ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA VINT-I-SIS DE NOVEMBRE DE DOS MIL DEU. - Núm.

14  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA VINT-I-SIS DE NOVEMBRE DE DOS MIL DEU.

-

Núm. de la sessió: 52/2010. -

A Andratx i al Saló d’Actes de la seva Casa Consistorial, quan són les dotze hores i quaranta-cinc minuts, del dia vint-i-sis de novembre de dos mil deu, es reuneixen els senyors:

Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT – 2n Tinent de Batle.

Sra. Antonia ENSENYAT ROS – Regidora Delegada de l’Àrea de Cultura.

Sra. Katia ROUARCH – Regidora Delegada de l’Àrea de Turisme, Promoció Econòmica i Patrimoni.

Sr. Joan MANERA JAUME- Regidor Delegat de l’Àrea d’Educació, Formació i Ocupació.

Ha excusat la seva assistència la Batlessa, Sra. Isabel ALEMANY MOYA.

Sota la presidència del 1r. Tinent de Batle, Sr. Gabriel PUIGSERVER I GIL DE SOLA, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria, amb l’assistència del Secretari Accidental de la Corporació Municipal, Sr. Guiem PUJOL PALMER. ORDRE DEL DIA:

1R) SECRETARIA:

1r/1r – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2010.

1r/2n – DACIÓ COMPTE.

2N) ÀREES DE VIES I OBRES, IL·LUMINACIÓ, INFORMÀTICA I CONTRACTACIÓ:

- CONTRACTACIÓ:

2n/1r – PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE LA REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA FRANCISCA CAPLLONCH, A CAMP DE MAR.

2n/2n – CANVI DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE DOTACIÓ DE SERVEIS A LES URBANITZACIONS D’ANDRATX.

3R) ÀREA D’EDUCACIÓ:

3r/1r – APROVAR LA 2A I DARRERA CERTIFICACIÓ D’OBRA REFERIDA A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOLERA DE FORMIGÓ I D’UNA TANCA DE SEGURETAT A LA NOVA ESCOLETA DEL PORT D’ANDRATX.

3r/2n – APROVACIÓ FACTURA AMB NOTA D’OBJECCIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS DE CUSTÒDIA, ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA A NINS I NINES DE 0 A 3 ANYS, MES SETEMBRE 2010.

(2)

3r/3r – APROVACIÓ FACTURA AMB NOTA D’OBJECCIÓ PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’EDUCADORA I SERVEIS GENERALS A DOS EDIFICIS DIFERENTS, MES SETEMBRE 2010.

3r/4t – APROVACIÓ FACTURA AMB NOTA D’OBJECCIÓ PEL CONCEPTE D’AMPLIACIÓ DE DUES AULES ESCOLETA MUNICIPAL, MES SETEMBRE 2010.

4T) ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I GENT GRAN: - SERVEIS COMUNITARIS

4t/1r – AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DE LA SEPULTURA NÚM. 93, SECCIÓ 5A, SECTOR I, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’ANDRATX A FAVOR DEL SR. GABRIEL BALAGUER PORCEL.

4t/2n – AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DE LA SEPULTURA NÚM. 49, SECCIÓ 2A, SECTOR I, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’ANDRATX A FAVOR DE LA SRA. GABRIELA THOMAS CARBONELL.

5È) ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS:

5è/1r – APROVACIÓ FACTURA AMB NOTA D’OBJECCIÓ PER LA GESTIÓ DEL CASAL DE JOVES D’ANDRATX, MES AGOST 2010.

6È) ÀREA DE CULTURA:

6è/1r – APROVACIÓ REALITZACIÓ DE DUES OBRES TEATRALS, AMB LA COL·LABORACIÓ DEL CIRCUIT D’ARTS ESCÈNIQUES DE MALLORCA, ANY 2010.

7È) ÀREA DE PERSONAL, RÈGIM INTERN I SEGURETAT CIUTADANA: 7è/1r – APROVACIÓ FACTURA PER SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA, SETEMBRE 2010.

8È) ÀREA D’URBANISME:

8è/1r – RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT MA: 242/98.- INSTAT PER L’ENTITAT MALLOCASA, S.L., REPRESENTADA PEL SR. SEBASTIÁN STALTER.

8è/2n – RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT MA: 13/99.- INSTAT PER L’ENTITAT MALLORCA CARPE DIEM, S.L., REPRESENTADA PEL SR. JURGEN BINNEWIES.

8è/3r – DESISTIMENT EN LA TRAMITACIÓ DEL EXPTE. PARCEL·LACIÓ NÚM. 28/2004, A NOM DE L’ENTITAT TUSET NÚM. 19, S.A., REPRESENTADA PEL SR. CARLOS VIVES VALLCORBA I SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LES TAXES CORRESPONENTS.

9È) TORN D’URGÈNCIA. 10È) PRECS I PREGUNTES.

(3)

Oberta la sessió per la presidència, es tracten els assumptes que inclou l’ordre del dia, i s’adopten els següents

ACORDS:

1R) SECRETARIA:

1r/1r – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2010.

Per la Sra. Batlessa Presidenta es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 19 de novembre de 2010, el qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

1r/2n – DACIÓ COMPTE.

1R) CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT D’ANDRATX EN MATÈRIA DE CARTOGRAFIA I INFRAESTRUCTURA DE DADES ESPACIALS.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura del conveni signat el 22 de novembre de 2010, entre la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Andratx en matèria de cartografia i infraestructura de dades espacials.

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Donar-se per assabentada.

2n) Donar trasllat del present conveni als Departaments d’Urbanisme, Cartografia i Informàtica pel seu compliment.

2N) ACTE NÚM. 451/2010 DE 2 DE NOVEMBRE DE 2010, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, NÚM. 1, DE PALMA DE MALLORCA. Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de l’Acte Núm. 451/2010 de 2 de novembre de 2010, del Jutjat Contenciós Administratiu, Núm. 1, de Palma de Mallorca, i de referència:

N.I.G: 07040 45 3 2010 0001527 Procediment Abreujat 0000301/2010

Sobre: Processos contenciosos administratius De: Eugenio Fernández Beteta

Contra: Ajuntament d’Andratx

I que a la seva part dispositiva diu així:

“S’acorda declarar per acabat el present procediment per reconeixement total en via administrativa de les pretensions de la part recurrent.

(4)

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Donar-se per assabentada.

2n) Donar trasllat del present a l’empresa Gestión de Servicios Urbanos de Baleares, S.A, (GESBA), i a la Intervenció i Tresoreria Municipals i a l’entitat asseguradora Mapfre, S.A. Andratx.

3R) ESCRIT DE MIR ABOGADOS, DE 22 DE NOVEMBRE DE 2010, RELATIU AL PROCEDIMENT ORDINARI 274/2006.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de l’escrit de Mir Abogados, de 22 de novembre de 2010, i que ha tingut entrada en aquestes oficines municipals amb RGE núm. 13547 en data 24 de novembre, comunicant la Diligència d’Ordenació del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 1, de Palma de Mallorca per el que s’admeteix el Recurs d’Apel·lació interposat per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., contra la Sentència núm. 415, dictada dia 25 d’octubre de 2010, per la que es va inadmetre el RCA interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de 25 d’agost de 2006 per el que es va adjudicar a l’empresa Melchor Mascaró, S.A., el contracte de “Gestió del servei municipal de recollida domiciliària dels residus sòlids urbans i de la neteja viària del terme municipal d’Andratx, així com el transport per a la seva eliminació” i contra l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2006 que va rebutjar les al·legacions formulades per la recurrent sol·licitant la desqualificació de l’oferta presentada per Melchor Mascaró, S.A.

La citada Diligència d’Ordenació concedeix un termini de 15 dies a les parts personades per que puguin formular la seva oposició.

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Donar-se per assabentada.

2n) Donar trasllat del present acord a Mir Abogados per que formuli escrit d’oposició dins el termini legalment establert.

3r) Donar trasllat del present acord als Departaments de Contractació i Intervenció. 4T) SENTÈNCIA NÚM. 381/10 DE 19 DE NOVEMBRE DE 2010, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, NÚM. 3, DE PALMA DE MALLORCA. Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la Sentència núm. 381/10 de 19 de novembre de 2010, del Jutjat Contenciós Administratiu, Núm. 3, de Palma de Mallorca, relativa al Procediment Ordinari núm. 184/2008, i que FALLA:

“S’estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per la Sra. Regine Szware contra la presumpte desestimació per silenci administratiu negatiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració instada per la part demandada, fixant al seu favor una quantitat de 15.305,75 euros en concepte de responsabilitat patrimonial de l’Administració, de la que son responsables solidaris l’Ajuntament d’Andratx i l’entitat d’assegurances ZURICH.

(5)

Que es notifiqui la present resolució a les part fent-los saber que contra la mateixa cap recurs d’apel·lació en dos efectes que haurà d’interposar-se per escrit davant aquest mateix Jutjat en el termini de quinze dies següents a la seva notificació.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Donar-se per assabentada.

2n) Interposar recurs d’apel·lació davant el Jutjat Contenciós Administratiu, Núm. 3, de Palma de Mallorca.

3r) Donar trasllat del present acord a la Intervenció, Tresoreria Municipals i a l’entitat d’assegurances ZURICH.

2N) ÀREES DE VIES I OBRES, IL·LUMINACIÓ, INFORMÀTICA I CONTRACTACIÓ:

2n/1r – PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE LA REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA FRANCISCA CAPLLONCH, A CAMP DE MAR.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita pel Segon Tinent de Batle, Delegat de les Àrees de Vies i Obres, Il·luminació, Informàtica i Contractació, Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT, en data 25 de novembre d’enguany, i que diu així:

“Vist l’expedient de contractació tramitat per a l’execució de l’obra de REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA FRANCISCA CAPLLONCH.

Vist el Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa OBRAS Y PROMOCIONES COMAS S.A, contractista de les esmentades obres, a l’empara del que disposa l’article 7.1RD 1627/1997 de 24 d’octubre, el qual s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en les obres de construcció.

Vist l’informe favorable redactat pel tècnic municipal Sr. Jairo Fernández Herrera, en la seva condició de director facultatiu i coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

Es proposa a la Junta de Govern Local en virtut del que s’assenyala a l’article 7.2 RD 1627/1997, l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball relatiu a l’obra de REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA FRANCISCA CAPLLONCH.

SEGON.- Donar trasllat del present acord i de la documentació que ho integra al contractista i al tècnic municipals director de l’obra.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita pel Segon Tinent de Batle, Delegat de les Àrees de Vies i Obres, Il·luminació, Informàtica i Contractació, Sr. Francisco FEMENIAS CALAFAT, en data 25 de novembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

(6)

2n/2n – CANVI DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE DOTACIÓ DE SERVEIS A LES URBANITZACIONS D’ANDRATX. Donat compte de l’expedient de referència, la Junta de Govern Local interessa que quedi “sobre la taula” a efectes d’incorporació de nova documentació sobre el particular; i s’acorda per unanimitat dels assistents la petició formulada, conforme a allò que assenyala l’art. 92.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

3R) ÀREA D’EDUCACIÓ:

3r/1r – APROVAR LA 2A I DARRERA CERTIFICACIÓ D’OBRA REFERIDA A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SOLERA DE FORMIGÓ I D’UNA TANCA DE SEGURETAT A LA NOVA ESCOLETA DEL PORT D’ANDRATX.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, Sr. Juan MANERA JAUME, en data 27 d’octubre d’enguany, i que diu així: “Vista la segona i darrera certificació d’obra referida al projecte “Construcció d’una solera de formigó i d’una tanca de seguretat” a la nova escoleta del Port d’Andratx, de la que és adjudicatària l’empresa Constructora San José, S.A., per un import de SET MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (7.809,15 €) més MIL CENT NORANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS en concepte de IVA (1.190,16 €) el que fa un total de VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (8.999,31 €). I vist que es pot realitzar la despesa segons l’informe emès per la Intervenció Municipal de data de 26 d’octubre de 2010.

El regidor que ho subscriu proposa a la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació: 1r) Aprovar la segona i darrera certificació d’obra referida al projecte “Construcció d’una solera de formigó i d’una tanca de seguretat” a la nova escoleta del Port d’Andratx, de la que és adjudicatària l’empresa Constructora San José S.A. per un import de SET MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (7.809,15€) més MIL CENT NORANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS en concepte de IVA (1.190,16 €) el que fa un total de VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (8.999,31 €).

2n) Què per a la unitat de comptabilitat s’expedeixi el corresponent manament de pagament.

3r) Notificar el present acord a l’empresa, i a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, Sr. Juan MANERA JAUME, en data 27 d’octubre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

3r/2n – APROVACIÓ FACTURA AMB NOTA D’OBJECCIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS DE CUSTÒDIA, ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA A NINS I NINES DE 0 A 3 ANYS, MES SETEMBRE 2010.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i

(7)

Ocupació, Sr. Juan MANERA JAUME, en data 22 de novembre d’enguany, i que diu així:

“Vist l’informe - nota d’objecció emès per la Intervenció Municipal segons els articles 214 i 216.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en data de 28 de juliol, i respecte a la factura presentada per Estudi 6, Gestió Socioeducativa S.L., amb C.I.F. núm. B07526007, pel concepte de Prestació servei custodia, atenció i assistència nins i nines de 0 a 3 anys, mes Setembre 2.010.

Propos a Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar, disposar i ordenar el pagament de la factura presentada per Estudi 6, Gestió Socioeducativa S.L., amb C.I.F. núm. B07526007 a càrrec de la partida del pressupost de despeses número 2010-321.227.11 “servei de custodia, atenció i assistència escoleta infantil”.

Núm. Registre Entrada

Data Registre Entrada

CONCEPTE IMPORT

2010003675 21-10-2010 Prestació servei custodia, atenció i

asistencia nins i nines de 0 a 3 anys, mes Setembre 2.010.

28.500,14€

SEGON.- Posar en coneixement de la Intervenció Municipal i de la Tresoreria per donar compliment al present acord.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, Sr. Juan MANERA JAUME, en data 22 de novembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

3r/3r – APROVACIÓ FACTURA AMB NOTA D’OBJECCIÓ PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’EDUCADORA I SERVEIS GENERALS A DOS EDIFICIS DIFERENTS, MES SETEMBRE 2010.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, Sr. Juan MANERA JAUME, en data 22 de novembre d’enguany, i que diu així:

“Vist l’informe-nota d’objecció emès per la Intervenció Municipal segons els articles

214 i 216.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en data de 28 de juliol, i respecte a la factura presentada per Estudi 6, Gestió Socioeducativa S.L., amb C.I.F. núm. B07526007, pel concepte de Prestació servei a dos edificis diferents, mes Setembre 2.010, educadora i serveis generals.

(8)

PRIMER.- Aprovar, disposar i ordenar el pagament de la factura presentada per Estudi 6, Gestió Socioeducativa S.L., amb C.I.F. núm. B07526007 a càrrec de la partida del pressupost de despesses número 2010-321.227.11 “Prestació servei a dos edificis diferents, mes Setembre 2.010, educadora i serveis generals.”.

Núm. Registre Entrada

Data Registre Entrada

CONCEPTE IMPORT

2010003676 21-10-2010 Prestació servei a dos edificis diferents, mes

Setembre 2.010, educadora i serveis generals.

4.479,97€

SEGON.- Posar en coneixement de la Intervenció Municipal i de la Tresoreria per donar compliment al present acord.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, Sr. Juan MANERA JAUME, en data 22 de novembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

3r/4t – APROVACIÓ FACTURA AMB NOTA D’OBJECCIÓ PEL CONCEPTE

D’AMPLIACIÓ DE DUES AULES ESCOLETA MUNICIPAL, MES

SETEMBRE 2010.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, Sr. Juan MANERA JAUME, en data 22 de novembre d’enguany, i que diu així:

“Vist l’informe-nota d’objecció emès per la Intervenció Municipal segons els articles

214 i 216.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en data de 28 de juliol, i respecte a la factura presentada per Estudi 6, Gestió Socioeducativa S.L., amb C.I.F. núm. B07526007, pel concepte de Ampliació de dues aules servei Escoleta Municipal, mes Setembre 2.010.

Propos a Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar, disposar i ordenar el pagament de la factura presentada per Estudi 6, Gestió Socioeducativa S.L., amb C.I.F. núm. B07526007 a càrrec de la partida del pressupost de despeses número 2010-321.227.11 “Ampliació de dues aules servei Escoleta Municipal”. Núm. Registre Entrada Data Registre Entrada CONCEPTE IMPORT

2010003677 21-10-2010 Ampliació de dues aules servei Escoleta

Municipal, setembre 2010

(9)

SEGON.- Posar en coneixement de la Intervenció Municipal i de la Tresoreria per donar compliment al present acord.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita pel Regidor Delegat de les Àrees d’Educació, Formació i Ocupació, Sr. Juan MANERA JAUME, en data 22 de novembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

4T) ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT I GENT GRAN: - SERVEIS COMUNITARIS

4t/1r – AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DE LA SEPULTURA NÚM. 93, SECCIÓ 5A, SECTOR I, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’ANDRATX A FAVOR DEL SR. GABRIEL BALAGUER PORCEL.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Serveis Socials, Sanitat i Gent Gran, Sra. Amparo BARQUEROS RUIZ, en data 16 de novembre d’enguany, i que diu així:

“Vista la instància presentada per la Sra. Francisca PUJOL ENSEÑAT, amb R.G.E. núm. 12703, de data 5 de novembre de 2010, pel que sol·licita autorització municipal per a la transmissió dels drets funeraris de la Sepultura núm. 93, Secció 5ª, Sector I, del Cementiri Municipal d’Andratx.

Vist informe favorable del Cap de la Unitat de Serveis Comunitaris de data 16 de novembre de 2010.

Aquesta regidora amb àmbits competencials en matèria de Cementiris Municipals proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Autoritzar la transmissió dels drets funeraris de la Sepultura núm. 93, Secció 5ª, Sector I, del Cementiri Municipal d’Andratx, a favor del Sr. Gabriel BALAGUER PORCEL.

Que es deixin en estalvis iguals o millors drets que sobre la mateixa puguin acreditar terceres persones.

2n) Així mateix, s’acordi que es procedeixi a l’expedició del títol corresponent, el qual s’entregarà al interessat previ pagament de les tasses corresponents.

3r) Que se’n adoni del present acord als interessats, a la Intervenció Municipal i es procedeixi a les anotacions en els Llibres de Registre corresponents.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Regidora Delegada de Serveis Socials, Sanitat i Gent Gran, Sra. Amparo BARQUEROS RUIZ, en data 16 de novembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

4t/2n – AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DE LA SEPULTURA NÚM. 49, SECCIÓ 2A, SECTOR I, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’ANDRATX A FAVOR DE LA SRA. GABRIELA THOMAS CARBONELL.

(10)

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Serveis Socials, Sanitat i Gent Gran, Sra. Amparo BARQUEROS RUIZ, en data 22 de novembre d’enguany, i que diu així:

“Vista la instància presentada per la Sra. Magdalena MOLL ALEMANY, amb R.G.E. núm. 13351, de data 18 de novembre de 2010, pel que sol·licita autorització municipal per a la transmissió dels drets funeraris de la Sepultura núm. 49, Secció 2ª, Sector I, del Cementiri Municipal d’Andratx, en qualitat de filla de Magdalena Alemany Vidal, difunta i titular dels drets funeraris d’aquesta Sepultura.

Vist informe favorable del Cap de la Unitat de Serveis Comunitaris de data 22 de novembre de 2010.

Aquesta regidora amb àmbits competencials en matèria de Cementiris Municipals proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r) Autoritzar la transmissió dels drets funeraris de la Sepultura núm. 49, Secció 2ª, Sector I, del Cementiri Municipal d’Andratx, a favor de la Sra. Gabriela THOMAS CARBONELL.

Que es deixin en estalvis iguals o millors drets que sobre la mateixa puguin acreditar terceres persones.

2n) Així mateix, s’acordi que es procedeixi a l’expedició del títol corresponent, el qual s’entregarà al interessat previ pagament de les tasses corresponents.

3r) Que se’n adoni del present acord als interessats, a la Intervenció Municipal i es procedeixi a les anotacions en els Llibres de Registre corresponents.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Regidora Delegada de Serveis Socials, Sanitat i Gent Gran, Sra. Amparo BARQUEROS RUIZ, en data 22 de novembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

5È) ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS:

5è/1r – APROVACIÓ FACTURA AMB NOTA D’OBJECCIÓ PER LA GESTIÓ DEL CASAL DE JOVES D’ANDRATX, MES AGOST 2010.

Pel Secretari Accidental es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Joventut i Esports, Sra. Cecília FERRER PUIGSERVER, en data 22 de novembre d’enguany, i que diu així:

“Vist l’informe-nota d’objecció emès per la Intervenció Municipal segons els articles 214 i 216.2 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de Març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en data 28 de juliol, i respecte a la factura presentada per Atreyud Serveis d’Intervenció Socioeducativa, S.L., amb C.I.F núm. B-57131427, pel concepte Gestió del Casal de joves d’Andratx, mes de setembre de 2010.

Propos a Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:

PRIMER: Aprovar, disposar i ordenar el pagament de la factura presentada per ATREYUD SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA, S.L, amb C.I.F núm.

(11)

B-57131427, a càrrec de la partida del pressupost de despeses número 2010-239.22610 “Despeses varies joventut”, següent.

Núm. Registre Entrada Data Registre entrada CONCEPTE IMPORT

2010003482 11-10-2010 Gestió Casal de Joves d’Andratx mes d’agost de 2010.

2.128,68 €

SEGON.- Posar en coneixement de la Intervenció Municipal i de la Tresoreria per donar compliment al present acord.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Regidora Delegada de les Àrees de Joventut i Esports, Sra. Cecília FERRER PUIGSERVER, en data 22 de novembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

6È) ÀREA DE CULTURA:

6è/1r – APROVACIÓ REALITZACIÓ DE DUES OBRES TEATRALS, AMB LA COL·LABORACIÓ DEL CIRCUIT D’ARTS ESCÈNIQUES DE MALLORCA, ANY 2010.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita per la Regidora Delegada de l’Àrea de Cultura, Sra. Antònia ENSEÑAT ROS, en data 9 de novembre d’enguany, i que diu així:

“Aquest Ajuntament té previst realitzar dues obres teatrals, durant el mes de novembre i desembre al Teatre Sa Teulera, per considerar d'interès la promoció cultural i impulsar l'activitat teatral en el nostre municipi.

Atès que aquest Ajuntament forma part del Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca i que d’acord amb la Resolució de dia 23 de febrer de 2010 sobre el sistema de distribució de la dotació, els resultats del mateix va ésser el següent:

Andratx, import de la dotació 5.934,12 €.

Vist que l’import de la dotació es destina al pagament per part de la CAEM del 55% de caixet de cadascuna de les funcions i l’Ajuntament es farà càrrec del 45%.

Per tot això, la Regidora que subscriu proposa: Primer.- Aprovar la realització de les següents:

COMPANYA: TIC (TEATRE INDEPENDENT CIUTAT) OBRA: CEL·LA 8.

Data actuació: 27 de NOVEMBRE de 2010.

El cost de l’obra de teatre és de 4.047,40 euros, iva inclós, el 55% es farà càrrec del pagament la CAEM (Circuit d’Arts Escèniques) i el 45% es farà càrrec l’Ajuntament d’Andratx.

CAEM: 2.226,07 €

(12)

COMPANYA: Mallorca So. OBRA: ELS 3 PORQUETS.

Data actuació: 18 de DESEMBRE de 2010.

El cost de l’obra de teatre és de 1.126,90 euros, iva inclós, el 55% es farà càrrec del pagament la CAEM (Circuit d'Arts Escèniques) i el 45% es farà càrrec l’Ajuntament d’Andratx.

CAEM: 619,80 €

AJUNTAMENT D’ANDRATX: 507,10 €

Segon.- Aprovar la despesa per un total de 2.328,43 euros, l'import de la despesa de cadascuna de les funcions, s'abonarà als grups que actuen, una vegada realitzada la funció i prèvia presentació de la factura corresponent.

Tercer.- Adonar del present a la Intervenció Municipal.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Regidora Delegada de l’Àrea de Cultura, Sra. Antonia ENSEÑAT ROS, en data 9 de novembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

7È) ÀREA DE PERSONAL, RÈGIM INTERN I SEGURETAT CIUTADANA: 7è/1r – APROVACIÓ FACTURA PER SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA, SETEMBRE 2010.

Pel Secretari Accidental de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord subscrita per la Sra. Batlessa, en data 24 de novembre d’enguany, i que diu així:

“Vista la nota d’objecció emesa per Intervenció Municipal segons els articles 214 i 216.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de data 28 de juliol de 2010, respecte a la factura presentada per GRUAS ANDRATX, S.L., relativa a la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública, mes de Setembre de 2010.

La Batlessa proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Aprovar, disposar i ordenar el pagament de la factura amb registre d’entrada 2010003462 de 07 d’octubre de 2010, presentada per GRUAS ANDRATX S.L., per un import total de 1555,00 € (MIL CINC-CENTS CINCUANTA CINC EUROS) en concepte de prestació del servei de grua retirada de vehicles de la via pública, mes de setembre de 2010, i a càrrec de la partida del pressupost de despeses número 2010-130.22704 “Servei de retirada de vehicles de la via pública”.

SEGON.- Donar compte al departament de Intervenció Municipal i al departament de Tresoreria per donar compliment al present acord.”

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda aprovar la proposta d’acord subscrita per la Sra. Batlessa, en data 24 de novembre d’enguany, i que s’ha transcrit més amunt.

(13)

8È) ÀREA D’URBANISME:

8è/1r – RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT MA: 242/98.- INSTAT PER L’ENTITAT MALLOCASA, S.L., REPRESENTADA PEL SR. SEBASTIÁN STALTER.

Vist l’escrit presentat pel Sr. Sebastian Stalter en representació de MALLOCASA, S.L., renunciant a la llicència d’obres amb expedient MA 242/98 .

Vist l’informe emès per l’Assessor Jurídic de data 21 de desembre de 2009.

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Acceptar la renúncia formulada pel Sr. Sebastian Stalter en representació de MALLOCASA, S.L., relativa a la llicència d’obres expedient MA 242/98 .

2n) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, i a la Unitat de Gestió Tributària per que resolgui la devolució de la taxa que pertoqui.

8è/2n – RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT MA: 13/99.- INSTAT PER L’ENTITAT MALLORCA CARPE DIEM, S.L, REPRESENTADA PEL SR. JURGEN BINNEWIES.

Vist l’escrit presentat pel Sr. Jurgen Binnewies en representació de MALLORCA CARPE DIEM, S.L, renunciant a la llicència d’obres amb expedient MA 13/99 .

Vist l’informe emès per l’Assessor Jurídic de data 21 de desembre de 2009.

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Acceptar la renúncia formulada pel Sr. Jurgen Binnewies en representació de MALLORCA CARPE DIEM, S.L., relativa a la llicència d’obres expedient MA 13/99. 2n) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, i a la Unitat de Gestió Tributària per que resolgui la devolució de la taxa que pertoqui.

8è/3r – DESISTIMENT EN LA TRAMITACIÓ DEL EXPTE. PARCEL·LACIÓ NÚM. 28/2004, A NOM DE L’ENTITAT TUSET NÚM. 19, S.A., REPRESENTADA PEL SR. CARLOS VIVES VALLCORBA I SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LES TAXES CORRESPONENTS.

Vist l’escrit presentat pel Sr. Carlos Vives Vallcorbaen representació de l’entitat Tuset

núm. 19, S.A., sol·licitant el desistiment del procediment relatiu a l’expedient de

parcel·lació núm. 28/2004.

Vist l’informe emès per l’Assessor Jurídic de data 21 d’octubre de 2010.

La Junta de Govern Local delibera i per unanimitat dels assistents i en votació ordinària acorda:

1r) Donar per desistit el procediment relatiu a l’expedient de parcel·lació núm. 28/2004. 2n) Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, i a la Unitat de Gestió Tributària per que resolgui la devolució de la taxa que pertoqui.

(14)

No se’n formula.

10È) PRECS I PREGUNTES. No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Batlessa aixeca la sessió, quan són les tretze hores i vint-i-cinc minuts, i s’estén la present acta, que autoritza i signa amb mi el Secretari Accidental de la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.

Figure

Updating...

References

Related subjects :