 6,04 17,34 30,18 14,17 447,00 12,84 74,05 27,01 852,07

Taula 28. ESCRIPTURA. Distribució per sexe a la zona predominantment castellanoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Zona castellanoparlant 0,90 2,18 7,73 12,67 6,83 758,89 4,94 63,95 11,77 1308,11

Hòmens 0,92 2,06 7,13 11,97 6,21 675,00 4,84 67,94 11,05 1201,55

Dones 0,88 2,30 8,34 13,39 7,46 847,73 5,05 60,57 12,51 1421,80

13

(14)

Taula 29. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per edats a la zona predominantment valencianoparlant

Taula 30. PARLA. Distribució per edats a la zona predominantment valencianoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Zona valencianoparlant 84,06 88,92 90,35 88,84 6,29 7,48 -1,51 -1,67 4,78 5,69

De 3 a 4 anys 51,75 61,25 61,14 68,33 9,39 18,14 7,19 11,75 16,58 32,04

De 5 a 9 anys 70,56 80,74 83,98 87,60 13,42 19,02 3,62 4,31 17,04 24,14

De 10 a 14 anys 83,15 93,92 95,01 96,83 11,86 14,26 1,81 1,91 13,68 16,45

De 15 a 19 anys 87,27 93,91 95,78 96,05 8,51 9,75 0,27 0,28 8,78 10,06

De 20 a 24 anys 87,44 91,38 93,81 93,19 6,37 7,28 -0,62 -0,66 5,76 6,59

De 25 a 29 anys 87,97 90,54 91,97 91,43 4,00 4,55 -0,54 -0,59 3,45 3,93

De 30 a 34 anys 87,89 91,05 90,93 90,63 3,04 3,46 -0,30 -0,34 2,73 3,11

De 35 a 39 anys 87,84 91,23 91,33 89,84 3,49 3,97 -1,50 -1,64 2,00 2,28

De 40 a 44 anys 87,77 91,02 92,07 88,54 4,30 4,90 -3,54 -3,84 0,77 0,88

De 45 a 49 anys 87,68 90,62 92,27 89,98 4,59 5,23 -2,30 -2,49 2,29 2,61

De 50 a 54 anys 87,50 89,77 92,16 89,66 4,66 5,33 -2,50 -2,71 2,16 2,46

De 55 a 59 anys 86,31 88,95 91,05 89,35 4,74 5,49 -1,70 -1,87 3,04 3,52

De 60 a 64 anys 85,08 87,25 89,34 87,32 4,26 5,01 -2,02 -2,26 2,23 2,63

De 65 i més anys 83,71 84,78 86,39 83,24 2,68 3,20 -3,14 -3,64 -0,47 -0,56

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Zona valencianoparlant 55,18 56,74 53,74 56,09 -1,44 -2,61 2,36 4,39 0,91 1,65

De 3 a 4 anys 30,96 30,97 19,76 19,46 -11,20 -36,18 -0,30 -1,50 -11,50 -37,15

De 5 a 9 anys 41,21 45,53 46,65 56,10 5,44 13,20 9,45 20,26 14,89 36,12

De 10 a 14 anys 49,54 62,94 68,10 80,97 18,56 37,46 12,88 18,91 31,44 63,46

De 15 a 19 anys 52,92 62,50 71,36 80,06 18,44 34,85 8,71 12,20 27,15 51,30

De 20 a 24 anys 53,24 55,97 66,56 70,74 13,32 25,02 4,17 6,27 17,50 32,86

De 25 a 29 anys 53,95 53,80 58,96 66,03 5,01 9,29 7,07 12,00 12,09 22,41

De 30 a 34 anys 54,16 54,14 51,64 61,44 -2,52 -4,65 9,80 18,98 7,29 13,46

De 35 a 39 anys 55,19 54,31 49,64 55,97 -5,55 -10,06 6,33 12,76 0,78 1,41

De 40 a 44 anys 57,60 55,07 50,25 49,99 -7,35 -12,76 -0,26 -0,51 -7,61 -13,22

De 45 a 49 anys 59,84 56,75 50,06 49,70 -9,78 -16,34 -0,37 -0,74 -10,14 -16,95

De 50 a 54 anys 61,70 58,26 49,90 50,86 -11,80 -19,12 0,96 1,92 -10,84 -17,58

De 55 a 59 anys 62,54 59,72 49,74 49,94 -12,80 -20,47 0,20 0,41 -12,60 -20,15

De 60 a 64 anys 63,05 60,00 49,40 47,87 -13,65 -21,65 -1,53 -3,11 -15,18 -24,08

De 65 i més anys 65,76 61,32 49,47 48,55 -16,29 -24,77 -0,92 -1,87 -17,21 -26,18

DISTRIBUCIÓ PER EDATS A LA ZONA PREDOMINANTMENT VALENCIANOPARLANT

14

(15)

Taula 31. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per edats a la zona predominantment valencianoparlant

Taula 32. ESCRIPTURA. Distribució per edats a la zona predominantment valencianoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Zona valencianoparlant 27,06 42,03 51,29 62,55 24,23 89,54 11,26 21,95 35,49 131,15

De 3 a 4 anys 0,00 0,00 0,00 0,00

De 5 a 9 anys 17,99 33,09 45,49 63,99 27,50 152,86 18,50 40,66 46,00 255,66

De 10 a 14 anys 38,73 66,68 75,26 90,15 36,53 94,32 14,88 19,78 51,41 132,73

De 15 a 19 anys 39,31 64,51 76,56 88,17 37,25 94,76 11,61 15,17 48,87 124,32

De 20 a 24 anys 33,43 53,72 71,50 80,84 38,07 113,88 9,34 13,06 47,40 141,77

De 25 a 29 anys 33,09 48,14 65,80 75,89 32,71 98,85 10,09 15,33 42,80 129,33

De 30 a 34 anys 31,51 46,68 58,76 73,28 27,25 86,48 14,51 24,70 41,76 132,53

De 35 a 39 anys 29,60 44,19 54,36 70,47 24,76 83,65 16,11 29,63 40,87 138,07

De 40 a 44 anys 27,85 41,12 53,06 64,90 25,21 90,52 11,84 22,32 37,05 133,00

De 45 a 49 anys 25,52 38,82 50,13 61,81 24,61 96,43 11,68 23,30 36,29 142,24

De 50 a 54 anys 24,26 34,86 46,29 60,50 22,03 90,81 14,21 30,70 36,25 149,43

De 55 a 59 anys 22,74 31,89 41,62 56,86 18,88 83,03 15,24 36,61 34,13 150,09

De 60 a 64 anys 21,60 28,77 35,90 51,52 14,30 66,20 15,62 43,50 29,92 138,52

De 65 i més anys 16,36 22,72 27,21 39,55 10,85 66,32 12,34 45,36 23,19 141,78

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Zona valencianoparlant 7,82 16,82 26,26 34,59 18,44 235,81 8,33 31,73 26,77 342,56

De 3 a 4 anys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De 5 a 9 anys 7,97 18,55 29,38 42,66 21,41 268,63 13,27 45,17 34,69 435,37

De 10 a 14 anys 20,72 46,72 58,79 75,76 38,07 183,74 16,98 28,88 55,04 265,56

De 15 a 19 anys 18,21 44,05 61,90 74,67 43,69 239,92 12,77 20,63 56,45 309,96

De 20 a 24 anys 9,51 26,77 54,60 62,60 45,09 474,13 8,00 14,65 53,09 558,24

De 25 a 29 anys 8,18 15,40 43,40 57,02 35,22 430,56 13,62 31,38 48,84 597,17

De 30 a 34 anys 6,77 12,78 29,47 51,72 22,70 335,30 22,24 75,47 44,95 664,35

De 35 a 39 anys 5,63 11,10 20,23 43,52 14,60 259,33 23,29 115,15 37,90 673,29

De 40 a 44 anys 4,78 9,34 18,13 30,65 13,35 279,29 12,51 68,99 25,86 540,53

De 45 a 49 anys 3,99 7,86 16,13 22,72 12,14 304,26 6,59 40,86 18,73 469,96

De 50 a 54 anys 3,46 6,02 13,42 19,98 9,96 287,86 6,56 48,92 16,52 476,90

De 55 a 59 anys 3,24 4,88 10,73 17,05 7,49 231,17 6,32 58,87 13,81 426,37

De 60 a 64 anys 3,15 4,40 7,98 13,03 4,83 153,33 5,05 63,25 9,87 312,89

De 65 i més anys 2,54 3,68 5,37 8,17 2,83 111,42 2,80 52,11 5,63 221,84

DISTRIBUCIÓ PER EDATS A LA ZONA PREDOMINANTMENT VALENCIANOPARLANT

15

(16)

16

Taula 33. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per edats a la zona predominantment castellanoparlant

Taula 34. PARLA. Distribució per edats a la zona predominantment castellanoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Zona castellanoparlant 23,00 38,42 56,55 57,33 33,55 145,87 0,77 1,37 34,33 149,29

De 3 a 4 anys 2,27 8,94 14,28 18,40 12,01 529,07 4,12 28,85 16,14 711,84

De 5 a 9 anys 6,82 27,52 49,70 56,63 42,88 628,74 6,93 13,94 49,81 730,75

De 10 a 14 anys 21,39 49,08 76,61 85,69 55,22 258,16 9,09 11,86 64,30 300,54

De 15 a 19 anys 21,43 45,65 78,15 81,67 56,72 264,68 3,52 4,51 60,24 281,12

De 20 a 24 anys 22,98 40,45 73,41 75,65 50,43 219,45 2,25 3,06 52,68 229,25

De 25 a 29 anys 26,60 40,41 68,43 73,89 41,83 157,26 5,46 7,98 47,29 177,78

De 30 a 34 anys 27,51 42,32 62,40 69,51 34,89 126,83 7,11 11,39 42,01 152,70

De 35 a 39 anys 27,20 42,40 59,96 65,44 32,76 120,44 5,49 9,15 38,25 140,61

De 40 a 44 anys 27,59 40,60 59,04 60,54 31,45 113,99 1,49 2,53 32,95 119,45

De 45 a 49 anys 25,63 39,82 57,69 56,41 32,06 125,09 -1,28 -2,22 30,78 120,12

De 50 a 54 anys 26,15 37,47 54,29 56,47 28,14 107,61 2,18 4,01 30,33 115,99

De 55 a 59 anys 26,95 36,16 48,62 51,86 21,67 80,41 3,23 6,65 24,91 92,40

De 60 a 64 anys 28,47 35,65 42,20 43,24 13,73 48,23 1,04 2,47 14,77 51,87

De 65 i més anys 25,05 33,59 39,09 36,50 14,04 56,05 -2,59 -6,62 11,46 45,74

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Zona castellanoparlant 5,06 6,48 12,62 17,91 7,56 149,41 5,29 41,88 12,85 253,98

De 3 a 4 anys 0,80 1,12 2,51 1,36 1,71 213,75 -1,14 -45,60 0,57 71,52

De 5 a 9 anys 1,34 3,03 10,19 17,82 8,85 660,45 7,63 74,88 16,49 1233,54

De 10 a 14 anys 3,25 8,58 25,55 47,35 22,30 686,15 21,80 85,31 44,10 1356,41

De 15 a 19 anys 2,87 7,75 28,19 44,02 25,32 882,23 15,83 56,13 41,15 1434,37

De 20 a 24 anys 3,59 5,17 23,14 35,52 19,55 544,57 12,39 53,54 31,93 888,83

De 25 a 29 anys 6,02 5,89 17,34 32,22 11,32 188,04 14,88 85,84 26,20 435,27

De 30 a 34 anys 6,68 7,28 11,64 26,31 4,96 74,25 14,68 126,14 19,63 294,04

De 35 a 39 anys 6,44 7,19 9,70 18,26 3,26 50,62 8,56 88,19 11,82 183,65

De 40 a 44 anys 6,25 7,08 9,84 12,39 3,59 57,44 2,55 25,93 6,14 98,28

De 45 a 49 anys 6,01 6,52 10,10 10,86 4,09 68,05 0,76 7,54 4,85 80,57

De 50 a 54 anys 6,07 6,24 9,46 10,34 3,39 55,85 0,88 9,33 4,27 70,27

De 55 a 59 anys 6,38 6,34 7,61 9,73 1,23 19,28 2,12 27,80 3,35 52,44

De 60 a 64 anys 7,10 6,54 6,52 7,98 -0,58 -8,17 1,46 22,42 0,89 12,47

De 65 i més anys 7,06 7,26 6,48 6,68 -0,58 -8,22 0,20 3,11 -0,38 -5,39

DISTRIBUCIÓ PER EDATS A LA ZONA PREDOMINANTMENT CASTELLANOPARLANT

(17)

17

Taula 35. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per edats a la zona predominantment castellanoparlant

Taula 36. ESCRIPTURA. Distribució per edats a la zona predominantment castellanoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Zona castellanoparlant 3,30 6,01 16,94 29,95 13,64 413,33 13,01 76,81 26,65 807,89

De 3 a 4 anys 0,00 0,00 0,00

De 5 a 9 anys 1,17 3,68 15,00 33,22 13,83 1182,05 18,22 121,51 32,05 2745,07

De 10 a 14 anys 5,16 13,07 39,49 71,95 34,33 665,31 32,46 82,22 66,79 1294,44

De 15 a 19 anys 3,89 11,43 39,21 66,87 35,32 907,97 27,66 70,55 62,98 1620,65

De 20 a 24 anys 3,40 7,06 32,54 55,21 29,14 857,06 22,67 69,66 51,80 1521,58

De 25 a 29 anys 4,97 6,48 25,97 49,66 21,00 422,54 23,69 91,25 44,68 898,23

De 30 a 34 anys 4,75 7,31 18,16 44,04 13,41 282,32 25,89 142,60 39,29 827,22

De 35 a 39 anys 4,10 6,64 14,71 36,65 10,61 258,78 21,94 149,15 32,55 793,31

De 40 a 44 anys 3,59 5,52 14,24 28,08 10,65 296,66 13,84 97,17 24,49 681,47

De 45 a 49 anys 2,93 4,57 13,49 22,03 10,56 360,41 8,53 63,25 19,09 651,38

De 50 a 54 anys 2,85 3,99 10,99 20,80 8,14 285,61 9,82 89,35 17,96 630,77

De 55 a 59 anys 2,81 3,47 8,08 17,99 5,27 187,54 9,91 122,65 15,18 540,66

De 60 a 64 anys 2,86 3,12 6,08 12,68 3,22 112,59 6,60 108,68 9,81 342,59

De 65 i més anys 2,39 3,03 4,59 8,32 2,20 92,05 3,73 81,16 5,92 247,39

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Zona castellanoparlant 0,90 2,18 7,73 12,67 6,83 758,89 4,94 63,97 11,78 1311,95

De 3 a 4 anys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De 5 a 9 anys 0,27 1,54 7,39 14,15 7,12 2637,04 6,77 91,65 13,88 5126,47

De 10 a 14 anys 1,57 6,24 21,62 43,51 20,05 1277,07 21,89 101,26 41,94 2677,51

De 15 a 19 anys 1,12 5,30 23,79 39,59 22,67 2024,11 15,80 66,44 38,47 3426,56

De 20 a 24 anys 1,05 2,67 18,29 29,66 17,24 1641,90 11,37 62,15 28,61 2731,35

De 25 a 29 anys 1,58 2,18 12,88 25,69 11,30 715,19 12,81 99,50 24,11 1528,48

De 30 a 34 anys 1,43 2,43 7,07 19,97 5,64 394,41 12,90 182,43 18,54 1295,34

De 35 a 39 anys 1,23 1,89 4,78 12,60 3,55 288,62 7,82 163,67 11,37 922,97

De 40 a 44 anys 0,84 1,69 4,54 7,47 3,70 440,48 2,93 64,50 6,63 792,87

De 45 a 49 anys 0,69 1,08 4,21 5,26 3,52 510,14 1,04 24,76 4,57 658,91

De 50 a 54 anys 0,57 0,97 3,43 4,53 2,86 501,75 1,10 32,15 3,97 701,99

De 55 a 59 anys 0,60 0,86 2,15 3,56 1,55 258,33 1,42 65,92 2,96 493,92

De 60 a 64 anys 0,64 0,67 1,49 2,97 0,85 132,81 1,48 98,84 2,33 364,51

De 65 i més anys 0,55 0,73 1,03 1,84 0,48 87,27 0,80 77,75 1,29 233,48

DISTRIBUCIÓ PER EDATS A LA ZONA PREDOMINANTMENT CASTELLANOPARLANT

(18)

18

Taula 37. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per relació amb l’activitat a la zona valencianoparlant

Taula 38. PARLA. Distribució per relació amb l’activitat a la zona valencianoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Població 16 i més anys 58,22 57,50 53,75 55,33 -4,47 -7,68 1,58 2,95 -2,89 -4,96

Actius 58,61 57,67 55,24 56,97 -3,37 -5,75 1,74 3,14 -1,64 -2,80

Empleats 61,26 59,19 56,18 59,83 -5,08 -8,29 3,64 6,49 -1,43 -2,33

Parats 48,49 51,05 47,91 51,07 -0,58 -1,20 3,16 6,59 2,58 5,32

Parats 1a ocupació 46,42 49,83 49,23 55,22 2,81 6,05 5,99 12,17 8,80 18,97

Parats que han treballat 49,42 51,43 47,60 50,45 -1,82 -3,68 2,86 6,00 1,04 2,10

Inactius 58,76 57,33 51,85 52,38 -6,91 -11,76 0,53 1,02 -6,38 -10,86

Pensionistes 64,27 60,24 49,00 48,32 -15,27 -23,76 -0,69 -1,40 -15,96 -24,83

Estudiants 54,52 66,32 76,34 81,47 21,82 40,02 5,13 6,71 26,95 49,43

Faenes llar 54,95 51,94 44,17 42,47 -10,78 -19,62 -1,70 -3,84 -12,48 -22,71

Altres 47,71 39,13 41,54 48,47 -6,17 -12,93 6,93 16,68 0,76 1,60

Comptats a banda 53,25 56,74

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Població 16 i més anys 86,69 89,68 90,98 88,90 4,29 4,95 -2,08 -2,28 2,22 2,56

Actius 88,85 91,97 92,78 90,92 3,93 4,42 -1,86 -2,01 2,07 2,33

Empleats 89,79 92,57 93,31 92,50 3,52 3,92 -0,81 -0,87 2,71 3,01

Parats 85,25 89,33 88,75 87,67 3,50 4,11 -1,08 -1,22 2,42 2,84

Parats 1a ocupació 85,17 88,30 84,09 83,17 -1,08 -1,27 -0,92 -1,10 -2,00 -2,35

Parats que han treballat 85,28 89,65 89,86 88,34 4,58 5,37 -1,52 -1,70 3,05 3,58

Inactius 84,26 87,13 88,68 85,27 4,42 5,25 -3,41 -3,85 1,01 1,20

Pensionistes 83,28 84,84 86,24 83,54 2,96 3,55 -2,70 -3,14 0,25 0,31

Estudiants 89,48 95,32 96,66 96,79 7,18 8,02 0,14 0,14 7,31 8,17

Faenes llar 84,57 86,69 89,20 83,88 4,63 5,47 -5,32 -5,97 -0,69 -0,81

Altres 79,13 65,99 80,89 80,53 1,76 2,22 -0,36 -0,45 1,40 1,77

Comptats a banda 87,84 93,69

DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

A LA ZONA PREDOMINANTMENT VALENCIANOPARLANT

(19)

19

Taula 39. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per relació amb l’activitat a la zona valencianoparlant

Taula 40. ESCRIPTURA. Distribució per relació amb l’activitat a la zona valencianoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Població 16 i més anys 27,32 40,69 50,90 62,22 23,58 86,31 11,32 22,24 34,90 1,28

Actius 31,53 46,34 58,10 68,56 26,57 84,27 10,45 17,99 37,03 1,17

Empleats 32,30 47,43 58,86 71,82 26,56 82,23 12,96 22,02 39,52 1,22

Parats 28,58 41,61 52,29 61,82 23,71 82,96 9,53 18,22 33,24 1,16

Parats 1a ocupació 34,24 47,60 54,98 65,09 20,74 60,57 10,11 18,38 30,85 0,90

Parats que han treballat 26,03 39,73 51,66 61,34 25,63 98,46 9,68 18,74 35,31 1,36

Inactius 23,75 34,32 41,70 50,79 17,95 75,58 9,09 21,81 27,05 1,14

Pensionistes 16,80 23,22 28,73 42,69 11,93 71,01 13,96 48,59 25,90 1,54

Estudiants 50,05 74,13 82,17 90,09 32,12 64,18 7,92 9,64 40,04 0,80

Faenes llar 20,83 30,11 38,13 47,68 17,30 83,05 9,54 25,03 26,84 1,29

Altres 26,38 21,12 40,72 54,36 14,34 54,36 13,63 33,47 27,98 1,06

Comptats a banda 31,87 53,67

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Població 16 i més anys 6,23 13,23 24,16 32,15 17,93 287,80 7,98 33,04 25,92 415,93

Actius 7,10 14,34 28,42 37,80 21,32 300,28 9,38 33,02 30,70 432,15

Empleats 7,15 14,40 28,67 39,54 21,52 300,98 10,86 37,89 32,39 452,92

Parats 6,93 14,09 26,47 34,23 19,54 281,96 7,75 29,29 27,30 394,17

Parats 1a ocupació 10,52 23,21 35,86 47,67 25,34 240,87 11,81 32,92 37,15 353,00

Parats que han treballat 5,31 11,24 24,24 32,24 18,93 356,50 8,00 33,02 26,94 507,26

Inactius 5,50 11,81 18,73 21,95 13,23 240,55 3,22 17,19 16,45 299,18

Pensionistes 2,59 3,77 6,13 10,64 3,54 136,68 4,51 73,51 8,05 311,48

Estudiants 24,32 51,48 67,32 75,62 43,00 176,81 8,30 12,33 51,30 210,93

Faenes llar 2,50 4,74 10,22 15,50 7,72 308,80 5,28 51,65 13,00 519,72

Altres 6,00 7,26 16,98 33,22 10,98 183,00 16,24 95,67 27,22 453,35

Comptats a banda 9,43 28,52

DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

A LA ZONA PREDOMINANTMENT VALENCIANOPARLANT

(20)

20

Taula 41. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per relació amb l’activitat a la zona castellanoparlant

Taula 42. PARLA. Distribució per relació amb l’activitat a la zona castellanoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Població 16 i més anys 6,48 7,29 11,90 16,37 5,42 83,64 4,47 37,53 9,89 152,60

Actius 6,57 7,20 13,18 18,63 6,61 100,61 5,45 41,36 12,07 183,76

Empleats 6,70 7,31 13,34 20,02 6,64 99,10 6,68 50,06 13,32 198,75

Parats 6,00 6,77 12,04 16,47 6,04 100,67 4,42 36,74 10,47 174,39

Parats 1a ocupació 4,15 5,51 15,25 24,15 11,10 267,47 8,90 58,34 20,00 481,99

Parats que han treballat 7,10 7,24 11,21 15,31 4,11 57,89 4,09 36,50 8,20 115,48

Inactius 6,46 7,42 10,52 13,06 4,06 62,85 2,54 24,16 6,59 102,03

Pensionistes 7,88 7,74 6,22 7,29 -1,66 -21,07 1,07 17,13 -0,59 -7,50

Estudiants 5,79 12,23 34,71 49,88 28,92 499,48 15,17 43,70 44,09 761,35

Faenes llar 5,55 5,92 6,73 9,62 1,18 21,26 2,88 42,80 4,07 73,24

Altres 6,27 3,29 8,53 19,67 2,26 36,04 11,14 130,53 13,40 213,56

Comptats a banda 2,58 4,93

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Població 16 i més anys 26,15 39,37 56,26 56,41 30,11 115,14 0,15 0,26 30,26 1,16

Actius 27,13 41,85 63,89 64,52 36,76 135,50 0,63 0,98 37,39 1,38

Empleats 27,63 42,04 64,50 67,54 36,87 133,44 3,04 4,72 39,91 1,44

Parats 25,01 41,15 59,53 59,79 34,52 138,02 0,26 0,44 34,77 1,39

Parats 1a ocupació 22,25 39,85 59,15 60,41 36,90 165,84 1,26 2,13 38,16 1,71

Parats que han treballat 26,66 41,64 59,62 59,69 32,96 123,63 0,07 0,12 33,04 1,24

Inactius 25,35 36,94 48,04 44,80 22,69 89,51 -3,23 -6,73 19,45 0,77

Pensionistes 26,15 34,00 37,56 37,22 11,41 43,63 -0,34 -0,90 11,07 0,42

Estudiants 31,20 55,79 83,00 86,83 51,80 166,03 3,83 4,62 55,63 1,78

Faenes llar 23,74 35,02 50,09 48,77 26,35 110,99 -1,32 -2,64 25,04 1,05

Altres 25,27 17,56 40,27 51,60 15,00 59,36 11,33 28,15 26,33 1,04

Comptats a banda 20,92 39,69

DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

A LA ZONA PREDOMINANTMENT CASTELLANOPARLANT

(21)

21

Taula 43. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per relació amb l’activitat a la zona castellanoparlant

Taula 44. ESCRIPTURA. Distribució per relació amb l’activitat a la zona castellanoparlant

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Població 16 i més anys 3,52 5,94 15,59 27,67 12,07 342,90 12,08 77,48 24,15 685,66

Actius 4,12 6,66 18,65 33,74 14,53 352,67 15,09 80,91 29,61 717,97

Empleats 4,23 6,84 18,82 35,91 14,59 344,92 17,09 90,82 31,68 749,05

Parats 3,68 6,04 17,40 30,33 13,72 372,83 12,92 74,26 26,65 724,39

Parats 1a ocupació 4,14 6,86 23,01 39,13 18,87 455,80 16,12 70,06 34,99 845,14

Parats que han treballat 3,40 5,73 15,96 29,00 12,56 369,41 13,04 81,73 25,59 751,81

Inactius 3,00 5,23 12,29 19,05 9,29 309,67 6,75 54,94 16,04 533,98

Pensionistes 2,39 3,20 4,86 10,04 2,47 103,35 5,18 106,67 7,65 320,60

Estudiants 7,79 18,36 47,74 72,18 39,95 512,84 24,43 51,18 64,39 826,66

Faenes llar 2,56 3,73 8,21 18,33 5,65 220,70 10,12 123,25 15,77 614,96

Altres 4,77 2,54 11,82 29,82 7,05 147,80 18,00 152,29 25,05 524,81

Comptats a banda 2,13 5,42

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Població 16 i més anys 0,96 1,91 6,76 10,87 5,80 604,17 4,11 60,72 9,91 1031,61

Actius 1,17 2,08 7,78 12,88 6,61 564,96 5,11 65,69 11,71 1000,51

Empleats 1,19 2,13 7,85 13,72 6,66 559,66 5,87 74,83 12,53 1052,79

Parats 1,09 1,88 7,25 11,57 6,16 565,14 4,32 59,62 10,49 963,72

Parats 1a ocupació 1,38 2,77 11,11 20,89 9,73 705,07 9,78 88,01 19,51 1410,32

Parats que han treballat 0,91 1,55 6,25 10,17 5,34 586,81 3,91 62,56 9,25 1014,27

Inactius 0,78 1,74 5,67 8,00 4,89 626,92 2,33 41,14 7,22 927,15

Pensionistes 0,54 0,74 1,15 2,37 0,61 112,96 1,22 105,97 1,83 336,72

Estudiants 2,86 8,91 29,46 43,70 26,60 930,07 14,24 48,33 40,84 1426,62

Faenes llar 0,57 0,82 2,30 5,73 1,73 303,51 3,43 148,68 5,16 913,35

Altres 1,41 1,03 4,40 13,11 2,99 212,06 8,70 197,69 11,70 830,07

Comptats a banda 0,52 2,62

DISTRIBUCIÓ PER RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT

A LA ZONA PREDOMINANTMENT CASTELLANOPARLANT

(22)

22

Taula 46. PARLA. Distribució per províncies

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Comunitat Valenciana 49,49 51,09 48,88 51,18 -0,61 -1,23 2,30 4,71 1,69 3,41

Província d’Alacant 36,48 38,14 36,16 37,85 -0,32 -0,88 1,69 4,67 1,37 3,76

Província de Castelló 66,96 68,19 63,88 63,67 -3,08 -4,60 -0,21 -0,33 -3,29 -4,91

Província de València 53,39 55,35 53,98 57,93 0,59 1,11 3,95 7,31 4,54 8,50

Taula 45. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per províncies

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011

1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Comunitat Valenciana 77,12 83,24 86,36 84,78 9,24 11,98 -1,58 -1,83 7,66 9,93

Província d’Alacant 60,61 70,43 75,45 73,32 14,84 24,48 -2,13 -2,82 12,71 20,97

Província de Castelló 90,34 93,73 93,36 92,2 3,02 3,34 -1,16 -1,24 1,86 2,06

Província de València 83,95 88,81 92,02 91,36 8,07 9,61 -0,66 -0,71 7,41 8,83

DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES

Taula 47. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per províncies

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Comunitat Valenciana 24,36 37,98 47,24 58,35 22,88 93,92 11,11 23,52 33,99 139,53

Província d’Alacant 13,08 23,87 32,19 45,61 19,11 146,10 13,42 41,67 32,53 248,70

Província de Castelló 28,65 46,08 57,37 66,57 28,72 100,24 9,20 16,03 37,92 132,36

Província de València 30,03 44,84 54,93 65,68 24,90 82,92 10,75 19,56 35,65 118,71

Taula 48. ESCRIPTURA. Distribució per províncies

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Comunitat Valenciana 7,03 15,17 24,07 31,77 17,04 242,39 7,70 31,99 24,74 351,92

Província d’Alacant 4,37 10,25 17,16 23,82 12,79 292,68 6,66 38,81 19,45 445,08

Província de Castelló 8,68 19,80 30,05 38,39 21,37 246,20 8,34 27,76 29,71 342,28

Província de València 8,23 17,18 27,31 35,98 19,08 231,83 8,67 31,73 27,75 337,18

(23)

23

Taula 49. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per comarques

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Comunitat Valenciana 77,12 83,24 86,36 84,78 9,24 11,98 -1,58 -1,83 7,66 9,93

Els Ports 96,21 99,05 98,27 97,51 2,06 2,14 -0,76 -0,77 1,3 1,35

L’Alt Maestrat 99,16 99,72 98,29 98,46 -0,87 -0,88 0,17 0,17 -0,7 -0,71

El Baix Maestrat 96,52 96,87 93,94 90,01 -2,58 -2,67 -3,93 -4,18 -6,51 -6,74

L’Alcalatén 97,82 98,24 95,84 96,7 -1,98 -2,02 0,86 0,90 -1,12 -1,14

La Plana Alta 89,28 92,95 92,31 91,75 3,03 3,39 -0,56 -0,61 2,47 2,77

La Plana Baixa 94,83 96,81 95,77 94,74 0,94 0,99 -1,03 -1,08 -0,09 -0,09

L’Alt Palància 52,94 71,17 82,26 80,71 29,32 55,38 -1,55 -1,88 27,77 52,46

L’Alt Millars 55,19 60,20 77,37 81,8 22,18 40,19 4,43 5,73 26,61 48,22

El Racó d’Ademús 6,26 38,80 65,88 60,63 59,62 952,40 -5,25 -7,97 54,37 868,53

Els Serrans 44,79 70,05 80,73 80,1 35,94 80,24 -0,63 -0,78 35,31 78,83

El Camp de Túria 94,03 96,12 95,32 93,95 1,29 1,37 -1,37 -1,44 -0,08 -0,09

El Camp de Morvedre 83,51 86,66 92,04 90,91 8,53 10,21 -1,13 -1,23 7,4 8,86

L’Horta Nord 88,11 91,82 94,38 93,23 6,27 7,12 -1,15 -1,22 5,12 5,81

L’Horta Oest 74,61 83,22 89,66 89,9 15,05 20,17 0,24 0,27 15,29 20,49

València 82,11 86,93 90,32 89,27 8,21 10,00 -1,05 -1,16 7,16 8,72

L’Horta Sud 89,68 92,94 94,49 93,86 4,81 5,36 -0,63 -0,67 4,18 4,66

La Plana d’Utiel-Requena 13,44 32,38 60,74 66,53 47,30 351,93 5,79 9,53 53,09 395,01

La Foia de Bunyol 54,12 72,01 82,38 83,57 28,26 52,22 1,19 1,44 29,45 54,42

La Vall de Cofrents-Aiora 15,21 34,90 66,51 66,42 51,30 337,28 -0,09 -0,14 51,21 336,69

La Ribera Alta 96,61 98,84 97,98 96,33 1,37 1,42 -1,65 -1,68 -0,28 -0,29

La Ribera Baixa 97,37 98,12 97,92 97,14 0,55 0,56 -0,78 -0,80 -0,23 -0,24

La Canal de Navarrés 73,99 81,83 86,31 83,48 12,32 16,65 -2,83 -3,28 9,49 12,83

La Costera 97,87 98,78 97,51 95,95 -0,36 -0,37 -1,56 -1,60 -1,92 -1,96

La Vall d’Albaida 98,28 98,88 97,18 96,22 -1,10 -1,12 -0,96 -0,99 -2,06 -2,10

La Safor 97,69 98,18 95,81 94,87 -1,88 -1,92 -0,94 -0,98 -2,82 -2,89

El Comtat 98,55 99,08 97,74 95,14 -0,81 -0,82 -2,60 -2,66 -3,41 -3,46

L’Alcoià 92,87 95,96 95,40 94,33 2,53 2,72 -1,07 -1,12 1,46 1,57

L’Alt Vinalopó 33,83 41,36 69,37 69,21 35,54 105,05 -0,16 -0,23 35,38 104,58

El Vinalopó Mitjà 51,38 68,30 77,56 78,48 26,18 50,95 0,92 1,19 27,1 52,74

La Marina Alta 85,86 85,40 76,08 75,07 -9,78 -11,39 -1,01 -1,33 -10,79 -12,57

La Marina Baixa 72,92 79,22 79,54 76,1 6,62 9,08 -3,44 -4,32 3,18 4,36

L’Alacantí 60,12 74,50 81,08 80,06 20,96 34,86 -1,02 -1,26 19,94 33,17

El Baix Vinalopó 76,30 84,67 86,51 83,28 10,21 13,38 -3,23 -3,73 6,98 9,15

El Baix Segura 6,69 20,11 41,02 44,37 34,33 513,15 3,35 8,17 37,68 563,23

DISTRIBUCIÓ PER COMARQUES

(24)

24

Taula 50. PARLA. Distribució per comarques

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Comunitat Valenciana 49,49 51,09 48,88 51,18 -0,61 -1,23 2,30 4,71 1,69 3,41

Els Ports 92,30 92,20 89,72 80,89 -2,58 -2,80 -8,83 -9,84 -11,41 -12,36

L’Alt Maestrat 93,88 95,56 83,05 83,3 -10,83 -11,54 0,25 0,30 -10,58 -11,27

El Baix Maestrat 85,24 80,50 73,56 67,81 -11,68 -13,70 -5,75 -7,82 -17,43 -20,45

L’Alcalatén 86,45 79,15 73,92 70,95 -12,53 -14,49 -2,97 -4,02 -15,5 -17,93

La Plana Alta 62,44 64,94 58,55 60,95 -3,89 -6,23 2,40 4,10 -1,49 -2,39

La Plana Baixa 72,06 73,96 70,81 68,9 -1,25 -1,73 -1,91 -2,70 -3,16 -4,39

L’Alt Palància 7,41 11,25 23,06 29,69 15,65 211,20 6,63 28,75 22,28 300,67

L’Alt Millars 4,33 7,43 18,93 30,82 14,60 337,18 11,89 62,81 26,49 611,78

El Racó d’Ademús 1,40 2,18 13,70 16,42 12,30 878,57 2,72 19,85 15,02 1072,86

Els Serrans 4,62 8,06 21,08 25,69 16,46 356,28 4,61 21,87 21,07 456,06

El Camp de Túria 76,36 75,48 64,40 63,09 -11,96 -15,66 -1,31 -2,03 -13,27 -17,38

El Camp de Morvedre 44,85 47,07 52,17 52,84 7,32 16,32 0,67 1,28 7,99 17,81

L’Horta Nord 57,33 60,32 59,06 59,7 1,73 3,02 0,64 1,08 2,37 4,13

L’Horta Oest 32,94 36,80 40,45 48,9 7,51 22,80 8,45 20,89 15,96 48,45

València 39,70 43,28 44,38 48,47 4,68 11,79 4,09 9,22 8,77 22,09

L’Horta Sud 59,94 62,18 61,60 62,75 1,66 2,77 1,15 1,87 2,81 4,69

La Plana d’Utiel-Requena 2,66 2,83 11,78 19,19 9,12 342,86 7,41 62,90 16,53 621,43

La Foia de Bunyol 8,99 13,75 23,30 31,07 14,31 159,18 7,77 33,35 22,08 245,61

La Vall de Cofrents-Aiora 2,83 4,16 11,20 16,92 8,37 295,76 5,72 51,07 14,09 497,88

La Ribera Alta 86,45 86,16 76,98 80,01 -9,47 -10,95 3,03 3,94 -6,44 -7,45

La Ribera Baixa 89,92 87,83 80,54 81,46 -9,38 -10,43 0,92 1,14 -8,46 -9,41

La Canal de Navarrés 10,94 14,43 24,27 31,53 13,33 121,85 7,26 29,91 20,59 188,21

La Costera 87,23 85,93 67,90 80,26 -19,33 -22,16 12,36 18,20 -6,97 -7,99

La Vall d’Albaida 90,67 87,72 79,20 80,42 -11,47 -12,65 1,22 1,54 -10,25 -11,30

La Safor 86,32 86,85 73,95 74,01 -12,37 -14,33 0,06 0,08 -12,31 -14,26

El Comtat 91,72 91,53 82,81 80,12 -8,91 -9,71 -2,69 -3,25 -11,6 -12,65

L’Alcoià 68,57 73,15 71,64 69,16 3,07 4,48 -2,48 -3,46 0,59 0,86

L’Alt Vinalopó 18,04 16,98 24,47 26,74 6,43 35,64 2,27 9,28 8,7 48,23

El Vinalopó Mitjà 29,63 32,62 33,89 37,29 4,26 14,38 3,40 10,03 7,66 25,85

La Marina Alta 75,43 70,96 54,19 53,38 -21,24 -28,16 -0,81 -1,49 -22,05 -29,23

La Marina Baixa 48,64 47,09 41,07 41,57 -7,57 -15,56 0,50 1,22 -7,07 -14,54

L’Alacantí 26,19 29,72 31,10 36,78 4,91 18,75 5,68 18,26 10,59 40,44

El Baix Vinalopó 39,86 43,35 43,04 44,88 3,18 7,98 1,84 4,28 5,02 12,59

El Baix Segura 2,41 3,37 7,39 12,99 4,98 206,64 5,60 75,78 10,58 439,00

DISTRIBUCIÓ PER COMARQUES

(25)

25

Taula 51. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per comarques

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Comunitat Valenciana 24,36 37,98 47,24 58,35 22,88 93,92 11,11 23,52 33,99 139,53

Els Ports 26,63 33,45 57,29 72,89 30,66 115,13 15,60 27,23 46,26 173,71

L’Alt Maestrat 22,42 42,11 57,94 72,38 35,52 158,43 14,44 24,93 49,96 222,81

El Baix Maestrat 31,76 53,72 62,43 68,25 30,67 96,57 5,82 9,32 36,49 114,86

L’Alcalatén 23,69 39,20 58,48 67,46 34,79 146,86 8,98 15,36 43,77 184,81

La Plana Alta 31,25 47,24 56,00 66,07 24,75 79,20 10,07 17,98 34,82 111,40

La Plana Baixa 29,82 49,49 61,37 69,45 31,55 105,80 8,08 13,17 39,63 132,90

L’Alt Palància 6,77 11,53 31,96 44,63 25,19 372,08 12,67 39,64 37,86 559,32

L’Alt Millars 4,48 6,73 22,81 43,38 18,33 409,15 20,57 90,16 38,90 868,96

El Racó d’Ademús 1,77 5,38 21,43 29,7 19,66 1.110,73 8,27 38,62 27,93 1579,23

Els Serrans 4,83 9,11 27,18 40,61 22,35 462,73 13,43 49,39 35,78 740,79

El Camp de Túria 28,45 47,82 61,20 70,25 32,75 115,11 9,05 14,78 41,80 146,90

El Camp de Morvedre 22,26 39,20 51,23 61,93 28,97 130,14 10,70 20,88 39,67 178,26

L’Horta Nord 29,95 46,93 59,18 67,54 29,23 97,60 8,36 14,12 37,59 125,47

L’Horta Oest 19,06 33,09 46,98 61,98 27,92 146,48 15,00 31,94 42,92 225,27

València 36,34 46,23 53,80 61,02 17,46 48,05 7,22 13,41 24,68 67,90

L’Horta Sud 27,84 47,54 57,14 69,66 29,30 105,24 12,52 21,91 41,82 150,18

La Plana d’Utiel-Requena 2,48 4,37 19,38 34,85 16,90 681,45 15,47 79,82 32,37 1307,22

La Foia de Bunyol 7,14 15,34 32,38 48,48 25,24 353,50 16,10 49,73 41,34 579,34

La Vall de Cofrents-Aiora 2,02 5,59 19,71 29,77 17,69 875,74 10,06 51,01 27,75 1377,24

La Ribera Alta 37,52 55,42 63,38 77,6 25,86 68,92 14,22 22,45 40,08 106,83

La Ribera Baixa 31,21 58,56 69,75 79,64 38,54 123,49 9,89 14,18 48,43 155,20

La Canal de Navarrés 9,34 14,74 26,25 46,91 16,91 181,05 20,66 78,70 37,57 402,35

La Costera 34,42 55,57 61,06 75,57 26,64 77,40 14,51 23,77 41,15 119,54

La Vall d’Albaida 33,63 57,20 66,58 74,26 32,95 97,98 7,68 11,54 40,63 120,79

La Safor 30,19 51,98 62,50 73,96 32,31 107,02 11,46 18,33 43,77 145,00

El Comtat 39,91 46,90 60,58 73,19 20,67 51,79 12,61 20,82 33,28 83,37

L’Alcoià 25,22 48,60 56,27 69,46 31,05 123,12 13,19 23,45 44,24 175,40

L’Alt Vinalopó 7,82 10,91 26,07 38,61 18,25 233,38 12,54 48,11 30,79 393,69

El Vinalopó Mitjà 9,25 16,90 26,09 44,71 16,84 182,05 18,62 71,39 35,46 383,20

La Marina Alta 30,93 40,66 44,08 54,27 13,15 42,52 10,19 23,11 23,34 75,46

La Marina Baixa 17,67 29,35 35,89 46,78 18,22 103,11 10,89 30,35 29,11 164,78

L’Alacantí 11,65 24,37 33,79 49,21 22,14 190,04 15,42 45,64 37,56 322,27

El Baix Vinalopó 7,99 21,31 33,86 51,69 25,87 323,78 17,83 52,67 43,70 546,64

El Baix Segura 1,13 3,22 10,37 23,13 9,24 817,70 12,76 122,95 22,00 1946,93

DISTRIBUCIÓ PER COMARQUES

(26)

26

Taula 52. ESCRIPTURA. Distribució per comarques

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Comunitat Valenciana 7,03 15,17 24,07 31,77 17,04 242,39 7,70 31,99 24,74 351,92

Els Ports 9,95 14,68 27,25 39,52 17,30 173,87 12,27 45,04 29,57 297,30

L’Alt Maestrat 6,45 18,86 30,95 40,83 24,50 379,84 9,88 31,91 34,38 533,20

El Baix Maestrat 11,00 23,76 33,70 41,38 22,70 206,36 7,68 22,80 30,38 276,16

L’Alcalatén 8,00 17,04 28,69 39,21 20,69 258,63 10,52 36,68 31,21 389,88

La Plana Alta 8,36 19,14 27,80 37,4 19,44 232,54 9,60 34,51 29,04 347,36

La Plana Baixa 9,70 22,28 34,18 41,07 24,48 252,37 6,89 20,15 31,37 323,47

L’Alt Palància 1,77 5,11 15,23 20,14 13,46 760,45 4,91 32,20 18,37 1038,96

L’Alt Millars 0,91 2,14 9,40 19,55 8,49 932,97 10,15 107,99 18,64 2042,77

El Racó d’Ademús 0,34 1,17 9,57 11,58 9,23 2.714,71 2,01 20,98 11,24 3337,33

Els Serrans 0,79 2,41 13,86 17,23 13,07 1.654,43 3,37 24,29 16,44 2079,72

El Camp de Túria 8,22 19,35 31,91 39,73 23,69 288,20 7,82 24,52 31,51 383,30

El Camp de Morvedre 5,95 14,25 25,23 32,62 19,28 324,03 7,39 29,29 26,67 448,04

L’Horta Nord 8,56 19,05 29,44 37,72 20,88 243,93 8,28 28,12 29,16 340,87

L’Horta Oest 5,03 12,36 22,76 31,72 17,73 352,49 8,96 39,36 26,69 530,16

València 6,71 13,84 22,06 29,23 15,35 228,76 7,17 32,52 22,52 335,79

L’Horta Sud 10,48 21,05 30,70 39,58 20,22 192,94 8,88 28,92 29,10 277,82

La Plana d’Utiel-Requena 1,11 1,35 8,35 14,79 7,24 652,25 6,44 77,09 13,68 1231,46

La Foia de Bunyol 1,62 5,55 14,90 21,69 13,28 819,75 6,79 45,55 20,07 1234,89

La Vall de Cofrents-Aiora 0,63 1,75 6,53 11,49 5,90 936,51 4,96 76,02 10,86 1734,40

La Ribera Alta 14,58 24,06 37,77 49,34 23,19 159,05 11,57 30,62 34,76 238,35

La Ribera Baixa 12,34 26,84 42,62 50,37 30,28 245,38 7,75 18,18 38,03 308,17

La Canal de Navarrés 1,37 4,70 14,51 21,91 13,14 959,12 7,40 51,02 20,54 1497,38

La Costera 10,74 26,36 33,97 49,64 23,23 216,29 15,67 46,12 38,90 362,40

La Vall d’Albaida 13,19 26,07 37,15 46,88 23,96 181,65 9,73 26,18 33,69 255,38

La Safor 12,02 27,53 37,35 46,07 25,33 210,73 8,72 23,35 34,05 283,15

El Comtat 15,91 21,79 36,83 46,44 20,92 131,49 9,61 26,09 30,53 191,92

L’Alcoià 7,69 22,19 32,56 41,29 24,87 323,41 8,73 26,83 33,60 436,68

L’Alt Vinalopó 2,56 4,43 12,41 16,51 9,85 384,77 4,10 33,00 13,95 545,55

El Vinalopó Mitjà 2,36 7,37 13,06 22,27 10,70 453,39 9,21 70,57 19,91 845,17

La Marina Alta 11,05 19,20 25,77 31,66 14,72 133,21 5,89 22,85 20,61 186,58

La Marina Baixa 7,55 13,85 21,07 26,86 13,52 179,07 5,79 27,51 19,31 255,88

L’Alacantí 3,42 8,71 16,22 24,67 12,80 374,27 8,45 52,08 21,25 620,92

El Baix Vinalopó 2,91 9,72 18,54 26,82 15,63 537,11 8,28 44,69 23,91 821,10

El Baix Segura 0,39 1,18 4,84 9,54 4,45 1.141,03 4,70 97,18 9,15 2364,74

DISTRIBUCIÓ PER COMARQUES

(27)

DISTRIBUCIÓ PER CIUTATS DE 100.000 I MÉS HABITANTS

27

Taula 53. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per ciutats de 100.000 i més habitants

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Comunitat Valenciana 49,49 51,09 48,88 51,18 -0,61 -1,23 2,30 4,71 1,69 3,41

Alacant 21,54 24,90 27,26 32,61 5,72 26,56 5,35 19,63 11,07 51,39

Castelló de la Plana 56,27 60,14 57,24 59,56 0,97 1,72 2,32 4,05 3,29 5,85

Elx 33,46 38,08 38,97 42,92 5,51 16,47 3,95 10,14 9,46 28,27

València 39,70 43,28 44,38 48,47 4,68 11,79 4,09 9,22 8,77 22,09

Taula 54. PARLA. Distribució per ciutats de 100.000 i més habitants

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Comunitat Valenciana 49,49% 51,09% 48,88% 51,18 -0,61% -1,23% 2,30 4,71 1,69 3,41

Alacant 21,54% 24,90% 27,26% 32,61 5,72% 26,56% 5,35 19,63 11,07 51,39

Castelló de la Plana 56,27% 60,14% 57,24% 59,56 0,97% 1,72% 2,32 4,05 3,29 5,85

Elx 33,46% 38,08% 38,97% 42,92 5,51% 16,47% 3,95 10,14 9,46 28,27

València 39,70% 43,28% 44,38% 48,47 4,68% 11,79% 4,09 9,22 8,77 22,09

Taula 55. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per ciutats de 100.000 i més habitants

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Comunitat Valenciana 24,36 37,98 47,24 58,35 22,88 93,92 11,11 23,52 33,99 139,53

Alacant 11,94 23,80 31,90 46,36 19,96 167,17 14,46 45,33 34,42 288,27

Castelló de la Plana 32,55 48,60 56,79 65,69 24,24 74,47 8,90 15,67 33,14 101,81

Elx 8,27 20,30 32,66 51,38 24,39 294,92 18,72 57,32 43,11 521,28

València 36,34 46,23 53,80 61,02 17,46 48,05 7,22 13,42 24,68 67,91

Taula 56. ESCRIPTURA. Distribució per ciutats de 100.000 i més habitants

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Comunitat Valenciana 7,03 15,17 24,07 31,77 17,04 242,39 7,70 31,99 24,74 351,92

Alacant 3,39 7,95 14,84 22,29 11,45 337,76 7,45 50,20 18,9 557,52

Castelló de la Plana 8,27 19,09 27,55 36,9 19,28 233,13 9,35 33,94 28,63 346,19

Elx 3,01 8,89 17,66 26,26 14,65 486,71 8,60 48,70 23,25 772,43

València 6,71 13,84 22,06 29,23 15,35 228,76 7,17 32,50 22,52 335,62

(28)

28

Taula 57. COMPRENSIÓ ORAL. Distribució per ciutats de 50.000 i més habitants

Taula 58. PARLA. Distribució per ciutats de 50.000 i més habitants

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Entén el valencià (%)

Comunitat Valenciana 77,12 83,24 86,36 84,78 9,24 11,98 -1,58 -1,83 7,66 9,93

Alacant 56,19 71,57 79,31 78,04 23,12 41,15 -1,27 -1,60 21,85 38,89

Alcoi 95,64 97,60 96,54 97,26 0,90 0,94 0,72 0,75 1,62 1,69

Benidorm 62,12 76,83 75,53 72,85 13,41 21,59 -2,68 -3,54 10,73 17,27

Castelló de la Plana 87,48 92,04 91,96 91,78 4,48 5,12 -0,18 -0,19 4,3 4,92

Elda 25,34 51,79 66,34 69,92 41,00 161,80 3,58 5,39 44,58 175,93

Elx 73,10 82,97 85,71 83,26 12,61 17,25 -2,45 -2,85 10,16 13,90

Gandia 96,22 97,33 94,30 93,03 -1,92 -2,00 -1,27 -1,35 -3,19 -3,32

Orihuela 4,18 12,67 38,20 40,95 34,02 813,88 2,75 7,21 36,77 879,67

Sagunt 79,52 83,40 90,43 89,26 10,91 13,72 -1,17 -1,29 9,74 12,25

Torrent 79,54 86,57 90,25 89,3 10,71 13,46 -0,95 -1,05 9,76 12,27

Torrevieja 4,28 15,46 33,37 39,44 29,09 679,67 6,07 18,18 35,16 821,50

València 82,11 86,93 90,32 89,27 8,21 10,00 -1,05 -1,16 7,16 8,72

Sant Vicent del Raspeig 85,26

Vila-real 94,42

Paterna 89,54

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap parlar en valencià (%)

Comunitat Valenciana 49,49 51,09 48,88 51,18 -0,61 -1,23 2,30 4,71 1,69 3,41

Alacant 21,54 24,90 27,26 32,61 5,72 26,56 5,35 19,63 11,07 51,39

Alcoi 75,07 79,02 75,64 73,73 0,57 0,76 -1,91 -2,52 -1,34 -1,79

Benidorm 25,70 28,31 26,94 31,53 1,24 4,82 4,59 17,03 5,83 22,68

Castelló de la Plana 56,27 60,14 57,24 59,56 0,97 1,72 2,32 4,05 3,29 5,85

Elda 8,44 10,74 14,10 21,49 5,66 67,06 7,39 52,38 13,05 154,62

Elx 33,46 38,08 38,97 42,92 5,51 16,47 3,95 10,15 9,46 28,27

Gandia 77,36 80,03 69,03 86,84 -8,33 -10,77 17,81 25,80 9,48 12,25

Orihuela 1,04 1,33 6,88 10,93 5,84 561,54 4,05 58,94 9,89 950,96

Sagunt 33,72 36,83 44,59 46,14 10,87 32,24 1,55 3,47 12,42 36,83

Torrent 39,43 43,02 45,32 50,38 5,89 14,94 5,06 11,16 10,95 27,77

Torrevieja 1,46 1,87 6,55 9,97 5,09 348,63 3,42 52,14 8,51 582,88

València 39,70 43,28 44,38 48,47 4,68 11,79 4,09 9,21 8,77 22,09

Sant Vicent del Raspeig 44,7

Vila-real 65,97

Paterna 47,54

DISTRIBUCIÓ PER CIUTATS DE 50.000 I MÉS HABITANTS

(29)

29

Taula 59. COMPRENSIÓ LECTORA. Distribució per ciutats de 50.000 i més habitants

Taula 60. ESCRIPTURA. Distribució per ciutats de 50.000 i més habitants

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap llegir en valencià (%)

Comunitat Valenciana 24,36 37,98 47,24 58,35 22,88 93,92 11,11 23,52 33,99 139,53

Alacant 11,94 23,80 31,90 46,36 19,96 167,17 14,46 45,33 34,42 288,27

Alcoi 30,67 56,04 58,58 72,68 27,91 91,00 14,10 24,08 42,01 136,97

Benidorm 14,64 23,55 28,24 39,97 13,60 92,90 11,73 41,53 25,33 173,02

Castelló de la Plana 32,55 48,60 56,79 65,69 24,24 74,47 8,90 15,67 33,14 101,81

Elda 2,63 6,18 17,53 32,42 14,90 566,54 14,89 84,97 29,79 1132,70

Elx 8,27 20,30 32,66 51,38 24,39 294,92 18,72 57,30 43,11 521,28

Gandia 30,25 55,72 61,58 72,63 31,33 103,57 11,05 17,95 42,38 140,10

Orihuela 1,08 1,87 9,39 21,3 8,31 769,44 11,91 126,86 20,22 1872,22

Sagunt 17,83 34,89 46,10 57,24 28,27 158,55 11,14 24,15 39,41 221,03

Torrent 14,51 31,60 47,35 61,75 32,84 226,33 14,40 30,41 47,24 325,57

Torrevieja 1,19 1,85 8,85 18,64 7,66 643,70 9,79 110,72 17,45 1466,39

València 36,34 46,23 53,80 61,02 17,46 48,05 7,22 13,41 24,68 67,91

Sant Vicent del Raspeig 55,37

Vila-real 68,57

Paterna 61,41

Variació 1986-2001 Variació 2001-2011 Variació 1986-2011 1986 1991 2001 2011 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Sap escriure en valencià (%)

Comunitat Valenciana 7,03 15,17 24,07 31,77 17,04 242,39 7,70 31,99 24,74 351,92

Alacant 3,39 7,95 14,84 22,29 11,45 337,76 7,45 50,21 18,9 557,52

Alcoi 9,49 25,26 32,13 42,9 22,64 238,57 10,77 33,54 33,41 352,05

Benidorm 6,00 10,49 17,43 21,5 11,43 190,50 4,07 23,33 15,5 258,33

Castelló de la Plana 8,27 19,09 27,55 36,9 19,28 233,13 9,35 33,92 28,63 346,19

Elda 0,88 2,04 6,55 13,44 5,67 644,32 6,89 105,29 12,56 1427,27

Elx 3,01 8,89 17,66 26,26 14,65 486,71 8,60 48,72 23,25 772,43

Gandia 12,44 30,08 36,45 42,89 24,01 193,01 6,44 17,68 30,45 244,77

Orihuela 0,43 0,64 4,70 8,95 4,27 993,02 4,25 90,61 8,52 1981,40

Sagunt 4,59 12,28 22,78 28,93 18,19 396,30 6,15 26,98 24,34 530,28

Torrent 4,33 13,53 25,21 31,43 20,88 482,22 6,22 24,68 27,1 625,87

Torrevieja 0,60 0,76 3,71 7,09 3,11 518,33 3,38 91,34 6,49 1081,67

València 6,71 13,84 22,06 29,23 15,35 228,76 7,17 32,52 22,52 335,62

Sant Vicent del Raspeig 31,02

Vila-real 40,96

Paterna 31,85

DISTRIBUCIÓ PER CIUTATS DE 50.000 I MÉS HABITANTS

Referencias

Documento similar

Mientras los estudios sobre Sanjinés y sobre el cine latinoamericano han aceptado por regla general esta genealogía, con Ukamau/«Ukamau» como punto de origen, me gustaría

perifèriques més barates, però més llunyanes, més mal comunicades, amb menys serveis i sense la xarxa social que tenien..

Abastament: conjunt d'instal·lacions per a la captació d'aigua, conducció, tractament de potabilització de la mateixa, emmagatzematge, transport i distribució de l'aigua de

Fitxa tècnica Coneixement del valencià per zones de predomini lingüístic Coneixement del valencià per lloc de naixement Coneixement del valencià per regions Coneixement del

Dades referides al curs 2012/13. Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.. 2.4 2.4 Distribució percentual dels ordinadors Distribució percentual dels ordinadors

hoja documento Recibido Contr Rof.. D4TOS

F.- POLIMETAJAORM-.. INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPA�A NOJA i MAGNA.. ANALISIS PETROLOGICO DE ROCAS IGNEAS

En ella puede observarse al fondo y a la izquierda el re - lieve desarrollado en la Serie de los Cabos (CA.