METODOLOGIA I EINES PER AL CÀLCUL DEL COST D ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

40  Download (0)

Full text

(1)

METODOLOGIA I EINES PER AL

CÀLCUL DEL COST D’ESCOLES

BRESSOL MUNICIPALS

Docent: Maite Carol

(2)

Metodologia per al càlcul de costos

• Metodologies per al càlcul de costos

• El cost complet per seccions

(3)

Metodologies de càlcul de costos

1. Sistemes de costos directes (direct costing)

2. Sistemes de costos complets (full costing)

3. Sistema de costos basats en les activitats

(4)

Metodologies de càlcul de costos

1. Sistemes de costos directes (direct

costing):

Només es tenen en compte els costos que

es poden assignar directament a un servei.

Els costos indirectes van directament al

(5)

Metodologies de càlcul de costos

Costos totals

Costos directes Costos indirectes

Objectius de cost

(6)

Metodologies de càlcul de costos

2. Sistemes de costos complets (full

costing):

Es consideren tots els costos, tant els

directes com els indirectes del servei. En el

full costing pren especial rellevància el

concepte de centre de cost o centre

(7)

Metodologies de càlcul de costos

3. Sistemes de costos basats en les activitats (Activity Based Costing –ABC-):

Es consideren els costos directes i indirectes, però enlloc d’imputar-los als centres de cost ho fan a les activitats (es considera que són les activitats les que consumeixen recursos)

Permet determinar el cost real d’un servei a partir de les activitats que es porten a terme per a la seva

(8)

Metodologies de càlcul de costos

Sistema de costos Avantatges Inconvenients

Directes Simplicitat, baix cost

Útils per a organitzacions en les quals els costos que es deixen fora són poc significatius

Absència anàlisi de determinats costos (indirectes)

Complets Millora la informació en relació al sistema parcial en incloure els costos indirectes

No permet relacionar les costos amb les activitats i, per tant, és més difícil atribuir les causes de desviacions, etc.

ABC Permet calcular de forma molt

precisa els costos. Aporta informació sobre els costos de les activitats

Dificultat d’assignar a activitats alguns costos indirectes

d’administració i serveis Complexitat

(9)

Alguns avantatges del mètode Full

cost en l’aplicació a l’administració

Permet o, en tot cas reforça, l’establiment de

responsabilitats gestores respecte a la despesa.

És completament compatible amb els actuals sistemes de comptabilitat pública local i, en conseqüència, no necessita bases de dades d’informació paral·leles. Únicament és

necessari disposar d’un veritable pressupost per

(10)

Metodologies de càlcul de costos

L’article 24 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals diu el següent: “per la determinació del cost dels serveis es

prendran en consideració les despeses directes i indirectes que contribueixen a la formació del cost total del servei o de l’activitat, fins i tot les de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i generals que siguin d’aplicació...”

(11)

Metodologies de càlcul de costos

“El sistema de costos complets sembla el més adequat per aplicar a les escoles bressol municipals”

Guia de costos d’escoles municipals Col·lecció Guies Metodològiques, núm. 6 Diputació de Barcelona

Febrer de 2004

(12)

COSTOS COMPLETS PER

SECCIONS

(13)

Sistema de costos complets per

seccions

• S’imputen els costos directes directament

als serveis. Els costos indirectes s’assignen

a les seccions i, posteriorment, s’imputen els

costos de les seccions als serveis

.

(14)

Conceptes

Concepte Definició Cas Escola Bressol

Objecte o objectiu de cost (servei)

És precisament el que s’està estimant. Pot ser molt ampli (un departament, un programa) o molt restringit (una activitat)

Equival al servei final (grup 0-1; grup 0-2; menjador; etc)

Concepte de cost (costos per naturalesa)

És el recurs que s’utilitza per un objectiu de cost

Personal, equipament,

subministraments, etc Secció (centre de cost) Part de l’organització que es

caracteritza perquè té un responsable, uns objectius i uns mitjans assignats. És com un repositori on els costos es van acumulant abans de ser assignats als objectes de cost

(15)

Conceptes

Concepte Definició Cas Escola Bressol

Seccions principals Seccions que intervenen directament en el procés d’elaboració dels serveis que ofereix l’escola. Dins d’aquestes seccions hi trobem els objectes de cost normalment, són aquelles que generen ingressos

Escolaritat •Grup 0-1 •Grup 1-2 •Grup 2-3 Serveis complementaris •Acollida •Permanència •Menjador Seccions auxiliars Seccions que complementen i

donen suport a les seccions principals. Existeixen únicament per donar suport a altres seccions

• Administració del centre • Neteja i manteniment • Serveis generals

(16)

Conceptes

Concepte Definició Cas Escola Bressol

Criteri de repartiment de costos

És el criteri utilitzat per assignar els costos indirectes als objectes de cost o serveis. Ha de ser una variable que estigui correlacionada amb els costos (inductor de cost)

• Normalment s’utilitzen criteris com: nombre d’alumnes, nombre de personal educatiu, nombre de m2, etc.

Unitat de servei Unitat de mesura de l’activitat d’un servei. Han de ser homogènies i fàcilment mesurables. Acostumen a ser unitats físiques

• Nombre d’alumnes

• Nombre d’hores d’acollida • Nombre d’hores de

permanència • Nombre d’àpats

(17)

Fases del càlcul de costos complet

per seccions

1. Identificació dels costos per naturalesa de l’escola

bressol i classificació en directes i indirectes en relació amb els serveis de l’escola bressol

2. Identificació de les seccions i classificació en seccions principals i seccions auxiliars

3. Assignació dels costos a les diferents seccions

4. Repartiment de costos de les seccions auxiliars a les seccions principals

(18)

Costos totals Costos totals

Costos directes

Costos directes Costos indirectesCostos indirectes Seccions Seccions Principals Principals Auxiliars Auxiliars

Fases del càlcul de costos complet

per seccions

(19)

Fase 1: Identificació i classificació

de costos

1.1 Identificació dels costos per naturalesa i d’altres dades necessàries

Exemples costos Despeses de personal

Personal docent (director, mestres, educadors, auxiliars)

Personal no docent (menjador, neteja, manteniment, administració) Despeses en béns i serveis

Reparacions, manteniment, conservació

Materials (aliments, prod. Farmacèutics, material educatiu, joguines, material de neteja, vestuari Subministraments: telèfon, electricitat, aigua, gas, llum

Treballs i serveis d’altres organitzacions (publicitat, comunicació, lloguers, assegurances, serveis externs, bugaderia)

(20)

Fase 1: Identificació i classificació

de costos

Altra informació complementària necessària Dades d’estructura

Alumnes per serveis (grups, acollida, menjador, etc.) Personal (desagregat per categories)

Dedicació horària del personal per serveis (seccions)

M2de l’escola bressol (desagregats, si és possible)

Dades de l’inventari (Immobilitzat material i immaterial: cost, vida útil) Criteris amortització

Potència instal·lada Línies de telèfon

(21)

Dades d’estructura

Nombre de grups Nombre d'alumnes 0-1 any 1-2 anys 2-3 anys Total escolaritat 0 0 Menjador Acollida Permanència Altres Nombre persones Personal docent Mestra-Directora Mestra Educadora Auxiliar Suplencies Personal no docent Dades d’alumnes Dades de personal

(22)

Dades d’estructura

Dades de superfície

Superfície útil

Peces Unitats m2/unitat Total m2 Aula infantil 0-1 any 0 Zona de descans 0 Zona higiene (lavabos, wc) 0 Aula infantil 1-2 anys 0 Zona de descans 0 Zona higiene (lavabos, wc) 0 Aula infantil 2-3 anys 0 Zona de descans 0 Zona higiene (lavabos, wc) 0 Sala usos múltiples 0 Serveis personal 0 Zona higiene (lavabos, wc) 0 Direcció/administració 0 Sala reunions 0 Biberoneria/cuina office 0 Rebost 0 Magatzem 0 Bugaderia 0 Cambra instal·lacions 0 Espai guarda cotxets 0 Vestíbul/circulacions 0

(23)

Fase 1: Identificació i classificació

de costos

1.2 Classificació dels costos en directes i indirectes en relació amb els serveis de l’escola bressol

Costos directes Costos indirectes

Personal docent Altre personal no docent

Personal menjador Lloguers

Material didàctic Energia

Formació Amortitzacions

Vigilància Neteja

(24)

Fase 1: Identificació i classificació

de costos

1.2 Classificació dels costos en directes i indirectes en relació amb els serveis de l’escola bressol

Costos directes Costos indirectes Criteri de repartiment Servei 2

(25)

Fase 1: Identificació i classificació

de costos

• Costos directes del servei

• Costos indirectes del servei

• Costos indirectes de gestió de l’àrea

(26)

Fase 1: Identificació i classificació

de costos

Si un cost és directe o indirecte, depèn de la definició

d’objecte de cost (si és més o menys àmplia) i de l’ítem de cost (més o menys general.

• Per exemple, si l’objecte de cost fos “serveis educatius”, tot el personal docent podria ser considerat cost directe. En canvi, si

l’objecte de cost és “grup 0-1 anys” és possible que el personal sigui un cost indirecte si algun docent està en dos grups.

• D’altra banda, si tenim els costos per naturalesa desagregats també els podrem imputar directament a l’objecte de cost. Per exemple, si tenim separat el cost del personal per grups el considerarem cost

(27)

Escola bressol

Fase 1: Identificació i classificació

de costos

Costos indirectes: els podem trobar tant a l’escola bressol com a l’ajuntament o organisme autònom

Costos indirectes ajuntament i/o organisme gestor Administració Serveis i instal·lacions Grup 0-1 Administració Serveis i instal·lacions

(28)

Fase 2: Classificació en seccions

principals i auxiliars

Identificació de les seccions i classificació en seccions principals i seccions auxiliars

Seccions principals Seccions auxiliars

Grup 0-1 any Administració

Grup 1-2 anys Neteja i manteniment

Grup 2-3 anys General

Acollida Permanència Menjador

(29)

Fase 3: Assignació de costos a

seccions i serveis

3.1 Assignació dels costos a les seccions principals:

Com assignar els costos directes de l’escola bressol als serveis?

Personal: en funció de les hores de dedicació a cada

secció

 Informació de suport: Graella horària

Material didàctic: proporcional per servei o en funció

del nombre d’alumnes de cada servei o en funció de la informació històrica disponible

(30)

Fase 3: Assignació de costos a

seccions i serveis

Graella horària Servei H o re s s e tm a n a L e c ti v e s M e n ja d o r i d e s c a n s P e rm a n e n c ia C o o rd in a c ió E s p a is 7:30 De a 8:00 De 8:00 a 8:30 De 8:30 a 9:00 De 9:00 a 9:30 De 9:30 a 10:00 De 10:00 a 10:30 De 10:30 a 11:00 De 11:00 a 11:30 De 11:30 a 12:00 De 12:00 a 12:30 De 12:30 a 13:00 De 13:00 a 13:30 De 13:30 a 14:00 De 14:00 a 14:30 De 14:30 a 15:00 De 15:00 a 15:30 De 15:30 a 16:00 De 16:00 a 16:30 De 16:30 a 17:00 De 17:00 a 17:30 De 17:30 a 18:00 De 18:00 a 18:30 Consignar hores Grup assignat Mestra TUTORES Educadores de Suport Auxiliar No docent

(31)

Fase 3: Assignació de costos a

seccions i serveis

3.2 Assignació a les seccions auxiliars

Seccions auxiliars Escola bressol Ajuntament i/o

organisme

Administració Direcció

Gestió

Material oficina

Neteja i manteniment Neteja

Manteniment

(32)

Fase 3: Assignació de costos a

seccions i serveis

Conceptes Grups 0-1 Grups 1-2 Grups 2-3 Acollida Permanència Menjador Admin. Nateja i

mantenim. General

Personal docent Personal no docent Gestió del centre Formació Material didàctic Manteniment Subministraments Material i equipament Activitats complementàries Amortitzacions i/o lloguers Altres despeses generals

(33)

Fase 4: Repartiment de costos de

seccions auxiliars a principals

Càlcul de la taxa d’assignació (base o clau de repartiment)

Consisteix, simplement, en posar un número a la base

d’assignació de costos, de forma que pot ser utilitzat per assignar costos.

Costos totals neteja

M2 totals

= Taxa assignació cost neteja (cost per m2)

(34)

Fase 4: Repartiment de costos de

seccions auxiliars a principals

Criteris de repartiment: exemples

Costos Criteri repartiment (assignació simple)

Lloguers m2

Energia Potència instal·lada o punts llum Amortització

immobilitzat

Pertinença de cada element i el seu ús (m2, alumnes,..)

Vigilància m2 Neteja m2 Reparació i conservació m2 o usuaris Climatització Volum o m2 Primes assegurances

Si és per immobilitzat: s/ amortització; si és responsabilitat civil: nombre de persones (alumnes i treballadors)

Problemes amb

l’obtenció de les dades

(35)

Fase 4: Repartiment de costos de

seccions auxiliars a principals

Clau de repartiment simple per a l’assignació dels costos de les seccions auxiliars a les seccions principals

Cost primari del servei X

Cost primari total

= Taxa assignació cost secundari

(36)

Fase 5: Selecció unitats de servei

• A les seccions on sigui possible, cal definir la unitat de

servei (o unitat d’obra) que és la unitat de mesura de l’activitat de cada secció.

• Les unitats de servei han de ser homogènies i fàcilment

mesurables

• Solen ser unitats físiques: nombre d’alumnes, nombre

de menús servits, nombre d’hores d’acollida o permanència, nombre d’hores de personal

(37)

Fase 6: Càlcul del cost per unitat de

servei

Servei Unitats de servei

Grup 0-1 any Nombre alumnes

Grup 1-2 any Nombre alumnes

Grup 2-3 any Nombre alumnes

Acollida Nombre hores/any;

Nombre d’alumnes que utilitzen el servei Permanència Nombre hores/any;

Nombre d’alumnes que utilitzen el servei Menjador Nombre d’àpats/any;

(38)

Fase 6: Càlcul del cost per unitat de

servei

Cost total de cada servei/ nombre d’unitats de servei de cada secció principal

Cost total del servei x dins la secció principal (ex. cost grup 0-1 any)

Nombre d’unitats del servei x

(ex. nombre alumnes)

= cost per unitat de servei (cost grup 0-1 per alumne)

(39)

Conceptes Total Subtotal servei

escolaritat Grups 0-1 Grups 1-2 Grups 2-3 Acollida Permanència Menjador Admin.

Nateja i

mantenim. General

Personal docent Personal no docent Gestió del centre Formació Material didàctic Manteniment Subministraments Material i equipament Activitats complementàries Amortitzacions i/o lloguers Altres despeses generals

Total costos primaris

Repartiment Costos Admin.

Repartiment Costos Nateja i maneteniment Repartiment Costos General

Seccions principals Seccions auxiliars

(40)

Resum fases del càlcul de costos

complet per seccions

1. Identificació dels costos i classificació en directes i indirectes

2. Identificació de les seccions i classificació en seccions principals i seccions auxiliars

3. Assignació dels costos a les diferents seccions (repartiment primari)

4. Repartiment de costos de les seccions auxiliars a les seccions principals (repartiment secundari)

5. Selecció de les unitats de servei 6. Càlcul del cost per unitat de servei

Figure

Updating...

References

Related subjects :