PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA CULTURA I NEGOCIS A ÀSIA. 1. Dades descriptives de l assignatura

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

CULTURA I NEGOCIS A ÀSIA

1. Dades descriptives de l’assignatura

Nom de l’assignatura: Cultura i negocis a Àsia Àrea: Negocis Internacionals

Perfil: Negocis Internacionals a Àsia Curs acadèmic: 2016-2017

Trimestre: 1r

Titulació / Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals Codi de l’assignatura: 40102

Nombre de crèdits: 4

Nombre total d’hores de dedicació: 100 Llengua de docència: Castellà

Professorat: Joaquín Amat Royo Horari:

Classes magistrals: Dimarts, 13:00 - 15:15 h Seminaris: Grup 101: Dijous, 13:00 - 13:55 h

Grup 102: Dijous, 14:00 - 14:55 h 2. Presentació de l’assignatura

Introducció i visió general de l’entorn empresarial a la regió d’Àsia, amb un enfocament especial a la Xina, l’Índia i el Sud-est asiàtic. Els estudiants aprendran els orígens de l’economia dels mercats emergents asiàtics, les característiques distintives de la gestió empresarial als mercats asiàtics i xinesos, els desafiaments que suposa el fet d’iniciar i gestionar negocis a la Xina i l’evolució de la relació entorn dels negocis a la Xina i altres països asiàtics, amb els objectius específics següents:

• Reconèixer les diferències interculturals que influeixen i el seu impacte en les formes i maneres de fer negocis a Àsia.

• Tenir una comprensió general de la importància que la cultura té en la vida quotidiana de la gent i com això afecta la manera com fan negocis.

• Adquirir coneixements i habilitats específiques per evitar els paranys que normalment afecten a les relacions interculturals en el món dels negocis asiàtics.

• Comprendre que les formes i els mitjans de fer negocis a Àsia són diferents dels conceptes occidentals.

• Per mitjà de l’aprenentatge amb el mètode del cas, el curs permetrà als estudiants d’estar més ben preparats per interactuar en un entorn empresarial internacional.

• Demostrar, a través de treballs escrits i de discussions en els seminaris, la comprensió de les qüestions clau en l’entorn de negocis a Àsia.

(2)

• Comprendre l’efecte de la cultura en la gestió empresarial i conèixer tant les dificultats relacionades amb la superació dels supòsits de la pròpia cultura d’origen quan es treballa en una cultura diferent com les habilitats que es requereixen per poder-los superar i fer negocis de manera efectiva en entorns interculturals.

3. Competències a treballar en l’assignatura

Competències generals Instrumentals

G.I.1. Capacitat de cerca, anàlisi, valoració i síntesi de la informació. G.I.2. Capacitat per relacionar conceptes i coneixements de diferents àrees. Personals

G.P.1. Capacitat per adaptar-se, treballar i liderar grups internacionals i

multiculturals, interdisciplinaris, competitius, canviants i complexos.

Sistèmiques

G.S.2. Capacitat d’observació. G.S.7. Promoció i respecte de valors de multiculturalitat: respecte, igualtat, solidaritat, compromís.

Competències específiques Disciplinàries

E.D.2. Reconèixer i valorar les funcions de les institucions econòmiques internacionals i el seu impacte sobre l’activitat de les empreses. E.D.3. Comprendre i reconèixer la dimensió geopolítica, social i cultural de moltes activitats econòmiques. E.D.4. Proporcionar perspectiva política i econòmica sobre diferents àrees del planeta i facilitar una comprensió crítica dels seus processos d’evolució actuals. E.D.5. Identificar els entorns econòmic, cultural, polític, legal, demogràfic i tecnològic que poden representar oportunitats i amenaces per al desenvolupament de l’activitat de negoci

en l’àmbit internacional. Professionals

E.P.13. Millorar en la capacitat de comunicació, síntesi i exposició de conceptes, tant oral com escrita. E.P.16. Adequar el registre de comunicació a diferents audiències, conèixer les diferències de comunicació entre cultures i transmetre competències multiculturals.

E.P.20. Capacitat per afrontar i entendre la cultura i l’ambient empresarial i proposar solucions reals a problemes concrets de l’organització.

En gran manera, les competències indicades anteriorment s’han elaborat prenent com a base les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007, a saber:

a. Competència per la comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació secundària general.

(3)

b. Competència per l’aplicació de coneixements al treball diari en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes.

c. Competència per reunir i interpretar dades rellevants, que permetin emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. Competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. Competència per desenvolupar activitats d’aprenentatge de manera relativament autònoma.

A fi d’establir una interrelació entre les competències bàsiques i les desenvolupades per al grau proposat, es procedeix a fer-ne una agrupació sobre la base de dos criteris. En un primer grup es relacionen aquelles competències que es poden considerar un desenvolupament o una concreció de les competències bàsiques del RD 1393/2007. En un segon grup es presenten les competències que es consideren importants per definir el perfil professional del graduat i que fan referència a aptituds o actituds específiques que van més enllà de les competències bàsiques esmentades anteriorment. En tots dos casos, es distingeix entre les competències generals i les competències específiques.

Competència bàsica: comprensió de coneixements I. Competències generals G.S.2

II. Competències específiquesE.D.3

Competència bàsica: aplicació de coneixements I. Competències generals G.I.2

II. Competències específiquesE.D.5

Competència bàsica: reunir i interpretar dades I. Competències generals G.I.1

Competència bàsica: comunicar-se i transmetre informació II. Competències específiquesE.P.13, E.P.16

Competències que defineixen el perfil professional no incloses en les bàsiques

En general, les competències d’aquest grup tenen en comú els següents elements, relacionats entre si, que són clau per aconseguir la professionalització de l’estudiant en l’àmbit dels negocis i el màrqueting internacionals:

- capacitar l’estudiant per a la seva adaptació a equips i entorns dinàmics;

- capacitar l’estudiant perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un negoci o projecte de màrqueting internacional;

- capacitar l’estudiant per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació. I. Competències generals G.P.1, G.S.7

(4)

Resultats d’aprenentatge

Dissenyar estratègies de negoci adaptades als elements específics de l’entorn polític, econòmic, social tecnològic i històric d’Àsia.

4. Continguts

Aproximació geopolítica, social i cultural a Àsia. Elements específics de l’organització econòmica i empresarial.

Entendre la societat asiàtica, la geopolítica i la cultura. Elements específics de l’organització econòmica i empresarial.

Aquest curs està dissenyat per proporcionar una comprensió dels negocis en un context asiàtic. Els estudiants utilitzaran els coneixements de gestió, economia i empreses adquirits en els cursos anteriors, juntament amb les tècniques de gestió estratègica bàsiques, per comprendre la diversitat d’organitzacions i mercats asiàtics.

La principal responsabilitat dels estudiants en aquest curs és identificar i comprendre les diferències de fer negocis a l’Àsia o amb empreses asiàtiques.

1. Presentació del curs. Anàlisi dels països asiàtics (1) 2. Anàlisi dels països asiàtics (2)

3. Cultura asiàtica i la Xina

4. Cultura i negociacions a la Xina 5. Estratègia d’entrada al mercat asiàtic 6. Innovació i propietat intel·lectual 7. Recursos humans / Compres a Àsia 8. El mercat xinès i el perfil consumidor 9. Etiqueta i costums dels negocis a Àsia

10. Productes, serveis i models de negoci asiàtic i occidental (Treball final de l’assignatura)

Dinàmica d’ensenyament i aprenentatge

El professor donarà les classes magistrals fent servir com a suport transparències que són resums de les “Notes tècniques”, de les quals disposaran els assistents per a l’estudi i seguiment de l’assignatura. Les Notes tècniques són l’element d’estudi que utilitzaran els alumnes. A les classes magistrals s’impartiran coneixements i habilitats per fer negocis a l’Àsia.

Es designaran grups i els seus components, que presentaran un cas setmanalment durant la segona part de la classe magistral. Els estudiants hauran de llegir i preparar els casos assignats i les Notes tècniques d’acord amb el calendari previst en el pla d’estudis.

Es posa especialment l’accent en la interacció entre els aspectes teòrics de les classes magistrals i els aspectes pràctics dels casos de debat en els seminaris. El mètode del cas s’utilitza per potenciar les habilitats analítiques i d’equip en la resolució de problemes empresarials en l’entorn asiàtic.

A través de discussions a l’aula i seminaris es compartiran i treballaran experiències i casos de diferents situacions.

Cal que els estudiants participin en les activitats de classe i els seminaris.

El professor avaluarà la preparació per a la discussió de casos i de les Notes tècniques, les habilitats de presentació i la participació.

(5)

Tant les Notes tècniques com els fulls de preparació de presentacions i de casos es facilitaran a través de Moodle.

5. Avaluació

Elements

d’avaluació Període temporal Tipus d’avaluació Agent d’avaluació Tipus d’activitat Avaluació Agrupament Pes (%) Obl. Opt . Doce nt Auto av. Coav. Contín ua Síntes i Ind iv. Gru p (#) Presentació del cas Cada grup, una vegada durant l’assignatura x x Aplicació x x x 15 % Debat de

cas Setmanal, en cada seminari x x Aplicació x x 15 % Treball final del curs Durant el curs, amb la presentació Sessió (11) el 29.11.2016 x x Síntesi i aplicació x x x 20 % Examen final (es necessiten 5 punts sobre 10) Durant els dies de l’1 al 17 de desembre del 2016 x x Síntesi x x 50 % Presentacions

* El Professor crearà 8 equips que treballaran conjuntament en les tasques de: presentació dels casos i treball final de l’assignatura.

* Les presentacions orals seran qualificades pel contingut, la qualitat de la presentació i l’habilitat del presentador.

* L’equip serà avaluat segons la presentació del cas, que ha de ser: interessant, animada, clara i didàctica.

* Les transparències, diapositives o powerpoints utilitzats per fer la presentació oral hauran de ser tan didàctics, interessants i informatius com sigui possible.

* Les transparències s’hauran de poder llegir des del fons de la classe. Es recomana utilitzar el color per ressaltar els punts i les imatges, així com assignar adequadament la grandària de la font utilitzada.

* L’equip de la presentació serà responsable de proporcionar un llapis de memòria amb la presentació compatible en format Power Point.

* El presentador serà avaluat individualment segons to de veu, contacte visual, postura i bona aparença. No podrà llegir cap part de la presentació.

* El professor, abans de la presentació, seleccionarà el/s presentador/s en representació del grup.

* Durant la presentació del cas, la classe podrà fer preguntes a l’equip de presentació i sol·licitar una explicació més detallada d’algunes parts.

(6)

Seminaris. Casos de debat:

 Després de la presentació de cada equip, a les classes magistrals del dimarts el professor assignarà qüestions per al seminari del dijous, que hauran de preparar-se individualment. Les respostes hauran de justificar-se mitjançant raonaments que els facin de suport.  Els estudiants hauran de llegir cada cas com a mínim dues vegades abans de la classe i

oferir respostes escrites raonades a les qüestions assignades per a cada cas, que hauran d’estar disponibles per lliurar al professor.

 L’avaluació de l’alumne en els debats reflectirà les contribucions orals individuals al seminari i el treball escrit que s’hagi fet sobre les qüestions plantejades per al debat.  L’assistència a classe és una condició necessària, encara que no suficient, per a l’avaluació

en els seminaris.

 Tots els alumnes han d’assistir als seminaris amb les respostes a les qüestions plantejades per al cas, entenent que garanteixen la correcta preparació del cas i els permeten participar en el debat.

 Les conclusions més importants de cada cas formaran part de l’examen final. Treball final de l’assignatura:

En la primera sessió (20-09-2016), els 8 projectes de treball de l’assignatura seran assignats als diferents grups, que els hauran de realitzar durant el curs.

En l’última sessió (29-11-2016) els equips presentaran els seus treballs i conclusions a la classe durant un màxim de 15 minuts per grup. Cada grup lliurarà el document i la seva presentació al professor, en versió impresa i en suport digital (amb identificació de l’arxiu mitjançant el Títol del treball i el Número del grup).

Examen final:

Per ser admès en l’examen final, l’estudiant ha d’obtenir una nota mitjana mínima de 4,0 punts en les activitats basades en aplicació (presentació del cas, debat de casos i Treball final de l’assignatura). En el cas que un estudiant obtingui menys de 4,0 punts en aquestes activitats, la qualificació total del curs serà “Suspès”.

La no assistència a l’examen final es traduirà en la nota global del curs de “No assistit”. La nota mínima en l’examen final per qualificar amb la mitjana de les activitats contínues és de 5,0 punts. Si no s’aconsegueix aquesta puntuació mínima a l’examen final, la nota global del curs serà “Suspès”.

Condicions d’avaluació extraordinària:

Només els estudiants que han suspès el curs seran admesos a l’avaluació extraordinària. Per ser admès a l’avaluació extraordinària, l’alumne ha d’haver aconseguit una nota mitjana mínima de 4,0 punts en les activitats d’aplicació (presentació del cas, debat de casos i Treball final de l’assignatura) durant el curs.

L’avaluació extraordinària serà només de l’examen final. Els elements d’avaluació contínua no seran recuperables. Mantenen la seva qualificació i el seu pes en la nota final. Per tant, la qualificació final de l’avaluació extraordinària serà:

Activitats d’aplicació: 50 % Examen final extraordinari: 50 %

(7)

Treball de competències i avaluació de resultats d’aprenentatge:

GI1 GI2 GP1 GS2 GS7 EP13 EP16 EP20 ED2 ED3 ED4 ED5 Resultats d’aprenentatge Preparació i presentació del cas en grup X X X X X X X X X X X X X Debat de casos X X X X X X X X X X X X X Treball final de curs X X X X X X X X X X X X X Presentació del treball final de curs X X X X X X X X X X X X X Examen final X X X X X X X X X X X X X

La còpia i/o el plagi total o parcial en treballs i/o exàmens comportarà suspendre l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret a recuperació, sense perjudici de l’aplicació de les altres sancions previstes al reglament de Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, en funció de la gravetat de la infracció. 6. Bibliografia i recursos didàctics

Bibliografia bàsica: International Business: An Asia Pacific Perspective, Andrew Delios, Paul W. Beamish, Jane W. Lu, Prentice Hall, Edit.02 (10.12.2012).

Recursos:

* Notes tècniques preparades pel professor per a cada sessió, que constitueixen el material de seguiment i estudi de l’assignatura.

* Fulls setmanals d’assignació de tasques per a grups i de preparació de casos. * Casos.

7. Metodologia

Els estudiants hauran de preparar els seminaris i debats de classe i participar-hi activament. Així mateix, hauran de completar les respostes a les qüestions plantejades en els casos assignats per endavant, ja que això els proporcionarà una base per a la discussió a la classe i als seminaris. Classes magistrals

En l’aprenentatge de l’assignatura es combinen la informació bàsica i el suport de les Notes tècniques i els casos pràctics.

Les lliçons del professor se centraran en l’explicació dels continguts i les competències de l’assignatura, encara que d’una manera pràctica.

El professor respondrà als dubtes que els estudiants puguin tenir sobre el material de la sessió. A partir de la segona sessió, cada grup prepararà una presentació d’un cas amb els continguts assignats pel professor mitjançant el Full de preparació del cas.

Després de la classe, els estudiants treballaran individualment en els casos i en la seva preparació per al seminari dels dijous.

(8)

Els seminaris es basen en discussions del mètode del cas que enriqueixen els continguts bàsics i donen forma als conceptes de les classes magistrals.

Els estudiants seran convidats pel professor a analitzar més a fons els últims continguts temàtics mitjançant Notes tècniques específiques que seran útils per preparar els seminaris.

8. Programació d’activitats

1) Distribució d’hores entre teoria i pràctiques:

2 hores de classe magistral i 1 hora de seminari. 2) Programació d’activitats en el pla de estudis:

• Dins de l’aula: classes magistrals i seminaris.

• Fora de l’aula: treball en grup, treball individual (presentacions, Treball final de l’assignatura, preparació dels casos, lectures complementàries i exercicis...), estudi personal.

Setmana Tipus de sessió i

data

Activitat a l’aula Agrupament / tipus de activitat

Seminaris: dijous Activitat fora de l’aula

Agrupament / tipus de activitat

1 Presentació del curs. Anàlisi dels països asiàtics (1)

20-09-2016

Presentació del curs i organització dels equips: 30 min 1 h 30 min de preguntes i primera sessió 22-09-2016 1 hora

Cas de debat: Torres, A Spanish Wine Maker Uncorks Its New Xina Growth Strategy

Lectura i estudi de Notes tècniques: 3 hores

Preparació del cas: 3 hores

2 Anàlisi dels països asiàtics (2) 27-09-2016 1 h 40 min d’activitats temàtiques específiques: classe i preguntes. 20 min de presentació Grup 1 29-09-2016 1 hora

Cas de debat: Selling Ready-To-Drink Tea in Southeast Asia: C2 Green Tea in the Philippines (A)

Lectura i estudi de Notes tècniques: 3 hores

Preparació del cas: 3 hores (Grup 1, Preparació de la presentació del cas: 7 hores) 3 Cultura asiàtica i la

Xina 4-10-2016 1 h 40 min d’activitats temàtiques específiques: classe i preguntes. 20 min de presentació Grup 2 6-10-2016 1 hora

Cas de debat: Selling Ready-To-Drink Tea in Southeast Asia: C2 Green Tea in Vietnam (B)

Lectura i estudi de Notes tècniques: 3 hores

Preparació del cas: 3 hores (Grup 2, Preparació de la presentació del cas: 7 hores) 4 Cultura i negociacions a la Xina 11-10-2016 1 h 40 min d’activitats temàtiques específiques: classe i preguntes. 20 min de presentació Grup 3 13-10-2016 1 hora

Cas de debat: Selling Ready-To-Drink Tea in Southeast Asia: C2 Green Tea in Indonèsia (C)

Lectura i estudi de Notes tècniques: 3 hores

Preparació del cas: 3 hores (Grup 3, Preparació de la presentació del cas: 7 hores) 5 Estratègia d’entrada

al mercat asiàtic 18-10-2016 1 h 40 min d’activitats temàtiques específiques: classe i preguntes. 20 min de presentació Grup 4 20-10-2016 1 hora

Cas de debat: Danone & Wahaha: A Bitter-Sweet Partnership

Lectura i estudi de Notes tècniques: 3 hores

Preparació del cas: 3 hores (Grup 4, Preparació de la presentació del cas: 7 hores)

(9)

6 Innovació i propietat intel·lectual 25-10-2016 1 h 20 min d’activitats temàtiques específiques: classe i preguntes. 20 min de presentació Grup 5. Cas: Foxconn BYD (A)

20 min de presentació Grup 6. Cas: Metro Cash & Carry (1a part)

27-10-2016 1 hora

Cas de debat: Foxconn Versus BYD (A) -

Commercial Espionage or Learning by Hiring?

Lectura i estudi de Notes tècniques: 3 hores

Preparació del cas: 3 hores (Grup 5, Preparació de la presentació del cas: 7 hores) (Grup 6, Preparació de la presentació del cas:7 hores)

7

Festiu

3-11-2016 1 hora

Cas de debat: Metro Cash & Carry (1a part) - Xina

Preparació del cas: 3 hores

8 Recursos humans /

Compres a Àsia 8-11-2016 1 h 40 min d’activitats temàtiques

específiques: classe i preguntes.

20 min de

presentació Grup 7. Cas: Metro Cash & Carry (2a part)

10-11-2016 1 hora

Cas de debat: Metro Cash & Carry (2a part) - Índia

Lectura i estudi de Notes tècniques: 3 hores

Preparació del cas: 3 hores (Grup 7, Preparació de la presentació del cas: 7 hores)

9 El mercat xinès i el perfil consumidor 15-11-2016 1 h 40 min d’activitats temàtiques específiques: classe i preguntes. 20 min de presentació Grup 8. Cas: One Day of Yimin

17-11-2015 1 hora

Cas de debat: One Day of Yimin and Chinese

Consumer Profile.

Lectura i estudi de Notes tècniques: 3 hores

Preparació del cas: 3 hores (Grup 8, Preparació de la presentació del cas: 7 hores)

10 Etiqueta i costums

dels negocis a Àsia 22-11-2016 2 h d’activitats temàtiques

específiques: classe i preguntes.

Lectura i estudi de Notes tècniques: 3 hores 11 Productes, serveis i models de negoci asiàtic i occidental (Treball final de l’assignatura) 29-11-2016 Treball final de l’assignatura.

Treball final en equip de l’assignatura: 10 hores (realitzat durant les 11 setmanes de l’assignatura) Període d’exàmens finals Entre l’ 1 i el 17 de desembre del 2016

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :