XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

53  Download (0)

Full text

(1)

XUNTA DE GALICIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Anuncio

Resolución do 16 de decembro de 2016, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información publica o plan de restauración da autorización de explotación de recursos da sección A) denominada “Os Penedos” N.º 56 e a súa ampliación, sita no termo municipal de Lugo.

En cumprimento do disposto no artigo 6 do Real decreto 975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras, sométese ao trámite de información pública o plan de restauración da autorización de explotación de recursos da sección A) “Os Penedos” nº 56 e a súa ampliación, situada no termo municipal do Lugo e promovido pola entidade Grupo Bascuas 2008 S.L.

O que se fai público facendo constar que, durante o prazo de trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, o plan de restauración se atopa dispoñible ao público, para a súa consulta, no Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria en Lugo, e no portal da dita consellería (http://economiaeindustria.xunta.es/expediente-explotacions-mineiras). As posibles alegacións presentaranse durante o prazo sinalado, dirixidas ao xefe territorial, en calquera das oficinas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Lugo, 16 de decembro de 2016.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

R. 3937,6

Anuncio

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DE LUGO. SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMIA SOCIAL

CONVENIOS COLECTIVOS

Visto o texto do acordo de adhesión da empresa ACUIDORO, S.L. ao “Convenio Colectivo de STOLT SEA FARM, S.A.” (Código 15002982011994), asinado o día 5 de decembro de 2016, pola representación da empresa e polos representantes dos traballadores, como membros da comisión negociadora e de conformidade co disposto no artigo 92 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo ACORDO:

PRIMEIRO: Ordenar a inscrición do citado acordo no rexistro de convenios desta xefatura territorial, así como o seu depósito.

SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Lugo, 19 de decembro de 2016.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

ACTA FINAL

DA COMISIÓN NEGOCIADORA DE CONVENIO COLECTIVO Asistentes:

Pola parte empresarial: - Luis Toro Pinilla

(2)

- Borja gago García

Pola parte social (Comité de Empresa):

- CIG: Xaquín Pérez Pernas, Mª Carmen García, Julián Vizoso García - CCOO: Hugo Expósito Villar

- UGT: Jairo Fernández Docobo

En Cervo, Lugo, sendo as 11.30 horas do día 5. de decembro de 2016, reúnense, no centro de traballo da empresa Acuidoro S.L. pertencente ao Grupo Stolt Sea Farm, S.A. coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas.

Infórmase que se recibiu pronunciamento dos comités de empresa de Stolt Sea Farm, S.A. na Provincia da Coruña a favor e por unanimidade da petición da mesa negociadora da representación legal das traballadoras e traballadores de Acuidoro S.L. de adhesión e incorporación á mesa de negociación do convenio colectivo de Stolt Sea Farm S.A.

Acórdase por unanimidade dos presentes a adhesión total da empresa Acuidoro S.L. pertencente ao grupo de Stolt Sea Farm S.A. ó Convenio Colectivo de Empresa de Stolt Sea Farm S.A, sendo este de aplicación dende o mesmo dia da sinatura desta acta.

Acórdase tamén:

1. Que se respectarán as condicións máis beneficiosas que os/as traballadores/as teñan a título persoal concedidas polas súas empresas ou que procedan do convenio colectivo previamente aplicado á incorporación ao Convenio Colectivo de Stolt Sea Farm.

2. Ditas cantidades máis beneficiosas pasarán a conformar un complemento denominado “ad personam” o cal non poderá ser absorbido nin compensado, e incrementarase na mesma contía que o faga o salario base do convenio.

3. Se a data da sinatura do presente acordo é anterior a 1 de xaneiro de 2017, os/as traballadores/as de Acuidoro cobrarán na sua integridade a paga de beneficios correspondente ao exercicio 2016, nas condicións estipuladas no artigo 11 do convenio colectivo de SSF.

Unha vez alcanzado o obxectivo polo que foi constituída esta comisión negociadora, acórdase por unanimidade dos presentes disolver a mesma e que IGNACIO BOUZADA GIL D.I. nº 35468859F sexa o encargado de comunicar este acordo á Consellería de Traballo para o seu rexistro e publicación.

Asinando a presente acta en proba de conformidade dos asistentes e non habendo máis puntos a tratar levántase a reunión en Cervo a 05 de decembro de 2016.

R. 3938,6

Anuncio

Resolución do 21 de decembro de 2016, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública o plan de restauración da autorización de explotación de recursos da sección A) denominada “Fonterrabel” N.º 13, sita no termo municipal de Lugo e promovido por José Traseira Ferreiro

En cumprimento do disposto no artigo 6 do Real decreto 975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras, sométese ao trámite de información pública o plan de restauración da autorización de explotación de recursos da sección A) “Fonterrabel” nº 13, situada no termo municipal do Lugo e promovido por José Traseira Ferreiro.

O que se fai público facendo constar que, durante o prazo de trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, o plan de restauración se atopa dispoñible ao público, para a súa consulta, no Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria en Lugo, e no portal da dita consellería (http://economiaeindustria.xunta.es/expediente-explotacions-mineiras). As posibles alegacións presentaranse durante o prazo sinalado, dirixidas á xefa territorial, en calquera das oficinas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Lugo, 21 de decembro de 2016.- A xefa territorial, Pilar Fernández López

(3)

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

ÁREA DE CULTURA, PHA, ARTESANÍA E DESEÑO

Anuncio

Listaxe subvencións de CULTURA da Área de Cultura, PHA, Artesanía e Deseño.

De acordo co artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións dáse publicidade as subvencións concedidaspara o ano 2016 por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 29 de decembro de 2016, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a entidades asociativas culturais da provincia de Lugo

De acordo co punto 10 das bases da convocatoria,a resolución de concesión das axudas por parte da Xunta de Goberno, será obxeto de notificación por medio de publicación no BOP e na páxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org

ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS. CATEGORÍA: ANUAIS PERMANENTES

Nº REX NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE DEFINITIVA CONCELLO 21995 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DO

FOLION FOLION DE CARROS 1.284 CHANTADA 21999 A.C. AS CANDELAS DE BECERREA

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: FESTAS ESTACIONAIS (REIS, ENTROIDO, SAN XOÁN E OUTRAS…)

1.114 BECERREÁ

22170 ANPA CEIP ROSALIA DE CASTRO

OBRADOIROS ARTES GRÁFICAS, ESCÉNICAS E MUSICAIS. SAÍDA CULTURAL POLA CIDADE

846 LUGO

22265 APA COLEXIO PÚBLICO RAMÓN FALCÓN

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

OBRADOIROS 935 CASTRO DE REI 22286 ASOC CULTURAL VAL DE LÁNCARA PREMIO ANUAL RAMÓN PIÑEIRO

"FACER PAÍS" 1.266 LÁNCARA 22316 ASOC CINEMATOGRAFICA

CHANTADA FILMS RODAXE DUNHA CURTOMETRAXE 846 CHANTADA 22317

ASOCIACION CULTURAL IRMANDADE CULTURAL PAIS DO FARO

PUBLICACIÓN REVISTA ALICERES 1.016 CHANTADA

22348 ASOCIACIÓN CULTURAL NOSTRUM

CAI -TEATRO ACTIVIDADES TEATRAIS ANUAIS 1.132 LUGO

22358 ASOC. CULTURAL AIRIÑOS DE ORBAZAI

CURSO DE FORMACION DIDACTICA DE GAITA PERCUSION ACORDEON E BAILE TRADICIONAL

819 LUGO

22413 ASOCIACION DE VECIÑOS FEIRA DE

BARRAZOSO DE GAIBOR CURSOS E CELEBRACIÓN NOITE MEIGA 935 BEGONTE 22545 ASOC AXUDA O ENFERMO MENTAL

A MARIÑA AULA DE CULTURA 1.177 CERVO

22565 ASOCIACIÓN SOCIO- CULTURAL A POMBA DO ARCO

PROGRAMACIÓN CULTURAL ANUAL 2016: XORNADAS DE HISTORIA, HOMENAXE A MANUEL MARÍA, CURSO DE PERCUSIÓN E GAITA E OUTROS

1.043 FOZ

22735 MUSEO COMARCAL DE A

FONSAGRADA EXPOSICIÓNS 980 FONSAGRADA, A 22736 APA DEL CPI DE CERVANTES CURSO DE PROGRAMACION 1.069 CERVANTES 22739 ASOCIACION CULTURAL OS

XARDOIS

RECUPERACION DO BAILE, MUSICA E

ACTIVIDADES TRADICIONAIS 1.132 CERVANTES 22741 ASOCIACION DE VECINOS DE

ROUPAR OBRADOIRO DE TEATRO 950 XERMADE 22743 ASOC. CULTURAL CORAZONS

ARTESANS PRETO DA ARTESANIA: OBRADOIROS 712 LUGO 22744 ASOCIACION CULTURAL O TEIXEIRO CURSOS PANDEIRAS E POSTAIS DE

(4)

22756 ASOCIACION VECIÑAL -CULTURAL A PORTA DOS ANCARES BARALLA

CURSOS DE CORTE E CONFECCIÓN E RECICLAXE DE ROUPA

846 BARALLA

22793 ASOCIACION PRESTANCIA DE LUGO VIAXES CULTURAIS 2016 891 LUGO 22859 BANDA DE GAITAS DE CAUREL CLASES DE GAITA E PERCUSIÓN E

FILANDON DE MUSICAS DO CAUREL 1.414

FOLGOSO DO CAUREL 22870 ASOCIACION DE MULLERES RURAIS

COUNAVIA CURSO DE TECIDO E ENCAIXE 1.025 NOGAIS, AS 22873 ASOC CULTURAL ACHADEGO NOVAS MONTAXES PARA XIRA E

ESTREA EN GALA SOLIDARIA 998 LUGO 22874 ASOC. CULT. AMIGOS DA MADEIRA CURSO DE TALLA DE MADEIRA 891 RIBADEO 22878 ASOCIACION CULTURAL CAMIÑO

PRIMITIVO DE BALEIRA

CURSO DE INICIACIÓN A GUITARRA

NIVEL I 812 BALEIRA

22879 ASOC.AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTROVERDE

ROTEIROS POLO CAMIÑO PRIMITIVO E POLO PATRIMONIO CULTURAL DE CASTROVERDE E OUTROS

1.177 CASTROVERDE

22880 CENTRO DE ESTUDOS DO CORGO PUBLICACION DA REVISTA O CORGA 1.087 CORGO,O

22881 ASOC CULTURAL ARUMES DO CORGO

ESTUDO E VALORACION DO

PATRIMONIO HISTORICO NATURAL E CULTURAL CORGUES III

1.043 CORGO,O

22889 CORAL POLIFONICA CHANTADA

CURSO DE TECNICAS VIOCAIS , LINGUAXE MUSICAL SOLFEO E VOCALIZACION

812 CHANTADA

22891 UNIONS DE ASOCIACIÓNS PROVINCIAS UDP DE LUGO

OBRADOIROS TEATRAIS, XOGOS

TRADICIONAIS E ARTES PLÁSTICAS 891 LUGO 22893 ASOCIACION CULTURAL

POLIFONICA AS NOGAIS

FORMACION CORAL E VIAXE CON

ACTUACIÓNS 1.114 NOGAIS, AS 22895 ASOC CULTURAL FARO-MIÑO MOSTRA DE TEATRO POPULAR MARUXA

VILLANUEVA 1.043 CHANTADA 22897 AGRUPACIÓN CORAL POLIFONICA

DE QUIROGA

ACTIVIDADE DE FORMACION MUSICAL DA AGRUPACION CORAL POLIFONICA

DE QUIROGA 1.159 QUIROGA 22899 AC AXOUXERE DE ROUPAR CURSO DE GAITA 1.043 XERMADE

22900

ASOCIACION DE PAIS E NAIS DA ESCOLA INFANTIL DE GALIÑA AZUL DE FOZ

HORA DE LER: OBRADOIROS DE

ANIMACIÓN Á LECTURA 935 FOZ 22902 ASOC. CIDADÁ CONTRA A LETRA

PEQUENA ( A.C. CON LUPA)

CURSOS SOBRE OFICIOS TRADICIONAIS

E VIAXES CULTURAIS 846 LUGO 22903 ASOC. 3 MONOS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

CONTINUA EN ARTES ESCÉNICAS 712 LUGO

22920 ASOCIACION DE MUSEO DE CASAS DE MUÑECAS

OBRADOIROS DE MINIATURAS E ARTESANAIS DE CASAS DE MUÑECAS PARA CENTROS DE ENSINO DE PRIMARIA E SECUNDARIA DURANTE O ANO 2016 685 MONFORTE 22927 ASOCIACION CULTURAL E ARTESANAL DE PALILLEIRAS DE BEGONTE

CLASES DE PALILLEIRAS 801 BEGONTE

22930

ASOC PRESTOXOVE (ASOCIACION PARA A PROMOCION DOS ESTUDOS A TRAVES DA ORQUESTRA DE XOVE

PROGRAMACION ANUAL ORQUESTRA

CLASICA DE XOVE 1.132 XOVE

22934 ASOCIACION TREBAS GALAICAS

CURSO DE FABRICACION DE UTENSILIOS METALICOS PARA ARDE LUCUS

559 LUGO

22935 ASOCIACION DE VECINOS SAN COSME DE NETE

ACCIÓNS FORMATIVAS 2016: GRAVADO DE VIDRO, BORDADO, BOLILLOS, TRAXE TRADICIONAL E OUTROS

(5)

22936 ASOCIACIÓN CULTURAL AQUILINO

IGLESIAS ALVARIÑO ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: FESTA DE REIS MAGOS, MAGOSTO E VIAXE CULTURAL

935 COSPEITO

22995 ASOCIACION CULTURAL O CASTAÑAZO

CONCURSO CANTOS DE TABERNA, OBRADOIRO DE REGUEIFAS, MAGOSTO E OUTROS

1.177 CHANTADA

23072

ASOCIACION DOS XOGOS TRADICIONAIS DE MUIMENTA XOTRAMU

DEMOSTRACIÓNS E ENCONTROS DE XOGOS TRADICIONAIS E OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS

801 COSPEITO

23082 ASOC AMIGOS DA GAITA GALEGA CURSO DE BAILE E FESTIVAL INFANTIL 801 RIBADEO

23108 ASOC. VECIÑOS E VECIÑAS SANTA COMBA DA ORREA

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: PRESENTACIÓN LIBRO "TERRA DE MIRANDA" DE XULIO PARDO DE NEYRA, DÍPTICOS DIFUSIÓN DO ROTEIRO "REGOS E FONTES" DA PARROQUIA DE SANTA COMBA DE ORREA

935 RIOTORTO

23109 A.C. AVELINO DIAZ III ROTEIRO AVELINO DÍAZ, CICLO

CHARLAS E OBRADOIRO DE POESÍA 980 MEIRA 23110 ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS

O XARAMAGO (EN CONSTITUCIÓN)

RESTAURACION, MANUALIDADES E

PINTURA 935 PORTOMARÍN

23112 ASOCIACION SCHOLA GREGORIANA

LUCENSIS VIAXES CULTURAIS 2016 632 LUGO 23113 ASOC. VIRXE DO CARME SOAMEDE

(OLEIROS)

CURSOS FORMATIVOS: TAPICERÍA,

TALLA DE MADEIRA E OUTROS 756 VILALBA 23123 CRUZ ROJA ESPAÑOLA OBRADOIROS DE MEMORIA,

INFORMÁTICA E MANUALIDADES 846 MONFORTE 23124 XUNTA DE MICOLOGOS OS

LACTOUROS

XORNADAS MICOLOXICAS XXXVIII-

VIAXES CULTURAIS 756 MONFORTE

23135 A C O CASTELO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016: CABALGATA REIS, NOITE DE SAN XOÁN, ENTROIDO, LETRAS GALEGAS E

OUTROS

819 ALFOZ

23143 ASOC DE VECINOS DE RIVASALTAS CURSOS MANUALIDADES, PINTURA

TEXTIL, VIDRO E OUTROS 667 MONFORTE 23145 A C ILLAN

ACTIVIDADES DE SAN XOÁN, MAGOSTO, XOGOS POPULARES E EXCURSIÓN

980 BEGONTE

23156 ASOCIACION DE VECIÑOS PONTE DE

SOLDON RUTAS CULTURAIS-FESTA DESPEDIDA 891 QUIROGA 23192 APA CEIP VIRXE DO MONTE

ACTIVIDADES CULTURAIS DE NADAL, REIS, SAMAÍN, ENTROIDO, LETRAS GALEGAS E OUTROS

935 COSPEITO

23195 ASOC.CULT. COHORS LVCENSIVM PRAETORIA

TALLERES DE RECONSTRUCCION

HISTORICA 908 LUGO

23197

ASOCIACION DE RECREACION HISTORICA E CULTURAL CLAN DE BREOGÁN

LUCUS CULTURAL 2016 E OBRADOIROS

DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 774 LUGO 23199 ASOC. SENIOR TELEFONICA LUGO ACTUACIÓNS CORAIS, GRUPO DE

GAITAS, VIAXES E OUTROS 570 LUGO 23201 ASOC "IRMANDADE SAN CAETANO"

N. REX.- 2008

PROGRAMACIÓN CULTURAL ANUAL: REIS, LETRAS GALEGAS, TEATRO, MAGOSTO E OUTROS

891 BARREIROS

23202 ASOC CULTURAL OS XOGRARES DE LEMOS

ATURUXANDO EN LEMOS: CLASES DE

MÚSICA TRADICIONAL 1.043 MONFORTE 23203 FEDERACION DE AA.VV LUGO LUCUS

AUGUSTI

EDICIÓN REVISTA "VECIÑOS" E

CHARLAS-COLOQUIO 756 LUGO 23204 ASOCIACION DE VECIÑOS SAN BRAIS

DE SAN ROMAN DE ACEDRE

XORNADAS CULTURAIS,

ETNOGRAFICAS, E COFRATERNIDADE VECIÑAL DE SAN BRAIS DE ACEDRE

(6)

23206 ASOC CULTURAL ESCOLA DE BAILE E GAITAS O CASTRO

XORNADAS DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DA CULTURA E MUSICA POPULAR GALEGA 2015

1.069 PANTON

23207 AA VV DE BENADE - CALBRAVA EXCURSION A RIBADEO TARAMUNDI E

MAGOSTO 501 LUGO

23208 ASOCIACION CULTURAL SON DE CORES

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: CLASES DE MÚSICA TRADICIONAL, XORNADAS E OUTRAS ACTIVIDADES

1.025 BECERREÁ

23209 ASOC.PADRES DE ALUMNOS CEIP SAN XOAN BECERREA

CURSO OBRADOIRO DAS EMOCIONS - CURSO INFORMATICA E

MECANOGRAFIA

1.025 BECERREÁ

23210 ASOCIACION CULTURAL 25 XASTRES I FEIRA DO DISCO E LIBRO GALEGO E

OUTROS 1.132 MONTERROSO 23211 ASOCIACION VECIÑAL RIO CELEIRO CULTURAL DE VISITA A PATRIMONIO 712 SARRIA

23212 ASOC CULTURAL MIL COLORES SC

ACTIVIDADES DE CREATIVIDADE E LECER: MANUALIDADES, EXPRESIÓN ORAL, ARTÍSTICA E OUTRAS

801 LUGO

23213 ASOCIACION LILA PER SE PRODUCCION DIVULGACIÓN DO

PROXECTO "VESTIARIO ESTRAFALARIO" 998 LUGO 23214 ASOCIACION LEÑA VERDE DE POL

CLASES DE BAILE, ENTROIDO, MAGOSTO E CICLO DE PROXECCIÓNS DOCUMENTAIS

1.043 POL

23216 ASOCIACION OS AVENTADOS

EXPOSICIÓNS, CONFERENCIAS, FESTIVAIS E TALLERES DE TRADICIÓNS MARIÑÁS E OUTROS

1.060 CERVO

23217 ASOCIACION DE COMERCIANTES ARTESANOS DE SAMOS

FEIRA DE PRODUCTOS ARTESANAIS DE SAMOS, XUNTANZA MUSICAL E

TEATRAL 1.222 SAMOS

23220 ASOC CULTURAL ROTEIROS POL VISITAS CULTURAIS 2016 980 POL

23221 UNIVERSIDADE RURAL GALEGA

O RURAL GALEGO: A HISTORIA VIVE. CREACIÓN DUN BANCO DE SABEDORES, ELABORACIÓN CENSO DE GRUPOS QUE TRABALLAN PARA A CONSERVACIÓN /RECUPERACIÓN DO RURAL LUCENSE E OUTROS

1.132 GUITIRIZ

23222 AGRUPACION CORAL POLIFONICA

DE ECOS DO ULLA FESTIVAIS MUSICAIS 903 MONTERROSO 23224 ASOCIACION CULTURAL E

DEPORTIVA SAN MARTIN DE PIÑEIRA CLASES DE BOLILLOS 935 MONFORTE

23245 SOCIEDADE CULTURAL AIRIÑOS DO XUNCO

DINAMIZACIÓN SOCIAL, CULTURAL, PATRIMONIAL E FOMENTO DA MÚSICA, CANTO E BAILE REXIONAL:CONCURSO LITERARIO, DÍA DAS LETRAS GALEGAS, FESTIVAL, PUBLICACIÓNS E TEATRO

1.114 CERVO

23246 A C DE MAIORES E XUBILADOS VIAS VIAXES CULTURAIS 801 LUGO 23248 ASOC CULTURAL XESTA VERDE CURSO DIDACTICO DE MUSICA

TRADICIONAL 756 FRIOL 23250 A C R H CAETRA LUCENSIUM OBRADOIROS PARA DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN HISTÓRICA, PARTICIPACIÓN EN FESTAS DE RECREACIÓN HISTÓRICA, ROTEIROS E OUTRAS

908 LUGO

23251 ASOCIACION DE MULLERES SAN BARTOLOMEU DE INSUA

OBRADOIROS DE LIÑO, LÁ, TAPICES,

MANUALIDADES E OUTROS 891 VILALBA 23252 COGAMI LUGO DA ULLOA PARA O MUNDO: VIAXES

CULTURAIS E OBRADOIROS 552 LUGO 23280 ASOC. CLIO RECONSTRUCCION

HISTORICA TALLERES DIDACTICOS 908 VILALBA

23283 ASOC CULTURAL ROMANOS E CASTREXOS DE LUCUS

OBRADOIROS FORMATIVOS, TALLERES DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA FESTIVIDADES CASTREXAS E ROMANAS

(7)

23284 ASOC. CULTURAL DEPORTIVA VECINAL LUGDUNUM

ARDE LUCUS E OBRADOIROS DE

CESTARÍA, MADEIRA E OUTROS 908 LUGO

23286 ASOC DE PROMOCION E INTEGRACION GITANA DE LUGO

A POBOACIÓN XITANA DENTRO DA PROVINCIA DE LUGO: CURSO INICIACIÓN ROMANO-CALÓ, DÍA INTERNACIONAL DO POBO XITANO, FESTAS TRADICIONAIS, EXPOSICIÓNS E OBRADOIROS

819 LUGO

23290 ASOCIACIÓN CIVITAS LUCENSIS

DIVULGACION DA FUNDACIÓN DE LUGO A TRAVÉS DA RECREACIÓN HISTÓRICA: OBRADOIROS E OUTRAS ACTIVIDADES

864 LUGO

23291 ASOC MUJERES RURALES "AGARIMO" DE SANTABALLA

OBRADOIROS BORDADO, CESTARÍA

TRADICIONAL, BAILE E PANDEIRETA 1.069 VILALBA 23292 ASOC FOLCLORICA E CULTURAL A

SUBELA

OBRADOIROS INTENSIVOS DE

PERCUSIÓN, GAITA E BAILE 1.087 FOZ

23293

APA Y EXALUMNOS DE EGB DEL COL. NAL. MIXTO COMARCAL DE FOZ PADRE FEIJOO

PROGRAMACION CULTURAL 2016: ESPECTÁCULOS DE CLOWN, MÚSICA, MAXIA, CONTACONTOS E TALLER DE XEOLOXÍA

891 FOZ

23294 ASOC FAM DE EMFER.DE ALZHEIMER MONFORTE

PROXECTO CULTURAL NA COMARCA DE LEMOS: VIAXES, SEGUEMENTO, AVALIACIÓN E DIFUSIÓN DO PROXECTO

1.150 MONFORTE

23296 CORAL POLIFONICA DE FOZ

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: CONCERTOS DÍA DA CORAL,

ENCONTRO DE CORAIS E FESTIVAL DE NADAL

1.043 FOZ

23297 CENTRO CULTURAL PENAS DE RODAS DE OUTEIRO DE REI

PENAS DE RODAS FACENDO CULTURA: OBRADOIROS DE GAITA GALEGA E DANZA

980 OUTEIRO DE REI

23298 ASOC CULTURAL IRMANDADE AUGAS SANTAS

ROTEIROS INTERPRETATIVOS POLO PATRIMONIO NATURAL E CUTLURAL BARREIROS 2016

1.087 BARREIROS

23319 ASOCIACION DE MULLERES RURAIS

AS ESPALLADORAS XORNADAS TEATRAIS 980 CERVO 23344 A C AMIGOS DA PANDEIRETA PROXECTO 2016 DE FORMACION E

DIFUSION DA CULTURA TRADICIONAL 908 MONFORTE 23345 ASOC.VECINOS OS FANAGUEIROS DE

EIREXALBA

CERTAME LITERARIO: REVISTA OS

FANAGUEIROS 1.177 O INCIO 23347 APA DEL COLEGIO PUBLICO DE

ALBEIROS

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016:XOGOS TRADICIONAIS, CONCERTOS, TEATRO, MAGOSTO

1.025 LUGO

23348 ASOCIACIÓN OS D EIQUI CURSO DE BAILE E CANTO

TRADICIONAL, PERCUSIÓN E GAITA 980 TABOADA

23349 CLUB CULTURAL VALLE INCLAN

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS E PROXECCIÓNS CULTURAIS

998 LUGO

23352 ASOCIACION NEGOCIOS DO MALECON E RIO SARRIA

FEIRA DE ARTESANÍA, DÍA DAS LETRAS GALEGAS, ACTUACIÓNS DE MÚSICA E BAILES GALEGOS E OUTROS

756 SARRIA

23354 ASOCIACION ALDEANOS DE FORMIGUEIROS

PROGRAMA E DIFUSION CULTURAL DO CASTRO DE FORMIGUEIROS:

XORNADAS DE DIFUSIÓN, CONFERENCIAS E EXCURSIÓN

1.025 SAMOS

23355 BANDA DE MUSICA DE CHANTADA CONCERTOS, II CICLO DO OUTONO E

EXPOSICIÓN 953 CHANTADA 23358 ASSOSIAÇAO CULTURAL LIVIAO DE

MARRAO

FOLIADA, RODAXE E PRODUCIÓN DUN

CLIP E EXPOSICIÓNS 908 CHANTADA 23363 ASOCIACION SOCIO- CULTURAL

AGARIMO

APRENDIZAXE E DIVULGACION DA

MUSICA TRADICIONAL GALEGA 984 PALAS DE REI 23365 APA COL NAL MIXTO LAS MERCEDES VIAXES CULTURAIS 2016 846 LUGO

(8)

23366 ATENEO GALEGUISTA DE LUGO (EN CONST)

XORNADAS SOBRE A HISTORIA DO

GALEGUISMO 846 LUGO

23367 ASOCIACION CULTURAL LEGUA DEREITA

ACTUACIÓNS DE MÚSICA E BAILES

TRADICIONAIS 1.222 CORGO,O 23368 ASOC MULLERES RURAIS A

CARBALLEIRA DE O PÁRAMO

CURSOS DE MANUALIDADES, PINTURA,

RESTAURACIÓN E OUTROS 1.025 PÁRAMO,O 23369 ASOCIACION CULTURAL AIXOLA CAMPAMENTO TALLER ARQUEOLOXICO 774 OUTEIRO DE REI 23370 ASOC ANP DO CEIP O CORGO ACTIVIDADES CULTURAIS: O

APALPADOR E VIAXE CULTURAL 1.025 CORGO,O 23371 ASOCIACION O MUIÑO VELLO DE

MATELA

CURSOS: CESTARÍA, COCIÑA

TRADICIONAL E OUTROS 667 OUTEIRO DE REI 23372 ASOCIACION CULTURAL EME DE

MEIRA

PROGRAMA DE ANIMACIÓN A INFANCIA E A XUVENTUDE: MAGOSTO, TEATRO, CONTACONTOS E OUTROS

1.222 MEIRA

23373 LA UNION DE SARRIA XV EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

HISTÓRICA E ENTROIDO INFANTIL 998 SARRIA

23380 ASOCIACION DE NAIS E PAIS DA EEI DE SARRIA

DESENVOLVEMENTO DE TALLERES CREATIVOS RELACIONADOS CA CULTURA TRADICIONAL GALEGA

744 SARRIA

23385 INSTITUCION GALEGA DE CIENCIA REVISTA LABERINTO E OBRADOIROS E

CONFERENCIAS 1.239 LUGO 23421 ASOCIACION CULTURAL E

RECREATIVA A PRAVIA CURSO DE MANUALIDADES 756 VILALBA

23425 A.C. ARTES ESCENICAS E AUDIOVISUAIS CURUXAN

GRIALCAM: CURSO DE

INTERPRETACIÓN E IMPROVISACIÓN ANTE A CÁMARA

542 LUGO

23429 CENTRO CULTURAL RECREATIVO EN VILLALBA

CURSOS DE BAILE E MÚSICA

TRADICIONAL 846 VILALBA 23430 ASOCIACION XUVENIL NOV@S

CHAIREG@S

CURSO DE FOPTOGRAFIA DIXITAL E

PHOTOSHOP 665 VILALBA

23431 ASOCIACION GALEGA DO DEPORTE E XOGO TRADICIONAIS

NA MIÑA CASA XÓGASE ASI:

OBRADOIROS DE XOGOS TRADICIONAIS 980 SAMOS 23433 ASOCIACION SEMINARIO DE

ESTUDOS DO VALADOURO PUBLICACION DE CADERNOS DO SEVA 324 VALADOURO, O 23435 APA COLEGIO PUBLICO OTERO

PEDRAYO DE RÁBADE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE BAILE TRADICIONAL, TEATRO, PINTURA PARA NENOS E OUTROS

1.069 RÁBADE

23436 ESCOLA DE MUSICA DE ANTAS DE

ULLA ESCOLA DE MUSICA ANTAS DE ULLA 1.177 ANTAS DE ULLA 23437 ASOC DE XUBILADOS DE TABOADA CURSOS E MAGOSTO 1.025 TABOADA 23438 ASOCIACION CULTURAL FIADEIRA CLASES 1.025 ANTAS DE ULLA 23439 ASOCIACION ARSACTUS FESTIVAL ARTES NO CAMIÑO 2016 971 SARRIA 23443 ASOCIACION DE VECINOS DE

BURGAS SANTA EULALIA CURSO DE BAILE 760 XERMADE 23447 AA VV XARAVIGO DE SAN PEDRO

DE MIRAZ CURSO DE MANUALIDADES (4 MESES) 1.069 XERMADE 23448 AAMM RURAIS DE ROUPAR CURSO DE RESTAURACIÓN E

RECUPERACION DE MOBRES (3 MESES) 935 XERMADE 23450 ASOC XUVENIL OS VACALOURAS DE

XERMADE CURSO DE PANDEREITA E GAITA 1.025 XERMADE 23452 AGRUPACION CULTURAL ERGUEITOS

UNIDADE INFORMATIVA PARA A INTERPRETACION DO OTEIRO FIZ VERGARA VILARIÑO

926 SARRIA

23453 ASOC PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA

ACCIÓN CULTURAL ADEGA 2016: REVISTA CERNA, CHARLAS,

OBRADOIROS E ROTEIROS CULTURAIS

(9)

23454 CENTRO CULTURAL MEIGAS E TRASGOS C I T DE SARRIA CATALOGACION, RENOVACION DA MUSEALIZACION E RESTAURACION PARTE II 1.016 SARRIA 23455 ASOCIACION CULTURAL OS

FALCATRUEIROS DE MONTERROSO ENSINO E DIFUSION BAILE GALEGO 1.356 MONTERROSO

23458 ASOCIAC. CULTURAL CANTIGAS E FRORES

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: ACTIVIDADES PROMOCIÓN CULTURA TRADICIONAL, ACTUACIÓNS, OBRADOIROS, CARTELERÍA E PUBLICIDADE

1.239 LUGO

23459 SOCIEDADE MICOLOXICA LUCUS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS: CURSOS FORMATIVOS, XORNADAS MICOLÓXICAS E VIAXE CULTURAL

801 LUGO

23460 ANPA CEIP LUIS PIMENTEL- TRISCOS ROTEIROS CULTURAIS POLA COMARCA,

ENTROIDO, CURSOS E OUTROS 801 LUGO 23467

ASOCIACION VECIÑAL DEPORTIVA E CULTURAL DE ASAMBLEARIAS LUCUS AUGUSTI

PROXECTO ASAMBLEARIAS COA

MULLER: OBRADOIROS ARAS ROMANAS 908 LUGO 23482 ASOC. VESTALES DE LUCUS AUGUSTI ACTIVIDADES VESTALES 2016 433 LUGO 23492 ANPA CEIP VELEIRO DO CAMPO

CASTRO RIBERAS DE LEA MANUALIDADES E CONTACONTOS 846 CASTRO DE REI

23493

ASOC MEDIOAMBIENTAL E SOCIOCULTURAL DE VECIÑOS DE SANTIAGO DE REIGOSA

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURAIS: CONCURSO DE REDACCIÓN

XORNALÍSTICA, ACTIVIDADES DO SAN XOÁN E NADAL

980 PASTORIZA, A

23495 ASOCIACIÓN CULTURAL O PICATO

ACTIVIDADES DE ENTROIDO, REIS, TEATRO, MAGOSTO, LETRAS GALEGAS E OUTROS

980 TRABADA

23501

A.C. DEPORTIVA E VECIÑAL E DE RECREACION HISTORICA LUCUS EQUITES

PROGRAMACION CULTURAL:

OBRADOIROS DE PINTURA, MADEIRA E LÁ E OUTROS

915 LUGO

23502 AAMM O NOSO LAR CURSO ALFARERIA 1.025 LÁNCARA

23503 ASOC CULTURAL DE ARBOL

PROGRAMACION CULTURAL: INICIO NA MÚSICA TRADICIONAL, REALIZACIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO POR ETAPAS E VIAXE CULTURAL

774 VILALBA

23504 APA DE COLEGIO MARISTA LA INMACULADA LUGO

TALLERES CULTURAIS, MAGOSTO, ENTROIDO, ARDE LUCUS, NADAL E VIAXE

935 LUGO

23505 ASOCIACION CULTURAL ABRENTE ACTIVIDADES DE MUSICA E BAILE TRADICIONAL 1.025 NOGAIS, AS 23506 CLUB DE LECTORES ROSALIA DA

BIBLIOTECA

PROMOCION DA CULTURA GALEGA A

TRAVES DO TEATRO 1.311 ANTAS DE ULLA 23507 ASOC DE VECIÑOS DE ORBAZAI ACTIVIDADES FORMATIVAS, ENTROIDO E VIAXE CULTURAL 712 LUGO

23509 CENTRO DE BENQUERENCIA INSTRUCCION Y REC

CABALGATA DE REIS, ENTROIDO, MAGOSTO, SAN XOÁN,

REPRESENTACIÓNS TEATRAIS E OUTROS

935 BARREIROS

23510 AA.VV. E DE CULTURA TRADICIONAL GALEGA SON DE LUGH

FOMENTO E DIVULGACION DA CULTURA TRADICIONAL GALEGA: CLASES DE GAITA, PERCUSIÓN E CANTO

908 LUGO

23511 ASOC. PERSOAS XORDAS MAIORES DE LUGO

ENCONTRO PRESOAS XORDAS MAIORES

DE LUGO E XUNTANZA 980 LUGO 23513 ASOCIAC. VECIÑOS SANTA EULALIA

DE A DEVESA

CURSOS DE RESTAURACIÓN E PINTURA

DECORATIVA 712 RIBADEO

23514 ASOC CULTURAL CANTAR DELAS DIRECCION DO CORO, PRIMEIRO

(10)

23515 ASOC.VECIÑOS O CADAVAL

CURSOS: NOVAS TECNOLOXÍAS, RESTAURACIÓN MOBLES, TAPIZADO E OUTROS

819 CASTRO DE REI

23516 ASOC. CULTURAL MURAL FOLK OBRADOIROS DE DANZAS

MULTICULTURAIS 615 LUGO 23517 ASOCIACION DE INMIGRANTES E

RETORNADOS RIOPLATENSES

OBRADOIROS DE TANGO, FOLKLORE E

OUTROS 953 LUGO

23518 ASOCIACION ANPA DO IES DE

QUIROGA "OURO DO VAL" ADQUIRINDO CULTURA: CURSOS 891 QUIROGA 23521 CENTRO CULTURAL JOSE

DOMINGUEZ GUIZAN

ORGANIZACIÓN ANUAL E ACTUACIÓN

DO NADAL EN BEGONTE 1.204 BEGONTE 23524

ASOC. DE VECIÑOS AS CARBALLEIRAS DE BOSENDE PAREDES

CURSO DE MUSICA TRADICIONAL,

BAILE, CANTO E PANDEIRETA GALEGA 935 LUGO

23527 ASOC.SINDROME DE DOWN

PROXECTO DE FORMACION, CREACION, EXPERIMENTACION E PRODUCCIÓN DE GRUPO DE TEATRO DOWN LUGO

1.159 LUGO

23528 CENTRO RECREATIVO CULTURAL Y DEPORTIVO DE BAAMONDE

OBRADOIROS DE LECTURA, ESCRITURA, HABILIDADES LINGÜÍSTICAS PARA OS NOSOS MAIORES

891 BEGONTE

23529 ASOCIACION DE VECINOS S PEDRO DE CANGAS DE FOZ

TALLERES DE MUSICA TRADICIONAL GALEGANO CENTRO SOCIAL DE CANGAS

756 FOZ

23534 AGRUPACION DEPORTIVA OS CASTROS

DOMINGOS CULTURAIS NO CENTRO SOCIAL: TEATRO, MÚSICA, HUMOR E MAXIA

891 FOZ

23538 ASOCIACION PROFESIONAL

LYOGLOBAL TEAM FORMACIÓN E VISITAS CULTURAIS 998 LUGO 23539 ASOCIACION AMIGOS DE MOSTEIRO

FERREIRA DE PALLARES

CERTAME DE INVESTIGACION

CONDADO PALLARES 1.266 GUNTÍN 23540 ASOCIACION CULTURAL

CASTIÑEIRO MILENARIO

PERCORRIDO POLOS CANTOS DE REIS, OBRADOIROS DE MÚSICA, FOLIADAS E OUTROS

1.132 BEGONTE

23542 ASOC VECINOS DE ERNES OBRADOIROS DE OFICIOS

TRADICIONAIS 935

NEGUEIRA DE MUÑIZ 23544 ASOCIACION CULTURAL

LAVANDEIRA

TALLERES DE MANUALIDADES, TEATRO,

E OUTROS 756 SAVIÑAO,O

23545 ASOCIACION A MULLERES E FAMILIA PELERIÑOS DE SARRIA

PROMOCION E DIFUSION DA MUSICA E

BAILE TRADICIONAL 1.132 SARRIA 23547 ASOC CULTURAL Y VECINAL DE SAN

MARTIN DE CORBELLE

DINAMIZACIÓN SOCIAL E CULTURAL: FESTA MAGOSTO, SAN XOÁN E LUME NOVO

891 PASTORIZA, A

23549 ASOC.VECIÑOS SAN JULIAN DE

CAZAS DE XERMADE CURSO DE MANUALIDADES 880 XERMADE 23550 ASOCIACION CULTURAL ROTEIROS

DE CARBA GUIA DO CONCELLO DE XERMADE 1.087 XERMADE

23552

AA VV RECREAT CULTURAL DEPORTIVA PROTECCION DO MEDIO AMBIENTE SAN REMIGIO DE BAZAR

PERCORRIDOS POLO CAMIÑO FRANCÉS E CELEBRACIÓN DO XII ANIVERSARIO

DA ASOCIACIÓN 712 LUGO

23559 ASOC OS CARREIRIÑOS CONCURSO DE FOTOGRAFIA: "DESCUBRENOS LUGO" 721 BALEIRA 23562 HIPOCRITA TEATRO CREACION E DIFUSION DE NOVAS PEZAS TEATRAIS 1.087 LUGO 23576 ÁGORA CULTURA E LECER PARA PERSOAS CON

DISCAPACIDADE E VIAXES CULTURAIS 620 MONFORTE 23580 ASOC CULTURAL AIRIÑOS DO NEIRA AULAS CANTO CORAL E OBRADOIROS

(11)

23591 ASOCIACION A MARIÑA - COGAMI

PROGRAMA DE OBRADOIROS DE FOTOGRAFÍA CREATIVA E ARTÍSTICA E DE INFORMÁTICA

1.043 RIBADEO

23592 ASOC OBRADOIRO DE CULTURA

TRADICIONAL "A VOLTA DO AGRO" CLASES DE GAITA 998 LUGO

23593

ASOCIACION CULTURAL ANTARUXAS E SORTEIROS DA FONSAGRADA

ACTOS DAS LETRAS GALEGAS : HOMENAXEANDO A MANUEL MARIA 2016

475 FONSAGRADA, A

23594 ASOC CENTRO DE INTERPRETACION AVIFAUNA

MATERIAL DIDACTICO DE APOIO A REALIZACION DE VISITAS GUIADAS NO PARQUE ECOLOGICO DE AVIFAUNA

1.025 LUGO

23596

ASOC DEL CUARTO CICLO DEL CAMPUS DE LUGO, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

VIAXES CULTURAIS, CHARLAS E MESA REDONDA ARREDOR DE MANUEL MARÍA

1.069 LUGO

23597 APA DEL COLEGIO DE LA MILAGROSA DE LUGO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ANUAL: LUDOTECA, CONTACONTOS E ACTIVIDADES MANUAIS

504 LUGO

23599 BUGALLO ASOCIACIÓN XUVENIL

CONTACONTOS ANUAL, CURSO MANUALIDADES E OBRADOIRO TRAXES CASTREXOS

385 LUGO

23601 ASOC. CULTURAL CULTURA DO PAIS DOCUMENTAIS, ROTEIROS, VI EDICIÓN

DA NOITE DA LUSOFONÍA E OUTROS 998 LUGO 23612 AAVV AGUIAR CHARLAS SOBRE MANUEL MARÍA,

MAGOSTO, LUME NOVO 801 OUTEIRO DE REI 23613 ASOC.CULTURAL E DEPORT.A COBA

DE LUDRIO CLASES DE NOVAS TECNOLOXÍAS 801 CASTRO DE REI 23614 ASOC. CULTURAL E DEPORTIVA

GIDET ESPECTÁCULO DE MAXIA 756 CASTRO DE REI 23615 A.C. A CHAVE DAS NOCES CLASES DE MÚSICA E BAILES

TRADICIONAIS 891 CASTROVERDE 23619 ANPA CEIP CASTROVERDE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE DANZA,

PERCUSIÓN ,CANTO 923 CASTROVERDE 23622 ASOC. CULTURAL MERCENARIOS

GALAICOS

ACTIVIDADES RECREACION E FORMACION HISTORICAS MERCENARIOS GALAICOS

1.087 LUGO

23625 FUNDACION "EU SON" OBRADOIRO TEATRO PERMANENTE 950 BURELA

23626 ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS VISTA ALEGRE

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: ENTROIDO, MAGOSTO, SAMAÍN E NADAL

891 BURELA

23627

APA DO INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA O PERDOURO DE BURELA

CAMIÑOS DO SABER POLAS TERRAS DE LUGO: VISITAS CULTURAIS A BURELA, LUGO, ROTEIRO LITERARIO LEIRAS PULPEIRO E OUTRAS

1.025 BURELA

23628 ASOC BENEFICO CULTURAL HIJOS DE SAN MIGUEL Y REINANTE

TALLERES DE MEMORIA E

MANUALIDADES 1.114 BARREIROS 23638 ASOCIACION MUJERES RURALES A

LANDRA

OBRADOIRO DE MUSICA E CULTURA

TRADICIONAL 801 LUGO

23641 ASOC SOCIOCULTURAL SARRICANTA

CURSO DE PINTURA E TRANSPORTE DO

CORO 712 SARRIA

23644 AA VV SAN AMARO DE BARBAIN CURSIÑO DE MANUALIDADES 980 INCIO,O 23645 ASOC. VECIÑAL SECULO XXI DE

LAMAIGLESIA

FESTA DO EMIGRANTE E MAGOSTO

2015 891

POBRA DE BROLLÓN 23646 ASOC DEPORTIVA CULTURAL

PENALBA CILLERO

PENALBA CULTURA: OBRADOIROS DE MÚSICA POPULAR, BAILE, TEATRO, MANUALIDADES E OUTROS

712 VIVEIRO

23650 ASOC DE MÚSICA CREATIVA. TALLERES DE MÚSICA, IMPROVISACIÓN

(12)

23711 APA DEL COLEGIO PUBLICO ROSALIA DE CASTRO DE MOSTEIRO-POL

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: CURSO BAILE GALEGO, ACTUACIÓNS MUSICAIS, MAXIA E CLOWN, XOGOS

TRADICIONAIS

1.069 POL

23713 ASOCIACION COMPARSA DE ALFOZ

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL, ARTE E TRADICIÓN NO ENTROIDO DA ZONA

756 ALFOZ

23734 ASOCIACIÓN CULTURAL TANQUE DE

ZINC TALLER ESCÉNICA & PLASTICA 756 MONDOÑEDO 23786 ASOC. CORO PARROQUIAL DE

CANGAS DE FOZ FUNCIONAMIENTO ANUAL DO CORO 980 FOZ 23787 ASOC. CORO OS CASTROS DE

CANGAS

ACTIVIDADES DE FUNCIONAMENTO E

CONSOLIDACION DO CORO 846 FOZ 23789 CORO PARROQUIAL VIRXEN

PEREGRINA

MANTEMENTO E FUNCIONAMIENTO

ANUAL DO CORO 891 FOZ

23820 AAVV E CULTURAL E DEPORTIVA DE RIOSECO

ACTIVIDADES CULTURAIS: MAGOSTO, NADAL, OBRADOIRO DE PANDEIRETA E EXCURSIÓN

712 MONFORTE

23837 ASOC. VECIÑOS A XUNTANZA DE

SANTA MARIÑA DO MONTE ACTIVIDADES CULTURAIS 2016 756 MONFORTE 23842 ANPA ALVARO CUNQUEIRO MORA ACTIVIDADES LÚDICO-CULTURAIS NO

ENTROIDO E NO NADAL 1.114 MONDOÑEDO 23844 ANPA CEIP DE CERVO Nº1.

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: ENTROIDO, DÍA DAS LETRAS GALEGAS, SAN XOÁN, SAMAÍN E OUTROS

1.159 CERVO

23846 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE "AMENCER"

EDICIÓN DOS NUMEROS 231, 232 E

233 DA REVISTA AMENCER 475 MONDOÑEDO 23848 APA COLEGIO PUBLICO LAGOSTELLE

DE GUITIRIZ MUSICA E BAILE TRADICIONAL GALEGO 801 GUITIRIZ 23851

ASOCIACION CULTURAL E ARTESANAL DE MULLERES PALILLEIRAS AS ENCAIXEIRAS

CURSOS DE BOLILLOS, MANUALIDADES,

BORDADO E VIAXES CULTURAIS 1.069 BURELA 23853 SDAD CULTURAL RECREATIVA

MUSICAL LEDICIA

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE

ANIMACIÓN INFANTIL 953 BURELA

23854 ASOC. VECIÑOS BURGO DE TRASBAR

DINAMIZACION NO RURAL:

ACTIVIDADES DE NADAL, OBRADOIRO DE MANUALIDADES E VIAXES

CULTURAIS

846 CERVO

23856

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA "JUAN REY" DE

ACTIVIDADES DE ANIMACION DA APA

DO CEIP 542 LOURENZÁ

23859 ASOC DE VECINOS DE MADANELA DE REMOURELLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS: VISITA CULTURAL, FESTA DO MAGOSTO E FESTA DO SAN XOÁN

802 RIBADEO

23860

ASOCIACION DE NAIS E PAIS E ALUMNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE MONDOÑEDO

EVENTOS E CONVIVENCIAS DE

PROMOCIÓN DA MÚSICA GALEGA 632 MONDOÑEDO

23861

ASOCIACION U.D.P. DE PENSIONISTAS E XUBILADOS DE RIOTORTO

VIAXES CULTURAIS 2016 855 RIOTORTO

23862

ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL E SOCIOCULTURAL E DE VECIÑOS DE ALDURFE

ACTIVIDADES CULTURAIS PARA A DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL E POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL

801 RIOTORTO

23878 ASOC.DE AMAS DE CASA STA.ISABEL ILUSION

TALLER DE MANUALIDADES E DE

RECUPERACION DA MEMORIA 1.025 RIOTORTO 23879 ASOCIACION CORO PARROQUIAL DE

RIOTORTO

FORMACION MUSICAL DOS MEMBROS

(13)

23880 MULLERES RURAIS DE PONTENOVA CURSOS DE DEBUXO, PINTURA,

BORDADO E OUTROS 1.114 PONTENOVA,A 23881 OBSERVATORIO DA MARIÑA POLA

IGUALDADE

VIII VIDEOFÓRUM MULLERES NO MUNDO, EXPOSICIÓN "ANDAR COS TEMPOS" E OUTROS

1.003 FOZ

23882 APA COLEGIO VIRXE DO CARME DE BURELA

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS E

CULTURAIS NADAL 2016 980 BURELA 23883

ASOC.CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO RENFE DE MONFORTE

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016:

CONCERTOS DE CORAIS 1.025 MONFORTE 23884 CIRCULO RECREATIVO CASINO DE

MONDOÑEDO

CONCERTO DE MÚSICA FOLK E CICLO

DE CINE 560 MONDOÑEDO

23886 AUXILIA

CULTURA PARA A INTEGRACION: GASTOS PERSOAL, COMUNICACIÓNS, TELEFONÍA E OUTROS

998 MONFORTE

23889 ASOCIACION BATITALES

VISITAS GUIADAS PARA COÑECER O PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA

632 MONDOÑEDO

23890 ASOC CAMIÑOS A SANTIAGO POLA RIBEIRA SACRA

PERCORRIDOS POLO CAMIÑO DE

INVERNO E POLO FRANCÉS 667 MONFORTE 23891 ASOC.EDUCATIVO CULTURAL AIROA

COMUNICACION

PROXECTO OCUMENTAL O MOREDO. A

RESISTENCIA DO ENTROIDO RIBEIRAO 1.060 CHANTADA 23893 APA DEL COLEGIO P.P. ESCOLAPIOS

DE MONFORTE

CONSERVAMOS A TRADICIÓN: XOGOS TRADICIONAIS, CONTOS, OBRADOIRO DE NADAL, ENTROIDO

846 MONFORTE

23894 ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DA

MÚSICA CLASES DE MÚSICA, BAILE E DANZA 926 CHANTADA

23895

APA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA SANTIAGO BASANTA SILVA

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: TEATRO, MÚSICA, POESÍA, CONTACONTOS E OUTROS

846 VILALBA

23900 A.C.DE DANZA DE ARUME DA QUEIRUGA

ACTIVIDADES DE FORMACION EN BAILE

GALEGO 1.043 QUIROGA

23901 AA.VV AJUILAOUCA OBRADOIROS DE BAILE E CANTO

TRADICIONAL GALEGO 712 SARRIA 23906 ASOC CULTURAL A PIPA DE

BECERREA XXV CERTAME LITERARIO A PIPA 2016 1.441 BECERREÁ 23907 APA OUTEIRO DO CEIP POBRA DE

BROLLON CURSO DE TEATRO (9 MESES) 1.069

POBRA DE BROLLÓN 23909 ASOCIACION CULTURAL E TEATRAL

O BATAN INTERCAMBIOS CULTURAIS 953 FOZ

23931 ASOC CULTURAL O CARBALLO DE TABOADA

PROMOCIÓN DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DO CONCELLO: OBRADOIROS E VIAXE CULTURAL

1.159 TABOADA

24047 ASOCIACION COMERCIANTES BEIRAS DE VIVEIRO

ORGANIZACIÓN DE FESTAS

TRADICIONAIS: ENTERRO DA SARDIÑA, REIS E MAGOSTO

1.069 VIVEIRO

24049 AMURAXE CURSOS BOLILLOS E MANUALIDADES 1.069 XERMADE 24051 ASOC.CULT.AMIGOS DA LIGA

SANTABALLESA

RUTAS CULTURAIS, CURSOS, ENTROIDO

E OUTROS 1.105 VILALBA

24053 PATRONATO PRO ESCOLA SANTABALLA

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016: CURSO RESTAURACIÓN, REPRESENTACIÓN TEATRAL, RECOMPILACIÓN DE HISTORIAS E OUTRAS

1.105 VILALBA

24054 ASOCIACION CULTURAL DE

ANDRADE CLASES DE PANDEREITA E BAILE 891 VILALBA 24055 ASOC. OBRADOIROS DA TERRA CHA

PROMOCION ON LINE E OFFILINE DAS RUTAS POLOS OBRADOIROS ARTESANS DA TERRA CHÁ

(14)

24057 ASOCIACION TALLISTAS DA TERRA CHA

CURSO DE DEBUXO E PINTURA

ARTISTICA 570 VILALBA

24058 ASOC. REVOLTA NATURAL

CAMPAMENTOS REVOLTOSOS-

INMERSION NA CULTURA DO RURAL DA CHAIRA GALEGA

1.025 COSPEITO

24059 ASOCIACION DE VECIÑOS DE GOIRIZ RECUPERACION E PUBLICACIÓN DE

FOTOGRAFIAS E OUTRO MATERIAL 712 VILALBA 24061

ASOC. SENEGALAISE DAHIRA NOUROU DAREYNI TOUBA LUGO GALICIA

REUNIONS CULTURAIS DA

COMUNIDADE SENEGLANESA EN LUGO 801 LUGO 24066 ASOCIACION VIUDAS CARMIÑA

PRIETO ROUCO CURSOS CULTURAIS 2016 436 VILALBA 24067 ASC VECIÑOS DISTRIZ VILLALBA SAN

MARTIÑO CURSO DE CESTERIA 437 VILALBA 24068 APA COLEGIO PUBLICO DE CERVO APRENDEMOS XOGANDO: XOGOS E

LUDOTECA 1.069 CERVO

24069 ASOCIACION ALTAIR GALIZA

CURSO FORMATIVO MONITORES TEMPO LIBRE "PROXECTO CHAO DE CASTRO ALTAIR BURELA"

1.043 FOZ

24070 CORAL POLIFONICA SONS DO FARELO

VIAXES CULTURAIS E GASTOS PARA A REPRESENTACIÓN E INTERCAMBIOS CON OUTRAS CORAIS

950 ANTAS DE ULLA

24071 ASOCIACION MUSICAL E CULTURAL TESMENTEIRA

XORNADA DE FORMACIÓN VOCAL E

CLASES DE TÉCNICA VOCAL 998 ANTAS DE ULLA 24072 A.C. BANDA DE MUSICA DE VILALBA PPROXECTO XXV ANIVERSARIO 1.087 VILALBA 24092 APA DEL COLEGIO DE EDUCACION

GENERAL BASICA DE XOVE

CURSOS DE COCIÑA GALEGA E DE

COSTURA CREATIVA PARA NENOS 1.025 XOVE

24111

ASOCIACION ANTIGOS ALUMNOS E AMIGOSDA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROGRAMACION CULTURAL 2016: VISITAS AO MUSEO PROVINCIAL, A CASA DO SABER, PAZO DE TOR, COUREL E OUTROS

756 LUGO

24115 ASOC. CULTURAL GALEGA

FORMACIÓN PERMANENTE ADULTOS

TEATRO EN ATEGAL ARTES E LETRAS

VIVAS, ESPECIAL CASTELAO 864 LUGO 24120 ASOC DE VECIÑOS CAMIÑO DE

GALDO

CELEBRAMOS AS ESTACIÓNS: ENTROIDO, SAN XOÁN, MAGOSTO E OUTROS

819 VIVEIRO

24123

A.S.P.A.N.A.N.E (ASOCIACION DE PAIS DE NENOS E ADOLESCENTES CON NECESIDADES ESPECIAIS)

TALLER DE XORNALISMO 980 VIVEIRO

24126 ASOC COLECTIVO PENSAMENTO E SEMENTEIRA

VOLVEMOS AO CINE- E CINE CLASICO:

PROXECCIÓN CICLO DE CINE 729 VIVEIRO 24313 FUNDACION ANADE CURSO DE FORMACIÓN DE TEATRO,

PREMIOS DE FOTOGRAFÍA E OUTROS 998 LUGO 250.000

DESESTIMADAS

Nº REX NOME

ENTIDADE NOME ACTIVIDADE Definitiva CONCELLO MOTIVOS DENEGACIÓN

22097

AAVV PIÑEIRO QUETESENDE LAXEBLANCA

VIAXES CULTURAIS 2016 0 CORGO, O

DESESTIMADA: PORQUE NON É UNHA ACTIVIDADE ANUAL PERMANENTE E PIDEN OUTRA POLO MESMO CONCEPTO (EXP. Nº 22.096: VIAXES) SEGUNDO OS PUNTOS 1.A E 8 DAS BASES 22357 ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DA PASTORIZA

BAILE E MANUALIDADES 0 PASTORIZA, A

DESESTIMADA: PORQUE NOS FINS PRINCIPAIS DOS SEUS ESTATUTOS NON FIGURA EXPLICITAMENTE A

ACTIVIDADE CULTURAL, E

CONSECUENTEMENTE NON CUMPRE OS PUNTOS 1 E 3 DAS BASES

(15)

22737 ASOCIACIÓN ARRINCADEIRA

XORNADAS DE HISTORIA

DE RIOTORTO 0 RIOTORTO

DESESTIMADA: PORQUE É UNHA ACTIVIDADE EVENTUAL, SEGUNDO O PUNTO 1.B. DAS BASES

23111 ASOC CULTURAL ORFEÓN JUAN MONTES DE LUGO EXECUCION DE CANTO CORAL 0 LUGO

DESESTIMADA: PORQUE SOLICITAN POLO MESMO CONCEPTO EN EVENTOS (EXP. 23.119), SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES 23159 ASOCIACION AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES SAN TIRSO DE PALAS DE REY EXCURSIÓN Á SERRA DE

MADRID 0 PALAS DE REI

DESESTIMADA: PORQUE NON É UNHA ACTIVIDADE ANUAL PERMANENTE, SEGUNDO O PUNTO 1.A DAS BASES

23194 ASOC OS MALUGREIROS

CURSO DE COCINA SANA

E INTOLERENCIAS 0 BARALLA

DESESTIMADA: PORQUE NON É ACTIVIDADE CULTURAL SEGUNDO O PUNTO 1 DAS BASES

23219 ASOCIACION GRUPO SCOUT TESELA ESCULTISMO Y PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL 0 LUGO

DESESTIMADA: PORQUE NOS FINS PRINCIPAIS DOS SEUS ESTATUTOS NON FIGURA EXPLICITAMENTE A

ACTIVIDADE CULTURAL,

CONSECUENTEMENTE NON CUMPRE COS PUNTOS 1 E 3 DAS BASES

23287 FUNDACIÓN UXIO NOVONEYRA ACTIVIDADE ANUAL: UXIO NOVONEYRA 2016 0 FOLGOSO DO CAUREL

DESESTIMADA: PORQUE A PRESENTE SOLICITUDE É COINCIDENTE NO FIN E OBXECTO DOUTRA SOLICITUDE PREVIA

23288 ASOCIACION BANDA FILARMONICA DE LUGO CONCERTOS 0 LUGO

DESESTIMADA: PORQUE FALTA DOCUMENTACIÓN (MEMORIA INCOMPLETA), SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES 23289 ASOCIACION DE PESCADORES PONTE DE AREAS

FESTA DA TROITA 0 GUNTÍN

DESESTIMADA: PORQUE NOS FINS PRINCIPAIS DOS SEUS ESTATUTOS NON FIGURA EXPLICITAMENTE A

ACTIVIDADE CULTURAL,

CONSECUENTEMENTE NON CUMPRE COS PUNTOS 1 E 3 DAS BASES

23299 ASOC CULTURAL O CASTRO

FESTIVAL DO EMIGRANTE 0 FOZ

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23361 FEDERACION AMAS DE CASA E CONSUMIDORES AVANTAR

VIAXES CULTURAIS 0 LUGO

DESESTIMADA: POR NON SER UNHA ACTIVIDADE PERMANENTE E SOLICITAR OUTRA PARA A MESMA FINALIDADE EN EVENTOS (EXP. 23.330), SEGUNDO OS PUNTOS 1 E 8 DAS BASES

23362 ASOCIACION PROVINCIAL DE AMAS DE CASA E CONSUMIDORES LUCUS

VIAXES CULTURAIS 0 LUGO

DESESTIMADA: POR NON SER UNHA ACTIVIDADE PERMANENTE E SOLICITAR OUTRA PARA A MESMA FINALIDADE EN EVENTOS (EXP. 23.334), SEGUNDO OS PUNTOS 1 E 8 DAS BASES

23364 ASOC. MEDRANDO EN LUGO ACTIVIDADES CULTURAIS 2016 0 LUGO

DESESTIMADA: PORQUE NOS FINS PRINCIPAIS DOS SEUS ESTATUTOS NON FIGURA EXPLICITAMENTE A

ACTIVIDADE CULTURAL,

CONSECUENTEMENTE NON CUMPRE COS PUNTOS 1 E 3 DAS BASES

(16)

23446

ASOC. DE MULLERES RURAIS SAUDE DE MOMAN

IOGA - ZUMBA- PILATES-

MANUALIDADES 0 XERMADE

DESESTIMADA: PORQUE NON É ACTIVIDADE CULTURAL, SEGUNDO O PUNTO 1 DAS BASES

23449

ASOC. DE MULLERES RURAIS SAUDE DE MOMAN

IOGA PILATES ZUMBA

-MANUALIDADES 0 XERMADE

DESESTIMADA: POR SER UNHA DUPLICADA DA Nº 23.446 23496 ANPA CEIP VELEIRO DO CAMPO CASTRO RIBERAS DE LEA PINTURA 0 CASTRO DE REI

DESESTIMADA: SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES, PORQUE SOLICITAN OUTRA POLA MESMA FINALIDADE (A Nº 23.492) 23497 ASOCIACION LOCAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS STA MARIA DE TRABADA OCIO CULTURAL DIRIXIDO A 3ª IDADE DE TRABADA 0 TRABADA

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23499 ASOC. VECIÑOS E CULTURAL CASA DA ESCOLA DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS 0 ANTAS DE ULLA

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACION, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23508 ASOC CULTURAL ECUESTRE PENABOR

ACTIVIDADES CULTURAIS 0 BARREIROS

DESESTIMADA: PORQUE NON É ACTIVIDADE CULTURAL, SENÓN DEPORTIVA, SEGUNDO O PUNTO 1 DAS BASES

23551

A. CULTURAL - VECIÑAL A RIGUEIRA

PILATES PARA MULLERES

E PERSOAS MAIORES 0 PASTORIZA, A

DESESTIMADA: PORQUE NON É ACTIVIDADE CULTURAL, SENÓN DEPORTIVA, SEGUNDO O PUNTO 1 DAS BASES 23553 CMVCM REAL RAÑADOIRO Y AGUDO RECUPERACION DA MEMORIA GRAFICA E AUDIOVISUAL DA PARROQUIA DE CANGAS CON EDICION DE VIDEO E IMPRESION DE

ALMANAQUE CON FOTOS ANTIGAS

0 FOZ

DESESTIMADA: POR NON SER UNHA ASOCIACIÓN SEN ÁNIMO DE LUCRO SEGUNDO O PUNTO 3 DAS BASES

23616 ASOC. CHARANGA AMIGOS DA LIGA DE AMIGOS DA TERRA CHA

CURSOS MUSICAIS 0 VILALBA

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23617 ASOCIACIÓN PALIMOCO TEATRO FORMACION, CREACION, PRODUCCION, ENCONTRO INVESTIGACION 0 LUGO

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACION, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23629 AA VV SAN JUAN DE ALAMEDA ACTIVIDADES CULTURAIS 2016 0 CHANTADA

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23631

ASOC. VECIÑOS E CULTURAL SAN MIGUEL DE MONSEIRO

FESTA PATRONAL SAN

MIGUEL DE MONSEIRO 0 LÁNCARA

DESESTIMADA: POR NON SER UNHA ACTIVIDADE SUBVENCIONABLE, DACORDO CO PUNTO 1 DAS BASES

23635

PLATAFORMA EN DEFENSA SANIDADE PUBLICA

FORO SAUDE- CHARLAS E CONFERENCIAS-

SANIDADE PUBLICA

0 MONFORTE

DESESTIMADA: PORQUE NON É UNHA ACTIVIDADE CULTURAL DACORDO CO PUNTO 1 DAS BASES

23643 CLUB FLUVIAL DE MONFORTE FESTAS CONMERATIVOS E ACTIVIDADES CULTURAIS 2016 0 MONFORTE

DESESTIMADA: PORQUE NON É UNHA ACTIVIDADE CULTURAL DACORDO CO PUNTO 1 DAS BASES

(17)

23709

ASOC CLUB OS CATRO CABALEIROS

RUTAS ECUESTRES 0 POBRA DE BROLLÓN

DESESTIMADA: PORQUE NON É UNHA ACTIVIDADE CULTURAL DACORDO CO PUNTO 1 DAS BASES

23716

ASOCIACION CULTURAL ESPERELO

FESTIVAL PANTÓN ROCK 0 PANTÓN

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACION, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23887 ASOC. AS SAN LUCAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DA FEIRA DOS CABALOS MINONDIENSES 0 MONDOÑEDO

DESESTIMADA: PORQUE NON É UNHA ACTIVIDADE CULTURAL DACORDO CO PUNTO 1 DAS BASES

23897 SOCIEDADE CULTURAL ARTISTICA RECREATIVA LA FRATERNAL ACTIVIDADES CULTURAIS 2016 0 MONFORTE

DESESTIMADA: POR NON SER UNHA ACTIVIDADE SUBVENCIONABLE, DACORDO CO PUNTO 1 DAS BASES

23902 ASOC. MAIORALTA

PROGRAMA ANUAL DE

ACTIVIDADES 0 SARRIA

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACION, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23904 ASC DE VECIÑOS ABEIRO SAN PEDRO DE MASIDE PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 0 SARRIA

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACION, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23905 ASOC ALBATAIRA

PROGRAMACION ANUAL

DE ACTIVIDADES 0 SARRIA

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACION, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

23908 APA OUTEIRO DO CEIP POBRA DE BROLLON OBRADOIRO DE PINTURA E TRABALLOS MANUAIS (9 MESES) 0 POBRA DE BROLLÓN

DESESTIMADA: PORQUE SOLICITAN OUTRA POLA MESMA FINALIDADE (A Nº 23.907) SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

24065

CORAL POLIFÓNICA DE TABOADA

SAIDAS CULTURAIS 2016 0 TABOADA DESESTIMADA: PRESENTADA FÓRA DE PRAZO 16/09/16 24105 CORAL POLIFÓNICA VIRXE DO MONTE DE COSPEITO DIRECCIÓN E ENSAIO CORAL 0 COSPEITO

DESESTIMADA: POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, SEGUNDO O PUNTO 8 DAS BASES

24109 ASOC "COLECTIVO CULTURAL OLLOMAO" ACTIVIDADES ANUAIS 2016 0 BARREIROS

DESESTIMADA: PRESENTADA FÓRA DE PRAZO 14/09/16 24125 AGRUPACION CULTURAL AMIGOS DAS ARTES O FEITIZO ACTIVIDADES CULTURAIS 2016 0 FOZ

DESESTIMADA: POR NON SER UN GASTO SUBVENCIONABLE, DACORDO COA CONVOCATORIA DAS BASES.

Lugo, 2 de xaneiro de 2017.- O Presidente, Darío Campos Conde.- O Secretario Xeral. Manuel Castiñeira Castiñeira

R. 0003

Anuncio

Listaxe subvencións de CULTURA da Área de Cultura, PHA, Artesanía e Deseño.

De acordo co artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións dáse publicidade as subvencións concedidas para o ano 2016 por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo en sesión celebrada o 29 de decembro de 2016 en réxime de concorrencia competitiva destinadas a entidades asociativas

(18)

culturais da provincia de Lugo.

De acordo co punto 10 das bases da convocatoria,a resolución de concesión das axudas por parte da Xunta de Goberno, será obxeto de notificación por medio de publicación no BOP e na páxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org

ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS. CATEGORÍA: EVENTOS

Nº REX NOME ENTIDADE NOME ACTIVIDADE Definitivas CONCELLO 21993 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DO

FOLION

OBRADOIRO DE RECUPERACION E POSTA

EN VALOR DA TRADICION DOS CARROS 647 CHANTADA 22096 AAVVPIÑEIRO - QUETESENDE

LAXEBLANCA VIAXE CULTURAL 574 CORGO, O

22099

ASOC. AMIGOS DOS CRUCEIROS CRUCES DE PEDRA E PETOS DE ANIMAS

VII ROTEIRO POLOS CRUCEIROS DA TERRA

CHÁ 456 LUGO

22117 SOCIEDADE FILARMONICA LUGO OBRADOIRO INFANTIL BANDA DE MUSICA 639 LUGO 22171 ANPA CEIP ROSALIA DE CASTRO CAMIÑO DE SANTIAGO- FERREIROS -

PORTOMARIN 554 LUGO

22268 APA COLEXIO PUBLICO RAMON

FALCON VIAXE CULTURAL 574 CASTRO DE REI 22284

ASOCIACION ABRINDO CAMIÑO DE AMIGOS DO CAMIÑO NORTE DE SANTIAGO

XORNADA DOS PEREGRINOS ABRINDO

CAMIÑO, FEIRA MOSTRA O MUÍÑO 678 MONDOÑEDO 22287 ASOC CULTURAL VAL DE LANCARA FESTA DA MALLA 581 LÁNCARA 22360 ASOC. CULTURAL AIRIÑOS DE

ORBAZAI

VI FOLIADA DE ORBAZAI- LUGO CON

EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA 535 LUGO 22475 ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRAL IN

BOCCA AL LUPPO FESTIVAL DE DANZA SWING 562 LUGO 22484 ASOCIACIÓN SOCIO- CULTURAL A

POMBA DO ARCO HOMENAXE A MANUEL LOURENZO 524 FOZ 22547 ASOC AXUDA O ENFERMO MENTAL A

MARIÑA PRESENTACION DA REVISTA AGARIMO 666 CERVO 22730 APA DEL CPI DE CERVANTES IV FESTA DA INVOLUCIÓN EDUCATIVA 689 CERVANTES 22731 ASOCIACION DE VECINOS DE ROUPAR XUNTANZA DE ROUPARENSES 570 XERMADE

22733 ASOC. CULTURAL CORAZÓNS ARTESANS

AMOSANDO OFICIO E TRADICIÓN: DEMOSTRACIÓNS ARTESANAIS NA FESTA DE ARTESANÍA DE SANTA ISABEL

504 LUGO

22757 ASOCIACION VECIÑAL-CULTURAL A

PORTA DOS ANCARES BARALLA VIAXE CULTURAL 535 BARALLA 22779 ASOCIACION CULTURAL O CRUCEIRO CELEBRACION DO MAGOSTO 2016 477 OUTEIRO DE REI 22855 ASOC.AMIGOS DO PATRIMONIO DE

CASTROVERDE

POSTA EN VALOR DO CONXUNTO

PATRIMNONIAL DE SOUTOMERILLE 620 CASTROVERDE 22856 ASOC CULTURAL ARUMES DO CORGO X CERTAME LITERARIO "TERRAS DE

CHAMOSO" 724 CORGO,O 22858 CORAL POLIFONICA CHANTADA FESTIVAL DE PANXOLIÑAS 2016 516 CHANTADA

22860 AS BULIDOIRAS

TALLER DE RECICLAXE DE ELEMENTOS DE VIDRO MEDIANTE A TECNICA DE PINTURA EN CRISTAL

670 NOGAIS, AS

22861 ASOC TREBOADA DE IDEAS

POSTA EN VALOR E DIVULGACION EN INTERNET DOS POMBAIS NO CONCELLO DE CHANTADA

574 CHANTADA

22862 SOCIEDADE CULTURAL E GASTRONOMICA LUSO GALAICA

ESCOLMA ETNOGRAFICA DO ENTROIDO

(19)

22863 ASOC CULTURAL FARO-MIÑO DIVULGACION EN INTERNET DE ANXEL GOMEZ MONTERO "ARTISTA E SEÑOR"

593 CHANTADA

22864

AGRUPACION FOLKLORICA E CULTURAL O ARCO DA VELLA DE BARREIROS

FESTIVAL DO EMIGRANTE 697 BARREIROS

22865 AC AXOUXERE DE ROUPAR

XORNADA DE CONSTRUCCION DE PALLETASS E AFINACION DA GAITA GALEGA

574 XERMADE

22866

ASOCIACION DE NAIS E PAIS DA ESCOLA INFANTIL A GALIÑA AZUL DE FOZ

FESTA FIN DE CURSO 535 FOZ

22867 ASOC. 3 MONOS KOJOTEKI IV EDICION 524 LUGO 22868 ASOCIACION TREBAS GALAICAS CURSO DE PATRONAXE E VESTIMENTA

CELTA 478 LUGO

22869 ASOCIACION DE VECINOS SAN COSME

DE NETE LUME NOVO 2016 649 VILALBA

22872 GAITEIROS DE RIOTORTO ORGANIZACION DE FOLIADA 709 RIOTORTO 22876 CLUB ESMOQUIN ESCAIRÓN FESTIVAL DE MUSICA NA RUA 516 SAVIÑAO,O 22906 ASOCIACION NUMISMÁTICA VAL DE

ARIZ LUGO NUMISMÁTICO 2016: XORNADAS 685 LÁNCARA 22917 ASOCIACION MULLERES RURAIS

SANTA ISABEL

UNICO CURSO DE MANUALIDADES E

MACRAMÉ 380 OUTEIRO DE REI 22932

ASOC PRESTOXOVE (ASOCIACION PARA A PROMOCION DOS ESTUDOS A TRAVES DA ORQUESTRA DE XOVE

XXVI CURSO DE SEMANA SANTA MUSICAL

DE XOVE 697 XOVE

22997 ASOCIACION CULTURAL O CASTAÑAZO

CASTAÑAZO INFANTIL: OBRADOIROS E

ACTIVIDADES INFANTÍS 678 CHANTADA 22998 ANPA ABELLA DO CEIP CASAS (EN

CONST) I SEMANA DA CULTURA ANPA 504 LUGO

23071

ASOCIACION DOS XOGOS TRADICIONAIS DE MUIMENTA XOTRAMU

FESTA DE XOGOS TRADICIONAIS 2016 678 COSPEITO

23081 ASOC AMIGOS DA GAITA GALEGA OBRADOIRO DE BAILE TRADICIONAL 362 RIBADEO 23114 ASOC CULTURAL DE GAITEIROS OS

VALUROS

XXI FESTIVAL DE MUSICA TRADICIONAL

OS VALUROS 658 CASTRO DE REI 23115

ASOC. RECREATIVA E PARA A COOPERACION CULTURAL OS ASADORES

VIAXE CULTURAL 385 BURELA

23116 ASOC OS SENDEIROS, DE FOZ ENCONTRO SENDEIROS RIO OURO E

PRAIAS DE FOZ 612 FOZ

23117

CENTRO DE ANIMACION E

DESARROLLO RURAL STO TOME DE MERLAN

FEIRA DAS CABRAS DE MERLAN 697 CHANTADA

23118

ASOC DE VECINOS CULTURAL Y DEPORTIVA DE LOS VILLARES (GUITIRIZ)

XXVI ROMERIA LABREGA DA CHAIRA 612 GUITIRIZ

23119 ASOC CULTURAL ORFEON JUAN

MONTES DE LUGO EXECUCION DE CANTO DA CORAL 535 LUGO 23120 VIRXE DO CARMEN SOAMEDE OLEIROS CELEBRACION DO ENTROIDO 2016 496 VILALBA 23122 ASOC DE MUJERES RURALES SAN

SALVADOR VIAXE CULTURAL AO GROVE 651

NEGUEIRA DE MUÑIZ 23137 ASOC.CULTURAL IRMANDADE SARRIA

GUERLEDAN

ACTUACIONS MUSICAIS DO GRUPO GARABELO NA FEST NOZ DE SAINT GUILLES VIEAUX MARCHÉ

678 SARRIA

(20)

23139 ASOCIACION LEÑA VERDE DE POL XXII FESTIVAL DE LEÑA VERDE 736 POL 23140 ASOCIACION OS AVENTADOS CARPINTERIA DE RIVEIRA 589 CERVO 23141 ASOC."SEMINARIO DE ESTUDOS TERRA

DE VIVEIRO" EXPOSICIÓN A MULLER MARIÑEIRA 516 VIVEIRO 23142 ASOC DE VECINOS DE RIVASALTAS VIAXE CULTURAL 554 MONFORTE 23144 ASOCIACION CULTURAL O CAXIGO XUNTANZA DE SAN XUAN BARTOLOMEU 554 FONSAGRADA, A 23146 INSTITUTO DE ESTUDOS ULLOANS REVISTA CULTURAL DO INSTITUTO DE

ESTUDOS ULLOANS 678 MONTERROSO 23147 ASOC. CULTURAL ROTEIROS POL ENCONTRO CULTURAL 2016 722 POL 23148 ASOCIACION VECINAL CULTURAL

DEPORTIVA SAN ISIDRO A PIRINGALLA VIAXE CULTURAL 404 LUGO 23151 AAVV COMERCIANTES E INDUSTRIAIS

DISTRITO MILAGROSA

EXPOSICION DE 30 ANOS DA ASOCIACION

DA MILAGROSA 477 LUGO

23153 INSTITUCION GALEGA DE CIENCIA CARTEL DO DIA DA CIENCIA EN GALEGO 542 LUGO

23157 ASOCIACION SANTA MARIÑA DE SEQUEIROS

CELEBRANDO A DESPEDIDA DE VERAN: MÚSICA TRADICIONAL, CANTOS E CONTOS

612 QUIROGA

23158 A MARRONDA ASOC.DE MULLERES RURAIS DE BALEIRA

CURSO DE LABORES E OFICIOS

TRADICIONAIS 574 BALEIRA 23161 ASOC CULTURAL OS XOGRARES DE

LEMOS

IMPRESIÓN DO CD "CANTARES DE

GRACIA" 535 MONFORTE 23162 AAVV CELA PONTE DE NEIRA VIAXE CULTURAL 554 CORGO,O 23164 AA VV DE BENADE - CALBRAVA XOVES DE COMADRES 2016 300 LUGO 23168 A AMIGOS DA MALLA DE MEIRA XXV EDICION FESTA DA MALLA DE MEIRA 762 MEIRA 23184 ASOC OS MALUGREIROS VIAXE CULTURAL 574 BARALLA 23185 APA CEIP VIRXE DO MONTE VIAXE CULTURAL 581 COSPEITO

23186 ASOC.CULT. COHORS LVCENSIVM PRAETORIA

OBRADOIRO DUNHA RECONSTRUCCION DUNHA DOMUS DA EPOCA ROMANA. ARDE LUCUS

601 LUGO

23190 ASOC. DE RECREACION HISTORICA E

CULTURAL CLAN BREOGAN ARDE LUCUS MMXVI 601 LUGO 23198 ASOC. SENIOR TELEFONICA LUGO

VIAXE AO XII CONGRESO DE ASOCIACION DE BENIDORD E CONVENCION LUDICA NACIONAL GMT

554 LUGO

23200 RAIOLAS-LUGO

ESPECTACULO DE CONTOS E TEATRO PARA NENOS E XOVENES CON

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

608 LUGO

23205 ASOC CULTURAL ESCOLA DE BAILE E GAITAS O CASTRO

OBRADOIROS CREATIVOS NO CASTRO DE

PANTON EN 3 DIAS 620 PANTON 23247 SOCIEDADE CULTURAL AIRIÑOS DO

XUNCO

MERCADO TRADICIONAL COA QUEIMADA

POPULAR 705 CERVO

23256 AA VV CASTRO DE CUIÑAS V FESTA DO ACORDEON E XVIII ROMARIA

POPULAR DE SAN XOAN DEGOLLADO 689 FONSAGRADA, A 23258 ASOC. CULTURAL TANGO CLUB

GALICIA

7º ENCONTRO INTERNACIONAL DE

TANGO- TABGO LIBER 608 LUGO 23260 ASOC. ENTROPIA FOLK IV ENCONTRO DE GAITEIROS E CANTOS

DE TABERNA 658 MONTERROSO 23262 ASOCIACION VECIÑAL A PENA

COSPEITO TALLER DE TEATRO 581 COSPEITO 23264 A C R H CAETRA LUCENSIUM OBRADOIROS DE ARDE LUCUS 601 LUGO

(21)

23266 ASOCIACION DE MULLERES SAN

BARTOLOMEU DE INSUA VIII TASCA DO LIÑO 628 VILALBA 23271 ASOC. CULTURAL ESMORGAT ESMORGA FEST 2016 581 SARRIA 23276 ASOC. XUVENIL, CULTURAL E

AMBIENTAL BURACA DAS GRELLAS

ENTRE AS ESTRELAS: CURSO DE

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 685

FOLGOSO DO CAUREL 23282 FUNDACIÓN UXIO NOVONEYRA II FESTIVAL DOS EIDOS 782 FOLGOSO DO CAUREL

23295 ASOC. COFRADÍA DO VIÑO DE QUIROGA

COÑECE O VIÑO DA COMARCA DE QUIROGA IV: ELABORACION DE

AUGARDENTE, LICORES, CREMAS, SIDRAS E CERVEXAS ARTESANAIS

612 QUIROGA

23300 CENTRO CULTURAL PENAS DE RODAS

DE OUTEIRO DE REI VIAXE CULTURAL 554 OUTEIRO DE REI 23301 ASOC.DE VECIÑOS NOSOS POBOS DE

DOADE

EDICION DO Nº14 DA REVISTA "O

MIRADOR" 557 SOBER

23302 ASOC MUJERES RURALES "AGARIMO"

DE SANTABALLA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA 628 VILALBA 23303 ASOC FOLCLÓRICA E CULTURAL A

SUBELA

FESTIVAL FOLCLORICO ANUAL AIRES DO

MASMA XVII EDICION 658 FOZ 23304

APA Y EXALUMNOS DE EGB DEL COL. NAL. MIXTO COMARCAL DE FOZ PADRE FEIJOO

FESTA FIN DE CURSO 631 FOZ

23305

ASOCIACION DE VECIÑOS, CULTURAL, Y DEPORTIVA REMEITE DE SAN CLODIO

TARDES DE TEATRO NO INVERNO 2016 647 RIBAS DE SIL

23308 CENTRO DE ANIMACION RURAL

REMANSIÑO DO SIL-SAN CLODIO FESTA DA INFANCIA 2016 728 RIBAS DE SIL 23310 ASOC DE XUBILADOS E PENSIONISTAS

DE RABADE VIAXE CULTURAL 475 RÁBADE

23313 ASOC CULTURAL IRMANDADE AUGAS

SANTAS V FESTIVAL HISTORICO AUGAS SANTAS 705 BARREIROS 23314 FUNDACION IMPULSO O DEPORTE

CULTURA E TURISMO DA MARIÑA

FESTIVAL AUDIOVISUAL DA MARIÑA

IMAXINA 2016 589 BURELA 23315 APA DEL COLEGIO PUBLICO DE

ALBEIROS

VIAXE CULTURAL A CERAMICA DE

GUNDIVOS E CAÑOS DO SIL 581 LUGO 23318 A C AMIGOS DA PANDEIRETA V XORNADAS DO TRAXE TRADICIONAL 589 MONFORTE 23324 ASOCIACION CULTURAL OS GORRIOS VI FESTIVAL DE SAN MARTIÑO CANIBAL 620 SARRIA 23327 ASOCIACIÓN OS D EIQUI FESTIVAL FOLCLORICO 658 TABOADA 23328 CLUB CULTURAL VALLE INCLAN VIAXE CULTURAL 504 LUGO 23330 FEDERACION AMAS DE CASA E

CONSUMIDORES AVANTAR VIAXE CULTURAL 535 LUGO

23334

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA E CONSUMIDORES LUCUS DE LUGO

VIAXE CULTURAL 535 LUGO

23337 FUNDACION O NOSO LAR EDITAR- PUBLICAR UN LIBRO CON

MOTIVO DO 25 ANOS DA FUNDACION 593 SAMOS 23340 ASOCIACION CULTURAL LEGUA

DEREITA XIII FESTIVAL FOLK O CORGO 705 CORGO,O 23374 SOCIEDADE ARTISITICA E CULTURAL ORFEON LUCENSE

CANTANDO AO NADAL: ACTUACIÓNS MUSICAIS EN LUGO, VILALBA, PORTOMARÍN E OUTROS

593 LUGO

23375 ASOC DE VECINOS DE LA PARROQUIA DE ROSENDE

EXCURSION AS DONAS DE CORRUBEDO E

RIBEIRA 631 SOBER

23377 CENTRO COMERCIAL CASCO

(22)

23381 ASOCIACION DE NAIS E PAIS DA EEI DE SARRIA

VIAXE AO MUSEO DE BRAÑAS DE VALGA E A AULA DA NATUREZA, MAIS VISITA A CASA GRANDE DE SANCEDA

535 SARRIA

23384 CAPACES LUGO PROXECTO DE CINE INCLUSIVO: GASTOS

DE XESTIÓN E DE VISIONADO 333 LUGO 23386 ASOCIACION SOCIOCULTURAL BOCA

DO MONTE XORNADA CASTAÑEIRA 647 QUIROGA 23390 ASOCIACION CULTURAL SOUTO DO

VAL

AMPLIACION EXPOSICION UNHA ROMAXE

SINGULAR 658 QUIROGA

23391 ASOC. DE SENDEIRISMO PASO MIUDO O VALADOURO

REALIZACION RUTA PR-G 155 E VISITA AO

MUSEO MENUEL MARIA 300 VALADOURO, O 23396

ASOCIACION DE NAIS E PAIS E ALUMNOS DO COLEXIO PUBLICO RICARDO GASSET DO INCIO

ACTIVIDADES CULTURAIS 2016:

EXCURSIÓN E OBRADOIRO 678 INCIO,O 23403 CLUB DE LECTORES ROSALIA DA

BIBLIOTECA

CONVIVENCIA EN CAMPAMENTO TEATRAL

PARA NENOS E ARREDORES 685 ANTAS DE ULLA 23407 ASOCIACION CULTURAL EME DE

MEIRA

CAMPAMENTO INFANTIL LUDICO

EDUCATIVO DE VERAN 755 MEIRA 23409 LA UNION DE SARRIA XCVII EDICIÓN DOS FESTIVAIS DE SAN

XOAN E A NOSA IDENTIDADE CULTURAL 601 SARRIA 23413 ASOCIAC. CULTURAL CANTIGAS E

FRORES

XXXIV CURSO DE CULTURA TRADICIONAL

GALEGA 685 LUGO

23414 SOCIEDADE MICOLOXICA LUCUS VIAXE CULTURAL AO PARQUE NATURAL

DAS ILLAS 612 LUGO

23415 ASOC. DE VECIÑOS AS CARBALLEIRAS DE BOSENDE PAREDES

OBRADOIRO DIVULGATIVO DA MUSICA

TRADICIONAL 574 LUGO

23416 CENTRO DE BENQUERENCIA

INSTRUCCION Y REC VIAXE CULTURAL 631 BARREIROS 23417 ASOC CULTURAL ECUESTRE PENABOR VIAXE CULTURAL 504 BARREIROS 23418 ANPA CEIP LUIS PIMENTEL- TRISCOS VIAXE EN TREN A MONFORTE DE LEMOS E

VISITA AO MUSEO 581 LUGO 23419 ASOCIACION CULTURAL E

RECREATIVA A PRAVIA FOLIADA PARA MAGOSTO 380 VILALBA 23423 A.C. ARTES ESCENICAS E

AUDIOVISUAIS CURUXAN CORTO/CORTOMETRAXE CURUXAN 542 LUGO 23426 ASOC.SINDROME DE DOWN VIAXE CULTURAL 716 LUGO 23432 CENTRO RECREATIVO CULTURAL Y

DEPORTIVO DE BAAMONDE

ONDE ESTA O MAGO ANTON? EN

BAAMONDE! 628 BEGONTE

23441 ASOCIACION DE VECINOS S PEDRO DE CANGAS DE FOZ

RECUPERACION DA FEIRA TRADICIONAL

DO GANDO EN CANGAS -FOZ 497 FOZ 23442 AGRUPACION DEPORTIVA OS

CASTROS FESTIVAL DE MUSICA GALEGA 504 FOZ 23445 AS LUCECÚS RIBEIRAS CANTOS DE CANTINAS POLO SAVIÑAO 475 PANTÓN

23451 ASOCIACION AMIGOS DE MOSTEIRO FERREIRA DE PALLARES

EXPOSICION DE PANEIS COA EVOLUCION ARQUITECTONICA DO MOSTEIRO DE FERREIRA DE PALLARES CON CONCERTO DE MUSICA

475 GUNTÍN

23461 CENTRO CULTURAL RECREATIVO EN

VILLALBA LECTURA CONTINUADA LETRAS GALEGAS 618 VILALBA 23462 ASOCIACION CULTURAL A CHAINZA XI FESTIVAL DA CHAIRA 762 CASTRO DE REI 23464 ASOCIACION XUVENIL NOV@S

CHAIREG@S FESTIVAL DE MUSICA 620 VILALBA 23465 AA.VV SAN MAMED DE RIBAS DE MIÑO ROMARIA NOVA 485 LUGO

23466

ASOCIACION VECIÑAL DEPORTIVA E CULTURAL DE ASAMBLEARIAS LUCUS AUGUSTI

ALUGUER DUNHA CARPA PARA EVENTO

Figure

Updating...

References

Related subjects :