I L L E S B A L E A R S

Texto completo

(1)

PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES PARTICULARS PEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE L’AMPLIACIÓ DEL

CEMENTERI MUNICIPAL DE SANTA MARGALIDA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

OBJECTE DEL PLEC

El present Plec té per objecte definir les condicions i criteris els quals han de servir de base per la redacció del projecte d’ampliació del Cementeri Municipal de Santa Margalida i la posterior Direcció d’Obra.

Queden expressament inclosos al present Plec: 1.- Fase de redacció:

1.1.- Redacció del Projecte d’Execució

1.2.- Redacció de Projecte de Instal·lacions de totes aquelles instal·lacions les quals precisen de projecte tècnic segons la legislació vigent, o que por la seva complexitat sigui necessari projecte apart del general.

1.3.- Redacció de Projectes de desvío de possibles infraestructures existents en la parcel·la o en terrenys els quals impedeixin el desenvolupament de les obres

1.4.- Col·laboració en la elaboració d’informes per l’adjudicació dels contractes d’obra.

1.5.- Qualque tràmit exigible per l’Administració de l’Ajuntament o altres organismes oficials necessaris per a la construcció, legalització i posta en servei.

1.6.- Estudi de Seguretat i Salut i Coordinació en la fase de redacció. En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’Estudis o Descripcions que por la legislació vigent s’hagin d’integrar a la documentació del Projecte, o siguin exigides per les característiques especifiques de l’obra.

2.- Fase d’Execució de l’obra:

2.1.- Direcció Facultativa de les Obres

2.2.- Execució del Pla de Control de Qualitat d’Execució 2.3.- Coordinació de Seguretat i Salut en la fase d’obra

(2)

2.4.- Llibre d’Ús i Manteniment de l’edifici 2.5.- Documentació Final d’Obra

2.6.- Qualque tràmit o documentació exigible per l’Administració de l’Ajuntament o altres Organismes Oficials necessaris per la legalització i posta en servei.

ENTITAT CONVOCANT

Convoca aquest concurs l’Ajuntament de Santa Margalida, amb seu social al Passeig des Pouàs nº23, Santa Margalida.

NORMATIVA

En la Redacció del Projecte i Direcció Facultativa de l’obra serà preceptiu el compliment de tota la normativa vigent, destacant la següent:

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació

- Decret 462/71, d’11 de març, pel qual es dicten les normes sobre la redacció de projectes d’edificació, en tant en quant no s’oposi a lo dispost a la Llei 38/1999

- Text Refós de Llei de Contractes de Sector Públic, 3/2011, de 14 de novembre

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en els obres de construcció

- Reial Decret 314/2006, de17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació

- Normativa Bàsica d’obligat compliment - Normativa Tècnica sectorial d’aplicació - Normativa Urbanística municipal

CONDICIONS DE LA REDACCIÓ DELS PROJECTES

1.- RECOPILACIÓ DE L’INFORMACIÓ

L’adjudicatari deurà reunir de l’Ajuntament i Empreses Subministradores totes les dades que necessiti per assegurar la viabilitat del projecte en quant a servis afectats, dotacions e infraestructures, e indicarà si és necessari completar o reforçar alguna de les mateixes. En aquest cas el cost haurà d’estar inclòs necessàriament en el pressupost de l’obra.

Estudi de la situació actual, reconeixements, estudi geotècnic. Aixecament planimètric / topogràfic.

(3)

2.- DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE Contingut mínim del Projecte d’Execució: 2.1.- Memòria

1. Memòria Descriptiva

Descriptiva i justificativa, la qual contengui la informació següent: 1.1. Agents

Promotor, projectista, altes tècnics. 1.2. Informació prèvia

Antecedents i condicionants de partida, dades de l’emplaçament, entorn físic, normativa urbanística, altres normatives si escau. 1.3. Descripció del projecte

1.3.1. Descripció general de l’edifici, programa de necessitats, ús característic de l’edifici i altres usos previstos, relació amb l’entorn

1.3.2. Compliments de CTE i altres normatives específiques, normes de Disciplina Urbanística, Ordenances Municipals, Edificabilitat, Funcionalitat, etc.

1.3.3. Descripció de la geometria de l’edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i evacuacions.

1.3.4. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar al projecte respecte al sistema estructural (cimentació, estructura portant i estructura horitzontal), sistema de compartimentació, sistema envolupant, sistema d’acabats, sistema de condicionament ambiental i sistema de serveis.

1.4. Prestacions de l’edifici

1.4.1. Per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE.

1.4.2. S’establiran les limitacions d’ús de l’edifici en el seu conjunt i cadascuna de les seves dependències i instal·lacions.

(4)

2. Memòria Constructiva

Descripció de les solucions adoptades 2.1. Sustentació de l’edifici

Justificació de les característiques del sòl i paràmetres a considerar pel càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la cimentació.

2.2. Sistema estructural (cimentació, estructura portant, estructura horitzontal)

S’establiran les dades i las hipòtesis de partida, el programa de necessitats, les bases de càlcul i procediments o mètodes empleats per tot el sistema estructural, així com les característiques del materials que intervenen.

2.3. Sistema envolupant

2.3.1. Definició constructiva dels diferents subsistemes de l’envolupant de l’edifici, amb descripció del seu comportament enfront de les accions a les que està sotmès (pes propi, vent, sisme, etc) enfront del foc, seguretat d’ús, evacuació d’aigua i comportament enfront de la humitat, aïllament acústic i les seves bases de càlcul.

2.3.2. Aïllament tèrmic d’aquest subsistemes, la demana energètica màxima prevista de l’edifici per condicions d’estiu i d’hivern i la seva eficàcia energètica en funció del rendiment energètic de les instal·lacions segons l’apartat 2.6.2.

2.4. Sistema de compartimentació

Definició dels elements de compartimentació amb especificació del seu comportament davant el foc i el seu aïllament acústic i demés característiques que li siguin exigibles, si escau.

2.5. Sistemes d’acabats

S’indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels paraments a la fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat i habitabilitat.

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions

S’indicaran les dades de partida, els objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per cadascun dels subsistemes següents:

2.6.1. Protecció contra incendis, anti – intrusió, parallamps, electricitat, il·luminat, ascensors, transport, fontaneria,

(5)

evacuació de residus líquids i sòlids, ventilació, telecomunicació, etc.

2.6.2. Instal·lacions tèrmiques d l’edifici projectat i el seu rendiment energètic, subministrament de combustibles, estalvi d’energia i incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica i altes energies renovables.

2.7. Equipament

Definició de bany, equipament industrial, etc.

3. Compliment del CTE

Justificació de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació a les exigències bàsiques del CTE.

La justificació se realitzarà per les solucions adoptades conformi a l’indicat al CTE. També es justificaran les prestacions de l’edifici els quals millorin els nivells exigits al CTE.

3.1. Seguretat estructural 3.2. Seguretat en cas d’incendi

3.3. Seguretat d’utilització i accesibilitat 3.4. Salubritat

3.5. Protecció enfront al soroll 3.6. Estalvi d’energia

4. Compliment d’altres Reglaments i Disposicions

Justificació del compliment d’altres Reglaments obligatoris no realitzats a l’apartat anterior, i justificació del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d’acord amb l’establert en la seva normativa especifica.

5. Altres dades

5.1. Pressupost

(6)

5.3. Declaració d’obra completa 5.4. Revisió de preus

5.5. Classificació del contractista

6. Annexes a la memòria

6.1. Programa de treballs. Diagrama de Gant 6.2. Informació geotècnica

6.3. Càlcul estructural

6.4. Protecció contra incendis 6.5. Instal·lacions de l’edifici 6.6. Eficiència energètica

6.7. Estudi d’Impacte Ambiental 6.8. Pla de Control de Qualitat 6.9. Pla de Gestió de Residus 6.10. Estudi de Seguretat i Salut 2.2.- Plànols

El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per la definició en detall de les obres.

1. Plànol de situació

Referit al planejament vigent, amb referència als punts localitzables i amb indicació del Nord geogràfic.

2. Plànol d’emplaçament

(7)

3. Plànol d’Urbanització

Xarxa viària, escomeses, etc

4. Plantes generals

Acotades, amb indicació de l’escala i de usos, reflectint els elements fixos i els de mobiliari quan sigui precís per la comprovació de la funcionalitat dels espais.

5. Plànols de cobertes

Pendents, punts de recollida d’aigua, etc.

6. Alçats i Seccions

Acotats, amb indicació de l’escala i cotes d’altura de plantes, gruixat de forjats, altures totals, per comprovar el compliment dels requisits urbanístics i funcionals.

7. Plànols d’Estructura

Descripció gràfica i dimensional de tot el sistema estructural (fonaments, estructura portant i estructura horitzontal). En els relatius als fonaments s’inclourà, a més, la seva relació amb l’entorn immediat i el conjunt de l’obra.

8. Plànols de Instal·lacions

Descripció gràfica i dimensional de les xarxes de cada instal·lació, plantes, seccions i detalls.

9. Plànols de definició constructiva

Documentació gràfica d detalls constructius.

10. Memòries gràfiques

Indicació de solucions concretes i elements singulars: fusteria, serralleria, etc.

(8)

2.3.- Plec de Condicions

1. Plec de condicions tècniques particulars

Prescripció damunt els materials

- Característiques tècniques mínimes que hauran de reunir els productes, equips i sistemes els quals s’incorporin a les obres, així com les seves condicions de subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que haurà de realitzar-se, inclòs el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.

Prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, condicions prèvies que s’hauran de complir abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions de terminació, conservació i manteniment, control d’execució, assajos i probes, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig, criteris de medició i valoració de les unitats, etc. - Es precisaran les mesures per tant d’assegurar la compatibilitat entre

els diferents productes, elements i sistemes constructius. Prescripcions respecte las verificacions de l’edifici terminat

- S’indicaran les verificacions i probes de servei que hauran de realitzar-se per tal de comprovar les prestacions finals de l’edifici S’esmentaran les Normes i Ordenances que siguin d’aplicació en l’execució de les obres i les quals seran determinades per l’Arquitecte Redactor.

En els apartats relatius a les Instal·lacions i a Seguretat, el Plec se redactarà de manera que permeti extractar les clàusules corresponents a cadascuna de les mateixes independentment per la seva tramitació als Organismes competents. En el capítol de Plec de Condicions Tècniques de cadascú dels projectes específics de les diferents instal·lacions, s’especificarà amb el suficient detall les proves parcials a efectuar durant l’execució, les proves finals previstes prèvies a la Recepció de l’obra una vegada finalitzada l’execució que hauran de realitzar les corresponents empreses instal·ladores subcontractistes, amb la presencia obligada de la Direcció Facultativa. A més es detallarà les proves complementàries o de verificació que hauran de realitzar l’equip tècnic de la Direcció Facultativa, així com les proves parcials i/o finals que hauran

(9)

d’incloure´s al Pla de Control de Qualitat a realitzar per l’empresa adjudicatària de les obres, enumerant els tipus i nombre de medicions, valors admesos, equips de mesura mínims necessaris i les comprovacions previstes per verificar l’adaptació de les instal·lacions executades a la Normativa vigent i al Projecte d’Execució o als Modificats posteriors.

2.4.- Medicions i Pressupost

1. Justificació dels preus

Preus Simples o Elementals Preus Auxiliars

Preus Unitaris o Descompostos

2. Medicions

Desenvolupament per partides, agrupades en capítols, contenint totes les descripcions tècniques per la seva especificació i valoració.

3. Pressupost

Pressupost aproximat: valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.

Pressupost detallat:

Quadre de preus 1 Quadre de preus 2 Aplicació de preus

Resum: resum per capítols, amb expressió del valor final d’execució i contracta. S’inclourà en els capítols el pressupost de Control de Qualitat i el de l’Estudi de Seguretat i Salut.

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Es presentarà com a mínim tres còpies en paper, podent ser necessari presentar més o menys còpies en cada cas concret. Aquests exemplars de projecte s’entregaran enquadernats en format DIN-A4 i numerats en la coberta i en totes les seves pàgines. Els diferents volums del que consti cada projecte es recolliran en una caixa rígida o envolupant de qualitat adequada figurant tots les dades de projecte ben visibles a l’exterior.

Es presentarà igualment còpies amb firma i/o visat digital en suport informàtic CD o dispositiu de emmagatzematge extraïble:

(10)

- Una còpia completa del projecte en format PDF el qual reprodueixi exactament el projecte entregat en paper, sense cap tractament addicional, amb els arxius protegits i firmats digitalment. Si la documentació requereix visat es realitzarà igualment de forma digital. - Una còpia completa del projecte en format PDF el qual reprodueixi

exactament el projecte entregat en paper, amb els arxius no protegits.

- Una còpia completa amb els arxius editables:

o Per documentació escrita, fitxers en format WORD.

o Pressupost i medicions, en format d’intercanvi d’arxius bc3 o Per plànols, fitxers DWG, propis del programa AUTOCAD,

versió 2000 o superior. A més:

o Cada plànol en paper tindrà un fitxer DWG exclusiu, i a partir del mateix es podrà reproduir exactament aquest plànol sense cap tipus de tractament addicional (modificació de la visualització de capes, tipus de línea, etc)

o Dins del peu de plànol, caràtula o caixetí, figurarà i deurà ser llegible el nom del plànol i es procurarà ordenar-les d’acord amb una relació de nombres simples, evitant la combinació de nombres i lletres, el nº de cada plànol estarà referenciat en el nom de fitxer.

o Si s’utilitzen estils de lletres, forma, estils d’acotació, tipus de línea, etc, no inclosos de forma estàndard en AUTOCAD, seran subministrats en fitxers independents.

o S’entregaran les referències externes utilitzades als dibuixos, i els seus nombre no tindran camí, situant-se al mateix directori o carpeta que el fitxer DWG.

o Els plànols es presentaran amb les referències externes degudament incorporades.

No s’acceptaran fitxers comprimits excepte en casos excepcionals, i en qualsevol cas, hauran d’esser executables autoextraïbles.

1.- ORGANITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

La documentació de projecte s’organitzarà en volums de la següent manera: VOLUM I: Memòria

VOLUM II: Annexes a la Memòria

VOLUM III: Documentació gràfica. Plànols

VOLUM IV: Plec de Condicions Tècniques Particulars VOLUM V: Medicions i Pressupost

(11)

2.- CONSIDERACIONS A TINDRE EN COMPTE 2.1.- Medicions i Pressupost

Contindrà les especificacions completes i detallades de totes les unitats de la qual consta l’obra, enumerades per ordre consecutiu, la qual haurà de coincidir amb la numeració dels Preus Unitaris Descompostos.

Les medicions estaran referides a dades existents als plànols i amb les precisions necessàries per la seva fàcil comprovació i identificació als mateixos. Contindrà l’especificació completa i detallada de totes les unitats d’obra de que consti el Projecte.

El criteri de mesura, tant al Projecte com en obra, que s’haurà de seguir per confeccionar aquest document, haurà de coincidir amb l’inclòs al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.

No seran admeses partides alçades.

Les unitats d’equipament de tipus mobiliari no s’hauran d’incloure al Pressupost com unitats d’obra, però si es pressupostarà la instal·lació corresponent, se escau, incorporada a l’obra.

S’haurà d’incloure el pressupost de Control de Qualitat i el pressupost de l ‘Estudi de Seguretat i Salut.

En les definicions de les unitats o dels materials s’evitarà mencionar marques comercials tipus o similars, havent de ser identificades per les seves característiques tècniques. En cas necessari es mencionarà la marca comercial incloent el termini “o equivalent”. En els elements que componen les instal·lacions s’utilitzarà preceptivament elements homologats.

Al començament de cada capítol de instal·lacions es farà exprés esment que en el preu de cada unitat està inclosa la part proporcional de cost de posta en servei, permesos, butlletins, llicències, taxes o similars, considerant-se sempre la instal·lació completament terminada, provada i en funcionament.

El pressupost es recollirà en un Resum General. El Resum General per Capítols inclourà la suma de capítols que formen el Pressupost d’Execució Material (PEM), així com també el percentatge que suposa cada capítol respecte a l’import total.

A més a més, integrarà els següents conceptes:

- Suma de l’execució material de tots els capítols d’obra (PEM) - Damunt l’execució material de tots els capítols:

(12)

o El 13% de Gastes Generals (GG), inclòs taxes, impostos, etc. o El 6% de Benefici Industrial del contractista (BI)

- El 21% de l’IVA damunt el total.

El pressupost detallat inclourà el quadre de preus agrupat par capítols. Contindrà els següents quadres:

- Preus Simples o Elementals - Preus Auxiliars

- Preus Unitaris Descompostos

Figuraran tos i cadascun dels preus que serveixen per la formació del pressupost i amb el mateix ordre i numeració que figuri a l’estat de Medicions i a la Valoració.

2.2.- Instal·lacions

El projecte inclourà els annexes de Instal·lacions corresponents en funció de l’abast de la intervenció, havent d’indicar almenys en els que a continuació s’especifiquen, la documentació següent:

Plànols de totes i cadascuna de les instal·lacions que es vagin a executar a l’edifici, incloent els seus esquemes de principi.

El conjunt de plànols de instal·lacions haurà de diferenciar-se per capítols indicats a la Memòria, definint-se totalment aquestes instal·lacions, amb els seus detalls i codis de símbols.

De cadascuna de les instal·lacions es seguirà l’esquema següent: - Memòria. Descripció i justificació de la instal·lació projectada - Normativa d’aplicació

- Dades de partida e hipòtesi de càlcul

- Mètode de càlcul i càlcul de tots els components i de cadascú dels mateixos

- Materials, mecanisme i tipus

- Especificacions de muntatge, registre i manteniment - Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

- Plànols - Medicions - Pressupost

El pressupost s’estructurarà per Capítols, incloent Quadre de Preus i Medicions. Els tècnics redactors dels projectes, firmaran tots els quadres de preus, escrit amb nombre i lletra, i redactaran un document en el qual indiquin expressament que assumeixen els preus, mesures i pressupost que ells

(13)

mateixos han confeccionat i presentat i, en conseqüència, aquests no podran ser objecte de modificacions ni augments.

Es presentarà una proposta d’organització de tots els treballs, ajustada al termini total previst al projecte general.

Al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de cada projecte de instal·lació s’inclourà la proposta de Control de Qualitat dels materials, unitats d’obra i instal·lacions.

2.3.- Estudi de Seguretat i Salut

L’assistència tècnica es presentarà així mateix per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, incloent al projecte la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut al Treball previst als Reials Decrets 555/1986, de 21 de febrer i 84/1990, de 19 de gener, i que, a l’igual que el Projecte d’Execució, serà redactat per tècnic competent.

L’edició final de l’Estudi recollirà les mesures preventives adequades als riscs que comporti la realització de l’obra i inclourà tots els documents preceptius d’un projecte: Memòria, Medicions i Pressupost, i Plànols.

En aquest Estudi es contemplarà també els sistemes tècnics adequats per poder-se efectuar, en el seu dia, en les degudes condicions d’higiene i seguretat, els treballs de reparació, conservació i manteniment.

En base a aquest document l’empresa constructora adjudicatària elaborarà el Pla de Seguretat i Salut, segons estableix l’article 4º,2 del Reial Decret 555/86 i d’acord amb l’article 2º, 2 del Reial Decret 84/89 de 19 de gener.

El capítol de Seguretat i Salut haurà d’incorporar-se com un capítol més dins dels Pressupost General de l’obra.

2.4.- Aplicació de les millores ofertes al concurs

El projecte haurà de contenir de forma explicita i desenvolupada les millores de eficàcia energètica, sostenibilitat, porterior manteniment, accesibilitat, i la resta de millores ofertes al concurs de selecció.

S’haurà de justificar que s’han aplicat al projecte totes aquestes millores o, en el seu cas, justificar adequadament la seva no aplicabilitat.

CONDICIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA

L’adjudicatari mantindrà amb el tècnic redactor del Projecte Bàsic tantes reunions com sigui necessari per la correcta marxa del Projecte, aixecant les

(14)

corresponents Actes de totes i cadascuna de les reunions, degudament firmades pe tots els assistents.

El director del Projecte informarà per escrit a l’Ajuntament amb un informe elaborat mensualment respecte a la marxa dels treballs encomanats. En el moment en que s’hagi conclòs cadascuna de les fases es realitzarà un informe i es mantindran les reunions que fossin necessàries segons judici de l’Ajuntament.

El Director Facultatiu ostentarà la representació permanent de l’Ajuntament en el referent a les obres objecte d’aquest contracte, davant de l’empresa encarregada de la seva execució i dels Organismes i Entitats Oficials o particulars, havent-se d’ajustar el seu treball als següents principis i normes d’actuació:

- La Direcció Facultativa de les obres s’ajustarà a totes les Normes vigents que siguin d’aplicació i en especial a les indicades al Plec de Clàusules Administratives i al present Plec.

- Les relacions tècniques de l’Ajuntament i el contractista adjudicatari de la realització de les obres, seran canalitzades a traves del facultatiu director de les obres. Els suggeriments o reclamacions que el contractista vulgui fer a l’Ajuntament haurà d’anar sempre acompanyades d’un informe redactat per aquest.

- L’Ajuntament procurarà que la Direcció Facultativa rebi per part del contractista adjudicatari de les obres totes les facilitats que siguin precises per realitzar la labor que té encomanada i en conseqüència, tindrà accés a tots els talls de l’obra, tallers, instal·lacions, etc.

Així mateix, durant l’execució del contracte, haurà de:

- Desenvolupar les activitats necessàries per que l’execució, el control i l’abonament de les obres, durant la marxa de les mateixes fins la seva liquidació, s’ajustin a les determinacions del projecte aprovat i sigui adequada a les estimacions previstes.

- Subministrar a l’Ajuntament tants informes i documents com li siguin sol·licitats durant el desenvolupament de les obres.

El Pla de Seguretat i Salut serà redactat, coordinat i estarà sota la responsabilitat d’un Arquitecte Tècnic.

1.- OBJECTE DE LA DIRECCIÓ

Els serveis que es contracten tenen per objecte:

- Garantir a l’Ajuntament que els treballs objecte d’aquest contracte es realitzin d’acord amb:

(15)

o Amb el projecte aprovat

o Amb les condicions d’adjudicació de les obres

o Amb les instruccions complementàries que durant la marxa dels treballs siguin dictades per l’Ajuntament.

- Desenvolupar les activitats necessàries per que l’execució, el control i l’abonament de les obres durant la marxa de les mateixes i fins la seva liquidació, sigui l’adequat a les estimacions previstes.

- Subministrar a l’Ajuntament tants informes i documents com li siguin sol·licitats durant el desenvolupament de les obres, així com després de conclosa aquesta fins liquidada l’obra.

2.- OBLIGACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 2.1.- Competències i Obligacions de la Direcció Facultativa

L’adjudicatari del contracte assumirà la direcció de les obres, adscrivint a les mateixes, per l’acompliment d’aquestes funcions, un equip de tècnics que es concretarà, en cada cas, al Plec de Prescripcions Tècnics específic.

L’Equip Tècnic tindrà les obligacions genèriques que es relacionen i respondrà com a mínim a la següent composició:

- Director d’Obra

Dites funcions seran exercides per l’autor del projecte, li correspon la direcció del desenvolupament de les obres en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i medioambientals, de conformitat amb el projecte que les defineix, la llicència d’Edificació i demés autoritzacions preceptives i les condicions del contracte subscrit per la seva execució, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat.

- Director de l’Execució de l’Obra

Es l’agent de l’edificació que, formant part de la Direcció Facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’edificació. Aquesta funció la desenvoluparà un Arquitecte Tècnic o un tècnic competent.

A més d’aquestes, es podran exigir els següents: - Director d’obra de Instal·lacions

Aquesta funció serà exercida per un Enginyer Industrial o Tècnic competent i tindrà les funcions del director d’obra i del director d’execució en el que respecta a les instal·lacions elèctriques, de climatització, fontaneria, detecció d’incendis, detecció d’intrusió,

(16)

energia solar, aigua calent sanitària i la resta de instal·lacions anàlogues.

- Coordinador de Seguretat i Salut

Aquesta funció serà exercida per Arquitecte Tècnic o tècnic competent i realitzarà la coordinació de la seguretat i salut d’obra.

- Director de Control de Qualitat i Medi Ambient

Aquesta funció serà exercida per Arquitecte tècnic o tècnic competent i s’encarregarà de controlar tant la qualitat de l’execució com dels materials i posta en obra, acabats i proves de servei. S’encarregarà igualment de velar pel compliment del Pla de Gestió de Residus.

Acceptada la composició de l’equip de Direcció d’Obra proposta per l’adjudicatari a l’Ajuntament, l’equip designat presentarà, amb la conformitat prèvia del tècnic redactor del projecte Bàsic i dels tècnics de l’Ajuntament per la seva acceptació, un calendari de les preceptives visites periòdiques de inspecció de les obres, el qual, una vegada aprovat, constituirà el marc de referència en el qual haurà d’inscriure’s el desenvolupament de les seves funcions, sense perjudici de les visites que s’hagin de realitzar amb caràcter extraordinari per demanar-ho així les necessitats derivades de l’execució de les obres.

L’equip de direcció mantindrà informat de manera fefaent i permanent als tècnics de l’Ajuntament i al tècnic redactor del Projecte Bàsic per l’acompliment de les funcions encomanades al mateix, i les quals es relacionen al corresponent epígraf d’aquest Plec.

Amb caràcter general, es obligació inexcusable de l’equip de Direcció Facultativa prestar la seva completa col·laboració als tècnic de l’Ajuntament per l’acompliment de les funcions encomanades als mateixos, les quals es relacionen al corresponent epígraf d’aquest Plec.

2.2.- Competències i Obligacions del Director d’Obra

Com ja s’ha indicat, es competència del Director d’Obra establir la coordinació necessària entre els diferents intervinents en l’execució de les obres per assegurar el correcte desenvolupament de les mateixes fins la seva finalització. Amb caràcter específic li corresponen les següents obligacions:

- Estar en possessió de la titulació acadèmica que li faculti per l’acompliment de les seves funcions.

- Verificar el replanteig i l’adequació dels fonaments i de l’estructura projectades a les característiques geològiques del terreny.

(17)

- Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises per la correcta interpretació del projecte.

- Elaborar, a requeriment de l’Ajuntament, i prèvia la seva conformitat, la qual serà requerida amb la intermediació de l’Arquitecte autor del projecte bàsic i dels tècnics de l’Ajuntament, eventuals modificacions del projecte, que vengen exigides per la marxa de les obres, sempre i quan es respecti la normativa contemplada al projecte.

- Subscriure l’Acta de Replanteig, així com conformar les Certificacions Parcials i la Liquidació Final d’Obra.

- Elaborar la documentació tècnica que sigui necessària per l’adequada definició de detalls d’execució de les distintes unitats d’obra que hagin de ser executades.

- Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada que ha d’integrar-se al Manual d’Ús i Manteniment que haurà d’entregar-se a l’usuari final de l’edificació.

2.3.- Competències i Obligacions del Director de l’Execució de l’Obra

Al tècnic designat per assumir la Direcció de l’Execució Material de les Obres li competeixen les següents obligacions amb caràcter específic:

- Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que li faculti per l’acompliment de les seves funcions

- Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assajos i probes precisos.

- Dirigir l’execució material de les obres, comprovant els replantejos, els materials i la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb les instruccions del Director d’Obra.

- Consignar al Llibre d’Ordres i Assistències les Instruccions precises. - Subscriure l’Acta de Replanteig.

- Elaborar i subscriure les Certificacions Parcials, així com la Liquidació Final de les unitats d’obra executades.

- Col·laborar en la elaboració de la documentació d’obra executada, aportant els resultats del Control realitzat.

2.4.- Coordinació de Seguretat i Salut en la fase d’execució d’obra

Es designarà un tècnic degudament facultat, el qual assumirà les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut Laboral durant l’execució de les mateixes, aquestes funcions s’ajustaran al marc legal establert per la següent normativa:

(18)

- Reial Decret 39/97, en el qual s’estableix el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE de 31/1/97), modificat per Reial Decret 780/98 (BOE 1/5/98)

- Reial Decret 1627/97 en el qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (BOE 25/10/97)

- Llei 54/03, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscs Laborals (BOE 13/12/03)

- Resta de les Ordenances, Normes i Reglament d’aplicació. EL facultatiu designat per realitzar les funcions de Coordinador queda sotmès al marc legal establert per la vigent legislació que regula les Contractacions de les Administracions Públiques.

Amb caràcter específic li correspon exercir les següents funcions:

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat previstos a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.

- Coordinar les activitats de l’obra pe garantir que els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms apliquin els principis preventius abans citats, en particular en el que es refereix a les activitats relacionades amb la prevenció de riscs.

- Revisar el Pla de Seguretat i Salut elaborat per l’empresa adjudicatària de les obres,emetent el corresponent informe i aixecant el mateix juntament al citat Pla a l’Administració contractant per la seva aprovació. Aquesta actuació, se formalitzarà en tantes quantes modificacions del pla aprovat, derivades del canvi en les circumstàncies objectives, es produeixin durant el desenvolupament de les obres.

- Organitzar la coordinació de les activitats empresarials previstes a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.

- Coordinar les accions i funcions de control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.

- Adoptar les mesures necessàries per que solament les persones autoritzades puguin accedir a les obres.

- Assumir la gestió del Llibre d’Incidències, realitzant les anotacions oportunes al mateix quan així el demanen les circumstàncies sobrevingudes a l’obra, les quals impliquin un incompliment del previst al Pla de Seguretat i Salut i suposi per la seguretat dels treballadors, havent de, en aquest cas, en un termini de 24 hores, remetre a la Inspecció de Treball còpia d’aquesta anotació als efectes que procedeixin.

Donat que el citat Llibre de incidències tenen accés la Direcció Facultativa, el contractista principal, els subcontractistes, els treballadors autònoms i els representants del treballadors, amb la capacitat reconeguda de realitzar al mateix les anotacions que procedeixin, es fa extensiva a aquesta circumstància, l’obligatorietat de

(19)

notificació a les instàncies dependents de la Inspecció de Treball abans esmentada.

- La notificació a la Inspecció de Treball esmentada al punt anterior, haurà de realitzar-se així mateix al contractista afectat per la incidència, així com als representants dels treballadors dels mateix. - Quan les circumstàncies anòmales observades a l’obra s’estimi que

constitueixin un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors, a més de realitzar la anotació corresponent al Llibre d’incidències, el Coordinador podrà disposar la paralització del tall afectat o, si escau, de la totalitat de l’obra, complint a continuació l’obligació de notificació abans ressenyada als diferents intervinents de l’obra (Administració de Treball, Direcció Facultativa, Contractistes, representants dels treballadors, etc).

- Comprovarà especialment l’adequada dotació d’equipaments i serveis per als treballadors establerts al Pla de Seguretat i Salut.

- Així mateix assistirà i verificarà el correcte desenvolupament de les preceptives reunions formatives en matèria de seguretat i salut impartides al treballadors.

Director de Control de Qualitat i Mediambiental

En cas de no existir, les seves funcions seran assumides pel Director d’Execució de l’obra.

- Redactarà i, si escau, ampliarà, el Protocol de Control de Qualitat i mediambiental, establert al Projecte.

- Assistirà a l’obra per documentar tècnicament la recepció dels materials d’acord amb el Codi Tècnic, les Normes UNE i demés Reglaments d’aplicació.

- Dirigirà i planificarà les Proves de Servei en totes les fases de l’obra, incloent les instal·lacions.

- Dels laboratoris que proposi l’empresa adjudicatària per realitzar els assajos esmentats, determinarà els més idonis.

En quant a la gestió de residus es durà a terme d’acord amb el protocol establert pels Reglaments vigents i al Projecte, en especial en el Pla de Gestió de Residus. Es vigilarà especialment en obra el compliment d’aquest Pla.

- Elaborarà un informe setmanal, indicant els punts d’abocament dels materials contaminants i la classificació dels mateixos, acompanyat de documentació tècnica i gràfica.

(20)

3.- ACTUACIONS PREVIES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 3.1.- En relació a la redacció del Projecte

Amb caràcter general

- La redacció i gestió dels tràmits necessaris, recaptant tota la informació necessària dels Organismes i Entitats pertinents de les dades necessàries per a la correcta elaboració del Projecte d’Execució i el Estudi de Seguretat i Salut.

En relació al Projecte d’Execució

- confeccionar tota la documentació necessària, amb el nivell de detall que sigui precís per la total definició de les obres i instal·lacions corresponents.

- Elaborar, amb el grau d’exhaustibilitat que sigui necessari, la documentació gràfica i escrita dels projectes, i en particular de les instal·lacions que hauran de ser autoritzades per organismes oficials. - Subscriure un annex, firmat i rubricat per part de cadascú dels tècnics

de l’equip, i en l’àmbit de les seves respectives competències professionals, en el qual expressament es digui que el projecte redactat es correcte i complet; que les hipòtesi de càlcul utilitzades i els mètodes empleats son correctes; que existeixen errors, omissions, incorreccions o contradiccions entre els distints documents del projecte; que les medicions estan completes; que els quadres de preus son correctes i son conformes als preus reials de mercat i recullen totes les unitats d’obra i instal·lacions definides al projecte, i que els operacions aritmètiques de l’estat de medicions i pressuposts no contenen errors.

En relació a l’Estudi de Seguretat i Salut

- Realitzar-ho coordinadament amb el Projecte d’Execució i presentar-ho simultàniament amb el mateix, havent de coincidir en quant a quadres de preus, criteris de medició, plecs i demés documentació tècnica, de forma que el Estudi de Seguretat i Salut s’incorpori coherentment amb el Projecte d’Execució i formi un capítol més del mateix.

3.2.- Comprovació del Replanteig

- En el termini d’un mes a partir de la formalització del contracte amb el constructor de les obres, es practicarà l’acte de comprovació del replanteig de l’obra, estenent-se acta del seu resultat, en la forma i amb els efectes previstes a la LCSP. L’equip tècnic de l’obra firmarà

(21)

aquesta acta en nom de l’Ajuntament i serà el responsable del compliment d’aquest termini.

- No podrà iniciar-se l’obra sense que s’hagi estès acta de comprovació del replanteig o quan s’hagi constar en aquesta reserves que s’estimin fonamentades i impedeixin la seva iniciació, en aquest cas es suspendrà la mateixa fins que es dicti Resolució ordenant el seu inici o la suspensió definitiva.

3.3.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut

- Previ a l’inici de les obres, el Coordinador de Seguretat i Salut en execució d’obra haurà de revisat el Pla de Seguretat i Salut elaborat per l’empresa adjudicatària de les obres, emetent el corresponent informe i Acta d’Aprovació visat pel Col·legi Professional corresponent, aixecant el mateix juntament amb el Pla a l’Ajuntament.

- No es podrà iniciar les obres sense que s’hagi estesa, visada i entregada a l’Ajuntament l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut.

3.4.- Programa de Treballs

- La Direcció Facultativa haurà de, juntament amb l’empresa constructora adjudicatària de les obres, establir el programa de treballs, amb dates concretes d’inici i terminació i detall del desenvolupament temporal dels treballs, establint igualment la distribució mensual de costos.

- Aquest programa de treball haurà de ser aprovat per l’Ajuntament com pas previ al inici de les obres.

4.- ACTUACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DURANT EL PROCÉS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

4.1.- Certificacions mensuals ordinàries

- La direcció de l’obra realitzarà mensualment i en la forma i condicions que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, la medició de les unitats d’obra executades durant el període de temps anterior.

El Director d’Obra, tomant com base aquestes medicions i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a origen.

- No podrà omitir-se la redacció d’aquesta relació valorada mensual pel fet de que, en algú mes, l’obra realitzada hagi segut d’escassa entitat o inclòs nul·la, a menys que l’Ajuntament hagués acordat la suspensió de l’obra.

(22)

- L’obra executada es valorarà als preus d’execució material que figurin al quadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d’obra i als preus de les noves unitats d’obra no previstes al contracte que hagin segut degudament autoritzats.

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada al paràgraf anterior, se li augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitació i la xifra que resulti de l’operació anterior es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació, obtenint així la relació valorada que es aplicarà a la certificació d’obra corresponent al període de pago d’acord amb el contingut al Plec de clàusules Administratives Particulars del contracte.

- Simultàniament a la tramitació de la relació valorada, la Direcció d’Obra enviarà un exemplar al contractista a efectes de la seva conformitat o objeccions, podent aquest formular les al·legacions que estimi oportunes en un termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la recepció de l’esmentat document.

Transcorregut aquest termini sense formular al·legacions per part del contractista es considerarà atorgada la conformitat a la relació valorada. En cas contrari i d’acceptar-se en tot o part les al·legacions del contractista, aquestes es tindran en compte a l’hora de redactar la pròxima relació valorada o, en el seu cas, en la certificació final o en la liquidació del contracte.

- El Director d’Obra, damunt la base de la relació valorada, expedirà la corresponent Certificació d’obra en el termini màxim de 10 dies següents al període al que correspongui.

- Aquesta Certificació i relació valorada serà expedida en el model oficial que facilitarà l’Ajuntament i recollirà sota la seva personal responsabilitat, la totalitat de l’obra executada.

- De la Certificació es presentaran 3 còpies en paper (4 si la constructora endossa la certificació) firmades.

- Es presentarà en suport informàtic o bé mitjançant correu electrònic, un únic arxiu en format PDF que reculli, en el següent ordre, la imatge escanejada de la Certificació firmada, la relació valorada i les actes de preus contradictoris si escau. Aquest arxiu haurà d’estar protegit i firmat electrònicament per la Direcció Facultativa.

- Tant la Certificació com el arxiu electrònic hauran d’estar disponibles per la seva tramitació a l’Ajuntament abans del dia 10 del mes següent al que se certifica.

- La certificació no podrà ometre’s pel fet de que hagi segut d’escassa entitat i inclòs nul·la, almenys que l’Ajuntament hagi acordat la suspensió de l’obra.

- Les Certificacions d’obra executada es valoraran als preus que figuren al pressupost de contracta, excloent l’IVA, aplicant al mateixos la baixa resultant de l’adjudicació i afegint damunt la quantitat resultant l’IVA. Tindran caràcter provisional, quedant subjectes a les modificacions o

(23)

rectificacions que procedeixin al realitzar-se la liquidació final, no suposant, per tant, ni recepció ni aprovació de les obres executades. 4.2.- Informe mensual de l’obra

L’execució del treballs donarà lloc a un informe mensual de control geomètric i vigilància de l’obra incloent, però no limitant-se a:

- Replantejos; relacions valorades, preparació de medicions i certificacions; materials; vigilància sistemàtica dels processos de posta en obra de les distintes unitats; toma de dades per, i elaboració de, els possibles modificats de projecte.

- Seguiment del Pla d’Obra.

- Informes de resultats i incidències

Aquest informe mensual es redactarà pel Director d’Execució de l’Obra juntament amb el Director d’Obra i es denominarà, d’ara en davant, Informe Mensual de Seguiment de l’Obra (IMSO), en el qual s’especificaran, para cada part de l’actuació o unitat executada en el mes a que es refiera l’informe, els següent punts:

- 1º. Visualització de l’actuació executada, mitjançant documentació fotogràfica i localització en plànols apropiats. S’obrirà una fitxa de seguiment per unitat o grup d’unitats d’obra.

- 2º. Documentació del Control d’Execució de les unitats o parts de l’obra executades.

- 3º. S’inclourà les interpretacions dels documents contractuals realitzats per la Direcció Tècnica, i les modificacions als Plànols a la vista de les circumstàncies no previstes al projecte i, en el seu cas, aprovades.

Es portarà un Llibre d’Incidències en el qual es recollirà totes les incidències del coneixement del qual pugui ser útil en fases posteriors. Aquets Llibre haurà de ser subscrit pel Director d’Obra.

- 4º. Seguiment del grau d’execució de l’obra. Te por objecte garantir el compliment del programa de treballs i per tant el termini d’execució emetent els corresponents informes.

o Es realitzarà el seguiment dels programes de treballs presentats pels contractistes completant els gràfics previstos per aquest seguiment amb una periodicitat mensual, informant de les desviacions significatives en la mesura que aquestes es vagin produint. Així mateix, s’informarà respecte pròrrogues o suspensions temporals generals o parcials.

(24)

o Seguiment de la programació, referit a les diverses obres elementals del Projecte, quantificant els desfases mes assenyalats que es produeixin.

o Mensualment es reprogramarà l’obra plasmant´ho en un Diagrama de Gant, ajustat a la realitat de l’obra.

L’IMSO es presentarà tots els mesos que duri l’actuació juntament a la Certificació d’Obra.

Aquest IMSO inclourà els dades i informacions que correspon donar al constructor. També s’inclouran, si escau, els resultats d’altres assajos o probes que poguessin realitzar-se a petició de l’Ajuntament.

Inclourà fotografies de l’estat de les obres i còpia de les fulles corresponents del Llibre d’Ordres i Incidències, i còpia dels resultats d’assajos i controls efectuats.

Aquest informe s’emetrà encara que la Certificació sigui de 0€, i contendrà la informació referent a les previsions de noves unitats d’obra l’execució de la qual estigui pendent de l’autorització així com el temps de demora imputable a les mateixes. S’informarà així mateix, aquelles partides la valoració de la qual sigui exclusivament a l’augment de medició (fins el 10% dels pressupost contractat) i aquelles altres l’execució de les quals sigui indispensable per raons de grau emergència.

4.3.- Recepció i liquidació de les obres

El constructor comunicarà per escrit a l’equip tècnic de l’obra la data prevista per la seva terminació, amb una antelació mínima de 45 dies hàbils.

Al final de l’obra, las Direcció Facultativa presentarà a l’Ajuntament la següent documentació:

- Sol·licitud de Recepció d’Obra

- Documentació Final d’Obra descrita al annex I - La descrita al punt següent

La recepció de les obres es realitzarà com a màxim dins del mes següent a la terminació del termini contractual, a tal fi, l’equip tècnic de l’obra convocarà al constructor el dia i hora assenyalat per l’Ajuntament.

La medició general de l’obra, Certificació Final i Liquidació es realitzaran conforme a l’estipulat a la LCSP.

(25)

Totes les reclamacions que estimi el constructor respecte a la medició i liquidació seran dirigides a l’Administració per escrit a través de l’equip tècnic de l’obra, i amb ell l’informe d’aquest.

Condicions i documentació en l’execució de les obres

A més de la documentació referida a l’annex de “documentació final d’obra” es tindrà en compte qualsevol altra descrita en aquest plec i la que s’hagués omès però fossi necessària. Igualment s’haurà de tindre en compte les següent condicions i documentació:

- A. Generalitats

1.- Les obres de construcció de l’edifici es durà a terme amb sujecció al projecte i a les seves modificacions autoritzades pel Director d’Obra prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a las instruccions del Director d’Obra i del Director de l’Execució de l’Obra.

2.- Durant la construcció de l’obra s’elaborarà la documentació exigida.

3.- Quant en el desenvolupament de les obres intervinguin diversos tècnics per dirigir les obres de projectes parcials, segons les seves respectives competències, hauran els següents controls:

 Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que es subministren a les obres d’acord al punt B  Control d’execució de l’obra d’acord amb el punt C

 Control de l’obra terminada d’acord amb el punt D - B. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes

El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfacin l’exigit al projecte. Aquest control comprendrà:

 Control de la documentació dels subministres, d’acord al punt (a)

 Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneitat d’acord amb el punt (b)

 Control mitjançant assajos d’acord amb el punt (c) (a) Control de la documentació dels subministres

Les subministradors entregaran als constructor, el qual les facilitarà al Director d’Execució de l’Obra, els documents

(26)

d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment i, si escau, pel projecte i per la Direcció Facultativa. Aquesta documentació comprendrà, al menys, els següent documents:

• Els documents d’origen, fulla de subministrament i etiquetat

• El Certificat de Garantia del fabricant, firmat per persona física

• Les documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afecti als productes subministrats.

(b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions de idoneidad tècnica

El subministrador proporcionarà la documentació precisa respecte:

• Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides al projecte i documentarà, si escau el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l’establert al CTE.

• Les avaluacions tècniques de idoneidad per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amn l’establert al CTE, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.

El Director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació sigui suficient per l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

(c) Control de recepció mitjançant assajos

Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assajos i proves damunt alguns productes, segons l’establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat al projecte o ordenats per la Direcció Facultativa.

La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts al projecte o indicats per la Direcció Facultativa damunt el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

(27)

- C. Control d’execució de l’obra

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la seva correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i demés controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb l’indicat al projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la Direcció Facultativa. En la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de gestió de qualitat que ostenten els agents el quals intervenen, així com les verificacions que, si escau, realitzen les entitats de control de qualitat de l’edificació.

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferent productes, elements i sistemes constructius.

En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques de idoneidad per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors. - D. Control de l’obra terminada

En l’obra terminada, bé damunt l’edifici al seu conjunt, o bé damunt les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment terminades, hauran de realitzar-se, a més de les que puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i probes de serveis previstes al projecte o ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable.

La Direcció Facultativa velarà pel compliment de la retirada, abans de la recepció, de tots els cartells d’obra així com de qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització definitiva de l’edifici.

4.4.- Compliment dels terminis

L’Equip Tècnic de l’obra remetrà tres mesos abans de la terminació del termini d’execució, un informe en el qual haurà de constar la possibilitat o impossibilitat del compliment d’aquest termini.

En cas de sol·licitud de pròrroga per part del constructor, el Director d’Obra tramitarà aquesta degudament informada i justificada.

(28)

L’Equip Tècnic de l’obra remetrà a l’Ajuntament, amb antelació suficient, un escrit en el qual s’informi de la possibilitat de recepcionar l’obra.

4.5.- Altres consideracions a tindre en compte - Incidències durant l’obra

En el cas de que es produïssin incidències (modificacions de les obres, paralització, incompliment de la constructora...) no previstes durant l’execució, i que hagin de produir una actuació de l’Administració es pondran immediatament en coneixement de l’Ajuntament, i mestres tant, s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per impedir o minorar els possibles danys als interessos d’aquesta, tot segons establert la legislació vigent de Contractes de l’Administració Pública.

En aquest cas, en el termini màxim de 15 dies, l’Equip Tècnic de l’obra haurà de realitzar un informe expresso i exclusiu el qual presentarà amb independència de la Certificació, en el qual farà constar la urgència a l’Ajuntament.

El Director d’obra no podrà ordenar modificacions del projecte durant el procés de construcció, encara que no suposi increment en el preu contractat (materials, traçat de instal·lacions, etc), sense el coneixement i l’aprovació de l’Ajuntament, i en qualsevol cas sense que s’efectuï la tramitació que a tal efecte estableix la Llei de Contractes del Sector Públic.

En cap cas, l’Ajuntament consentirà l’execució de les obres no autoritzades prèviament excepte en el que es disposa respecte obres d’emergència a la vigent legislació, essent la Direcció d’Obra responsable, si s’han ordenat obres no autoritzades prèviament.

Si l’empresa adjudicatària de l’obra ha ofert millores al projecte, l’Ajuntament acceptarà les que consideri com a tal, i que han de quedar reflexes al contracte d’obra. El Director de l’Obra acceptarà les mateixes sense que suposi una modificació al projecte, substituint les partides que s’ofereixen per les inicials del projecte o reflectint sense cost a la Certificació que correspongui les que no substitueixin cap partida.

- Llibre d’ordres

L’ajuntament entregarà diligenciat el Llibre d’Ordres i Incidències a l’Equip Tècnic de l’obra, immediatament abans de l’Acta de Replanteig de l’Obra.

(29)

Totes les ordres, instruccions i circumstàncies sobrevingudes durant el procés constructiu han de quedar reflexes al Llibre d’Ordres.

Les instruccions que en interpretació tècnica del projecte doni el Director Facultatiu al contractista, hauran de ser ratificades per escrit per que siguin vinculants a totes les parts.

Juntament a la sol·licitud de recepció de les obres, el Llibre d’Ordres degudament complimentat serà entregat a l’Ajuntament, quedant en possessió del mateix per la seva incorporació a l’expedient.

- Documentació Final d’Obra complementària

Rebuda l’obra per l’Ajuntament, l’Equip Tècnic de l’obra haurà d’entregar a aquest, per la seva incorporació a l’expedient la següent documentació complementària: Projecte Final d’Obra, anàleg al Projecte d’Execució el qual reculli totes les especificacions i variacions que hagi hagut durant l’obra, en especial:

o Quadre resum de superfícies de l’edifici, el qual reflecteixi les dimensions finals de l’edifici.

o Plànols el quals hagin sofert variacions en les dimensions del projecte durant el procés de construcció, els quals han de recollir les mesures de les diferents plantes, alçats, seccions, etc... i especialment els canvis produïts al traçat de les instal·lacions respecte al projecte inicialment aprovat.

o Fotografies en color de l’interior i exterior de les obres finalitzades. o Instruccions d’Ús i Manteniment, incloent Pla de Manteniment de

l’Edifici en compliment amb el CTE.

o Informes del resultat del Pla de Control de Qualitat realitzat a l’obra, en especial de les proves finals de subministrament i de funcionament.

o Relació dels materials utilitzats, en especials de acabats, indicant la seva identificació comercial, subministrador, direcció i telèfon de contacte.

o Relació de subcontractes les quals han intervingut a l’obra, indicant direcció, persona de contacte i telèfon.

o Garanties específiques dels materials i subcontractes, especialment dels treballs de impermeabilització, motoritzacions i instal·lacions.

o Llistat de material de reposició. o Clauer identificat

La documentació Final d’Obra es presentarà amb la mateixa enquadernació i format que el projecte corresponent.

(30)

- Permesos i Autoritzacions

El Director d’Obra ha d fer les previsions necessàries per que, al moment de la recepció s’hagin obtingut tots els permesos de instal·lacions precisos para el seu funcionament (electricitat, gas, calefacció, subministrament d’aigua, evacuació d’aigües residuals...) de manera que les edificacions, vials i xarxes de serveis puguin ser entregades pel seu ús al que es destinen.

- Classificació energètica

S’haurà d’acreditar i certificar que l’edifici disposa de la classificació energètica projectada, mitjançant les pertinents proves de laboratori, estudis i càlculs necessaris.

- Informe de devolució de garantia de l’obra

Una vegada finalitzat el termini de garantia i a requeriment de l’Ajuntament, la Direcció Facultativa haurà d’emetre informe respecte a l’estat de l’obra i si procedeix o no la devolució de la garantia.

PRESSUPOST. CALCUL DEL HONORARIS DE CADASCUNA DE LAS FASES

1.- CALCUL DELS HONORARIS

Es calculen els honoraris de tots els treballs a realitzar segons el “Baremo

Orientativo para el calculo de los honorarios anteriormente estipulados por el COAIB)”.

Els honoraris H corresponents a obres de nova planta s’obtindrà en funció del Pressupost Base d’Aplicació, d’acord amb la següent formula:

H = PBA x CS x GC, essent: H: Honoraris totals en euros

PBA: Pressupost Base d’Aplicació en euros

CS: Coeficient segons la superfície de l’obra (taula 1) GC: Grau de complexitat de l’obra (taula 2)

PBA= Pressupost del Projecte Bàsic redactat per l’arquitecte Arnau Gual Capllonch: 715.317,74 €

CS= Per una superfície de 1995,08 me aproximadament, segon Projecte Bàsic: 7,8%

(31)

H = 715.317,74 x 1,00 x 7,8% = 55.794,78 €

Càlcul del honoraris segons les diferents fases de l’obra: 1.1.- Projecte d’execució

30% dels honoraris (H): 16.738,43 €

Aquest honoraris inclouen, si escau, els tràmits a les Administracions.

1.2.- Estudi de Seguretat i Salut

H = ((Ps x E) x Ia) /100: 2.532,22 €

Essent: Ps: pressupost de Seguretat (14.306,35 € segons projecte)

E: coeficient segons Ps (11,8) Ia: Index d’actualització (1,5) 1.3.- Projecte de Instal·lacions

Per fer un càlcul aproximat d’aquest honoraris, s’utilitza la mateixa fórmula que pel Projecte d’Execució, tenint en compte, pel càlcul del PBA, solament els capítols relacionats:

P. de sanejament: H = 21.459,53 x 1,00 x 7,8% = 1.653,84 € P. de fontaneria: H = 42.919,06 x 1,00 x 7,8% = 3.347,68 € P. d’Electricitat: H = 35.765,89 x 1,00 x 7,8% = 2.789,74 € 1.4.- Informes per l’adjudicació de les obres

0,3%PBA: 2.145,95 €

1.5.- Director d’Obra

25% dels honoraris (H): 13.948,70 €

1.6.- Director de l’Execució Material de l’Obra 25% dels honoraris (H): 13.948,70 €

1.7.- Coordinador en matèria de Seguretat i Salut H = ((Ps x E)/100) x 1,88 x Ia 4.760,57 €

Essent: Ps: pressupost de Seguretat (14.306,35 € segons projecte)

E: coeficient segons Ps (11,8) Ia: Index d’actualització (1,5) 1.8.- Control de Qualitat

1% del PEM: 7.153,17 €

(32)

El càlcul dels honoraris en el cas de que s’hagin de modificar els plànols durant el transcurs de les obres, s’obtindrà aplicant la següent fórmula:

H reforma = P. estimatiu x CS x Fase a modificar

Essent: P. estimatiu: Preu unitari mig de les obres x Σ capítols a modificar afectats segons la taula I

CS Coeficient en funció de la superfície afectada segons la taula II

Davant la impossibilitat de calcular els honoraris d’aquests treballs, es calcularan durant el transcurs dels mateixos.

1.10.- Documentació Final d’Obra

10% dels honoraris (H) 5.579,48 €

La documentació inclou l’Acta de Recepció, Relació identificativa del Agent participants en l’obra i obtenció de la Documentació de Control de Qualitat; Redacció de les “Fitxes d’Ús i Manteniment” i de les “Instruccions d’Ús i Manteniment”; Redacció de plànols de l’estat final de l’obra.

1.11.- Liquidació i recepció

5% dels honoraris (H): 2.789,74 € QUADRE RESUM D’HONORARIS

TREBALL HONORARIS % Projecte d'execució 16.738,43 € 21,63 Estudi de Seguretat 2.532,22 € 3,27 P. Instal·lacions - Sanejament 1.653,84 € 2,14 P. Instal·lacions - Fontaneria 3.347,68 € 4,33 P. Instal·lacions - Electricitat 2.789,74 € 3,60 Informes adjudicació 2.145,95 € 2,77 Direcció Obra 13.948,70 € 18,02

Direcció Execució Obra 13.948,70 € 18,02

Coordinador 4.760,57 € 6,15

Control de Qualitat 7.153,17 € 9,24 Documentació Final d'Obra 5.579,48 € 7,21 Liquidació i recepció 2.789,74 € 3,60

TOTAL 77.388,22 € 100

IVA 21% 16.251,53 €

(33)

Tots els gastes de visat i altres dispeses estan inclosos als honoraris abans detallats.

Els treballs s’aniran abonant conforme es vagin realitzant i aplicant el tant per cent segons els honoraris oferts.

Es cas que no fossi necessària la realització dels projectes de instal·lacions, es descomptarà proporcionalment a la baixa presentada en l’oferta, segons els tants per cents de la taula anterior.

CRITERIS PER PUNTUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes es puntuaran segons la valoració econòmica. Obtindrà mes punts l’oferta més econòmiques.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

El Projecte d’Execució, el Pla de Control de Qualitat, l’Estudi de Seguretat i Salut i, en general, tota la documentació que sigui precís pel començament de les obres, s’entregaran a l’Ajuntament en el termini d’un mes una vegada formalitzat el contracte.

A la resta de treballs se li afegiran els terminis segons el desenvolupament natural de les obres.

ANNEXE

Taula I. % dels capítols

Moviment de terres 6% Fonaments 8% Estructures 22% Tabiqueria 12% Cobertes 5% Sanejament 3% Fontaneria 6% Electricitat 5% Fusteria 10% Paviments 9% Alicatats 5% Revestiments continus 9%

(34)

Taula II. Coeficient de superfície CS METRES CS Fins 50 m2 12,00% De 50 a 100 m2 11,50% De 10 a 150 m2 10,90% De 150 a 200 m2 10,40% De 200 a 250 m2 10,10% De 250 a 300 m2 9,80% De 300 a 350 m2 9,70% De 350 a 400 m2 9,60% De 400 a 450 m2 9,50% De 450 a 500 m2 9,30% De 500 a 600 m2 9,10% De 600 a 700 m2 8,90% De 700 a 800 m2 8,60% De 800 a 900 m2 8,40% De 900 a 1.000 m2 8,30% De 1.000 a 1.200 m2 8,20% De 1.200 a 1.400 m2 8,00% De 1.400 a 1.600 m2 7,90% De 1.600 a 2.000 m2 7,80% De 2.000 a 2.500 m2 7,60% De 2.500 a 3.000 m2 7,30% De 3.000 a 3.500 m2 7,20% De 3.500 a 4.000 m2 7,00% De 4.000 a 5.000 m2 6,80% De 5.000 a 6.000 m2 6,70% De 6.000 a 7.000 m2 6,60% De 7.000 a 8.000 m2 6,50% De 8.000 a 9.000 m2 6,40% De 9.000 a 10.000 m2 6,20% De 10.000 a 12.000 m2 6,10% De 12.000 a 14.000 m2 6,00% De 14.000 a 16.000 m2 5,90% De 16.000 a 18.000 m2 5,80% De 18.000 a 20.000 m2 5,60% De 20.000 a 25.000 m2 5,50% De 25.000 a 30.000 m2 5,40% De 30.000 a 35.000 m2 5,30% De 35.000 a 40.000 m2 5,20% De 40.000 a 50.000 m2 5,00% De 50.000 a 65.000 m2 4,90% De 65.000 a 80.000 m2 4,80% De 80.000 a 100.000 m2 4,70% De 100.000 a 120.000 m2 4,60% De 120.000 a 140.000 m2 4,40% De 140.000 a 180.000 m2 4,30% De 180.000 a 200.000 m2 4,20% Més de 200.000 m2 4,10%

(35)

I perquè resti els efectes oportuns lluir el present informe a Santa Margalida, 28 de gener de 2014.

L’Aparellador Municipal Maria Marqués Garcia

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :