ACTIVITATS D EDUCACIÓ EN EL LLEURE ESTIU 2018

59  Download (0)

Full text

(1)

ACTIVITATS

D’EDUCACIÓ

EN EL LLEURE

ESTIU

2018

(2)

1.N o r m e s

reguladores

dels

c o n v e n i s

d e

c o l · l a b o r a c i ó entre les entitats organitzadores de

les activitats i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú

2.S u p o r t m o n i t o r a t g e per als infants i joves

amb discapacitat.

3 . D e c r e t 2 6 7 / 2 0 1 6 , de 5 de juliol, de les

activitats d’educació en el lleure en les quals

participen menors de 18 anys

(3)

Entre les entitats

organitzadores de les

activitats d’educació en el

lleure a l’estiu destinades als

infants i joves i l’Ajuntament

de Vilanova i la Geltrú

Normes reguladores

dels

(4)

 La Junta de Govern Local del dia 6 de març 2018 va aprovar les

N o r m e s reguladores dels c o n v e n i s d e c o l · l a b o r a c i ó entre

les entitats organitzadores de les activitats d’educació en el lleure a l’estiu destinades als infants i joves i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 N O V E T A T M O L T I M P O R T A N T : La tramitació es farà,

exclusivament, per

Carpeta Ciutadana i amb Certificat Digital.

http://www.entitatsvilanova.cat/el-certificat-digital/

 Llei 38/20013, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la

(5)

Requisits generals per poder ser

Entitat Col·laboradora

(6)Ser entitat

sense afany de lucreEstar registrada al

Registre Municipal d’Entitats i

Associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la

Geltrú.Ser entitats de l’àmbit del

lleure, de l’esport, de

l’educació o la cultura.Poden

realitzar

l’activitat

elles

mateixes

o

encomanant

la

gestió

de

l’activitat

a

organitzacions especialitzades però que també

hauran de

complir amb els mateixos requisits

establerts en aquestes normes reguladores.

(7)

Requisits generals per poder ser

Entitat Col·laboradora:

Complir la normativa legal vigent per al tipus d’activitat

d’estiu que realitzin. Entre altres:

Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el

lleure en les quals participen menors de 18 anys

• Llei Orgànica 15/1999 i Real Decret 1332/1994 de protecció de

dades de caràcter personal.

• Decret 56/2003 i Ordre PRE/36/2004 que regula les activitats

físic-esportives en l’entorn natural.

• Decret 58/2010 regulador de les entitat esportives de Catalunya. • Llei catalana 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. • Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció

(8)Complir amb les condicions de contractació i sous recollits en el

Conveni col·lectiu vigent del sector del lleure educatiu i

sociocultural.Complir les orientacions referents a l’Exposició al sol

responsable i a l’alimentació equilibrada, en el cas d’oferir

servei de menjador a l’activitat.

N O V E T A T ! ! Podeu enviar els

menús de les vostres activitats a:

mjacas@vilanova.catProgramar i executar les activitats d’estiu de manera que siguin

de

qualitat, enriquidores, accessibles i segures pels infants i

joves. Vetllar, dins de les seves possibilitats per la inclusió de

tots els infants i joves, incloent aquells que pateixen una

discapacitat.

(9)

Requisits generals per poder ser

Entitat Col·laboradora:Durant el període de sol·licitud de subvenció per a activitats

d’estiu, les entitats podran cobrar a les famílies que sol·licitin

subvenció a l’Ajuntament

un màxim del 25% del cost del

període màxim de 4 s e t m a n e s .No cobrar en cap cas més que el 25% del total del cost de

l’activitat a les famílies que

sol·licitin subvenció a l’Ajuntament

de Vilanova i la Geltrú.Facilitar a les famílies que sol·licitin subvenció a l’Ajuntament el

(10)
(11)

Requisits generals per poder ser

Entitat Col·laboradora:En aquells casos que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú informi a

l’entitat col·laboradora mitjançant

d o c u m e n t a c r e d i t a t i u

e m è s p e l s S e r v e i s S o c i a l s M u n i c i p a l s de la

situació que la família que s’inscriu a l’activitat està en

seguiment

dels

Serveis

Socials

Municipals,

caldrà

que

l’entitat

col·laboradora

N O c o b r i e n e l m o m e n t d e l a

p r e i n s c r i p c i ó c a p i m p o r t

.

(12)
(13)

Requisits generals per poder ser

Entitat Col·laboradora:O f e r i r d i e s d ’ i n s c r i p c i o n s que coincideixin, com a

mínim amb

3 d i e s d e l p e r í o d e d e S o l · l i c i t u d d e

S u b v e n c i ó per activitats d’estiu de l’Ajuntament de Vilanova i

la Geltrú. Aquest període es fixarà anualment en la seva pròpia

convocatòria

( 7 a l 1 8 m a i g d e 2 0 1 8 )En cas

d'anul·lar les activitats d’estiu organitzades, s’haurà de

comunicar a l’Ajuntament de Vilanova, com a mínim, 10 dies

abans de l'inici previst de l'activitat mitjançant Carpeta

Ciutadana. Les entitats hauran d’informar a cada inscrit sobre

(14)
(15)

R e q u i s i t s e s p e c í f i c s p e r a q u e l l e s e n t i t a t s c o l · l a b o r a d o r e s q u e t i n g u i n i n s c r i t s

infants/joves amb discapacitat

1 . L l i u r a r a l e s f a m í l i e s a m b i n f a n t s / j o v e s a m b d i s c a p a c i t a t ( e m p a d r o n a t s a V i l a n o v a i l a G e l t r ú ) en

el moment de la inscripció l ’ a u t o r i t z a c i ó d e d a d e s

p e r s o n a l s . P e r c o o r d i n a r l a v a l o r a c i ó amb el centre

educatiu on assisteix l’infant/jove i amb l’equip psicopedagògic per determinar el suport de reforç de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a les característiques de l’infant o jove.

2.Aquesta autorització, un cop s i g n a d a p e r p a r t d e l p a r e ,

m a r e o t u t o r l e g a l caldrà A D J U N T A R - L A a la sol·licitud de subvenció d’una part del suport al monitoratge en el termini, la forma i les condicions que s’especificaran en la seva convocatòria anual.

Per tal de facilitar la valoració, es podrà avançar via correu electrònic a la bústia infància@vilanova.cat, un llistat d’aquells infants/joves amb discapacitat que s’hagin p r e i n s c r i t a l ’ a c t i v i t a t .

(16)
(17)

R e q u i s i t s e s p e c í f i c s p e r a q u e l l e s e n t i t a t s c o l · l a b o r a d o r e s q u e t i n g u i n i n s c r i t s

infants/joves amb discapacitat

3.El fet que l’entitat col·laboradora faci arribar aquesta informació a l’Ajuntament N O E X I M I R À les f a m í l i e s d ’ h a v e r d e c u r s a r

l a s o l · l i c i t u d d e s u b v e n c i ó p e r s u p o r t a l m o n i t o r a t g e .

4 . N o e s f a r à e f e c t i u e l p a g a m e n t , si la família n o h a c u r s a t l a s o l · l i c i t u d d e s u b v e n c i ó e n e l t e r m i n i e s t a b l e r t en la seva convocatòria anual.

5.L’entitat col·laboradora haurà de coordinar-se amb l’Associació

Suport i amb la persona tècnica responsable de l’Ajuntament de

(18)

M O L T I M P O R T A N T ! ! !

6.Altres aspectes a tenir en compte:

Les entitats col·laboradores es comprometen a n o i n c l o u r e j o v e s

d ’ e n t r e 1 8 i 2 1 a n y s a m b d i s c a p a c i t a t en aquelles

activitats adreçades a g r u p s d ’ i n f a n t s m e n o r s d e 1 2 a n y s .

S’entén que la integració dels joves amb discapacitat ha de ser en un context que faciliti que es sentin realitzant activitats adequades i entre iguals.

(19)

Contraprestacions de

l’Ajuntament de

(20)

Incloure l’activitat d’estiu de l’entitat col·laboradora

i organitzadora en el

L l i b r e t d ’ a c t i v i t a t s d ’ e s t i u .

Del

23 al 27 d’abril de 2018

es farà arribar a llars

d’infants, escoles, instituts de secundària i a aquells espais

que siguin oportuns per arribar al màxim de

difusió en la

municipi abans que comenci el

p e r í o d e d e :

sol· licituds de les subvencions

7 al 18 maig de 2018

(21)

Contraprestacions de l’Ajuntament

de Vilanova i la Geltrú

Obrir una

l í n i a s u b v e n c i o n s p e r a a c t i v i t a t s

d ’ e d u c a c i ó e n e l l l e u r e a l ’ e s t i u , per aquelles

activitats d’estiu

recollides en el llibret i per a les famílies

empadronades a Vilanova i la Geltrú:Subvencionar les

activitats d’educació en el lleure a l’estiu

dels infants i/o joves

m e n o r s d e

1 8 a n ys

.Subvencionar el

menjador d’aquells infants i/o joves m e n o r s

d e 1 8 a n y s i que es trobin en una situació de

v u l n e r a b i l i t a t a l i m e n t à r i a .Subvencionar una part del cost del

monitoratge de suport per

infants i/o joves

m e n o r s d e 2 1 a n y s amb discapacitat

.

(22)

I n f o r m a r les entitats col·laboradores i organitzadores d’aquells

participants de la seva activitat a qui s’ha concedit

subvenció, el percentatge i l’import corresponents.

A b o n a r d i r e c t a m e n t a les entitats col·laboradores i organitzadores els i m p o r t s c o n c e d i t s en concepte de

subvenció a les persones participants. L’import s’abonarà de la

manera següent:

El

6 0 % d e l t o t a l d e l i m p o r t c o n c e d i t

: una vegada aprovada la resolució de concessió per la Junta de Govern

Local

. ( f i n a l s j u n y 2 0 1 8 )

El

4 0 % r e s t a n t d e l i m p o r t

: és farà efectiu quan l’entitat col·laboradora hagi justificat correctament

.(termini màxim 30 de

(23)

Contraprestacions de l’Ajuntament

de Vilanova i la Geltrú

V a l o r a r e l s u p o r t d e r e f o r ç d e m o n i t o r a t g e i

l’adequació de l’activitat d’estiu a les característiques de l’infant

i/o jove amb discapacitat durant el termini establert a les bases

reguladores i a la seva convocatòria, que s’aprovarà anualment

fixant requisits, condicions e imports.

Oferir un recull d’a c t i v i t a t s c o m p l e m e n t à r i e s a les

entitats

col·laboradores

i

organitzadores

per

enriquir

la

programació de les activitats d’educació de lleure a l’estiu a partir

dels recursos disponibles i de forma gratuïta o a preus

assequibles, en l’horari en el qual es duen a terme aquestes

activitats.

(24)
(25)

PROCEDIMENTS:

1 . P r o c e d i m e n t p e r s e r E n t i t a t C o l · l a b o r a d o r a

2 . P r o c e d i m e n t i m p r e s c i n d i b l e a b a n s d e l ’ i n i c i d e

l ’ a c t i v i t a t

3 . P r o c e d i m e n t

d e

p a g a m e n t

i

i n f o r m a c i ó

a

l a

B D N S

4 . J u s t i f i c a c i ó d e l a r e a l i t z a c i ó d e l ’ a c t i v i t a t p e r a

l a q u a l e s c o n c e d e i x l a s u b v e n c i ó

5 . V a l o r a c i ó a c t i v i t a t s E s t i u 2 0 1 8

(26)

1.Procediment per ser

Entitat Col· laboradora

(27)

1 . P r o c e d i m e n t p e r s e r E n t i t a t C o l · l a b o r a d o r a :

P r e s e n t a r m i t j a n ç a n t C a r p e t a C i u t a d a n a i a m b C e r t i f i c a t D i g i t a l .

http://www.entitatsvilanova.cat/el-certificat-digital/

T e r m i n i q u e e l t r à m i t e s t a r à o b e r t :

D i l l u n s 1 9 d e m a r ç f i n s e l D i l l u n s 2 d ’ a b r i l

(28)
(29)

1 . P r o c e d i m e n t p e r s e r E n t i t a t C o l · l a b o r a d o r a :

S o l · l i c i t u d p e r s e r E n t i t a t C o l · l a b o r a d o r a d e l p r o g r a m a d ' a c t i v i t a t s d ' e d u c a c i ó e n e l l l e u r e a l ' E s t i u 2 0 1 8

(30)

Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora i poder signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament. (s’han d’omplir les dades dins el tràmit de Carpeta Ciutadana)

Fitxa Descriptiva de l’activitat d’estiu amb totes les dades complimentades que es sol·licitin per tal d’informar correctament a la ciutadania en el llibret d’activitats d’estiu. (document format Word per omplir i adjuntar en el tràmit)

Declaració responsable conforme l’entitat compleix tots els requisits exigits per poder gaudir de la condició d’Entitat Col·laboradora i està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (inclosa dins la sol·licitud)

En cas de fer ús d’una escola pública, caldrà sol·licitar la utilització a la regidoria d’Educació. Caldrà adjuntar a la sol·licitud per formar part de les entitats col·laboradores de les activitats d’estiu, còpia de la

sol·licitud específica per demanar l’ús del centre docent d’educació infantil, primària. Aquesta informació es comprovarà amb l’IMET abans de publicar les

(31)

1 . P r o c e d i m e n t p e r s e r E n t i t a t C o l · l a b o r a d o r a :

A T E N I R E N C O M P T E :

La presentació de la sol·licitud pressuposa automàticament el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa.

El NO COMPLIMENT d’algun dels punts recollits en aquesta normativa, comportarà N O p o d e r s e r c o n s i d e r a d a e n t i t a t

c o l · l a b o r a d o r a i per tant, N O f o r m a r à p a r t d e l l l i b r e t d ’ a c t i v i t a t d ’ e s t i u , no es signarà conveni de col·laboració amb

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i per tant, no es subvencionarà en

cap cas als seus participants.

Signar el conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, un cop s’hagin aprovat per la Junta de Govern Local

(32)

2.Procediment

imprescindible abans de

l’inici de l’activitat

(33)

2 . P r o c e d i m e n t i m p r e s c i n d i b l e a b a n s d e l ’ i n i c i

d e l ’ a c t i v i t a t :

Presentar la documentació d’inici d’activitat, mitjançant carpeta

ciutadana, abans del primer dia que es realitza l’activitat:

 Còpia registrada del Full de Notificació d’activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

 Còpia de la Assegurança d’accidents personals

 Còpia de la Assegurança de Responsabilitat Civil de l’activitat. Els

imports de les assegurances estan establerts en l’article 5 del Decret

267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les

(34)

mitjançant carpeta ciutadana, abans del primer dia que es realitza

l’activitat.

El termini

m à x i m é s e l d i l l u n s 2 5 d e j u n y d e 2 0 1 8 .

 Un cop estigui contractat el personal, còpia dels contractes laborals

i de voluntariat, així com la RNT tant dels monitors/es, dels coordinadors/es i directors/es. (RNT-relació nominal de treballadors emès per la Tresoreria General de la Seguridad Social)

 Pressupost per partides (amb previsió d’entrades i sortides).

 Model de Declaració responsable sobre compliment de les Lleis de protecció jurídica del Menor

(35)

PROCEDIMENTS:

3.Procediment de pagament

i informació a la BDNS

(36)

l ’ i m p o r t d e l e s s u b v e n c i o n s c o n c e d i d e s als

infants i joves per realitzar

a c t i v i t a t s d ’ e d u c a c i ó e n e l

l l e u r e a l’estiu, del m e n j a d o r i del s u p o r t d e l

m o n i t o r a t g e , tal com s’estableix en les seves bases

reguladores.

Les dades de les entitats col·laboradores i receptores dels

imports de les subvencions concedides es

c o m u n i c a r a n a

l a B D N S (

Base de datos nacional de subvenciones

) dins dels

(37)

PROCEDIMENTS:

4.Justificació de la realització

de l’activitat per a la qual es

(38)

s o l · l i c i t u d d e p a g a m e n t d e l e s s u b v e n c i o n s mitjançant carpeta ciutadana i certificat digital, adjuntant, la següent documentació imprescindible:

 C e r t i f i c a t signat per la persona responsable de l’entitat amb la relació dels infants que

han rebut la subvenció i que han assistit a l’activitat subvencionada de forma regular.

 A u t o r i t z a c i ó s i g n a d a p e l p a r e / m a r e o t u t o r l e g a l conforme es

coneixedor de l’import concedit per l’activitat subvencionada i autoritzant que aquest import es farà efectiu a l’entitat col·laboradora.

 S o l · l i c i t u d d e t r a n s f e r è n c i a b a n c à r i a p e r a p a g a m e n t s d e l a T r e s o r e r i a d e l ’ A j u n t a m e n t. Document acreditatiu de la titularitat de compte

bancari. Imprescindible per a que qualsevol persona, física o jurídica, pugui rebre transferències de part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

(39)

4 . J u s t i f i c a c i ó d e l a r e a l i t z a c i ó d e l ’ a c t i v i t a t p e r a l a q u a l e s c o n c e d e i x l a s u b v e n c i ó

(40)

5. Valoració activitats

Estiu 2018

(41)
(42)
(43)

3.Suport monitoratge per als infants i joves amb

discapacitatN O V E T A T ! !

S u b v e n c i o n a r

u n a

p a r t

d e l

c o s t

d e l

m o n i t o r a t g e d e s u p o r t p e r i n f a n t s i / o j o v e s

m e n o r s d e 2 1 a n y s a m b d i s c a p a c i t a t .

Les entitats col·laboradores es comprometen a no incloure

joves d’entre 18 i 21 anys amb discapacitat en aquelles

activitats adreçades a grups d’infants menors de 12 anys.

(44)

en el lleure en les quals

(45)

3.Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en

el lleure en les quals participen menors de 18 anys

(46)

Què regula? Casals, Colònies, Rutes, Acampades, Camps de

treball, Casals Esportius, Campus esportius i Rutes esportives

que es desenvolupen a Catalunya.

No afecta a les activitats esportives habituals i de durada anual

d’escoles,

clubs,

consells

esportius

i

federacions,

ni

esdeveniments esportius.

N o

h i

h a

a c t i v i t a t s

m i x t e s

i

l e s

t i t u l a c i o n s n o s ó n i n t e r c a n v i a b l e s

.

Per exemple, no podem tenir 50% de monitors/es de lleure i 50%

d'esports.

(47)

3.Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats

d’educació en el lleure en les quals participen

menors de 18 anys

Equip de Dirigents: “totes les persones que tenen cura

sobre les participants”

Personal de suport logístic: “ajudants de monitor,

intendència en colònies i campaments”.

(48)Participants 3 anys o més:

Ràtio fins a

24 participants: 1 dirigent per cada 10

infants. 40% titulats. Responsable: Monitor/a.

Ràtio

25 participants o més: 1 dirigent per cada 10

infants, 1 dirigent més si la divisió participants/10 és

0.5 o superior. 60% titulats. Responsable: Director/a.

Cal la

presència efectiva de la persona responsable.

No es pot dirigir més d’1 activitat a la vegada, excepte

que es produeixi simultàniament i en el mateix lloc.

(49)

3.Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats

d’educació en el lleure en les quals participen

menors de 18 anysRàtios per activitats

menors de 3 anys: Només que

hi hagi 1 infant menor de 3 anys ja és d’aplicació les

ràtios de dirigents a menors de 3 anys.

1 dirigent cada 8 participants (mínim 2)

Cal 1 dirigent més si hi ha algun decimal a la divisió

participants/8.

100% titulats. S’admet que 50% siguin titulacions

d’Educació Infantil.

(50)Personal de suport logístic:

S

i tenen entre 16 i 18 anys: hi ha d’haver una persona

major de 18 anys al personal logístic.

Han de ser 2 anys més grans que els participants.

No poden ser més del 10% de participants.

(51)

3.Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats

d’educació en el lleure en les quals participen

menors de 18 anysEl personal dirigent i de suport logístic ha d’acreditar tenir

Certificat Negatiu del Registre central delinqüents

sexualsNo cal tenir-lo físicament al lloc de realització de l’activitatAssegurances: Assegurança d’accidents personals per

a

totes

les

persones

participants

i

Assegurança

Responsabilitat Civil. Activitats Esportives: complir les

assegurances establertes a normativa d’esports (decret

56/2003 i Decret 58/2010)

(52)Les colònies i estades esportives s’han de fer en

instal·lacions juvenils (novetat del decret). Excepcions:

rutes i altres activitats on es faci nit al ras, tendes de

campanya o similars. Camps de treball.Activitats mixtes: per ex.: colònies amb excursió de 2 nits

o més, Casal d’estiu amb colònies de més de 2 nits.

Cal

notificar les dues activitats.

(53)

3.Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats

d’educació en el lleure en les quals participen

menors de 18 anysNotificacions: Els casals es poden notificar per

setmanes. Preferentment en format electrònic.Terminis:

Electrònicament:

7 dies abans inici.

En paper:

20 dies abans inici.

(54)Documentació Obligatòria durant l’activitat

Programa general de l’activitat

Autoritzacions

Fitxes de Salut

Llistat participants

Targetes sanitàries

Assegurances

Notificació de l’activitat

Titulacions dels dirigents

(55)

3.Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats

d’educació en el lleure en les quals participen

menors de 18 anysLa persona responsable de l’activitat és el responsable

que es compleixi TOT el que estableix el Decret.Subsidiàriament recau sobre l’entitat promotora i l’entitat

(56)
(57)
(58)
(59)

Per qualsevol dubte ens podeu

trobar a:

infancia@vilanova.cat

93.814.00.00 ext. 3034

Figure

Updating...

References

Related subjects :