Àrea de Planificació i Gestió

121  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Àrea de Planificació i Gestió

Títol del projecte

ESTUDI D’INUNDABILITAT DEL SECTOR DEL

PLA DE MILLORA URBANA DE LA COLÒNIA SEDÓ

(PMU 05.01)

(document per l’aprovació definitiva)

Actuació

COLÒNIA SEDÓ

Municipi i comarca

ESPARREGUERA(El Baix Llobregat)

Autor

UNITAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URB.

Projecte tipus

PLANEJAMENT

Clau

1814_1

Data

JULIOL 2008

(2)
(3)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 1

ÍNDEX GENERAL de l’ESTUDI

1. INTRODUCCIÓ ... 3

2. CONCEPTES PREVIS ... 3

3. METODOLOGIA... 4

4. MODELITZACIÓ HIDRÀULICA... 5

4.1.- El programa HEC-RAS ...5

4.2.- Arxius HEC-RAS ...5

4.3.- Hipòtesis del programa ...6

4.3.1.- Procediment de càlcul...8

4.3.2.- Aplicacions de l’equació de Momentum ...9

4.4.- Limitacions del programa...11

5. CASUÍSTICA CONSIDERADA ... 12

5.1.- Àmbit d’estudi...12

5.2.- Cabals ...12

5.3.- Geometria ...13

5.4.- Rugositat de Manning ...13

5.5.- Estructures ...13

5.6.- Condicions de contorn ...14

6. RESULTATS I CONCLUSIONS ... 15

6.1.- Modelització hidràulica del Torrent del Puig, la riera de les Pruneres i el riu

Llobregat...15

6.2.- Dimensionament del pont sobre la Riera del Puig ...19

7. COMENTARIS I OBSERVACIONS ... 22

(4)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 2

APÈNDIX 1 HIDROLOGIA

APÈNDIX 2 TOPOGRAFIA

APÈNDIX 3 RESULTATS: PLÀNOLS, TAULES I SECCIONS

PLÀNOLS

TAULES

-

a)

Situació

actual

- b) Situació futural

SECCIONS

-

a)

Situació

actual

- b) Situació futural

(5)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 3

1. INTRODUCCIÓ

L’Institut Català del Sòl (INCASOL) ha encarregat a la consultoria HQA (Hidrologia i

Qualitat de l’Aigua) l’actualització de l’estudi d’inundabilitat de la Colònia Sedó

(Esparreguera) en l’àmbit del riu Llobregat, de les rieres de Puig i Pruneres i del torrent

del Puig.

Aquesta actualització està motivada per l’existència d’un Model Digital del Terreny

realitzat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya el qual abasta tot l’eix del Llobregat en

aquesta zona.

L’estudi comporta la generació d’un model numèric del comportament hidràulic

d’aquests cursos fluvials en moments d’avinguda natural. També inclou la delimitació

de les corresponents zones inundables.

2. CONCEPTES PREVIS

Per a determinar els events catastròfics raonablement possibles dins l’àmbit que ens

ocupa, s’ha usat el concepte probabilístic de període de retorn. El cabal d’avinguda

associat a un cert període de retorn T (en anys) es defineix com el cabal màxim

corresponent a un esdeveniment segur (probabilitat=1) dins el període d’anys

assenyalat

1

.

Universalment es defineix com a zona inundable aquella que queda inundada per a

cabals fluvials amb període de retorn igual a cinc-cents anys (T=500 anys). La

delimitació d’aquesta zona té repercussions legals importants quant a permisos

constructius.

La complexitat

inherent al comportament hidrodinàmic d’un riu en règim d’avinguda

(transport de sediments, canvis de morfologia, fenòmens transitoris i erosions locals,

corrents secundaris, pèrdues localitzades d’energia, etc.) fa que l’estudi s’hagi

d’interpretar en tot moment com una aproximació a la realitat. No s’ha d’oblidar que les

1

Fem notar que aquest concepte és totalment apriorístic i està basat en lleis de l’estadística i la

probabilitat.

(6)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 4

línies d’inundació grafiades tenen un marge d’error, proporcional a la qualitat de les

dades (hidrològiques i cartogràfiques) i a la idoneïtat del model de càlcul hidràulic;

ambdós

factors han estat curosament seleccionats per reduir-ne al màxim l’error.

3. METODOLOGIA

L’esquema de desenvolupament de l’estudi és el següent:

1. Selecció dels trams a modelitzar, a partir de l’ús dels Sistemes d’Informació

Geogràfica i prenent un tram abans i després de la zona d’estudi per a l’aplicació

correcta de les condicions de contorn. Els trams finalment modelitzats inclouen

3.3km del riu Llobregat, 1.2km de la riera de les Pruneres, 0.6km del torrent del

Puig i 0.85km de la riera del Puig. Aquestes longituds de llera permeten l’aplicació

de condicions de contorn aigües amunt i aigües avall sense afectació a la zona

d’estudi.

2. La procedència de la base topogràfica utilitzada en aquest treball és diversa. D’una

banda l’INCASOL va encaregar a l’empresa Altiplà Serveis Topogràfics una

cartografia a escala 1/1000 amb equidistància entre corbes d’1 metre. La zona

representada cobreix una franja irregular d’uns 500 metres d’amplada al voltant del

Llobregat i la Colònia Sedó. A més a més, incorpora plànols de detall d’obres de

fàbrica sobre els cursos fluvials implicats. En concret: el pont sobre la riera del

Puig, els passos sobre la riera de Pruneres i el torrent del Puig i tres seccions de

l’antic aqüeducte Sedó. D’altra banda com ja s’ha comentat anteriorment es

disposa d’un Model Digital del Terreny que abasta únicament la llera del Llobregat,

aquest model té una resolució de pas de malla de 1X1 metres. Tot i aixi ha calgut

per a la caracterització geomètrica dels trams auxiliars aigües amunt i aigües avall

de la Colònia Sedó l’ús de cartografia 1/5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

amb equidistància de 5 metres entre corbes de nivell. L’extracció de seccions amb

aquestes tres bases geomètriques ha estat molt complexa atesa la diferència de

sensibilitat entre cartografies i les mancances formals de la topografia a escala

1/1000 (manca de corbes de nivell en zones urbanitzades, no-existència de punts

acotats realment sobre la cartografia, etc). Finalment, gran part d’aquesta feina ha

estat realitzada manualment amb l’ajut de programes de dibuix tècnic de CAD.

L’equidistància mitjana entre seccions a la zona d’estudi és d’entre 15 i 20 metres.

3. Un cop introduïdes les seccions transversals representatives de la geometria, s’ha

(7)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 5

marges dret i esquerre, amb la inserció de diversos detalls topogràfics com motes

(levees) i el repàs de la zona de llera (bank). Tot seguit, s’han inserit alguns

paràmetres imprescindibles per al càlcul hidràulic: els números de Manning (n) en

zones de llera i marges, els coeficients de contracció i expansió (C

1

i C

2

) en zones

d’estretament o eixamplament de la secció, els cabals, segons el període de retorn

considerat i les condicions de contorn aigües amunt (pendent conegut) i aigües

avall (pendent conegut o cota d’aigua coneguda). Finalment s’han introduït totes

les estructures que afecten les lleres d’estudi: ponts, passos, assuts i aqüeductes.

Amb tota aquesta informació s’han fet successives passades de la rutina numèrica

del HEC-RAS fins aconseguir estabilitzar-ne els resultats.

4. El darrer pas consisteix a representar la làmina d’inundació del model (cotes

d’aigua) a la base topogràfica de la zona estudiada.

4. MODELITZACIÓ HIDRÀULICA

4.1.- El programa HEC-RAS

El model matemàtic HEC-2 va ser desenvolupat en la seva primera versió l’any 1976

per l’Hidrològic Engineering Center (HEC), organisme depenent del US Army Corps of

Engineers, essent el més àmpliament emprat per calcular perfils de làmina d’aigua a

rius i canals. Permet estimar fluxos subcrítics i supercrítics, considerant els efectes de

ponts, passos inferiors, sobreeixidors i d’altres obstruccions.

Des de l’any 1991 existeix un nou programa del mateix organisme, que és successor

de l’anterior. S’anomena HEC-RAS (River Anàlisis System) i assumeix les mateixes

hipòtesis bàsiques, malgrat que conté una sèrie de millores tant en la introducció de

dades (treballa en entorn WINDOWS) com en les capacitats de modelització,

permetent per exemple el càlcul de distribucions de velocitats en una secció, canvis de

flux lent-ràpid o a l’inrevés, etc.

Per tant, l’anàlisi realitzat en el treball que es presenta a continuació ha emprat aquest

software (HEC-RAS) en la versió 3.1.3 de maig de 2005.

4.2.- Arxius HEC-RAS

El model HEC-RAS, a diferència del seu antecessor HEC-2, no té uns fitxers d’entrada

de dades i resultats clarament separats, sinó que gestiona de manera independent

fitxers que representen diferents geometries, diferents fluxos, etc. D’aquesta manera

(8)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 6

un projecte es compon dels següents arxius (entre parèntesi les extensions dels

arxius):

Un arxiu de projecte (.PRJ)

Un arxiu per a cada geometria (.G01 a .G99)

Un arxiu per a cada tipus de flux (.F01 a .F99)

Un arxiu per a cada pla (.P01 a .P99)

Un arxiu d’execució per a cada pla (.R01 a .R99)

Un arxiu de resultats per a cada pla (.O01 a .O99)

Dins de l’arxiu *.PRJ es troba el llistat de tots els fitxers associats a un determinat

projecte i un llistat de les variables del sistema necessàries per al correcte

funcionament del programa.

Els arxius de geometria contenen les dades geomètriques del riu analitzat incloent-hi:

traça del riu, geometria de la llera, geometria de les estructures (ponts, assuts),

coeficients associats a les seccions i informació sobre les opcions de modelització

escollida.

Els arxius de flux inclouen el número de perfils d’aigua a realitzar (profiles), els cabals i

les possibles condicions de contorn.

Els arxius de pla contenen un llistat dels fitxers associats en un mateix estudi: arxiu de

geometria i arxiu de flux, així com una descripció de les opcions de simulació que s’han

escollit per a aquell determinat pla.

Els fitxers d’execució estan associats a un determinat pla i conté totes les dades per a

realitzar els càlculs exigits en el corresponent estudi.

Els arxius de sortida incorporen els resultats dels càlculs executats per a cada pla. Es

troben en format binari i només poden ser llegits amb la “interface” del programa.

4.3.- Hipòtesis del programa

Les principals hipòtesis assumides pel programa són:

(9)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 7

Flux gradualment variat, en el qual es compleix la distribució hidrostàtica de

pressions.

Flux unidimensional, en la direcció de la traça del riu o canal.

Pendents petits, menors de 1/10. Amb això, cos( ) 1 i el calat vertical és

representatiu de l’alçada de pressió.

Contorns rígids, no admetent-se erosió o sedimentació a la llera.

Pèrdues per fricció estimades segons la fórmula de Manning.

No es contempla el transport sòlid.

Amb aquestes hipòtesis, l’equació bàsica de conservació d’energia entre dues

seccions 1 i 2 d’un flux unidimensional és:

Z

1

+ Y

1

+

a

1

v

1

2

/2g = Z

2

+ Y

2

+

a

2

v

2

2

/2g + h

e

(1)

essent per a la secció transversal 1 o 2:

Z (m): elevació del fons de la secció transversal respecte a una cota de

referència.

Y (m): calat de l’aigua a la secció transversal.

a: coeficient d’energia, que té en compte la distribució no uniforme de

velocitats a la secció.

V m/s): velocitat mitjana del flux a la secció.

g (m/s

2

): acceleració de la gravetat.

h

e

(m): pèrdua d’energia entre les seccions 1 i 2.

Aquesta pèrdua ve determinada per l’expressió:

h

e = L•Sf + C•[

a

1

v

1

2

/2g -

a

2

v

2

2

/2g]

(2)

on:

(10)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 8

Sf (m/m): pendent de fricció (veieu pàgina següent).

C: coeficient de pèrdues per expansió o contracció.

Per altra banda, se suposa que la pèrdua d’altura per fricció per a una velocitat i radi

hidràulic donats és la mateixa que tindria un flux uniforme amb aquesta velocitat i

aquest radi hidràulic. És a dir, el pendent de fricció o motriu es calcula mitjançant la

fórmula de Manning:

S

f

= n

2

Q

2

/A

2

R

(3)

on:

Q (m

3

/s): cabal.

n : coeficient de rugositat de Manning.

A (m

2

): àrea de la secció transversal.

R

h

(m): radi hidràulic.

4.3.1.- Procediment de càlcul

L’elevació (desconeguda) de la superfície d’aigua es determina mitjançant un procés

iteratiu entre les equacions (1) i (2). El procediment computacional és el següent:

S’assumeix una cota de la superfície d’aigua a la secció aigües amunt de la

secció considerada (o a la secció d’aigües avall si es calcula segons un

model exclusivament supercrític).

Basant-se en la cota d’aigua assumida es determina el transport total i

l’alçada de velocitat.

Amb els valors de velocitat i transport total es computa el pendent de fricció

S

f

i es resol l’equació (2) per a h

e

.

Amb tots els valors calculats fins al moment es resol l’equació (1) per WS2.

Es compara els valors computats de WS2 amb el valor assumit en el primer

pas; es repeteixen iterativament tots els càlculs descrits fins que els valors

són suficientment propers (la seva diferencia és menor que una tolerància

establerta, 0.003m).

(11)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 9

4.3.2.- Aplicacions de l’equació de Momentum

Quan la superfície d’aigua (WS) passa a través del calat crític l’equació de l’energia no

es considera vàlida. El model HEC-RAS incorpora altres mètodes en aquells punts on

no és d’aplicació el balanç d’energia, per exemple: ressalts hidràulics, passos sobre

estructures especials (ponts, assuts, piles, tubs,...), unions de fluxos, etc. En aquests

casos el model numèric escull el balanç de l’equació del Momentum per determinar

calats d’aigua.

L’equació del Momentum es deriva de la segona Llei de Newton:

Força = Massa x Acceleració (canvi en el Momentum)

F

x

m

a

(7)

L’aplicació de la segona Llei de Newton a un cos d’aigua tancat entre dues seccions

transversals 1 i 2 dóna la següent expressió:

P

2

- P

1

- W

x

- F

f

= Q V

x

(8)

on:

P: força a les seccions 1 i 2 deguda a la pressió hidrostàtica.

W

x

: component x de les forces degudes al pes de la massa d’aigua.

F

f

: força deguda a les pèrdues provocades per la fricció externa entre les

seccions 2 i 1.

Q: cabal.

: densitat de l’aigua.

(12)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 10

Esquema per a l’aplicació de l’equació de l’energia

(13)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 11

4.4.- Limitacions del programa

Com a conseqüència de les característiques del programa, que simula règim

permanent gradualment variat, flux unidireccional i llera fixa, és necessari plantejar-se

com s’ajusten aquestes simplificacions a la realitat de les rieres modelitzades en

aquest estudi:

1. FLUX

UNIDIRECCIONAL

Les rieres i torrents analitzats en aquest estudi circulen per zones amb una orografia

molt accentuada, amb pendents elevats i escasses zones de relaxament hidràulic

(zones de plana d’inundació), per tant no seria una simplificació excessiva pensar en

un flux exclusivament en la direcció de la traça de la llera.

El riu Llobregat, en el tram d’estudi, supera una zona de congost per entrar dins d’una

zona més planera i menys confinada (sobretot al llarg del marge esquerre). En aquesta

zona podria donar-se l’existència d’un flux més bidimensional o fins i tot tridimensional

en zones de desbordament.

2

No creiem, però, que aquest tipus de simplificació afecti de manera significativa els

calats d’aigua a la zona de la Colònia Sedó. En qualsevol cas, les possibles

modificacions de la cota d’aigua, suposant un mètode de càlcul no-convencional,

serien suficientment petites per desaconsellar un estudi més exhaustiu del flux.

2. LLERA

FIXA

Durant una riuada, el fons de la llera s’erosiona per l’arrossegament de sòlids, de

manera que la secció hidràulica del riu augmenta i la capacitat de desguàs és més

gran. Per tant, treballar amb la hipòtesi de llera fixa és clarament conservador.

3. TRANSPORT

SÒLID

Quan el transport de sediments en una riuada és apreciable, la valoració del cabal en

funció del calat és molt dificultosa, ja que no és possible aplicar fórmules ordinàries de

2

Actualment, existeixen programes comercials que simulen aquest tipus de fluxos

bidireccionals (GUAD-2D ) i fins i tot programes no comercials desenvolupats per la UPC

(Universitat Politècnica de Catalunya) que permeten la modelització de fenòmens

tridimensionals en fluids.

(14)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 12

moviment uniforme en làmina lliure. S’ha de tenir en compte que si es defineix un flux

virtual d’aigües netes mitjançant la fórmula de Manning a partir de registres de nivells,

tant la velocitat com el cabal seran superiors a les que es produirien en cas de flux

dens amb transport sòlid.

En el nostre cas, on no hi ha dades de nivells i/o cabals mesurats in situ, el possible

efecte de nivells de làmina superior per transport sòlid queden d’alguna manera

compensats per la hipòtesi de llera fixa, entre d’altres.

4. RESISTÈNCIA

AL

FLUX

La resistència al flux en un riu no és constant. El número de Manning disminueix amb

el cabal (també amb el calat) de manera sensible. Per tant el fet de treballar amb la

hipòtesi de rugositats constants està del costat de la seguretat.

5. CASUÍSTICA CONSIDERADA

5.1.- Àmbit d’estudi

L’àmbit d’estudi comprèn dues unitats de treball diferents:

El riu Llobregat, la riera de Pruneres i el torrent del Puig a la zona limítrofa

amb la Colònia Sedó. Aquesta unitat s’estudia per caracteritzar els efectes

d’una avinguda sobre la zona urbanitzada de la Colònia.

La riera del Puig en el pas de la carretera antiga d’accés a la Colònia Sedó.

Aquesta unitat s’estudia per al correcte dimensionament de l’obra de

drenatge d’aquesta via que actualment es troba en fase de rehabilitació.

5.2.- Cabals

Els cabals emprats per a la modelització hidràulica s’han extret de dues fonts:

L’estudi “Planificació de l’espai fluvial de les conques del Baix Llobregat i

l’Anoia” encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua a les empreses INCLAM

i HQA. D’aquest treball s’ha extret el cabal del riu Llobregat aigües amunt de

la zona d’estudi.

Dades hidrològiques de l’INCASOL. Estudi propi seguint el mètode Racional

(amb les fórmules de Témez) i les recomanacions de la “Guia Tècnica.

Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”,

(15)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 13

confeccionada per l’Agència Catalana de l’Aigua. D’aquest estudi s’ha extret

els cabals a les zones baixes de les rieres del Puig, de Pruneres i del torrent

del Puig. L’obtenció d’aquests cabals està explicada a l’apèndix 1 del present

estudi.

RIU/RIERA

T2.33

T 10

T 100

T 500

RIERA DE PRUNERES

1.04 4.2 6.8 8.7

TORRENT del PUIG

3.77 15.2 24.7 31.5

RIERA DEL PUIG

5.40 21.8 35.4 45.1

LLOBREGAT

242

954 2222 3685

Taula dels cabals emprats en les modelitzacions amb HEC-RAS (en m

3

/s).

5.3.- Geometria

La geometria d’ambdues unitats d’estudi s’ha extret de la fusió de la cartografia

encarregada per l’INCASOL a escala 1/1000, del model digital del terreny amb

resolució 1X1 m i la cartografia 1/5000 de l’ICC.

Les zones de contacte entre ambdues cartografies han estat revisades per evitar

incoherències en les cotes i formes de secció. Malgrat tot, existeix un salt considerable

en la zona de confluència de la riera de Pruneres amb el Llobregat. També s’observa

un esglaó de 4 metres aigües avall de l’assut de la Colònia Sedó. Aquests dos ressalts

han produït problemes de càlcul en aquestes seccions, obtenint sempre el calat crític

com a solució a la indeterminació.

5.4.- Rugositat de Manning

Per a la determinació dels coeficients de rugositat s’ha seguit les indicacions de la Guia

Tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua i s’han pres els següents valors:

Lleres Canal

Marge Dret Marge Esquerre

Llobregat 0.035 0.055 0.055

Rieres 0.035 0.055 0.055

5.5.- Estructures

Fonamentalment es tracta de tres ponts i dos passos elevats de l’antic aqüeducte

Sedó. Totes aquestes estructures han estat topografiades, dimensionades i

caracteritzades amb seccions transversals. Tota la informació és consultable a l’annex

de topografia.

(16)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 14

5.6.- Condicions de contorn

Atès que es desconeix el règim del flux de les diverses rieres del model i aprofitant que

la simulació hidràulica es pot fer amb l’opció mixta (règim lent i/o ràpid), s’han definit

condicions de contorn (en endavant CC) aigües amunt (per al règim ràpid) i aigües

avall (per al règim lent) que el programa emprarà quan s’escaigui.

CC aigües amunt: a manca de dades precises de cotes d’aigua, o bé, de

condicions geomètriques favorables a la generació d’un calat crític, s’ha pres

el pendent geomètric com a aproximació al pendent motriu en tots els casos.

CC aigües avall: a manca d’una localització precisa del calat crític produït per

algun tipus d’endegament al sud de l’àrea d’estudi, es pren la cota

d'integració de la corba de rabeig del curs principal (en el cas de les

confluències entre la riera del Puig i el Llobregat, la riera de Pruneres i el

torrent del Puig i la riera de Pruneres i el Llobregat), o bé, el pendent

geomètric com a aproximació al pendent motriu (en el cas del Llobregat).

(17)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 15

6. RESULTATS I CONCLUSIONS

6.1.- Modelització hidràulica del Torrent del Puig, la riera de les

Pruneres i el riu Llobregat

La modelització hidràulica realitzada permet determinar les làmines d’inundabilitat

corresponent al períodes de recurrència de 2,33, 10, 100 i 500 anys.

Les làmines d’inundació obtingudes amb el model hidràulic es representen en planta a

escala 1/1000.

Aquestes làmines s’han obtingut comparant els resultats obtinguts, amb la geometria

existent, i interpolant els nivells d’aigua resultants del model entre secció i secció.

Aquesta interpolació automàtica es revisa i es corregeix en funció de l’experiència

seguint en tot moment criteris hidràulics.

El resultat final aporta el traçat aproximat de les làmines d’inundació de l’avinguda de

període de retorn de 2,33, 10, 100 i 500 anys (veieu annex de resultats).

Dels resultats obtinguts es conclou que :

¾

Les làmines d’inundabilitat no afecten a la zona urbana de la colònia sedó,

tret de la zona dels jardins de l’amo on la làmina per a Q500 afecta una petita

zona, aquesta inundació presenta uns calats molt baixos que no superen els

0,2 metres i donat que és una zona protegida per un mur, no s’esperen

velocitats que superin els 0,5 m/s. Tenint en consideració aquests valors es

pot dir que aquesta és una zona d’inundació lleu.

(18)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 16

¾

Amb la nova geometria, l’afectació a la zona industrial és molt més acusada,

tal i com s’aprecia als plànols de l’apèndix 3

¾

El pont situat sobre el Torrent del Puig a pk: 216,52 no té capacitat hidràulica

suficient per desguassar l’avinguda de 100 anys de període de retorn (figura 2).

0 10 20 30 40 50 83 84 85 86 87 88 89 90 se do Plan: SEDO 14/03 /2007 Station (m) E lev a tio n ( m ) Le gen d EG Q 500 WS Q500 Cr it Q500 Ground Bank Sta .055 .035 . 055 0 10 20 30 40 50 60 81 82 83 84 85 86 87 88 89

sedo Plan: SEDO 14/03/2007

Station (m) E le v ati on ( m ) Le ge nd EG Q500 WS Q500 Crit Q500 Ground Bank Sta . 055 .035 .055

Figura 2: Pont sobre el torrent del Puig, seccions transversals aigua amunt i aigua avall

respectivament

¾

El pont situat sobre la riera de les Pruneres a pk: 32 no té capacitat suficient

per a desguassar l’avinguda de 500 anys de període de recurrència, aquest canvi

està motivat per l’augment del calat del riu Llobregat el qual exerceix de condició

de contorn a la riera Pruneres (figura 3).

(19)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 17

0 5 10 15 20 25 30 81 82 83 84 85 86 87

sedo Plan: SEDO 14/03 /2007 Station (m) E le v at io n ( m ) Lege nd EG Q500 WS Q500 Crit Q500 Gr ound Bank Sta .055 .035 .055 0 5 10 15 20 25 30 81 82 83 84 85 86 87

sedo Plan: SEDO 14/03/2007

Station (m) E lev at ion ( m ) Le ge nd EG Q500 WS Q500 Crit Q500 Ground Bank Sta .055 .035 .055

Figura 3: Pont sobre la riera de les Pruneres. Seccions tranversals aigua amunt i agua

avall

¾

La geometria utilitzada per a modelitzar la riera del Puig no presenta la

resolució òptima per a delimitar la làmines d’inundabilitat d’una forma acurada,.

Tot i això s’ha fet una simulació amb la topografia 1:5.000 disponible, obtenint-se

com a resultat els plànols de l’apèndix 3. Tot i aquest resultat es pot fer servir

com a referència, s’haurà de realitzar un estudi d’inundabilitat de detall, el qual

quedarà emmarcat dins de l’estudi ambiental del pla especial urbanístic de la

colònia Sedó, tal i com ho exposa l’apartat 5 de conclusions de l’Informe dels

serveis Tècnics i jurídics de l’àrea dels servies territorials de l’ajuntament

d’esparreguera sobre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació

pública posterior a l’aprovació inicial del pla especial urbanístic de la colònia

Sedó acordada en data 25 de maig de 2006; sobre els informes evacuats

afectats per raó de llurs competències sectorials; i sobre l’informe presentat per

l’INCASOL en data 29 de gener de 2007.

(20)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 18

¾

El pont actual sobre la riera del Puig no té capacitat hidràulica suficient per a

desguassar l’avinguda de 100 anys de període de retorn. (figura (4)

40 50 60 70 80 90 100 110 88 89 90 91 92 93

sedo Plan: SEDO 21/03/2007

River = LLOBREGAT Reach = RPUIG RS = 250.46 BR

St ation (m) E lev at ion ( m ) L ege nd WS Q500 WS Q100 WS Q010 WS Q233 Ground Bank St a 40 60 80 100 120 87 88 89 90 91 92 93

sedo Plan: SEDO 21/ 03/2007

Riv er = LLOBREGAT Rea ch = RPUIG RS = 250 .46 BR

Station (m) E le v at ion ( m ) Le gend WS Q50 0 WS Q10 0 WS Q01 0 WS Q23 3 Ground Ban k Sta

Figura 4: Pont sobre la riera del Puig. Seccions transversals aigua amunt i aigua avall

respectivament

(21)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 19

6.2.- Dimensionament dels ponts sobre la riera del Puig, el

torrent del Puig i la riera de les Pruneres

Un cop s’observada la problemàtica a les estructures, descrita a l’apartat anterior, es

realitza una nova modelització simulant una sèrie de ponts ficticis amb capacitat

hidràulica suficient. D’aquesta segona modelització es conclou que:

¾

A la riera del Puig és necessari un augment de la cota del tauler d’1 metre

aproximadament (91,00 metres sobre el nivell del mar) per a deixar un resguard

de seguretat mínim en l’avinguda de T=500 anys (figura 5)

50 60 70 80 90 100 110 87 88 89 90 91 92 93

s edo P lan: SEDO 21/03/2007 River = LLOBREGAT Reach = RPUIG RS = 250. 46 BR

Stat ion (m) E lev at ion ( m ) Le ge nd WS Q500 WS Q100 WS Q010 WS Q233 Ground Bank Sta

(22)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 20

40 60 80 100 120 8 6 8 8 9 0 9 2 9 4

s edo Plan: SEDO 21/03/2007 River = LLOBREGA T Reach = RPUIG RS = 250.46 BR

Station (m) E le v at ion ( m ) L eg en d WS Q5 00 WS Q1 00 WS Q0 10 WS Q2 33 Ground Bank Sta

Figura 5: Pont fictici sobre la riera del Puig. Secció transversal aigua amunt i aigua avall

del pont.

¾

Al Torrent del Puig, , és necessari tenir una secció, aproximada de 18 m

2

per

tal de poder desguassar l’avinguda de 500 anys de període retorn. Amb aquesta

secció, tal i com es pot observar a la figura 6, es tindria un resguard suficient.

0 10 20 30 40 50 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0

sedo Plan: SEDO 27/03/2007 River = LLOBREGAT Rea ch = TPUIG RS = 216.52 BR

Station (m) E lev at ion ( m ) L eg en d WS Q50 0 Ground Bank Sta

(23)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 21

0 10 20 30 40 50 60 81 82 83 84 85 86 87 88 89

s edo Plan : SEDO 27/0 3/200 7

River = LLOBREGA T Reach = TPUIG RS = 216. 52 BR

S tation (m) E lev at ion ( m ) Lege nd WS Q500 Ground Bank S ta

Figura 6. Pont fictici sobre el torrent del Pug, secció aigua amunt i aigua avall

respectivament.

¾

A la riera de les Pruneres és necessària una secció aproximada de 22 m

2

per

tal de poder desguassar l’avinguda de 500 anys de període de retorn. Amb

aquesta secció la nova estructura presenta un resguard suficient (figura 7).

0 5 10 15 20 25 30 81 82 83 84 85 86 87

s edo Plan: S EDO 27/03/2007 River = LLOBREGAT Rea ch = PRUNERES RS = 32 BR

Stat ion (m) E le v at ion ( m ) Le ge nd WS Q500 Ground Bank St a

(24)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 22

0 5 10 15 20 25 30 81 82 83 84 85 86 87

s edo Plan: S EDO 27/03/2007 River = LLOBREGAT Reach = PRUNERES RS = 32 BR

Station (m) E lev at ion ( m ) Le ge nd WS Q500 Ground Bank Sta

Figura 7. Pont fictici sobre la riera de les Pruneres, secció aigua amunt i aigua avall

respectivament.

7. COMENTARIS I OBSERVACIONS

El programa HEC-RAS incorpora un mòdul de detecció d’errors de càlcul i avisos de

possibles problemes. Un cop consultat aquest apartat podem fer els comentaris

següents:

Apareixen molts avisos per diferències elevades de cota d’energia, de

velocitat i de forma entre seccions contigües. Això és degut als forts pendents

existents a les rieres modelitzades, o bé, a l’existència en el terreny de canvis

de pendent molt pronunciats. En cap cas poden ser considerats errors de

càlcul. Simplement responen a les característiques torrencials d’alguns

cursos.

Apareix algun error per manca de convergència de l’equació de l’energia en

zones amb salts pronunciats de cota del terreny. Com ja s’ha comentat, són

salts teòricament presents en la topografia que no poden ser correctament

calculats amb les eines de què disposem. El programa resol la indeterminació

amb l’adjudicació de calat crític.

(25)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Pàg. 23

8. LLISTATS

Els llistats que s’acompanyen per a cada un dels rius modelitzats són els següents:

Seccions transversals amb nivells d’aigua per a T= 500 anys.

Taula resum de variables per seccions per a T= 500 anys.

La llegenda de les variables incloses a les taules resum de resultats és la següent:

Reach tram, Tram de riera o riu

River Sta. (m) Punt Mètric de la secció transversal

Q Total (m

3

/s) Cabal

Q Channel (m

3

/s) Cabal que passa per l’endegament

Min Ch El (m) Elev. mínima de la llera (“thalweg”)

W.S. Elev (m) Cota de la làmina d’aigua

Crit W.S. (m) Cota de la làmina d’aigua en règim crític

E.G. Elev (m) Altura de la línia d’energia

Vel Chnl (m/s) Velocitat zona canal central

Vel Left (m/s) Velocitat a la zona inundable esquerra

Vel Right (m/s) Velocitat a la zona inundable dreta

Flow Area (m

2

) Àrea mullada

Top Width (m) Amplària de la làmina d’aigua

Froude # Chl Número de Froude al canal

Máx Chl Dpth (m) Calat màxim

Cum Ch Len (m) Distància acumulada

(26)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

(27)
(28)
(29)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

(30)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

AP1.1 -HIDROLOGIA DE LA RIERA DEL PUIG, TORRENT DEL PUIG I RIERA DE

LES PRUNERES.

Els cabals utilitzats per fer la modelització hidràulica provenen de l’estudi realitzat per

L’Institut Català del Sòl a tal efecte.

En aquest estudi es calculen els cabals pels diferents períodes de retorn (T) mitjançant

el mètode racional el qual determina; que el producte de la intensitat de pluja (la qual

es considera constant) i l’àrea de conca és el cabal d’entrada al sistema i la relació

entre aquest cabal i el cabal punta es coneix pel coeficient d’escorrentia, tot això

s’expressa de la següent forma:

Q = C·I·S

Donat que les unitats d’aquesta fórmula no estan al Sistema Internacional i que la

hipòtesi d’Intensitat constant no és vàlida, aquesta fórmula es transforma amb la

següent:

6

3,

S

I

C

K

Q

Q

Cabal punta (m

3

/s)

C

Coeficient d’escorrentia (Adimensional)

I

Intensitat de la pluja (mm/h)

S

Superfície de la conca (km

2

)

K

Coeficient d’uniformitat

On K ve donada per la següent expressió deduïda per Témez:

14

1

1

,

25

25

,

1

c

c

T

T

K

T

c

Temps de Concentració, expressat en hores

L’obtenció del temps de concentració s’ha realitzat mitjançant l’expressió de Témez per

a conques Rurals, amb grau d’urbanització no superior al 4%.

76

,

0

25

,

0

3

,

0

⎟⎟

⎜⎜

j

L

T

c

L

Longitud en km

(31)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

j

Pendent mitjà del curs expressat en tant per u.

El coeficient d’escorrentia es calcula amb la fórmula:

2

0

0

0

'

11

'

'

23

'

'

'

P

P

P

P

P

P

C

d

d

d

C

Coeficient d’escorrentia (adimensional)

P’

d

Volum de precipitació diària (mm)

P’

0

Llindar d’escorrentia (mm)

El volum de precipitació diària es calcula mitjançant l’expressió:

d

A

d

K

P

P'

K

A

Coeficient de simultaneïtat (adimensional)

P

d

Volum de precipitació diària per al període de retorn considerat (mm)

P’

d

Volum de precipitació diària corregit (mm)

Per conques amb una superfície inferior o igual a 1 km

2

el coeficient de simultaneïtat

és igual 1

El llindar d’escorrentia P’

0

es calcula mitjançant la fórmula:

0

0

'

r

P

P

P’

0

Llindar d’escorrentia corregit (mm)

r Coeficient

regional

P

0

Llindar d’escorrentia calculat a partir de les característiques del sòl.

La intensitat de la precipitació pel temps de concentració es calcula per la següent

expressió:

1

28

28

1 , 0 1 , 0 1 , 0

11

24

'

Tc

d

P

I

I

Intensitat màxima mitjana (mm/h)

T

c

Temps de Concentració (h)

A la taula 1 es poden observar els resultats de l’aplicació d’aquest mètode considerant

un Llindar d’escorrentia inicial de 10 mm i un coeficient regional de 1,3 tal i com

(32)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

Període de retorn T (anys) Precipitació màx. diària (Pd) mm/dia Precipitació corregida (Pd') mm/dia Intensitat per a TC (mm/hora) Coeficient d'escorrentia Cabal (m3/s) 2.33 65.7 65.70 33.83 0.44 5.40 5 138.2 138.20 71.16 0.69 17.83 10 159.5 159.50 82.12 0.73 21.82 50 209.1 209.10 107.66 0.80 31.32 100 230.4 230.40 118.63 0.83 35.44 500 280 280.00 144.17 0.86 45.08 1000 301.3 301.30 155.13 0.88 49.22

Període de

retorn T

(anys)

Precipitació

màx. diària

(Pd) mm/dia

Precipitació

corregida

(Pd') mm/dia

Intensitat per

a TC

(mm/hora)

Coeficient

d'escorrentia Cabal (m3/s)

2.33

65.7

65.70

34.68

0.44

3.77

5

138.2

138.20

72.95

0.69

12.45

10

159.5

159.50

84.20

0.73

15.23

50

209.1

209.10

110.38

0.80

21.86

100

230.4

230.40

121.62

0.83

24.74

500

280

280.00

147.81

0.86

31.47

1000

301.3

301.30

159.05

0.88

34.36

Període

de retorn

T (anys)

Precipitació

màx. diària

(Pd) mm/dia

Precipitació

corregida

(Pd') mm/dia

Intensitat per

a TC

(mm/hora)

Coeficient

d'escorrentia Cabal (m3/s)

2.33

65.67

65.67

46.21

0.44

1.04

5

138.2

138.20

97.26

0.69

3.44

10

159.5

159.50

112.24

0.73

4.21

50

209.1

209.10

147.15

0.80

6.05

100

230.4

230.40

162.14

0.83

6.84

500

280

280.00

197.04

0.86

8.71

1000

301.3

301.30

212.03

0.88

9.51

aconsella la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat

d’àmbit local” elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua

Curs Superfície 1237190.71 m2 Longitud 2217.30 m Cota s uperior 355.00 m Cota inferior 92.00 m Pendent Mitjà 0.12 Temps de conc entrac ió 0.82 hores Factor regional 11.00 Llindar d'escorrentia 10.00 mm Coeficient regional 1.30 Llindar Corregit 13.00 mm Coeficient d'uniformitat 1.05 Coeficient de simultaneïtat 1.00 Riera del Puig

CÀLCUL DE L'ESCORRENTIA PEL MÈTODE RACIONAL.

Curs Superfície 844547.60 m2 Longitud 2100.00 m Cota s uperior 340.00 m Cota inferior 90.00 m Pendent Mitjà 0.12 Temps de concentrac ió 0.79 hores Factor regional 11.00 Llindar d'esc orrentia 10.00 mm Coeficient regional 1.30 Llindar Corregit 13.00 mm Coeficient d'uniformitat 1.05 Coeficient de simultaneïtat 1.00 Torrent del Puig

CÀLCUL DE L'ESCORRENTIA PEL MÈTODE RACIONAL.

C urs Riera de les Pruneres Superfície 179122.82 m2 Longitud 1150.00 m C ota superior 254.00 m C ota inferior 85.00 m Pendent Mitjà 0.15 T emps de concentració 0.48 hores Factor regional 11.00 Llindar d'escorrentia 10.00 mm C oeficient regional 1.30 Llindar Corregit 13.00 mm C oeficient d'uniformitat 1.03 C oeficient de simultaneïtat 1.00

C ÀLCUL DE L'ESCORRENTIA PEL MÈTODE RAC IONAL.

Taula Ap1.1. Obtenció dels cabals de la riera del Puig, torrent del Puig i torrent de les

Pruneres pel mètode racional

(33)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

(34)
(35)
(36)

0

75

150

metres

(37)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

APÈNDIX

3

RESULTATS:

PLÀNOLS,

TAULES

I

SECCIONS

(38)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

(46)

Estudi hidràulic Colònia Sedó

TAULES

(47)
(48)

RESULTATS MODELITZACIÓ

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl (m³/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m²) (m) TPUIG 328.56 Q010 15.2 94.44 95.19 95.19 95.46 0.015344 2.32 6.55 12.14 1.01 TPUIG 328.56 Q100 24.7 94.44 95.41 95.41 95.76 0.014146 2.63 9.4 13.58 1.01 TPUIG 328.56 Q500 31.5 94.44 95.54 95.54 95.94 0.013573 2.81 11.21 14.31 1.01 TPUIG 328.56 Q233 3.77 94.44 94.92 94.8 94.98 0.005896 1.07 3.53 10.27 0.58 TPUIG 315.88 Q010 15.2 94.48 94.97 95.01 95.21 0.024737 2.18 6.98 20.63 1.2 TPUIG 315.88 Q100 24.7 94.48 95.04 95.16 95.48 0.036544 2.94 8.39 21.15 1.49 TPUIG 315.88 Q500 31.5 94.48 95.09 95.25 95.65 0.039455 3.29 9.57 21.57 1.58 TPUIG 315.88 Q233 3.77 94.48 94.76 94.76 94.85 0.021373 1.3 2.89 16.55 1 TPUIG 297.54 Q010 15.2 92.89 93.29 93.54 94.24 0.139908 4.31 3.53 13.73 2.72 TPUIG 297.54 Q100 24.7 92.89 93.43 93.71 94.4 0.09765 4.35 5.68 16.65 2.38 TPUIG 297.54 Q500 31.5 92.89 93.51 93.81 94.55 0.090499 4.52 6.96 18.17 2.33 TPUIG 297.54 Q233 3.77 92.89 93.06 93.22 93.8 0.309403 3.79 0.99 8.5 3.54 TPUIG 281.67 Q010 15.2 90.81 91.4 91.66 92.34 0.103189 4.31 3.53 10.9 2.42 TPUIG 281.67 Q100 24.7 90.81 91.52 91.86 92.77 0.103943 4.94 5 12.62 2.51 TPUIG 281.67 Q500 31.5 90.81 91.6 91.98 93 0.100532 5.24 6.01 13.55 2.51 TPUIG 281.67 Q233 3.77 90.81 91.47 91.28 91.51 0.003506 0.86 4.37 11.92 0.45 TPUIG 273.07 Bridge TPUIG 263.65 Q010 15.2 87.42 88.09 88.29 88.78 0.094693 3.68 4.13 15.03 2.24 TPUIG 263.65 Q100 24.7 87.42 88.19 88.47 89.16 0.091121 4.36 5.66 15.45 2.3 TPUIG 263.65 Q500 31.5 87.42 88.25 88.59 89.42 0.092205 4.79 6.57 15.7 2.37 TPUIG 263.65 Q233 3.77 87.42 87.96 87.96 88.08 0.019903 1.52 2.47 10.47 1 TPUIG 250.085* Q010 15.2 85.79 86.45 86.72 87.43 0.100857 4.38 3.47 10.21 2.4 TPUIG 250.085* Q100 24.7 85.79 86.58 86.95 87.87 0.094491 5.03 4.91 11.11 2.42 TPUIG 250.085* Q500 31.5 85.79 86.67 87.08 88.15 0.090107 5.4 5.83 11.43 2.41 TPUIG 250.085* Q233 3.77 85.79 86.08 86.31 87.28 0.304283 4.86 0.78 4.48 3.73 TPUIG 236.52 Q010 15.2 84.15 84.73 85.09 86.02 0.102616 5.03 3.02 7.17 2.47 TPUIG 236.52 Q100 24.7 84.15 84.91 85.37 86.57 0.093481 5.71 4.33 7.83 2.45 TPUIG 236.52 Q500 31.5 84.15 85.01 85.53 86.88 0.091093 6.06 5.2 8.41 2.46 TPUIG 236.52 Q233 3.77 84.15 84.47 84.6 84.93 0.095889 2.99 1.26 6.36 2.14 TPUIG 222.685* Q010 15.2 83.04 84.99 84.1 85.05 0.001014 1.08 14.2 10.68 0.29 TPUIG 222.685* Q100 24.7 83.04 85.69 84.38 85.76 0.000711 1.15 22.45 13.61 0.26 TPUIG 222.685* Q500 31.5 83.04 85.96 84.55 86.05 0.000747 1.29 26.48 15.85 0.27 TPUIG 222.685* Q233 3.77 83.04 83.97 83.61 84.01 0.001612 0.79 4.75 7.93 0.33 TPUIG 216.52 Culvert TPUIG 208.85 Q010 15.2 81.93 82.54 83.01 84.81 0.246283 6.67 2.28 6.62 0.29 TPUIG 208.85 Q100 24.7 81.93 84.28 84.39 0.001527 1.47 17.32 11.11 0.36 TPUIG 208.85 Q500 31.5 81.93 84.65 84.77 0.001343 1.52 21.71 12.26 0.34 TPUIG 208.85 Q233 3.77 81.93 82.36 82.51 82.97 0.16115 3.47 1.09 6.22 0.33 TPUIG 196.27 Q010 15.2 81.62 83.72 82.31 83.74 0.000281 0.64 23.58 13.72 0.16 TPUIG 196.27 Q100 24.7 81.62 84.33 84.36 0.000289 0.77 32.35 15.26 0.16 TPUIG 196.27 Q500 31.5 81.62 84.7 84.74 0.00029 0.84 38.32 16.48 0.17 TPUIG 196.27 Q233 3.77 81.62 82.71 81.94 82.71 0.000181 0.35 10.77 11.66 0.12 TPUIG 178.31 Q010 15.2 80.56 83.73 83.73 0.00003 0.31 57.22 26.42 0.06 TPUIG 178.31 Q100 24.7 80.56 84.34 84.35 0.000039 0.4 77.94 36.57 0.07 TPUIG 178.31 Q500 31.5 80.56 84.72 84.73 0.000042 0.44 91.93 37.1 0.07 TPUIG 178.31 Q233 3.77 80.56 82.71 82.71 0.000009 0.13 32.54 22.61 0.03 LLOBREGAT 1756.63 Q010 1590.46 79.97 84.34 82.95 84.97 0.002366 3.51 452.93 110.76 0.55 LLOBREGAT 1756.63 Q100 2284.1 79.97 85.36 83.73 86.19 0.00234 4.03 567.76 113.53 0.57 LLOBREGAT 1756.63 Q500 3800.2 79.97 87.36 85.17 88.53 0.002142 4.81 800.59 119.43 0.58 LLOBREGAT 1756.63 Q233 250 79.97 81.59 80.89 81.72 0.001756 1.58 158.41 103.85 0.41 LLOBREGAT 1741.25* Q010 1590.46 79.96 84.25 84.92 0.002644 3.63 437.87 110.37 0.58 LLOBREGAT 1741.25* Q100 2284.1 79.96 85.27 86.15 0.00255 4.14 552.45 113.74 0.59 LLOBREGAT 1741.25* Q500 3800.2 79.96 87.28 88.5 0.002264 4.89 787.48 120.39 0.59 LLOBREGAT 1741.25* Q233 250 79.96 81.55 81.69 0.002033 1.66 150.55 102.34 0.44 LLOBREGAT 1725.87* Q010 1590.46 79.94 84.17 84.88 0.002847 3.73 426.73 110.96 0.6 LLOBREGAT 1725.87* Q100 2284.1 79.94 85.19 86.1 0.002733 4.23 542.15 114.77 0.61 LLOBREGAT 1725.87* Q500 3800.2 79.94 87.23 88.46 0.002348 4.94 783.22 122.1 0.6 LLOBREGAT 1725.87* Q233 250 79.94 81.5 81.66 0.002337 1.74 143.79 101.34 0.47 LLOBREGAT 1710.5 Q010 1590.46 79.93 84.1 84.83 0.002974 3.79 421.45 112.54 0.62 LLOBREGAT 1710.5 Q100 2284.1 79.93 85.13 86.06 0.002815 4.28 539.41 116.75 0.62 LLOBREGAT 1710.5 Q500 3800.2 79.93 87.19 88.43 0.002385 4.95 787.64 124.01 0.6 LLOBREGAT 1710.5 Q233 250 79.93 81.45 81.62 0.002656 1.81 138.29 101.19 0.49 LLOBREGAT 1692.71* Q010 1590.46 79.92 84.08 84.77 0.002859 3.68 433.71 117.55 0.6 LLOBREGAT 1692.71* Q100 2284.1 79.92 85.13 85.99 0.00263 4.12 560.21 122.67 0.6 LLOBREGAT 1692.71* Q500 3800.2 79.92 87.22 88.35 0.002152 4.73 825.76 130.38 0.58 LLOBREGAT 1692.71* Q233 250 79.92 81.39 81.57 0.003005 1.85 135.09 104.78 0.52 LLOBREGAT 1674.92* Q010 1590.46 79.92 84.06 84.7 0.002703 3.56 448.39 122.56 0.59 LLOBREGAT 1674.92* Q100 2284.1 79.92 85.13 85.93 0.002424 3.96 583.39 128.97 0.58 LLOBREGAT 1674.92* Q500 3800.2 79.92 87.26 88.29 0.00194 4.52 866.91 137.47 0.55 LLOBREGAT 1674.92* Q233 250 79.92 81.33 81.51 0.003397 1.89 132.22 108.92 0.55 LLOBREGAT 1657.14* Q010 1590.46 79.91 84.05 84.64 0.002522 3.43 465.2 127.51 0.57 LLOBREGAT 1657.14* Q100 2284.1 79.91 85.13 85.87 0.002206 3.8 608.99 135.63 0.55 LLOBREGAT 1657.14* Q500 3800.2 79.91 87.29 88.23 0.001745 4.32 912.37 145.68 0.52 LLOBREGAT 1657.14* Q233 250 79.91 81.26 81.45 0.003813 1.93 129.67 113.21 0.58 LLOBREGAT 1639.35* Q010 1590.46 79.9 84.03 84.59 0.002311 3.3 483.68 132.1 0.54 LLOBREGAT 1639.35* Q100 2284.1 79.9 85.14 85.81 0.001999 3.64 637.53 143.74 0.53 LLOBREGAT 1639.35* Q500 3800.2 79.9 87.32 88.17 0.001563 4.12 964.69 155.74 0.5 LLOBREGAT 1639.35* Q233 250 79.9 81.18 81.37 0.004256 1.96 127.44 117.75 0.6 LLOBREGAT 1621.56* Q010 1590.46 79.9 84.02 84.53 0.002104 3.16 503.94 136.65 0.52 LLOBREGAT 1621.56* Q100 2284.1 79.9 85.15 85.76 0.001801 3.48 671.61 154.73 0.5 LLOBREGAT 1621.56* Q500 3800.2 79.9 87.36 88.12 0.001388 3.92 1030.01 168.93 0.47 LLOBREGAT 1621.56* Q233 250 79.9 81.09 81.29 0.004715 1.99 125.36 122.01 0.63 LLOBREGAT 1603.78 Q010 1590.46 79.89 84.02 84.48 0.001899 3.03 529.49 156.85 0.49 LLOBREGAT 1603.78 Q100 2284.1 79.89 85.16 85.71 0.001597 3.31 719.04 169.93 0.47 LLOBREGAT 1603.78 Q500 3800.2 79.89 87.4 88.07 0.00121 3.69 1113.49 181.59 0.44 LLOBREGAT 1603.78 Q233 250 79.89 81 81.21 0.005195 2.02 123.48 126.29 0.65 LLOBREGAT 1584.13* Q010 1590.46 79.71 83.94 84.44 0.001972 3.13 511.04 136.85 0.51 LLOBREGAT 1584.13* Q100 2284.1 79.71 85.06 85.67 0.001746 3.48 668.6 145.01 0.5 LLOBREGAT 1584.13* Q500 3800.2 79.71 87.23 88.03 0.001419 3.99 1000.17 159.95 0.47 LLOBREGAT 1584.13* Q233 250 79.71 80.88 81.1 0.005264 2.07 120.58 120.16 0.66 LLOBREGAT 1564.48* Q010 1590.46 79.54 83.86 84.4 0.002064 3.25 494.68 130.72 0.52 LLOBREGAT 1564.48* Q100 2284.1 79.54 84.96 85.63 0.001873 3.64 641.08 135.52 0.51 LLOBREGAT 1564.48* Q500 3800.2 79.54 87.1 87.99 0.001576 4.22 939.62 143.99 0.5 LLOBREGAT 1564.48* Q233 250 79.54 80.76 81 0.005353 2.13 117.49 113.99 0.67 LLOBREGAT 1544.83* Q010 1590.46 79.37 83.77 84.35 0.002187 3.38 476.99 124.64 0.54 LLOBREGAT 1544.83* Q100 2284.1 79.37 84.85 85.59 0.002033 3.82 613.63 128.33 0.54 LLOBREGAT 1544.83* Q500 3800.2 79.37 86.95 87.95 0.001757 4.46 890.71 135.28 0.53 LLOBREGAT 1544.83* Q233 250 79.37 80.64 80.89 0.005456 2.19 114.26 107.8 0.68 LLOBREGAT 1525.18* Q010 1590.46 79.19 83.67 84.3 0.00235 3.54 457.76 118.68 0.56 LLOBREGAT 1525.18* Q100 2284.1 79.19 84.72 85.54 0.002243 4.03 584.58 121.98 0.56 LLOBREGAT 1525.18* Q500 3800.2 79.19 86.78 87.9 0.001991 4.74 842.02 128.42 0.56 LLOBREGAT 1525.18* Q233 250 79.19 80.52 80.78 0.005594 2.26 110.77 101.57 0.69 LLOBREGAT 1505.53* Q010 1590.46 79.02 83.54 84.25 0.002569 3.73 436.95 112.92 0.58 LLOBREGAT 1505.53* Q100 2284.1 79.02 84.55 85.48 0.002536 4.29 552.81 116.06 0.6 LLOBREGAT 1505.53* Q500 3800.2 79.02 86.56 87.84 0.002305 5.08 791.58 122.28 0.6 LLOBREGAT 1505.53* Q233 250 79.02 80.39 80.66 0.005738 2.33 107.19 95.3 0.7 LLOBREGAT 1485.88* Q010 1590.46 78.84 83.39 84.18 0.002886 3.98 413.56 107.48 0.62 LLOBREGAT 1485.88* Q100 2284.1 78.84 84.35 85.41 0.00295 4.61 518.44 110.62 0.65 LLOBREGAT 1485.88* Q500 3800.2 78.84 86.27 87.77 0.002769 5.51 737.48 117.79 0.66 LLOBREGAT 1485.88* Q233 250 78.84 80.25 80.55 0.005906 2.42 103.44 89.01 0.72 LLOBREGAT 1466.23* Q010 1590.46 78.66 83.2 84.11 0.003327 4.27 388.73 102.62 0.66 LLOBREGAT 1466.23* Q100 2284.1 78.66 84.06 85.32 0.003633 5.05 478.35 105.99 0.72 1 de 8

(49)

RESULTATS MODELITZACIÓ

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl (m³/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m²) (m) LLOBREGAT 1466.23* Q500 3800.2 78.66 85.83 87.67 0.003598 6.14 674.39 117.57 0.75 LLOBREGAT 1466.23* Q233 250 78.66 80.11 80.43 0.006065 2.51 99.69 82.69 0.73 LLOBREGAT 1446.58* Q010 1590.46 78.49 82.92 84.02 0.004096 4.69 359.14 99.59 0.73 LLOBREGAT 1446.58* Q100 2284.1 78.49 83.45 85.19 0.005579 5.93 412.93 103.32 0.87 LLOBREGAT 1446.58* Q500 3800.2 78.49 84.99 84.99 87.52 0.005687 7.24 597.28 131.47 0.92 LLOBREGAT 1446.58* Q233 250 78.49 79.96 80.31 0.006136 2.6 96.29 76.36 0.74 LLOBREGAT 1426.93* Q010 1590.46 78.32 82.34 82.34 83.88 0.006524 5.58 316.08 121.57 0.91 LLOBREGAT 1426.93* Q100 2284.1 78.32 83.25 83.25 85.08 0.006056 6.2 428.69 125.27 0.91 LLOBREGAT 1426.93* Q500 3800.2 78.32 84.24 84.78 87.33 0.008242 8.21 553.66 128.46 1.1 LLOBREGAT 1426.93* Q233 250 78.32 79.83 80.18 0.005918 2.65 94.16 70.09 0.73 LLOBREGAT 1407.28 Q010 1590.46 78.14 81.43 81.98 83.63 0.012984 6.91 275.6 118.3 1.24 LLOBREGAT 1407.28 Q100 2284.1 78.14 82.13 82.79 84.82 0.012655 7.78 358.42 120.88 1.26 LLOBREGAT 1407.28 Q500 3800.2 78.14 83.32 84.26 87.07 0.012721 9.34 505.46 124.42 1.32 LLOBREGAT 1407.28 Q233 250 78.14 79.71 80.07 0.005355 2.66 93.91 63.93 0.7 LLOBREGAT 1389.46* Q010 1590.46 77.85 81.63 81.89 83.35 0.009272 6.21 313.7 120.22 1.06 LLOBREGAT 1389.46* Q100 2284.1 77.85 82.38 82.67 84.51 0.009079 7 405.29 123.07 1.09 LLOBREGAT 1389.46* Q500 3800.2 77.85 83.69 84.15 86.67 0.009156 8.42 569.25 127.31 1.14 LLOBREGAT 1389.46* Q233 250 77.85 79.52 79.96 0.007138 2.93 85.19 62.66 0.8 LLOBREGAT 1371.64* Q010 1590.46 77.55 81.48 81.74 83.2 0.0094 6.24 315.12 121.1 1.07 LLOBREGAT 1371.64* Q100 2284.1 77.55 82.24 82.54 84.35 0.009118 7.02 408.63 124.4 1.09 LLOBREGAT 1371.64* Q500 3800.2 77.55 83.53 84 86.5 0.009329 8.47 572.11 129.52 1.15 LLOBREGAT 1371.64* Q233 250 77.55 79.28 79.19 79.8 0.009294 3.21 77.98 61.18 0.91 LLOBREGAT 1353.82* Q010 1590.46 77.26 81.25 81.56 83.03 0.009849 6.36 311.7 122.17 1.09 LLOBREGAT 1353.82* Q100 2284.1 77.26 81.99 82.36 84.18 0.009743 7.19 402.61 126.05 1.12 LLOBREGAT 1353.82* Q500 3800.2 77.26 83.25 83.81 86.33 0.009959 8.66 566.21 132.48 1.18 LLOBREGAT 1353.82* Q233 250 77.26 78.99 78.99 79.6 0.011648 3.46 72.16 59.65 1.01 LLOBREGAT 1336.* Q010 1590.46 76.97 80.97 81.33 82.83 0.010404 6.51 306.08 123.78 1.12 LLOBREGAT 1336.* Q100 2284.1 76.97 81.67 82.14 83.99 0.010507 7.4 394.75 128.72 1.16 LLOBREGAT 1336.* Q500 3800.2 76.97 82.91 83.6 86.13 0.010734 8.9 559.43 136.99 1.22 LLOBREGAT 1336.* Q233 250 76.97 78.62 78.72 79.36 0.015403 3.81 65.62 58.04 1.14 LLOBREGAT 1318.18* Q010 1590.46 76.68 80.6 81.07 82.62 0.011269 6.75 296.58 126.47 1.16 LLOBREGAT 1318.18* Q100 2284.1 76.68 81.3 81.9 83.78 0.01133 7.65 387.17 133.99 1.2 LLOBREGAT 1318.18* Q500 3800.2 76.68 82.47 83.34 85.91 0.011846 9.23 551.13 144.84 1.28 LLOBREGAT 1318.18* Q233 250 76.68 78.2 78.37 79.05 0.018341 4.08 61.26 55.75 1.24 LLOBREGAT 1300.36* Q010 1590.46 76.38 80.15 80.78 82.39 0.012496 7.07 285.34 133.18 1.21 LLOBREGAT 1300.36* Q100 2284.1 76.38 80.79 81.56 83.54 0.012897 8.04 374.12 142.77 1.27 LLOBREGAT 1300.36* Q500 3800.2 76.38 81.85 82.89 85.65 0.013921 9.74 527.09 146.86 1.37 LLOBREGAT 1300.36* Q233 250 76.38 77.67 77.92 78.68 0.022269 4.44 56.25 51.98 1.36 LLOBREGAT 1282.54 Q010 1590.46 76.09 79.49 80.3 82.1 0.015592 7.61 265.86 127.27 1.33 LLOBREGAT 1282.54 Q100 2284.1 76.09 80.13 81.07 83.26 0.015794 8.56 348.76 144.14 1.37 LLOBREGAT 1282.54 Q500 3800.2 76.09 81.2 82.4 85.35 0.016213 10.18 506.18 148.83 1.45 LLOBREGAT 1282.54 Q233 250 76.09 77.84 77.42 78.22 0.004663 2.72 91.99 53.57 0.66 LLOBREGAT 1263.05* Q010 1590.46 75.93 79.71 80.18 81.66 0.010788 6.64 302.22 129.71 1.13 LLOBREGAT 1263.05* Q100 2284.1 75.93 80.34 80.96 82.8 0.011365 7.62 391.2 142.17 1.19 LLOBREGAT 1263.05* Q500 3800.2 75.93 82.78 82.27 84.62 0.00501 6.88 746.02 148.58 0.86 LLOBREGAT 1263.05* Q233 250 75.93 77.69 78.11 0.00581 2.87 87.04 56.17 0.74 LLOBREGAT 1243.57* Q010 1590.46 75.77 79.78 80.04 81.43 0.008656 6.1 327.07 136.2 1.02 LLOBREGAT 1243.57* Q100 2284.1 75.77 80.81 80.81 82.48 0.006645 6.31 468.64 139.97 0.94 LLOBREGAT 1243.57* Q500 3800.2 75.77 82.56 84.51 0.00531 6.99 718.16 144.7 0.88 LLOBREGAT 1243.57* Q233 250 75.77 77.53 77.98 0.007106 2.99 83.56 59.36 0.8 LLOBREGAT 1224.08* Q010 1590.46 75.62 79.64 79.88 81.28 0.008559 6.02 324.44 132.5 1.02 LLOBREGAT 1224.08* Q100 2284.1 75.62 80.65 80.65 82.34 0.006671 6.28 459.75 135.53 0.94 LLOBREGAT 1224.08* Q500 3800.2 75.62 82.4 84.41 0.005384 7 700.83 141.15 0.89 LLOBREGAT 1224.08* Q233 250 75.62 77.35 77.22 77.83 0.008388 3.08 81.08 62.65 0.87 LLOBREGAT 1204.60* Q010 1590.46 75.46 79.5 79.69 81.1 0.008283 5.9 323.08 128.57 1.01 LLOBREGAT 1204.60* Q100 2284.1 75.46 80.35 80.46 82.2 0.007418 6.46 434.27 130.85 0.99 LLOBREGAT 1204.60* Q500 3800.2 75.46 81.89 81.88 84.26 0.006634 7.47 639.37 136.5 0.98 LLOBREGAT 1204.60* Q233 250 75.46 77.14 77.07 77.65 0.009772 3.17 78.9 65.89 0.92 LLOBREGAT 1185.11* Q010 1590.46 75.3 79.47 79.48 80.88 0.006838 5.51 339.53 124.88 0.92 LLOBREGAT 1185.11* Q100 2284.1 75.3 80.08 80.26 82.04 0.007865 6.55 416.49 126.63 1.02 LLOBREGAT 1185.11* Q500 3800.2 75.3 81.73 81.7 84.12 0.00648 7.4 630.55 133.48 0.97 LLOBREGAT 1185.11* Q233 250 75.3 76.9 76.89 77.45 0.011522 3.27 76.37 68.97 0.99 LLOBREGAT 1165.63* Q010 1590.46 75.14 78.97 79.23 80.7 0.009158 6 299.73 119.72 1.06 LLOBREGAT 1165.63* Q100 2284.1 75.14 79.78 80.02 81.86 0.008442 6.67 397.6 122.81 1.05 LLOBREGAT 1165.63* Q500 3800.2 75.14 81.7 81.5 83.96 0.005757 7.12 642 131.2 0.93 LLOBREGAT 1165.63* Q233 250 75.14 76.68 76.68 77.22 0.011955 3.27 76.42 71.18 1.01 LLOBREGAT 1146.14* Q010 1590.46 74.99 78.6 78.94 80.49 0.010413 6.2 280.75 114.94 1.12 LLOBREGAT 1146.14* Q100 2284.1 74.99 79.42 79.77 81.66 0.009321 6.85 376.22 119.38 1.1 LLOBREGAT 1146.14* Q500 3800.2 74.99 81.55 81.55 83.84 0.005561 7.06 645.72 141.68 0.91 LLOBREGAT 1146.14* Q233 250 74.99 76.36 76.42 76.97 0.014262 3.46 72.36 70.87 1.09 LLOBREGAT 1126.66* Q010 1590.46 74.83 78.21 78.66 80.26 0.011948 6.41 262.99 110.77 1.19 LLOBREGAT 1126.66* Q100 2284.1 74.83 79.02 79.37 81.44 0.010397 7.04 356.32 117.61 1.16 LLOBREGAT 1126.66* Q500 3800.2 74.83 80.54 81.4 83.55 0.008596 8.01 596.29 214.61 1.11 LLOBREGAT 1126.66* Q233 250 74.83 76.47 76.15 76.78 0.005137 2.46 101.72 77.14 0.68 LLOBREGAT 1107.18 Q010 1590.46 74.67 77.74 78.47 79.99 0.014317 6.68 257.6 173.52 1.29 LLOBREGAT 1107.18 Q100 2284.1 74.67 78.24 79.15 81.16 0.01549 7.77 350.18 193.59 1.38 LLOBREGAT 1107.18 Q500 3800.2 74.67 81.74 80.34 82.64 0.002195 4.76 1089.07 222.1 0.59 LLOBREGAT 1107.18 Q233 250 74.67 76.48 76.67 0.002654 1.96 127.29 82.25 0.5 LLOBREGAT 1090.34* Q010 1590.46 74.68 78.54 78.44 79.57 0.005101 4.7 426.34 210.08 0.8 LLOBREGAT 1090.34* Q100 2284.1 74.68 78.43 79.1 80.75 0.011963 7.05 403.52 208.81 1.22 LLOBREGAT 1090.34* Q500 3800.2 74.68 81.77 82.58 0.002021 4.57 1153.47 239.24 0.56 LLOBREGAT 1090.34* Q233 250 74.68 76.4 76.62 0.003292 2.09 119.7 82.98 0.56 LLOBREGAT 1073.50* Q010 1590.46 74.69 78.45 79.48 0.005361 4.72 429.31 217.96 0.82 LLOBREGAT 1073.50* Q100 2284.1 74.69 78.61 79.06 80.44 0.009172 6.37 463.46 219.55 1.08 LLOBREGAT 1073.50* Q500 3800.2 74.69 81.8 82.52 0.00182 4.35 1230.46 255.03 0.53 LLOBREGAT 1073.50* Q233 250 74.69 76.31 76.56 0.004045 2.21 112.92 83.74 0.61 LLOBREGAT 1056.66* Q010 1590.46 74.69 78.36 79.38 0.005554 4.73 434.42 233.52 0.83 LLOBREGAT 1056.66* Q100 2284.1 74.69 79.05 78.92 80.2 0.005176 5.18 598.04 245.19 0.83 LLOBREGAT 1056.66* Q500 3800.2 74.69 81.83 82.46 0.001628 4.13 1321.69 276.24 0.51 LLOBREGAT 1056.66* Q233 250 74.69 76.19 76.48 0.00507 2.36 105.81 84.32 0.67 LLOBREGAT 1039.83 Q010 1590.46 74.7 78.3 78.3 79.28 0.005452 4.67 447.56 250.02 0.82 LLOBREGAT 1039.83 Q100 2284.1 74.7 79.06 80.08 0.004612 4.93 641.09 259.12 0.78 LLOBREGAT 1039.83 Q500 3800.2 74.7 81.87 82.41 0.001415 3.88 1441.93 303.4 0.47 LLOBREGAT 1039.83 Q233 250 74.7 75.83 75.83 76.33 0.012348 3.11 80.4 82.77 1.01 LLOBREGAT 1021.98* Q010 1590.46 72.93 78.11 77 78.81 0.002444 3.87 536.38 261.16 0.58 LLOBREGAT 1021.98* Q100 2284.1 72.93 79.28 79.91 0.001801 3.87 853.94 278.43 0.52 LLOBREGAT 1021.98* Q500 3800.2 72.93 81.91 82.37 0.000939 3.58 1642.53 322.36 0.4 LLOBREGAT 1021.98* Q233 250 72.93 73.93 74.42 75.74 0.083546 5.96 41.94 68.28 2.43 LLOBREGAT 1004.13 Q010 1590.46 71.17 78.32 78.67 0.00098 2.87 801.84 308.64 0.37 LLOBREGAT 1004.13 Q100 2284.1 71.17 79.44 79.81 0.000904 3.08 1174.15 342.93 0.36 LLOBREGAT 1004.13 Q500 3800.2 71.17 82.01 82.3 0.000566 2.98 2079.11 364.06 0.3 LLOBREGAT 1004.13 Q233 250 71.17 72.46 72.98 74.33 0.073619 6.05 41.31 59.66 2.32 PRUNERES 135.5 Q010 4.21 95.35 95.98 95.98 96.16 0.018137 1.87 2.25 6.5 1.01 PRUNERES 135.5 Q100 6.84 95.35 96.12 96.12 96.35 0.016931 2.1 3.26 7.5 1.01 PRUNERES 135.5 Q500 8.71 95.35 96.2 96.2 96.46 0.016267 2.23 3.91 7.91 1.01 PRUNERES 135.5 Q233 1.04 95.35 95.72 95.72 95.8 0.017515 1.24 0.84 4.41 0.9 PRUNERES 128.15 Q010 4.21 94.48 94.85 95.07 95.77 0.198136 4.24 0.99 5.1 3.07 PRUNERES 128.15 Q100 6.84 94.48 94.95 95.21 95.98 0.158263 4.51 1.52 5.97 2.86 PRUNERES 128.15 Q500 8.71 94.48 95 95.29 96.11 0.142053 4.66 1.87 6.49 2.77 PRUNERES 128.15 Q233 1.04 94.48 94.67 94.81 95.38 0.387203 3.73 0.28 2.88 3.82 PRUNERES 120.29 Q010 4.21 94.21 94.59 94.67 94.85 0.052544 2.28 1.85 8.96 1.6 PRUNERES 120.29 Q100 6.84 94.21 94.65 94.77 95.06 0.06191 2.85 2.4 9.43 1.8 2 de 8

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :