Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat de formalitzar aquest conveni, i

Descargar (0)

Texto completo

(1)

CONVENI

de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement, i la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU per a l’organització i la realització de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a l'admissió als estudis universitaris de grau en Educació Infantil i grau en Educació Primària.

REUNITS:

D’una part, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i en la seva representació, el senyor Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d’Universitats i Recerca, nomenat per aquest càrrec pel Decret 143/2018, de 3 de juliol, i en virtut de les funcions que li assigna l’article 3.4 de la Resolució EMC1456/2016, de 8 de juny, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Empresa i Coneixement en diferents òrgans del Departament (en la redacció donada per la Resolució EMC/2321/2018, de 8 d’octubre).

D’altra part, la Universitat de Barcelona, i en la seva representació, el senyor Joan Elias i Garcia, rector magnífic d’aquesta Universitat, havent estat nomenat pel Decret 329/2016, de 13 de desembre, actuant d’acord amb la competència que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

D’altra part, la Universitat Autònoma de Barcelona, i en la seva representació, la senyora Margarida Arboix Arzo, rectora magnífica d’aquesta Universitat, havent estat nomenada pel Decret 260/2016, de 31 de maig, actuant d’acord amb la competència que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

D’altra part, la Universitat de Lleida, i en la seva representació, el senyor Jaume Puy Llorens, rector magnífic d’aquesta Universitat, havent estat nomenat pel Decret 113/2019, de 21 de maig, actuant d’acord amb la competència que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

D’altra part, la Universitat de Girona, i en la seva representació, el senyor Quim Salvi i Mas, rector magnífic d’aquesta universitat, nomenat pel Reial decret 1065/2017, de 22 de desembre, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la

Constitució, actuant d’acord amb la competència que li atorga l’article 79.1 de la Llei

1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

D’altra part, la Universitat Rovira i Virgili, i en la seva representació, la senyora María José Figueras Salvat, rectora magnífica d’aquesta Universitat, nomenada pel Decret 32/2018, de 7 de juny, actuant d’acord amb la competència que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

D’altra part, la Universitat Ramon Llull, i en la seva representació, el senyor Josep Maria Garrell i Guiu, rector magnífic d’aquesta Universitat, nomenat l’1 d’octubre de 2016 pel Patronat de la Universitat Ramon Llull Fundació, entitat titular de la Universitat, actuant en base a la competència que li confereixen els poders atorgats davant el Sr. Javier García Ruiz, notari de Barcelona, segons escriptura pública amb número de protocol 3.083 el 2 d’octubre de 2012.

(2)

D’altra part, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, i en la seva representació, el senyor Josep Eladi Baños Díez, rector magnífic d’aquesta Universitat, nomenat el 17 de desembre de 2018 pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la Universitat, càrrec efectiu des del 7 de gener de 2019, actuant en base a la competència que li confereixen els poders a favor seu atorgats davant el Sr. Esteban Bendicho Solanellas, notari de Vic, segons escriptura pública amb número de protocol 27, del 16 de gener de 2019.

D’altra part, la Universitat Internacional de Catalunya, i en la seva representació, el senyor Xavier Gil Mur, rector magnífic d’aquesta Universitat, nomenat el 8 d’octubre de 2015 pel Patronat de la Fundació Universitat Internacional de Catalunya, entitat titular de la Universitat, especialment delegat - com a rector- per acord de la Comissió Executiva del Patronat Universitari de data 1 de desembre de 2009.

I, d'altra part, la Universitat Abat Oliba CEU, i en la seva representació, el senyor Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, rector magnífic d’aquesta universitat, amb seu social al carrer Bellesguard, 30, de Barcelona, de la qual és titular la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, amb CIF G63095848, domiciliada al carrer de Bellesguard, 30, 08022 de Barcelona i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 1829, actua en nom i representació de la UAO CEU fent ús de les facultats previstes a l'article 39.1.c de les Normes d'organització i funcionament de la UAO CEU (llei 20/2003, de 4 de juliol de 2003, del Parlament de Catalunya).

Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat de formalitzar aquest conveni, i

MANIFESTEN:

L’article 172.1.a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament universitari, sens perjudici de l’autonomia universitària, la competència exclusiva sobre la programació i la coordinació del sistema universitari català, en el marc de la coordinació general.

Que, de conformitat amb el que estableixen l’article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i l’article 32 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, correspon a la universitat, d’acord amb la normativa vigent, l’admissió dels estudiants.

D’acord amb el que disposa el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, correspon a les universitats establir els procediments d’admissió als seus estudis oficials de grau i aquests podran consistir, de manera excepcional, en avaluacions específiques de coneixements i/o de competències.

En aquest marc, la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar, en sessió de 9 de novembre de 2015, que a partir del curs 2017-2018 per a l'admissió als estudis universitaris de grau en Educació Infantil i grau en Educació Primària (en qualsevol de les seves denominacions oficials), de les universitats públiques i privades dels sistema universitari de Catalunya caldrà superar una Prova d’Aptitud Personal (PAP), coordinada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, l’objectiu de la qual serà valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.

(3)

Es va acordar, també que la PAP seguirà els criteris establerts per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya i que la seva coordinació seria encarregada a l’Oficina d’Accés a la Universitat, que ja té encomanades les proves d’accés a la universitat i l’accés a les universitats públiques i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Anualment es fan publiques el calendari i les condicions per a la preinscripció i realització de la PAP, amb una descripció detallada del seu contingut i els criteris d’avaluació, garantint el respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés als estudis universitaris de grau en Educació Infantil i grau en Educació Primària.

Atès que la competència en matèria d’universitats la té atribuïda actualment el Departament d’Empresa i Coneixement, en virtut del que estableix el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Atès que totes les parts intervinents, han considerat la conveniència de subscriure un únic conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria d’universitats, i les universitats catalanes, a l’efecte de vehicular i plasmar en un sol document tota la gestió que es porta a terme, així com les obligacions que assumeix cadascuna de les institucions responsables de l’organització i de la supervisió de la PAP per accedir als estudis universitaris de grau en Educació Infantil i grau en Educació Primària a Catalunya;

Per tot això, les parts signatàries acorden la subscripció del present Conveni que conté les següents, CLÀUSULES:

Primera.- Objecte del Conveni

L’objecte del present conveni és establir les pautes de col·laboració entre les parts, per tal d’organitzar i dur a terme la PAP per a l'admissió als estudis universitaris de grau en Educació Infantil i grau en Educació Primària.

Segona.- Contingut del Conveni

El present Conveni contempla els termes generals i l’abast de la col·laboració que assumeix cadascuna de les parts signatàries, així com la descripció de les tasques concretes a efectuar per a la realització de la PAP per accedir als estudis universitaris de grau en Educació Infantil i grau en Educació Primària, per part de l’Oficina d’Accés a la Universitat.

Tercera.- Règim jurídic

Al present Conveni en tant que conveni de col·laboració de caràcter administratiu i de conformitat amb el que estableix l’article 102.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, li resulta d’aplicació el que preveu la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a l’altra normativa de caràcter sectorial que li sigui aplicable.

(4)

Les Universitats que subscriuen el present Conveni, participen de forma conjunta en l’organització de la PAP per a l'admissió als estudis universitaris de grau en Educació Infantil i grau en Educació Primària, assumint com a propis els models d’exàmens de les proves aprovats per la Comissió del Consell Interuniversitari de Catalunya A aquests efectes participaran en el pla de coordinació de matèries basat en el nomenament dels

responsables de matèria, duran a terme totes aquelles actuacions que se’n derivin i

adoptaran totes aquelles decisions que siguin necessàries per tal que tots els alumnes s’examinin de forma anònima i idèntica a fi de garantir al màxim la igualtat d’oportunitats als estudiants que es presenten a les proves per a l’accés a la universitat.

Les Universitats col·laboren amb l’Oficina d’Accés a la Universitat, a fi i efecte que aquesta pugui dur a bon terme les tasques que té encomanades i que es detallen en el present Conveni.

Cinquena.- Obligacions de l’Administració de la Generalitat

L’Oficina d’Accés a la Universitat, àrea funcional adscrita a la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya, per a l’organització de la PAP portarà a terme les tasques següents:

a) Informació, tant als centres de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, com al públic en general, sobre les proves.

b) Actualització i manteniment de la informació al web.

c) Coordinació de l’elaboració dels enunciats, de la seva edició, maquetació i impressió.

d) Organització del funcionament general de la prova. e) Gestió i control de la matrícula de la prova.

f) Coordinació amb les universitats per a la gestió de la matrícula i de l’organització dels

tribunals.

g) Organització i distribució dels tribunals conjuntament amb el coordinador. h) Introducció i publicació de les notes de les proves.

i) Gestió de les reclamacions de les notes. Gravació i publicació.

j) Transferir la informació a la preinscripció universitària per a l’assignació

k) Altres tasques que afavoreixin el bon funcionament de les proves.

Sisena.- Finançament de la PAP

Per a cada exercici pressupostari, mentre es mantingui la vigència del present Conveni, l’Oficina d’Accés a la Universitat elaborarà un pressupost del cost total de l’organització de la PAP per a l'admissió als estudis de grau en Educació Infantil i grau en Educació Primària. En l’apartat d’ingressos del pressupost figurarà la previsió total dels ingressos en concepte de les taxes per exàmens de la PAP per a l'admissió als estudis per al curs acadèmic corresponent. En l’apartat de despeses del pressupost figurarà la previsió total de les despeses a realitzar per al curs acadèmic corresponent.

L’Oficina d’Accés a la Universitat gestionarà de manera centralitzada la recaptació de les taxes de tots els alumnes matriculats a la PAP i durà a terme la gestió de les despeses necessàries per a l’organització de la prova.

Per al curs 2019-2020, consta com a annex del present conveni el pressupost global de

la PAP, que preveu una aportació de 22.537,56€ de la Secretaria del Consell

Interuniversitari de Catalunya . Anualment les parts subscriuran una addenda al present conveni aprovant el pressupost corresponent per a la PAP d’aquell curs.

(5)

El present Conveni entra en vigor des del moment de la seva firma i amb efectes des de l’1 de gener de 2019, i manté una vigència de 4 anys, mentre subsisteixi el seu objecte, de conformitat amb l’article 49.h) 1r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb excepció de l’annex del conveni que finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2019.

Vuitena.- Causes de resolució

El present Conveni podrà ser resolt per alguna de les causes següents: a) El mutu acord de les parts.

b) L’incompliment de les seves clàusules i/o de la normativa aplicable.

c) Denúncia d’una de les parts, formulada amb una antelació mínima de tres mesos.

d) Les generals establertes a la legislació vigent.

Novena.- Comissió de seguiment

1. La Comissió de seguiment del present conveni es composa per la persona coordinadora de les proves d’accés a la universitat, que la presideix, la persona coordinadora de les proves d’accés a la universitat de cadascuna de les universitats signatàries, el cap o la cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat, una persona en representació d’aquesta Oficina, i una persona en representació de l’Oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya.

2. Correspon a la Comissió de seguiment del present Conveni:

a) La resolució dels dubtes i les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació, el compliment i els efectes d’aquest Conveni.

b) Determinar la previsió dels mitjans materials i personals necessaris per a l’organització i l’execució de la PAP per a l'admissió als estudis de grau en Educació Infantil grau en Educació Primària, i concretar l’aportació que correspon a cadascuna de les universitats signatàries.

c) Aprovar el pressupost i la seva execució i liquidació.

d) Resoldre els dubtes interpretatius i dirimir les qüestions que puguin sorgir en l’execució del present Conveni.

e) La resta de funcions necessàries per a dur a terme les proves d’accés referides.

Desena.- Resolució de controvèrsies i control jurisdiccional

Les qüestions litigioses que no puguin ser resoltes de mutu acord i/o per la Comissió de seguiment seran sotmeses al coneixement dels tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona.

Francesc Xavier Grau i Vidal Joan Elias García

Secretari d’Universitats i Recerca Rector

PD. Resolució EMC/1456/2016, Universitat de Barcelona

de 8 de juny, modificada per la Resolució EMC/2321/2018, de 8 d’octubre (DOGC de 15.10.2018)

38169993K

JUAN ELIAS (R:

Q0818001J)

Firmado digitalmente por 38169993K JUAN ELIAS (R: Q0818001J) Fecha: 2019.07.26 10:58:30 +02'00'

Francesc Xavier Grau i Vidal

Barcelona

(6)

Margarida Arboix Arzo Jaume Puy Llorens

Rectora Rector

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Lleida

Quim Salvi i Mas María José Figueras Salvat

Rector Rectora

Universitat de Girona Universitat Rovira i Virgili

Josep Maria Garrell i Guiu Josep Eladi Baños Díez

Rector Rector

Universitat Ramon Llull Universitat de Vic –

Universitat Central de Catalunya

Xavier Gil Mur Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca

Rector Rector

Universitat Internacional de Catalunya Universitat Abat Oliba CEU

Jaume Puy

Llorens - DNI

39312943D

(SIG)

Firmado digitalmente por Jaume Puy Llorens - DNI 39312943D (SIG) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Universitat de Lleida, 2.5.4.97=VATES-Q7550001G, ou=Treballador públic de nivell alt de signatura, sn=Puy Llorens - DNI 39312943D, givenName=Jaume, serialNumber=IDCES-39312943D, cn=Jaume Puy Llorens - DNI 39312943D (SIG) Fecha: 2019.07.25 09:02:25 +02'00'

33862564D

Josep Eladi

Baños Díez

(R:G58020124)

Firmado digitalmente por 33862564D Josep Eladi Baños Díez (R:G58020124) Fecha: 2019.07.25 09:29:38 +02'00' 00385701Z RAFAEL RODRIGUEZ-PONGA (R: G63095848)

Firmado digitalmente por 00385701Z RAFAEL RODRIGUEZ-PONGA (R: G63095848) Fecha: 2019.07.25 14:39:13 +02'00'

XAVIER

GIL MUR

Firmado digitalmente por XAVIER GIL MUR Fecha: 2019.07.25 16:18:10 +02'00' CPISR-1 C Josep Mª Garrell i Guiu - DNI 77783978W Digitally signed by CPISR-1 C Josep Mª Garrell i Guiu - DNI 77783978W Date: 2019.07.26 12:14:40 +02'00'

TCAT P Margarita

Arboix Arzo - DNI

37716519S

2019.07.26

13:24:15 +02'00'

María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K (SIG)

Firmado digitalmente por María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K (SIG) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Universitat Rovira i Virgili, 2.5.4.97=VATES-Q9350003A, ou=Treballador públic de nivell alt de signatura, title=Rector/a, sn=Figueras Salvat - DNI 39650112K, givenName=María Josefa, serialNumber=IDCES-39650112K, cn=María Josefa Figueras Salvat - DNI 39650112K (SIG)

Fecha: 2019.07.29 09:38:28 +02'00'

40524831G

JOAQUIN SALVI

(R: Q6750002E)

Firmado digitalmente por 40524831G JOAQUIN SALVI (R: Q6750002E)

Fecha: 2019.07.30 08:59:55 +02'00'

(7)

ANNEX. PRESSUPOST 2019

Pressupost Prova d'Aptitud Personal (PAP) 2019

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Ingressos Import matrícula 239.612,93 € Total Ingressos Despeses 239.612,93 € Despeses de personal 167.750,00 € Coordinador 3.000,00 € Responsables de matèria 5.750,00 € Equip assessor 4.000,00 € Presidents 8.000,00 € Correctors 40.000,00 € Vigilància 26.000,00 € Tribunal revisió 7.000,00 € Suport personal 74.000,00 € Despeses CIC 22.537,56 €

Correcció, edició i maquetació proves 11.606,00 €

Impressió 3.529,58 € Custòdia proves 2.601,98 € Enregistrament notes 4.800,00 € Despeses de funcionament 49.327,36 € Distribució 7.000,00 € Estudis proves 6.600,00 € Adaptació informàtica 7.000,00 € Material fungible 6.000,00 € Despeses de funcionament 8.727,36 € Lloguer espais 8.000,00 € Comissions bancàries 6.000,00 € Total despeses 239.612,93 €

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :