FONS FAMILIAR Descripció i inventari del fons

Texto completo

(1)

FONS FAMILIAR

Descripció i inventari del fons

521 Família Blanch – Masferrer – Garriga

Cessió: Srs. Agustí i Jordi Blanch Masferrer

Darrera actualització: 15/04/2015

(2)

Descripció del fons familiar

(3)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

FITXA DE DESCRIPCIÓ

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

Codi país CAT Codi arxiu

SAMLM

Codi 521

1.2. Nivell de descripció

Inventari de fons patrimonial.

1.3. Títol

BLANCH - MASFERRER - GARRIGA

1.4. Dates de formació

Dates de creació: 1680 - 2014

1.5. Volum i suport

1 capsa de documentació en suport paper (1.3 ml).

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)

(4)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

2.2. Història de l’organisme / Biografia del productor

El llinatge dels Blanch de Lloret procedeix del poble de Vilacireres, a la comarca del

Berguedà. A principis del segle XIX els germans Miquel i Joan Plana i Monegal deixen el seu

Pirineu natal i s’estableixen a la costa del Maresme. Tots dos germans es casaran amb les

germanes Estrach i Comas, de Pineda de Mar. En Miquel es casà amb la Francisca i en Joan

amb la Rosa, i totes dues parelles s’acabarn establint a Lloret. D’altra banda, en Joan canvià

el seu primer cognom, Plana, pel de Blanch, el segon cognom del seu pare. És així com

comença la nissaga dels Blanch de Lloret de Mar.

Tal com hem dit, en Joan Blanch i Plana, de Lloret, es casà amb la Rosa Estrach, els quals

foren pares d’en Josep Blanch i Estrach. En Josep Blanch es casà amb la Bonaventura

Eulàlia Clausell i Ferran, d’Alella, pares de Joan, Josep, Mercè, Agustí i Maria Blanch i

Clausell. Afegim que la vinculació dels Blanch i els Masferrer ve del casament entre Agustí

Blanch i Clausell i Mercè Masferrer i Garriga.

Pel que fa els Masferrer, eren una família de pagesos, propietaris i hisendats, originària de

l’Esparra i amb vincles a Santa Coloma de Farners. Els Masferrer lloretencs dels segles XIX i

XX tenien terres a Tordera. Una bona part de la documentació d’aquest fons és referida a

aquestes terres.

La nissaga lloretenca dels Garriga, estava emparentada amb els Masferrer i els Blanch, i tenia

un hort a l’indret de Lloret anomenat el Quintà d’en Pla, horta que des d’aleshores s’anomenà

Hort de Can Garriga.

2.3. Història arxivística

La documentació es guardava en el domicili particular del Sr. Agustí Blanch i Masferrer, i

estava en bon estat de conservació.

2.4. Dades sobre l’ingrés

El dia 8 de juliol de 2014 es presentaren en aquest servei d’arxiu el germans Agustí i Jordi

Blanch i Masferrer amb la documentació familiar que conservaven dels seus avantpassat.

Conscients de l’interès històric d’aquests documents, optaren per cedir-los a l’arxiu municipal

amb la finalitat que, un cop organitzats i inventariats, es conservessin adequadament i es

posessin a disposició dels ciutadans i els investigadors que volguessin consultar-los.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1. Abast i contingut informatius

La documentació que conforma aquest fons abasta des de finals del segle XVII fins als

nostres dies, i és de caràcter familiar, econòmic i professional.

(5)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

5.3. Documentació relacionada

Per vincles familiars amb les famílies Garriga i Masferrer, aquest fons està íntimament

relacionat amb el fons 519 Garriga - Duran - Masferrer.

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1. Autoria i data(es)

Primera: Classificació, inventari i quadre de classificació: Fèlix Rabassa Martí (2015).

Segona: Supervisió general: Joaquim Daban i Massana.

7.2. Fonts

La font fonamental utilitzada per a l’elaboració d’aquesta descripció ha estat el contingut del

propi fons.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ.

521.- BLANCH - GARRIGA - MASFERRER

521.001- GARRIGA

100.- Documentació familiar i personal

150.- Genealogia i informació familiar

180.- Índexs de documentació

200.- Documentació administrativa

210.- Llicències d’obres

300.- Documentació econòmica

310.- Comptes, rebuts, factures

340.- Pressupostos

400.- Imatges

(6)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

100.- Documentació familiar i personal

110.- Correspondència

120.- Certificacions i actes notarials

121.- Testaments, donacions i dacions en pagament

123.- Inventaris

124.- Certificacions

125.- Vendes

140.- Documentació registral

141.- Registres parroquials

142.- Registre civil

150.- Genealogia i informació familiar

180.- Índexs de documentació

300.- Documentació econòmica

320.- Liquidacions

340.- Pressupostos

400.- Imatges

521.003- MASFERRER

100.- Documentació familiar i personal

110.- Correspondència

120.- Certificacions i actes notarials

121.- Testaments, donacions i dacions en pagament

122.- Censals

123.- Inventaris

124.- Certificacions

125.- Vendes

126.- Arrendaments

127.- Establiments

128.- Expropiacions

130.- Judicis, plets, queixes i reclamacions

140.- Documentació registral

141.- Registres parroquials

143.- Registre de la propietat

150.- Genealogia i informació familiar

160.- Passis de radi i passaports

170.- Taules d’equivalències

180.- Índexs de documentació

(7)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.cat

http://lloret.cat/arxiu

200.- Documentació administrativa

220.- Sol·licituds

300.- Documentació econòmica

310.- Comptes, rebuts, factures

320.- Liquidacions

330.- Llibretes de justificants de pagaments

400.- Imatges

(8)

Inventari del fons familiar

(9)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

001

GARRIGA

100

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / / /

521.001.100

SS

1990 circa Transcripció de documents. / Transcripció d'una sèrie de

documents relacionats amb l' hort de can Garriga. Hort de can Garriga

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.013

(10)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

001

GARRIGA

150

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / GENEALOGIA I INFORMACIÓ FAMILIAR / /

521.001.150

SS

2010 circa Genealogia. / Arbre genealògic de la família Garriga

entre els segles XVII i XXI.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.001

2014 Història familiar. / Història de l' hort de can Garriga, finca comprada per Joan Baptista Garriga i Mataró el 15 de maig de 1871.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.004

2014 Història familiar. / Història de les cases dels carrers Sant Baldiri, 15, i Carnisseria Vella, 10, de Lloret de Mar. Informació genealògica de les famílies Garriga, Masferrer i Blanch.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.002

2014 Història familiar. / Història de les cases dels carrers Sant Baldiri, 15, i Carnisseria Vella, 10, de Lloret de Mar.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(11)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

001

GARRIGA

180

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / ÍNDEXS DE DOCUMENTACIÓ / /

521.001.180

SS

2014 Índex de documentació entregada a l' Arxiu. / Sobre on hi anava part de la documentació, on hi ha l' índex de documentació entregada a l' Arxiu, en relació a la família Garriga.

TEXT / PAPER / SOBRE

086.324.045

(12)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

001

GARRIGA

210

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA / LLICÈNCIES D'OBRES / /

521.001.210

SS

1871 Llicència d' obres. / Permís concedit per Joaquim

Ball·llatinas, batlle de Lloret, a Joan Mataró i Surís [sabem que era apoderat i oncle de Joan Baptista Garriga i Mataró] per a fer un tancat amb parets a la finca situada al Quintà o Quinta d'en Pla, al costat de

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(13)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

001

GARRIGA

310

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA / COMPTES, REBUTS, FACTURES / /

521.001.310

SS

1871 circa Comptes. / Nota amb les despeses relatives a la compra

del terreny de can Garriga i a les obres que s'hi feren el 1871.

Hort de can Garriga / / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.009

1871 Rebut. / Rebut de Josep Torras i Mataró, en virtut

d'unes feines de paleta a l' hort de can Garriga, del que li ha pagat Joan Mataró i Surís, apoderat de Joan Baptista Garriga.

Hort de can Garriga

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.011

1871 Rebut. / Rebut del notari Josep Antoni Rodés, del que li ha pagat Joan Mataró i Surís, apoderat de Joan Baptista Garriga, per unes feines amb relació al terreny de can Garriga.

Hort de can Garriga

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.010

(14)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

001

GARRIGA

340

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA / PRESSUPOSTOS / /

521.001.340

SS

1871 Pressupost. / Pressupost fet per Josep Torras i Mataró, en virtut d'unes feines de paleta a l' hort de can Garriga, propietat de Joan Baptista Garriga i Mataró.

Hort de can Garriga / / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(15)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

001

GARRIGA

400

IMATGES / / /

521.001.400

SS

2014 Paisatge. / Fotografia de l' hort de can Garriga, en

concret de la porta d'entrada, on hi posa la inscripció "Año 1871". A sota de la fotografia, mecanografiat hi posa "Entrada del HORT DE CAN GARRIGA".

IMATGES / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.005

2014 Paisatge. / Fotografia de l' hort de can Garriga, en

concret de la porta d'entrada, on hi posa la inscripció "Año 1871". A sota de la fotografia, mecanografiat hi posa "Entrada del HORT DE CAN GARRIGA".

IMATGES / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.006

2014 Paisatge. / Fotografia de l' hort de can Garriga, en

concret de la porta d'entrada, on hi posa la inscripció "Año 1871". A sota de la fotografia, mecanografiat hi posa "CORONAMENT DE LA FAÇANA del HORT DE CAN GARRIGA".

IMATGES / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.007

(16)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

100

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / / /

521.002.100

SS

1953 - 1958 Recordatori necrològic. / Fotocòpies de dos recordatoris

(o esquela) necrològics que es reparteixen en els enterraments. Es tracta del de Mercè Blanch i Clausell (01/02/1953) i del de Maria Blanch i Clausell

(28/06/1958).

COL·LECCIONS / PAPER / COL·LECCIÓ

(17)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

110

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CORRESPONDÈNCIA / /

521.002.110

SS

2014 Correspondència. / Còpia impresa d'un correu electrònic enviat pel Jutjat de Pau de Lloret de Mar a l' Arxiu Diocesà de Girona i a l' Arxiu del Capítol de la Catedral de Girona, sol·licitant les partides de naixement de Josep Plana Blanch o Josep Blanch Plana i de Josep

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.041

(18)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

121

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

TESTAMENTS, DONACIONS I DACIONS EN PAGAMENT /

521.002.121

SS

1940 Manifestació d' herència. / Manifestació d' herència i

pagament de drets legítims causada pel traspàs de Josep Blanch i Estrach i atorgada pels seus fills Mercè, Maria del Dulce Nombre o Dolç Nom, Agustí, Joan i Josep.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.027

1928 Testament. / Testament de Josep Blanch i Estrach.

Còpia simple.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.026

1928 Testament. / Testament de Josep Blanch i Estrach.

Original.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.025

1946 - 1963 Testament. / Testament de Maria Blanch i Clausell de

l'any 1958. També inclou una còpia del de l'any 1946. També un formulari sobre drets reals i transmissió de béns d' Agustí Blanch Clausell, certificació d'acta de defunció de Maria Blanch i Clausell (traspassada el

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.032

1946 Testament. / Testament de Maria Blanch i Clausell.

/ / / / TEXT / PAPER / DOCUMENT

SIMPLE

086.324.030

1946 Testament. / Testament de Maria Blanch i Clausell.

/ / / / TEXT / PAPER / DOCUMENT

SIMPLE

086.324.031

1896 Testament. / Testament de Maria Plana Garcia, natural d'Espinilla, fet a Reinosa (tots dos pobles de la província de Santander, Espanya).

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.022

1946 Testament. / Testament de Mercè Blanch i Clausell.

Còpia simple.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.029

1946 Testament. / Testament de Mercè Blanch i Clausell.

Original.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(19)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

123

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

INVENTARIS /

521.002.123

SS

1953 Inventari. / Inventari dels béns deixats en morir per

Mercè Blanch i Clausell, i rebuts pels seus germans Maria i Agustí.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.031

(20)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

124

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

CERTIFICACIONS /

521.002.124

SS

1901 Certificat notarial. / Certificació notarial del naixement de Maria del Dulce Nombre o Dolç Nom Blanch i Clausell.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.023

1901 Certificat. / Certificació de vivència de la nena Maria

Blanch i Clausell, filla legítima de Josep Blanch i Estrach i d' Eulàlia, de Lloret.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(21)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

125

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS / VENDES

/

521.002.125

SS

1924 Venda. / Escriptura de compra-venda atorgada per

Cristina Fontrodona Gros a favor de Josep Blanch i Estrach, d'una casa de la travessia del carrer de Sant Josep, 4 (avui Narcís Fors, 10), de Lloret.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.021

1892 Venda. / Escriptura de compra-venda atorgada per Pau Jordà i Tarré a favor de Josep Blanch i Estrach, d'un hort on hi ha una casa al carrer de Sant Carles de Lloret.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.020

1890 Venda. / Escriptura de compra-venda d'un hort, situat al carrer de Sant Carles de Lloret. És una venda atorgada per Cristina Babí i Durall a favor de Pau Jordà i Tarré.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.019

1888 Venda. / Escriptura de venda d'aigua atorgada per Joan Tort i Mayoral a favor de Josep Blanch i Estrach. Es ven un quart de ploma (de mesura de Barcelona) d'aigua de la mina del terreny del primer situat al Puig d'en Pla de Lloret.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.018

1882 Venda. / Escriptura de venda d'una casa situada al

carrer de Sant Pere, 54, de Lloret, atorgada per Baldiri Armitas i Martí a favor dels consorts Josep Blanch i Estrach i Bonaventura Eulàlia Clausell i Farrant (o Ferran).

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.017

1818 - 1819 Venda. / Establiment d'un cós de terra del Camp de la

Rectoria, signada pel rector de l'església parroquial Carles Geronès, a favor de Benet Casanovas, patró mariner de Lloret.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.016

1953 Venda. / Venda de Maria Blanch i Clausell de la meitat de la casa i i pis situada a la travessia del carrer de Sant Josep (o de Blanch o Martín Catasús), número 4 o 6 al seu germà Agustí Blanch i Clausell.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.030

(22)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

141

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / DOCUMENTACIÓ REGISTRAL / REGISTRES

PARROQUIALS /

521.002.141

SS

1851 Acta de baptisme. / Fotocòpia en color de l' acta de

baptisme de Josep Blanch i Estrach a la parròquia de Lloret de Mar.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.033

2014 Certificació parroquial. / Certificació de l' acta de

baptisme de Josep Blanch i Estrach signat per Joan Naspleda i Arxer, director de l' Arxiu Diocesà de Girona.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(23)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

142

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / DOCUMENTACIÓ REGISTRAL / REGISTRE CIVIL /

521.002.142

SS

1877 Acta de naixement. / Fotocòpia de l' acta de naixement del Registre Civil de Joan Blanch i Clausell. El lloc d'on n'és natural l'avi patern de la criatura, el poble de la Corriu, al Solsonès, està subratllat.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.037

1881 Acta de naixement. / Fotocòpia de l' acta de naixement del Registre Civil de Josep Blanch i Clausell.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.038

1879 Acta de naixement. / Fotocòpia de l' acta de naixement del Registre Civil de Maria Blanch i Clausell.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.039

(24)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

150

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / GENEALOGIA I INFORMACIÓ FAMILIAR / /

521.002.150

SS

2010 circa Genealogia. / Arbre genealògic de la família Blanch (o

Blanc) entre els segles XVII i XXI.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.015

2014 Genealogia. / Escrit sobre la família de can Blanch de

Vilacireres, amb dades genealògiques de membres d'aquesta família, des de Vilacireres fins a Lloret.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.035

2014 Genealogia. / Quadre en el qual hi apareixen les dades genealògiques d'una sèrie de membres de la família Blanch, nascuts a la segona meitat del segle XIX, dades extretes del padró d' habitants de Lloret de 1889.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(25)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

180

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / ÍNDEXS DE DOCUMENTACIÓ / /

521.002.180

SS

2014 Índex de documentació entregada a l' Arxiu. / Sobre on hi anava part de la documentació, on hi ha l' índex de documentació entregada a l' Arxiu, en relació a Can Blanch de Vilacireres.

TEXT / PAPER / SOBRE

086.324.042

2014 Índex de documentació entregada a l' Arxiu. / Sobre on hi anava part de la documentació, on hi ha l' índex de documentació entregada a l' Arxiu, en relació a la família Blanch.

TEXT / PAPER / SOBRE

086.324.043

2014 Índex de documentació entregada a l' Arxiu. / Sobre on hi anava part de la documentació, on hi ha l' índex de documentació entregada a l' Arxiu, en relació a les cartes de pagament atorgades pels Furquet a Josep Blanch i Estrach.

TEXT / PAPER / SOBRE

086.324.044

(26)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

320

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA / LIQUIDACIONS / /

521.002.320

SS

1954 Liquidació d' impost. / Liquidació de l' impost de drets

reals dels germans Maria Blanch i Clausell i Agustí Blanch i Clausell per l' herència de la seva germana Mercè.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(27)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

340

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA / CARTES DE PAGAMENT / /

521.002.340

SS

1895 Carta de pagament. / Escriptura de carta de pagament atorgada per Joan Furquet i Puig a favor de Josep Blanch i Estrach.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.033

1920 Carta de pagament. / Escriptura de carta de pagament atorgada per Maria de la Caritat Furquet i Millet a favor de Josep Blanch i Estrach.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.034

(28)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

002

BLANCH

400

IMATGES / / /

521.002.400

SS

2014 Paisatge. / Fotografia del mas de can Blanc (o Blanch) de Vilacireres (el Berguedà).

/ / / /

IMATGES / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(29)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

110

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CORRESPONDÈNCIA / /

521.003.110

SS

1973 Correspondència. / Agustí Blanch i Masferrer envia una missiva a Josep Francesch sobre la redempció de censos.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.004

1973 Correspondència. / Agustí Blanch i Masferrer envia una missiva a Josep Llorens sobre la redempció de censos.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.003

1973 Correspondència. / Agustí Blanch i Masferrer envia una missiva a Miquel Ruscalleda sobre la redempció de censos.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.002

(30)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

120

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS / /

521.003.120

SS

1987 Informe. / Informe d' estat de la qüestió sobre la partició de les terres del Mas Custuré, Custurer o Costurer, que era propietat de Mercè Masferrer i Garriga. Inclou plànols.

Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(31)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

121

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

TESTAMENTS, DONACIONS I DACIONS EN PAGAMENT /

521.003.121

SS

1903 Dació en pagament. / Dació en pagament de drets

legitimaris atorgada per Dolors Morell i Freixas a favor de la seva filla Mercè Masferrer i Morell.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.016

1821 Donació. / Fotocòpia de la donació feta per Francesc

Masferrer a favor de Francesc Masferrer i Gassiot, el seu nét.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.010

1845 Testament. / Testament de Francesc Morell i Casellas, comerciant de la vila de Blanes.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.009

(32)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

122

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

CENSALS /

521.003.122

SS

1783 Censal. / Indemnitat d'un censal, de Francesc Masferrer i Cabrer, pagès de l' Esparra, a favor de Mateu Roquet, bracer de l' Esparra.

Indempnitat de un censal feta y firmada per Francesch Masferrer y Cabrer, pagès de la parròquia de la Esparra

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.072

1831 Encarregament de censals. / Encarregament de dos

censals, prestats a Ventura Roquet, de Santa Coloma de Farners, i un altre a Jaume Riera, pagès de Vidreres, de part de l'entrada de l' establiment que Francesc Masferrer, pagès de l' Esparra, ha otorgat al pare i fill

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(33)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

123

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

INVENTARIS /

521.003.123

SS

1950 Escriptura d' inventari. / Escriptura de rectificació i

addició d' inventari de Dolors i de Mercè Masferrer i Garriga.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.079

(34)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

124

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

CERTIFICACIONS /

521.003.124

SS

1920 Certificat d'un acte de conciliació. / Certificat d'un acte

de conciliació entre Francesc Masferrer i Morell i Mateu Aregay i Julià.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.078

1920 circa Certificat notarial. / Fotocòpia d'un full del certificat emès

pel procurador dels tribunals Alfons Capdevila Cors, mandatari verbal de Francesc Masferrer i Morell, exposa que Francesc Masferrer i Gassiot, en testament entregat a Benet Bellver, notari, va instituir com a hereu universal

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.014

1947 Certificat. / Certificat emès per l' Instituto Geográfico y

Catastral d'una sèrie de parcel·les a nom de Mercè Masferrer i Garriga (del Mas Ferrer, Pla de Jalpí i Pla de Sant Daniel de Tordera), especificant els conreus i tipus de bosc que hi ha a cadascun, a més de la seva

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(35)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

125

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS / VENDES

/

521.003.125

SS

1971 - 1986 Venda. / Documents de l' expropiació i venda de

terrenys del Mas Custuré, Custurer o Costurer de Tordera, propietat de Mercè Masferrer i Garriga, a l' Ajuntament de Tossa de Mar. Inclou: sol·licitud de queixa per part de la propietat d'una sèrie de fets que la

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.043

1987 Venda. / Escriptura de venda d'uns trossos de terra a

Tordera. Venedors: Mercè, Jordi i Agustí Blanch i Masferrer. Comprador: Construcciones y Promociones SA (COYPSA), representada per Edurard Parramon Sanmartí.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.040

1902 Venda. / Escriptura de venda perpètua atorgada per

Ramon Pujol i Llobet a favor de Dolors Morell i Freixas, amb aprovació de Francesc Pujol i Llobet.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.015

1969 - 1980 Venda. / Fotocòpies del llibre d'anotacions del registre

de la propietat, en relació amb diverses vendes del Mas Custuré, Custurer o Costurer de Tordera de la família Masferrer a la família Orriols. Inclou còpies de plànols. Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.035

(36)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

126

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

ARRENDAMENTS /

521.003.126

SS

1978 Cessament d' arrendament. / Document de cessament d' arrendament d'un terreny de la finca de Mas Custurer, Custurer o Costurer de Tordera propietat de Mercè Masferrer i Garriga, per part de Miquel Turon i Vibolas. Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.045

1978 Cessament d' arrendament. / Document de cessament d' arrendament d'un terreny de la finca de Mas Custurer, Custurer o Costurer de Tordera propietat de Mercè Masferrer i Garriga, per part de Joaquim Ros. Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.046

1940 Contracte col·lectiu de finalització d' arrendament. /

Escriptura de finalització d' arrendament d'una sèrie de terres del Mas Custuré, Custurer o Costurer entre la seva propietària, Maria Garriga i Bitlloch, vídua de Francesc Masferrer i Morell, i els arrendataris que feia

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.057

1940 Contracte col·lectiu de finalització d' arrendament. /

Escriptura de finalització d' arrendament d'una sèrie de terres del Mas Custuré, Custurer o Costurer entre la seva propietària, Maria Garriga i Bitlloch, vídua de Francesc Masferrer i Morell, i els arrendataris que feia

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.058

1941 Contracte col·lectiu i condicions d' arrendament. /

Escriptura d' arrendament d'una sèrie de terres del Mas Custuré, Custurer o Costurer entre la propietat, i els arrendataris que feia menys de 15 anys que les tenien llogades, Joaquim Masó, Francesc Vilà, Jaume Parés,

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.059

1980 Contracte d' arrendament. / Contracte d' arrendament

d'un terreny de la finca de Mas Custurer, Custurer o Costurer de Tordera propietat de Mercè Masferrer i Garriga, per part de Joaquim Caupena Bou. Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.047

1953 Contracte d' arrendament. / Contracte d' arrendament

d'un tros de terra del Mas Custuré, Custurer o Costurer. Propietat: Mercè Masferrer i Garriga i el seu espòs Agustí Blanch i Clausell. Arrendatari: Llorenç Ferrer. Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.063

1959 Contracte d' arrendament. / Contracte d' arrendament

d'un tros de terra del Mas Custuré, Custurer o Costurer. Propietat: Mercè Masferrer i Garriga i el seu espòs Agustí Blanch i Clausell. Arrendatari: Esteve Vieta Farré. Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.066

1960 Contracte d' arrendament. / Contracte d' arrendament

d'un tros de terra del Mas Custuré, Custurer o Costurer. Propietat: Mercè Masferrer i Garriga i el seu espòs Agustí Blanch i Clausell. Arrendatari: Andreu Carreras. Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(37)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

126

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

ARRENDAMENTS /

521.003.126

SS

1961 Contracte d' arrendament. / Contracte d' arrendament

d'un tros de terra del Mas Custuré, Custurer o Costurer. Propietat: Mercè Masferrer i Garriga i el seu espòs Agustí Blanch i Clausell. Arrendatari: Llorenç Ferrer. Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.071

1986 Contracte d' arrendament. / Contracte d' arrendament de sis anys d'una sèrie de trossos de terra a Tordera, entre Jordi Blanch Masferrer (en nom seu i dels seus germans Agustí i Mercè), com a propietari, i Joaquim Caupena i Bou.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.036

1923 Contracte d' arrendament. / Escriptura d' arrendament

del Mas Custuré, Custurer o Costurer entre el seu propietari, Francesc Masferrer i Morell, i Joaquim Cortès i Portas, com a arrendatari.

Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.050

1939 Contracte d' arrendament. / Escriptura d' arrendament

del Mas Custuré, Custurer o Costurer entre la seva propietària, Maria Garriga I Bitlloch, vídua de Francesc Masferrer i Morell, i Jaume Puigdefàbregas i Vendrell, com a arrendatari. Conté el seu duplicat.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.056

1926 Contracte d' arrendament. / Escriptura d' arrendament

del tros de terra anomenat Camp de Mas Custuré, Custurer o Costurer entre el seu propietari, Francesc Masferrer i Morell, i Pere Verdaguer Matas, com a arrendatari. Dos exemplars.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.052

1926 Contracte d' arrendament. / Escriptura d' arrendament

del tros de terra anomenat Camp Ros de Balcaró de Custuré, Custurer o Costurer entre el seu propietari, Francesc Masferrer i Morell, i Joaquim Ros Mora, com a arrendatari.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.051

1930 Contracte d' arrendament. / Escriptura d' arrendament

del tros de terra del Mas Custuré, Custurer o Costurer entre el seu propietari, Francesc Masferrer i Morell, i Joan Valls i Domènech, com a arrendatari.

Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.053

1931 Dossier. / Dossier amb documentació relacionada a

l'arrendament del Mas Custuré, Custurer o Costurer a Joaquim Cortès Portas. Inclou un infrome de Falange y de las JONS del comportament polític del citat Joaquim Cortès; una denúncia presentada per Maria Garriga,

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.055

1959 Finalització d' arrendament. / Document manuscrit en

què Bartomeu Carlos deixa escrit que deixa un tros de terra del Mas Custuré, Custurer o Costurer.

Mas Custuré, / / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.065

(38)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

126

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

ARRENDAMENTS /

521.003.126

SS

1961 Finalització d' arrendament. / Document manuscrit en

què Bartomeu Forts Costas deixa escrit que deixa una vinya del Mas Custuré, Custurer o Costurer.

Mas Custuré / / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.069

1960 Finalització d' arrendament. / Document manuscrit en

què Joaquim Ros deixa escrit que deixa un tros de terra del Mas Custuré, Custurer o Costurer.

Mas Custuré / / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.067

1961 Finalització d' arrendament. / Document manuscrit en

què Josep Pons Torret deixa escrit que deixa una vinya del Mas Custuré, Custurer o Costurer.

Mas Custuré / / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.070

1959 Finalització d' arrendament. / Document manuscrit en

què Silvestre Mollfulleda deixa escrit que deixa un tros de terra del Mas Custuré, Custurer o Costurer. Mas Custuré

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.064

1987 Renúncia de contracte d' arrendament. / Renúncia de

contracte d' arrendament entre Jordi Blanch i Masferrer (en nom seu i dels seus germans Agustí i Mercè, com a propietaris) i Joan Juli i Barnés.

Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.038

1987 Renúncia de contracte d' arrendament. / Renúncia de

contracte d' arrendament entre Jordi Blanch i Masferrer (en nom seu i dels seus germans Agustí i Mercè, com a propietaris) i Joaquim Caupena i Bou.

Mas Custuré

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(39)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

127

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

ESTABLIMENTS /

521.003.127

SS

1831 Establiment de terres. / Establiment de cinc vessanes i mitja de terra erma del Mas Vidal de Maçanet de la Selva, de Francesc Masferrer, pagès de l' Esparra, a favor de Salvi i Pere Ruscalleda, pare i fill, menestrals de Maçanet.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.073

1832 Establiment de terres. / Establiment de quatre vessanes i mitja de terra erma del Mas Vidal de Maçanet de la Selva, de Francesc Masferrer, pagès de l' Esparra, a favor de Joan Fors i Costal, menestral de Maçanet.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.075

(40)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

128

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / CERTIFICACIONS I ACTES NOTARIALS /

EXPROPIACIONS /

521.003.128

SS

1976 Expropiació. / Acord d' expropiació amistosa per part de l' Ajuntament de Lloret de Mar dels terrenys de Tordera propietat de Mercè Masferrer i Garriga (inclou plànol). Mas Custuré

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(41)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

130

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / JUDICIS, PLETS, QUEIXES I RECLAMACIONS / /

521.003.130

SS

1931 Reclamació judicial. / Expedient judicial obert arran de la reclamació de Pere Parés i Bosch, el qual afirma que la renda anual que paga per l'arrendament del tros de terra del Pla de Ribera, propietat de Francesc Masferrer i Morell, és abusiu.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.054

(42)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

141

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / DOCUMENTACIÓ REGISTRAL / REGISTRES

PARROQUIALS /

521.003.141

SS

1680 - 1802 Acta de baptisme. / Fotocòpies de registres parroquials

de baptisme del llinatge Masferrer de l' Esparra.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.008

1827 Certificat parroquial. / Fotocòpia del certificat emès pel

rector de la parròquia de l' Esparra i pel comú d'aquest poble, segons el qual es demostra que Francesc Masferrer, fill de Maties Masferrer i Maria Anna Gassiot, és amo del mas Masferrer de l' Esparra, de les seves

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(43)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

143

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / DOCUMENTACIÓ REGISTRAL / REGISTRE DE LA

PROPIETAT /

521.003.143

SS

1941 Inscripció al Registre de la Propietat. / Inscripció al

Registre de la Propietat d'una casa al carrer de Sant Romà, 7, de Lloret de Mar, i d'un hort situat a la zona de El Quintà o Quinta d'en Pla, de Lloret de Mar.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.017

(44)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

150

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / GENEALOGIA I INFORMACIÓ FAMILIAR / /

521.003.150

SS

2010 circa Genealogia. / Arbre genealògic de la família Masferrer

entre els segles XVIII i XX.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.006

1890 circa Genealogia. / Fotocòpia d'un arbre genealògic de la

família Masferrer.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.018

1905 circa Genealogia. / Fotocòpia d'un manuscrit sobre el

naixement el 1895 de Maria dels Dolors Raimunda Rosa Masferrer i Garriga i sobre el naixement el 1902 Maria Mercè Magdalena Margarida Masferrer i Garriga.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.019

2014 Genealogia. / Informació genealògica de la família

Masferrer entre els segles XIX i XX. Escrit entregat per Agustí M. Vilà i Galí, extret d'un padró municipal.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.007

2000 circa Genealogia. / Manuscrit amb les dades de naixement

d'una sèrie d'homes de la família Masferrer anomenats Pere.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.020

2014 Propietats. / Escrit mecanoscrit en el qual es detallen els noms dels masos que formaven part del patrimoni Masferrer de l' Esparra i Tordera.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.022

2010 circa Retall de diari. / Fotocòpia d'una notícia del diari El Punt

de 14 de juny de 2007 amb el títol "Tècnics analitzen avui l'estat del lledoner centenari de l' Esparra, a Riudarenes". També hi ha un escrit, a sota de la fotocòpia, on s'explica que el lledoner fou plantat el

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(45)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

160

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / PASSIS DE RADI I PASSAPORTS / /

521.003.160

SS

1834 Passaport. / Fotocòpia del passaport emès perquè

Francesc Masferrer, de l' Esparra, pugui viatjar fins a Barcelona.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.012

(46)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

170

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / TAULES D'EQUIVALÈNCIES / /

521.003.170

SS

1900 circa Taula d' equivalències. / Taula d' equivalències de

pesos.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(47)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

180

DOCUMENTACIÓ FAMILIAR I PERSONAL / ÍNDEXS DE DOCUMENTACIÓ / /

521.003.180

SS

2014 Índex de documentació entregada a l' Arxiu. / Sobre on hi anava part de la documentació, on hi ha l' índex de documentació entregada a l' Arxiu, en relació a la família Masferrer, en concret al mas Custuré, Custurer o Costurer, 2a part, b. Venda família Orriols i venda

TEXT / PAPER / SOBRE

086.324.046

2014 Índex de documentació entregada a l' Arxiu. / Sobre on hi anava part de la documentació, on hi ha l' índex de documentació entregada a l' Arxiu, en relació a la família Masferrer, en concret al mas Custuré, Custurer o Costurer, 2a part, a. Venda terrenys Ajuntament de

TEXT / PAPER / SOBRE

086.324.047

2014 Índex de documentació entregada a l' Arxiu. / Sobre on hi anava part de la documentació, on hi ha l' índex de documentació entregada a l' Arxiu, en relació a la família Masferrer, en concret al mas Custuré, Custurer o Costurer, 1a part. Fincs de Francesc Masferrer i Morell i

TEXT / PAPER / SOBRE

086.324.048

2014 Índex de documentació entregada a l' Arxiu. / Sobre on hi anava part de la documentació, on hi ha l' índex de documentació entregada a l' Arxiu, en relació a la família Masferrer. Censos.

TEXT / PAPER / SOBRE

086.324.049

2014 Índex de documentació entregada a l' Arxiu. / Sobre on hi anava part de la documentació, on hi ha l' índex de documentació entregada a l' Arxiu, en relació a la família Masferrer.

TEXT / PAPER / SOBRE

086.324.050

(48)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

220

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA / SOL·LICITUDS / /

521.003.220

SS

1918 Sol·licitud. / Sol·licitud per inscriure tres censos de

finques situades en el terme de Maçanet de la Selva, per part de Francesc Masferrer i Morell, veí de Lloret de Mar, al Registre de la Propietat.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.077

1918 Sol·licitud. / Sol·licitud per inscriure tres drets reals de

finques situades en el terme de Maçanet de la Selva, per part de Francesc Masferrer i Morell, veí de Lloret de Mar.

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(49)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

310

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA / COMPTES, REBUTS, FACTURES / /

521.003.310

SS

1950 - 1952 Factures. / Factures en relació a l' electrificació del Mas

Cuturé, Custurer o Costurer Mas Custuré

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.061

1961 - 1970 Rebut. / Rebuts dels cobraments dels censos pagats a l'

Estanc de Maçanet de la Selva.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.001

1959 - 1974 Rebut. / Rebuts relacionats amb els censos de les

finques de Maçanet de la Selva.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.005

(50)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

320

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA / LIQUIDACIONS / /

521.003.320

SS

1880 circa Liquidació d' herència. / Fotocòpia de la liquidació de les

herències de Francesc i Josep Masferrer.

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.324.013

1952 Liquidació. / Liquidació de propietat de la finca de Sant Daniel, núm. 26, a nom de Mercè Masferrer Garriga. Mas Custuré, Custurer o Costurer

/ / / /

TEXT / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(51)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

330

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA / LLIBRETES DE JUSTIFICANTS DE PAGAMENTS / /

521.003.330

SS

1913 - 1984 Llibreta. / Llibreta de justificant dels pagaments anuals

de les terres llogades a parcers. Parcer: Jaume Carlos.

/ / / /

TEXT / PAPER / LLIBRETA

086.324.029

1920 - 1977 Llibreta. / Llibreta de justificant dels pagaments anuals

de les terres llogades a parcers. Parcer: Joaquim Ros.

/ / / /

TEXT / PAPER / LLIBRETA

086.324.023

1925 - 1971 Llibreta. / Llibreta de justificant dels pagaments anuals

de les terres llogades a parcers. Parcer: Salvi Auger (o Auguer).

/ / / /

TEXT / PAPER / LLIBRETA

086.324.027

1935 - 1972 Llibreta. / Llibreta de justificant dels pagaments anuals

de les terres llogades a parcers. Parcer: Joaquim Masó.

/ / / /

TEXT / PAPER / LLIBRETA

086.324.026

1935 - 1975 Llibreta. / Llibreta de justificant dels pagaments anuals

de les terres llogades a parcers. Parcer: Llorenç Turon.

/ / / /

TEXT / PAPER / LLIBRETA

086.324.024

1935 - 1977 Llibreta. / Llibreta de justificant dels pagaments anuals

de les terres llogades a parcers. Parcer: Narcisa Vivolas.

/ / / /

TEXT / PAPER / LLIBRETA

086.324.025

1936 - 1971 Llibreta. / Llibreta de justificant dels pagaments anuals

de les terres llogades a parcers. Parcer: Joan Guixé.

/ / / /

TEXT / PAPER / LLIBRETA

086.324.028

(52)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

400

IMATGES / / /

521.003.400

SS

1970 circa Paisatge. / Fotografia del Mas Custuré, Custurer o

Costurer. Mas Custuré / / / /

IMATGES / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.048

1970 circa Paisatge. / Fotografia del Mas Custuré, Custurer o

Costurer. Mas Custuré / / / /

IMATGES / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

(53)

FOTO ST

CONTINGUT ANYS / TIPOL. DOCUM.

003

MASFERRER

500

PLÀNOLS / / /

521.003.500

SS

1987 Plànol. / Plànol de les canonades d' aigua a Lloret i

Tossa a la zona de Sant Daniel i el Pla de Jalpí. Mas Custuré, Custurer o Costurer

/ / / /

CARTOGRAFIA / PAPER / DOCUMENT SIMPLE

086.323.041

1987 Plànol. / Plànol dels terrenys venuts a Tordera.

Mas Custuré, Custurer o Costurer

/ / / / CARTOGRAFIA / PAPER /

DOCUMENT SIMPLE

086.323.042

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...