Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Conselleria d’Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Conselleria de Economía Sostenible,

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, del Servei

Territo-rial d’Indústria i Energia d’Alacant, per la qual s’atorga a Redexis Gas, SA, l’autorització administrativa per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al municipi de Callosa de Segura i s’aprova el projec-te-addenda tècnic d’execució. Expedient número CBRE-DE/2014/26/03. [2017/1326]

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2017, del Servicio Terri-torial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga a Redexis Gas, SA, la autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natu-ral en el municipio de Callosa de Segura y se aprueba el proyecto-adenda técnico de ejecución. Expediente número CBREDE/2014/26/03. [2017/1326]

Antecedents de fet

Amb data 10 de juny de 2015, Redexis Gas, SA, a través de repre-sentant degudament acreditat, va presentar davant del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, les sol·licitud següents:

– Autorització administrativa per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al municipi de Callosa de Segura, província d’Alacant.

Aprovació del projecte-addenda tècnic d’execució.

A l’escrit de presentació d’aquestes peticions s’adjunta la documen-tació següent:

Projecte-addenda tècnic per a l’execució de les esmentades ins-tal·lacions, firmat per tècnic competent acompanyat de la declaració responsable de 29 de maig de 2014.

Separates per a l’obtenció de l’informe corresponent i les condi-cions tècniques:

De l’Ajuntament de Callosa de Segura.

Del Servei Territorial de Medi Ambient d’Alacant.

Del Departament de Carreteres de la Diputació Provincial d’Ala-cant.

De l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF).

De Telefónica de España, SAU.

D’Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.

El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l’expedient de referència CBREDE/2014/26/03, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d’Indústria i Energia Ala-cant.

Per la seua relació amb la instal·lació sol·licitada constitueixen antecedents a ressenyar els actes administratius següents:

Resolució de 17 de setembre de 1998, de la Conselleria d’Ocu-pació, Indústria i Comerç, sobre la concessió administrativa a la Dis-tribuidora de Gas Canalizado de la Comunidad Valenciana, SA, per a la prestació del servei públic de distribució i subministrament de gas canalitzat, per a usos domèstics, comercials i a xicotetes indústries, al terme municipal de Callosa de Segura de la província d’Alacant. Expe-dient número ECBA/1996/127.

Resolució de 4 de maig de 2006, del Servei Territorial d’Ener-gia d’Alacant, per la qual s’autoritza Gas Alicante, SAU (anteriorment Distribuidora de Gas Canalizado de la Comunidad Valenciana, SA), per a l’execució de les instal·lacions i proves del projecte de la xarxa de canalitzacions de gas natural per a usos domèstics i comercials al municipi de Callosa de Segura. Expedients números ECBA/1996/127 i CBREDE/2006/28/03.

Resolució de 7 de maig de 2007, de la Direcció General d’Ener-gia, per la qual s’atorga a Gas Alicante, SAU, l’autorització administra-tiva per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte denominat Antena Redován-Callosa de Segura i les seues instal·laci-ons auxiliars, als termes municipals de Redován, Orihuela i Callosa de Segura, a la província d’Alacant, s’aprova el projecte d’execució i es declara en concret la seua utilitat pública. Expedient CBREDE 2006/58/03.

Resolució de 13 de gener de 2015, del director general d’Energia, per la qual s’atorga l’autorització administrativa per a la transmissió de titularitat, a favor de Redexis Gas, SA, de les instal·lacions de trans-port secundari i de distribució de gas natural, radicades a la Comunitat Valenciana la competència de la qual correspon a la Generalitat, que figuren a nom de Redexis Gas Transporte, SLU, i Redexis Gas Distri-bución, SAU. Expedient número CBREDE 2014/18/03.

Resolució de 3 de juny de 2016, del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant, per la qual s’atorga a Redexis Gas, SA, l’autorit-zació administrativa per a la construcció d’una planta satèl·lit de gas

Antecedentes de hecho

Con fecha 10 de junio de 2015, Redexis Gas, SA, a través de repre-sentante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante solicitud de:

– Autorización administrativa para la construcción de la red de dis-tribución de gas natural en el municipio de Callosa de Segura, provincia de Alicante.

Aprobación del proyecto-adenda técnico de ejecución.

Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompa-ñaba la siguiente documentación:

Proyecto-adenda técnico para la ejecución de las citadas instala-ciones, firmado por técnico competente acompañado de la declaración responsable de 29 de mayo de 2014.

Separatas para la obtención del correspondiente informe y con-dicionado técnico de:

Ayuntamiento de Callosa de Segura.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante.

Departamento de Carreteras de la Diputación Provincial de Ali-cante.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Telefónica de España, SAU.

Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.

El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia CBREDE/2014/26/03, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.

Por su relación con la instalación solicitada constituyen anteceden-tes a reseñar los siguienanteceden-tes actos administrativos:

Resolución de 17 de septiembre de 1998, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, sobre concesión administrativa a Dis-tribuidora de Gas Canalizado de la Comunidad Valenciana, SA, para la prestación del servicio público de distribución y suministro de gas cana-lizado, para usos domésticos, comerciales y a pequeñas industrias, en el término municipal de Callosa de Segura de la provincia de Alicante. Expediente número ECBA/1996/127.

Resolución de 4 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se autoriza a Gas Alicante, SAU (ante-riormente Distribuidora de Gas Canalizado de la Comunidad Valen-ciana, SA) para la ejecución de las instalaciones y pruebas del proyec-to de la red de canalizaciones de gas natural para usos domésticos y comerciales en el municipio de Callosa de Segura. Expedientes números ECBA/1996/127 y CBREDE/2006/28/03.

Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Alicante, SAU, autorización admi-nistrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto denominado Antena Redován-Callosa de Segura y sus insta-laciones auxiliares, en los términos municipales de Redován, Orihuela y Callosa de Segura, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente CBREDE 2006/58/03.

Resolución de 13 de enero de 2015, del director general de Ener-gía, por la que se otorga autorización administrativa para la transmi-sión de titularidad, a favor de Redexis Gas, SA, de las instalaciones de transporte secundario y de distribución de gas natural, radicadas en la Comunitat Valenciana cuya competencia corresponde a la Generalitat, que figuran a nombre de Redexis Gas Transporte, SLU, y Redexis Gas Distribución, SAU. Expediente número CBREDE 2014/18/03.

Resolución de 3 de junio de 2016, del Servicio Territorial de Indus-tria y Energía de Alicante, por la que se otorga a Redexis Gas, SA, auto-rización administrativa para la construcción de una planta satélite de gas

(2)

natural licuado (GNL) y la antena con MOP 5 bar para suministro de gas natural a la red de distribución de Callosa de Segura, en el término muni-cipal de Callosa de Segura, provincia de Alicante y se aprueba el proyecto técnico de ejecución. Expediente número CBREDE/2014/33/03.

La solicitud de la autorización administrativa junto al proyec-to-adenda técnico para la ejecución de la red de distribución de gas natural en el municipio de Callosa de Segura, ha sido objeto de infor-mación pública a los efectos previstos en el artículo 78 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, durante el plazo de 20 días en:

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7585, del 4 de agosto de 2015.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 152, de 10 de agosto de 2015.

El diario Información, con fecha del 27 de agosto de 2015.

El diario La Verdad, con fecha del 27 de agosto de 2015. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no se han presentado alegaciones.

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los opor-tunos condicionados técnicos al proyecto de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

Ayuntamiento de Callosa de Segura. Con fecha 11 de agosto de 2015, se recibe escrito del Ayuntamiento solicitando información relativa a la vigencia y titularidad de la concesión administrativa para la prestación del servicio público de distribución y suministro de gas canalizado, para usos domésticos, comerciales y a pequeñas industrias, en el término municipal de Callosa de Segura de la provincia de Ali-cante, otorgada con fecha del 17 de septiembre de 1998, por la Conse-lleria de Empleo, Industria y Comercio a la empresa Distribuidora de Gas Canalizado de la Comunidad Valenciana, SA (expediente número ECBA/1996/127). Con fecha 9 de septiembre de 2015, se traslada la información solicitada y se reitera nuevamente la solicitud del corres-pondiente informe sobre las instalaciones proyectadas, no consta pro-nunciamiento al efecto.

Departamento de Carreteras de la Diputación Provincial de Ali-cante. Con fecha 6 de julio de 2015, emite informe en el que se indica no ser titular de las carreteras afectadas por el proyecto.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Con fecha 12 de agosto de 2015, emite informe favorable sujetándose a las condi-ciones contenidas en el mismo.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante. Con fecha 15 de septiembre de 2015, emite informe favorable sujetándose a las condiciones que fije el Ayuntamiento.

Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Habiéndose solicitado informe con fecha 29 de junio de 2015, que se reiteró nuevamente con fecha 7 de septiembre de 2015, no consta pronunciamiento al efecto.

Telefónica de España, SAU. Mediante escrito de fecha 27 de agosto de 2015, emite informe favorable sujetándose a las condiciones contenidas en el mismo.

Remitidos al solicitante los pronunciamientos y los condicionados técnicos presentados, consta en el expediente la manifestación de la aceptación por aquel de cada uno de ellos.

Las instalaciones objeto del presente proyecto, para las que se soli-cita la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de eje-cución, constituyen instalaciones de distribución de gas natural.

El solicitante, Redexis Gas, SA, se encuentra inscrita en el Registro administrativo de distribuidores de combustibles gaseosos por canaliza-ción del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

La documentación técnica acompañada reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado y se ajusta a lo establecido en el artículo 76 y 83 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

En cumplimiento del punto segundo de la Resolución de 17 de septiembre de 1998, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comer-cio sobre concesión administrativa, Gas Alicante, SAU (actualmente Redexis Gas, SA), presentó un proyecto para la ejecución de las ins-talaciones de la red de canalizaciones de gas natural para usos domés-ticos y comerciales en el municipio de Callosa de Segura, que fue natural liquat (GNL) i l’antena amb MOP 5 bar per a subministrament

de gas natural a la xarxa de distribució de Callosa de Segura, al terme municipal de Callosa de Segura, província d’Alacant i s’aprova el pro-jecte tècnic d’execució. Expedient número CBREDE/2014/33/03.

La sol·licitud de l’autorització administrativa junt amb el projec-te-addenda tècnic per a l’execució de la xarxa de distribució de gas natural al municipi de Callosa de Segura, ha sigut objecte d’informació pública als efectes previstos en l’article 78 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, durant el termini de 20 dies en:

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7585, de 4 d’agost de 2015.

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 152, de 10 d’agost de 2015.

El diari Información, amb data de 27 d’agost de 2015.

El diari La Verdad, amb data de 27 d’agost de 2015.

D’acord amb la documentació que hi ha en l’expedient no s’han presentat al·legacions.

D’acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de 20 dies presentaren la seua conformitat o oposició a l’au-torització sol·licitada i emeteren, si procedia, les condicions tècniques oportunes al projecte de la instal·lació, es va remetre separata d’aquest, referida a la part de la instal·lació corresponent, a les següents adminis-tracions, organismes i empreses de servei públic o d’interés general, els béns o drets de les quals a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

Ajuntament de Callosa de Segura. Amb data 11 d’agost de 2015, es rep l’escrit de l’Ajuntament en què sol·licita informació relativa a la vigència i titularitat de la concessió administrativa per a la prestació del servei públic de distribució i subministrament de gas canalitzat, per a usos domèstics, comercials i a xicotetes indústries, al terme munici-pal de Callosa de Segura de la província d’Alacant, atorgada amb data del 17 de setembre de 1998, per la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç a l’empresa Distribuidora de Gas Canalizado de la Comuni-tat Valenciana, SA (expedient número ECBA/1996/127). Amb data 9 de setembre de 2015, es trasllada la informació sol·licitada i es reitera novament la sol·licitud de l’informe corresponent sobre les instal·laci-ons projectades, no cinstal·laci-onsta pronunciament a aquest efecte.

Departament de Carreteres de la Diputació Provincial d’Alacant. Amb data 6 de juliol de 2015, emet un informe en què indica no ser el titular de les carreteres afectades pel projecte.

Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF). Amb data 12 d’agost de 2015, emet un informe favorable i se subjecta a les con-dicions contingudes en aquest.

Servei Territorial de Medi Ambient d’Alacant. Amb data 15 de setembre de 2015, emet un informe favorable i se subjecta a les condi-cions que fixe l’Ajuntament.

Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Es va sol·licitar informe amb data 29 de juny de 2015, que es va reiterar novament amb data 7 de setembre de 2015, no consta pronunciament a aquest efecte.

Telefónica de España, SAU. Per mitjà d’un escrit de data 27 d’agost de 2015, emet un informe favorable i se subjecta a les condici-ons contingudes en aquest.

Remesos al sol·licitant els pronunciaments i les condicions tècni-ques presentades, consta en l’expedient la manifestació de l’acceptació per aquell de cada un d’aquests.

Les instal·lacions objecte d’aquest projecte, per a les quals se sol·li-cita l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució, constitueixen instal·lacions de distribució de gas natural.

El sol·licitant, Redexis Gas, SA, està inscrit en el Registre admi-nistratiu de distribuïdors de combustibles gasosos per canalització del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

La documentació tècnica acompanyada reuneix una definició i con-creció de les característiques tècniques i de traçat i s’ajusta al que esta-bleix l’article 76 i 83 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.

En compliment del punt segon de la Resolució de 17 de setembre de 1998, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, sobre con-cessió administrativa, Gas Alicante, SAU (actualment Redexis Gas, SA), va presentar un projecte per a l’execució de les instal·lacions de la xarxa de canalitzacions de gas natural per a usos domèstics i comer-cials al municipi de Callosa de Segura, que va ser autoritzat per mitjà

(3)

autorizado mediante la Resolución de 4 de mayo de 2006, del Servi-cio Territorial de Energía de Alicante (Expedientes ECBA/1996/127 y CBREDE/2006/28/03). Posteriormente, mediante la Resolución de 7 de mayo de 2007, la Dirección General de Energía (Expediente CBREDE 2006/58/03) autorizó las instalaciones de gas natural correspondientes a la alimentación de dicha red de distribución, consistentes en la construc-ción del gasoducto denominado Antena Redován– Callosa de Segura.

Con fecha 10 de junio de 2015, Redexis Gas, SA, presenta una adenda al proyecto inicial de la red de distribución de gas natural en el municipio de Callosa de Segura, adoptando una nueva solución de alimentación a dicha red, mediante la construcción una planta satélite de gas natural licuado (GNL) y una antena de polietileno PE 100 SDR 17,6 y DN 160 mm, con MOP 5 bar.

La adenda al proyecto inicial de la red de distribución de gas natural en el municipio de Callosa de Segura, sustituye en su totalidad a la red de distribución inicial contenida en el proyecto autorizado mediante la Resolución de 4 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Energía de Alicante (expediente CBREDE/2006/28/03), por lo que procede a dejar sin efecto el referido expediente.

La finalidad que se persigue con la construcción de estas instala-ciones es dotar de infraestructura gasista al municipio de Callosa de Segura, para poder realizar el suministro de gas natural y así satisfacer las necesidades domésticas y comerciales de la zona, según la solicitud y documentación presentadas.

La conexión de la red de distribución de gas natural proyectada se realizará en el punto final de la antena con MOP 5 bar, autoriza-da a Redexis Gas, SA, mediante la Resolución de 3 de junio de 2016, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante (Expediente CBREDE/2014/33/03), en la calle Reina Fabiola, del término municipal de Callosa de Segura.

En el proyecto se definen las instalaciones correspondientes a la red distribución de gas natural a realizar, según plano número 2/6, Planta general, en el término municipal de Callosa de Segura.

Fundamentos de derecho

La instrucción y resolución del presente procedimiento adminis-trativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2.c de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el artículo 2.2.b de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comer-cio, y el artículo 22 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante la resolución del presente procedimiento.

Las concesiones administrativas quedan sustituidas de pleno derecho por autorizaciones administrativas de las establecidas en el título IV de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, habilitando a su titular para el ejercicio de las actividades, mediante las correspondien-tes instalaciones, que constituyeran el objeto de las concesiones extingui-das, conforme a lo previsto en su disposición adicional sexta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.1.b de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, las instalaciones de dis-tribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.

De acuerdo con el artículo 70.1.b del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-zación de gas natural las instalaciones de distribución de gas natural, la construcción o establecimiento de las mismas requiere aprobación del proyecto de ejecución o detalle de las mismas.

Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de gas natural deben reunir los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad de distribución en el capítulo II del título II del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas deberán acreditar suficientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 73.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

de la Resolució de 4 de maig de 2006, del Servei Territorial d’Energia d’Alacant (expedients ECBA/1996/127 i CBREDE/2006/28/03). Poste-riorment, per mitjà de la Resolució de 7 de maig de 2007, la Direcció General d’Energia (expedient CBREDE 2006/58/03), va autoritzar les instal·lacions de gas natural corresponents a l’alimentació de la dita xarxa de distribució, consistents en la construcció del gasoducte deno-minat Antena Redován-Callosa de Segura.

Amb data 10 de juny de 2015, Redexis Gas, SA, presenta una addenda al projecte inicial de la xarxa de distribució de gas natural al municipi de Callosa de Segura, i adopta una nova solució d’alimentació a la dita xarxa, per mitjà de la construcció una planta satèl·lit de gas natural liquat (GNL) i una antena de polietilé PE 100 SDR 17,6 i DN 160 mm, amb MOP 5 bar.

L’addenda al projecte inicial de la xarxa de distribució de gas natu-ral al municipi de Callosa de Segura, substitueix en la seua totalitat la xarxa de distribució inicial continguda en el projecte autoritzat per mitjà de la Resolució de 4 de maig de 2006, del Servei Territorial d’Energia d’Alacant (expedient CBREDE 2006/28/03/), per la qual procedeix deixar sense efecte el referit expedient.

La finalitat que es persegueix amb la construcció d’aquestes ins-tal·lacions és dotar d’infraestructura gasista al municipi de Callosa de Segura, per a poder realitzar el subministrament de gas natural i així satisfer les necessitats domèstiques i comercials de la zona, segons la sol·licitud i documentació presentades.

La connexió de la xarxa de distribució de gas natural projectada es realitzarà en el punt final de l’antena amb MOP 5 bar, autoritzada a Redexis Gas, SA, per mitjà de la Resolució de 3 de juny de 2016, del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant (expedient CBRE-DE/2014/33/03), al carrer Reina Fabiola, del terme municipal de Callo-sa de Segura.

En el projecte es defineixen les instal·lacions corresponents a la xarxa de distribució de gas natural a realitzar, segons pla número 2/6, Planta general, al terme municipal de Callosa de Segura.

Fonaments de dret

La instrucció i resolució d’aquest procediment administratiu corres-pon a la Generalitat, per estar la instal·lació objecte d’aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enqua-drada en les previstes que són competència de l’Administració General de l’Estat d’acord amb l’article 3.2.c de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

D’acord amb el que disposa l’article 73.2 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, l’article 2.2.b de l’Ordre, de 9 de febrer de 2001, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, i l’article 22 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon al Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant la resolució d’aquest procediment.

Les concessions administratives queden substituïdes de ple dret per autoritzacions administratives de les establides en el títol IV de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i habiliten el titular per a l’exercici de les activitats, per mitjà de les instal·lacions correspo-nents, que constituïren l’objecte de les concessions extingides, d’acord amb el que preveu la seua disposició addicional sisena.

D’acord amb el que disposa l’article 55.1.b de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, les instal·lacions de distribució de gas natural requereixen l’autorització administrativa prèvia.

D’acord amb l’article 70.1.b del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització de gas natural les instal·lacions de distribució de gas natural, la construcció o l’establiment d’aquestes requereix l’aprovació del projecte d’execució o detall d’aquestes.

Els sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de distribució de gas natural han de tindre els requisits establits per a l’exercici de l’activitat de distribució en el capítol II del títol II del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.

Els sol·licitants d’autoritzacions per a instal·lacions de gas hauran d’acreditar prou el compliment dels requisits establits en l’article 73.3 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

(4)

De acuerdo con el artículo 73.5 de la Ley 34/1998 y el artículo 81.7 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, las auto-rizaciones de instalaciones de distribución deben contener todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en la que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha zona que debe asumir la empresa solicitante y el plazo para la ejecución de dichas instalaciones y su caracterización.

Considerando lo dispuesto en el capítulo V, Distribución de com-bustibles gaseosos por canalización, del título IV, Ordenación del sumi-nistro de gases combustibles por canalización, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el capítulo II, Autoriza-ciones para la construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones, del título IV, Procedimientos de autorización de las instalaciones de almacenamiento, regasificación, transporte y distri-bución, del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, este último por ser Derecho supletorio en la Comunitat Valenciana, al carecer de regulación autonómica en materia de procedimiento de autorización de instalaciones de distribución de gas natural canalizado.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:

Primero

Otorgar a Redexis Gas, SA, autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en el municipio de Callosa de Segura, provincia de Alicante.

Según la documentación técnica, las principales características de las instalaciones de gas natural son las siguientes:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de gas a distribuir Gas natural (segunda familia), con los requisitos mínimos de calidad vigentes en cada momento. Municipio afectado Callosa de Segura.

Zona geográfica Término municipal de Callosa de Segura, según se muestra en el plano núm. 2/6 denominado Planta general, del proyecto.

RED DE DISTRIBUCIÓN

Punto de conexión inicial

La red de distribución a ejecutar conectará con la antena de suministro con MOP 5 bar, autorizada mediante la Resolución de 3 de junio de 2016, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante (expediente CBREDE/2014/33/03), en la calle Reina Fabiola, del municipio de Callosa de Segura y titularidad de Redexis Gas, SA.

Trazado

La red de distribución con MOP 5 bar, partirá de la calle Reina Fabiola con MOP 5 bar y conducción en PE SDR 17,6 DN 160, discurriendo a lo largo de las calles del municipio de Callosa de Segura, definidos en los planos 3, 4, 5 y 6 (Planos de trazado) del proyecto-adenda.

Caracterización técnica de la red de distribución

La red de distribución a ejecutar tendrá una longitud de 9 494 metros, según el siguiente detalle,

Red MOP 5 bar:

– 643 m polietileno PE 100 SDR 17,6 DN 160 – 624 m polietileno PE 100 SDR 17,6 DN 110 – 1 306 m polietileno PE 100 SDR 17,6 DN 90 – 6 921 m polietileno PE 100 SDR 17,6 DN 63 Fases de ejecución

Primera: a realizar durante el primer semestre de 2017, según plano Fase 1.

Segunda: a realizar durante el segundo semestre de 2017, según plano Fase 2.

Presión máxima

operación 5 bar D’acord amb l’article 73.5 de la Llei 34/1998, i l’article 81.7 del

Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització de gas natural, les autoritzacions d’ins-tal·lacions de distribució han de contindre tots els requisits que hagen de ser observats en la seua construcció i explotació, la delimitació de la zona en què s’ha de prestar el subministrament, els compromisos d’expansió de la xarxa en la dita zona que ha d’assumir l’empresa sol-licitant i el termini per a l’execució de les dites instal·lacions i la seua caracterització.

Considerant el que disposa el capítol V, Distribució de combustibles gasosos per canalització, del títol IV, Ordenació del subministrament de gasos combustibles per canalització, de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i en el capítol II, Autoritzacions per a la cons-trucció, ampliació, modificació i explotació d’instal·lacions, del títol IV, Procediments d’autorització de les instal·lacions d’emmagatzematge, regasificació, transport i distribució, del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització de gas natural, aquest últim per ser dret supletori a la Comunitat Valenciana, per no tindre regulació autonòmica en matèria de procediment d’autorit-zació d’instal·lacions de distribució de gas natural canalitzat.

En consideració de l’anterior, complits els requisits i els procedi-ments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:

Primer

Atorgar a Redexis Gas, SA, l’autorització administrativa per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al municipi de Callosa de Segura, província d’Alacant.

Segons la documentació tècnica, les principals característiques de les instal·lacions de gas natural són les següents:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Tipus de gas a distribuir Gas natural (segona família), amb els requisits mínims de qualitat vigents en cada moment. Municipi afectat Callosa de Segura.

Zona geogràfica Terme municipal de Callosa de Segura, segons es mostra en el pla número 2/6 denominat Planta general, del projecte.

XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Punt de connexió inicial

La xarxa de distribució a executar connectarà amb l’antena de subministrament amb MOP 5 bar, autoritzada per mitjà de la Resolució de 3 de juny de 2016, del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant (expedient CBREDE/2014/33/03), al carrer Reina Fabiola, del municipi de Callosa de Segura i titularitat de Redexis Gas, SA.

Traçat

La xarxa de distribució amb MOP 5 bar, partirà del carrer Reina Fabiola amb MOP 5 bar i conducció en PE SDR 17,6 DN 160, discorre al llarg dels carrers del municipi de Callosa de Segura, definits en els plans 3, 4, 5 i 6 (plans de traçat) del projecte-addenda.

Caracterització tècnica de la xarxa de distribució

La xarxa de distribució a executar tindrà una longitud de 9494 metres, segons el següent detall,

Xarxa MOP 5 bar:

– 643 m polietilé PE 100 SDR 17,6 DN 160 – 624 m polietilé PE 100 SDR 17,6 DN 110 – 1.306 m polietilé PE 100 SDR 17,6 DN 90 – 6 921 m polietilé PE 100 SDR 17,6 DN 63 Fases d’execució

Primera: a realitzar durant el primer semestre de 2017, segons pla Fase 1.

Segona: a realitzar durant el segon semestre de 2017, segons pla Fase 2.

Pressió màxima

(5)

Elementos auxiliares – 6 válvulas PE 2» con 2 venteos– 3 válvulas PE 3» con 2 venteos Tipo constructivo Canalización enterrada en zanja

El presupuesto del proyecto-adenda de las instalaciones de gas natu-ral objeto de la presente autorización es de cuatrocientos setenta y un mil seiscientos dieciséis euros con veinticuatro céntimos de euro (471 616,24 euros).

La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarbu-ros, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:

1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de nueve mil cuatrocientos treinta y dos euros con treinta y dos céntimos de euro (9432,32 euros), importe del dos por ciento (2 %) del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Dicha fianza se constituirá a favor de este Servicio Territorial de Industria y Energía en el Instituto Valenciano de Administración Tributaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.

Una vez constituida la fianza, antes del plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, el titular deberá presentar en este Servicio Territorial la carta de pago-resguardo emitida por la citado Instituto, como acreditación del cumplimiento de la citada obligación.

La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, pre-via su solicitud, una vez que ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización y dicho Servicio Territorial formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.

2. El titular de la presente autorización cumplirá con las obligacio-nes que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como en punto 3 del artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y el resto del Ordena-miento Jurídico aplicable al ejercicio de esta actividad vigente en cada momento. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, así como de acuerdo con las previsiones recogidas en los planes anuales de ampliación de las redes de distribución que le sean autorizados, sin per-juicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.

3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el artículo 10 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

4. La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejan-do a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independien-temente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relati-vas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

5. Será causa de revocación de la presente autorización el incum-plimiento de las condiciones expresadas en ella, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otras causas previstas en el ordena-miento jurídico.

Segundo

Aprobar el proyecto-adenda de ejecución presentado para la cons-trucción de la red de distribución de gas natural en el municipio de Elements auxiliars – 6 vàlvules PE 2» amb 2 airejos– 3 vàlvules PE 3» amb 2 airejos

Tipus constructiu Canalització soterrada en rasa

El pressupost del projecte-addenda de les instal·lacions de gas natu-ral objecte d’aquesta autorització és de quatre-cents setanta-un mil sis-cents setze euros amb vint-i-quatre cèntims d’euro (471 616,24 euros). Aquesta autorització administrativa s’atorga a l’empara del que disposa la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:

1. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d’un mes una garantia per valor de nou mil quatre-cents trenta-dos euros amb tren-ta-dos cèntims d’euro (9432,32 euros), import del dos per cent (2 %) del pressupost total de les instal·lacions afectades que figuren en aquesta resolució, per a garantir el compliment de les seues obligacions, segons s’assenyala l’article 82 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre. La dita fiança es constituirà a favor d’aquest servei territorial d’Indús-tria i Energia en l’Institut Valencià d’Administració Tributària, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, de conformitat amb l’Ordre, de 14 de febrer de 1986, i l’Ordre, de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.

Una vegada constituïda la fiança, abans del termini d’un mes des de la notificació d’aquesta resolució, el titular haurà de presentar en aquest servei territorial La carta de pagament-resguard emesa per l’esmentat institut, com a acreditació del compliment de l’esmentada obligació.

La fiança serà tornada al titular d’aquesta autorització, amb la sol-licitud prèvia, una vegada que davant del Servei Territorial d’Indústria i Energia d’Alacant l’interessat justifique el compliment de les obligaci-ons derivades d’aquesta autorització i el dit Servei Territorial formalitze l’acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es refereix aquesta resolució.

2. El titular de l’autorització complirà les obligacions que s’asse-nyalen en l’article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, així com en el punt 3 de l’article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, i la resta de l’ordenament jurídic aplica-ble a l’exercici d’aquesta activitat vigent en cada moment. En especial, estarà obligada a procedir a l’ampliació de les instal·lacions de distri-bució i facilitar les connexions en l’àmbit geogràfic de la seua autorit-zació, en condicions d’igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, així com d’acord amb les previsions arreplegades en els plans anuals d’ampliació de les xarxes de distribució que li siguen autoritzats, sense perjuí del que resulte de l’aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.

3. El titular d’aquesta autorització tindrà, com a distribuïdor, els drets que assenyala l’article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs i l’article 10 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre.

4. Aquesta autorització en cap cas concedirà al titular drets exclu-sius d’ús, i s’atorga sense perjuí de tercers, i deixa a part els drets par-ticulars, i sense perjuí, i independentment, de les concessions, llicèn-cies, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d’aquest o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d’acord amb la cor-responent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l’ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l’article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre.

5. Serà causa de revocació de l’autorització l’incompliment de les condicions expressades en aquesta, la variació substancial de les carac-terístiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o altres causes previstes en l’ordenament jurídic. Segon

Aprovar el projecte-addenda d’execució presentat per a la construc-ció de la xarxa de distribuconstruc-ció de gas natural en el municipi de Callosa de

(6)

Callosa de Segura, en la provincia de Alicante, descritas en el punto primero de esta resolución, redactado por técnico titulado competente y con la declaración responsable de fecha 29 de mayo de 2014, habilitan-do a Redexis Gas, SA, a la construcción de la instalaciones interesadas, con arreglo a las condiciones que se relacionan a continuación:

1. Las instalaciones de gas natural deberán ejecutarse según el pro-yecto-adenda presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamen-te a espreviamen-te Servicio Territorial la correspondienpreviamen-te aprobación.

2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Regla-mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su Instrucción técnica complementaria ITC-ICG 01, Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo la construcción de las instalaciones aprobadas por el presente acto admi-nistrativo deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria y su desarrollo reglamentario. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.

3. El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses, a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo, la empresa peticionaria podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motiva-da ante este Servicio Territorial de Industria y Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

5. Personal técnico en la materia adscrito al Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presenta-da y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la adecuada antelación el inicio de las obras. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución.

6. Finalizadas las obras de construcción y realizadas las pruebas correspondientes, el titular de la presente resolución solicitará la auto-rización de explotación, conforme a lo previsto en el artículo 85 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por técnico titulado competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa y especificaciones contempladas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesio-nal, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía.

7. Este servicio territorial, previo trámite del oportuno procedi-miento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.

Tercero Ordenar:

La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

La notificación de la presente resolución a Redexis Gas, SA, y a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servi-Segura, a la província d’Alacant, descrites en el punt primer d’aquesta

resolució, redactat per tècnic titulat competent i amb la declaració res-ponsable de data 29 de maig de 2014, i habilitar Redexis Gas, SA, a la construcció de la instal·lacions interessades, d’acord amb les condicions que s’indiquen a continuació:

1. Les instal·lacions de gas natural hauran d’executar-se segons el projecte-addenda presentat i amb les condicions tècniques establides per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d’interés general afectats per aquesta instal·lació i que han sigut acceptats pel titular. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquest servei territorial l’aprovació corres-ponent.

2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que estableix el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i en especial, la seua Instrucció tècnica complementària ITC-ICG 01, Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització, així com les dis-posicions i normes tècniques que li siguen d’aplicació. Així mateix la construcció de les instal·lacions aprovades per aquest acte administratiu hauran d’ajustar-se a la resta de normatives tècniques de qualitat i segu-retat industrials derivades de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria i el desplegament reglamentari. Aquestes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs.

3. El termini d’execució de les obres serà de 12 mesos, comptadors a partir de la data en què es notifique la resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del termini, l’empresa peticionària podrà sol·licitar una ampliació concreta d’aquest per mitjà de sol·licitud moti-vada davant d’aquest servei territorial d’Indústria i Energia, i acompa-nyarà a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

4. El titular de la resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

5. Personal tècnic en la matèria adscrit al Servei Territorial d’Indús-tria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consi-deren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l’adequació de la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’aquesta resolució. A aquest efecte, el titular de la resolució haurà de comunicar amb l’adequada antelació l’inici de les obres. Així mateix, el titular de la resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l’adequada diligència les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució.

6. Finalitzades les obres de construcció i realitzades les proves corresponents, el titular d’aquesta resolució sol·licitarà l’autorització d’explotació, d’acord amb el que preveu l’article 85 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre. Amb la dita comunicació s’acompa-nyarà un certificat de direcció i final d’obra, subscrit per tècnic titulat competent, en el qual conste que la instal·lació s’ha realitzat d’acord amb la normativa i les especificacions previstes en el projecte d’execu-ció aprovat, així com amb les prescripcions de la reglamentad’execu-ció tècnica i de seguretat aplicable a les instal·lacions objecte del projecte. Quan el mencionat certificat de direcció i final d’obra no estiga visat pel col·le-gi professional corresponent, s’acompanyarà de l’oportuna declaració responsable segons el que s’ha indicat en la Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia.

7. Aquest servei territorial, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte aquesta aprovació en qualsevol moment en què observe l’incompliment o la inobservança de les condicions impo-sades en aquesta.

Tercer Ordenar:

La publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

La notificació de la resolució a Redexis Gas, SA, i a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o

(7)

cios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podi-do intervenir, en el procedimiento de autorización, y las que han emi-tido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.5 del Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administra-tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía (CA 9 d’Octubre. c/ Castán Tobeñas, 77, en Valèn-cia) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Alicante, 6 de febrero de 2017.– El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Matías P. Mas Gisbert.

serveis d’interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d’autorització, i les que han emés, o van haver d’emetre, condicions tècniques al projecte d’execució.

Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 81.5 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procedi-ments d’autorització d’instal·lacions de gas natural.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d’alçada davant de la Direcció General d’Indústria i Energia (CA 9 d’Octubre. C/ Castán Tobeñas, 77, a València) en el ter-mini d’un mes, comptador a partir de l’endemà a aquell en què tinga lloc la notificació d’aquesta, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Alacant, 6 de febrer de 2017.– El cap del Servei Territorial d’Indús-tria i Energia: Matías P. Mas Gisbert.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :