Per tot això, i en virtut de les competències atribuïdes a aquesta Presidència, RESOLC:

Texto completo

(1)

Expedient núm.: 84/2020

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

Data d'iniciació: 30/11/2020

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Llistat d’

aspirants admesos i exclosos PROVISIONAL

per a la borsa de treball de tècnic

jurídic (Nivell 1).

Composició del tribunal qualificador, data, lloc i hora de celebració

de la prova

.

FETS:

1. La Junta de Govern Local d’aquesta Mancomunitat va acordar, en data 11 de

febrer de 2021, i va rectificar, en data 16 de febrer de 2021, la constitució, pel

procediment de concurs oposició, d’una borsa de treball de Tècnic/a Jurídic/a,

amb caràcter laboral temporal.

2. El 12 de març de 2021 ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies.

3. Una vegada examinades les sol·licituds presentades, cal fer pública la llista

provisional d’admesos i exclosos, amb atorgament de termini per a l’esmena

dels defectes apreciats.

Per tot això, i en virtut de les competències atribuïdes a aquesta Presidència, RESOLC:

PRIMER. Aprovar la següent relació PROVISIONAL d'aspirants admesos i exclosos:

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

CIF Nom Registre d'Entrada

***369*** AINA MARIA GAYA DURAN 2021-E-RC-77

***088*** AINA TORRES CAPO 2021-E-RC-91

***861*** ALICIA ÁLVAREZ PULIDO 2021-E-RC-95

***009*** ANA MARTÍNEZ BONET 2021-E-RC-48 ACYD34P4XFGT2REKZA

W | V

erificació: https://mancomunitatdesraiguer

.sedelectronica.es/

DECRET

Númer

o: 2021-0028 Data: 31/03/2021

ANDREU ISERN POL (1 de 2) President Data Signatura: 31/03/2021 HASH: 61a94bdf050bfdf14024136333c2c971

(2)

***289*** ANNA BYTSULYA SHARAPA 2021-E-RE-44

***358*** ARIADNA CASABLANCA GARCIA 2021-E-RE-13

***637*** ALICIA GUERRERO BERGAS 2021-E-RC-62

***012*** ANA TORIBIO DE ROJAS 2021-E-RC-43

***202*** BARTOMEU RAFEL GINARD BAUZA 2021-E-RE-12

***180*** CATALINA ROMERO FERRA 2021-E-RE-43

***707*** DANIEL JOSE MENDO ROMERO 2021-E-RE-14

***580*** DAYANA OSSA BIBILONI 2021-E-RC-74

***607*** EVA FRADE BRAVO 2021-E-RC-94

***783*** FRANCISCO BERNABÉ CAIMARIS ALBALA 2021-E-RC-34

***042*** JAUME PALOU ROTGER 2021-E-RE-34

***520*** JAVIER MARCOS HERNANDEZ 2021-E-RE-28

***637*** JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 2021-E-RC-46

***329*** JOSEFINA ALCOVER NOGUER 2021-E-RE-21

***086*** JUANA MUÑOZ IBAÑEZ 2021-E-RC-53

***473*** JULIA LLUFRIU ROMAN 2021-E-RE-42

***690*** LARISA GARCIA ROTGER 2021-E-RC-72

***194*** LAURA BENNÀSAR GONZÁLEZ 2021-E-RC-78

***017*** LAURA FERRAGUT MORANTA 2021-E-RC-73

***312*** LAURA CONCEPCION GARCIA MORENO 2021-E-RC-81 ***198*** MARIA DEL MAR CAMPINS LLADO 2021-E-RE-37 ***786*** MARIA DEL MAR FRONTERA MONSERRAT 2021-E-RC-49

***685*** MARIA GOMILA TORRENS 2021-E-RC-93

***867*** MARIA MULET LORENTE 2021-E-RE-35

***406*** MARIA NEUS VIDAL BUSTAMANTE 2021-E-RE-31

***969*** MARIA RIVAS FERNÁNDEZ 2021-E-RC-39

***714*** MARTA BUSQUETS PASTOR 2021-E-RE-22

***056*** MARTA GIRON RUBIO 2021-E-RE-40

***420*** MARTA JUAREZ VILLALONGA 2021-E-RE-24

***998*** MARTA TRIAS FERRER 2021-E-RE-49

***050*** MIRIAM EL HARRAK MORENO 2021-E-RE-33

ACYD34P4XFGT2REKZA W | V erificació: https://mancomunitatdesraiguer .sedelectronica.es/

DECRET

Númer o: 2021-0028 Data: 31/03/2021

(3)

***176*** MARC BUADES FERRIOL 2021-E-RC-85

***946*** MARTA AMENGUAL MESQUIDA 2021-E-RC-50

***239*** MARÍA TERESA GELABERT CARULLA 2021-E-RC-82

***637*** MERCEDES GUERRERO BERGAS 2021-E-RC-63

***311*** NAJLAE CHAIRI MOALI 2021-E-RC-88

***284*** NOELIA RIQUELME LUPIAÑEZ 2021-E-RC-37

***998*** NURIA MACHI LLANES 2021-E-RE-17

***226*** PAU MOREY SOLER 2021-E-RE-32

***380*** PETRA ROSER REIXAC ALAJARIN 2021-E-RC-89

***906*** PILAR VICENS MUNAR 2021-E-RE-52

***494*** RAMON TAUSTE TERRADES 2021-E-RC-58

***027*** SANDRA BONNIN BLAZQUEZ 2021-E-RE-41

***268*** SUSANA DE HONORATO CAÑO 2021-E-RC-79

***573*** VICTOR COMENDADOR CENZANO 2021-E-RE-27

***828*** VICTORIA JAUME FERRER 2021-E-RE-18

EXCLOSOS PROVISIONALMENT:

CIF Nom Registre

d'Entrada Motiu de l'exclusió ***319*** ALFREDO RUIZ RUBIO 2021-E-RC-86 Base 2ª c) Titulació.

Incompleta

***864*** COSME BALLESTER DURAN 2021-E-RE-19 Base 2ª c) Titulació.

No aporta titulació requerida. ***253*** JUAN ANTONIO GARAU

RIERA 2021-E-RE-20

Base 2ª c) Titulació. Incompleta

***710*** JUAN SASTRE OLIVER 2021-E-RC-35

Base 2ª c) Titulació. Incompleta

Base 2ª f) Coneixements de llengua catalana. Incomplet ***199*** JULIA GONZALEZ BORDAS 2021-E-RE-39 Annex I incomplet

***987*** LINA KATERIN QUIROGA PARADA

2021-E-RE-38 Base 2ª c) Titulació.

Incomplet. ACYD34P4XFGT2REKZA W | V erificació: https://mancomunitatdesraiguer .sedelectronica.es/

DECRET

Númer o: 2021-0028 Data: 31/03/2021

(4)

Base 2ª f) Coneixements de llengua catalana. Incomplet. ***967*** MARIA CRISTINA OLIVER

GARCIA 2021-E-RC-45

Base 2ª c) Titulació. Incompleta

***552*** MARIA DELS ANGELS

VALLORI SERVERA 2021-E-RE-25

Base 2ª c) Titulació. Incompleta.

***733*** MARTA COLL MARTINEZ 2021-E-RE-26

Manca annex I.

Manca acreditació exempció taxes.

***174*** MATÍAS ENSEÑAT INÉS 2021-E-RC-71 Annex I incomplet ***258*** NÚRIA ROSSELLO FORNES 2021-E-RE-15 Manca annex I ***051*** SOFIA RAQUEL

GUADALAJARA MARTIN 2021-E-RE-51 Annex I incomplet

D’acord amb la base cinquena de la convocatòria, els aspirants exclosos disposen d'un

termini de tres (3) dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació del llistat

provisional, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la

seva exclusió.

Les eventuals reclamacions que es presentin hauran de presentar-se al Registre

General físic o seu electrònica d’aquesta Mancomunitat, o en qualsevol de les formes

previstes a l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En cas de no presentar-se al

Registre General o seu electrònica d’aquesta entitat, la persona interessada ha de

comunicar-ho a la Mancomunitat abans de la finalització del termini de la presentació

de reclamacions mitjançant enviament del justificant de presentació a l’adreça

electrònica

mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net

Sense la concurrència

d’aquest requisit, les sol·licituds que es registrin a la Mancomunitat fora del termini de

presentació no seran admeses.

SEGON. Designar com a membres del Tribunal qualificador a:

Membre Identitat

President Raimundo Tomàs Montis Sastre (Aj. de Llubí) Suplent Magdalena Serra Serra (Aj. de Campanet) Vocal Juan Garcia Cortés (Aj. de Felanitx) Suplent Margalida Jaume Boyeras (Aj. de Lloseta)

Vocal Maria Magdalena Vicens Pons (Aj. de Santa Margalida) ACYD34P4XFGT2REKZA

W | V

erificació: https://mancomunitatdesraiguer

.sedelectronica.es/

DECRET

Númer

(5)

Suplent Jaume Perelló Marcè (Aj. de Binissalem) Vocal Xavier Rodríguez Abril (Aj. de Sa Pobla) Suplent Llorenç Reus Riera (Aj. de Sa Pobla)

Secretari Elena Palacio Tuñón (Mancomunitat des Raiguer) Suplent Francisca Maimó Molina (Aj. d’Esporles)

Els membres del Tribunal s’hauran d’abstenir d’intervenir, per la qual cosa ho

notificaran a l’autoritat convocant, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes

a l’article 23 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.

Igualment, els aspirants podran recusar els membres del Tribunal quan concorri alguna

de les circumstàncies previstes esmentades.

TERCER. Notificar la present resolució als membres designats perquè en prenguin

coneixement.

QUART. La realització de l’exercici de la fase d’oposició serà el dia 23 d’abril de 2021, a

les 09.30 hores, al CEPA Es Raiguer (c/ Escola Graduada, 13, Binissalem), havent de

portar els aspirants la documentació identificativa.

QUINT. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos, així com la composició del

Tribunal de Selecció i la data de convocatòria per al primer exercici, a la seu electrònica

d'aquesta Mancomunitat [http://mancomunitatdesraiguer.sedelectronica.es] i al Tauler

d’anuncis.

El president,

La secretària interventora,

Andreu Isern Pol

Elena Palacio Tuñón

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACYD34P4XFGT2REKZA W | V erificació: https://mancomunitatdesraiguer .sedelectronica.es/

DECRET

Númer o: 2021-0028 Data: 31/03/2021

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :