COM PRESENTO EL TREBALL DE RECERCA?

Download (0)

Full text

(1)

COM PRESENTO EL TREBALL DE

RECERCA?

(2)

Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 2

PRESENTACIÓ

A mesura que es va desenvolupant la recerca, és conveni- ent anar fent una valoració del treball i dels resultats que es van assolint, allò que s’ha fet i allò que resta per fer.

Els resultats d’aquesta revisió són necessaris per comple- mentar el guió que inicialment t’havies fet i així vas orde- nant de manera coherent la informació que vas trobant. I arriba el moment de posar-se a redactar la memòria escrita.

REDACCIÓ DEL TREBALL

Pot ser que molt abans ja hagis escrit alguns dels apartats del treball i que ja els consideris definitius o potser que hagis redactat qüestions que encara variaràs en algun aspecte. Recorda que en un procés tan llarg no pots pretendre no tenir res escrit fins al final, entre altres coses perquè tens un tutor de treball de recerca que avalua el teu procés d’investigació i no podrà veure el teu progrés si no li dones res escrit.

Un cop ordenada tota la informació que has recollit, hauràs d’elaborar l’índex defi- nitiu, que ha de ser una llista que presenta d’una manera ordenada els capítols i subapartats del treball.

Després has de redactar el treball seguint les normes de presentació de treballs que determina l’escola.

El treball ha de tenir les següents parts .

 Introducció on s’expliquen els objectius del treball i les idees bàsiques.

 Cos del treball, que és la redacció del treball pròpiament dit.

 Conclusió o recull d’idees principals que s’han exposat i elaboració de les conclusions a què s’ha arribat.

 Fonts d’informació o llista d’autors i obres que s’ha consultat.

(3)

Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 3

PRESENTACIÓ ESCRITA

La presentació escrita consisteix en un informe amb la següent estructura:

Apartat Característiques

Portada Hi apareix el títol del treball,( si convé , hi pots afegir un subtí- tol), el teu nom, el curs, el nom del tutor del treball, el nom de l’escola i la data de lliurament.

Índex

Relació de totes les parts del treball amb el número de les pà- gines corresponents, especificant apartats i subapartats.

Introducció  Tema de recerca: explicació i justificació del tema o pro- blema escollit, motivacions personals, interès objectiu o científic de la qüestió.

 Com t’ha anat el procés: dificultats, sentiments, anècdo- tes...

Objectius del treball i metodo- logia

 Hipòtesi / Objectius del treball que penses assolir, rela- ció amb altres treballs.

 Mètode de treball utilitzat. On, com i quan has recollit la informació i quina utilitat o validesa et sembla que ha tingut. Per què has utilitzat una metodologia i no una al- tra?

 Cal justificar les fonts d’informació i procediments de re- cerca.

Cos del treball  Conté la informació, distribuïda en capítols, sobre els mètodes de treball seguits, les lleis aplicades, els càlculs efectuats, les descripcions i les gràfiques dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d’aquests resultats.

 Els capítols es poden dividir en apartats i subapartats, cadascun amb el seu encapçalament i numerats.

 Totes les afirmacions han d’estar basades en raona- ments o materials concrets.

 Cal que les i·llustracions vagin numerades i portin un tí- tol. Pots fer també notes a peu de pàgina.

 Tots els materials complementaris no essencials per a la comprensió del text els pots col·locar als annexos.

(4)

Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 4 Conclusions  Han de ser una relació clara de les deduccions fetes

com a conseqüència de la investigació.

 Han de recollir els objectius que s’han proposat a la in- troducció, explicitant fins a quin punt s’ha assolit i per què.

 Han d’orientar accions futures que semblin necessàries com a resultat de la teva investigació.

 Poden valorar els resultats i l’estratègia metodològica aplicada, tot el procés de recerca i el que s’ha après.

 Poden incloure reflexió personal .

Fonts informació Conté la llista de fonts que s’han consultat per elaborar el tre- ball.

Cal citar-les adequadament tenint en compte les instruccions del dossier 2: Les fonts d’informació.

Annexos Els annexos són complementaris al treball. Han d’incloure ma- terials inèdits o poc coneguts, ja que en cas contrari és suficient amb una referència. Els has d’utilitzar per presentar:

 Material que per la seva mida o naturalesa no es pot col·locar en el nucli de l’informe (plànols, esquemes, di- buixos, CD-ROM...)

 Material complementari.

 Documentació d’interès de tipus estadístic, biogràfic, fo- togràfic...

 Descripció d’equips o programes emprats.

Els objectius s’han de redactar SEMPRE en

infinitiu.

Els objectius indiquen on vols arribar en la teva recerca i es redacten sempre en infinitiu.

En un treball hi sol haver diversos objectius.

S’acostuma a utilitzar verbs com: conèixer, saber, analitzar, comprendre, informar-me, buscar, etc.

Exemple: Conèixer l’opinió de l’alumnat res- pecte al consum de drogues.

(5)

Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 5

L’EXPOSICIÓ ORAL

L’exposició oral és una forma d’expressió que pretén transmetre idees o opinions d’una manera clara, precisa, amena i seguint un encadenament lògic i per tant ha de tenir l’estructura següent:

 Títol: resum del contingut essencial de l’exposició.

Ha de ser breu i atractiu.

 Introducció: presentació del tema amb una visió global.

 Nucli: exposició ordenada i precisa de les idees.

Conclusió: resum final de les idees i opinions expo- sades.

Per fer una bona presentació oral:

Parts Tingues en compte que...

Planificar-la  L’exposició ha de ser clara i rigorosa i ha de sinte- titizar tot el treball. No ha de ser una lectura de les conclusions.

 Cal pensar quins mitjans tècnics es poden utilit- zar.

 Has de valorar molt bé la distribució del temps de què disposes.

Preparar-la  Ha de tenir introducció, nucli i conclusions.

 Has d’identificar i organitzar els punts clau i des- envolupar transicions entre ells.

 Per fer-la clara i amena pots citar exemples i inci- dents adequats.

 Has de preparar-ne un guió esquemàtic amb els punts clau, els exemples, infomació visual... Pots fer-ne una presentació informàtica.

Practicar-la  T’anirà bé memoritzar l’estructura i el desenvolu- pament general de la intervenció.

 Has d’assajar en veu alta i comprovar que la du- rada de la intervenció no sobrepasa el temps de què disposes i s’adequa al material de suport que has preparat.

(6)

Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 6 Durant la presentació  Estableix contacte visual.

 Parla poc a poc, amb naturalitat, ni massa alt ni massa baix.

 Mostra’t relaxat i convençut de l’interès del teu treball.

 Si cal, pots consultar el guió.

 Centra’t en els aspectes fonamentals i exposa les conclusions d’una manera clara i convincent.

PER A SABER-NE MÉS!

Aquest que acabes de llegir no és més que un breu apunt del que necessitaràs per presentar el treball de recerca de Batxillerat. Pots trobar informació addicional a les pàgines web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i, sobre- tot, no et pots perdre la lectura dels altres dossiers que l’escola t’ha preparat i que són:

 Dossier 1: Què és un treball de recerca?

 Dossier 2: Les fonts d’informació

Dossier 4: Com puc publicar el meu treball de recerca?

Figure

Updating...

References

Related subjects :