- Dies de treball anuals: Torns per dia: Hores totals per torn: Repartiment del treball per torn:

Texto completo

(1)

8.3.- PERSONAL NECESSARI

Per a obtenir el personal necessari en la Planta es tindrà en compte el règim de treball considerat i l’arribada de residus diària estimada a partir de la capacitat inicial de disseny de la Planta. Amb açò obtindrem els treballadors necessaris per a repartir la càrrega de treball de la forma més homogènia i racional possible. Aquest apartat ha sigut realitzat a criteri del projectista, a falta de dades reals de funcionament de la Planta i quedant-nos sempre en el lloc de la seguretat, però es pot veure modificat en funció de les arribades reals de residus durant el seu període de funcionament.

8.3.1. Plantejament general de l’explotació.

La distribució general del treball d’explotació es resumeix de la següent forma:

- Dies de treball anuals: ... 240 - Torns per dia:... 1 - Hores totals per torn: ... 8 - Repartiment del treball per torn:

- Operacions de magatzematge i condicionament: .. 6 h - Operacions de Manteniment: ... 1’5 h - Descans del personal:... 0’5 h

Amb aquest regim de treball, el règim de tractament diari per a 15000 t/any serà de 10’4 t/h, que no serà regular donat que tampoc ho serà el subministrament a Planta. Per això, en cas de produir-se aportacions superiors a la capacitat de la planta, l’única solució serà la de disminuir el període de retenció dels residus augmentant la rotació d’aquestos.

Tenint en compte les operacions que es realitzen en la Planta, descrites en els apartats anteriors, la relació de personal necessari per a l’explotació de la Planta en un torn de treball serà la següent:

(2)

CÀRREC EN LA PLANTA CATEGORIA ó TITULACIÓ QUANTITAT - Personal directiu:

- Gerent 1

- Personal tècnic i auxiliar tècnic:

- Cap de Planta Enginyer Químic 1

- Encarregat del sistema de bombeig Enginyer tècnic industrial 1

- Analista de laboratori Químic analista 1

- Auxiliar de laboratori Auxiliar de laboratori 1 - Personal Administratiu i auxiliar

Administratiu:

- Cap Administratiu i de Personal Economista 1

- Comercial Empresarials (marketing) 1

- Auxiliar administratiu Auxiliar Administratiu 3 - Personal de producció:

- Encarregat de bàscula Auxiliar Administratiu 1

- Encarregat de magatzem FP (química) 1

- Operari de màquines i bombes FP (mecànica) 1

- Operaris de càrrega/descàrrega i manipulació dels residus.

peons 3

La responsabilitat del que ocórrega en la Planta serà de l’empresari, el qual podrà delegar part de les seues obligacions en el Cap de Planta.

A continuació s’indiquen les funcions assignades a cadascun dels càrrecs anteriors:

- Gerent:

Serà l’encarregat de l’assignació de responsabilitats dins l’empresa, selecció de col·laboradors qualificats i realitzarà els contactes amb les autoritats. Tindrà l’obligació d’aplicar les normes i reglaments que afecten a l’empresa i prendre les decisions últimes sobre el seu funcionament.

(3)

- Cap de Planta:

S’ocuparà de la formació del personal al seu càrrec i tindrà la responsabilitat de dissenyar els mètodes operatius diaris. Serà el principal responsable front al Gerent del correcte funcionament, manteniment i seguretat de la Planta.

Serà l’encarregat d’establir la freqüència i metodologia dels anàlisis a efectuar als distints residus i de signar els Registres d’admissió. També serà l’encarregat d’estudiar les sol·licituds d’admissió de residus rebudes i decidir si són admissibles per la Planta o no ho són.

Establirà les regles de treball i operació de la Planta i confeccionarà i revisarà el pla d’emmagatzematge actualitzant-lo si és necessari.

Confeccionarà i actualitzarà el Pla d’Emergència Interior de la Planta i s’encarregarà d’assegurar el correcte control i verificació dels dispositius de seguretat i d’extinció.

- Encarregat del sistema de bombeig:

Serà el responsable del funcionament i manteniment dels sistema de bombeig i els dipòsits de residus. Dirigirà les operacions de càrrega, descàrrega i recirculació dels residus continguts en els dipòsits. També ajudarà al Cap de Planta en les decisions i estudis de caràcter tècnic com ara, modificació de les operacions o les instal·lacions, incorporació de nous equips o instal·lacions, etc.

- Analista de laboratori:

S’encarregarà de realitzar les proves i anàlisis de les mostres que arriben al laboratori i també de prendre mo stres dels camions que arriben per fer els anàlisis ràpids de comprovació.

- Auxiliar de laboratori:

S’encarregarà de mantenir tot el material en condicions, preparar les dissolucions necessàries i ajudar a l’analista en el que faça falta.

(4)

- Cap Administratiu i de personal:

S’ocuparà del seguiment i arxiu de tots els documents de la Planta. Dirigirà el manteniment d’un registre de totes les indústries i clients amb una còpia de la Fitxa de caracterització del residu i dels documents de control del residu (Sol·licitud d’admissió, Document d’acceptació i Document de control i seguiment).

Generarà la informació necessària per al control financer de la Planta i serà el responsable del correcte funcionament administratiu.

També s’encarregarà de revisar els contractes de treball dels distints treballadors de l’empresa i mantenir informats als treballadors de les seues condicions contractuals amb l’empresa i s’encarregarà de buscar nous treballadors en cas de necessitar un augment de la plantilla.

- Comercial:

Serà l’encarregat dels contactes amb els clients i també de la recerca de nous clients. El seu treball serà visitar les empreses per oferir els serveis del Centre de Transferència.

- Auxiliars Administratius:

Es disposarà d’un Auxiliar Administratiu per ajudar en les funcions del Cap Administratiu i el Comercial i un altre per al Cap de Planta i el Gerent. També haurà un Auxiliar encarregat de la recepció i atenció dels clients.

La seues funcions seran arxivar tots els documents, posar al dia les bases de dades informatitzades i preparar tots els documents que els indiquen els seus respectius caps.

- Encarregat de bàscula:

La seua funció serà revisar els documents que arriben amb els residus i pesar els camions plens i buits per anotar en el registre d’entrades les quantitats de cada residu que arriben a la Planta. S’encarregarà de controlar, vigilar i coordinar les entrades i sortides de camions a la Planta.

(5)

- Encarregat de magatzem:

Dirigirà les operacions que es realitzen en la nau de classificació i reagrupament de residus i transmetrà les informacions que li arriben del Cap de Planta als operaris. Proporcionarà als treballadors les fitxes de dades de seguretat, controlarà l’etiquetatge dels residus, informarà als treballadors sobre els perills i les mesures de protecció, posarà en pràctica les regles de treball comprovant que es compleixen les normes de seguretat, comprovarà el perfecte estat dels envasos per a descobrir possibles vessaments i adoptar les mesures oportunes.

- Operaris de màquines i bombes:

Seran els encarregats de posar en funcionament el sistema de bombeig i les màquines de triturar i premsat de bidons. Hauran de conèixer a la perfecció el funcionament de les màquines i els perills que tenen associats durant el seu funcionament.

- Operaris de càrrega, descàrrega i manipulació dels residus:

La seua funció serà la de descarregar o carregar els camions que arriben amb l’ajuda de la carreta elevadora i efectuar les operacions de classificació, reagrupament i posterior magatzematge dels residus en el seu lloc corresponent. Hauran de conèixer les propietats dels residus, incompatibilitats i les precaucions i mètodes de protecció a utilitzar. Aquestes operacions estaran en tot moment revisades per l’encarregat de magatzem, que serà el responsable de la seua correcta realització.

Hauran de realitzar totes les feines atenent a les instruccions de treball que els hagen donat i informaran immediatament als seus superiors dels incidents o anomalies que observen durant el seu treball.

També realitzaran les operacions de neteja general de la Planta i manteniment dels jardins quan l’encarregat considere oportú.

(6)

En el següent organigrama es mostra la dependència funcional del personal de la Planta: GERENT CAP DE PLANTA ENCARREGAT DEL SISTEMA DE BOMBEIG ANALISTA DE LABORATORI AUXILIAR DE LABORATORI OPERARIS DE MÀQUINES i BOMBES PEONS DE CÀRREGA, DESCÀRREGA i MANIPULACIÓ DE RESIDUS ENCARREGAT DEL MAGATZEM ENCARREGAT DE BÀSCULA CAP ADMINISTRATIU i DE PERSONAL COMERCIAL AUXILIARS ADMINISTRATIUS

(7)

8.4.- OPERACIONS DE MANTENIMENT GENERAL

El manteniment general de les instal·lacions de la Planta és una operació fonamental en el seu programa d'explotació, ja que d'aquesta manera es pot dur un major control sobre l'estat de les instal·lacions i es poden preveure possibles problemes abans que sigua massa tard, evitant així molts accidents i despeses innecessàries una vegada s'han produït aquestos.

En el manteniment de les distintes instal·lacions i equips que formen part de la Planta es tindrà en compte les indicacions que es descriuen en l'apartat corresponent a cadascuna d'aquestes instal·lacions.

8.4.1. Inspeccions periòdiques

Per dur a terme el manteniment general de la Planta d'una manera precisa, s'haurà de realitzar inspeccions periòdiques per detectar errors de funcionament, deterioracions, errors d'operació i vessaments que puguen afectar la salut humana i el medi ambient.

S'ha de crear un pla periòdic d'inspecció amb la fi d'identificar els problemes i iniciar les mesures correctores abans que es produesquen situacions amb algun risc. S'enumerarà totes les àrees a revisar i la freqüència mínima d'inspecció.

Els resultats de les inspeccions periòdiques quedaran enregistrats en un formulari d'inspecció que contindrà les següents dades:

- Data de la inspecció. - Inspector.

- Equip inspeccionat.

- Observacions sobre anomalies detectades. - Mesures correctores que s'han d'aplicar.

Aquestes fitxes es classificaran segons la instal·lació i equip a que pertanyen i no s'arxivaran fins que no s'hagen realitzat les mesures correctores corresponents.

(8)

Aquestes mesures correctores es realitzaran amb la major brevetat possible per evitar danys a la salut humana o al medi ambient, i aniran acompanyades d'una fitxa de correcció o fitxa de substitució de les peces o equips que s'hagen arreglat o substituït.

D'aquesta manera es tindrà registrats tots els problemes de manteniment patits i es podran prendre mesures o estudiar modificacions per evitar que es tornen a produir o minimitzar la seua freqüència.

8.4.2. Inventari de les Inspeccions

Els equips, instal·lacions i estructures de la Planta que estaran subjectes a inspeccions periòdiques són:

- Sistema de bombeig dels residus (conduccions, bombes, dipòsits, etc.)

- Emmagatzematge de bidons en les prestatgeries.

- Sistemes de protecció contra incendis.

- Equips de seguretat i protecció personal.

- Instal·lació elèctrica.

- Instal·lació de sanejament.

- Instal·lació d'aigua de servei.

En l'apartat de la memòria corresponent a cada instal·lació es descriuen les operacions de manteniment i inspecció que s'hauran de realitzar.

(9)

8.5.- PLA D’EMERGÈNCIA INTERIOR

L’objectiu del Pla d’Emergència Interior o d’Autoprotecció és donar a conèixer a tots els treballadors de la Planta les accions a realitzar en cas d’emergència, així com establir un procediment clar d’alarma que permeta una actuació ràpida i eficaç per a solucionar l’emergència.

Per tant, l’objectiu del Pla d’Emergència ha de permetre un ús òptim dels recursos interns i externs combinats, en cas d’accident, a fi de:

- Efectuar el rescat i primers auxilis de les víctimes. - Protegir la resta de persones no accidentades. - Minimitzar els danys a les propietats veïnes. - Identificar les persones mortes.

- Atendre les necessitats dels familiars de les víctimes.

- Proporcionar informació autoritzada als medis de comunicació. - Assegurar la reparació de l’àrea afectada de manera ràpida.

- Conservar les proves necessàries per a la investigació de l’accident.

El pla d’emergència s’elaborarà a partir d’una identificació dels accidents que justifiquen la seua activació, basada en Estudis de Seguretat i, si és possible, en les anàlisis qualitatives i quantitatives de riscos, descrivint-se els criteris per a l’inici de l’emergència.

Aquest pla serà contínuament revisat pel Cap de Planta, qui realitzarà les modificacions necessàries degudes a la incorporació o eliminació de riscs en les instal·lacions.

Per a mantenir l’operativitat del pla es posaran en marxa programes de coneixements bàsics del personal adscrit al pla i programes d’ensinistrament del personal de prevenció i extinció d’incendis, i es realitzaran simulacres d’incendi dues vegades a l’any per a comprovar l’efectivitat de les mesures organitzatives i tècniques disponibles per a la lluita contra el foc i altres emergències.

(10)

El Cap de Planta serà el Director de l’Emergència i les seues funcions seran:

- Decidir la posada en marxa del Pla d’Emergència. - Dirigir els treballs de l’equip d’intervenció. - Mantenir les autoritats informades.

- Demanar ajuda externa quan siga necessari.

- Recollir les dades necessàries i evidències per a una posterior investigació de l’accident.

- Preparar els programes de formació i entrenament. - Preparar els "check list" de control d'entrenaments.

- Participar en el control de manteniment preventiu de les instal·lacions. - Proposar o elegir els components de l'equip que actuarà en l'emergència.

Serà obligatòria la presència continua en la instal·lació del Director d’emergència o persona en qui delegue, qui haurà de ser consultat en totes les situacions que involucren aspectes de la seguretat de la Planta.

L’equip d’intervenció estarà format pel conjunt de persones que actuaran en la lluita contra l’emergència utilitzant els medis apropiats i estaran a les ordres del Director d’Emergència.

Es distingiran dos nivells d’emergències segons la seua importància:

- Nivell 1: seran les emergències que, per la seua escassa importància, poden ser sufocades pel seu descobridor.

- Nivell 2: són les emergències que, per la seua importància, sí que seran comunicades a l’autoritat competent i posaran en marxa el Pla d’Emergència.

En les emergències de Nivell 2 s’avisarà a: Protecció Civil, Bombers, Autoritats Locals i Organismes Autònoms. La forma de comunicació de qualsevol emergència s’efectuarà en un primer mo ment per via telefònica i posteriorment es realitzarà una comunicació oficial utilitzant formularis específics.

(11)

8.5.1. Actuació general al descobrir l’emergència:

El descobridor de l’emergència tindrà en compte la seua importància i actuarà de dues formes:

- Si és poc important, intentarà eliminar-la amb els medis apropiats de que dispose i sense arriscar-se inútilment. Demanarà l’ajuda necessària per a reduir el sinistre i per avisar al Director d’Emergència.

- Si és greu, avisarà immediatament al Director de l’Emergència per a donar el senyal d’emergència general.

Tot el personal ha de conèixer l'existència i el funcionament dels sistemes de detecció automàtics i polsadors d'alarma, i també ha de reconèixer quin és el senyal d'alarma d'evacuació mitjançant timbres, sirenes o llums.

En els programes de formació s'haurà d'ensenyar a tot el personal:

- a donar l'alarma immediatament i adequadament pel sistema de transmissió d'alarma més pròxim.

- a qui s'ha de notificar l'existència d'un incendi. - a notificar la localització de l'incendi.

- a no córrer riscos personals. - a demanar ajuda.

- a no extingir l'incendi sense estar acompanyat.

- a intentar l'extinció de l'incendi quan siga en petites proporcions. - a dirigir-se al punt de reunió d'emergència.

- a com actuar en cas de que s'incendie la roba.

- on estan situats els extintors i quin agent extintor contenen.

A continuació es descriuran els procediments d’actuació en cas d’emergència, considerant-se com a mínim els següents casos:

(12)

8.5.2. Actuació en cas d’incendi:

1. L’empleat que detecte un foc actuarà de la següent manera:

- Fer un crit d’alarma i comunicar-ho immediatament a l’oficina principal. - Sense exposar-se, intentar extingir el foc amb els medis disponibles o si no

fora possible, esperar l’arribada de l’equip d’intervenció.

2. En l’oficina principal, el Cap de Planta es constituirà en Director de l’Emergència i donarà l’alarma avisant immediatament als bombers del polígon industrial de les circumstàncies i amplitud de l’emergència.

3. El Cap d’Emergència avisarà a l’Encarregat Principal de la situació del foc per a que s’hi dirigesca amb l’equip d’intervenció.

4. L’equip d’intervenció, davant el senyal d’alarma, s’equiparà amb els medis precisos d’extinció i protecció personal i es dirigirà al lloc del foc per tractar d’extingir-lo.

5. Si el foc és extingit, l’equip d’intervenció avisarà al Cap d’Emergència, qui finalitzarà la situació d’alarma i informarà dels fets al Director de l’empresa.

6. Davant l’arribada dels bombers, l’equip d’intervenció detindrà el seu treball i els ajudarà en allò que sol·liciten.

7. Quan els bombers donen per finalitzada la seua actuació, el Cap d’Emergència finalitzarà la situació d’Emergència i informarà dels fets al Director de l’empresa.

(13)

8.5.3. Actuació en cas de vessament greu:

En cas de ruptura d’una conducció o un dipòsit d’emmagatzematge que ocasione una sortida important de producte, s’actuarà de la següent manera:

1. L’empleat que detecte un foc actuarà de la següent manera:

- Fer un crit d’alarma i comunicar-ho immediatament a l’oficina principal. - Sense exposar-se, tractarà de detenir el vessament tancant vàlvules si és

possible.

2. En l’oficina principal, el Cap de Planta es constituirà en Director de l’Emergència, i donarà l’alarma, notificant al Director de l’Empresa.

3. El Cap d’Emergència avisarà a l’Encarregat Principal de la situació del vessament per a que s’hi dirigesca amb l’equip d’intervenció.

4. L’equip d’intervenció, davant el senyal d’alarma, s’equiparà amb ferramentes, materials de contenció de vessaments i equips de protecció personal, i es dirigirà al lloc del vessament per tractar de detenir-lo.

5. Si el vessament poguera arribar a la xarxa de clavegueres, el Cap d’Emergència informarà dels fets a les Autoritats i al Gerent de l’Empresa.

7. Quan l’equip d’intervenció finalitze el seu treball, ho comunicarà al Cap d’Emergència, qui donarà per finalitzada la situació d’Emergència i informarà dels fets al Director de l’empresa.

8. Tot seguit, començaran els treballs per a la recuperació del material vessat i neteja de la zona afectada.

(14)

8.5.4. Actuació en cas d’accident laboral:

En cas d’accident laboral es realitzaran les següents actuacions depenent del tipus d’accident:

- Accident de treball greu:

La primera assistència correspon al Cap de l’Emergència.

Des de la instal·lació es contactarà telefònicament amb l’hospital més pròxim per advertir que se li envia un accidentat.

El desplaçament al Centre Hospitalari s’efectuarà en ambulància. Però si l’extrema gravetat de l’accidentat així ho requereix i prèvia consulta amb el metge, es podrà utilitzar un vehicle particular per al transport, adoptant les mesures indicades al Manual de Primers Auxilis, mostrat en l’annex I

- Accident de treball lleu:

Quan l’accidentat no necessita ser hospitalitzat.

La primera assistència correspon a la Persona que conega l’ús de la farmaciola de primers auxilis.

Es durà l’accidentat a l’ambulatori o centre d’assistències de la Mútua més pròxim al Centre de Transferència.

(15)

8.6.- PLA D’EMERGÈNCIA PER A AVARIES

En cas d’avaria en qualsevol de les instal·lacions de la Planta es procedirà de la següent forma:

- Anàlisi de l’avaria produïda.

- Comprovació del material necessari per a la realització de la reparació. - Petició del material i peces de recanvi necessàries.

- Estimació del temps de parada necessari.

Si el temps de parada de la instal·lació és important es considerarà la possibilitat d’enviar els residus de forma provisional directament des del centre productor fins al centre de tractament adequat fent front a les corresponents despeses addicionals de transport.

L’avaria intentarà reparar-se el més ràpidament possible per restablir el funcionament normal de les instal·lacions.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :