Pla local d habitatge de Calella

25  Download (0)

Full text

(1)

Ajuntament de Calella

Pla local d’habitatge de Calella

DOCUMENT DE SÍNTESI

Redacció

TALLER D'ARQUITECTURA I TERRITORI SLP José González Baschwitz, arquitecte

Núria Colomé Montull, arquitecta Montserrat Mercader,geògrafa

Gestió Sònia Ballester Escusa Tècnica de l'Oficina d'Habitatge

(2)

DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DE

L’HABITATGE A CALELLA

(3)

LES PERSONES

EL MERCAT DE L’HABITATGE

EL PARC RESIDENCIAL

EL PLANEJAMENT

(4)

DEBILITATS

FORTALESES

AMENACES

(5)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Propietat pagada  Propietat pendent  de pagament Propietat per  herència o donació Lloguer Altres 1991 2001 2011

les persones

40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Calella Demarcació de Barcelona

2,6% 4,4% 5,8% 5,2% 6,0% 3,9% 5,7% 4,4% 2,0% 3,2% 0,1% 0,0% 0,4% -0,9%-0,3%-0,9%-0,4% 1,8% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

Índex creixement anual

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aturats Beneficiaris DEBILITATS 1. Creixement negatiu

2. Reducció del nombre d’aturats que reben prestacions 4. Increment del nº d’habitatges amb pagaments pendents

(6)

DEBILITATS

1. Creixement negatiu

2. Reducció del nombre d’aturats que reben prestacions

3. Capacitat econòmica baixa

4. Increment del nombre d’habitatges amb pagaments de l’hipoteca pendents

5. 8% de llars amb dificultats pel pagament de l’habitatge i despeses vinculades

6. Entre 550 i 693 llars necessitaran suport per accedir o mantenir l’habitatge

les persones

FORTALESES

1. Atracció de població dels municipis de l’enton, sobretot de Pineda

2. Important potencial d’emancipació juvenil

AMENACES

1. La població es duplica a l’estiu

2. Les molèsties que genera el turisme poden empenyer a

determinats col·lectius a abandonar el muncipi

(7)

el mercat de l’habitatge

Nombre  contractes Lloguer mitjà  contractual  (€/mes) 2005 48 2006 42 2007 168 536,52 2008 483 575,65 2009 593 541,09 2010 574 504,12 2011 646 494,49 2012 562 468,66 2013 639 462,81 2014 643 448,96 2015 609 454 AMENACES

1. Substitució d’habitatges a usos turístics 2. Fort augment dels

(8)

DEBILITATS

1. Grans dificultats de la població per accedir a l'habitatge de lloguer tant per l'elevat preu com per les elevades fiances, garanties, avals, etc.

el mercat de l’habitatge

FORTALESES

1. Important mercat de lloguer al municipi, que des del 2001 s’ha recuperat

AMENACES

1. Substitució d’habitatges a usos turístics

2. Fort augment dels contractes de lloguer

3. L’oferta de lloguer turístic actualment abasta tot l’any 4. Poca oferta d’habitatges de lloguer tot i l’alt volum de

contractes signats

(9)

22% 18% 12 % 35% 20% 41% 57 % 53% 100% 40 % 0% 2% 11 % 55 % 53% 78 % 95% 100% 100% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i més Accessible Amb ascensor 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 i més Total Ruïnós Dolent Deficient Bo

el parc residencial

DEBILITATS

1. Presencia d’habitatges buits, entre 385 i 460

2. Accessibilitat dolenta

(10)

DEBILITATS

1. Presencia d’habitatges buits, entre 385 i 460

2. Accessibilitat dolenta

3. 18,7% dels habitatges no estan en bon estat

4. Teixit molt divers que dificulta la regulació 5. Problemàtiques vinculades a l’antiguitat

6. Problemàtiques de conservació a la N-II i c/ Puig de Popa

7. Habitatges amb necessitats de millora i manca d’ascensor

8. Poca capacitat econòmica per mantenir els habitatges

9. Manca d'habitatge atractiu i assequible per a gent jove 10. Can Carreres no disposa de clavegueram

el parc residencial

OPORTUNITATS

1. Presència d'11 hotels sense activitat

2. Edificis amb molts immobles en estat deficient 3. Adaptació dels ascensors del c/ Puig de Popa

4. En edificis amb molts immobles s’estan fent derrames per millorar l'edifici

FORTALESES

1. Bona connectivitat interna

2. Els habitatges de les urbanitzacions sense deficiències 3. S'està donant un procés de primarització de l'habitatge 4. Durant la crisi no s'ha aturat la dinàmica constructiva

AMENACES

1. Procés de substitució de l'habitatge de segona residència cap a l'habitatge d'ús turístic

2. Presència d'hotels sense ús a la zona del casc antic i l'eixample

3. Ús com a magatzem de plantes pis vinculades a comerços de la planta baixa

(11)

el planejament

Habitatges total que es preveu executar 756 habitatges Primarització de la residència 300 habitatges Alliberament llars persones grans 100 habitatges Ocupació habitatges buits 125 habitatges Densificació d'habitatge tradicional  50 habitatges Transformació de sòls hotelers 50 habitatges Transformació unifamiliar a bifamiliar 25 habitatges Edificació de solars 106 habitatges DEBILITATS

1. Cap dels sectors que es preveu que es pugui desenvolupar en l'escenari del Pla generarà HPO

FORTALESES

1. El municipi disposa de prou potencial per donar resposta a les necessitats de nou habitatge en l'escenari del Pla

(12)

DEBILITATS

1. Cap dels sectors que es preveu que es pugui desenvolupar en l'escenari del Pla generarà HPO

2. El POUM no preveu reserves per a HPO a tots els àmbits de transformació.

el planejament

FORTALESES

1. El municipi disposa de prou potencial per donar resposta a les necessitats de nou habitatge en l'escenari del Pla

2. Creació de la qualificació urbanística d'habitatge dotacional

AMENACES

OPORTUNITATS

1. El PTMB assigna a Calella el paper de subcentre urbà amb potencialitat d'ampliació del sòl urbà i urbanitzable 2. Revisió del POUM per permetre la generació d'HPO i nous

(13)

els recursos municipals

FORTALESES

1. Presència de la Fundació Hàbitat Solidari que gestiona 73 habitatges d'inclusió i té capacitat de creixement

(14)

DEBILITATS

1. Els acords amb les administracions que donen suport a les borses d’inclusió no s'ajusta al ritme de creixement dels habitatges captats per la Fundació Hàbitat Solidari 2. Incapacitat del municipi d'activar habitatge d'entitats

financeres

els recursos municipals

FORTALESES

1. Presència de la Fundació Hàbitat Solidari que gestiona 73 habitatges d'inclusió i té capacitat de creixement

2. Bonificacions de l'IBI a propietaris amb dificultats 3. Ajuts d'emancipació per a persones joves (<35 anys) 4. Creació de l’Oficina local d'habitatge i el Servei

d'Intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH) 5. Important volum de tramitació d'ajuts al lloguer

6. Partida per al suport al pagament de subministraments 7. Important equip d'atenció per part de serveis socials 8. Programes de mediació per a les escales de veïns

AMENACES

1. Creixement massa ràpid del nombre d’habitatges

gestionats per la Fundació Hàbitat Solidari que no permet fer una bona planificació del creixement de la Fundació 2. Els ajuts a la rehabilitació no responen a les necessitats

de la població amb habitatges amb necessitats de millora

OPORTUNITATS

1. L’activació del parc d'habitatge buit

2. La primarització de l’habitatge, especialment a través de la Fundació Hàbitat Solidari.

3. La construcció d'un sistema de funcionament conjunt entre l’Oficina de l’Habitatge i Serveis Socials.

4. Sistema àgil de reconeixement per part de la Generalitat del creixement del nombre d'habitatges inclosos a la borsa 5. Disposar de persones que captin habitatges per a la

(15)

1. Creixement negatiu

2. Reducció del nombre d’aturats que reben prestacions 3. Capacitat econòmica baixa

4. Increment del nombre d’habitatges amb pagaments de l’hipoteca pendents 5. 8% de llars amb dificultats pel pagament de l’habitatge i despeses vinculades 6. Entre 550 i 693 llars necessitaran suport per accedir o mantenir l’habitatge 7. Dificultats de la població per accedir a l'habitatge de lloguer (preu, fiances, avals) 8. Presencia d’habitatges buits, entre 385 i 460

9. Accessibilitat dolenta

10. 18,7% dels habitatges no estan en bon estat 11. Teixit molt divers que dificulta la regulació 12. Problemàtiques vinculades a l’antiguitat

13. Problemàtiques de conservació a la N-II i c/ Puig de Popa 14. Habitatges amb necessitats de millora i manca d’ascensor 15. Poca capacitat econòmica per mantenir els habitatges 16. Manca d'habitatge atractiu i assequible per a gent jove 17. Can Carreres no disposa de clavegueram

18. Cap dels sectors que es preveu desenvolupar en l'escenari del Pla generarà HPO 19. El POUM no preveu reserves per a HPO a tots els àmbits de transformació. 20. Els acords amb les administracions que donen suport a les borses d’inclusió no

s'ajusta al ritme dels habitatges captats per la Fundació Hàbitat Solidari 21. Incapacitat del municipi d'activar habitatge d'entitats financeres

1. Atracció de població dels municipis de l’enton, sobretot de Pineda 2. Important potencial d’emancipació juvenil

3. Important mercat de lloguer al municipi, que des del 2001 s’ha recuperat 4. Bona connectivitat interna

5. Els habitatges de les urbanitzacions sense deficiències 6. S'està donant un procés de primarització de l'habitatge 7. Durant la crisi no s'ha aturat la dinàmica constructiva

8. Disposa de prou potencial per donar resposta a les necessitats de nou habitatge 9. Creació de la qualificació urbanística d'habitatge dotacional

10. Presència de la Fundació Hàbitat Solidari amb capacitat de creixement 11. Bonificacions de l'IBI a propietaris amb dificultats

12. Ajuts d'emancipació per a persones joves (<35 anys)

13. Oficina local d'habitatge i el Servei d'Intermediació en deutes de l’habitatge (SIDH) 14. Important volum de tramitació d'ajuts al lloguer

15. Partida per al suport al pagament de subministraments 16. Important equip d'atenció per part de serveis socials

1. La població es duplica a l’estiu

2. Les molèsties que genera el turisme poden empenyer a determinats col·lectius a abandonar el muncipi

3. Substitució d’habitatges a usos turístics 4. Fort augment dels contractes de lloguer

5. L’oferta de lloguer turístic actualment abasta tot l’any

6. Poca oferta d’habitatges de lloguer tot i l’alt volum de contractes signats

7. Procés de substitució de l'habitatge de segona residència cap a l'habitatge d'ús turístic

8. Presència d'hotels sense ús a la zona del casc antic i l'eixample

9. Ús com a magatzem de plantes pis vinculades a comerços de la planta baixa 10. Creixement massa ràpid del nombre d’habitatges gestionats per la Fundació Hàbitat

Solidari que no permet fer una bona planificació del creixement de la Fundació 11. Els ajuts a la rehabilitació no responen a les necessitats de la població amb

habitatges amb necessitats de millora 1. Presència d'11 hotels sense activitat

2. Edificis amb molts immobles en estat deficient 3. Adaptació dels ascensors del c/ Puig de Popa

4. En edificis amb molts immobles s’estan fent derrames per millorar l'edifici

5. El PTMB assigna a Calella el paper de subcentre urbà amb potencialitat d'ampliació del sòl urbà i urbanitzable

6. Revisió del POUM per permetre la generació d'HPO i nous models 7. L’activació del parc d'habitatge buit

8. La primarització de l’habitatge, especialment a través de la Fundació Hàbitat Solidari.

9. La construcció d'un sistema de funcionament conjunt entre l’Oficina de l’Habitatge i Serveis Socials.

10. Sistema àgil de reconeixement per part de la Generalitat del creixement del nombre d'habitatges inclosos a la borsa

11. Disposar de persones que captin habitatges per a la Fundació Hàbitat Solidari, a través de plans ocupacionals

DEBILITATS AMENACES

(16)

PROPOSTA

(17)

Objectius generals i estratègies

Objectiu 1

Generar habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la població

Objectiu 2

Evitar la pèrdua de l’habitatge de la població i atendre les dificultats de pagament

a) Mantenint els ajuts municipals al pagament del lloguer

b) Mantenint els ajuts al pagament dels subministraments i reforçant la millora de l’eficiència energètica.

c) Reforçant els programes de mediació entre propietat i persones llogateres

a) Potenciant i consolidant la Fundació Hàbitat Solidari i ampliant la seva capacitat per atendre a la demanda

b) Buscant mecanismes urbanístics que permetin generar habitatge assequible

c) Potenciant l’activació d’habitatge buit

d) Potenciant la transformació de la segona residència en habitatge assequible

(18)

Objectius generals i estratègies

Objectiu 3

Millorar l’estat dels habitatges en alguns entorns concrets

Objectiu 4

Millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica del parc d’habitatges

a) Incentivant les rehabilitacions energètiques dels habitatges

b) Impulsant la instal·lació d'ascensors.

c) Conscienciant de l’estalvi futur i l’estalvi de problemàtiques d’aquestes actuacions.

d) Acompanyant a les comunitats.

a) Acompanyant a les comunitats en la millora dels habitatges

b) Facilitant l’accés als ajuts a la rehabilitació

c) Incentivant l’activació d’habitatge buit en mal estat

(19)

Objectius generals i estratègies

Objectiu 5

Ampliar la política d’habitatge al conjunt de la població

Objectiu 6

Aturar els efectes negatius del lloguer turístic en relació a la generació d’habitatge assequible i el

manteniment de l’ús residencial.

a) Consolidant l’actuació integral de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH).

b) Difonent els serveis de l’OLH adreçats a cadascun dels col·lectius.

c) Consolidant la relació entre l’Oficina Local d’Habitatge, Serveis Socials, Serveis Tècnics i la Fundació

Hàbitat Solidari.

a) Regulant el creixement dels habitatges d’ús turístic al municipi

(20)

Programes i actuacions

Programa 1

Mobilització del parc vacant privat i

creació de lloguer assequible

Estudi del parc vacant del municipi.

Modificacions planejament per generar habitatge assequible i mantenir ús habitatge Consolidació de la Fundació Hàbitat Solidari.

Impuls de la Borsa de mediació

Establiment d’acords amb entitats financeres per a la cessió d’habitatges Potenciació de la transformació d’edificis hotelers en habitatges

Programa 2

Suport al pagament de l’habitatge

Suport municipal a l'accés a l’habitatge

Difusió i suport a la gestió dels ajuts al lloguer i la hipoteca de Generalitat i Estat. Suport municipal al manteniment de l’habitatge

Reforç de l’assessorament relatiu a millora energètica i pobresa energètica.

Programa 3

Foment de la rehabilitació i de la

millora de l’accessibilitat

Estudi per a la detecció d’habitatges en estat deficient.

Consolidació de l’assessorament tècnic a l’Oficina Local d’Habitatge Suport municipal a la rehabilitació

Acompanyament a les comunitats amb necessitats de millora dels habitatges. Impuls de la millora de l’accessibilitat als blocs del carrer Puig de Popa.

Exempció o bonificació de taxes o impostos municipals en cas de rehabilitació. Prova pilot per a l’impuls de la masoveria urbana

Sensibilització per al foment de la rehabilitació i la rehabilitació energètica.

(21)

Programes i actuacions clau

Programa 1

Mobilització del parc vacant privat i creació de lloguer assequible

Serveis territorials Fundació Hàbitat Solidari

Propietaris particulars + Entitats financeres

Mecanismes per ampliar el parc assequible i adreçar-lo a les persones que el necessiten

ESTUDI DEL PARC VACANT Permet conèixer la ubicació dels habitatges desocupats

CAPTACIÓ DE PARTICULARS A TRAVÉS FUNDACIÓ HÀBITAT SOLIDARI Coordinada amb serveis socials CESSIÓ PER PART D’ENTITATS FINANCERES Aplicar tots els mecanismes que preveu Llei 4/2016

(22)

Programes i actuacions clau

Programa 2

Suport al pagament de l’habitatge

Serveis socials: perfils necessitats acompanyament Oficina Local d’Habitatge: ampliació a perfils + normalitzats SIDH: assessorament puntual front pèrdua habitatge CHASE: mediació

Mecanismes per evitar la pèrdua de l’habitatge, facilitar-ne l’accés i fer front a la pobresa energètica

SUPORT MUNICIPAL A L’ACCÉS Acompanyament a l’accés al mercat lliure

Recerca habitatge social: Fundació Hàbitat Solidari, AHC, Mesa emergències,

expropiació temporal habitatge (llei 4/2016)

SUPORT MUNICIPAL AL MANTENIMENT Pagament de lloguers i subministraments

Mediació i acompanyament: Serveis socials, SIDH, CHASE

ASSESSORAMENT EN EFICIÈNCIA I POBRESA ENERGÈTICA Programa auditories i assessoraments Diputació Extensió als habitatges Fundació Hàbitat Solidari

(23)

Programes i actuacions clau

Programa 3

Foment de la rehabilitació i de la millora de l’accessibilitat

Oficina Local d’Habitatge: impuls al programa

Incorporació rehabilitació com a eix e treball municipal

Mecanismes per facilitar la millora dels habitatges existents

DETECCIÓ D’HABITATGES EN ESTAT DEFICIENT Especialment immobles amb molts habitatges

(Impuls millora accessibilitat blocs del carrer Puig de Popa) IMPULS MUNICIPAL A LA REHABILITACIÓ Acompanyament i assessorament a comunitats

Exempció i/o bonificació taxes o impostos

Suport a la sol·licitud d’ajuts de la Generalitat i l’Estat

SENSIBILITZACIÓ PER AL FOMENT REHABILITACIÓ Campanyes de sensibilització

(24)

Calendari

2017 2018 2019 2020 2021 2022

P. 1 Mobilització del parc vacant privat i creació de lloguer assequible

1.1 Estudi del parc vacant del municipi.

1.2 Modificacions de planejament per generar habitatge assequible i mantenir l’ús d’habitatge

1.3 Consolidació de la Fundació Hàbitat Solidari. 1.4 Impuls de la Borsa de mediació

1.5 Establiment d'amb entitats financeres per a la cessió d’habitatges 1.6 Potenciació de la transformació d’edificis hotelers en habitatges

P. 2 Suport al pagament de l’habitatge

2.1 Suport municipal a l'accés a l’habitatge

2.2 Difusió i suport a la gestió dles ajuts al pagament del lloguer i la hipoteca prestats per la Generalitat de Catalunya i l'Estat

2.3 Suport municipal al manteniment de l’habitatge

2.4 Reforç de l’assessorament en relació a la millora energètica dels habitatges i la pobresa energètica.

P. 3 Foment de la rehabilitació i de la millora de l’accessibilitat del parc privat

3.1 Estudi per a la detecció d’habitatges en estat deficient.

3.2 Consolidació de l’assessorament tècnic a l’Oficina Local d’Habitatge 3.3 Suport municipal a la rehabilitació

3.4 Acompanyament i assessorament a les comunitats amb necessitats de millora dels habitatges.

3.5 Impuls de la millora de l’accessibilitat als blocs del carrer Puig de Popa. 3.6 Exempció o bonificació de taxes o impostos municipals en cas de rehabilitació. 3.7 Prova pilot per a l'impuls de la masoveria urbana.

3.8 Campanya de sensibilització per al foment de la rehabilitació i la rehabilitació energètica.

P. 4 Gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge

4.1 Gestió de l'aprofitament urbanístic derivat de les actuacions urbanístiques que es

(25)

Figure

Updating...

References

Related subjects :