Potencialitats i disfuncions dels centres històrics de Catalunya. Claus per un model de gestió sostenible

Texto completo

(1)

Potencialitats i disfuncions dels centres

històrics de Catalunya.

Claus per un model de gestió sostenible

Universitat Politècnica de Catalunya,

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana,

Any acadèmic 2010 - 2011,

Juny 2011 Doctoran: Angel Luis Uzqueda

(2)

Motivació

Degradació – Regeneració (urbana, econòmica, social)

(3)

1780 Ciutat enmurallada 1859 pla d’Eixample. Actuació plaça de la catedral

Antecedents

Centre - perifèria. L'oblit del centre en el context del

creixement de la perifèria. Inici de la degradació

Primeres Consideracions front la degradació urbana:

Petites intervencions de sanejament 1980 Plà d’Actuació Integral 1985 – 1988

Iniciativa Urban - Fons de cohesió - 1998 Llei de barris 2004

Els criteris d’intervenció al centre històric han estat canviants i evolucionant al llarg del temps.

(4)

Antecedents- intervenció ARI

El pla integral (ARI Ciutat Vella)

PERI Raval

PERI Casc Antic

PERI Barceloneta

Document ARI

Projectes

Infrastructura Nous espais públics

Habitatge Equipaments

Dotació pressupostaria

Programació en el temps

(5)

Intervenció espai públic

Intervenció equipament

Intervenció Habitatge

(6)

Programa de Barris ( Barris de Santa Caterina i Sant Pere)

CAMP 1

Actuació de millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.

CAMP 2

Actuacions en Rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’habitatges.

(7)

CAMP 5

Actuacions de foment de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà

CAMP 7

Programa per a la millora social, urbanística i econòmica

Antecedents- Llei de barris CAMP 3

(8)

REALITATS:

Física Normativa Econòmica Social Àmbit Teixit contruït Habitatge Lloguer Ciutadà

Privat.

teixit economic Activitat comercial Activitat econòmica Assoc. econòmiques teixit Assoc.social Convivència Assocciacions Assoc. socials

Àmbit Equipament Fiscalitat

Públic Teixit públic Espai públic Inversió Org. administració

PREEXISTÈNCIES REGULACIÓ POTENCIAL PLURAL

Òrgans de decisió. Administració

Agents

Pla d’actuació públic:

Planejament Normativa Dotació econòmica Programació Àmbits d’actuació. Oficina de Gestió: Actuació privada: Teixit comercial Teixit residencial Incidència

REALITATS:

Física Normativa Econòmica Social Àmbit Teixit contruït Habitatge Lloguer Ciutadà

Privat.

teixit economic Activitat comercial Activitat econòmica Assoc. econòmiques teixit Assoc.social Convivència Assocciacions Assoc. socials

Àmbit Equipament Fiscalitat

Públic Teixit públic Espai públic Inversió Org. administració

PREEXISTÈNCIES REGULACIÓ POTENCIAL PLURAL

Òrgans de decisió. Administració

Agents

Pla d’actuació públic:

Planejament Normativa Dotació econòmica Programació Àmbits d’actuació. Oficina de Gestió: Actuació privada: Teixit comercial Teixit residencial Incidència

Antecedents - Resum del model

Evolució del model d’intervenció integral.

Dels programes d’intervenció inicials, l’enderroc d’amplis sectors de teixit construït, vers la rehabilitació i la conservació del patrimoni

Un model d’intervenció que va reajustant-se

Aquests models d’intervenció han estat discutís per les conseqüències que han comportat: socials desigualtats, segregació, gentrificació ...

(9)

Apartaments d’ús turístic.

Edificis buits. Mobbing immobiliari.

Edificis en condiciones d’inhabitabilitat. El benefici de la marginalitat.

Habitatge en locals de negoci de baix rendiment.

Benefici econòmic, 683 apartaments en 287 edificis

Problemes de convivència. Soroll. Sobreocupació. Albañales Correcció: Edificis de uso turístic.

Repercussió de beneficis a residents

Edificis buits. Recerca d’un major benefici econòmic en venda. Nivell de manteniment mínim o cap.

Possibilitat d’ocupacions marginals. Correcció. Evitar la degradació física.

Ocupació de tots els habitatges.

Sobreocupació. Clàusules abusives. Alt rendiment econòmic. Nivells d’habitabilitat molt deficients, manteniment baix.

Risc de ruïna.

Correcció. Evitar la degradació física.

Ocupació de tots els habitatges.

Sobreocupació. Alt rendiment econòmic. Uso indegut. Sense condicions d’habitabilitat Risc d’incendis.

Correcció. Clausura.

Sancions administratives

(10)

Complement gestió-investigació

Master, contrast entre el coneixement teòric i pràctic on s’apunta una millora dels models d’intervenció.

“Instrumentos para la recuperación de plusvalías, en un modelo sostenible de financiación de políticaspúblicas de rehabilitación, desde el análisis de Ciutat Vella, Barcelona”

Borsa econòmica € Recuperació de plusvalues Centre Històric Programa de Rehabilitación Integral. Físico/Económico/Social Retorn Fiscalitat a ls Administraciones Quqntificació Quantificació Quantificació Tasa de retorn

Inversió publica, sostinguda 95 milions €/año

Inversión privada, creciente 28 a 110 milions €/año

Plusvalías generadas 1.744 milions €/año

Plusvalues Ciutat Vella,

sobre la mitjana de ciudad 320 milions €/año

Inversió publica, sostinguda 95 milions €/año

Inversión privada, creciente 28 a 110 milions €/año

Plusvalías generadas 1.744 milions €/año

Plusvalues Ciutat Vella,

sobre la mitjana de ciudad 320 milions €/año

RESUM DE DADES ( periode 1997-2008)

Font: Elaboració propia en base a dadas tretas dels anuaris estadistics de la Ciutat de Barcelona.

(11)

Marc teòric

Avui, un repte cabdal de l’actual estat del benestar es “el fet de ser capaços de possibilitar-ne la viabilitat a partir d’una gestió dels recursos extremadament rigorosa [….]ha posat en entredit la seva sostenibilitat futura [….] ha de tenir una responsabilitat global sobre la societat” …

Cita: N Luhmann. PolitischeTheorie im Wohlfahrtsstaat ( Teoria política del benestar)

Existeix un corrent acadèmic que proposa “la necessitat

d’equiparar l’eficiència i l'eficàcia entre les organitzacions privades i les administracions publiques”

Corrent liderat per en David Osborne & Ted Gaebler

Eficient: Que produeix realment un efecte

Eficaç: Que té la virtut de produir l'efecte volgut

Sostenible: Que permet la regeneració dels recursos o del medi

Font: Enciclopèdia Catalana Font: La política que ve, Lluis Recoder

(12)

Objecte

Investigar els processos de recuperació i de degradació urbana en els centres històrics de Catalunya. Les potencialitats i les disfuncions en la recerca d’un equilibri urbà, social i econòmic.

Identificar i avaluar els elements claus en les intervencions que tenen la particularitat de produir canvis positius amb una mínima intervenció, i aquells que generen processos de degradació.

Amb aquest coneixement, elaborar una proposta de millora dels models en un context de sostenibilitat urbana, econòmica i social.

Hipòtesis inicial:

Provar l'existència e identificar quines són les claus dels èxits o desencerts en els processos de regeneració i de degradació urbana.

(13)

Metodología

Context teòric

Dades estadístiques i de gestió Entrevistes guiades

Context teòric:

•Historia de la ciutat històrica. •Models d’intervenció

•Futur dels centres històrics

Recerca del elements Claus, a partir estudis empírics sobre les experiències d’intervenció amb la concurrència dels agents implicats i amb el contrast d’un context teòric

(14)

Dades estadístiques i de gestió:

Fonts de dades (Padró d’habitants, Cadastre, valors immobiliaris, planejament...)

• Avaluació de la realitat dels nuclis històrics de Catalunya • Contrast d’hipòtesis teòriques

• Sustentar arguments del model

(15)

Metodología

Entrevistes guiades:

Tècnics, Polítics, Agents socials, Professors, Teòrics....

• Context de Gestió. • Context social

• Context del Coneixement

En relació a:

• Actius i passius dels centres històrics • Models d’intervenció. Pla integral

• Necessitat d’un ens de gestió específic • La inversió econòmica

• Xarxa social i participació ciutadana • Sostenibilitat dels processos.

(16)

Pla de treball

Avaluació dels casos Síntesis i contrast Propostes de millora

Recerca d’informació. Objectiu, el coneixement dels casos

Creuament d’informació. Objectiu, la síntesis.

Contrast amb experts. Objectiu, la reconsideració de la síntesis.

Claus de transformació. Objectiu, exposició i quantificació.

(17)

REALITATS:

Física Normativa Econòmica Social Àmbit Teixit contruït Habitatge Lloguer Ciutadà

Privat.

teixit economic Activitat comercial Activitat econòmica Assoc. econòmiques

teixit Assoc.social Convivència Assocciacions Assoc. socials

Àmbit Equipament Fiscalitat

Públic Teixit públic Espai públic Inversió Org. administració

PREEXISTÈNCIES REGULACIÓ POTENCIAL PLURAL

Avaluació

1 Barcelona, Ciutat Vella

2 Girona, Nucli Antic

3 Tarragona, Ciutat Vella

4 Lleida, Nucli Antic

5 Balaguer Nucli antic

6 Olot Nucli històric

7 Cambrils Nucli Antic

8 Cardona Nucli Antic

9 Cervera Nucli Antic

10 Vilanova i la Geltrú Nucli Antic

(18)

Usos majoritaris dels edificis en teixit residènci Ciutat Vella Comerç i magatzems 233 Habitatge 4.684 Hotels i Pensions 180 Oficines 193 Altres 63 Total 5.353 Habitatge 88% Altres 1% Oficines 4% Hotels i Pensions 3% Comerç i magatzems 4%

Estructura de la propietat en edificis d'us majoritari residèncial. Ciutat Vella

Edificis en teixit residèncial

d'us majoritari d'us majoritari

habitatge diferent a habitatge

Edificis 4.683 4.678 609 13% Superfície de sol 956.985 291.438 25% Superfície construida 4.871.846 1.467.930 23% Nombre d'habitatges 47.532 1.813 Nombre de locals 15.729 10.231 4.678 Propietat Vertical Edificis 1.982 42% Superfície de sol 360.728 38% Superfície construida 1.798.241 37% Nombre d'habitatges 17.211 Nombre de locals 5.265 Propietat Horitzontal Edificis 2.696 58% Superfície de sol 595.598 62% Superfície construida 3.076.266 63% Nombre d'habitatges 30.277 Nombre de locals 10.449 Propietat vertical 42% Propietat horitzontal 58% Avaluació Font:Cadastre Font:Cadastre

(19)

Obres en teixit residèncial. Llicències d'obres Ciutat Vella

període 2002-2007

Façanes, cobertes i patis 1.660

Interior edifici catalogat 542

Escales i vestibuls 55 Estructurals 457 Ascensors 139 Obres majors 453 Enderroc 56 Interior habitatge 1.012 Interior local 868 Instal.lacions edifici 117 Altres 94 Total 5.453 Altres 2% Instal.lacion s edif ici 2% Interior local 16% Obres majors 8% Interior habitatge 19% Façanes, cobertes i patis 30% Escales i vestibuls 1% Estructural s 8% Ascensors 3% Interior edif ici catalogat 10% Enderroc 1% Font:Llicències d’obres Ajuntament de Barcelona

Font: Extracció a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona

(20)

Programació

CALENDARI D'ACTIVITATS

2010 2011 2012 2013 2014

set oct nov des gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des gen

Fase 1. Recerca d’informació. Estat de l’Art. 1. Bibliografia especialitzada 2. Pàgines web 3. Recursos públics

4. Contactes tècnics, politics, socials i d’opinió 5. Planejament urbanístic vigent.

Fase 2. Avaluació i síntesi. Urbana

1. D’aproximació històrica 2. De la tipologia i la morfología urbana

3. Del planejament urbanístic existent 4. De les intervencions urbanes. Social

1. Del les estadistiques de població

2. De les caracteristiques del teixit social 3. De les problemàtiques socials

Econòmica 1. Del teixit comercial

2. De les activitats econòmiques Fase 3. Tipificació de casos. 1. Agrupació de casos homogenis

Fase 4. Detecció de les claus de la química de transformació urbana.

Hacer más con menos recursos

2. Investigar sobre els fenòmens de degradació. 3. Investigar sobre els actius urbans 4. Establiment d’indicadors. Elements claus.

Fase 5. Propostas per una intervenció sostenible. Proposta de millores en els models d’intervenció

(21)

Bibliografia consultada Titulo: La economia de las ciudades

Autor: Jane Jacobs

Edita: Ediciones Peninsula Dep. leg: B-34.414-1971 Año 1971

Titulo: Vida y muerte de las grandes ciudades Autor: Jane Jacobs

Edita: Ediciones Peninsula Dep legal: B-640-1967 Año 1967

Titulo: Los centros urbanos

Autor: Alfonso Alvarez, Fernando Roch Edita: Nuestra cultura

ISBN: 7465-037-2 Año 1980

Titulo: Reconsiderar la riqueza y el empleo Autor: Patrick Viveret

Edita: Icaria

ISBN: 978-84-7426-750-1 Año 2009

Titulo: La politica que ve, Competitivitat pública

per afrontar els reptes de segle XXI

Autor: Lluis Recoder i Jordi Joly Edita: Raval edicions SLU, Proa ISBN: 978-84-7588-051-8

Año 2010

Titulo: La sociologia urbana de Manuel Castells Autor: Manuel Castells

Edita: Alianza editorial ISBN: 84-206-6773-0 Año 2001

Titulo: La confusió de l’urbanisme Autor: Josep Oliva i Casas

Edita: Nuestra cultura ISBN: 84-7306-717-7 Año 2001

Titulo: Coneixement, Sostenibilitat i Territori Autor: Ricard Gomà, Joan Subirats i altres Edita: Universitat de Barcelona

ISBN: 84-490-2091-3 Año 2000

Titulo: Ciutats de Ciutats Autor: Oriol Nel·lo

ISBN:84-7596-803-1 Año. 2001

Titulo: Urbanisme i barris en dificutats, el cas de

la mina

Autor: Miquel Sodupe i altres Edita: Fundacio Carles Pi i Sunyer ISBN: 84-95417-48-0

(22)

Titulo: La trayectoria residencial de la

inmigración en Madrid y Barcelona. Un esquema teórico a partir del análisis cualitativo

Autores:Pilar Garcia Almirall y Agustín Frizzera Edita: Revista ACE n. 8

Año: 2008

Titulo: Indicadores para la evaluación de las

ciudades históricas.

Autor: Cecilia Hugony y Josep Roca Edita: Revista ACE, núm 8

Any: 2008

Titulo: Ciutat Vella. Ciutat Construïda Autor: Pere Serra i otros

Edita: El cep i la Nansa Edicions. ISBN: 8485960-82-3

Año: 2003

Titulo: Ciutat Vella de Barcelona Autor: Pere Cabrera i Massanés Edita: Ara Llibres, SL

ISBN: 978-84-96201-74-3 Any: 2007

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : Gestió sostenible