Primera La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.

10  Download (0)

Full text

(1)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2006, del director general de Planificació i Ordenació Territorial, per la qual es concedeixen subvencions, amb càrrec a la convocatòria 2006, per a realitzar determinades actuacions al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. [2006/8628] Vista l’Ordre de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es convoquen i s’aproven les bases reguladores de les ajudes gestionades per la Direcció General de Pla-nificació i Ordenació Territorial per a l’exercici (DOGV núm. 5.145 del 19.11.2005), siguent l’import a concedir l’any 2006 de 119.230’00 €, d’acord a l’ordre de 21 de març de 2006 de la Conselleria de Terri-tori i Habitatge (DOGV NÚM 5.229 de 29.03.06).

Vist que les sol·licituds presentades per a 2006 han estat exami-nades i avaluades per la comissió regulada en la base novena, de l’annex I de l’ordre de la convocatòria que ha proposat de concedir 34,00 €/fanecada aplicant, sobre aquesta quantitat fixa, un percentat-ge progressivament decreixent sobre cadascun dels següents trams de superfície:

de 0,01 fins a 5,00 fanecades 100%

de 5,01 fins a 20,00 fanecades 90%

de 20,01 fins a 75,00 fanecades 80%

de 75.01 fanecades endavant 70%

Atés que s’hi han aplicat els criteris d’avaluació estipulats en el paràgraf segon de l’article 5, l’annex I de la convocatòria.

Vista la proposta d’adjudicació que eleva la comissió tècnica i, d’acord amb el Punt primer, D),2.a) de la Resolució de 13/08/03, del conseller de Territori i Habitatge, sobre delegació de l’exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOGV 22.08.2003), resolc

Article primer

Concedir als beneficiaris que es relacionen en l’annex I les ajudes que s’esmenten,

Article segon

Desestimar les sol·licituds que es relacionen en l’annex II, pels motius ressenyats.

DISPOSICIONS FINALS Primera

Aquesta resolució vigirà des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Segona

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contencioso administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà al de la seua publicació, davant de la Sala del Contencioso administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Tot d’acord amb els articles 10 i concordants de la Llei 29/98, del 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contencioso administrativa.

València, 5 de juliol de 2006. – director general de Planificació i Ordenació Territorial: Pedro Grimalt Ivars

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2006, del director general de Planificación y Ordenación Territorial, por la que se conceden subvenciones, con cargo a la convocatoria 2006, para realizar determinadas actuaciones en el Parque Natu-ral de la Marjal de Pego-Oliva. [2006/8628]

Vista la Orden de 17 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se convocan y aprueban las bases reguladoras de las ayudas gestionadas por la Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial para el ejercicio 2006 (DOGV núm. 5.145, del 19.11.2005), siendo el importe a conceder en el año 2006 de 119.230,00 € de acuerdo con la Orden de 21 de marzo de 2006 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, (DOGV núm. 5.229 del 29.03.06).

Resultando que las solicitudes presentadas para 2006 han sido examinadas y valoradas por la comisión regulada en la base novena, del anexo I de la orden de la convocatoria que ha propuesto conceder 34,00 €/hanegada, aplicando, sobre esta cantidad fija, un porcentaje progresivamente decreciente sobre cada uno de los seguientes tramos de superficie:

de 0,01 hasta 5,00 hanegadas 100%

de 5,01 hasta 20,00 hanegadas 90%

de 20,01 hasta 75,00 hanegadas 80%

de 75,01 hanegadas en adelante 70%

Considerando que se han aplicado los criterios de valoración esti-pulados en el párrafo segundo del artículo 5, del anexo I de la con-vocatoria.

Vista la propuesta de adjudicación que eleva la comisión técnica y, de acuerdo con el Punto primero, D),2.a) de la Resolución de 13 de agosto de 2003, del conseller de Territorio y Vivienda, sobre delega-ción del ejercicio de competencias en determinados órganos de la Conselleria (DOGV 22.08.2003), resuelvo

Artículo primero

Conceder a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I las ayu-das que se citan.

Articulo segundo

Desestimar las solicitudes que se relacionan en el anexo II por los motivos reseñados.

DISPOSICIONES FINALES Primera

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publi-cación en el Diari Oficial de la Generalitat.

Segunda

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-va, se podrá interponer un recursos contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publica-ción, delante de la Sala del Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. De acuerdo con los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/98, de 13 de julio, Regula-dora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.

Valencia, 5 de julio de 2006. – director general de Planificació i Ordenació Territorial: Pedro Grimalt Ivars

(2)

ANNEX I

NOM COGNOMS DNI SUP IMPORT

MARIA ALCINA ALCINA * 21598608K 6,02 201,21

ROSA ALCINA LLORT 21555538F 2,19 74,46

JOAQUINA ALCINA LLORT 21555469F 3,16 107,44

ROSA ALEMANY ABAD 74077796V 1,64 55,76

CARMEN ALEMANY COTS 21557019Q 2,6 88,40

FERNANDO ALEMANY GINER 28989516V 20,64 646,46

VICENTE ALEMANY SENDRA 21583457G 8,99 292,09

PASCUAL ANDRES FEMENIA 21630190R 1,34 45,56

CARLOS ANDRES MAS 21557176N 3,5 119,00

BAUTISTA ARBONA NAYA 21557352G 4,45 151,30

ANDRES BALAGUER DOMINGUIS 21557283G 2,92 99,28

TERESA BALAGUER DOMINGUIS 74072801J 3,27 111,18

RAFAEL BAÑULS AGUD 74081492X 8,84 287,50

JUAN JOSE BAÑULS FERRANDO 21620221Z 2,79 94,86

DOLORES BAÑULS GARCIA. 21583120N 5,02 170,61

VICENTE BAÑULS MIRALLES 21598661M 3,42 116,28

ROSA BAÑULS MIRALLES 21556166Z 3,05 103,70

JUAN BAÑULS ORTOLÁ 22148571P 4,52 153,68

FERNANDO BAÑULS SENDRA 21598521A 3,34 113,56

REMEDIOS BAÑULS TAMARIT 74074348L 5,27 178,26

ROSARIO BAÑULS TAMARIT 21598985F 5,72 192,03

ENCARNACIÓN BAÑULS VIDAL 21555692T 8 261,80

VICENTE BAY SENDRA 21556802Y 3,89 132,26

VICENTE BERTOMEU PEIRO 19912469N 1 34,00

FERNANDO BOLTA FALGAS 21598467H 23,87 734,57

CONSUELO BOLTA FALGAS 21598903V 3,75 127,50

CONSUELO BOLTA GARCIA 21555737E 13,23 421,84

JOSEFA BOLTA GARCIA 21554148C 4,69 159,46

JOSEFA BOLTA MARCO 21366406G 9,35 303,11

LUIS BOLTA ORTOLA 21553417W 2,6 88,40

JOSEFA BOLUFER PASTOR 21557725D 3,52 119,68

Mª DOLORES BOLUFER PONS 74077812X 4,48 152,32

DOLORES BOLUFER RIBERA 21556501G 1,49 50,66

ROSA BOLUFER SENDRA 21598586E 1,95 66,30

ANGEL BONDIA DOMINGUIS 74074344S 1,5 51,00

RAFAEL BORDES FERRANDO 19965269G 4,9 166,60

CARLOS BORDES ORTOLA 21598485J 15 476,00

VICENTE BORDES ORTOLA 21553202V 2,3 78,20

FRANCISCA BORDES SASTRE 21598588R 4,15 141,10

RAFAEL BORDES SENDRA 21552714N 4,47 151,98

FERNANDO BORDES SISCAR 21554765Q 1,85 62,90

CARLOS BORDES SISCAR 21553495B 2,87 97,58

MERCEDES BORONAT ALEMANY 21605521B 11,46 367,68

PATROCINIO BRIONES PEREZ 21556912R 2,68 91,12

DOLORES CABRERA BAY 74074254V 4,34 147,56

CONSUELO CABRERA CARDONA 21557433Q 11,41 366,15

Mª CONSUELO CABRERA ESCRIVA 74077870E 3,64 123,76

VICENTA CABRERA ESCRIVA 21629658K 4,53 154,02

ROSA CAMBRILS BORDES 21556134M 2 68,00

ELVIRA CAMBRILS MIRALLES 74078041D 3,67 124,78

DOLORES CAMBRILS PASCUAL 21557877T 2,61 88,74

VICENTE CAMPS VICENS 19959256V 6,32 210,39

MARIA LUZ CAÑAMAS FRANQUEZA 22615434V 18,06 569,64

JOSE CANET MIRALLES 21552705A 7,85 257,21

MILAGROS CARDONA COLUBÍ 19960228T 3,04 103,36

ROSA CARDONA GARCIA 21555994A 12,73 406,54

FERNANDO CARDONA SENDRA 21583195H 5,34 180,40

CARMEN CARRIO PASTOR 21556455G 3,6 122,40

JOSE CARRIO PASTOR 21556590R 3,6 122,40

Mª TERESA CATALA ESCRIVA 73900628H 2,95 100,30

JESUS Mª CERDA DONAT 22553604B 6,6 218,96

ROSARIO CERESOLA COMPANY 74077850W 4,45 151,30

FERNANDO CERESOLA PIERA 21554325J 4,43 150,62

FERNANDO CERESOLA SISCAR 21598263K 1,72 58,48

VICENTA COLOMAR IBIZA 73892672C 1,75 59,50

DOLORES COLOMINA SENDRA 21554816K 4,88 165,92

JOSEFA COSTA SERVER 21559028R 7,5 246,50

ROSA COTS MOLLA 19918146P 1,74 59,16

JOSE DESCALS MOLL 21554203Y 6,74 223,24

CARMEN DIEZ GUERRERO 21554319F 2,09 71,06

(3)

JOSEFA DOMENECH CARDONA 21554965D 7,5 246,50

FERNANDO DOMENECH ESCRIVA 19770100J 2,92 99,28

JAIME DOMENECH MESTRE 02431419C 4,8 163,20

RAMON DOMINGUIS COTS 21553860P 4,23 143,82

ENCARNACIÓN DOMINGUIS FERRER 19959231S 3,99 135,66

PASCUALA DOMINGUIS MARCO 21598874B 8,46 275,88

FERNANDO ESCRIVA DOMENECH 21598914M 1,12 38,08

JUAN BAUTISTA ESCRIVA DOMENECH 21555748X 3,73 126,82

TERESA ESCRIVA GOMEZ 21598555Z 8,3 270,98

ROSARIO ESCRIVA GUITART 21608664A 4 136,00

JOSEFA ISABEL ESCRIVA GUITART 19969254X 3,83 130,22

ADELA ESCRIVA PEREZ 21598533S 1,58 53,72

DESAMPARADOS ESCRIVA SASTRE 21555296H 2,32 78,88

LEOPOLDO ESCRIVA SENDRA 19960232G 11,2 359,72

JOAQUÍN ESTELA CORTES 74074086X 1,83 62,22

ROSARIO ESTELA SASTRE 74072770M 2,14 72,76

JOSEFA FELIU ALEMANY 74081343E 3,15 107,10

ANA FELIU FEMENIA 19957534C 0,9 30,60

FERRAN FEMENIA MARCO 21618851R 2,5 85,00

FRANCISCA FEMENIA TORRES 21556716N 1,97 66,98

CARLOS FERRANDO BRIONES 21556633K 2,14 72,76

TERESA FERRANDO ESCRIVA 21554116B 4,03 137,02

JOSEFA FERRANDO FERRANDO * 21556100V 8,73 284,14

FERNANDO FERRANDO GINER 21598325Z 5,02 170,61

JOAQUIN I FDO. FERRANDO GINER 19962897R 3 102,00

CARMEN FERRANDO ORTOLA 21617231Z 5 170,00

VICENTE FERRANDO ORTOLA 21296711E 2,19 74,46

TERESA FERRANDO PEREZ 74077803R 1,28 43,52

ALVARO FERRANDO SIGNES 17301825Y 90,47 2497,59

JOSEFA FRANQUEZA ESCRIVA 21556669B 2,5 85,00

JOSEFA FRANQUEZA MILLET 21598534Q 1,43 48,62

VICENTA GARCIA COLLADO 19918893L 1,25 42,50

FERNANDO GARCIA COMPANY 19967179M 4,64 157,76

ENRIQUE GARCIA GARCIA 21268940N 7 231,20

DOLORES GARCIA GIMENO * 21555238Y 5,07 172,14

JOSE Mª GARCIA GUITART 21555955X 6,88 227,53

JOSEFA GARCIA GUITART 21556040A 10,72 345,03

JOSE GARCIA NADAL 21641254W 24,69 756,94

JOSE GARCIA SENDRA 21598821G 10,48 337,69

PILAR GARCIA SENDRA 21619911A 2,46 83,64

VICENTE GARI BERBERGALL 19964373M 10,3 332,18

CARMEN GILABERT MIRALLES * 21598528X 0,75 25,50

VICENTE GILABERT MIRALLES 21555273H 3,95 134,30

SALVADORA GINER MAS 21305663G 9,76 315,66

CARMEN GIRAO CATALA 19912354N 8,2 267,92

REMEDIOS GONZALEZ SASTRE 21554431G 5,43 183,16

FERNANDO GONZALEZ SENDRA 21556187N 6,57 218,04

CONSUELO GUITART SISCAR 21598818R 5,88 196,93

INMOBILIARIA BISBE B46293965 195,75 5003,25

INTER-REG. AGRICOLA SL B28133676 877,93 21239,13

SALVADOR LLORCA GISBERT 19918879M 1,5 51,00

ANTONIO LLORCA SANCHIS 31120847F 32 956,36

ROSA LUCAS MESTRE 74081046R 6 200,60

MARIA LUCAS MESTRE 21620625G 0,84 28,56

VICENTE MARCO PINTO 21557235W 3,79 128,86

JUAN MARTINEZ ESCRIVA 21552752G 11,43 366,76

TERESA MARTINEZ LLIDO 19916194B 4,89 166,26

CARMEN MARTINEZ SENDRA 21557276C 2,73 92,82

RAMON MAS ALMELA 74074053T 3,34 113,56

FERNANDO MAS ALMELA 21598253B 3 102,00

REMEDIOS MAS MARCO 21554502Y 10,12 326,67

PATROCINIO MAS MARCO 21554503F 1,8 61,20

MARIA ISABEL MAS VAYA 74078018D 5,5 185,30

CARMEN MAS VICENS 21553148D 6,39 212,53

DOLORES MENGUAL ALEMANY 21598430G 5,85 196,01

MARIA MENGUAL BAÑULS 19918449N 4 136,00

TERESA MENGUAL JOVER 21554217C 8,75 284,75

MARIA CONSUELO MENGUAL PASCUAL 74080976T 9,6 310,76

SALVADOR MENGUAL PASTOR 21552720H 3,83 130,22

VICENTE MENGUAL PONS 21559263Y 13,48 429,49

JOSE MENGUAL SISCAR 74074106F 5,41 182,55

JOSE MENGUAL VICENS 74072766R 1,02 34,68

MANUEL MIRA VICENS 19960343T 5,51 185,61

(4)

CARMEN MIRALLES BOLTA 21555948A 7,09 233,95

RAMON MIRALLES CAMBRILS 19960456K 2,93 99,62

ELVIRA MIRALLES CAMBRILS 74077637L 2,7 91,80

VALERIA I GERMA MIRALLES GOMAR 19849630D 13,97 444,48

FERNANDO MIRALLES SALVA 21556352Q 3,28 111,52

PILAR MOLL ORTOLA 74077560B 4,18 142,12

JOAQUIN MOLL PACHECO 21553921T 5,31 179,49

CARMEN MORERA PIERA 21556365Y 11,29 362,47

AMPARO MORERA SASTRE 21554261H 6,76 223,86

MARIA MORERA SENDRA 21598687P 3,09 105,06

CARMEN MORERA SENDRA 21598627V 5,26 177,96

DANIEL MORERA SENDRA 21553162T 2,65 90,10

ISABEL NADAL TOMAS 21555958J 4,4 149,60

FERNANDO NAYA PASTOR 21599009P 8,3 270,98

SEVERO NAYA VICENS 74077624Y 1,45 49,30

JOSE ORIHUEL BAÑULS 21632337D 3,19 108,46

FERNANDO ORIHUEL COMPANY 21554230X 4,75 161,50

ROSARIO ORTOLA ALEMANY 21598924S 4,96 168,64

JOAQUIN ORTOLA BORDES 21555680B 3,26 110,84

ENRIQUE ORTOLA FEMENIA 21554706A 1,54 52,36

JUAN MANUEL ORTOLA MIRALLES 19103756W 1,12 38,08

SALVADOR ORTOLA SENDRA 21598322B 3,56 121,04

JOSEFA ORTOLA TAMARIT 21598226F 29,14 878,34

JOSE PASCUAL BUIGUES 19367626Q 92,67 2549,95

FRANCISCO PASCUAL MENGUAL 21554324N 20 629,00

JOSE MARIA PASCUAL SASTRE 74077828A 2,31 78,54

VICENTE PASTOR ALENTADO 21598413X 18,92 595,95

FERNANDO PASTOR ARBONA 37448147F 2,14 72,76

DOLORES PASTOR CABRERA 19135376C 2,07 70,38

ROSARIO PASTOR MIRALLES 21557373W 5,5 185,30

MARIA PASTOR MIRALLES 21557372R 13,87 441,42

ISABEL PASTOR MIRALLES 21598560L 6,08 203,05

DOLORES PASTOR MIRALLES 21598918D 5,25 177,65

ROSA PASTOR MIRALLES 74074158J 5,25 177,65

CARLOS ANTONIO PASTOR NAVARRO 74077772Q 3,38 114,92

ADRIANA PASTOR NAVARRO 74080951K 1,04 35,36

Mª CARMEN PASTOR SALA 36233663S 4,31 146,54

MARIA PASTOR SENDRA 21554435P 1,77 60,18

JOSE PASTOR SISCAR 21608698Z 3 102,00

FERNANDO PASTOR SISCAR 21554360N 9,15 296,99

PASCUAL PASTOR SISCAR 21583109R 2,97 100,98

DOLORES PEÑA ORTOLA 21556840K 2,47 83,98

Mª ANGELES PERETO GISBERT 21619034T 1,68 57,12

ROSARIO PEREZ FERRANDO 74081099P 3,95 134,30

JOAQUIN PEREZ FERRANDO 74077704V 7,56 248,34

Mª CARMEN PEREZ FERRANDO 74084313W 7,5 246,50

FERNANDO PEREZ FERRANDO 21555899T 6,22 207,33

PILAR PEREZ FERRANDO 74077656S 7,65 251,09

JOSEFA PEREZ FERRER 21554122V 2,14 72,76

MILAGROS PEREZ MARTINEZ 74074329T 18,89 595,03

JOSE ALEJO PEREZ NADAL 21623531N 13,04 416,02

Mª DOLORES PEREZ SALA 74081041L 2,6 88,40

JOSEFA PIERA MIRALLES 21598825P 1,01 34,34

PASCUAL PIERA ORIHUEL 21556852X 1,22 41,48

ANGELA PIERA ORIHUEL 21556890W 2,19 74,46

FERNANDO PINTO MESTRE 21583230F 1,51 51,34

JUAN BAUTISTA PONS ASCO 74074776X 1,75 59,50

VICENTE A. PONS BERENGUER 74077697X 16,63 525,88

JOSE RAMON PONS BERENGUER * 21630230H 13,2 420,92

VICENTE PONS LLINARES 21559244X 1,77 60,18

JUAN PONS LLINARES 21559197D 1,11 37,74

ALFONSA PONS LUCAS 21559081P 7,03 232,12

JESUS PONS MENGUAL 21598212Q 9,74 315,04

VICENTA PONS MENGUAL 21559171Y 6,53 216,82

NIEVES PONS PONS 21559168A 7,82 256,29

SALVADOR PONS PONS 21558842E 4,67 158,78

Mª NIEVES PONS PONS 19506686H 4,49 152,66

ROSA Y JUAN PONS SERVER 21600114D 2,05 69,70

ROSARIO PONS VICENS 21555925A 2,22 75,48

JUANY HNOS. PONS VICENS 21600100H 10,41 335,55

JUAN PONS VIDAL * 21559187E 5,5 185,30

MIGUEL DANIEL VTE. PUCHALT MUÑOZ 73750782V 19,46 612,48

BAUTISTA PUIG MIRALLES 21598391B 0,84 28,56

(5)

ROSARIO RIBERA SANCHIS 21607469G 5,25 177,65

BAUTISTA RIERA BAÑULS 21555274L 3 102,00

VICENTE RIERA LLOPIS 20143374C 57,92 1663,46

ENCARNACIÓN ROCHER PUIG 21598474W 3,26 110,84

FERNANDO-JOSEFA ROCHER VICENS 21598496R 3 102,00

JUAN ROIG JORDA 19913802B 2,65 90,10

JOSE ROIG PONS 21558916G 7,83 256,60

PURIFICACIÓN RUIZ BORDES 74074174Y 7,67 251,70

MILAGROS RUIZ GARCIA 21554657T 4,59 156,06

FERNANDO RUIZ PINTO 74077646M 2,1 71,40

AMALIA, VICENTE Y Mª TERESA SABATER SAVALL 19975942M 11 353,60

JOSEFA SALA BENAVENT 21598659A 2,47 83,98

BRIGIDA SALVA CARDONA 21598468L 10,35 333,71

ELISA SALVA CARDONA * 21553842J 6,54 217,12

ANA SALVA ORTOLA 21556185X 5,42 182,85

JOSEFA SALVA ORTOLA 74077825T 2,44 82,96

CARLOS SALVA ORTOLA 21583155R 13,92 442,95

CARMEN SANTASFELICITAS SENDRASENDRA 74074187L 3 102,00

JOSE SASTRE AROCAS 01320017R 7,96 260,58

ROSARIO SASTRE DOMINGUIS 74074207Q 2,27 77,18

CARLOS SASTRE DOMINGUIS 21598682A 2 68,00

JUAN BAUTISTA SASTRE ESTELA 21604159Y 13,89 442,03

CARMEN SASTRE FERRANDO 21554289T 7,83 256,60

MARIA SASTRE FERRER 21555260M 2 68,00

JOAQUIN SASTRE GONZALEZ 21553599T 7 231,20

ANGEL SASTRE LLODRA 21552830J 7,26 239,16

VICENTA Y PATROCINIO SASTRE MAS 74081080N 2,75 93,50

FERNANDO SASTRE MIRALLES 21598270M 18,5 583,10

JOAQUIN SASTRE MIRALLES 21554634T 5,46 184,08

CARLOS SASTRE MIRALLES 21604774T 2,63 89,42

MARÍA SASTRE NAYA 21557263F 5,92 198,15

JOSE SASTRE NAYA 21555951Y 10,08 325,45

ROSA SASTRE ORIHUEL 21598840T 4,27 145,18

CARMELO Y MARIA SASTRE SASTRE 19960875A 2,37 80,58

CARMELO SASTRE SASTRE 19960875A 8,02 262,41

ROSA SASTRE SENDRA 21598926V 2,74 93,16

ADELA SAVALL ARDID 73892668Q 3 102,00

JOSEFA SENDRA ALCINA 21557801Q 6,74 223,24

RAMON SENDRA ALEMANY 74073985R 12,5 399,50

FRANCISCO I Mª CARMEN SENDRA BAÑULS 73914447Z 10,35 333,71

EMILIA SENDRA BAÑULS 21553974F 1,7 57,80

JUANA SENDRA BRIONES 21553450N 2,79 94,86

PASCUAL SENDRA DOMINGUIS 21556602J 5 170,00

JOAQUIN SENDRA DOMINGUIS 21556150K 3,2 108,80

MARIA ELISA Y VICTOR SENDRA ESCRIVA * 74081467P 4,17 141,78

MARIA PILAR SENDRA ESCRIVA * 19952711G 6,32 210,39

BAUTISTA SENDRA FERRANDO 21598670Z 4,07 138,38

ROSARIO SENDRA GIL 21554107W 5,32 179,79

JUAN B. SENDRA LUCAS 21552801F 12,23 391,24

JOSE SENDRA MARCO 21598274D 7,48 245,89

ROSARIO SENDRA MENGUAL 21605349T 6,15 205,19

FERNANDO SENDRA MENGUAL 21624756H 8,82 286,89

CARLOS SENDRA MILLET 21557729J 2,6 88,40

FERNANDO SENDRA MORELL 19959464H 4,38 148,92

PASCUAL SENDRA ORIHUEL 21555226V 2,95 100,30

JOSEFA SENDRA PASCUAL 74084319P 3,65 124,10

BERNARDINO SENDRA PELLICER 21553871L 3,31 112,54

ROSA Mª SENDRA PEREZ 21617105A 4,79 162,86

VICENTE SENDRA PEREZ 21598299B 3,5 119,00

JOAQUIN SENDRA PEREZ 21598321X 9,5 307,70

PATROCINIO SENDRA PINTO 21598657R 3,48 118,32

CONSUELO PILAR SENDRA PONS 74077879P 5 170,00

ROSARIO SENDRA PONS 21556562L 1,82 61,88

VICENTE SENDRA SAEZ 21556881A 48,5 1406,48

RAFAEL SENDRA SASTRE 21598269G 3,74 127,16

ANDRES SENDRA SASTRE 74084997L 2,75 93,50

JOSE SENDRA SENDRA 21556106T 3,25 110,50

MILAGROS SENDRA SENDRA 21585708R 16,38 518,23

FERNANDO SENDRA SENDRA 21598504D 3,24 110,16

PATROCINIO SENDRA SENDRA 21555839D 8,24 269,14

CARMEN SENDRA SENDRA 74074177D 1,68 57,12

JOAQUIN SENDRA SENDRA 21553258G 4,21 143,14

JOSE SENDRA SISCAR 74074135J 2,26 76,84

(6)

JOSEFA SENDRA SISCAR 21598810Q 5,37 181,32

REMEDIOS SENDRA SISCAR 21556261V 8,03 262,72

ANGEL SENDRA SOLBES 21608650N 10 323,00

CARMEN SENDRA TAMARIT 74074347H 3,27 111,18

Mª CONSUELO SENDRA TAMARIT 74077653N 1 34,00

CARMEN SERESOLA PIERA 21556715B 6,49 215,59

FERNANDO SERVER BARRACHINA 21557147Y 6,71 222,33

ADELAIDA SERVER ERADES 21558846A 3,06 104,04

ROSA SERVER ERADES 21558936R 4,04 137,36

PURIFICACIÓN SERVER GINER 73976291B 14,72 467,43

EUSEBIO SERVER PONS 21556096J 3 102,00

ROSARIO SERVER SAEZ 21598658W 1,01 34,34

REMEDIOS SISCAR BAÑULS 21553400P 5,87 196,62

BAUTISTA SISCAR DOMINGUIS 21554336R 1,19 40,46

ROSA MARIA SISCAR ESCRIVA 28990742R 4,2 142,80

PASCUAL SISCAR FRANQUEZA 21556135Y 4 136,00

ELIAS SISCAR PASTOR 21605808E 1,75 59,50

JOSEFA SISCAR PUIG 21616966W 1,5 51,00

ROSA SISCAR SASTRE 21554469L 6,76 223,86

FERNANDO SISCAR SASTRE 21552694S 14,18 450,91

CONSUELO SISCAR SASTRE 21554050Z 5,66 190,20

IRENE SISCAR SENDRA 21556647N 2,89 98,26

PASCUAL SISCAR SERVER 74074340B 4,09 139,06

JOSE MARIA SISCAR SISCAR 21598911W 1,1 37,40

CONSUELO SISCAR SISCAR 21598641P 2,26 76,84

CARMEN SISCAR SOLBES 21556311K 12,07 386,34

CARLOS SISCAR TAMARIT 21605068H 3,33 113,22

CARMEN SOLBES TAMARIT 21598396Q 2 68,00

FRANCISCO SORO RUANO 21598826D 4 136,00

VICENTE TAMARIT MARI 21608206M 5,36 181,02

EVARISTO TAMARIT PASTOR 21552762Z 6,34 211,00

VALENCIA AGROFORESTAL, SL. * B46783841 836,63 20256,19

ROSARIO VERCHER BAÑULS 74073973N 10,97 352,68

CARMEN VICENS BAÑULS 21554424C 6,51 216,21

JUAN Y ESPOSA VICENS LUCAS 21609900C 3,45 117,30

JUAN VICENS LUCAS 21609900C 3,57 121,38

JUAN VICENS MASANET 21553819J 4,72 160,48

EMILIA VICENS ORTOLA 21553209R 2,9 98,60

ROSARIO Y JOSEP VICENS PASCUAL 21365776H 5,32 179,79

JOSE VICENS PONS 21600092X 2,42 82,28

AMPARO VICENS PONS 21559001C 6,86 226,92

VIPEI SA A46307963 98,45 2687,51

* Denegades parcialment

ANNEX II

NOM COGNOMS DNI MOTIU

ROSA ALENTADO COTS 21556721V No justifica titularitat

MILAGROS GARCIA ORTOLA 21554418Z No justifica titularitat

SEVERO MORERA MIRALLES 21554707E No justifica titularitat

ISABEL SASTRE NAYA 21555993W No es zona d’arrossar

FERNANDO COTS FRANQUEZA 21557394T Fora de termini

CARMEN PEREZ SISCAR 21598407G Fora de termini

* * * * * * * * *

ANEXO I

NOMBRE APELLIDOS DNI SUP IMPORTE

MARIA ALCINA ALCINA * 21598608K 6,02 201,21

ROSA ALCINA LLORT 21555538F 2,19 74,46

JOAQUINA ALCINA LLORT 21555469F 3,16 107,44

ROSA ALEMANY ABAD 74077796V 1,64 55,76

CARMEN ALEMANY COTS 21557019Q 2,6 88,40

FERNANDO ALEMANY GINER 28989516V 20,64 646,46

VICENTE ALEMANY SENDRA 21583457G 8,99 292,09

PASCUAL ANDRES FEMENIA 21630190R 1,34 45,56

CARLOS ANDRES MAS 21557176N 3,5 119,00

(7)

ANDRES BALAGUER DOMINGUIS 21557283G 2,92 99,28

TERESA BALAGUER DOMINGUIS 74072801J 3,27 111,18

RAFAEL BAÑULS AGUD 74081492X 8,84 287,50

JUAN JOSE BAÑULS FERRANDO 21620221Z 2,79 94,86

DOLORES BAÑULS GARCIA. 21583120N 5,02 170,61

VICENTE BAÑULS MIRALLES 21598661M 3,42 116,28

ROSA BAÑULS MIRALLES 21556166Z 3,05 103,70

JUAN BAÑULS ORTOLÁ 22148571P 4,52 153,68

FERNANDO BAÑULS SENDRA 21598521A 3,34 113,56

REMEDIOS BAÑULS TAMARIT 74074348L 5,27 178,26

ROSARIO BAÑULS TAMARIT 21598985F 5,72 192,03

ENCARNACIÓN BAÑULS VIDAL 21555692T 8 261,80

VICENTE BAY SENDRA 21556802Y 3,89 132,26

VICENTE BERTOMEU PEIRO 19912469N 1 34,00

FERNANDO BOLTA FALGAS 21598467H 23,87 734,57

CONSUELO BOLTA FALGAS 21598903V 3,75 127,50

CONSUELO BOLTA GARCIA 21555737E 13,23 421,84

JOSEFA BOLTA GARCIA 21554148C 4,69 159,46

JOSEFA BOLTA MARCO 21366406G 9,35 303,11

LUIS BOLTA ORTOLA 21553417W 2,6 88,40

JOSEFA BOLUFER PASTOR 21557725D 3,52 119,68

Mª DOLORES BOLUFER PONS 74077812X 4,48 152,32

DOLORES BOLUFER RIBERA 21556501G 1,49 50,66

ROSA BOLUFER SENDRA 21598586E 1,95 66,30

ANGEL BONDIA DOMINGUIS 74074344S 1,5 51,00

RAFAEL BORDES FERRANDO 19965269G 4,9 166,60

CARLOS BORDES ORTOLA 21598485J 15 476,00

VICENTE BORDES ORTOLA 21553202V 2,3 78,20

FRANCISCA BORDES SASTRE 21598588R 4,15 141,10

RAFAEL BORDES SENDRA 21552714N 4,47 151,98

FERNANDO BORDES SISCAR 21554765Q 1,85 62,90

CARLOS BORDES SISCAR 21553495B 2,87 97,58

MERCEDES BORONAT ALEMANY 21605521B 11,46 367,68

PATROCINIO BRIONES PEREZ 21556912R 2,68 91,12

DOLORES CABRERA BAY 74074254V 4,34 147,56

CONSUELO CABRERA CARDONA 21557433Q 11,41 366,15

Mª CONSUELO CABRERA ESCRIVA 74077870E 3,64 123,76

VICENTA CABRERA ESCRIVA 21629658K 4,53 154,02

ROSA CAMBRILS BORDES 21556134M 2 68,00

ELVIRA CAMBRILS MIRALLES 74078041D 3,67 124,78

DOLORES CAMBRILS PASCUAL 21557877T 2,61 88,74

VICENTE CAMPS VICENS 19959256V 6,32 210,39

MARIA LUZ CAÑAMAS FRANQUEZA 22615434V 18,06 569,64

JOSE CANET MIRALLES 21552705A 7,85 257,21

MILAGROS CARDONA COLUBÍ 19960228T 3,04 103,36

ROSA CARDONA GARCIA 21555994A 12,73 406,54

FERNANDO CARDONA SENDRA 21583195H 5,34 180,40

CARMEN CARRIO PASTOR 21556455G 3,6 122,40

JOSE CARRIO PASTOR 21556590R 3,6 122,40

Mª TERESA CATALA ESCRIVA 73900628H 2,95 100,30

JESUS Mª CERDA DONAT 22553604B 6,6 218,96

ROSARIO CERESOLA COMPANY 74077850W 4,45 151,30

FERNANDO CERESOLA PIERA 21554325J 4,43 150,62

FERNANDO CERESOLA SISCAR 21598263K 1,72 58,48

VICENTA COLOMAR IBIZA 73892672C 1,75 59,50

DOLORES COLOMINA SENDRA 21554816K 4,88 165,92

JOSEFA COSTA SERVER 21559028R 7,5 246,50

ROSA COTS MOLLA 19918146P 1,74 59,16

JOSE DESCALS MOLL 21554203Y 6,74 223,24

CARMEN DIEZ GUERRERO 21554319F 2,09 71,06

CARMEN DOMENECH CARDONA 21598635W 1,64 55,76

JOSEFA DOMENECH CARDONA 21554965D 7,5 246,50

FERNANDO DOMENECH ESCRIVA 19770100J 2,92 99,28

JAIME DOMENECH MESTRE 02431419C 4,8 163,20

RAMON DOMINGUIS COTS 21553860P 4,23 143,82

ENCARNACIÓN DOMINGUIS FERRER 19959231S 3,99 135,66

PASCUALA DOMINGUIS MARCO 21598874B 8,46 275,88

FERNANDO ESCRIVA DOMENECH 21598914M 1,12 38,08

JUAN BAUTISTA ESCRIVA DOMENECH 21555748X 3,73 126,82

TERESA ESCRIVA GOMEZ 21598555Z 8,3 270,98

ROSARIO ESCRIVA GUITART 21608664A 4 136,00

JOSEFA ISABEL ESCRIVA GUITART 19969254X 3,83 130,22

ADELA ESCRIVA PEREZ 21598533S 1,58 53,72

(8)

LEOPOLDO ESCRIVA SENDRA 19960232G 11,2 359,72

JOAQUÍN ESTELA CORTES 74074086X 1,83 62,22

ROSARIO ESTELA SASTRE 74072770M 2,14 72,76

JOSEFA FELIU ALEMANY 74081343E 3,15 107,10

ANA FELIU FEMENIA 19957534C 0,9 30,60

FERRAN FEMENIA MARCO 21618851R 2,5 85,00

FRANCISCA FEMENIA TORRES 21556716N 1,97 66,98

CARLOS FERRANDO BRIONES 21556633K 2,14 72,76

TERESA FERRANDO ESCRIVA 21554116B 4,03 137,02

JOSEFA FERRANDO FERRANDO * 21556100V 8,73 284,14

FERNANDO FERRANDO GINER 21598325Z 5,02 170,61

JOAQUIN I FDO. FERRANDO GINER 19962897R 3 102,00

CARMEN FERRANDO ORTOLA 21617231Z 5 170,00

VICENTE FERRANDO ORTOLA 21296711E 2,19 74,46

TERESA FERRANDO PEREZ 74077803R 1,28 43,52

ALVARO FERRANDO SIGNES 17301825Y 90,47 2497,59

JOSEFA FRANQUEZA ESCRIVA 21556669B 2,5 85,00

JOSEFA FRANQUEZA MILLET 21598534Q 1,43 48,62

VICENTA GARCIA COLLADO 19918893L 1,25 42,50

FERNANDO GARCIA COMPANY 19967179M 4,64 157,76

ENRIQUE GARCIA GARCIA 21268940N 7 231,20

DOLORES GARCIA GIMENO * 21555238Y 5,07 172,14

JOSE Mª GARCIA GUITART 21555955X 6,88 227,53

JOSEFA GARCIA GUITART 21556040A 10,72 345,03

JOSE GARCIA NADAL 21641254W 24,69 756,94

JOSE GARCIA SENDRA 21598821G 10,48 337,69

PILAR GARCIA SENDRA 21619911A 2,46 83,64

VICENTE GARI BERBERGALL 19964373M 10,3 332,18

CARMEN GILABERT MIRALLES * 21598528X 0,75 25,50

VICENTE GILABERT MIRALLES 21555273H 3,95 134,30

SALVADORA GINER MAS 21305663G 9,76 315,66

CARMEN GIRAO CATALA 19912354N 8,2 267,92

REMEDIOS GONZALEZ SASTRE 21554431G 5,43 183,16

FERNANDO GONZALEZ SENDRA 21556187N 6,57 218,04

CONSUELO GUITART SISCAR 21598818R 5,88 196,93

INMOBILIARIA BISBE B46293965 195,75 5003,25

INTER-REG. AGRICOLA SL B28133676 877,93 21239,13

SALVADOR LLORCA GISBERT 19918879M 1,5 51,00

ANTONIO LLORCA SANCHIS 31120847F 32 956,36

ROSA LUCAS MESTRE 74081046R 6 200,60

MARIA LUCAS MESTRE 21620625G 0,84 28,56

VICENTE MARCO PINTO 21557235W 3,79 128,86

JUAN MARTINEZ ESCRIVA 21552752G 11,43 366,76

TERESA MARTINEZ LLIDO 19916194B 4,89 166,26

CARMEN MARTINEZ SENDRA 21557276C 2,73 92,82

RAMON MAS ALMELA 74074053T 3,34 113,56

FERNANDO MAS ALMELA 21598253B 3 102,00

REMEDIOS MAS MARCO 21554502Y 10,12 326,67

PATROCINIO MAS MARCO 21554503F 1,8 61,20

MARIA ISABEL MAS VAYA 74078018D 5,5 185,30

CARMEN MAS VICENS 21553148D 6,39 212,53

DOLORES MENGUAL ALEMANY 21598430G 5,85 196,01

MARIA MENGUAL BAÑULS 19918449N 4 136,00

TERESA MENGUAL JOVER 21554217C 8,75 284,75

MARIA CONSUELO MENGUAL PASCUAL 74080976T 9,6 310,76

SALVADOR MENGUAL PASTOR 21552720H 3,83 130,22

VICENTE MENGUAL PONS 21559263Y 13,48 429,49

JOSE MENGUAL SISCAR 74074106F 5,41 182,55

JOSE MENGUAL VICENS 74072766R 1,02 34,68

MANUEL MIRA VICENS 19960343T 5,51 185,61

BAUTISTA MIRALLES BOLTA 21553667E 5,25 177,65

CARMEN MIRALLES BOLTA 21555948A 7,09 233,95

RAMON MIRALLES CAMBRILS 19960456K 2,93 99,62

ELVIRA MIRALLES CAMBRILS 74077637L 2,7 91,80

VALERIA I GERMA MIRALLES GOMAR 19849630D 13,97 444,48

FERNANDO MIRALLES SALVA 21556352Q 3,28 111,52

PILAR MOLL ORTOLA 74077560B 4,18 142,12

JOAQUIN MOLL PACHECO 21553921T 5,31 179,49

CARMEN MORERA PIERA 21556365Y 11,29 362,47

AMPARO MORERA SASTRE 21554261H 6,76 223,86

MARIA MORERA SENDRA 21598687P 3,09 105,06

CARMEN MORERA SENDRA 21598627V 5,26 177,96

DANIEL MORERA SENDRA 21553162T 2,65 90,10

(9)

FERNANDO NAYA PASTOR 21599009P 8,3 270,98

SEVERO NAYA VICENS 74077624Y 1,45 49,30

JOSE ORIHUEL BAÑULS 21632337D 3,19 108,46

FERNANDO ORIHUEL COMPANY 21554230X 4,75 161,50

ROSARIO ORTOLA ALEMANY 21598924S 4,96 168,64

JOAQUIN ORTOLA BORDES 21555680B 3,26 110,84

ENRIQUE ORTOLA FEMENIA 21554706A 1,54 52,36

JUAN MANUEL ORTOLA MIRALLES 19103756W 1,12 38,08

SALVADOR ORTOLA SENDRA 21598322B 3,56 121,04

JOSEFA ORTOLA TAMARIT 21598226F 29,14 878,34

JOSE PASCUAL BUIGUES 19367626Q 92,67 2549,95

FRANCISCO PASCUAL MENGUAL 21554324N 20 629,00

JOSE MARIA PASCUAL SASTRE 74077828A 2,31 78,54

VICENTE PASTOR ALENTADO 21598413X 18,92 595,95

FERNANDO PASTOR ARBONA 37448147F 2,14 72,76

DOLORES PASTOR CABRERA 19135376C 2,07 70,38

ROSARIO PASTOR MIRALLES 21557373W 5,5 185,30

MARIA PASTOR MIRALLES 21557372R 13,87 441,42

ISABEL PASTOR MIRALLES 21598560L 6,08 203,05

DOLORES PASTOR MIRALLES 21598918D 5,25 177,65

ROSA PASTOR MIRALLES 74074158J 5,25 177,65

CARLOS ANTONIO PASTOR NAVARRO 74077772Q 3,38 114,92

ADRIANA PASTOR NAVARRO 74080951K 1,04 35,36

Mª CARMEN PASTOR SALA 36233663S 4,31 146,54

MARIA PASTOR SENDRA 21554435P 1,77 60,18

JOSE PASTOR SISCAR 21608698Z 3 102,00

FERNANDO PASTOR SISCAR 21554360N 9,15 296,99

PASCUAL PASTOR SISCAR 21583109R 2,97 100,98

DOLORES PEÑA ORTOLA 21556840K 2,47 83,98

Mª ANGELES PERETO GISBERT 21619034T 1,68 57,12

ROSARIO PEREZ FERRANDO 74081099P 3,95 134,30

JOAQUIN PEREZ FERRANDO 74077704V 7,56 248,34

Mª CARMEN PEREZ FERRANDO 74084313W 7,5 246,50

FERNANDO PEREZ FERRANDO 21555899T 6,22 207,33

PILAR PEREZ FERRANDO 74077656S 7,65 251,09

JOSEFA PEREZ FERRER 21554122V 2,14 72,76

MILAGROS PEREZ MARTINEZ 74074329T 18,89 595,03

JOSE ALEJO PEREZ NADAL 21623531N 13,04 416,02

Mª DOLORES PEREZ SALA 74081041L 2,6 88,40

JOSEFA PIERA MIRALLES 21598825P 1,01 34,34

PASCUAL PIERA ORIHUEL 21556852X 1,22 41,48

ANGELA PIERA ORIHUEL 21556890W 2,19 74,46

FERNANDO PINTO MESTRE 21583230F 1,51 51,34

JUAN BAUTISTA PONS ASCO 74074776X 1,75 59,50

VICENTE A. PONS BERENGUER 74077697X 16,63 525,88

JOSE RAMON PONS BERENGUER * 21630230H 13,2 420,92

VICENTE PONS LLINARES 21559244X 1,77 60,18

JUAN PONS LLINARES 21559197D 1,11 37,74

ALFONSA PONS LUCAS 21559081P 7,03 232,12

JESUS PONS MENGUAL 21598212Q 9,74 315,04

VICENTA PONS MENGUAL 21559171Y 6,53 216,82

NIEVES PONS PONS 21559168A 7,82 256,29

SALVADOR PONS PONS 21558842E 4,67 158,78

Mª NIEVES PONS PONS 19506686H 4,49 152,66

ROSA Y JUAN PONS SERVER 21600114D 2,05 69,70

ROSARIO PONS VICENS 21555925A 2,22 75,48

JUANY HNOS. PONS VICENS 21600100H 10,41 335,55

JUAN PONS VIDAL * 21559187E 5,5 185,30

MIGUEL DANIEL VTE. PUCHALT MUÑOZ 73750782V 19,46 612,48

BAUTISTA PUIG MIRALLES 21598391B 0,84 28,56

FRANSCISCA PUIG SIVERA 74081414R 2,5 85,00

ROSARIO RIBERA SANCHIS 21607469G 5,25 177,65

BAUTISTA RIERA BAÑULS 21555274L 3 102,00

VICENTE RIERA LLOPIS 20143374C 57,92 1663,46

ENCARNACIÓN ROCHER PUIG 21598474W 3,26 110,84

FERNANDO-JOSEFA ROCHER VICENS 21598496R 3 102,00

JUAN ROIG JORDA 19913802B 2,65 90,10

JOSE ROIG PONS 21558916G 7,83 256,60

PURIFICACIÓN RUIZ BORDES 74074174Y 7,67 251,70

MILAGROS RUIZ GARCIA 21554657T 4,59 156,06

FERNANDO RUIZ PINTO 74077646M 2,1 71,40

AMALIA, VICENTE Y Mª TERESA SABATER SAVALL 19975942M 11 353,60

JOSEFA SALA BENAVENT 21598659A 2,47 83,98

(10)

ELISA SALVA CARDONA * 21553842J 6,54 217,12

ANA SALVA ORTOLA 21556185X 5,42 182,85

JOSEFA SALVA ORTOLA 74077825T 2,44 82,96

CARLOS SALVA ORTOLA 21583155R 13,92 442,95

CARMEN SANTASFELICITAS SENDRASENDRA 74074187L 3 102,00

JOSE SASTRE AROCAS 01320017R 7,96 260,58

ROSARIO SASTRE DOMINGUIS 74074207Q 2,27 77,18

CARLOS SASTRE DOMINGUIS 21598682A 2 68,00

JUAN BAUTISTA SASTRE ESTELA 21604159Y 13,89 442,03

CARMEN SASTRE FERRANDO 21554289T 7,83 256,60

MARIA SASTRE FERRER 21555260M 2 68,00

JOAQUIN SASTRE GONZALEZ 21553599T 7 231,20

ANGEL SASTRE LLODRA 21552830J 7,26 239,16

VICENTA Y PATROCINIO SASTRE MAS 74081080N 2,75 93,50

FERNANDO SASTRE MIRALLES 21598270M 18,5 583,10

JOAQUIN SASTRE MIRALLES 21554634T 5,46 184,08

CARLOS SASTRE MIRALLES 21604774T 2,63 89,42

MARÍA SASTRE NAYA 21557263F 5,92 198,15

JOSE SASTRE NAYA 21555951Y 10,08 325,45

ROSA SASTRE ORIHUEL 21598840T 4,27 145,18

CARMELO Y MARIA SASTRE SASTRE 19960875A 2,37 80,58

CARMELO SASTRE SASTRE 19960875A 8,02 262,41

ROSA SASTRE SENDRA 21598926V 2,74 93,16

ADELA SAVALL ARDID 73892668Q 3 102,00

JOSEFA SENDRA ALCINA 21557801Q 6,74 223,24

RAMON SENDRA ALEMANY 74073985R 12,5 399,50

FRANCISCO I Mª CARMEN SENDRA BAÑULS 73914447Z 10,35 333,71

EMILIA SENDRA BAÑULS 21553974F 1,7 57,80

JUANA SENDRA BRIONES 21553450N 2,79 94,86

PASCUAL SENDRA DOMINGUIS 21556602J 5 170,00

JOAQUIN SENDRA DOMINGUIS 21556150K 3,2 108,80

MARIA ELISA Y VICTOR SENDRA ESCRIVA * 74081467P 4,17 141,78

MARIA PILAR SENDRA ESCRIVA * 19952711G 6,32 210,39

BAUTISTA SENDRA FERRANDO 21598670Z 4,07 138,38

ROSARIO SENDRA GIL 21554107W 5,32 179,79

JUAN B. SENDRA LUCAS 21552801F 12,23 391,24

JOSE SENDRA MARCO 21598274D 7,48 245,89

ROSARIO SENDRA MENGUAL 21605349T 6,15 205,19

FERNANDO SENDRA MENGUAL 21624756H 8,82 286,89

CARLOS SENDRA MILLET 21557729J 2,6 88,40

FERNANDO SENDRA MORELL 19959464H 4,38 148,92

PASCUAL SENDRA ORIHUEL 21555226V 2,95 100,30

JOSEFA SENDRA PASCUAL 74084319P 3,65 124,10

BERNARDINO SENDRA PELLICER 21553871L 3,31 112,54

ROSA Mª SENDRA PEREZ 21617105A 4,79 162,86

VICENTE SENDRA PEREZ 21598299B 3,5 119,00

JOAQUIN SENDRA PEREZ 21598321X 9,5 307,70

PATROCINIO SENDRA PINTO 21598657R 3,48 118,32

CONSUELO PILAR SENDRA PONS 74077879P 5 170,00

ROSARIO SENDRA PONS 21556562L 1,82 61,88

VICENTE SENDRA SAEZ 21556881A 48,5 1406,48

RAFAEL SENDRA SASTRE 21598269G 3,74 127,16

ANDRES SENDRA SASTRE 74084997L 2,75 93,50

JOSE SENDRA SENDRA 21556106T 3,25 110,50

MILAGROS SENDRA SENDRA 21585708R 16,38 518,23

FERNANDO SENDRA SENDRA 21598504D 3,24 110,16

PATROCINIO SENDRA SENDRA 21555839D 8,24 269,14

CARMEN SENDRA SENDRA 74074177D 1,68 57,12

JOAQUIN SENDRA SENDRA 21553258G 4,21 143,14

JOSE SENDRA SISCAR 74074135J 2,26 76,84

FERNANDO SENDRA SISCAR 21598277N 5,51 185,61

JOSEFA SENDRA SISCAR 21598810Q 5,37 181,32

REMEDIOS SENDRA SISCAR 21556261V 8,03 262,72

ANGEL SENDRA SOLBES 21608650N 10 323,00

CARMEN SENDRA TAMARIT 74074347H 3,27 111,18

Mª CONSUELO SENDRA TAMARIT 74077653N 1 34,00

CARMEN SERESOLA PIERA 21556715B 6,49 215,59

FERNANDO SERVER BARRACHINA 21557147Y 6,71 222,33

ADELAIDA SERVER ERADES 21558846A 3,06 104,04

ROSA SERVER ERADES 21558936R 4,04 137,36

PURIFICACIÓN SERVER GINER 73976291B 14,72 467,43

EUSEBIO SERVER PONS 21556096J 3 102,00

ROSARIO SERVER SAEZ 21598658W 1,01 34,34

Figure

Updating...

References