Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Texto completo

(1)

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i

Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y

Vertebración del Territorio

DECRET 114/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual

regula el control administratiu de l’activitat d’arrenda-ment d’embarcacions de recreació. [2015/6794]

DECRETO 114/2015, de 24 de julio, del Consell, por el que regula el control administrativo de la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo. [2015/6794] PREÀMBUL

El Reial Decret 849/1999, de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i servicis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat va atribuir a esta les funcions i servicis relatius al transport marítim dins del seu àmbit territorial.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 49.1.15a, atorga a la Generalitat competència exclusiva en matèria de transport marítim i ports, sense perjuí del que disposa l’article 149.1.20a i 21a de la Constitució.

En l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, l’exercici de l’ac-tivitat d’arrendament d’embarcacions de recreació no ha sigut objecte d’una regulació pròpia, i s’ha aplicat supletòriament l’Orde de 4 de desembre de 1985, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicaci-ons, de lloguer d’embarcacions de recreació, que preveu l’atorgament d’una autorització prèvia per a la realització de l’activitat.

La Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, determina que les normes dels estats membres no poden contindre dis-posicions que limiten l’accés a la prestació dels servicis dels operadors de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, a part de preveure una simplificació administrativa en els tràmits establits.

La subjecció a un règim d’autorització és un mitjà d’intervenció que només procedix excepcionalment i sempre que siga necessari i pro-porcionat, d’acord amb la regulació continguda tant en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, com en la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. Per això, es considera que per a iniciar l’activitat d’arrendament d’embarcacions és suficient un règim de comunicació o de declaració responsable del prestador de l’activitat, sense sotmetre’s a una autorització administrativa prèvia.

En conseqüència, per mitjà d’este decret es du a terme una regulació del control administratiu de l’activitat d’arrendament d’embarcacions de recreació, i s’establix un règim de declaració responsable per a exercir l’activitat, amb indicació de la documentació i dels requisits que hauran de complir els prestadors.

La declaració responsable implica el reconeixement del dret a qui la formula a exercir l’activitat d’arrendament d’embarcacions, el control i l’exercici de funcions de policia necessàries per l’administració i el cobrament de les corresponents taxes derivades de les mencionades actuacions.

Els efectes de la declaració responsable s’estenen durant un termini màxim de dos anys, a l’acabament del qual podrà renovar-se per idèntic termini. La mencionada limitació temporal té la seua justificació en l’existència d’una raó imperiosa d’interés general, com és la protecció de la seguretat i salut dels consumidors, d’acord amb l’article 7.1.c de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici.

Per tot això, i complits els tràmits procedimentals previstos en l’arti-cle 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Con-sell, i en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del ConCon-sell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, a proposta de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 24 de juliol de 2015,

DECRETE

Article 1. Objecte

1. Este decret té per objecte regular el control administratiu de l’ac-tivitat d’arrendament d’embarcacions de recreació i de qualsevol arte-facte aquàtic amb capacitat motora que haja de conceptuar-se com a

PREÁMBULO

El Real Decreto 849/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso de fun-ciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat, atri-buyó a esta las funciones y servicios relativos al transporte marítimo dentro de su ámbito territorial.

El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el artículo 49.1.15ª, otorga a la Generalitat competencia exclusiva en materia de transporte marítimo y puertos, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.20ª y 21ª de la Constitución.

En el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, el ejercicio de la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo no ha sido objeto de una regulación propia, aplicándose supletoriamente la Orden de 4 de diciembre de 1985, del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica-ciones, de alquiler de embarcaciones de recreo, que prevé el otorgamiento de una autorización previa para la realización de la actividad.

La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Conse-jo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, determina que las normas de los estados miembros no pueden contener disposiciones que limiten el acceso a la prestación de los ser-vicios de los operadores de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea, aparte de prever una simplificación administrativa en los trámites establecidos.

La sujeción a un régimen de autorización es un medio de interven-ción que solo procede excepcionalmente y siempre que resulte necesario y proporcionado, de acuerdo con la regulación contenida tanto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, como en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Por ello, se considera que para iniciar la actividad de arrendamiento de embarcaciones es suficiente un régimen de comunicación o de declaración responsable del prestador de la actividad, sin someterse a una autorización administrativa previa.

En consecuencia, mediante el presente decreto se lleva a cabo una regulación del control administrativo de la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo, estableciéndose un régimen de declaración responsable para ejercer la actividad, con indicación de la documenta-ción y de los requisitos que deberán cumplir los prestadores.

La declaración responsable implica el reconocimiento del derecho a quien la formula a ejercer la actividad de arrendamiento de embarca-ciones, el control y ejercicio de funciones de policía necesarias por la administración y el cobro de las correspondientes tasas derivadas de dichas actuaciones.

Los efectos de la declaración responsable se extienden durante un plazo máximo de dos años, a cuyo término podrá renovarse por idéntico plazo. Dicha limitación temporal tiene su justificación en la existencia de una razón imperiosa de interés general, cual es la protección de la seguridad y salud de los consumidores, de acuerdo con el artículo 7.1.c

de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las acti-vidades de servicios y su ejercicio.

Por cuanto antecede, y cumplidos los trámites procedimentales pre-vistos en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, y en el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, a propuesta de la conse-llera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, confor-me con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 24 de julio de 2015,

DECRETO

Artículo 1. Objeto

1. El presente Decreto tiene por objeto regular el control adminis-trativo de la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo y de cualquier artefacto acuático con capacidad motora que deba

(2)

concep-tuarse como embarcación, en los puertos o lugares de dominio público marítimo-terrestre que se encuentren dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

2. Queda excluida de la aplicación del presente decreto la actividad de transporte de pasajeros mediante el pago de un precio.

Artículo 2. Sujeción a declaración responsable previa

1. Las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que quieran realizar la actividad deberán, previamente, cumplimentar el modelo normalizado de declaración responsable que figura en el anexo de este decreto y que se encuentra disponible en la página web de la Conselleria competente en materia de transporte marítimo.

2. Mediante la declaración responsable el interesado, o su represen-tante, manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en este decreto para ejercer la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo, que dispone de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante un plazo determinado, que no podrá ser superior a dos años, desde que surta efectos la declaración responsable.

3. El órgano competente en materia de transporte marítimo podrá, en cualquier momento, comprobar cualquiera de los extremos conteni-dos en la declaración responsable y solicitar que se aporte la documen-tación acreditativa correspondiente, produciendo la inexactitud, false-dad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, los efectos previstos en el artículo 71 bis.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3. Requisitos para ejercer la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo

La persona que pretenda realizar la actividad deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Si el declarante es persona física, deberá poseer el Documento Nacional de Identidad en vigor, y si se trata de extranjeros no comunitarios, el pasaporte o documento de identificación de extranjero (NIE), o cualquier otro documento que legalmente acredite su identidad. En todo caso, deberá justificarse estar en posesión del Número de Identificación Fiscal.

2. Si el declarante es persona jurídica, deberá poder acreditar que el objeto de la sociedad es la actividad de arrendamiento de embarca-ciones de recreo. En todo caso, deberá acreditarse estar en posesión del Número de Identificación Fiscal.

Cuando se actúe a través de representante, necesariamente deberá acreditarse su personalidad y representación por cualquier medio válido en derecho.

3. El titular debe estar de alta en el epígrafe que corresponda en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

4. El explotador de la actividad y el propietario, en el supuesto de que este sea distinto al explotador, deberán estar al corriente en el cum-plimiento de las obligaciones tributarias con las Administraciones del Estado y autonómica y de la Seguridad Social.

5. Haber satisfecho la correspondiente tasa exigida por el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell.

Artículo 4. Requisitos y condiciones de las embarcaciones

1. Las embarcaciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar matriculadas o inscritas en la lista sexta del Registro de Matrícula de Buques a la que se refiere el artículo 4.º.1.f del Real Decre-to 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamienDecre-to, matriculación de buques y registro marítimo, y el artículo 8 del Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matricu-lación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del Registro de Matrícula de Buques. En caso de inscripción, podrán ser alquiladas sin tripulación profesional.

b) Cumplir las normas de seguridad que sean de aplicación a la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo establecidas por la normativa vigente en cada momento.

2. Las embarcaciones deberán reunir las siguientes condiciones:

a) El número de personas a bordo no podrá ser superior al permi-tido por el certificado de navegabilidad de la embarcación. En el caso embarcació, en els ports o llocs de domini públic maritimoterrestre que

es troben dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 2. Queda exclosa de l’aplicació del present decret l’activitat de transport de passatgers per mitjà del pagament d’un preu.

Article 2. Subjecció a declaració responsable prèvia

1. Les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que vullguen realitzar l’activitat, prèviament hauran d’omplir el model nor-malitzat de declaració responsable que figura en l’annex d’aquest decret i que es troba disponible en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de transport marítim.

2. Per mitjà de la declaració responsable l’interessat, o el seu repre-sentant, manifesta, sota la seua responsabilitat, que complix amb els requisits establits en este decret per a exercir l’activitat d’arrendament d’embarcacions de recreació, que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es compromet a mantindre el seu compliment durant un termini determinat, que no podrà ser superior a dos anys, des que produïsca efectes la declaració responsable.

3. L’òrgan competent en matèria de transport marítim podrà, en qualsevol moment, comprovar qualsevol dels punts continguts en la declaració responsable i sol·licitar que s’aporte la documentació acre-ditativa corresponent, i la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acom-panye o incorpore a la declaració responsable, produirà els efectes previstos en l’article 71 bis.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 3. Requisits per a exercir l’activitat d’arrendament d’embarca-cions de recreació

La persona que pretenga realitzar l’activitat haurà de complir els requisits següents:

1. Si el declarant és persona física, haurà de posseir el Document Nacional d’Identitat en vigor, i si es tracta d’estrangers no comunitaris, el passaport o document d’identificació d’estranger (NIE) o qualsevol altre document que legalment acredite la seua identitat. En tot cas, haurà de justificar-se estar en possessió del Número d’Identificació Fiscal.

2. Si el declarant és persona jurídica, haurà de poder acreditar que l’objecte de la societat és l’activitat d’arrendament d’embarcacions de recreació. En tot cas, haurà d’acreditar-se estar en possessió del Número d’Identificació Fiscal.

Quan s’actue a través de representant, necessàriament haurà d’acre-ditar-se la seua personalitat i representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

3. El titular ha d’estar d’alta en l’epígraf que corresponga en l’Im-post sobre Activitats Econòmiques.

4. L’explotador de l’activitat i el propietari, en el cas que siga dife-rent de l’explotador, hauran d’estar al cordife-rent en el compliment de les obligacions tributàries amb les administracions de l’Estat i autonòmica i de la Seguretat Social.

5. Haver satisfet la corresponent taxa exigida pel Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Article 4. Requisits i condicions de les embarcacions

1. Les embarcacions hauran de complir els requisits següents:

a) Estar matriculades o inscrites en la llista sexta del Registre de Matrícula de Barcos al qual es referix l’article 4t.1.f del Reial Decret 1027/1989, de 28 de juliol, sobre abanderament, matriculació de bar-cos i registre marítim, i l’article 8 del Reial Decret 1435/2010, de 5 de novembre, pel qual es regula l’abanderament i matriculació de les embarcacions de recreació en les llistes sexta i sèptima del Registre de Matrícula de Barcos. En cas d’inscripció, podran ser llogades sense cap tripulació professional.

b) Complir les normes de seguretat d’aplicació a l’activitat d’arren-dament d’embarcacions de recreació establides per la normativa vigent en cada moment.

2. Les embarcacions hauran de reunir les condicions següents:

a) El nombre de persones a bord no podrà ser superior al permés pel certificat de navegabilitat de l’embarcació. En el cas

(3)

d’embar-de embarcaciones inscritas, no podrá superar a aquel que figure en el certificado de inscripción.

b) El puerto base de la embarcación deberá ser una instalación por-tuaria dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, no pudiéndose realizar la actividad si no se cumple este requisito. Se entiende por puer-to base aquel en el que la embarcación permanece durante más tiempo a lo largo del año.

El reconocimiento del derecho a ejercer la actividad de arrenda-miento de embarcaciones de recreo en otras comunidades autónomas no habilita para realizar dicha actividad en la Comunitat Valenciana, aunque sí su navegación por los distintos puertos.

c) La embarcación deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil en los términos exigidos por el Real Decreto 607/1999, de 16 de abril, por el que se aprobó el Reglamento del seguro de responsabi-lidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas.

d) La embarcación deberá disponer de un seguro de accidentes que cubra a todos los ocupantes, al menos, por las contingencias y con las indemnizaciones previstas en el anexo del Reglamento del Seguro Obli-gatorio de Viajeros, aprobado por el Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre.

e) La embarcación deberá disponer de certificado de navegabilidad en vigor.

Artículo 5. Documentación a aportar

1. Junto con la declaración responsable, deberá aportarse la siguien-te documentación:

a) Identificación de la persona física o jurídica en la forma estable-cidas en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de este decreto.

b) Hoja de asiento o certificado de inscripción de la embarcación.

c) Acreditación del puerto base de la embarcación en una instalación portuaria dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.

d) Acreditación de estar de alta en el epígrafe que corresponda en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

e) Certificado de una compañía aseguradora de que la embarcación dispone de un seguro de responsabilidad civil.

f) Certificado de una compañía aseguradora de que la embarcación dispone de un seguro de accidentes.

g) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obli-gaciones tributarias con las administraciones del Estado y autonómica y de la Seguridad Social.

h) Certificado de navegabilidad en vigor.

i) Acreditación de haber satisfecho la correspondiente tasa exigida por el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell.

2. Se podrá autorizar a la conselleria competente en transporte marí-timo para que obtenga directamente los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social frente a la Admi-nistración, así como de identificación personal y de residencia, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público. En este caso, no será necesario aportar la documentación referida en los apartados 1.a

y g de este artículo.

3. Cualquier modificación de los datos contenidos en la declaración responsable deberán ser puestos en conocimiento del órgano competente en transporte marítimo, en el plazo de diez días desde que se produzca.

Artículo 6. Inicio del ejercicio de la actividad

1. Presentada la declaración responsable con toda la documentación exigida en el artículo anterior, podrá iniciarse el ejercicio de la actividad sin necesidad de obtener ninguna autorización previa. La falta de pre-sentación de la documentación exigida, o su prepre-sentación defectuosa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la activi-dad y dará lugar, previa instrucción del oportuno expediente en el que se dará audiencia a la persona interesada, a la baja y cancelación de la inscripción en el Registro de embarcaciones que se crea en el artículo 10 de este decreto. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, conforme con el artículo 71

bis.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. cacions inscrites, no podrà superar aquell que figure en el certificat

d’inscripció.

b) El port base de l’embarcació haurà de ser una instal·lació portuà-ria dins del territori de la Comunitat Valenciana, i no es podrà realitzar l’activitat si no es complix este requisit. S’entén per port base aquell en què l’embarcació roman durant més temps al llarg de l’any.

El reconeixement del dret a exercir l’activitat d’arrendament d’em-barcacions de recreació en altres comunitats autònomes no habilita per a realitzar la dita activitat a la Comunitat Valenciana, encara que sí la seua navegació pels distints ports.

c) L’embarcació haurà de disposar d’una assegurança de responsabi-litat civil en els termes exigits pel Reial Decret 607/1999, de 16 d’abril, pel qual es va aprovar el Reglament de l’assegurança de responsabili-tat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions de recreació o esportiva.

d) L’embarcació haurà de disposar d’una assegurança d’accidents que cobrisca tots els ocupants, almenys, per les contingències i amb les indemnitzacions previstes en l’annex del Reglament de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, aprovat pel Reial Decret 1575/1989, de 22 de desembre.

e) L’embarcació haurà de disposar de certificat de navegabilitat en vigor.

Article 5. Documentació a aportar

1. Junt amb la declaració responsable, haurà d’aportar-se la docu-mentació següent:

a) Identificació de la persona física o jurídica en la forma establida en els apartats 1 i 2 de l’article 3 d’este decret.

b) Full d’assentament o certificat d’inscripció de l’embarcació.

c) Acreditació del port base de l’embarcació en una instal·lació por-tuària dins del territori de la Comunitat Valenciana.

d) Acreditació d’estar d’alta en l’epígraf que corresponga en l’Im-post sobre Activitats Econòmiques.

e) Certificat d’una companyia asseguradora de que l’embarcació disposa d’assegurança de responsabilitat civil.

f) Certificat d’una companyia asseguradora de que l’embarcació disposa d’assegurança d’accidents.

g) Acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligaci-ons tributàries amb les administraciobligaci-ons de l’Estat i autonòmica i de la Seguretat Social.

h) Certificat de navegabilitat en vigor.

i) Acreditació d’haver satisfet la corresponent taxa exigida pel Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

2. Es podrà autoritzar la conselleria competent en transport marí-tim perquè obtinga directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant de l’admi-nistració, així com d’identificació personal i de residència, segons el que preveuen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Admi-nistració de la Generalitat i el seu sector públic. En este cas, no caldrà aportar la documentació referida en els apartats 1.a i g d’este article.

3. Qualsevol modificació de les dades contingudes en la declaració responsable hauran de ser posades en coneixement de l’òrgan competent en transport marítim, en el termini de deu dies des que es produïsca.

Article 6. Inici de l’exercici de l’activitat

1. Presentada la declaració responsable amb tota la documentació exigida en l’article anterior, podrà iniciar-se l’exercici de l’activitat sense necessitat d’obtindre cap autorització prèvia. La falta de pre-sentació de la documentació exigida, o la seua prepre-sentació defectuosa, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat i donarà lloc, prèvia instrucció de l’oportú expedient en què es donarà audiència a la persona interessada, a la baixa i cancel·lació de la ins-cripció en el Registre d’embarcacions que es crea en l’article 10 d’este decret. Tot això sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o admi-nistratives que correspongueren, conforme a l’article 71bis.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

(4)

2. La eficacia de la declaración responsable no excluye de la necesi-dad, en su caso, de obtener los permisos y las autorizaciones que vengan establecidos por otras normas específicas que sean de aplicación.

3. En ningún caso la declaración responsable habilita para realizar transporte marítimo de pasajeros mediante el pago de un precio. Única-mente podrá realizarse la actividad de alquiler de la embarcación, con o sin patrón.

4. La actividad podrá realizarse durante un plazo máximo de dos años contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga eficacia la decla-ración responsable, conforme a lo establecido en el apartado 1 anterior.

Artículo 7. Modificación de las condiciones

Cualquier variación que se produzca en las condiciones en que se presta la actividad de alquiler deberá ser comunicada al órgano compe-tente en materia de transporte marítimo, en el plazo de diez días, salvo que se produzca un cambio de titular o de embarcación, en que no será suficiente la comunicación previa sino que, necesariamente, deberá pre-sentarse una nueva declaración responsable cumpliendo lo establecido en los artículos 2, 3, 4 y 5 del presente decreto.

Artículo 8. Comunicación de renovación

1. Con una antelación mínima de quince días a la finalización de los dos años de la eficacia de la declaración responsable previa formulada, deberá presentarse una nueva declaración responsable si continúa reali-zándose la actividad. Si en la declaración responsable previa se hubiese indicado que el ejercicio de la actividad iba a realizarse por un plazo inferior a dos años, la declaración responsable para la renovación debe-rá presentarse quince días antes de la finalización de dicho plazo. En ambos casos, únicamente deberá presentarse, junto con la declaración responsable, la siguiente documentación:

a) Certificado de la compañía aseguradora actualizado de que la embarcación dispone de seguro de responsabilidad civil en los términos exigidos por el Real Decreto 607/1999, de 16 de abril, por el que se aprobó el Reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas.

b) Certificado de la compañía aseguradora actualizado de que la embarcación dispone de un seguro de accidentes que cubra a todos los ocupantes, al menos, por las contingencias y con las indemnizaciones previstas en el anexo del Reglamento del Seguro Obligatorio de Viaje-ros, aprobado por el Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre.

c) Certificado de navegabilidad en vigor.

d) Acreditación de haber satisfecho la correspondiente tasa. 2. La declaración responsable de renovación faculta para la con-tinuación en la explotación de la actividad a partir del día de su pre-sentación. La falta de presentación de la documentación exigida, o su defectuosa presentación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad y dará lugar, previa instrucción del oportuno expediente en el que se dará audiencia a la persona interesada, a la baja y cancelación de la inscripción en el Registro de embarcaciones a que hace referencia el artículo 10 de este decreto. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar conforme con el artículo 71 bis.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Facultades de la Administración

1. La conselleria competente en materia de transporte marítimo ostenta las facultades de inspección, comprobación y control en el cum-plimiento de lo establecido en el presente decreto.

2. El órgano competente elaborará un plan de inspección anual para verificar el cumplimiento efectivo de los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad.

3. Las inspecciones necesarias se efectuarán por el personal habi-litado al efecto conforme establece el artículo 98 de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de la Generalitat, de Puertos de la Generalitat, o mediante acuerdo de colaboración suscrito con los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-dad del Estado, en su caso.

Artículo 10. Registro de embarcaciones

1. Se crea un Registro de embarcaciones en el que se inscribirán todas aquellas embarcaciones que, previa declaración responsable, rea-2. L’eficàcia de la declaració responsable no exclou de la necessitat,

si és el cas, d’obtindre els permisos i les autoritzacions que estiguen establides per altres normes específiques que siguen d’aplicació.

3. En cap cas la declaració responsable habilita per a realitzar trans-port marítim de passatgers per mitjà del pagament d’un preu. Únicament podrà realitzar-se l’activitat de lloguer de l’embarcació, amb patró o sense.

4. L’activitat podrà realitzar-se durant un termini màxim de dos anys comptats a partir de l’endemà a aquell en què tinga eficàcia la declara-ció responsable, d’acord amb el que establix l’apartat 1 anterior.

Article 7. Modificació de les condicions

Qualsevol variació que es produïsca en les condicions en què es presta l’activitat de lloguer haurà de ser comunicada a l’òrgan compe-tent en matèria de transport marítim, en el termini de deu dies, llevat que es produïsca un canvi de titular o d’embarcació, en què no serà suficient la comunicació prèvia sinó que, necessàriament, haurà de presentar-se una nova declaració responsable complint el que establixen els articles 2, 3, 4 i 5 d’este decret.

Article 8. Comunicació de renovació

1. Amb una antelació mínima de quinze dies a la finalització dels dos anys de l’eficàcia de la declaració responsable prèvia formulada, haurà de presentar-se una nova declaració responsable si continua rea-litzant-se l’activitat. Si en la declaració responsable prèvia s’haguera indicat que l’exercici de l’activitat anava a realitzar-se per un termini inferior a dos anys, la declaració responsable per a la renovació hau-ria de presentar-se quinze dies abans de la finalització del mencionat termini. En ambdós casos, únicament haurà de presentar junt amb la declaració responsable, la documentació següent:

a) Certificat de la companyia asseguradora actualitzat de que l’em-barcació disposa d’assegurança de responsabilitat civil en els termes exigits pel Reial Decret 607/1999, de 16 d’abril, pel qual es va aprovar el Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions de recreació o esportiva.

b) Certificat de la companyia asseguradora actualitzat de que l’em-barcació disposa d’una assegurança d’accidents que cobrisca tots els ocupants, almenys, per les contingències i amb les indemnitzacions previstes en l’annex del Reglament de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, aprovat pel Reial Decret 1575/1989, de 22 de desembre.

c) Certificat de navegabilitat en vigor.

d) Acreditació d’haver satisfet la taxa corresponent.

2. La declaració responsable de renovació faculta per a la continu-ació en l’explotcontinu-ació de l’activitat a partir del dia de la seua presentcontinu-ació. La falta de presentació de la documentació exigida o la seua defectuosa presentació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat i donarà lloc, prèvia instrucció de l’expedient oportú en què es donarà audiència a la persona interessada, a la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre d’embarcacions a que fa referència l’article 10 dèste decret. Tot això sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguen, conforme a l’article 71 bis.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra-cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 9. Facultats de l’administració

1. La conselleria competent en matèria de transport marítim ostenta les facultats d’inspecció, comprovació i control en el compliment del que establix el present decret.

2. L’òrgan competent elaborarà un pla d’inspecció anual per a veri-ficar el compliment efectiu dels requisits exigits per a l’exercici de l’ac-tivitat.

3. Les inspeccions necessàries les efectuarà el personal habilitat a este efecte conforme establix l’article 98 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de la Generalitat, de Ports de la Generalitat, o mitjançant un acord de col·laboració subscrit amb els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, si és el cas.

Article 10. Registre d’embarcacions

1. Es crea un Registre d’embarcacions, en el que s’inscriuran totes aquelles embarcacions que, prèvia declaració responsable, realitzen

(5)

licen la actividad de arrendamiento de embarcaciones, cuyo gestión se encomienda al órgano competente de la Administración de la Generali-tat en materia de transporte marítimo.

2. El Registro será público y tiene carácter administrativo.

3. En cada inscripción se hará constar la denominación o número de inscripción de la embarcación, el titular responsable de la misma y el puerto base desde donde opera, así como cualesquiera otros datos que, a juicio de la administración, deban figurar en la misma.

Artículo 11. Régimen sancionador

Las contravenciones a lo dispuesto en este decreto serán sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previstas en la Ley 2/2014, de 13 de junio, de la Generalitat, de Puertos de la Generalitat.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Incidencia en las dotaciones del gasto

La aplicación y desarrollo de este decreto no tendrá incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la conselleria competente en materia de transporte marítimo, y, en todo caso, deberán ser atendidos con sus medios personales y materiales.

Segunda. Cumplimiento de normas estatales

Lo dispuesto en este decreto se entenderá sin perjuicio del cumpli-miento de los requisitos y obligaciones a los que las embarcaciones, sus propietarios y las personas que las gobiernen estén sometidos de acuerdo con lo dispuesto por la legislación estatal aplicable en el ámbito de la marina mercante.

Tercera. Seguridad de las embarcaciones y titulaciones para su gobierno

Las embarcaciones deberán cumplir con las condiciones de seguri-dad, conservación y equipamiento exigidos por la legislación aplicable en materia de marina mercante, debiendo pasar los reconocimientos a que están sujetas y tener sus certificados en vigor.

Asimismo, el personal que las gobierne y tripule deberá estar en posesión de la titulación que les faculte para el ejercicio de su actividad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Adaptación de embarcaciones

Las embarcaciones que en la actualidad dispongan de autorización para alquiler de embarcación de recreo otorgada al amparo de la Orden de 4 de diciembre de 1985, del Ministerio de Trasportes, Turismo y Comunicaciones, de alquiler de embarcaciones de recreo, dispondrán de un plazo de seis meses para su adaptación al contenido exigido por el presente decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación normativa

Se faculta a la persona titular de la conselleria con competencias en materia de transporte marítimo para dictar las disposiciones necesarias par el desarrollo y ejecución de este decreto, así como para modificar su anexo.

Segunda. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 24 de julio de 2015

El president de la Generalitat, XIMO PUIG I FERRER La consellera de Vivienda, Obras Públicas

y Vertebración del Territorio, MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT

l’activitat d’arrendament d’embarcacions, la gestió del qual s’encomana a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat en matèria de transport marítim.

2. El Registre serà públic i té caràcter administratiu.

3. En cada inscripció es farà constar la denominació o número d’ins-cripció de l’embarcació, el titular responsable d’esta i el port base des d’on opera, així com qualssevol altres dades que, segons el parer de l’administració, hagen de figurar-hi.

Article 11. Règim sancionador

Les contravencions al que disposa este decret seran sancionades d’acord amb el règim d’infraccions i sancions previstes en la Llei 2/2014, de 13 de juny, de la Generalitat, de Ports de la Generalitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència en les dotacions del gasto

La aplicació i el desplegament d’este decret no tindrà cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la con-selleria competent en matèria de transport marítim, i, en tot cas, hauran de ser atesos amb els seus mitjans personals i materials.

Segona. Compliment de normes estatals

Allò que s’ha disposat en este decret s’entendrà sense perjuí del compliment dels requisits i les obligacions a què les embarcacions, els seus propietaris i les persones que les governen estiguen sotmesos d’acord amb allò que ha disposat la legislació estatal aplicable en l’àm-bit de la marina mercant.

Tercera. Seguretat de les embarcacions i titulacions per al seu govern

Les embarcacions hauran de complir amb les condicions de segu-retat, conservació i equipament exigits per la legislació aplicable en matèria de marina mercant, i hauran de passar els reconeixements a què estan subjectes i tindre els seus certificats en vigor.

Així mateix, el personal que les governe i tripule haurà d’estar en possessió de la titulació que els faculte per a l’exercici de la seua acti-vitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Adaptació d’embarcacions

Les embarcacions que en l’actualitat disposen d’autorització per a lloguer d’embarcació de recreació, atorgada a l’empara de l’Orde de 4 de desembre de 1985, del Ministeri de Transports, Turisme i Comuni-cacions, de lloguer d’embarcacions de recreació, disposaran d’un ter-mini de sis mesos per a la seua adaptació al contingut exigit pel present decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa

Es faculta a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de transport marítim per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i execució d’este decret, així com per a modificar el seu annex.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 24 de juliol de 2015

El president de la Generalitat, XIMO PUIG I FERRER La consellera d’Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori,

(6)

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÙBLIQ UES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

DIN - A4

CHOPVT- ORG

13/07/15

IA - 13088 - 01 - E

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'INICI D'ACTIVITAT D'ARRENDAMENT D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE EMBARCACIONES DE RECREO

A

DADES DEL SOL·LICITANT (titular del dret a realitzar l'actuació declarada)

DATOS DEL SOLICITANTE (titular del derecho a realizar la actuación declarada)

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI/ NIE/NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CP

TELÈFON / TELEFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO FAX

B

DADES DEL REPRESENTANT

DATOS DEL REPRESENTANTE

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI/ NIE/NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILI (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CP

TELÈFON / TELEFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO FAX

C

DADES DE L'EMBARCACIÓ

DATOS DE LA EMBARCACIÓN EN PROPIETAT / EN PROPIEDAD EN EXPLOTACIÓ / EN EXPLOTACIÓN

NOM DE L'EMBARCACIÓ / NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN NRE. D'OCUPANTS / Nº DE OCUPANTES

PORT BASE / PUERTO BASE MATRÍCULA

D

AUTORITZACIÓ

AUTORIZACIÓN

Si no ho autoritza haurà de presentar la documentació pertinent

En caso de no autorizar deberá presentar la documentación pertinente

SÍ NO*

Autoritze la Conselleria d'Habitatge, Obres Pùbliques i Vertebració del Territori a sol·licitar les dades d'identificació personal, segons el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010).

Autorizo a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a recabar los datos de identificación personal, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decret 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6376, de 14.10.2010).

DOCUMENTS PRESENTATS (indique'ls amb una creu) DOCUMENTOS PRESENTADOS (indiquelos con una cruz)

E

Si la sol·licitud no la firma el propietari o es tracta d'una persona jurídica, acreditació de la representació

Si la solictiud no la firma el propietario o se trata de una persona jurídica, acreditación de la representación

Escriptura de constitució de la societat titular de l'embarcació

Escritura de constitución de la sociedad titular de la embarcación

Una fotocòpia compulsada del NIF de l'empresa que sol·licita l'autorització

Una fotocopia compulsada del NIF de la empresa que solicita la autorización

Full d'assentament del registre d'embarcacions recent o certificat d'inscripció

Hoja de asiento del registro de buques reciente o certificado de inscripción

Acreditació del port base de l'embarcació en una instal·lació portuària de la Comunitat Valenciana

Acreditación del puerto base de la embarcación en una instalación de la Comunitat Valenciana

Declaració d'alta en la matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques

Declaración de alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas

Certificat de la companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'assegurança de responsabilitat civil prevista en el RD 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions de recreació o esportives

Certificado de la compañía aseguradora de que la embarcación dispone de un seguro de responsabilidad civil previsto en el RD 607/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas

Certificat de la companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'assegurança d'accidents que cobrisca tots els ocupants, com a mínim, les mateixes contingències i indemnitzacions previstes en l'annex del Reglament de l'assegurança obligatòria de viatgers aprovat pel RD 1575/1989, de 22 de desembre

Certificado de la compañía aseguradora de que la embarcación dispone de un seguro de accidentes que cubra a todos los ocupantes, al menos, las mismas contingencias e indemnizaciones previstas en el anexo del Reglamento del seguro obligatorio de viajeros aprobado por el RD 1575/1989, de 22 de diciembre

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 7. EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRA CIÓ / EJEMPL AR PARA L A ADMINISTRACIÓN

(7)

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÙBLIQ UES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

DIN - A4

CHOPVT- ORG

13/07/15

IA - 13088 - 01 - E

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'INICI D'ACTIVITAT D'ARRENDAMENT D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL INICIO DE ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO DE EMBARCACIONES DE RECREO

DOCUMENTS PRESENTATS (indique'ls amb una creu) DOCUMENTOS PRESENTADOS (indiquelos con una cruz)

E

9.

10.

11.

12.

Cerfificat expedit per l'òrgan competent de l'administració tributària estatal de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries

Certificación expedida por el órgano competente de la administración tributaria estatal de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias

Certificat expedit per l'òrgan competent de l'administració tributària autonòmica valenciana de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries

Certificación expedida por el órgano competente de la administración tributaria autonómica valenciana de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias Certificat expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social de trobar-se al corrent de les obligacions davant de la Seguretat Social

Certificación expedida por el órgano competente de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social Justificant de pagament de la taxa corresponent (Mod. 046)

Justitficante del pago de la tasa correspondiente (Mod. 046) Certificat de navegabilitat Certificado de navegabilidad 13. , d de

F

DECLARACIÓ RESPONSABLE DECLARACIÓN RESPONSABLE

LA PERSONA QUE SUBSCRIU DECLARA, SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT, EN VIRTUT DEL PRESENT DOCUMENT: Que coneix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que adjunte o incorpore a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no-presentació davant de l'Administració competent de la declaració responsable o comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què hi haja constància d'estos fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haguera lloc (article 71 bis de la Llei 30/92).

I que complix els requisits anteriors i la resta dels que establix la normativa vigent per a accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici.

LA PERSONA QUE SUSCRIBE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO: Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 71 bis de la Ley 30/92).

Y que cumple con los requisitos anteriores y demás establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

EXEMPLAR PER A

L

A

PERSONA INTERESSADA /

EJEMPLA

(8)

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÙBLIQUES I VERTEBRACIÓ DELTERRITORI

CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERBERACIÓN DEL TERRITORIO

DIN - A4

CHOPVT- ORG

13/07/2015

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA RENOVACIÓ DE L'ACTIVITAT D'ARRENDAMENT D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ALQUILER DE EMBARCACIONES DE RECREO

A

DADES DEL SOL·LICITANT (titular del dret a realitzar l'actuació declarada)

DATOS DEL SOLICITANTE(titular del derecho a realizar la actuación declarada)

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI/ NIE/NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CP

TELÈFON / TELEFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO FAX

B

DADES DEL REPRESENTANT

DATOS DEL REPRESENTANTE

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI/ NIE/NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILI (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CP

TELÈFON / TELEFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO FAX

C

DADES DE L'EMBARCACIÓ

DATOS DE LA EMBARCACIÓN

NOM DE L'EMBARCACIÓ / NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN NRE. D'OCUPANTS / Nº DE OCUPANTES

PORT BASE / PUERTO BASE MATRÍCULA

EN PROPIETAT / EN PROPIEDAD EN EXPLOTACIÓ / EN EXPLOTACIÓN

D

AUTORITZACIÓ

AUTORIZACIÓN

Si no ho autoritza haurà de presentar la documentació pertinent En caso de no autorizar deberá presentar la documentación pertinente

SÍ NO*

Autoritze la Conselleria d'Habitatge, Obras Públiques i Vertebració del Territori a sol·licitar les dades d'identificació personal, segons el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010).

Autorizo a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a recabar los datos de identificación personal, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decret 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6376, de 14.10.2010).

DOCUMENTS PRESENTATS (indique'ls amb una creu) DOCUMENTOS PRESENTADOS (Indiquelos con una cruz)

E

Certificat de la companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'assegurança de responsabilitat civil prevista en el RD 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions de recreació o esportives

Certificado de la compañía aseguradora de que la embarcación dispone de un seguro de responsabilidad civil previsto en el RD 607/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas

Certificat de la companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'assegurança d'accidents que cobrisca tots els ocupants, com a mínim, les mateixes contingències i indemnitzacions previstes en l'annex del Reglament de l'assegurança obligatòria de viatgers aprovat pel RD 1575/1989, de 22 de desembre

Certificado de la compañía aseguradora de que la embarcación dispone de un seguro de accidentes que cubra a todos los ocupantes, al menos, las mismas contingencias e indemnizaciones previstas en el anexo del Reglamento del seguro obligatorio de viajeros aprobado por el RD 1575/1989, de 22 de diciembre

2 1

Justificant de pagament de la taxa corresponent (Mod. 046) Justitficante del pago de la tasa correspondiente (Mod. 046) Certificat de navegabilitat

Certificado de navegabilidad 4

3

(9)

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÙBLIQUES I VERTEBRACIÓ DELTERRITORI CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERBERACIÓN DEL TERRITORIO

DIN - A4

CHOPVT- ORG

13/07/2015 DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA RENOVACIÓ DE L'ACTIVITAT D'ARRENDAMENT

D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ALQUILER DE EMBARCACIONES DE RECREO

, d de

F

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

LA PERSONA QUE SUBSCRIU DECLARA, SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT, EN VIRTUT DEL PRESENT DOCUMENT:

Que coneix que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que adjunte o incorpore a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no-presentació davant de l'Administració competent de la declaració responsable o comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què hi haja constància d'estos fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haguera lloc (article 71 bis de la Llei 30/92).

I que complix els requisits anteriors i la resta dels que establix la normativa vigent per a accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici.

LA PERSONA QUE SUSCRIBE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO:

Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 71 bis de la Ley 30/92).

Y que cumple con los requisitos anteriores y demás establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE IA - 13089 - 02 - E

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :