ESTATUTS DEL CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I SALUT

Texto completo

(1)

1 ANNEX 2

ESTATUTS DEL CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I SALUT Capítol 1. Disposicions Generals

Article 1. Constitució

El Consorci titular del Centre de Recerca en Economia i Salut (d’ara endavant, CRES) es constitueix com una entitat de dret públic integrada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut i del Departament d’Economia i Finances, i per la Universitat Pompeu Fabra (d’ara endavant, UPF).

Poden ser admesos altres membres, que hauran de tenir la condició d’administracions públiques, organismes públics o entitats privades sense ànim de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic, en igualtat de condicions que els fundadors. Les propostes de nous membres seran presentades per alguna de les entitats membres i requeriran l’aprovació de la majoria absoluta dels membres del Consell Rector.

Article 2. Personalitat jurídica

El CRES té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats específiques.

Article 3. Finalitats

El CRES té les finalitats següents:

a) Estudis sobre economia i salut segons les línies d’investigació del centre i/o per encàrrec.

b) L’establiment de col·laboracions nacionals i internacionals amb altres centres amb especialització semblant.

c) La formació d’especialistes en les àrees esmentades.

d) El desenvolupament i tractament de bases de dades que faciliti el coneixement i l’estudi de l’economia de la salut.

e) L’assessorament i consultoria a les Administracions Públiques o d’altres organitzacions o institucions d’interès públic en el disseny i l’avaluació de polítiques públiques amb impacte sobre la salut.

f) La publicació i difusió dels estudis. Article 4. Activitats

La realització d’aquestes finalitats s’articularà principalment amb les activitats següents :

a) Treballs de recerca

b) Treballs d’assessorament i consultoria

c) Programes de formació en el marc de l'oferta de postgrau de la UPF d) Seminaris i conferències

e) Publicacions periòdiques o no

f) Col·laboració amb altres centres nacionals i internacionals g) Informació i bases de dades

(2)

2 Article 5. Règim jurídic

El CRES es regeix per les disposicions d’aquests Estatuts, per la reglamentació interna dictada en el seu desenvolupament i per l’ordenació jurídica pública de la Generalitat de Catalunya i subsidiàriament per la de l’Estat.

Article 6. Domicili

El CRES fixa el seu domicili, a Barcelona, en el Campus de la Universitat Pompeu Fabra, carrer Ramon Trias Fargas, 25, de Barcelona, si bé podrà desenvolupar les seves activitats en altres indrets.

Per acord del Consell Rector, podrà ser variat el domicili. Article 7. Admissió nous membres

Constituït el CRES, l’admissió de nous membres es regirà pel que preveuen els articles 1 i 10 d’aquests Estatuts.

Article 8. Separació

La separació del CRES d’algun dels seus membres es podrà realitzar amb un preavís d’un any, sempre que no resultin perjudicats els interessos públics generals que el CRES representa i que la institució que se’n separi estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les seves obligacions aprovades fins el moment de la separació. La separació d’entitats del CRES requerirà l’acord del Consell Rector, d’acord amb el previst a l’article 15.2 d’aquests Estatuts.

Capítol 2. Òrgans de govern i administració Article 9. Enumeració

9.1. Els òrgans de govern i administració del CRES són els següents: a) El Consell Rector.

b) El Director.

9.2. Es constituirà un Consell Assessor empresarial format per representants d’aquelles empreses i organismes que hagin estat convidades pel Consell Rector a formar-ne part. Podran ser, a títol enumeratiu, organismes de recerca, empreses de capital risc, asseguradores, indústries subministradores d’inputs al sector sanitari, societats científiques i professionals, fundacions públiques i privades, que actuaran d’òrgan consultiu del CRES.

Article 10. Composició i naturalesa del Consell Rector

10.1. El Consell Rector és el màxim òrgan de govern i administració del CRES, està format per:

a) El Rector de la Universitat Pompeu Fabra o persona en qui delegui, que en serà el President.

(3)

3

b) El Conseller del Departament de Salut, o persona en qui delegui, que en serà el vicepresident , en torn rotatori, altrament en serà vocal.

c) El Conseller del Departament d’Economia i Finances, o persona en qui delegui, que en serà el vicepresident en torn rotatori, altrament en serà vocal.

d) Fins a dos vocals designats per la Generalitat de Catalunya, un dels quals a proposta del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

e) Fins a tres vocals en representació de la Universitat Pompeu Fabra, designats per aquesta.

f) També en forma part el director del Centre, amb veu però sense vot.

En el cas que s’incorporin altres entitats o institucions amb posterioritat a la constitució del CRES, estaran representades amb un vocal al Consell Rector, si bé s’assegurarà que els percentatges de representació de la Generalitat i de la Universitat Pompeu Fabra en aquest òrgan siguin d’un mínim d’un terç per a cadascuna, llevat que es modifiquin els estatuts del CRES d’acord amb el procediment previst en aquests.

10.2. Els membres del Consell Rector que siguin nomenats per raó del càrrec que ocupin, cessaran en la seva representació en el moment en què perdin la condició per la que van ser nomenats, essent substituïts, de manera automàtica, en el Consell Rector per qui reglamentàriament els substitueixi en el càrrec.

10.3. Els membres del Consell Rector que siguin nomenats a títol personal per una institució, podran ser revocats a proposta d’aquesta, i amb l’aprovació del Consell Rector.

Article 11. Competències del Consell Rector a) L’aprovació del pla anual d’activitats.

b) L’aprovació del seu propi reglament de funcionament i dels reglaments de règim intern del CRES.

c) L’aprovació del pressupost anual del CRES, els comptes anuals i la liquidació del pressupost vençut, així com de la plantilla de personal.

d) L’aprovació de la Memòria anual d’activitats del CRES. e) La proposta d’admissió de nous membres del centre. f) La proposta de modificació dels Estatuts.

g) La proposta de dissolució i liquidació del CRES. h) Els actes de disposició del patrimoni del CRES.

i) El nomenament del director i, si escau, del gerent, i fixar les retribucions que aquests hagin de percebre en exercici del seu càrrec.

j) L’exercici d’accions judicials.

k) Revisar i aprovar anualment l’inventari del patrimoni del CRES.

l) L’aprovació o proposta d’autorització de les operacions d’endeutament segons escaigui.

m) Canviar el domicili del CRES.

El Consell Rector és l’òrgan de contractació d’obres, bens i serveis del CRES, si bé podrà delegar en el director les facultats que es derivin d’aquesta potestat. Article 12. Director

(4)

4 12.2. Són funcions del director:

a) Executar, publicar i fer complir els acords del Consell Rector. b) Administrar el patrimoni del CRES.

c) Preparar els projectes de pressupost i del pla anual d’activitats.

d) Contractar el personal del CRES en els termes establerts pel Consell Rector i exercir-ne la direcció.

e) Organitzar els serveis.

f) Desenvolupar la gestió econòmica i ordenar els pagaments.

g) Realitzar totes les funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Consell Rector.

Article 13. Consell Assessor empresarial

13.1. El Consell Assessor, previst a l’article 9.2, és un òrgan consultiu format per un vocal en representació de cadascuna de les entitats que hi participen. Els seus membres seran nomenats pel president del CRES, a proposta de les parts consorciades, que de manera paritària faran les corresponents propostes.

13.2. Són funcions del Consell Assessor empresarial: a) Informar sobre el pla anual d’activitats.

b) Proposar línies de recerca i/o d’assessorament.

c) Proposar acords de col·laboració amb altres centres i institucions amb finalitats comunes.

d) Contribuir al finançament del CRES. Capítol 3. Funcionament

Article 14. Sessions del Consell Rector

14.1. El Consell Rector celebrarà sessions amb caràcter ordinari dues vegades a l’any. També es reunirà amb caràcter extraordinari tots els cops que sigui convocat pel president o quan ho proposi la tercera part dels seus membres.

14.2. De cada sessió serà aixecada l’acta corresponent.

14.3. Les convocatòries es faran per escrit, amb la corresponent ordre del dia, i seran notificades a cadascun dels seus membres amb una antelació mínima de set dies naturals.

14.4. El temps mínim de la convocatòria per qualsevol sessió extraordinària serà de 48 hores.

14.5. El President, per iniciativa pròpia o a requeriment d’algun dels vocals, podrà convocar a les sessions del Consell Rector, qualsevol altra persona, en qualitat d’expert, l’assistència de la qual s’estimi adequada d’acord amb algun dels assumptes inclosos en el corresponent ordre del dia.

Article 15. Acords del Consell Rector

15.1. Per adoptar acords serà preceptiva, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres amb dret a vot. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres del Consell Rector que es trobin presents en el moment de la

(5)

5

votació, llevat d’aquelles matèries per a les quals aquests estatuts disposin altres tipus de majories. Cadascun dels membres del Consell Rector disposen d’un vot. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president.

15.2. Caldrà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell Rector per a la validesa dels acords que s’adoptin sobre les matèries següents:

a) Modificació dels Estatuts.

b) Integració o separació d’entitats en el CRES. c) Liquidació del CRES.

d) Aprovació del pressupost.

e) Nomenament i separació de director. Article 16. Consell assessor empresarial

El Consell Assessor empresarial es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any. El President del Consell Rector convocarà la reunió i en fixarà l’ordre del dia. Article 17. Modificació i alteració substancial dels Estatuts

Qualsevol modificació dels estatuts inicials requerirà la ratificació per part de les institucions consorciades. L’alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat inicial requerirà, a més, l’acord per majoria dels membres del CRES.

Capítol 4. Règim jurídic i financer Article 18. Entitat de dret públic

El CRES és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica plena pel compliment de les seves finalitats, i pot realitzar actes d’administració i de disposició de béns, contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir els objectius establerts en aquests Estatuts.

El CRES té atribuïda, d’acord amb l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la condició de medi propi i servei tècnic de les administracions públiques consorciades que el constitueixen, podent realitzar aquestes administracions els encàrrecs de gestió que preveu la Llei esmentada.

Per realitzar operacions d’endeutament el CRES haurà d’obtenir l’autorització prèvia de les entitats consorciades. No caldrà autorització per a les operacions de crèdit destinades a cobrir necessitats de tresoreria en funció dels drets reconeguts a favor del CRES.

Article 19. Recursos econòmics

Els recursos econòmics del CRES seran els següents:

a) Les subvencions que consigni en els seus pressupostos la Generalitat de Catalunya.

b) Les aportacions de la Universitat Pompeu Fabra, en forma principalment d’espais i personal acadèmic.

(6)

6

c) Les subvencions, ajuts i donacions que es rebin de qualsevol empresa o entitat pública, espanyola o estrangera.

d) Les transferències que rebi amb càrrec als pressupostos de les institucions consorciades.

e) Els ingressos que pugui obtenir per les seves activitats, així com els rendiments del seu patrimoni.

f) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits. g) Aquells altres legalment establerts.

Article 20. Patrimoni

El CRES té un patrimoni propi vinculat a les seves finalitats, al qual s’integraran, en qualitat de béns cedits en ús, aquells que les institucions consorciades acordin. Formaran part del seu patrimoni els béns fundacionals i els que adquireixi per qualsevol concepte.

Article 21. Règim contractual

De conformitat amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’activitat contractual del CRES es regirà per la Llei esmentada.

Article 22. Control financer

23.1. Per al seu control financer, el CRES es sotmet al que es disposa a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, així com a la restant normativa que li sigui d’aplicació.

23.2. Les activitats econòmiques del CRES s’ajustaran al que disposi el pressupost vigent.

23.3. Dins del primer trimestre de cada any, el director sotmetrà a estudi i aprovació del Consell Rector la liquidació del pressupost, els comptes de l’exercici precedent i la memòria de gestió.

Capítol 5. Dissolució del consorci Article 23. Dissolució

24.1. El CRES es dissoldrà:

a) Per acord unànime de les entitats que l’integren.

b) Per impossibilitat legal o material d’acomplir les seves finalitats.

c) Per transformació del consorci en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta dels seus membres. L’atorgament de la condició d’institut universitari no implicarà la dissolució del CRES.

24.2. L’acord de dissolució determinarà la forma en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels béns pertanyents al CRES i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal·lacions existents.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :