TREBALL MATEMÀTIQUES ESTIU 3r ESO MATEMÀTIQUES APLICADES

10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

TREBALL MATEMÀTIQUES ESTIU 3r ESO

MATEMÀTIQUES APLICADES

Nombres reals

R1.- Resol les següents operacions de nombres racionals.

a) 2(52·3)2 b) 6:

72·(3)

  

 2 3 c) 9 4(3)·(7) d) 16:

2·44

10:

2(3)·4

e) 15 4 5 3 · 5 4 : 3 4  f)                10 3 3 4 : 5 4 3 5 g) 24 2 6 4 3 2 · 4 1 4 7          h) 2 2 3 5 1 3 2 · 3         i) 3 ·23 8 5 4 7 1 j) 4 13 1 2 1 · 5 5 3         k) 3 5 16 9 : 4 1 3 2   l) 2 1 3 2 · 13 9 1 3 2                R2.- Donats els nombres reals:

1 2401 1 8 , 4 8 2 , 2 5 20 7 28 8 2 , 3 7 5    3   4 

(2)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

Polinomis

R1.- Escriu de forma algebraica:

a) la suma de dos nombres b) un nombre més cinc unitats

c) el doble d’un nombre

d) el quadrat d’un nombres

e) la diferència de quadrats de dos nombres

f) el triple d’un nombre

g) la meitat del quíntuple d’un nombre

R2.- Donats els següents polinomis, calcula les operacions i valors numèrics indicats: A(y,x) = x4 + 6yx3 + 5y2x2 – 3y3x ; B(y,x) = x4 – 3yx3 + 2y2x2 – 2y3x ; C(y,x) = – x4 – 2yx3 – 5y2x2 + 6y3x a) A + B + C = b) A – 2B – 3C= c) A(3,2) = d) B(5, 0) =

R3.- Troba el valor numèric de P(x) = 3x4 – x3 + 6x – 4 per a a) x = 1; b) x = -2; c) x = ⅓.

R4.- Troba el quocient i el residu de les següents divisions:

a)  5x bc c b 15x 2 2 3 5 b)   3 2   3 3 4 5 3 6 b a b 5a b 3a b 4a

(3)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

R5.- Trau factor comú en les següents expressions:

a) 5x +10x

2

=

f) 4u

2

v

2

+ 12uv

2

=

b) 25x – 25x

2

=

g) 5xy – 30zy =

c) 17c

2

– 51ac

2

=

i) x

2

y – x

4

y

2

+ ax

6

y

6

=

d) x

2

y + x

4

y

2

=

j) 15at

2

+ 15t

2

=

e) 9x

2

y – 21xy =

k) 100m

2

n + 200mn + 300mn

2

=

R6- Desenvolupa els següents productes notables sense fer la

multiplicació:

a) (x + 6y)

2

=

g) (4ax + 3)

2

=

b) (4 – x)

2

=

h) (a

2

– 11)

2

=

c) (2x + 5) (2x – 5) =

i) (b + 2c) (b – 2c) =

d) (2x – 3y)

2

=

j) (

3 2

– 3x)

2

=

e) (2u + 8v)

2

=

k) (x

2

– x) (x

2

+ x) =

f) (3x – 7) (3x + 7) =

l) (

2 x

+

3 y

)

2

=

(4)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

Equacions

R1. Resol les equacions següents:

) 1 3 ( 2 ) 5 ( 4 ) 3 2 ( 2 ) 1 2 ( 6 ) 13 ) 19 4 ( 3 ) 4 ( 2 ) ) 1 ( 4 ) 1 ( 2 ) 1 2 ( 2 ) ) 1 ( 3 ) 1 ( 4 )                     x x x x d x x x c x x x b x x a R2. Resol: 4 3 1 6 1 ) 8 ) 1 ( 3 4 4 2 2 ) 1 ( 5 ) 2 6 4 3 2 3 )              x x c x x x x b x x x x a 1 3 1 2 1 ) x  x  d

R3. Resol les següents equacions de segon grau, incompletes:

a) x2 = 121 b) 50 + 3x2 = 5x2 c) 5x2 = 1000 d) x2 + x = 3x – x2 e) x2 – 6 =30 f) (2x – 12) x = 0 g) 3x2 – 115 =185 h) 25x2 – 0 100 1  i) x (x + 5) =0 j) 9x2 = 4 k) 4x = 3x2 l) (x – 2 1 ) x = 0

R4.- Resol les següents equacions de 2n grau pel mètode més convenient:

 

36 7 60 2 5 11 3 0 3 4 2 6 0 3 5 2 0 500 2 5 0 14 7 9 400 10 0 50 20 2 0 49 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2                           x x h) x x x g) x x f) ) (x e) x x d) x c) x x b) x x a)

(5)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

R6.- Troba tres nombres consecutius en què el quadrat del nombre del mig siga major en una unitat al producte dels dos extrems.

R7.- Tenim dos quadrats distints i el costat d'un d'ells és 4 cm major que el costat de l'altre. Esbrina la longitud de cada costat sabent que la suma de les seues àrees és 808 cm2.

R8.- Per a tancar una finca rectangular de 750 m2 s'han utilitzat 110 m de tanca. Calcula les dimensions de la finca.

R9.- Els costats d'un triangle rectangle tenen per longitud tres nombres parells consecutius. Troba els nombres.

(6)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

Sistemes d’equacions

R1.- Resol els següents sistemes per substitució:

        y x y x a 5 2 3 1 4 )       5 3 ) y x y x b          13 10 1 2 19 1 ) x y y x c

R2.- Resol els següents sistemes per igualació:

       4 2 5 3 ) y x y x a        x y y x b 4 2 )         2 4 3 1 3 ) y x y x c

R3.- Resol els següents sistemes per reducció:

       7 3 2 0 4 ) y x y x a          0 10 1 5 ) y x y x b        10 2 5 29 5 3 ) y x y x c

R4.- En un pàrquing el preu de l'aparcament és de 3 € per als cotxes i de10 € per als autobusos. Sabent que hi ha 102 vehicles (cotxes i autobusos) i que els guanys són de 418 €, determina el nombre de cotxes aparcats.

R5.- Judith i Manel van visitar la granja del seu oncle. Durant la seua estada van veure un corral amb porcs i gallines. Manel va comptar divuit animals en total. Judith va afirmar haver comptat cinquanta potes. Quants porcs hi havia?

R6.- Hem comprat 25 gelats de 2 tipus diferents, uns ens han costat 1,25 euros la unitat els altres 1,45 euros la unitat, si en total hem pagat 34,35 euros. Quina quantitat n’hem comprat de cada tipus?

R7.- Troba dos nombres tals que la seua mitjana aritmètica siga 8, i que la seua suma siga igual a vuit vegades la seua diferència.

(7)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

Funcions elementals

R1.- Dibuixa uns eixos de coordenades i representa els següents punts:

A(3, -1) ; B(0,5) ; C(1, 8) ; D(0, 0) ; E(-1, -1) ; F(-2, 0) ; G        2 5 , 2 3

R2.-Un excursionista camina durant una hora a una velocitat constant per una carretera recta i horitzontal; reposa mitja hora per a recuperar forces i comença l'ascensió a una muntanya pròxima, amb una nova parada en el cim per a descansar; posteriorment, baixa de tornada a casa pel mateix camí.

a) Quina de les següents gràfiques descriu millor el recorregut de l'excursionista? Raona la resposta.

b) Quants quilòmetres ha recorregut? Quines distàncies ha pujat i baixat? c) Quines han estat les velocitats mitjanes d'ascens i descens?

e(km ) e(km ) t(h) t(h) t(h) e(km ) (1) (2) (3)

(8)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

Funcions lineals i quadràtiques

R1.- Anna, Jordi, Rosa i Pau volen pintar de colors un enorme mur de 200m2. En una hora pinten 16m2.

a) Són el temps i la superfície pintada magnituds directament proporcionals?

b) Escriu l'equació que relaciona ambdós magnituds. c) Quant tardaran a pintar el mur?

d) Quina superfície pintaran en 3 hores? e) Representa la gràfica de la funció.

R2.- Escriu la gràfica de les següents rectes fixant-te en la quadrícula.

R3.- Escriu l'equació de la recta en els casos següents: a) El seu pendent és -4 i la seua ordenada en l'origen 6. b) El seu pendent és 5 i passa pel punt A(2, -6)

c) La seua ordenada en l'origen és -2 i passa pel punt B(4, 10) d) Passa pels punts P(3,7) i Q(-4, 14)

e) Passa pels punts C(0, -5) i D(6, 43) f) Passa pels punts M(9, 1) i N(-3, -7) R4.- Representa la paràbola

R5.- Dibuixa les rectes 4

2 1 3 2 5      x y x y x y 12 8 2  x x y

(9)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

Geometria

R1.- Troba la mesura de l’angle següent:

R2.- Calcula x utilitzant el Teorema de Thales:

R3- Calcula la mesura de la diagonal d’un rectangle de base 24m i altura 7m. R4- Calcula l’àrea i el perímetre del següent trapezi:

(10)

Carrer de l’Institut, s/n// 46830 – BENIGÀNIM ( València)

I fax 962 249065/66// Correu Electrònic: 46022531@gva.es wwww.ieslesfoies.org

R5- Calcula l’àrea i el perímetre de la següent figura composta:

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :