Acord. Unitat: GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIUS

Texto completo

(1)

Acord

15 de desembre de 2020

Data de l'acord: Junta de Govern Òrgan:

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIUS Unitat: NRB/lmb Ref: 0013598, 0013599, 8004330008-2020-Expedient: 0013603, 8004330008-2020-0013607, 8004330008-2020-0013608, 8004330008-2020-0013610, 8004330008-2020-0013612, 8004330008-2020-0013615, 8004330008-2020-0013617, 8004330008-2020-0013618, 8004330008-2020-0013620, 8004330008-2020-0013621, 8004330008-2020-0013624, 8004330008-2020-0013625, 8004330008-2020-0013627, 8004330008-2020-0013629, 8004330008-2020-0013630, 8004330008-2020-0013631, 8004330008-2020-0013632, 8004330008-2020-0013640, 8004330008-2020-0013642, 8004330008-2020-0013644, 8004330008-2020-0013647, 8004330008-2020-0013649, 8004330008-2020-0013651, 8004330008-2020-0013652, 8004330008-2020-0013654, 8004330008-2020-0013655, 8004330008-2020-0013656, 8004330008-2020-0013657, 8004330008-2020-0013658, 8004330008-2020-0013660, 8004330008-2020-0013661, 8004330008-2020-0013662, 8004330008-2020-0013664, 8004330008-2020-0013702, 8004330008-2020-0013703, 8004330008-2020-0013705, 8004330008-2020-0013714, 8004330008-2020-0013722, 8004330008-2020-0013723, 8004330008-2020-0013724, 8004330008-2020-0013728, 8004330008-2020-0013729, 8004330008-2020-0013730, 8004330008-2020-0013732, 8004330008-2020-0013738, 8004330008-2020-0013744, 8004330008-2020-0013746, 8004330008-2020-0013748, 8004330008-2020-0013749, 8004330008-2020-0013751, 8004330008-2020-0013752, 8004330008-2020-0013754, 8004330008-2020-0013756, 8004330008-2020-0013758, 8004330008-2020-0013760, 8004330008-2020-0013761, 8004330008-2020-0013763, 8004330008-2020-0013765, 8004330008-2020-0013767, 8004330008-2020-0013771, 8004330008-2020-0013773, 8004330008-2020-0013774, 8004330008-2020-0013778, 8004330008-2020-0013779, 8004330008-2020-0013780, 8004330008-2020-0013781, 8004330008-2020-0013782, 8004330008-2020-0013784, 8004330008-2020-0013785, 8004330008-2020-0013786, 8004330008-2020-0013788, 8004330008-2020-0013791, 8004330008-2020-0013793, 8004330008-2020-0013794, 8004330008-2020-0013795, 8004330008-2020-0013796, 8004330008-2020-0013799, 8004330008-2020-0013815, 8004330008-2020-0013818, 8004330008-2020-0013819, 8004330008-2020-0013820, 8004330008-2020-0013822, 8004330008-2020-0013824, 8004330008-2020-0013833, 8004330008-2020-0013839, 8004330008-2020-0013841, 8004330008-2020-0013842, 8004330008-2020-0013843, 8004330008-2020-0013845, 8004330008-2020-0013846, 8004330008-2020-0013849, 8004330008-2020-0013855, 8004330008-2020-0013856, 8004330008-2020-0013857, 8004330008-2020-0013861, 8004330008-2020-0013863, 8004330008-2020-0013866, 8004330008-2020-0013869, 8004330008-2020-0013870, 8004330008-2020-0013871, 8004330008-2020-0013872, 8004330008-2020-0013873, 8004330008-2020-0013874, 8004330008-2020-0013875, 8004330008-2020-0013876, 8004330008-2020-0013878, 8004330008-2020-0013879, 8004330008-2020-0013880, 8004330008-2020-0013955, 8004330008-2020-0013956, 8004330008-2020-0013958, 8004330008-2020-0013961, 8004330008-2020-0013963, 8004330008-2020-0013965, 8004330008-2020-0013970, 8004330008-2020-0013971, 8004330008-2020-0013974, 8004330008-2020-0013976, 8004330008-2020-0013999, 8004330008-2020-0014008, 8004330008-2020-0014010, 8004330008-2020-0014013, 8004330008-2020-0014016,

(2)

0014022, 8004330008-2020-0014024, 8004330008-2020-0014025, 8004330008-2020-0014026, 8004330008-2020-0014028, 8004330008-2020-0014029, 8004330008-2020-0014030, 8004330008-2020-0014032, 8004330008-2020-0014033, 8004330008-2020-0014035, 8004330008-2020-0014036, 8004330008-2020-0014038, 8004330008-2020-0014041, 8004330008-2020-0014045, 8004330008-2020-0014361, 8004330008-2020-0014378, 8004330008-2020-0014644, 8004330008-2020-0014646, 8004330008-2020-0014648, 8004330008-2020-0014652, 8004330008-2020-0014653, 8004330008-2020-0014656, 8004330008-2020-0014804, 8004330008-2020-0014806, 8004330008-2020-0014809, 8004330008-2020-0014811, 8004330008-2020-0014814, 8004330008-2020-0014830, 8004330008-2020-0014890

Concedir i desestimar beques individuals per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per al curs 2019/2020.

De conformitat amb la proposta de Gestió Administrativa dels Centres Educatius, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. Per acord de la Junta de Govern, de data 21 de juliol de 2020, es va aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a l'alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, per al curs 2019 /2020, dotada inicialment amb 104.000 euros, amb càrrec a l'aplicació presupostària 2020/326 /48000. Aquesta convocatòria va ser publicada al BOPT amb número d’inserció 2020.05062, de 30 de juliol de 2020.

2. D'acord amb el punt 5 de la convocatòria, s'han presentat un total de 154 sol·licituds, que representa un 16% d’augment respecte al curs anterior que van ser 133, segons les tipologies dels criteris d'admissió següents:

45 sol·licituds s'han presentat sobre els criteris d'afectació econòmica (punt 3.2.1) o de salut (3.2.2) deguts a la COVID-19 (29% del total)

109 s'han presentat pel criteri econòmic general de la renda i el patrimoni de la unitat familiar /unitat de convivència per al curs 2019/2020 (punt 3.2.3) (71% del total de sol·licituds).

3. D'acord amb el punt 9 de la convocatòria i atès l'augment de sol·licituds presentades, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha aprovat la modificació de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a l'alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa per al curs 2019/2020, en el sentit d’ampliar-ne el crèdit pressupostari destinat, amb el detall següent :

Disponibilitat econòmica inicial de la convocatòria: 104.000 euros Ampliació del crèdit: 11.000 euros

(3)

Total convocatòria: 115.000 euros (aplicació pressupostària 2020/326/48000)

Per tant, la quantia màxima d’aquesta convocatòria s’ha augmentat fins als 115.000 € (A2020022659).

4. La Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius-Àrea del SAC, com a unitat instructora de l'expedient (punt 10), ha valorat els 154 expedients individuals de beca a l'alumnat peticionari, revisant que es compleixen els requisits establerts al punt 3 de la convocatòria, tant els requisits generals (punt 3.1), com els requisits específics (punt 3.2.).

Pel que fa al punt 3.2, ha comprovat que les sol·licituds compleixin algun dels següents requisits específics :

3.2.1 requisits econòmics per la COVID19

3.2.2. requisits per afectació sanitària per la COVID19 3.2.3. requisits econòmics generals

I finalment, ha aplicat el criteri de valoració acadèmic (notes del darrer curs) amb els percentatges màxims que s'estableixen en els punts 7.1 i 7.2 de l'esmentada convocatòria sobre l'import del preu públic de la matrícula del curs 2019/2020.

5. De les 154 sol·licituds presentades, 140 tenen dret a beca amb un import total de 108.140,31 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 2020/2020/326/48000 (A2020022659).

De les 14 sol·licituds restants, 1 no s'ha admès a tràmit perquè s'ha presentat fora del termini establert que era del 31 de juliol al 4 de setembre de 2020 (punt 6) i 13 es proposen per a la seva denegació perquè el nivell de renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de convivència supera els llindars econòmics màxims per al curs 2019/2020, publicats al BOE 167, de 13.07.2019, i que s'estableixen al punt 3.2.3 Requisits econòmics generals de la convocatòria.

6. A l'expedient consta l'informe de la Tresoreria on s'especifica que, un cop comprovats els antecedents i registres comptables, les persones beneficiàries de les beques no tenen deutes amb la Diputació per cap concepte.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

3. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona. 4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

5. Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, per al curs 2019/2020, que va ser publicada al BOPT amb número d’inserció 2020.05062, de 30 de juliol de 2020.

(4)

6. Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 24 de novembre de 2020, pel qual s’amplia el crèdit pressupostari de l’esmentada convocatòria, fins als 115.000 € (2020/326/48000, núm. operació A 2020022659).

7. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Concedir beca a l’alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa que consta en l’Annex d’ aquest acord i que compleix els requisits establerts a la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals (punt 3), curs 2019/2020, un cop aplicat el criteri acadèmic de valoració (punt 7).

Segon. Les beques concedides, per l’import total de 108.140,31 euros, aniran a càrrec de la partida 2020/2020/326/48000 del pressupost vigent de la corporació (A2020022659).

Tercer. No admetre a tràmit la petició de beca que s'indica a continuació per haver-se presentat fora de termini, que es va acabar el dia 4 de setembre de 2020, tal com estableix el punt 6 de la convocatòria:

Centre Alumna DNI/NIE Sol·licitant Data registre d'entrada

Tarragona Santamaria Gay, Xantal ***1843*** 10/09/2020

Quart. Desestimar les peticions de beca a l’alumnat que s'indica per no complir els requisits econòmics generals establerts en el punt 3.2.3 de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals, per al curs 2019/2020 :

Centre Alumne/a DNI /NIE Sol·licitant

Tarragona Abat Hernández, Laura ***5302***

Tarragona Cuartielles Reyes, Adrià ***1784***

Tarragona Garcia Tanaman, Lorenzo ***7260***

Tarragona Robres Royuela, César ***1842***

Tarragona Robres Royuela, Lucas ***1842***

Tarragona Robres Royuela, Mario ***1842***

Reus Altés Xifré, Natàlia ***3174***

Reus Arbonès Condal, Alexandre ***2534***

Tortosa Pagà Martínez, Aleix ***5797***

Tortosa Pagà Martínez, Paula (clarinet) ***6205***

Tortosa Pagà Martínez, Paula (piano) ***6205***

(5)

Tortosa Rumbau Llavador, Aaron ***8882***

Cinquè. Ordenar la remissió de la informació d'aquestes subvencions a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones qui ho publicarà al ButlletíOficial de la Província de Tarragona.

Sisè. Fer avinent a les persones beneficiàries que, d'acord amb la convocatòria per a la concessió de beques individuals per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2019/2020, la beca s'entén acceptada si la persona beneficiària no manifesta el contrari en el termini d'un mes comptat a partir de la data de la publicació de la resolució de la concessió a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

Setè. Comunicar-ho a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa, a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Tarragona.

Vuitè. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona (no es notificarà individualment als interesats perquè la publicació substitueix la notificació).

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

(6)
(7)

ANNEX Núm.

Sol·lic. CENTRE ALUMNE/A

DNI/NIE ALUMNE/A IMPORT MATRÍCULA % APLICACIÓ IMPORT DE LA BECA 1 Tarragona Sousa Miyawaki, Luna ***7304** 1.485,36 € 100,00% 1.485,36 € 2 Tarragona Sousa Miyawaki, Luca ***2388** 968,06 € 95,00% 919,66 € 3 Tarragona Domingo Sumoy, Paula ***7891** 616,73 € 100,00% 616,73 € 4 Tarragona Andreu Maymó, Gerard ***7731** 484,03 € 50,00% 242,02 € 5 Tarragona Andreu Maymó, Roc ***7731** 484,03 € 50,00% 242,02 € 6 Tarragona Andreu Maymó, Martina ***7732** 308,36 € 50,00% 154,18 € 7 Tarragona Martínez Blasco, Avril ***3817** 1.382,00 € 100,00% 1.382,00 € 8 Tarragona Asuzu Aloguin, Montserrat Nkiru ***1569** 998,00 € 100,00% 998,00 € 9 Tarragona Asuzu Aloguin, Ikemsinachi Jan ***1569** 1.354,00 € 95,00% 1.286,30 € 10 Tarragona Pros Adserà, Pau ***3887** 810,00 € 95,00% 769,50 € 11 Tarragona Pros Adsera, Maria del Mar ***3887** 499,00 € 100,00% 499,00 € 12 Tarragona Martinez Antolino, Cristina ***5040** 866,21 € 95,00% 822,90 € 13 Tarragona Borràs Rubí, Júlia ***7419** 1.004,92 € 95,00% 954,67 € 14 Tarragona Príncep Anguera, Minerva ***4763** 937,99 € 50,00% 469,00 € 15 Tarragona Virgili Ferré, Núria ***7508** 518,00 € 95,00% 492,10 € 16 Tarragona Mañé Blanco, Ethel ***0181** 398,23 € 100,00% 398,23 € 17 Tarragona Mañé Blanco, Ariadna ***1956* 398,23 € 100,00% 398,23 € 18 Tarragona Prades Bertomeu, Xavier ***1961** 518,00 € 95,00% 492,10 € 19 Tarragona Ferran Bea, Iron ***1403** 317,90 € 90,00% 286,11 € 20 Tarragona Bertran Moreno, Leibel ***6083** 866,21 € 95,00% 822,90 € 21 Tarragona Vilanova Rodríguez, Aleix ***7880** 998,00 € 95,00% 948,10 € 22 Tarragona Balañá Pentinat, Josep ***6571** 998,00 € 90,00% 898,20 € 23 Tarragona Balañá Pentinat, Lluc ***2536** 410,55 € 100,00% 410,55 € 24 Tarragona Gonçalves Escalera, Naiara ***1657** 2.098,00 € 95,00% 1.993,10 € 25 Tarragona Civit i Jansà, Núria ***6570** 1.382,00 € 95,00% 1.312,90 € 26 Tarragona Manton Barbod, Daniel ***7481** 968,06 € 95,00% 919,66 € 27 Tarragona Manton Barbod, Linda ***4766** 616,73 € 100,00% 616,73 € 28 Tarragona Benaiges Méndez, Mireia ***3708** 796,00 € 85,00% 676,60 € 29 Tarragona Fernández Barrera, Lucía Montserrat ***1100** 1.700,00 € 95,00% 1.615,00 € 30 Tarragona Roldan Montserrat, Sofia ***4897** 558,00 € 95,00% 530,10 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE FD9EDCB480D64E25A4F3754024420C42 i data d'emissió 16/12/2020 a les 09:33:39

(8)

31 Tarragona Torres Cordova, Ferran ***2138** 483,50 € 95,00% 459,33 € 32 Tarragona Lana Martín, Sofía ***9303** 1.313,38 € 95,00% 1.247,71 € 33 Tarragona Alujas Bru, Adrià ***6549** 499,00 € 50,00% 249,50 € 34 Tarragona Alujas Bru, Júlia ***6557** 746,20 € 47,50% 354,45 € 35 Tarragona Buscail Sugrañes, Laia ***4566** 677,00 € 95,00% 643,15 € 36 Tarragona Buscail Sugrañes, Núria ***4566** 378,50 € 100,00% 378,50 € 37 Tarragona Buscail Sugrañes, Oriol ***4566** 317,90 € 85,00% 270,22 € 38 Tarragona Buscail Sugrañes, Victòria ***4566** 558,00 € 90,00% 502,20 € 39 Tarragona Del Tio Pujol, Alan ***2582** 1.004,92 € 100,00% 1.004,92 € 40 Tarragona Del Tio Pujol, Júlia ***6371** 1.235,78 € 85,00% 1.050,41 € 41 Tarragona Exposito Pijuan, Emma ***5304** 1.354,00 € 95,00% 1.286,30 € 42 Tarragona Exposito Pijuan, Laura ***5305** 1.036,00 € 95,00% 984,20 € 43 Tarragona Ferrer de Noguera, Ramón ***7820** 499,00 € 95,00% 474,05 € 44 Tarragona Ferrer de Noguera, Teresa ***7820** 700,20 € 100,00% 700,20 € 45 Tarragona García Ferrer, Carla ***6903** 667,94 € 100,00% 667,94 € 46 Tarragona Lara Guardeño, Leonel Antonio ***2038** 483,50 € 90,00% 435,15 € 47 Tarragona Paba Batista, Ada ***7475** 317,90 € 100,00% 317,90 € 48 Tarragona Paba Batista, Aisha ***2273** 558,00 € 95,00% 530,10 € 49 Tarragona Paba Batista, Bíniam ***2276** 717,00 € 95,00% 681,15 € 50 Tarragona Paba Batista, Hilina ***2276** 558,00 € 95,00% 530,10 € 51 Tarragona Piñol i Saladié, Jordina ***7525** 484,03 € 47,50% 229,91 € 52 Tarragona Rosell Martín, Elsa ***6634** 1.036,00 € 90,00% 932,40 € 53 Reus García Sánchez, Lídia ***5182** 1.222,00 € 95,00% 1.160,90 € 54 Reus Liébanas Real, Joan Ignasi ***3332** 631,47 € 90,00% 568,32 € 55 Reus Capdevila Divorra, Ariadna ***6183** 637,00 € 95,00% 605,15 €

56 Reus Font Arias, Aleix ***6100** 972,00 € 95,00% 923,40 €

57 Reus Alkhovik, Zakhar ***3595** 635,80 € 100,00% 635,80 €

58 Reus Bernal Quesada,Abel ***2128** 486,00 € 90,00% 437,40 €

59 Reus Blanes Moreno, Abril ***6082** 677,00 € 90,00% 609,30 € 60 Reus CastellaNoCiré, Ivet ***3761** 398,23 € 100,00% 398,23 €

61 Reus Ezaru, Raisa Maria ***0289** 635,80 € 100,00% 635,80 €

62 Reus Florencio Pallarès, Biel ***2419** 1.302,00 € 85,00% 1.106,70 €

(9)

64 Reus Guijarro Ruiz, Juan ***7922** 510,40 € 95,00% 484,88 € 65 Reus Heimann Figueroa, Mireia ***3266** 691,00 € 100,00% 691,00 € 66 Reus Huguet Gély, Alexandra ***4121** 670,40 € 100,00% 670,40 € 67 Reus Hurtado Mashenskova, Alexandra ***5477** 893,00 € 95,00% 848,35 €

68 Reus Llop Borràs, Joan ***6445** 1.036,00 € 85,00% 880,60 €

69 Reus Llusa Garcia, Eric ***6433** 972,00 € 95,00% 923,40 €

70 Reus Llusa Garcia, Sergi ***4140** 1.493,80 € 95,00% 1.419,11 € 71 Reus Marqués Sangurelu, Francisco ***2955** 616,73 € 90,00% 555,06 € 72 Reus Marqués Sangurelu, Martina ***2955** 280,09 € 100,00% 280,09 € 73 Reus Masip Francesch, Júlia ***5249** 1.036,00 € 95,00% 984,20 € 74 Reus Murillo Martin, Sonia ***7634** 616,73 € 100,00% 616,73 € 75 Reus Pascual Fernández, Paula ***7645** 470,50 € 95,00% 446,98 € 76 Reus Plana Jimenez, Evelyn ***7560** 1.036,00 € 85,00% 880,60 € 77 Reus Plana Jimenez, Marina ***7560** 941,00 € 85,00% 799,85 € 78 Reus Queralt Vidal, David ***9982** 941,00 € 90,00% 846,90 € 79 Reus Queralt Vidal, Jordi ***3321** 1.382,00 € 90,00% 1.243,80 € 80 Reus Quilo Castellón, Montserrat ***3386** 308,36 € 95,00% 292,94 €

81 Reus Rotaru, Claudia ***9347** 486,00 € 90,00% 437,40 €

82 Reus Rotaru, Emanuel ***0404** 770,00 € 90,00% 693,00 €

83 Reus Rubinat Argentó, Iu ***1318** 288,75 € 100,00% 288,75 € 84 Reus Rubinat Argentó, Ona ***1318** 688,60 € 95,00% 654,17 €

85 Reus Saez Rodriguez, Jon ***3134** 912,77 € 90,00% 821,49 €

86 Reus Sanz Navarro, Albert ***5511** 941,00 € 95,00% 893,95 € 87 Reus Simó Dalmau, Jordi ***4249** 1.004,92 € 47,50% 477,34 € 88 Reus Taravillo Guerrero, Elena ***3073** 893,00 € 100,00% 893,00 € 89 Reus Taravillo Guerrero, Ester ***3073** 635,80 € 95,00% 604,01 €

90 Reus Zdrobau, Lucas ***0001** 941,00 € 90,00% 846,90 €

91 Reus Zdrobau, Sofia ***9998** 941,00 € 95,00% 893,95 €

92 Tortosa Cintas Valero, Aroa ***6313** 1.004,92 € 95,00% 954,67 € 93 Tortosa Montagut Pellissa, Ingrid ***3226** 502,46 € 90,00% 452,21 € 94 Tortosa Luque Barbera, Maria ***3584** 912,77 € 95,00% 867,13 € 95 Tortosa Ginovart Mars, Enric ***8674** 667,94 € 95,00% 634,54 € 96 Tortosa Forés Ginovart, Emily ***8297** 972,00 € 90,00% 874,80 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE FD9EDCB480D64E25A4F3754024420C42 i data d'emissió 16/12/2020 a les 09:33:39

(10)

97 Tortosa Maresma Benet, Laia ***6335** 2.190,26 € 95,00% 2.080,75 € 98 Tortosa Ejarque Rodríguez, Aleix ***3938** 288,75 € 100,00% 288,75 € 99 Tortosa Ejarque Rodríguez, Biel ***8265** 972,00 € 90,00% 874,80 € 100 Tortosa Grau Brull, Roger ***3204** 667,94 € 100,00% 667,94 € 101 Tortosa Piñol Sayas, Eira ***3930** 471,42 € 95,00% 447,85 € 102 Tortosa Ramos Ramos, Carlos Javier ***7884** 1.036,00 € 95,00% 984,20 € 103 Tortosa Torrent Queralt, Marc ***8612** 1.004,92 € 47,50% 477,34 € 104 Tortosa Araujo Martinez, Victoria ***8254** 1.116,00 € 90,00% 1.004,40 € 105 Tortosa Avante Caballé, Marc ***8359** 1.418,14 € 90,00% 1.276,33 € 106 Tortosa Checa Miralles, Sena ***9156** 998,00 € 100,00% 998,00 € 107 Tortosa Checa Miralles, Vera ***6357** 1.116,00 € 100,00% 1.116,00 € 108 Tortosa Luna Serret, Marta ***3700** 942,84 € 95,00% 895,70 € 109 Tortosa Casanova Callau, Joan ***6358** 1.382,00 € 95,00% 1.312,90 € 110 Tortosa Ruiz Contreras, Jose Enrique ***0986** 1.036,00 € 42,50% 440,30 € 111 Tortosa Ruiz Contreras, Fernando ***0986** 972,00 € 45,00% 437,40 € 112 Tortosa Bayerri Marti, David Mariano ***7909** 573,27 € 95,00% 544,61 € 113 Tortosa Pàfila Clua, Víctor ***6258** 2.239,73 € 95,00% 2.127,74 € 114 Tortosa Abilleira Castell, Cora ***3825** 1.063,50 € 100,00% 1.063,50 € 115 Tortosa Marsal Llao, Izan ***8844** 1.237,72 € 95,00% 1.175,83 € 116 Tortosa Rosa Miró, Ferran ***6500** 670,27 € 90,00% 603,24 € 117 Tortosa Rel Bertomeu, Pol ***3859** 1.004,92 € 100,00% 1.004,92 €

118 Tortosa Roig Ayala, Nil ***3739** 616,73 € 100,00% 616,73 €

119 Tortosa Roig Ayala, Biel ***3739** 1.004,92 € 90,00% 904,43 € 120 Tortosa Martorell Matamoros, Pau ***8486** 1.004,92 € 95,00% 954,67 € 121 Tortosa Homs Navarro, Àngela ***6183** 1.382,00 € 95,00% 1.312,90 € 122 Tortosa Vargas Elizondo, Alberto Sebastian ***8402** 502,46 € 85,00% 427,09 € 123 Tortosa Rodríguez Martínez, Pep ***7902** 1.004,92 € 95,00% 954,67 € 124 Tortosa Vega Tomàs, Cinta ****7480* 1.649,00 € 95,00% 1.566,55 €

125 Tortosa Breaz, Ana Maria ****1203* 470,50 € 95,00% 446,98 €

126 Tortosa Aldea Buca, Darian Alexandru ***3626** 398,23 € 95,00% 378,32 € 127 Tortosa Serna Ralda, Dafne ****7496* 1.382,00 € 90,00% 1.243,80 € 128 Tortosa Grigoriu, Amira Iasmina ***4558** 1.302,00 € 90,00% 1.171,80 € 129 Tortosa Valldepérez Caballero, Cristina ***8494** 1.116,00 € 95,00% 1.060,20 €

(11)

130 Tortosa Notari Valmaña, Raimond Joan ***5184** 199,11 € 100,00% 199,11 € 131 Tortosa Rullo Ferré, Martí ***8234** 247,54 € 95,00% 235,16 € 132 Tortosa Albiol Torren, Nestor ***3316** 1.262,94 € 95,00% 1.199,79 € 133 Tortosa Pastor Estrada, Laia ***3486** 912,77 € 95,00% 867,13 € 134 Tortosa Escudé Rodríguez, Carla ***8673** 643,40 € 100,00% 643,40 € 135 Tortosa Duran Domingo, Jordi ***3544** 643,40 € 100,00% 643,40 € 136 Tortosa Anton, Gabriela Elisabeta ***4769** 856,40 € 95,00% 813,58 € 137 Tortosa Bel Carbó, Mariona ***3623** 398,23 € 50,00% 199,12 €

138 Tortosa Bel Carbó, Marc ***8087** 942,84 € 50,00% 471,42 €

139 Tortosa Lavega Roig, Maria Teresa ***6140** 1.382,00 € 95,00% 1.312,90 € 140 Tortosa Gómez Bel, Aleix ***8124** 1.004,92 € 100,00% 1.004,92 € 108.140,31 € DILIGÈNCIA

Per fer constar que aquesta relació ha estat aprovada com annex per la Junta de Govern en la data que consta en el corresponent acord.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE FD9EDCB480D64E25A4F3754024420C42 i data d'emissió 16/12/2020 a les 09:33:39

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : gestió administrativa