ANUNCI. a. Deu milions d euros ( ,00 ) amb càrrec a l any b. Vint milions d euros ( ,00 ) amb càrrec a l any 2019.

55  Descargar (0)

Texto completo

(1)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 1-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

ANUNCI

Aprovació de la liquidació provisional del Programa complementari de reforma i

millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

relativa als ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020

(exp. núm. 2017/0008215)

Es fa públic per a general coneixement que la Presidència de la Diputació de

Barcelona, en data 1 de desembre de 2020, ha aprovat el decret núm. 12004/20, amb

el següent contingut:

Fets

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 26

d’octubre de 2017, el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments

locals i el seu règim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals

2016-2019" (AJG 508/17).

2. El programa té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades

d’obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments locals amb

un pressupost màxim de trenta milions d’euros, distribuïts de la manera següent:

a. Deu milions d’euros (10.000.000,00 €) amb càrrec a l’any 2018.

b. Vint milions d’euros (20.000.000,00 €) amb càrrec a l’any 2019.

3. La Junta de Govern d’aquesta Diputació va resoldre el procediment per a la

concessió d’ajuts de l’esmentat programa en data de 12 d’abril de 2018 (AJG

130/18).

4. D’acord amb l’article 28 del règim del programa, els terminis d’execució i justificació

de les diferents línies són els següents:

Per a les línies de suport 1 “Equipaments culturals”, 2 “Equipaments bibliotecaris”,

3 “Equipaments educatius”, 4 “Equipaments esportius” i 6 “Mercats”:

a. Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018, el termini d'execució

dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de

2018. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2018.

b. Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució

dels ajuts comença l’1 de novembre de 2018 i finalitza el 31 d'octubre de

2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2019.

(2)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 2-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Per a la línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, tant quan les

sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018 com quan es periodifiquin per a l’any

2019, el termini d’execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza

el 31 d'octubre de 2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de

2019.

5. Per la seva banda, l’article 37 del règim del programa va establir la possibilitat de

sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i de justificació de les actuacions.

En virtut d’això, per decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.

11757/18, de 7 de novembre de 2018, i núm. 7011/19, de 28 de maig de 2019, es

va aprovar l’ampliació del termini d’execució de les línies 1, 2, 3, 4 i 6 bé fins el 31

de desembre de 2018, quan l’ens hagués manifestat que l’execució estaria

completada en aquesta data, amb justificació fins el 15 de febrer de 2019; bé, fins

el 30 d’abril de 2019, quan no ho estigués, amb justificació fins el 15 de juny de

2019.

6. Posteriorment, per decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.

núm. 13168/19, de data 19 de novembre de 2019, i núm. 14788/19, de data 18 de

desembre de 2019, es van ampliar novament els terminis d’execució i de

justificació de les referides línies bé fins el 31 de desembre de 2019, quan l’ens

hagués manifestat que l’execució estaria completada en aquesta data, amb

justificació fins el 15 de febrer de 2020; bé, fins el 30 d’abril de 2020, quan no ho

estigués, amb justificació fins el 15 de juny de 2020. Pel que fa a la línia 5,

ampliació del termini d’execució fins el 31 d’octubre de 2020, i del de justificació

fins el 15 de novembre de 2020.

7. Els terminis administratius van quedar suspesos el 14 de març de 2020 a l’empara

del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma i

va adoptar mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la

COVID-19. Es van reprendre l’1 de juny de 2020 en virtut del Reial Decret 537/2020, de 22

de maig, pel qual es va acordar la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma i diverses

mesures per a la reactivació gradual de l’activitat. En conseqüència, s’han

addicionat 79 dies naturals als terminis de justificació de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I,

en resulta un nou termini de justificació en el sentit següent:

a) Per a les línies 1, 2, 3, 4 i 6, el termini que inicialment finalitzava el 15 de

juny de 2020 va passar a finalitzar el 2 de setembre de 2020.

b) Per a la línia 5, el termini que inicialment finalitzava el 15 de novembre de

2020 passa a finalitzar el 2 de febrer de 2021.

8. Són objecte de la present liquidació, per tant, els ajuts amb termini de justificació

fins el 2 de setembre de 2020. Queden exclosos els ajuts de la línia 5 amb termini

de justificació fins el 2 de febrer de 2021.

(3)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 3-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

9. A aquest efecte, cal procedir en els termes de l’article 38 del règim del programa,

que preveu habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l'endemà de la

publicació de l'anunci en el

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

per tal de

presentar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi pertinent. Transcorregut

el termini d'audiència, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació dels

ajuts no justificats.

10. D’acord amb les dades comptables extretes del Sistema Integrat de Gestió

Corporativa “SIGC” d’aquesta Diputació en data 28 de setembre de 2020, i que

han estat verificades pels centres gestors corresponents, dels ajuts amb termini de

justificació ja transcorregut, resten com a pendents de proposar-se el pagament,

bé en la seva totalitat, bé parcialment, els ajuts inclosos a l’apartat primer de la part

dispositiva d’aquest decret.

Fonaments de dret

És competència de la Presidència de la corporació aprovar la liquidació provisional de

programes complementaris, d’acord amb l’apartat 2.5.e) de la Refosa núm. 1/2020

sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la

Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència

número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el

Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona

en data 19 de desembre de 2019.

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer.

APROVAR la liquidació provisional del Programa complementari de reforma i

millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” relativa als

ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020, els quals es contenen

en l’annex 1 que forma part del present decret.

Segon.

HABILITAR un període d’audiència d’aquesta liquidació provisional de quinze

dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el

Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona

d’aquesta resolució, per tal que els ens destinataris presentin

la justificació pendent, així com també per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent, amb

l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts.

Tercer.

PUBLICAR l’anunci d’aquesta resolució en el

Butlletí Oficial de la Província de

(4)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 4-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Quart.

DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 38.3 del règim del

Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, la publicació en el

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

esmentada en l'apartat anterior de la

present resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació

de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú

de les Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de

concurrència competitiva

. “

(5)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 5-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Annex 1 al Decret d’aprovació de la liquidació provisional del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments

locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” relativa als ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de

2020 (exp. núm. 2017/0008215)

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 18/X/250533 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DE BIOMASSA A LA MASIA

"CAN BELLIT" DES DE CALDERA EXISTENT 50.000,00 5.313,80 Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 18/X/250877 Línia de suport 6 "Mercats" - 2019

Millora estructural del Mercat Municipal d'Arenys de Mar 99.534,60 11.192,85 Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 18/X/250501 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2018

Climatització del Museu

(6)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 6-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 18/X/250843 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Millora de l'eficiència energètica del subministrament elèctric i instal·lació d'elements necessaris per adequar

les instal·lacions elèctriques, de climatització i il·luminació de l'edifici de la Biblioteca Antonia Torrent Martori.

50.000,00 120,36 Ajuntament d'Argençola P0800800E 18/X/261773 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" RECUPERACIÓ I POSADA EN VALOR I ÚS DEL MOLÍ D'ALBARELLS (Argençola) 138.881,16 138.881,16 Ajuntament d'Argentona P0800900C 18/X/250756 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019

Projecte millora eficiència energètica de l'Escola Bernat de Riudemeia 50.000,00 50.000,00 Ajuntament d'Argentona P0800900C 18/X/250576 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 Instal·lació de panell informatiu Vídeo Wall del

Museu del Càntir

(7)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 7-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament d'Argentona P0800900C 18/X/251079 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 Projecte millora instal·lacions il·luminació

del Camp de Futbol i reforç estructural de les

columnes 50.000,00 50.000,00 Ajuntament d'Artés P0801000A 18/X/250532 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA D'ENERGIA AL LOCAL DE LES ENTITATS CRUÏLLA I KANAL INSTAL·LANT UNA CALDERA DE BIOMASSA I SUBSTITUINT ELS ACUMULADORS ELÈCTRICS ACTUALS PER RADIADORS 29.174,80 29.174,80 Ajuntament de Badalona P0801500J 18/X/250841 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Millora de la climatització de la Biblioteca central urbana Can Casacuberta

35.359,19 35.359,19 Ajuntament de Badalona P0801500J 18/X/250639 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" – 2019 Substitució de finestres

(8)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 8-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Badalona P0801500J 18/X/261709 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials"

Millora de la planta baixa de l'edifici municipal "CACI" 75.000,00 28.658,86 Ajuntament de Badalona P0801500J 18/X/261712 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Reparació de la coberta de l'edifici municipal de la Torre Codina 72.500,00 38.346,24 Ajuntament de Badalona P0801500J 18/X/250577 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 Intervenció a la terrassa del Museu per obrir-la a la

visita pública 12.742,79 12.742,79 Ajuntament de Bagà P0801600H 18/X/261744 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials"

Restauració del Castell

Palau de Bagà 2ª fase 200.000,00 200.000,00

Ajuntament de Balsareny P0801800D 18/X/250839 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'APARELLS DE CLIMA PER FER L'EQUIPAMENT MES EFICIENT 26.015,00 26.015,00

(9)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 9-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 18/X/250832 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 ADQUISICIÓ I IMPLANTACIÓ SISTEMA DE RADIOFREQÜÈNCIA PER A LA GESTIÓ DEL

PRÉSTEC I EL CONTROL DE SEGURETAT A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 36.000,00 365,50 Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 18/X/250835 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 ELIMINACIÓ ESCALA MECÀNICA I ADEQUACIÓ DE L'ESPAI QUE OCUPA 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Begues P0802000J 18/X/250833 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Adquisició d'equipament tècnic per a l'aula polivalent de la biblioteca La Ginesta 10.957,78 0,26 Ajuntament de Begues P0802000J 18/X/251057 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials"

Obres de restauració dels paraments interiors i retaule de l'ermita de Santa Eulàlia 50.000,00 2.406,67 Ajuntament de Bellprat P0802100H 18/X/251028 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 REFORMA I MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 35.035,85 333,05

(10)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 10-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Berga P0802200F 18/X/250922 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Actuació de substitució de les làmpades existents per LED i millora tècnica

de l'equipament 25.235,65 12.569,43 Ajuntament de Berga P0802200F 18/X/250624 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019

Reforma i adequació dels patis de l'Escola Sant

Joan de Berga. 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Berga P0802200F 18/X/261766 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Projecte d'adaptació i millora dels antics Jutjats

de Berga 20.547,09 20.547,09 Ajuntament de Berga P0802200F 18/X/250680 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 Actuació de substitució del pati de butaques de la platea del teatre municipal

50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Berga P0802200F 18/X/251015 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2018 OBRES DE REHABILITACIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PAVELLÓ

D'ESPORTS DE BERGA

(11)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 11-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 18/X/250887 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 Substitució de la xarxa d'aigua sanitària del

pavelló municipal d'esports de Bigues i Riells 19.437,03 258,53 Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 18/X/250831 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Manteniment i millora de la biblioteca municipal de Cabrera de Mar 17.883,55 650,72 Ajuntament de Calaf P0803100G 18/X/251075 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2018 Reforma de la piscina de Calaf i millora de la sala

tècnica 50.000,00 4.549,60 45.450,40 Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 18/X/250883 Línia de suport 6 "Mercats" - 2019 MILLORES DE SEGURETAT I HIGIÈNIQUES MERCAT NO SEDENTARI 10.000,00 10.000,00 Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 18/X/250830 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Renovació d'espais de la biblioteca de Can Milans

de Caldes d'Estrac 18.000,00 227,69 Ajuntament de Calella P0803500H 18/X/250847 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Substitució planta refredadora existent biblioteca Municipal " Can

Salvador de la Plaça" de Calella

(12)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 12-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Calldetenes P0822400H 18/X/250991 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 Substitució i millora

enllumenat zona esportiva 39.146,91 13.888,72

Ajuntament de Callús P0803700D 18/X/250557 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019 Condicionament escola Joventut, 2a fase 39.850,92 251,56 3.218,20 Ajuntament de Callús P0803700D 18/X/250969 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Rehabilitació ermita de Viladelleva 103.413,98 11.822,44 Ajuntament de Campins P0803800B 18/X/261693 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" ADEQUACIÓ FORNS DE CIMENT 145.200,00 145.200,00 Ajuntament de Canovelles P0804000H 18/X/250699 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Autoservei mitjançant RFID 50.000,00 4.019,07

(13)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 13-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Canyelles P0804200D 18/X/250623 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2018 Renovació equipament del sostre tècnic de l'espai escènic de la Sala Multicultural de Canyelles Fase 1 25.575,27 25.575,27 Ajuntament de Carme P0804700C 18/X/250559 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 Avantprojecte per a la supressió de barreres arquitectòniques i l'adequació funcional de

la planta primera del Casal de Carme 49.450,00 24.725,00 Ajuntament de Castelldefels P0805500F 18/X/261735 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials"

Rehabilitació de les terres

de Gabriel Folcher 200.000,00 200.000,00 Ajuntament de Castelldefels P0805500F 18/X/250502 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2018

Creació d'una nova sala de consulta per a l'arxiu municipal de Castelldefels i instal·lació de nous armaris compactes 41.207,41 4.933,11 Ajuntament de Castellolí P0806200B 18/X/250814 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" RECUPERACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE CASTELLOLÍ 200.000,00 7.187,11

(14)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 14-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Castellterçol P0806300J 18/X/250745 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2018 MILLORA DE LA SEGURETAT I LA FUNCIONALITAT. ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS I MUR DE CONTENCIÓ CONTIGU A L'EDIFICI I AL PATI DE JOCS DE L'ESCOLA RAMONA CALVET DE CASTELLTERÇOL 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 18/X/250515 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2018 REFORMA PER L'ADEQUACIÓ I SEGURETAT ALS PATIS DE L'ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT 43.015,50 43.015,50 Ajuntament de Centelles P0806600C 18/X/251005 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 Substitució lluminàries pavelló municipal, per

lluminàries tipus LED

24.316,36 0,01 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 18/X/261705 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Obres de rehabilitació de l'edifici de la Torre Vermella per a ús administratiu 200.000,00 200.000,00

(15)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 15-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Cervelló P0806700A 18/X/250921 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Redistribució d'espais, adquisició d'expositors i d'equipament audiovisual de la Biblioteca municipal de Cervelló 48.179,78 29,24 Ajuntament de Cervelló P0806700A 18/X/250926 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Adquisició de mobiliari i d'equipament tecnològic i audiovisual de la Biblioteca municipal de Cervelló 41.503,00 18.659,31 Ajuntament de Cervelló P0806700A 18/X/250737 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019 Millora de la funcionalitat i accessibilitat de la llar d'infants municipal 48.683,02 875,46 47.807,56 Ajuntament de Cervelló P0806700A 18/X/250899 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials"

Memòria valorada per la intervenció arqueològica i

consolidació de les estructures del Castell de

Cervelló 20.614,11 39,70 Ajuntament de Cervelló P0806700A 18/X/250876 Línia de suport 6 "Mercats" - 2018 Millora de la seguretat i accessibilitat de l'espai destinat al mercat no sedentari de Cervelló 28.687,19 1.446,14

(16)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 16-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Copons P0807000E 18/X/251023 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" FemEscola 200.000,00 7.044,72 Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 18/X/261728 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Substitució coberta de la

Casa dels Colons 141.880,45 141.880,45

Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 18/X/261731 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Conservació i manteniment Can Mercader exterior 30.157,76 17.269,12 12.888,64 Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 18/X/261681 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Rehabilitació de l'aqüeducte situat a la Plaça de Can Gambus del

Figaró

(17)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 17-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Fígols P0807900F 18/X/250506 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 PROJECTE D'INSTAL·LACIONS DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A L'EQUIPAMENT CULTURAL DINOSAURES FUMANYA 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Folgueroles P0808200J 18/X/251062 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2018 Substitució de la lluminària del Camp de

Futbol per unitats de tecnologia LED 48.743,31 21.899,46 Ajuntament de Fonollosa P0808300H 18/X/250732 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2018 OBRES DE PINTAT DE FAÇANES I MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE FONOLLOSA 38.349,75 38.349,75 Ajuntament de Fonollosa P0808300H 18/X/250892 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" – 2019 OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA A LA PISTA POLIESPORTIVA DE FONOLLOSA 50.000,00 812,42

(18)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 18-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Font-rubí P0808400F 18/X/261656 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Rehabilitació i condicionament d'un immoble de Font-rubí 200.000,00 200.000,00 Ajuntament de Gavà P0808800G 18/X/250770 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 AUTOSERVEI MITJANÇANT RFID 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Gelida P0809000C 18/X/261737 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials"

Reconstrucció d'un tram del mur del cementiri del

castell de Gelida 127.454,47 127.454,47 Ajuntament de Gisclareny P0809200I 18/X/261746 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Substitució dels tancaments exteriors practicables de l'edifici destinat a Ajuntament. 28.807,20 28.807,20 Ajuntament de Granollers P0809500B 18/X/250910 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Implementació de la radiofreqüència a les Biblioteques Can Pedrals

i Roca Umbert de Granollers

(19)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 19-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Granollers P0809500B 18/X/261743 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Rehabilitació de façanes de l'edifici històric de Cant

Puntes 60.000,00 60.000,00 Ajuntament de Granollers P0809500B 18/X/250512 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019

Remodelació dels espais públics del Teatre Auditori

de Granollers 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Gualba P0809600J 18/X/251074 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 RENOVACIÓ PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA COBERTA EUGENI D'ORS 41.000,00 3.011,00 Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 18/X/250636 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2018 CANVI DE TUBS FLUORESCENTS PER

LEDS AL CEIP SANT LLORENÇ I LLAR INFANTS MUNICIPAL 21.727,00 21.727,00 Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 18/X/250837 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" PONT VELL DE GUARDIOLA 50.396,00 50.396,00

(20)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 20-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 18/X/251040 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 MEMÒRIA VALORADA PER LA REFORMA I MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Gurb 18/X/250537 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials"

Obres ermita Sant Fruitós

per evitar esfondrament 74.900,00 67.440,27 7.459,73

Ajuntament de Gurb P0809900D 18/X/250570 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019

Millora il·luminació edificis municipals i millora climatització i ampliar arxiu municipal 50.000,00 15.500,00 Ajuntament de Jorba P0810200F 18/X/250858 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 Millora de les instal·lacions de la piscina municipal 49.911,38 49.911,38 Ajuntament de la Garriga P0808700I 18/X/261752 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Estudi arqueològic i constructiu de l'església de la Doma i restauració

del retaule major

(21)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 21-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de la Garriga P0808700I 18/X/250651 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 Infraestructura wireless de can Luna 50.000,00 27.674,99 22.325,01 Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 18/X/250731 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2018

Canvi enllumenat a CEIP Maria Borés de la Pobla

de Claramunt 12.929,43 12.929,43 Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 18/X/250729 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019

Reforma dels banys de la planta baixa CEIP Maria

Borés 35.437,34 35.437,34 Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 18/X/251018 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2018

Canvi enllumenat camp

de futbol municipal 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de la Quar P0817600J 18/X/250586 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2018

Ampliació sala polivalent -

Ajuntament de la Quar 25.575,27 25.575,27 Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 18/X/250507 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Adequació i adquisició de mobiliari dels magatzems i espais polivalents de la Biblioteca Municipal de la

Roca del Vallès

(22)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 22-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 18/X/250553 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Adquisició d'equipament tecnològic i audiovisual

per a les aules multimèdia, espais polivalents i aules de suport de la Biblioteca Municipal de la Roca del

Vallès 15.375,00 1.786,94 Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 18/X/261720 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Obres ordinàries de reforma i millora de Can

Torrents 142.855,78 142.855,78 Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 18/X/261723 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Obres ordinàries de reforma i millora de l'edifici de Can sol

57.144,22 57.144,22 Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 18/X/250579 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 Obres d'optimització energètica del Centre Cultural de la Roca del

Vallès

(23)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 23-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 18/X/250999 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 Rehabilitació d'elements constructius de formigó deteriorats del Camp de Futbol Municipal 33.280,00 33.280,00 Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 18/X/250818 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Implementació de la radiofreqüència (RFID) a la Biblioteca Municipal de les Franqueses del Vallès

23.800,00 893,25 Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 18/X/251029 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU DE LA PISTA COBERTA POLIESPORTIVA DE LA ZONA ESPORTIVA DE CORRÓ D'AVALL A LES

FRANQUESES DEL VALLÈS 50.000,00 31.631,55 Ajuntament de l'Estany P0807800H 18/X/261715 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" REHABILITACIÓ DE TRAM VISITABLE A L'INTERIOR DE LA MINA DE DESGUÀS DEL PRAT DE L'ESTANY 145.200,00 11.334,07

(24)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 24-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de l'Estany P0807800H 18/X/261716 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" MILLORA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT 25.000,00 2.521,52 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat P0810000J 18/X/250638 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019 Vestidors personal no

docents cinc escoles 18.115,00 18.115,00

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat P0810000J 18/X/250619 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2018 Reforma de l'Auditori Barrades a la Rambla Just Oliveres 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 18/X/250905 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Millora de l'accessibilitat de la Biblioteca Ca l'Oliveres 50.000,00 37.130,42 Ajuntament de

Lliçà de Vall P0810700E 18/X/251054

Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials"

Obres de restauració del pou de glaç de Can Gurri

de Lliçà de Vall

(25)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 25-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de

Lliçà de Vall P0810700E 18/X/251064

Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 Substitució de 20 halogenurs HM de descàrrega del Poliesportiu per 32 lluminàries LED. 35.000,00 8.763,33 Ajuntament de Manresa P0811200E 18/X/251051 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Projecte de nous accessos a l'Antic Col·legi

de Sant Ignasi. Tancaments i acabats 200.000,00 200.000,00 Ajuntament de Manresa P0811200E 18/X/251045 Línia de suport 6 "Mercats" - 2019

Reforma integral del Mercat Municipal de Puigmercadal (fase II)

100.000,00 22.284,28 Ajuntament de Martorelles P0811400A 18/X/250554 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Projecte d'implementació de la radiofreqüència amb nova senyalització gràfica i remodelació d'espais per

a nous serveis audiovisuals i de préstec a la Biblioteca de Martorelles. 27.089,64 14.240,30 Ajuntament de Masquefa P0811800B 18/X/250721 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019 SUBSTITUCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ ACTUAL PER IL·LUMINACIÓ AMB

LEDS A L'ESCOLA EL TURÓ

(26)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 26-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Masquefa P0811800B 18/X/261717 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE DIA I 6 HABITATGES DOTACIONALS 200.000,00 200.000,00 Ajuntament de Matadepera P0811900J 18/X/250779 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Reforma i millora biblioteca 20.000,00 2.275,33 Ajuntament de Mataró P0812000H 18/X/250529 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2018

Reforma del sistema de climatització del Museu de Mataró Can Serra

50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Mataró P0812000H 18/X/251027 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2018

Reforma del sistema de climatització de la Piscina Municipal 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 18/X/250853 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Adquisició d'ordinadors portàtils per a les activitats culturals i de formació de la Biblioteca

de Molins de Rei que s'ubicaran a una sala polivalent d'usos generals

(27)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 27-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 18/X/250614 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019 Canvi tecnologia d'il·luminació de centres educatius 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 18/X/250929 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Substitució de l'ascensor 35.096,08 35.096,08 Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 18/X/250931 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Substitució de finestres,

Biblioteca Can Mulà 50.000,00 50.000,00

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 18/X/250555 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2018 Substitució massiva de fluorescents a l'escola Col·legis Nous 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 18/X/250556 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019 Substitució massiva de fluorescents a l'escola del

Bosc 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 18/X/250891 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials"

Substitució Teulada Casa

(28)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 28-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 18/X/261747 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Climatització Museu Abelló 63.635,00 12.969,04 Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 18/X/251071 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 18/X/250812 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Substitució de caldera i bateries de climatitzadors de la biblioteca Elisenda de Montcada 20.000,00 0,77 Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 18/X/250947 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018

Modificació dels punts de llum de la biblioteca municipal 12.739,96 12.739,96 Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 18/X/261701 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Consolidació de l'habitatge amb jardí de

Vista Rica

(29)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 29-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Montclar P0812900I 18/X/250568 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 REFORMA I MILLORA DE L'ARXIU DE LA CASA CONSISTORIAL 34.901,54 392,54 Ajuntament de Montmeló P0813400I 18/X/250870 Línia de suport 6 "Mercats" - 2018 Remodelació de la plaça de la Quintana per a millorar l'accessibilitat i el

mercat setmanal any 2018 30.000,00 30.000,00 Ajuntament de Montmeló P0813400I 18/X/250880 Línia de suport 6 "Mercats" - 2019 Remodelació de la plaça de la Quintana per a millorar l'accessibilitat i el

mercat setmanal any 2019 30.000,00 30.000,00 Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 18/X/250804 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019

Canvi de punts de llum a leds a la biblioteca municipal 12.600,00 12.600,00 Ajuntament de Palafolls P0815400G 18/X/250715 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2018

Millora dels equipaments exteriors de P1 i P2 i del pati de nadons (P0) de la

llar d'infants PALAFOLLETS

(30)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 30-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 18/X/250879 Línia de suport 6 "Mercats" - 2018 Arranjament aparcament Mercat venda no sedentària i repintat i numeració de les parades

30.000,00 30.000,00 Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 18/X/250840 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018

Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa. Reparacions canals i pintat interior i

exterior 33.193,17 16.488,30 Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 18/X/261722 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Reforma de la Sala Polivalent de Ca N'Oms

de Parets del Vallès

72.668,09 72.668,09 Ajuntament de Perafita P0815900F 18/X/250711 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2018 REHABILITACIÓ D'ELEMENTS ESSENCIALS DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA HEUROM 49.220,21 0,02 Ajuntament de Piera P0816000D 18/X/250842 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Equipament tecnològic 12.000,00 6.334,49

(31)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 31-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 18/X/250856 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Adquisició equipaments tecnològics, millora d'accessibilitat i remodelació mobiliari Biblioteca M. Serra i Moret 23.900,00 21.177,50 Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 18/X/250503 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019

Redacció del projecte rehabilitació seu Fundació

Tharrats d'Art Gràfic (ed. Antiga Biblioteca) 17.500,00 17.500,00 Ajuntament de Polinyà P0816600A 18/X/250817 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Implementació de l'autoservei amb radiofreqüència (RFID) a la Biblioteca Municipal 35.000,00 21.183,31 Ajuntament de Polinyà P0816600A 18/X/250640 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2018 Climatització de la sala

polivalent del Centre Cívic 50.000,00 10.000,00

Ajuntament de

Premià de Mar P0817100A 18/X/261661

Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" RESTAURACIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN MOSAIC ROMÀ AL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR 36.300,00 36.300,00

(32)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 32-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Puig-reig P0817400E 18/X/250800 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Millora de l'eficiència energètica del sistema de

climatització de la biblioteca municipal. 28.000,00 170,00 Ajuntament de Puig-reig P0817400E 18/X/250585 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2018 Instal·lació de grades retràctils i butaques al teatre de l'Ametlla de Merola. 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Rajadell P0817700H 18/X/261738 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Projecte d'adequació, consolidació i posada en valor de espai patrimonial

de la vil·la romana de Sant Amanç 45.000,00 45.000,00 Ajuntament de Ripollet P0817900D 18/X/250805 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 REMODELACIÓ ESPAIS I MOBILIARI BIBLIOTECA 15.285,55 4.851,43 Ajuntament de Ripollet P0817900D 18/X/251087 Línia de suport 6 "Mercats" - 2019 MILLORES MERCAT MUNICIPAL 100.000,00 91.766,24 Ajuntament de Ripollet P0817900D 18/X/251077 Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 INSTAL·LACIÓ CALDERA PER A MILLORAR ABASTAMENT D'AIGUA CALENTA CAMP DE FUTBOL 19.281,96 19.281,96

(33)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 33-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 18/X/250694 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Autoservei mitjançant RFID 15.996,00 0,01 Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 18/X/250525 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019

Instal·lació d'un sistema de telegestió per a la climatització del Museu

de l'Esquerda 10.751,67 0,01 Ajuntament de Rubí P0818300F 18/X/250945 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Sectorització d'enceses i canvi a led de la Biblioteca municipal 19.260,00 694,73 Ajuntament de Rubí P0818300F 18/X/261710 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Projecte d'arranjament parcial del Casino Espanyol de Rubí 156.118,67 156.118,67 Ajuntament de Rubí P0818300F 18/X/250961 Línia de suport 6 "Mercats" - 2018 Sectorització de les instal·lacions per incrementar l'eficàcia del

Mercat municipal

(34)

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2020 CVE 2020036056 Pàg. 34-55 https://bop.diba.cat

A

Àrea de Presidència

Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local Direcció de Serveis de Cooperació Local

Ens

destinatari NIF Codi XGL

Línia de suport Actuació Import concedit (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 4) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2020 cap. 7) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2019 no incorporat) (EUR) Import que es proposa liquidar provisionalment (saldo 2018 no incorporat) (EUR) Ajuntament de Rubí P0818300F 18/X/250551 Línia de suport 1 "Equipaments culturals" - 2019 Substitució de gas refrigerant R22 per màquines amb gas refrigerant permès a l'Ateneu municipal 24.260,00 24.260,00 Ajuntament de Sabadell P0818600I 18/X/250923 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2018 Implementació de la radiofreqüència (RFID) a la biblioteca central urbana i comarcal Vapor

Badia de Sabadell (1a fase) 49.670,82 12.432,86 Ajuntament de Sabadell P0818600I 18/X/250928 Línia de suport 2 "Equipaments bibliotecaris" - 2019 Implementació de la radiofreqüència (RFID) a la biblioteca central urbana i comarcal Vapor

Badia de Sabadell (2a fase) 37.237,96 37.237,96 Ajuntament de Sabadell P0818600I 18/X/250598 Línia de suport 3 "Equipaments educatius" - 2019 Reforma de les proteccions solars de façana a l'Escola la Romànica 50.000,00 50.000,00 Ajuntament de Sabadell P0818600I 18/X/261745 Línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials" Rehabilitació de l'edifici de la rectoria de Sant Pau

de Riu Sec

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :