Cultura del treball. Els valors de la Cultura del Treball

Texto completo

(1)

Cultura del treball

Cultura del treball

Els valors de la

Cultura del Treball

(2)

Cultura del treball

Cultura del treball

INTRODUCCIÓ

_______________________________________________________________ • La finalitat d’aquest projecte és fomentar la cultura del treball i els

valors sobre els quals es sustenta per assolir:

– Una millora del nostre capital humà

– L’optimització del procés de trànsit cap al món laboral dels joves de formació professional

• Tot això en un context d’una ocupació de qualitat que permeti reforçar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona

(3)

Cultura del treball

Cultura del treball

INTRODUCCIÓ

_______________________________________________________________ • D’aquesta finalitat neix:

– La necessitat de reconèixer i consensuar quins són aquests valors que fomenten la nostra cultura del treball

– Ajudar a transmetre’ls al nostre alumnat per tal de preparar-los per afrontar el repte de la seva inserció laboral

• La transmissió d’aquests valors esmentats als estudiants de formació professional es realitza a través d’un recull de bones pràctiques que serveixi de referència.

(4)

Cultura del treball

Cultura del treball

OBJECTIUS

_____________________________________________________________

• Identificar els principals valors associats al fet social del treball

• Potenciar els valors del treball com a mitjà de realització personal i professional

• Descriure els valors de cada sector professional atenent a la igualtat d’oportunitats i de gènere

• Elaborar un model de bones pràctiques que relacioni l’exercici dels valors amb els principals activitats de cada sector professional

(5)

Cultura del treball

Cultura del treball

METODOLOGIA

_______________________________________________________________

Utilitzem una metodologia qualitativa a través de sessions

grupals, que permet, mitjançant un treball d’equip, obtenir

la perspectiva dels dos principals actors del món laboral:

– L'àmbit educatiu

– L'àmbit empresarial,

En les sessions inicials, membres del món educatiu

debaten i consensuen un llistat de valors que consideren

comuns al llarg de la història moderna de la relació de les

persones amb el treball.

(6)

Cultura del treball

Cultura del treball

METODOLOGIA

_______________________________________________________________ • D’aquí en surt una primera tria de valors clau que tots reconeixen

com a fonamentals en les relacions sociolaborals.

• En un segon moment contrastem aquests valors amb l’opinió de diversos professionals de l’empresa dels sectors treballats.

• Amb ells ratifiquem la primera llista de valors i identifiquem quins ressalten en els seus respectives àmbits laborals.

(7)

Cultura del treball

Cultura del treball

METODOLOGIA

_______________________________________________________________ • Finalment fem una última tria, definició i identificació de valors i

els complementem amb una selecció de bones pràctiques en el treball d’aquests valors en els centres d’FP i que es recull en un document que posteriorment editem.

• La difusió i treball posterior dels resultats es realitza a través de 4 jornades sectorials amb estudiants i professors, que compten amb el testimoni d’empresaris i directius de cada sector.

• El llibre es distribueix a totes les direccions d’Instituts i centres d’FP de la ciutat i al professorat assistent a les jornades de difusió.

(8)

Cultura del treball

Cultura del treball

PRIMERA EXPERIÈNCIA

_______________________________________________________________

• En aquest primer grup de treball es va triar les següents famílies professionals:

– Hoteleria i Turisme,

– Instal·lació i Manteniment,

– Sanitat i

– Informàtica.

• En la sessió inicial el llistat dels valors intersectorials que vam definir és el següent:

– Responsabilitat

– Respecte

– Autoconeixement

(9)

Cultura del treball

Cultura del treball

PRIMERA EXPERIÈNCIA – Resultats

_______________________________________________________________ • En les sessions posteriors els valors per a cada família professional

van quedar definits:

Hoteleria i Turisme:

Hoteleria i Turisme:

- Orientació al client

- Confidencialitat

Instal

Instal··lacilacióói Manteniment:i Manteniment:

- Estima per la feina

- Pensament analític Sanitat: Sanitat: - Rigor - Empatia Inform

Informààtica:tica:

- Autogestió

(10)

Cultura del treball

Cultura del treball

PRIMERA EXPERIÈNCIA – Presentació de resultats

_______________________________________________________________

• Aquestes jornades van servir per a transmetre als alumnes totes les actituds i valors necessaris per a desenvolupar la seva professió i generar un debat directe entre empresa i estudiants:

Hoteleria i Turisme:

Hoteleria i Turisme:

- Lloc: Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona -Ponents:

-Ismael Prados, assessor cuiner especialitzat

-Meritxell Tomàs, responsable de l’Àrea Laboral del Gremi d’Hotels de Barcelona -Participació:

Manteniment:

Manteniment:

- Lloc: Escola Tècnica Professional del Clot -Ponents:

-Àngel Hermosilla, director general d’Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM)

-Fidel Crespo, responsable de Formació de l’Escola d’Aprenents de SEAT

(11)

Cultura del treball

Cultura del treball

PRIMERA EXPERIÈNCIA – Presentació de resultats

_______________________________________________________________

Sanitat:

Sanitat:

- Lloc: Institut Bonanova -Ponents:

-Jordi Salvador, adjunt de direcció d’infermeria de Badalona Serveis Assistencials

-Imma Garcia, responsable de selecció de l’IMAS

-Participació:

-Alumnat: 120 -Professorat: 15

Inform

Informààtica:tica:

- Lloc: CaixaFòrum -Ponents:

-Ramón Grau, gerent de Sigma Gestión Universitaria -Carles Gironès, director tècnic del World Wide Quality Services.

-Participació:

-Alumnat: 105 -Professorat: 15

(12)

Cultura del treball

Cultura del treball

SEGONA EXPERIÈNCIA

_______________________________________________________________ • Per a aquesta nova edició vam comptar amb un assessor extern,

Jaume Garcia, el qual va introduir alguns canvis en la metodologia de treball que va fer que els resultats es pressentin amb un format diferent, la qual cosa no canvia la finalitat del projecte.

• Famílies treballades:

– Fabricació Mecànica – Electricitat - Electrònica – Química

(13)

Cultura del treball

Cultura del treball

SEGONA EXPERIÈNCIA – Resultats

_______________________________________________________________ • En la sessió inicial per tal de centrar el marc de treball es va dur

a terme un exercici per posar de manifest el grau de concordança entre les percepcions d’ofertes i demandes per part dels diversos actors: informe

(14)

Cultura del treball

Cultura del treball

SEGONA EXPERIÈNCIA – Resultats

_______________________________________________________________ • Els valors identificats van ser, per ordre de preferència:

ResiliResilièènciancia

ResponsabilitatResponsabilitat--integritatintegritat--honestedathonestedat

RigorRigor

RespecteRespecte

– Visió de conjunt (Global) – Igualtat d’oportunitats

(15)

Cultura del treball

Cultura del treball

SEGONA EXPERIÈNCIA – Resultats

_______________________________________________________________ • Per a cada un d’aquests 4 valors s’associen uns comportaments:

Adaptabilitat Aprenentatge Esperit emprenedor Flexibilitat/ Canvi Innovació / Creativitat Integritat Orientació al client Orientació a resultats

Planificació / Organització /Rigor Presa de decisions

Sensibilitat Organitzacional Treball en equip

(16)

Cultura del treball

Cultura del treball

SEGONA EXPERIÈNCIA - Resultats per Famílies Professionals

_______________________________________________________________

• La següent taula expressa el pes de cada competència dins de cada família professional en termes de percentatge de presència sobre la base del 100%:

(17)

Cultura del treball

Cultura del treball

SEGONA EXPERIÈNCIA – Tasques pendents

_______________________________________________________________ • En l’ultima sessió de treball del grup expert, es van recollir unes

bones pràctiques que encara queden per dissenyar les activitats.

• Con tota aquesta informació i una vegada es consensuen les activitats, s’editarà un llibre i farem les jornades sectorials orientades a alumnes i professors, tal i com en l’anterior experiència.

(18)

Cultura del treball

Cultura del treball

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :