PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL D'ALCOVER.

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES

(2)

1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la prestació del servei de neteja de la piscina municipal d’Alcover.

CPV 90911200-8 (Serveis de neteja d’edificis)

1.2 PRESSUPOST I DURADA DEL CONTRACTE

L'import d'aquest contracte ascendeix a la quantia de 75.600 euros, al qual s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 15.876 euros, fet que suposa un total de 91.476 euros.

La durada del contracte del servei de neteja de la piscina municipal serà de 2 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo per dos anys més amb una pròrroga d’un any en cada cas.

Aquest preu inclou el pagament dels treballs de neteja de les instal·lacions de la Piscina Municipal, i també els estris i el material necessari per realitzar-la, així com tots els productes necessaris, especialment els higiènics de paper.

La partida pressupostària disponible al pressupost municipal és 22735.

1.3. ABAST DEL CONTRACTE

Neteja de l'equipament:

S'entén com a neteja de l'equipament de la Piscina Municipal, la neteja de totes les parts interiors que componen l'edifici. Queda exclosa de la planta soterrani la part que està destinada a magatzem.

S'haurà d'adaptar l'horari de neteja a les necessitats que demanin les activitats que es porten a terme en els diferents espais que conté l'edifici.

1.4. OBLIGACIONS GENERALS

La prestació del servei té com a principal finalitat assegurar que les diferents zones que conformen la Piscina Municipal tinguin el nivell d'higiene necessari per a poder portar a terme les activitats diàries.

De forma explícita; la prestació del servei ha d'incloure: • Organització del Servei:

- Disposició de personal, mitjans i material de neteja. - Supervisió dels treballs.

(3)

Neteja diària:

- Zona de recepció - Despatx

- Cafeteria, incloent la neteja de la part baixa dels vidres - Sala polivalent

- Lavabos - Escales

- Vestidors i dutxes dels mateixos - Infermeria

- Zona dels vasos del voltant de la piscina - Dutxes d’accés a la piscina

- Sala de Spinning

- Zona d'Spa incloent les dutxes d’aquesta zona - Gimnàs

Neteja Setmanal:

- Neteja a fons de la zona Spa (jacuzzi, saunes, dutxes del spa) - Neteja a fons de vestidors.

- Neteja de vidres de la zona Spa.

- Neteja de platges amb fregadora o màquina d'aigua a pressió. - Neteja de la zona annexa a la sala de spinning.

Neteja Mensual:

- Neteja de tots els accessoris d’acer inoxidable (panys de portes, mampares dutxes, barres per a minusvàlids, etc).

- Rajoles i juntes de totes les dutxes.

Neteja Trimestral:

- Neteja dels vidres interiors d’alçada superior a 2 m que es troben a la zona dels vasos de la piscina.

- Neteja dels vidres exteriors de la sala polivalent.

Neteja Semestral:

- Neteja dels vidres interiors d’alçada superior a 2 m que es troben a la zona dels vasos de la piscina.

- Pel que fa a la maquinària, l'empresa haurà de disposar de la maquinaria necessària per poder realitzar els treballs de la manera mes efectiva possible. - En la realització dels treballs sempre s'hauran de tenir en compte les mesures de Seguretat i Salut de la normativa vigent.

(4)

1.5. ALTRES TREBALLS

L'adjudicatari restarà obligat a realitzar aquelles operacions de manteniment referents a neteja i tots aquells treballs que li siguin encarregats per la direcció de la piscina prèvia aprovació del pressupost dels mateixos.

1.6. INSTAL·LACIONS ACTUALS

L'adjudicatari haurà d'acceptar les instal·lacions existents, fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals de cadascun dels espais i mobiliari, i els haurà de mantenir nets.

No obstant això, en un termini no superior a 6 mesos des de l’inici de la prestació, l’adjudicatari farà entrega d’un informe detallat de la situació de les instal·lacions proposant accions d’adequació i millora en el cas de detectar espais o elements que siguin susceptibles de reparar, canviar o millorar.

1.7. SERVEIS EXTRAORDINARIS

El contractista, durant la vigència del contracte, es farà càrrec de tots els treballs de neteja extraordinaris que es portin a terme en la instal·lació, prèvia aprovació del pressupost dels mateixos.

1.8. MODIFICACIONS

Si durant la vigència del contracte l'Ajuntament considera oportú modificar els horaris d'obertura de les instal·lacions, ampliar serveis o incorporar espais a netejar, el contractista quedarà obligat a acceptar la neteja dels mateixos, prèvia elaboració, i acceptació per ambdues parts, dels preus contradictoris que corresponguin.

Si el contractista cregués oportú portar a terme modificacions en els horaris o serveis, haurà de comunicar la seva petició a la direcció de la Piscina Municipal, sense el consentiment del qual no es podran realitzar els esmentats canvis.

1.9. CONTROL I SUPERVISIÓ DE LES TASQUES DE NETEJA

La prestació del control i supervisió dels treballs té com a objectiu controlar, supervisar i localitzar incorreccions en el servei de neteja. També realitzar suggeriments per tal de millorar el servei.

1.10. ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

Requisits de capacita tècnica:

A banda dels que són pròpiament requisits de capacitat (la classificació esmentada), el contractista haurà d'acomplir obligatòriament amb els següents requisits:

•Que la plantilla ofertada per a efectuar els treballs del present contracte siguin, com a mínim dos operaris/as i un supervisor/a.

(5)

1.11. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Els licitadors indicaran a les seves ofertes els aspectes d'organització detallant especialment els següents punts:

a) Organigrama detallat del conjunt de personal destinat al servei en funció de les necessitats.

b) Calendari de posada en marxa de la contracta.

c) Relació de categories previstes amb les funcions de cadascuna.

d) Descripció exhaustiva de tots els treballs de manteniment contemplats al present plec.

e) Planificació operativa de les rotacions i mètodes de control. f) Relació de mitjans previstos.

Dins la seva organització, els licitadors han de preveure dispositius que permetin:

a) Variar i flexibilitzar les programacions establertes, segons les necessitats de cada moment.

b) Proporcionar, en un termini curt de temps, totes les dades requerides per L’Ajuntament per portar a terme controls del servei, així com la oportuna justificació dels serveis realitzats.

L'empresa adjudicatària nomenarà un responsable com a interlocutor vàlid amb L’Ajuntament a l'objecte de controlar la bona marxa del servei. Aquest responsable es personarà a L’Ajuntament per tal d'informar i comentar les principals incidències del servei sempre que sigui requerit i, com a mínim, un cop al mes.

1.12. CONDICIONS EN MATÈRIA DE PERSONAL 1.12.1. SUBROGACIÓ DE PERSONAL

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte haurà de subrogar el personal adscrit al Centre de Treball.

1.12.2. GESTIÓ I DISPONIBILITAT DE PERSONAL

El contractista comptarà amb recursos humans suficients per cobrir l’absentisme i les vacances del personal, per tal que el servei pugui ser realitzat correctament. Per això els concursants presentaran una memòria tècnica que justifiqui el personal proposat.

Tot el personal empleat per a la prestació del servei objecte d’aquest contracte, dependrà laboralment del contractista, sense que, per cap motiu, aquest personal pugui passar a dependre de l’Ajuntament. En qualsevol cas, els possible canvis de contractista comportarien la subrogació del personal laboral pel nou contractista, de conformitat i en les termes que disposi la normativa laboral i, si s’escau, conveni col·lectiu aplicable al sector de la neteja.

(6)

Quant els increments de la plantilla adscrita al servei objecte del present contracte, així com dels salarials que no siguin conseqüència d’actualitzacions o revisions previstes pel conveni col·lectiu aplicable o pel compliment de sentencies judicials, comportin un augment del servei, caldrà prèviament l’autorització expressa de l’Ajuntament, a fi i efecte de controlar el cost del servei contractat.

Tot el personal empleat pel contractista en la prestació del servei haurà de percebre els havers i salaris fixats en les disposicions i els convenis laborals que els siguin d’aplicació obligatòria i haurà d’estar sempre al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social i accidents de treballs, així com de les obligacions tributàries.

El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents extrems:

 Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general.

 Uniforme: Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a l'interior de les instal·lacions han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.

 El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris.

 Estricta neteja de tots els materials emprats i de les seves zones de magatzem.

1.13. SEGURETAT I SALUT

Sempre que els treballs a executar puguin representar un perill públic, utilitzaran mitjans de senyalització i protecció, tant personals com generals.

Es seguiran els procediments adequats per garantir el compliment de la normativa de seguretat laboral.

1.14 DISPOSICIÓ D'EQUIPS

Els licitadors hauran d'especificar els equips que pensen utilitzar en la prestació del servei i que permetin garantir la realització de les comprovacions i treballs exigits al Plec de Condicions.

1.15 ESTOC DE MATERIAL

Per assegurar el bon servei, el contractista estarà obligat a tenir en els seus magatzems de la piscina el estoc de materials suficient per poder atendre el servei diari de neteja.

1.16 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

(7)

1.17 MILLORES PROPOSADES

-Neteja dels vidres de la part exterior de l’edifici de les instal·lacions de la piscina, almenys 2 vegades a l’any.

-Neteja anual dels vidres de les pistes de pàdel.

-Neteja a fons de totes les instal·lacions durant el període de vacances de la piscina (en el mes d’agost).

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :