VALORACIÓ DEL GRAU DE SATISFACCIÓ DELS USUARIS IES D UNA INSTAL.LACIÓ ESPORTIVA

53  Download (0)

Full text

(1)

1

3 de febrer de 2011

VALORACIÓ

DEL GRAU DE SATISFACCIÓ DELS

USUARIS –IES

(2)

CAL SIGNAR UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

OBJECTE DEL CONVENI

• Realització d’una enquesta de satisfacció

d’usuaris/usuàries d’una instal·lació esportiva municipal, per detectar el seu grau de satisfacció.

(3)

3

PER PART DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT – Lliurar a la Diputació de Barcelona les dades de caràcter

personal necessàries per dur a terme els serveis previstos i autoritzar a la Diputació de Barcelona per a la seva utilització. – Incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona en tota la

documentació generada per l’activitat conveniada amb la imatge corporativa aprovada per aquesta.

– Aportar l'import de 2.000 € a la Diputació de Barcelona per tal de fer-se càrrec d'una part de les despeses generades pel

present estudi, mitjançant transferència al compte general de la Diputació de Barcelona

.

(4)

– Donar suport a les actuacions previstes. Aquest suport es

concretarà en la contractació per part de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, d’un tercer aliè a aquest conveni dels que figuren al llistat d’empreses homologades per a la realització d’enquestes de satisfacció. En l’esmentat contracte es faran constar les obligacions que assumeix l’empresa

contractada en el tractament de les dades personals i restarà a disposició de l’Ajuntament per a les comprovacions que

consideri oportú realitzar.

– Lliurar als responsables de la Secció d'Esports de l'Ajuntament els resultats dels estudis i enquestes realitzats.

(5)

5

– Procedir, un cop finalitzats els treballs objecte del present

conveni, a la devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades, les obtingudes en l'execució dels treballs realitzats i també qualsevol suport o document en que consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament.

– L'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona podrà conservar un subconjunt de dades, que seran dissociades de tal manera que no sigui possible la identificació o identificabilitat de les persones titulars de les dades cedides, per a la realització d'estudis o estadístiques a nivell d'agregació de la informació comprometent-se a tractar les dades de forma anònima i

garantint la seva total confidencialitat en el seu eventual tractament futur.

(6)

Enquesta de satisfacció a les

persones usuàries del Centre Esportiu

Municipal Sagnier

EL PRAT DE LLOBREGAT

Enquesta de satisfacció a les

persones usuàries del Centre Esportiu

Municipal Sagnier

EL PRAT DE LLOBREGAT

Àrea de Presidència – Àrea d’Esports

Serveis d’Avaluació i Qualitat Gerència de Servei d’Esports

(7)

7

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SAGNIER

(8)

Municipi: El Prat de Llobregat Núm d’habitants: 63,418 hab.

Abonats: 5.017 de 16 o més anys Espais:

- Piscines (piscina polivalent, d'ensenyament i de xipolleig i salut) - Sala de musculació (1) i fitnes (1)

- Sala polivalent - Sauna

- Bany de vapor - Sala de ciclo indoor - Camp de futbol - Camp de futbol A7 - Pavelló cobert

- Pistes d'atletisme Moisès Llopart - Pista exterior de futbol sala

(9)

9

El Servei d’Avaluació i Qualitat i la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, per encàrrec i amb la col·laboració

de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat, han realitzat una enquesta de satisfacció a les persones usuàries del Centre

Esportiu Municipal Sagnier.

Concretament, l’estudi ha consistit en recollir l’ús que es fa d’aquest equipament i el grau de satisfacció associat a aquest ús.

(10)

37 Dades d’identificació 35 Titularitat 33 Els tràmits 31 El Preu 29 Els monitors 27 Els espais 22 Comunicació 15 Les activitats 6 Ús i valoració del CEM Sagnier

5 Resultat de les trucades

4 Fitxa tècnica

(11)

11

• Enquestes realitzades: 400

• Metodologia:telefònica

• Durada (aprox.): 18 minuts

• Públic objectiu: persones de 16 i més anys usuàries del Centre Esportiu Municipal Sagnier

• Mostra: proporcional a l’univers seguint quotes de sexe i edat

• Marge d’error: +/- 5,0 per les dades globals (n= 400). Per a les dades segmentades (n < 400) aquest marge d’error augmenta.

• Dates del treball de camp: entre el 13 i el 21 d’octubre de 2010

• Treball de Camp: MDK

FITXA TÈCNICA

(12)

4 persones diuen no haver anat mai al Centre Esportiu Municipal Sagnier 6 persones diuen que no son abonats al Centre Esportiu Municipal Sagnier

485 persones diuen ser abonats i haver anat al Centre Esportiu Municipal Sagnier

19 persones diuen que fa més d’un any que no hi van

466 persones diuen que fa menys d’un any que hi varen anar per darrera vegada

32 persones queden fora de quota (el nombre d’entrevistes fetes al seu sexe i grup d’edat ja està cobert)

34 persones no finalitzen l’entrevista

400 persones finalitzen l’entrevista

D’aquests resultats se’n desprenen les següents dades (aproximacions sense significació estadística):

Un 0,8% dels abonats no ha anat mai al Centre Esportiu Municipal Sagnier

Un 1,2% des abonats no saben que ho són

Un 3,8% dels abonats fa més d’un any que no va al Centre Esportiu Municipal Sagnier

(13)

Us i valoració del CEM Sagnier

(14)

Quan va anar al Centre Esportiu Municipal Sagnier per última vegada?

(n=400)

Amb quina freqüència va al Centre Esportiu Municipal Sagnier? (n=400) 3,5 27,0 13,8 12,0 43,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% Entre sis mesos i un any Entre un i sis mesos Entre dues setmanes i un mes Entre una i dues setmanes Menys d'una setmana 6,8 12,0 12,5 68,8 0% 20% 40% 60% 80% Amb menys freqüència Algun cop cada

mes Un cop per setmana

Més d'un cop per setmana

(15)

15

Què li agrada més del Centre Esportiu Municipal Sagnier?

(Espontània) (Principals respostes) (n=400)

Ús i valoració 43,3 8,8 7,3 7,3 6,0 5,5 5,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% Piscina Varietat d’activitats/classes Classes amb monitor/dirigides Les instal•lacions Gimnàs Pista d’atletisme Li agrada tot

(16)

Què diria que és més important millorar del Centre Esportiu Municipal Sagnier?

(Espontània) (Principals respostes) (n=400)

15,5 8,8 4,3 3,0 3,0 6,5 21,8 0% 5% 10% 15% 20% 25% Vestidors

Sala musculació material i màquines

Horaris Piscina temperatura aigua

(freda) Climatització Res / Tot està be

(17)

17

Grau de satisfacció amb el Centre Esportiu Municipal Sagnier

(n=400) Ús i valoració 0,8 20,0 62,5 14,8 2,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ns / Nc 9 a 10 7 a 8 5 a 6 0 a 4 Mitjana 7,6

(18)

Grau de satisfacció amb el Centre Esportiu Municipal Sagnier

(Segmentació per sexe i edat)

(n=400) 8,1 7,8 7,1 7,4 7,5 8,2 7,7 7,5 7,6 0 2 4 6 8 10 65 i més 55 a 64 45 a 54 35 a 44 25 a 34 16 a 24 Dona Home Total

(19)

19

Grau d’importància de diferents aspectes

(n=400)

Els més importants Els menys importants

Ús i valoració 36,3 16,3 14,8 11,8 8,3 9,8 0% 10% 20% 30% 40% Neteja Oferta d'activitats El material esportiu Els monitors L'atenció del personal Ns-Nc 42,8 8,0 7,8 6,5 5,0 29,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% L'edifici(Disseny, arquitectura,...) Els monitors Oferta d'activitats L'atenció del personal El material esportiu Ns-Nc

(20)

Grau de satisfacció amb diferents aspectes del Centre Esportiu Municipal Sagnier (n=400) 7,0 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 0 2 4 6 8 10 El material esportiu L'edifici Atenció del personal Neteja Els monitors Oferta d'activitats

(21)

21

Grau de satisfacció amb diferents aspectes del Centre Esportiu Municipal Sagnier

(segmentació per sexe i edat)

(n=400)

Ús i valoració

Total Home Dona 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 i més Neteja 7,7 7,8 7,5 8,0 7,7 7,4 7,5 7,8 8,1 Oferta d'activitats 7,7 7,6 7,7 7,9 7,5 7,4 7,6 8,0 8,2 Els monitors 7,7 7,7 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 8,0 8,1 Atenció del personal 7,6 7,4 8,1 8,1 7,4 7,5 7,5 8,1 8,3 L'edifici 7,5 7,5 7,5 7,8 7,1 7,3 7,3 8,1 7,9 El material esportiu 7,0 6,8 7,3 7,5 7,0 7,0 6,4 7,3 7,7

(22)

Les activitats

(23)

23

Les activitats

Quines activitats fa o ha fet els últims 12 mesos amb certa regularitat?

(Espontània) (Principals respostes) (Multiresposta) (n=400)

68,0 23,5 22,3 20,8 11,8 10,5 9,8 7,3 7,0 6,3 6,0 7,3 0% 20% 40% 60% 80% Piscina / natació

Sala de musculació / Peses Sala Cardio vasculars Ciclo-indoor Atletisme Bicicleta Sauna Pilates Gimnàs Steps Body shape NC

(24)

Quines activitats fa o ha fet els últims 12 mesos amb certa regularitat?

(Segmentació per sexe i edat) (només els esports més mencionats)

(Espontània) (Multiresposta)

%Fila

Home Dona Total 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 i més Total Piscina / natació 50,0 50,0 100,0 8,1 19,9 24,6 13,6 19,9 14,0 100,0 Sala de musculació / Peses 75,5 24,5 100,0 17,0 26,6 27,7 18,1 9,6 1,1 100,0 Sala Cardio vasculars 57,3 42,7 100,0 7,9 27,0 27,0 19,1 7,9 11,2 100,0 Ciclo-indoor 62,7 37,3 100,0 8,4 32,5 31,3 20,5 3,6 3,6 100,0 Total 51,5 48,5 100,0 8,5 22,8 25,5 16,8 16,0 10,5 100,0

(25)

25

Valoració del grau de satisfacció amb les activitats

(n=400) Les activitats 36,0 50,5 11,0 2,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 9 a 10 7 a 8 5 a 6 0 a 4 Mitjana 8,0

(26)

Valoració del grau de satisfacció amb les principals activitats (mitjana) 7,2 7,6 8,0 8,0 0 2 4 6 8 10 Sala de musculació / Peses (n=94) Sala Cardio vasculars (n=85) Piscina / natació (n=272) Ciclo-indoor (n=83)

(27)

27

Motiu dels entrevistats que valoren per sota del 5 les activitats

Les activitats

Al yacuzzi hi ha sortidors d'aigua que no funcionen Sauna

A la zona freda pocs sortidors Sauna

No s'hi pot anar despullada perquè és compartida Sauna

La de vapor està molt sovint espatllada i la seca està molt baixa de temperatura Sauna

Falla, a vegades està parada Sauna

Les màquines no són adequades, són antigues i obsoletes Sala de musculació / Peses

Espai molt reduït i mal ventilat Sala de musculació / Peses

Les màquines obsoletes. Els monitors despistats Sala de musculació / Peses

El material no es revisa suficientment Sala de musculació / Peses

Poques màquines Sala de musculació / Peses

Els monitors no estan molt atents a i ho fas bé o no Sala de musculació / Peses

Sempre està espatllada i qun no ho està has d'esperar perquè hi ha molta gent Sala Cardio vasculars

Hi ha poques cintes Sala Cardio vasculars

Falten cintes Sala Cardio vasculars

Falta manteniment de les màquines Sala Cardio vasculars

Cardiofreqüencímetgre no sempre funciona Sala Cardio vasculars

Falta ventilació. Molta gent. Molta calor Sala Cardio vasculars

Molta gent Piscina / natació

Hi ha pocs carrils, activitats escolars, està saturat Piscina / natació

L'aigua hauria d'estar més neta Piscina / natació

Per la temperatura. Està fred Piscina / natació

Molt massificat Piscina / natació

La sorra segueix allà. Aquest matí hi havia cuques Piscina / natació

Hi ha pocs carrils i es difícil nedar bé Piscina / natació

L'aigua està freda Piscina / natació

La gent s'espera i es discuteix Gimnàs

Moltes vegades es queda fora per massificació Ciclo-indoor

Han tret el monitor que valia per culpa de l'empresa que contracta Ciclo-indoor

Pels substituts Ball

No hi ha ningú que en tingui cura Atletisme

S'espatllen els del terra Aquagym / exercicis piscina

Motiu de la valoració Activitat

(28)

Quina activitat nova creu que hauria d’oferir el Centre Esportiu Municipal Sagnier (n=400) 7,3 6,3 4,5 2,0 2,0 1,5 1,3 1,0 1,0 13,3 63,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Cap / Està tot be

Ioga Arts marcials / defensa personal / boxa Squash Classes de ball (funky, del ventre, salsa..) Taichi Aeròbic Pàdel Aquagim / activitats aquàtiques Altres Ns/Nc

(29)

Comunicació

(30)

42,5 28,3 24,3 6,3 4,8 4,5 3,0 1,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% En el mateix centre (tríptics, personal, taulell

anuncis..)

Per correspondència (tríptics, butlletins..) Tríptics informatius / butlletins / calendari /

revista

Internet / pàgina w eb

A través de l’Ajuntament Amics, coneguts i familiars

No s’informa No especifica

(31)

31

Coneixement i us dels diferents mitjans d’informació del Centre Esportiu Municipal Sagnier

(n=400) Comunicació Guia d'activitats No coneix 21,0% Coneix 79,0% 19,3 62,0 18,7 0 20 40 60 80 Habitualment Alguna vegada Mai Graella d'activitats Coneix 77,8% No coneix 22,3% 22,5 55,9 21,5 0 10 20 30 40 50 60 Habitualment Alguna vegada Mai

(32)

Pantalles inform atives No coneix 47,8% Coneix 52,3% 12,4 46,4 41,1 0 10 20 30 40 50 Habitualment Alguna vegada Mai

Servei de SMS i correus electrònics am b noticies del m unicipi relacionades am b l'esport

Coneix 19,5% No coneix 80,5% 5,1 21,8 73,1 0 20 40 60 80 Habitualment Alguna vegada Mai

(33)

33

Hi troba tota la informació que necessita o hi troba a faltar informació?

(Els que hagin consultat algun mitjà) (n=304)

Comunicació Ns-Nc 3,6% Tro ba a faltar info rmació 4,6% Hi tro ba to ta la info rmació 91,8%

(34)

Els espais

(35)

35

Valoració del disseny de l’espai i la neteja dels diferents espais del Centre Esportiu Municipal Sagnier

(n=400) Els Espais 7,9 6,9 6,5 7,2 7,9 7,7 7,3 7,6 0 2 4 6 8 10

Piscina Sala de Fitness Vestidors Sales d'activitats dirigides Disseny de l'espai Neteja

(36)

Els monitors

(37)

37 Els Monitors No fa activitats amb monitor 59,5% Fa activitats amb monitor

40,5% Valoració de diferents aspectes dels monitors

(Només els que fan alguna activitat dirigida per monitors) (n=162)

8,4 8,3 8,3 8,2 8,1 0 2 4 6 8 10

Amabilitat Actitud Puntualitat Capacitat tècnica Imatge

Fa alguna activitat amb un monitor?

(38)

El preu

(39)

39

El preu de l’abonament és molt car, car, barat o molt barat?

(n=400)

El Preu

Els preus del Centre Esportiu Municipal Sagnier són més alts o més baixos que els d’instal·lacions similars?

(n=400) 2,3 22,8 43,8 27,5 2,5 1,3 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Molt car Car Ni car ni barat Barat Molt barat Ns-Nc

5,8 15,0 47,5 31,8 0% 10% 20% 30% 40% 50%

(40)

Els tràmits

(41)

41

Quan ha fet tràmits el personal que l’ha atès ha estat molt, bastant, poc o gens amables?

(n=400)

Tramitació

Els tràmits que ha hagut de fer els han resolt molt bé, bé, malament o molt malament?

(n=400) 28,5 41,5 22,5 4,5 0,8 2,3 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Molt Bastant Normal / Regular Poc Gens Ns-Nc 25,8 62,3 7,8 1,3 1,0 2,0 0% 20% 40% 60% 80% Molt bé Bé Normal / Regular Malament Molt malament Ns-Nc

(42)

Titularitat

(43)

43

El Centre Esportiu Municipal Sagnier és una instal·lació pública o privada? (n=400) Titularitat de l’equipament 90,3 6,5 2,3 1,0 0% 20% 40% 60% 80% 100%

(44)

Dades d’identificació

(45)

45

Edat dels usuaris i del conjunt de la població* (n=400) Dades d’identificació Sexe (n=400) Do na 48,5% Ho me 51,5% 8,5 22,8 25,5 16,8 16,0 10,5 12,4 17,7 14,4 16,2 19,8 19,5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys 65 i més Usuaris Població

* En el primer tram d’edat les dades del conjunt de la població es refereixen al grup de 15 a 24 anys i el d’usuaris al grup de 16 a 24 anys

(46)

Nivell d’estudis assolit (n=400) 3,3 9,0 13,0 23,8 28,3 8,3 13,8 0,8 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Sense estudis Elementals Primaris Batxiller elemental, EGB, FP-1, ESO Batxiller superior, BUP, FP-2, COU, MP2, MP3 Universitari grau mig Universitari grau superior NC

(47)

47 Activitat (n=400) Dades d’identificació 57,5 16,5 11,8 9,3 4,8 0,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Treballa Jubilat/Pensionista Aturat Mestressa de casa Estudiant

(48)

Activitat / Categoria professional (n=400) 2,0 0,3 3,8 12,0 22,5 17,0 9,3 16,5 0,3 11,8 4,8 0% 5% 10% 15% 20% 25% Professional liberal Empresari Autònom Quadre Empleat Treballador/Obrer Mestressa de casa Jubilat/Pensionista Busca 1a. ocupació Aturat Estudiant

(49)

49 Resta de Catalunya 42,0% Espanya 30,4% Estranger 2,0% El P rat del Llo bregat 25,6% Lloc de naixement (n=400) Dades d’identificació

(50)

Ús i Valoració

El grau de satisfacció amb el CEM Sagnier és alt. Un 62,5% li atorguen un 7 o 8 punts sobre 10. La mitjana és de 7,6 punts.

• El 68,8% dels usuaris i usuàries utilitzen la instal·lació més d’un cop per setmana.

• El 43,3% manifesta que és la piscina el que més li agrada del CEM Sagnier.

• Tot i que un 27,3% no especifica res o considera que tot està bé, diuen que el que és més important millorar són els vestidors (15,5% ) i la sala de musculació (8,8%)

• L’aspecte considerat més important és la neteja (36,3%) i el menys important l’edifici (disseny, arquitectura...) amb un 42,8%.

(51)

51

Activitats

• L’activitat més realitzada és la natació a la piscina amb un 68,0%, seguida de les peses a la sala de musculació, les activitats cardiovasculars i el ciclo-indor, al voltant del 22%.

• El 63,5% dels enquestats no demana cap activitat nova.

• El grau de satisfacció de les activitats te una mitjana de 8,0 punts. • Les activitats més valorades són el ciclo-indoor i la piscina-natació

amb 8,0. Comunicació

• Els usuaris i usuàries s’assabenten de les activitats majoritàriament en el mateix centre en un 42,5%. Mitjançant la guia d’activitats i la graella d’activitats. El 91,8% hi troba tota la informació que necessita.

(52)

Els espais

• L’espai millor valorat és la piscina (7,9) i el menys valorat els vestidors pel seu disseny (6,5)

Els monitors

• Els diferents aspectes a valorar dels monitors (amabilitat, actitud, puntualitat, capacitat tècnica, imatge) han oscil·lat entre el 8,1 i el 8,3.

• El 40,5% del usuaris i usuàries realitza les activitats amb monitors. El preu

• El 43,8 % considera que el preu de l’abonament no és ni car ni barat. Tot i que comparat amb instal·lacions de característiques similars, el 46,5% considera que és més baix.

Els tràmits

• El 69,0% dels enquestats considera que el personal d’atenció a l’usuari els ha atès bastant o molt bé.

(53)

53

Àrea de Presidència – Àrea d’Esports

Serveis d’Avaluació i Qualitat Gerència de Servei d’Esports

Figure

Updating...

References