BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L ATORGAMENT DELS DIFERENTS PREMIS EN MATÈRIA D IGUALTAT DONA-HOME

Texto completo

(1)

AREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CONVIVENCIA Regidoria d’Igualtat Dona-Home

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DELS DIFERENTS PREMIS EN MATÈRIA D’IGUALTAT DONA-HOME

BASE 1. OBJECTE I FINALITAT

L’objecte de les presents bases és regular i definir el conjunt de condicions i el procediment pe a l’atorgament de diferents premis en matèria d’igualtat dona-home.

BASE 2.- ACTIVITATS SUBVENCIONABLES Són objecte d’aquestes bases els següents premis:

1.- Premi literari de narracions curtes per a la igualtat de gènere.

2.- Premi al cartell anunciador del Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones (25 de novembre).

3.- Premi al cartell anunciador dels actes commemoratius del Dia internacional de la dona (8 de març).

4.- Premi 25 de novembre: Carta a qui maltracta.

BASE 3. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

L’import total dels premis anirà a càrrec de la partida del pressupost municipal que indiqui l’acte de la convocatòria i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que derivi d’aquest.

Tanmateix, el crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa vigent.

BASE 4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

1.- En relació al Premi literari de narracions curtes per a la igualtat de gènere podran participar tant els/les ciutadans/es de Sabadell com aquelles persones vinculades a la ciutat per motius laborals o d’estudi, i cada concursant podrà presentar un màxim d’un treball.

(2)

2.- En relació al Premi al cartell anunciador del Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones (25 de novembre), podran participar de 4 a 6 estudiants de l’Escola Illa, que cursin estudis de la família professional del disseny gràfic i siguin seleccionats per part de l’equip de direcció i coordinació de l’esmentada escola en funció dels perfils de l’alumnat més idonis per a les característiques del concurs. Cada alumne/a podrà presentar com a mínim una proposta gràfica totalment acabada.

3.- En relació al Premi al cartell anunciador dels actes commemoratius del Dia internacional de la dona (8 de març), podran participar totes les persones que hi estiguin interessades, sense límit d’edat i amb independència del lloc de residència. Cada persona que hi participi podrà presentar un màxim de dos cartells.

4.- En relació al Premi 25 de novembre: Carta a qui maltracta. Podran participar els/les nois i noies de 3r i 4t ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que estudien en un centre d’educació de Sabadell. Cada persona que hi participi podrà presentar un màxim d’una carta.

BASE 5.- CARACTERISTIQUES DELS PROJECTES

1.- Premi literari de narracions curtes per a la igualtat de gènere:

a) Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i no premiades en d’altres certàmens o concursos.

b) Els treballs poden ser redactats en llengua catalana o castellana.

c) El tema del relat serà lliure, però comprès dins el lema genèric: “La dona en la societat”.

d) Els treballs es presentaran mecanografiats a doble espai amb lletra Times New Roman 12 o Arial 12 mida DINA-4, escrits en una sola cara.

e) L’extensió del text no serà superior a 15 folis ni inferior a 5. f) Els relats hauran d’estar encapçalats per un títol.

g) L’extensió màxima serà de dues pàgines, escrites a doble espai, en cos 12 i en una sola cara en paper Din A-4.

2.- En relació al Premi al cartell anunciador del Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones (25 de novembre):

a) Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. b) La tècnica o l’estil són lliures.

c) L’element a dissenyar serà un cartell-programa, on hi haurà de figurar:

- A la cara: la imatge gràfica que doni un missatge clar de rebuig cap a la violència de gènere, amb la llegenda “25 de novembre, Dia internacional contra la violència i maltractament a les dones”; l’any corresponent a la convocatòria; Ajuntament de Sabadell.

- A la cara: els logos de l’Ajuntament de Sabadell, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

(3)

- Al dors: la programació dels actes que es realitzaran a Sabadell en motiu del Dia Internacional contra la violència i maltractament a les dones

d) El format del cartell presentat serà:

- Obert: 210mmx525mm (sentit vertical) - Tancat: 210mmx105mm (4 plecs)

e) El cartell per tal de complir la doble funció (cartell-programa) haurà de poder-se doblegar sense perdre lecturabilitat i coherència.

f) El cartell-programa s’haurà de realitzar en dues tintes.

g) Les propostes es presentaran a escala 1:1 i aniran presentades sobre un suport DIN-A2 emplafonat amb cartró-ploma de 3mm. En el plafó hi haurà de sortir les dues cares del cartell. També es presentarà un maqueta a escala 1:1 plegada.

h) L’autor/a del cartell guanyador haurà de realitzar, si escau, les modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió.

L’entitat convocant facilitarà als/a les alumnes participants, els documents informàtics escaients amb totes les llegendes i logotips que s’han d’incorporar als elements a dissenyar, el programa d’actes i les especificitats tècniques de l’encàrrec per part de l’entitat convocant.

3.- En relació al Premi al cartell anunciador dels actes commemoratius del Dia internacional de la dona (8 de març):

a) Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. b) La tècnica o l’estil són lliures.

c) Els cartells han de figurar en sentit vertical i han de ser concebuts per ser impressos a un màxim de 2 tintes.

d) Les mides del cartell han de ser de 60 x 40 cm.

e) En el cartell, hi ha de constar el text que es determini a la convocatòria f) El cartell ha d’incorporar el logotip de l’Ajuntament de Sabadell.

g) L’autor/a del cartell guanyador haurà de realitzar, si escau, les modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió.

4.- En relació al Premi 25 de novembre: Carta a qui maltracta: a) Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. b) La tècnica o l’estil són lliures.

c) L’extensió màxima serà de dues pàgines, escrites a doble espai, en cos 12 i en una sola cara en paper Din A-4.

Activitat complementària optativa per l’escola: el programa d’Igualtat Dona-Home ofereix una xerrada sobre violència de gènere i/o materials didàctics per a treballar el tema, que pot ajudar l’alumnat a redactar la carta o el missatge a qui maltracta.

(4)

BASE 6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds de participació i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi a l’acte de convocatòria.

La documentació s’haurà de presentar a qualsevol dels registres de l’Ajuntament de Sabadell. Així mateix es podrà presentar per qualsevol dels sistemes previstos a la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

BASE 7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR

1.- En relació al Premi literari de narracions curtes per a la igualtat de gènere: Les sol·licituds es formalitzaran en l’imprès que s’adjunta com a annex 1 a aquestes bases, i han d’anar acompanyades de la següent documentació:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions.

b) Els treballs s’han de lliurar dins d’un sobre tancat de mida foli i, a sobre, hi ha de constar “Premi literari de narracions curtes per a la igualtat de gènere” i el títol del relat. c) Dins el sobre també s’ha d’introduir un altre sobre tancat de mida quartilla amb el títol del relat i a l’interior un full on hi han de constar les dades de l’autor/a (nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica, DNI i telèfon), i el centre on estudia o treballa en cas de no residir a Sabadell. L’incompliment d’aquests requisits suposarà que els treballs presentats no siguin admesos a concurs.

2.- En relació al Premi al cartell anunciador del Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones (25 de novembre):

Les sol·licituds es formalitzaran en l’imprès que s’adjunta com a annex 1 a aquestes bases, i han d’anar acompanyades de la següent documentació:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions.

b) Les obres s’han de presentar muntades sobre cartó ploma per tal de facilitar-ne el trasllat i l’exposició.

c) Els cartells s’han de presentar sense signar. Al dors del suport hi ha de constar un lema i/o un pseudònim.

(5)

d) Amb l’original, l’autor/a ha de lliurar un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el lema del treball i/o pseudònim i, a l’interior, el nom i cognoms, el DNI, l’adreça postal, l’adreça electrònica i el telèfon de contacte, juntament amb el lema o pseudònim.

Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat. En el cas que el cartell sigui dissenyat per ordinador, l’autor/a n’haurà de lliurar també una còpia en suport magnètic i amb la resolució adequada.

3.- En relació al Premi al cartell anunciador dels actes commemoratius del Dia internacional de la dona (8 de març):

Les sol·licituds es formalitzaran en l’imprès que s’adjunta com a annex 1 a aquestes bases, i han d’anar acompanyades de la següent documentació:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions.

b) Les obres s’han de presentar muntades sobre cartó ploma per tal de facilitar-ne el trasllat i l’exposició.

c) Els cartells s’han de presentar sense signar. Al dors del suport hi ha de constar un lema i/o un pseudònim.

d) Amb l’original, l’autor/a ha de lliurar un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el lema del treball i/o pseudònim i, a l’interior, el nom i cognoms, el DNI, l’adreça postal, l’adreça electrònica i el telèfon de contacte, juntament amb el lema o pseudònim.

Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat. En el cas que el cartell sigui dissenyat per ordinador, l’autor/a n’haurà de lliurar també una còpia en suport magnètic i amb la resolució adequada.

4.- En relació al Premi 25 de novembre: Carta a qui maltracta:

Les sol·licituds es formalitzaran en l’imprès que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases, i han d’anar acompanyades de la següent documentació: a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa, fent constar el domicili a efectes de notificacions.

b) La carta s’ha de lliurar dins d’un sobre tancat de mida foli. A la part del davant del sobre s’ha d’indicar el nom del premi i el pseudònim.

c) Dins el sobre s’ha d’introduir un altre sobre tancat de mida quartilla amb el pseudònim i a l’interior un full on hi ha de constar les dades de l’autor/a (nom, cognoms, DNI, adreça postal, adreça electrònica, telèfon, curs i centre on estudia).

(6)

En tots els casos quan s’observin defectes o omissions subsanables en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als/a les sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació.

BASE 8. CRITERIS DE VALORACIÓ

1.- En relació al Premi literari de narracions curtes per la igualtat de gènere: La valoració dels treballs es realitzarà sobre un total de 100 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següent:

- El grau de qualitat literària, correcció estilística i ortogràfica . Fins a 30 punts - El grau d’adequació del relat al tema de la convocatòria. Fins a 10 punts - El grau de transmissió dels valors d’igualtat entre dona i home. Fins a 20 punts - L’originalitat en el tractament d’aquesta problemàtica en el món actual. Fins a 20 punts

- La mesura en que el contingut i la idea que es vol transmetre, no sigui un estereotip, o tòpic social. Fins a 20 punts

2.- En relació al Premi al cartell anunciador del Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones (25 de novembre):

La valoració dels cartells es realitzarà sobre un total de 100 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següent:

- El grau d’originalitat en el tractament del concepte i en el disseny. Fins a 20 punts

- El grau de transmissió del valor de la igualtat i la no violència. Fins a 20 punts

- La mesura en que el contingut i la idea que vol transmetre no estigui basada en estereotips o tòpics socials. Fins a 20 punts

- El grau d’entenibilitat del missatge. Fins a 20 punts

- La capacitat de tècnica de reproducció en forma de cartell i tríptic. Fins a 20 punts

3.- En relació al Premi al cartell anunciador dels actes commemoratius del Dia internacional de la dona (8 de març):

La valoració dels cartells es realitzarà sobre un total de 100 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següent:

(7)

- El grau d’originalitat en el tractament del concepte i en el disseny. Fins a 20 punts

- El grau de transmissió del valor de la igualtat i la no violència. Fins a 20 punts

- La mesura en que el contingut i la idea que vol transmetre no estigui basada en estereotips o tòpics socials. Fins a 20 punts

- El grau d’entenibilitat del missatge. Fins a 20 punts

- La capacitat de tècnica de reproducció en forma de cartell i tríptic. Fins a 20 punts

4.- En relació al Premi 25 de novembre: Carta a qui maltracta:

La valoració de la carta es realitzarà sobre un total de 100 punts d’acord amb els criteris i el barem de puntuació següent:

- El grau de transmissió de valors contraris a la violència i a favor de la igualtat de gènere. Fins a 30 punts

- El grau d’adequació del text als criteris demanats a la convocatòria. Fins a 10 punts.

- La mesura en que el contingut i la idea no siguin estereotipats o tòpics socials. Fins a 20 punts.

- La qualitat de la redacció. Fins a 20 punts

- La correcció estilística i ortogràfica de la carta. Fins a 20 punts. BASE 9.- PROCEDIMENT D’ATORGAMENT

1.- En relació al Premi literari de narracions curtes per a la igualtat de gènere: 1. Els treballs presentats seran valorats per un Jurat format pel regidor o regidora d’Igualtat Dona-Home, un/a representant de la Universitat Oberta de Catalunya expert/a en literatura, un/a representant del programa d’Igualtat Dona-Home i dues representants del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home. En serà el/la secretari/a del jurat el/la mateix/a del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home

2. La selecció dels treballs es decidirà per majoria simple dels vots dels/de les membres, i elaborada la pertinent acta el jurat traslladarà la proposta de concessió que s’elevarà al corresponent òrgan administratiu.

3. Si algun/a membre del Jurat, per causa de força major, no pogués emetre el seu vot, podria delegar-lo en qualsevol dels/de les membres del Jurat de forma escrita. 4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

(8)

5. El veredicte es farà públic en un acte públic el dia i al lloc que s’anunciaran amb l’antelació suficient.

6. La presentació de la sol·licitud implicarà tant l’acceptació d’aquestes bases com la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l’anterior apartat, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix implicarà també la conformitat perquè l’Ajuntament faci aquest acte d’explotació, exposant l’obra i inclús si calgués possibles actes de reproducció o distribució.

7. Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

8. Les obres quedaran en propietat de l’Ajuntament de Sabadell. Els/les guanyadors/es cedeixen gratuïtament tots els drets d’explotació, amb caràcter exclusiu, de l’obra que la Llei de propietat intel·lectual reconeix als/a les autors/es sense perjudici dels drets morals que corresponen a l’autor/a

9. Les obres no premiades es podran recollir dins el període previst a cada convocatòria al programa d’Igualtat Dona-Home (c.de Vidal 146). Les obres no retirades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sabadell que en podrà fer l’ús que estimi convenient.

10. Els/les participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 11. L’autor/a es compromet, si escau, a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta.

12. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

2.- En relació al Premi al cartell anunciador del Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones (25 de novembre):

1. Els cartells presentats seran valorats per un Jurat format pel regidor o regidora d’Igualtat Dona-Home, un/a representant del departament d’Imatge Corporativa, dos professors/res de l’Escola Municipal d’Art Illa de Sabadell i un/a representant del Programa d’Igualtat Dona-Home. En serà el/la secretari/a, el/la director/a de l’Escola Municipal d’Art Illa de Sabadell.

(9)

2. La selecció del cartell es decidirà per majoria simple dels vots dels/de les membres, i elaborada la pertinent acta, el jurat formularà la proposta de concessió que es traslladarà al corresponent òrgan administratiu.

3. Si algun membre del Jurat, per causa de força major, no pogués emetre el seu vot, podria delegar-lo en qualsevol dels/de les membres del Jurat de forma escrita.

4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. 5. La presentació de la sol·licitud implicarà tant l’acceptació d’aquestes bases com la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l’anterior apartat, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6. Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el Jurat es reserva el dret de declarar el concurs desert.

7. Els cartells guanyadors del primer i segon premi quedaran en propietat de l’Ajuntament de Sabadell. Els/les guanyadors/es cedeixen gratuïtament tots els drets d’explotació, amb caràcter exclusiu, de l’obra que la Llei de propietat intel·lectual reconeix als/a les autors/es i sense perjudici dels drets morals que corresponen a l’autor/a.

8. Tots els cartells presentats s’exposaran durant el temps i al lloc determinats a la convocatòria. Amb el cartell guanyador del primer premi es confeccionarà la campanya de comunicació i difusió dels actes de cada any.

9.- L’autor/a podrà firmar l’obra una vegada conegut el veredicte del jurat.

10. Les obres no premiades es podran recollir dins del termini previst a cada convocatòria al programa d’Igualtat Dona-Home (c.de Vidal 146). Els cartells no retirats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sabadell que en podrà fer l’ús que estimi convenient.

11. Els/les participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 12. L’autor/a es compromet, si escau, a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta.

13. L’alumne/a guanyador lliurarà abans del termini que es determini a la convocatòria la proposta guanyadora en els suports informàtics escaients per a la seva producció.

(10)

14. El nom de la persona guanyadora i el de l’Escola Illa figuraran en els crèdits del disseny. En el cas de que es realitzi una roda de premsa per presentar els actes del 25 de novembre, “Dia Internacional contra la violència i maltractament a les dones” també s’informarà del concurs i de la seva resolució.

15. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

3.- En relació al Premi al cartell anunciador dels actes commemoratius del Dia internacional de la dona (8 de març):

1. Els cartells seran valorats per un Jurat format pel regidor o regidora d’Igualtat Dona-Home, un/a representant del departament de Comunicació, un/a artista local, un/a representant de l’Escola Illa, dos/dues representants del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home i un/a representant del programa d’Igualtat Dona-Home. En serà el/la secretari/a el/la del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home

2. La selecció del cartell es decidirà per majoria simple dels vots dels/de les membres, i elaborada la pertinent acta, el jurat formularà la proposta de concessió que es traslladarà al corresponent òrgan administratiu.

3. Si algun/a membre del Jurat, per causa de força major, no pogués emetre el seu vot, el podria delegar en qualsevol dels/ de les membres del Jurat de forma escrita. 4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

5. El veredicte es farà públic en un acte públic el dia i al lloc que s’anunciarà amb antel.lació suficient.

6. La presentació de la sol·licitud implicarà tant l’acceptació d’aquestes bases com la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l’anterior apartat, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7. Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el Jurat es reserva el dret de declarar el concurs desert.

8. Els cartells guanyadors del primer i segon premi quedaran en propietat de l’Ajuntament de Sabadell. Els/les guanyadors/es cedeixen gratuïtament tots els drets d’explotació, amb caràcter exclusiu, de l’obra que la Llei de propietat intel·lectual reconeix als/a les autors/es i sense perjudici dels drets morals que corresponen als autors/es.

(11)

9. Tots els cartells presentats s’exposaran durant el temps i al lloc determinats a la convocatòria. Amb el cartell guanyador del primer premi es confeccionarà la campanya de comunicació i difusió dels actes de cada any.

10.- L’autor/a podrà firmar l’obra una vegada conegut el veredicte del jurat.

11. Les obres no premiades es podran recollir dins del termini previst a cada convocatòria al programa d’Igualtat Dona-Home (c.de Vidal 146). Els cartells no retirats passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sabadell que en podrà fer l’ús que estimi convenient.

12. Els/les participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 13. L’autor/a es compromet, si escau, a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta.

14. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització. 4.- En relació al Premi 25 de novembre: Carta a qui maltracta:

1. Les cartes presentades seran valorades per un Jurat composat pel regidor o regidora d’Igualtat Dona-Home, un/a representant de la comunitat educativa, un/a representant del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home i un/a representant del Programa d’Igualtat Dona-Home. En serà el/la secretari/a el/la del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home

2. La selecció de la carta es decidirà per majoria simple dels vots dels/de les membres, i elaborada la pertinent acta el jurat traslladarà la proposta de concessió que s’elevarà al corresponent òrgan administratiu.

3. Si algun/a membre del Jurat, per causa de força major, no pogués emetre el seu vot, el podria delegar-lo en qualsevol dels/ de les membres del Jurat de forma escrita. 4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

5. El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic el dia i al lloc que s’anunciaran amb l’antelació suficient.

(12)

6. La presentació de la sol·licitud implicarà tant l’acceptació d’aquestes bases com la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l’anterior apartat, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7. Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el Jurat es reserva el dret de declarar el concurs desert.

8. Les cartes guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament de Sabadell. Els/les guanyadors/es cedeixen gratuïtament tots els drets d’explotació, amb caràcter exclusiu, de l’obra que la Llei de propietat intel·lectual reconeix als/ a les autors/es. 9. L’autor/a podrà firmar l’obra una vegada conegut el veredicte del jurat.

10. Les obres no premiades es podran recollir dins el període previst a cada convocatòria al Programa d’Igualtat Dona-Home (c.de Vidal 146). Les cartes no retirades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sabadell que en podrà fer l’ús que estimi convenient.

11. Els/les participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. 12. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

En tots els casos els/les guanyadors/es dels premis hauran de comunicar la seva acceptació en el termini màxim de trenta dies hàbils a comptar de la seva notificació (annex 2 d’aquestes bases). La manca de formalització de l’acceptació facultarà a l’Ajuntament per a atorgar un nou termini o considerar que el/la beneficiari/a ha renunciat al premi atorgat.

BASE 10. PREMIS

1.- En relació al Premi literari de narracions curtes per a la igualtat de gènere: Hi haurà un primer premi, un segon premi i un tercer premi dotats amb la quantitat que es determini a la convocatòria corresponent. L’import dels premis està subjecte, si escau, a les retencions legals establertes.

2.- En relació al Premi al cartell anunciador del Dia internacional contra la violència i el maltractament a les dones (25 de novembre):

Hi haurà un primer premi i un segon premi dotats amb la quantitat que es determini a la convocatòria corresponent. L’import dels premis està subjecte, si escau, a les retencions legals establertes.

(13)

3.- En relació al Premi al cartell anunciador dels actes commemoratius del Dia internacional de la dona (8 de març):

Hi haurà un primer premi i un segon premi dotats amb la quantitat que es determini a la convocatòria corresponent. L’import dels premis està subjecte, si escau, a les retencions legals establertes.

4.- En relació al Premi 25 de novembre: Carta a qui maltracta:

Hi haurà un primer premi i un segon premi dotats amb la quantitat que es determini a la convocatòria corresponent, i un lot de llibres pel centres educatius als que pertanyin els/les guanyadors/res. L’import dels premis està subjecte, si escau, a les retencions legals establertes.

BASE 11. RÈGIM JURÍDIC

En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell així com la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament que la desenvolupa, amb les especificitats pròpies d’aquest tipus de procediment, d’acord amb la disposició addicional desena.

S

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :