Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua. Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria de Presidència i

Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Conselleria de Presidencia y

DECRET 41/2013, de 22 de març, del Consell, pel qual

s’establixen les normes sobre la pesca marítima de recrea-ció de la Comunitat Valenciana. [2013/2957]

DECRETO 41/2013, de 22 de marzo, del Consell, por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valenciana. [2013/2957]

PREÀMBUL

La pesca recreativa a la Comunitat Valenciana ha experimentat en els últims anys un notable creixement en el nombre de practicants, oca-sionat en gran manera per l’increment del turisme a la Comunitat Valen-ciana, que ha afavorit així la proliferació d’embarcacions dedicades a la pesca no professional, competicions esportives de foment de la pesca amb fins lúdics i la pràctica de la pesca selectiva per mitjà de busseig a pulmó lliure. En conseqüència, és evident que esta modalitat, tant per la seua naturalesa com per la incidència en els recursos pesquers, exigix un règim de control i limitacions específiques.

En l’actualitat, la pesca recreativa a la Comunitat Valenciana està regulada en el capítol II del títol III de la Llei 9/1998, de 15 de desem-bre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana, d’aplicació en les denominades aigües interiors. Posteriorment, esta llei es va desplegar reglamentàriament per mitjà del Decret 131/2000, de 5 de setembre, del Consell. Este decret va regular, entre altres matèries, les llicències de pesca recreativa en aigües interiors de la Comunitat Valenciana, i seguint el que establix l’Orde de 26 de febrer de 1999, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, va estendre la seua validesa a aigües de competència estatal.

La precitada orde ministerial ha sigut derogada pel Reial Decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima de recrea-ció en aigües exteriors. La nova regularecrea-ció pretén evitar que les embar-cacions que exercixen l’activitat de pesca marítima recreativa hagen d’estar sotmeses a un doble règim d’autorització: el de la mateixa acti-vitat d’oci o esport i pesca recreativa en aigües interiors que concedix la Generalitat, i el de pesca en aigües exteriors de competència de l’Ad-ministració de l’Estat. Per tot això, procedix actualitzar, en este sentit, el contingut del Decret 131/2000, de 5 de setembre, del Consell, i introduir algunes novetats tendents a la consecució dels objectius anteriorment mencionats que es configuren com un element essencial per al millor coneixement i control de l’esforç real d’este sector i a la consecució d’una explotació sostenible de les poblacions, basada en un coneixe-ment precís de l’esforç que representa la pesca recreativa.

Esta disposició regula les llicències de pesca recreativa que estenen la seua validesa a les aigües de competència estatal, establix el volum de les captures, les espècies capturades, els concursos de pesca i els orme-jos utilitzats per a este tipus de pesca, i s’establixen les prohibicions en l’exercici d’esta activitat.

Així mateix, amb la present regulació s’adapten els procediments referents amb la pràctica d’esta activitat al Decret 165/2010, de 8 d’oc-tubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Este decret es dicta a l’empara de l’habilitació continguda en l’arti-cle 29 i en la disposició final primera de la Llei 9/1998, de 15 de desem-bre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.

En l’elaboració d’este decret han sigut consultades les federacions provincials de confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana, així com els sectors afectats.

Per això, en virtut de l’article 18.f) de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia de 22 de març de 2013,

PREÁMBULO

La pesca recreativa en la Comunitat Valenciana ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento en el número de practican-tes, ocasionado en gran medida por el incremento del turismo en la Comunitat Valenciana, favoreciendo así la proliferación de embarca-ciones dedicadas a la pesca no profesional, competiembarca-ciones deportivas de fomento de la pesca con fines lúdicos y la práctica de la pesca selectiva mediante buceo a pulmón libre. En consecuencia, resulta evidente que esta modalidad, tanto por su propia naturaleza como por la incidencia en los recursos pesqueros, exige un régimen de control y limitaciones específicas.

En la actualidad, la pesca recreativa en la Comunitat Valenciana viene regulada en el capítulo II del título III de la Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valen-ciana, de aplicación en las denominadas aguas interiores. Posterior-mente, esta ley se desarrolló reglamentariamente mediante el Decreto 131/2000, de 5 de septiembre, del Consell. Este decreto reguló, entre otras materias, las licencias de pesca recreativa en aguas interiores de la Comunitat Valenciana, y siguiendo lo establecido en la Orden de 26 de febrero de 1999, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, extendió su validez a aguas de competencia estatal.

La precitada orden ministerial ha sido derogada por el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores. La nueva regulación pretende evitar que las embarcaciones que ejercen la actividad de pesca marítima recreativa tengan que estar sometidas a un doble régimen de autorización: el de la propia actividad de ocio o deporte y pesca recreativa en aguas inte-riores que concede la Generalitat, y el de pesca en aguas exteinte-riores de competencia de la Administración del Estado. Por todo ello, procede actualizar, en este sentido, el contenido del Decreto 131/2000, de 5 de septiembre, del Consell, e introducir algunas novedades tendentes a la consecución de los objetivos anteriormente mencionados, que se confi-guran como un elemento esencial para el mejor conocimiento y control del esfuerzo real de este sector, y a la consecución de una explotación sostenible de las poblaciones, basada en un conocimiento preciso del esfuerzo que representa la pesca recreativa.

La presente disposición regula las licencias de pesca recreativa, que extienden su validez a las aguas de competencia estatal, establece el volumen de las capturas, las especies capturadas, los concursos de pesca y los aparejos utilizados para este tipo de pesca, estableciéndose las prohibiciones en el ejercicio de esta actividad.

Asimismo, con la presente regulación se adaptan los procedimientos referentes con la práctica de esta actividad al Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestio-nados por la Administración de la Generalitat y su sector público.

Este decreto se dicta al amparo de la habilitación contenida en el artículo 29 y en la disposición final primera de la Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunidad Valenciana.

En la elaboración del presente decreto han sido consultadas las federaciones provinciales de cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana, así como los sectores afectados.

Por ello, en virtud del artículo 18.f) de la Ley del Consell, a pro-puesta del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 22 de marzo de 2013,

(2)

DECRETE CAPÍTOL I

Disposicions generals Article 1. Objecte

Este decret té com a objecte regular l’exercici de la pesca marítima de recreació en aigües interiors de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Definició

S’entén com a pesca marítima de recreació aquella que es realitza per afició o esport, sense cap retribució i sense ànim de lucre, tal com la definix la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Modalitats d’exercici

La pesca marítima de recreació en aigües interiors pot exercir-se: 1. Des de terra.

2. Des d’embarcació.

3. Submarina: és la que es practica bussejant a pulmó lliure, sense utilitzar cap tipus d’element que permeta la respiració en immersió ni de mitjans mecànics de propulsió.

Article 4. Prohibicions generals

En l’exercici de la pesca recreativa queda prohibit per a qualsevol modalitat:

1. La venda de les captures obtingudes, o la cessió a un tercer amb un fi comercial.

2. La pesca a menys de 100 metres de llocs freqüentats per banyis-tes.

3. La pesca en les aigües portuàries, que inclouen les aigües abri-gades o interiors i les aigües exteriors o d’ancoratge i varada, amb les excepcions que, si és el cas, puga establir l’autoritat competent en cada port.

4. La pesca en zones vedades o reservades d’acord amb el que esta-blix la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

5. Interferir la pràctica de la pesca professional. CAPÍTOL II

Pesca marítima de recreació des de terra Article 5. Llicències

Per a poder practicar la pesca marítima de recreació des de terra serà necessari estar en possessió de la llicència d’activitat, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima.

La llicència de pesca marítima de recreació des de terra tindrà una duració d’un, dos o cinc anys, segons l’elecció de la persona sol·licitant, excepte la concedida a persones majors de seixanta anys, que serà de duració indefinida.

Les persones menors d’edat que practiquen la pesca acompanyats del seu tutor legal estaran emparats per la llicència d’este.

Article 6. Ormejos permesos

Per a la pràctica de la pesca marítima recreativa des de terra es poden utilitzar únicament els instruments següents:

1. Canya de pescar, en nombre màxim de dos per llicència, en acció de pesca. La distància màxima entre les canyes ha de ser de tres metres quan siguen del mateix titular de la llicència, i la distància mínima de deu metres quan en siguen de titulars diferents, excepte els casos en què les persones interessades lliurement acorden reduir-la.

2. A mà, amb un ormeig per pescador.

Els hams utilitzats no podran ser de mesura inferior a 12 mil·límetres de llarg i 5 mil·límetres d’amplària.

Únicament podran utilitzar-se línies o ormejos amb un màxim de sis hams o dos poteres per pescador. Als efectes d’esta disposició, els esquers artificials es consideren com a hams.

No es podrà allunyar l’art de pesca esportiva per mitjà de mitjans auxiliars.

DECRETO CAPÍTULO I

Disposiciones generales Artículo 1. Objeto

El presente decreto tiene como objeto regular el ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas interiores de la Comunitat Valenciana.

Artículo 2. Definición

Se entiende como pesca marítima de recreo aquella que se realiza por afición o deporte, sin retribución alguna y sin ánimo de lucro, tal y como la define la Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de la Generalitat, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana.

Artículo 3. Modalidades de ejercicio

La pesca marítima de recreo en aguas interiores puede ejercerse: 1. Desde tierra.

2. Desde embarcación.

3. Submarina: es la que se practica buceando a pulmón libre, sin utilizar ningún tipo de elemento que permita la respiración en inmersión ni de medios mecánicos de propulsión.

Artículo 4. Prohibiciones generales

En el ejercicio de la pesca recreativa queda prohibido para cualquier modalidad:

1. La venta de las capturas obtenidas, o la cesión a un tercero con un fin comercial.

2. La pesca a menos de 100 metros de lugares frecuentados por bañistas.

3. La pesca en las aguas portuarias, que incluyen las aguas abri-gadas o interiores y las aguas exteriores o de fondeo y varada, con las excepciones que, en su caso, pueda establecer la autoridad competente en cada puerto.

4. La pesca en zonas acotadas o reservadas en función de lo estable-cido por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

5. Interferir la práctica de la pesca profesional. CAPÍTULO II

Pesca marítima de recreo desde tierra Artículo 5. Licencias

Para poder practicar la pesca marítima de recreo desde tierra será necesario estar en posesión de la licencia de actividad, que será expedi-da por la conselleria competente en materia de pesca marítima.

La licencia de pesca marítima de recreo desde tierra tendrá una duración de uno, dos o cinco años, a elección de la persona solicitante, salvo la concedida a personas mayores de sesenta años, que será de duración indefinida.

Las personas menores de edad que practiquen la pesca acompaña-dos de su tutor legal estarán amparaacompaña-dos por la licencia de este.

Artículo 6. Aparejos permitidos

Para la práctica de la pesca marítima recreativa desde tierra se pue-den utilizar únicamente los siguientes instrumentos:

1. Caña de pescar, en número máximo de dos por licencia, en acción de pesca. La distancia máxima entre las cañas debe ser de tres metros cuando sean del mismo titular de la licencia, y la distancia mínima de diez metros cuando sean de titulares diferentes, excepto los casos en que los interesados libremente acuerden reducirla.

2. A mano, con un aparejo por pescador.

Los anzuelos utilizados no podrán ser de medida inferior a 12 mili-metros de largo y 5 milimili-metros de anchura.

Únicamente podrán utilizarse líneas o aparejos con un máximo de seis anzuelos o dos poteras por pescador. A los efectos de esta disposi-ción, los cebos artificiales se consideran como anzuelos.

No se podrá alejar el arte de pesca deportiva mediante medios auxi-liares.

(3)

CAPÍTOL III

Pesca marítima de recreació des d’embarcació Article 7. Llicències

1. Per a poder practicar la pesca marítima de recreació des d’em-barcació s’haurà d’estar en possessió de la llicència d’activitat, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima, i sol·licitada pel la persona titular de l’embarcació i empararà totes les persones que realitzen la pesca des de l’embarcació esmentada.

2. S’entén per embarcació aquella de qualsevol tipus, amb inde-pendència del seu mitjà de propulsió, i inscrita en les llistes sexta o sèptima del Registre de Matrícula d’Embarcacions, i utilitzada per a fins esportius o d’oci.

3. Les embarcacions estrangeres hauran de complir els requisits de registre exigits en el país d’origen i sol·licitar la pertinent llicència de pesca marítima de recreació.

4. La llicència de pesca marítima de recreació des d’embarcació tin-drà una duració de dos o cinc anys, a elecció de la persona sol·licitant. En el cas d’embarcacions comercials de pesca marítima de recreació, la duració serà d’un any.

Article 8. Ormejos permesos

1. Els ormejos permesos són la línia de mà, canya, curricà, volantí i potera, així com els ormejos accessoris imprescindibles per a pujar les peces a bord.

2. Per a la pràctica de la pesca marítima de recreació des d’una embarcació únicament podran utilitzar-se dos línies o ormejos amb un màxim de sis hams o dos poteres per persona. Als efectes d’esta dispo-sició, els esquers artificials es consideraran com a hams.

3. No obstant el que establix l’apartat anterior, la conselleria compe-tent en pesca marítima podrà autoritzar altres ormejos i regular les seues característiques tècniques.

Article 9. Prohibicions

En l’exercici de la pesca marítima de recreació des d’embarcació es prohibix:

1. La utilització o tinença a bord d’arts, ormejos, útils o instruments propis de la pesca o marisqueig professional diferents dels esmentats en l’article anterior.

2. Interferir la pràctica de la pesca professional. A estos efectes, les embarcacions hauran de mantindre una distància mínima de 0,162 milles nàutiques (equivalent a 300,024 metres) de les embarcacions de pesca professional, excepte en pesca de túnids amb canya que la distàn-cia serà d’un mínim de 0,269 milles nàutiques (equivalent a 500 metres) i de 0,080 milles nàutiques (equivalent a 148,160 metres) dels arts o ormejos que estos pogueren tindre calats. Així mateix deuran mantin-dre una distància mínima de 0,107 milles nàutiques (equivalent a 200 metres) de la línia perimetral delimitadora de polígons i instal·lacions aqüícoles.

3. L’ús de carrets de pesca de tracció elèctrica o hidràulica o de qualsevol altre tipus que no siga l’estrictament manual. No obstant això, s’autoritza l’ús d’un màxim de dos carrets elèctrics sempre que en la potència màxima conjunta no se superen els 300 W.

4. L’ús de qualsevol mitjà d’atracció o concentració artificial de les espècies a capturar i, de forma expressa, l’ús de llums a tal objecte, excepte el grumeig amb xicotets pelàgics.

5. L’ús o tinença de qualsevol classe de substància verinosa, narcò-tica, explosiva o contaminant.

CAPÍTOL IV

Pesca marítima de recreació submarina Article 10. Llicències

1. La pràctica de la pesca marítima de recreació submarina la podran realitzar les persones majors de setze anys que estiguen en possessió de la corresponent llicència d’activitat, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima.

2. D’acord amb la normativa estatal de seguretat per a l’exercici d’activitats subaquàtiques, la persona sol·licitant de la llicència haurà de justificar per mitjà de certificat mèdic que té les condicions físiques

CAPÍTULO III

Pesca marítima de recreo desde embarcación Artículo 7. Licencias

1. Para poder practicar la pesca marítima de recreo desde embar-cación se deberá estar en posesión de la licencia de actividad, que será expedida por la Conselleria competente en materia de pesca marítima, y solicitada por la persona titular de la embarcación, amparando a todas las personas que realicen la pesca desde la citada embarcación.

2. Se entiende por embarcación aquella de cualquier tipo, con inde-pendencia de su medio de propulsión, e inscrita en las listas sexta o séptima del Registro de Matrícula de Buques, y utilizada para fines deportivos o de ocio.

3. Las embarcaciones extranjeras deberán cumplir los requisitos de registro exigidos en su país de origen y solicitar la pertinente licencia de pesca marítima de recreo.

4. La licencia de pesca marítima de recreo desde embarcación tendrá una duración de dos o cinco años, a elección de la persona solicitante. En el caso de embarcaciones comerciales de pesca marítima de recreo, la duración será de un año.

Artículo 8. Aparejos permitidos

1. Los aparejos permitidos son la línea de mano, caña, curricán, volantín y potera, así como los aparejos accesorios imprescindibles para subir las piezas a bordo.

2. Para la práctica de la pesca marítima de recreo desde una embar-cación únicamente podrán emplearse dos líneas o aparejos con un máxi-mo de seis anzuelos o dos poteras por persona. A los efectos de esta disposición, los cebos artificiales se considerarán como anzuelos.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la conselleria competente en pesca marítima podrá autorizar otros aparejos y regular sus características técnicas.

Artículo 9. Prohibiciones

En el ejercicio de la pesca marítima de recreo desde embarcación se prohibe:

1. La utilización o tenencia a bordo de artes, aparejos, útiles o ins-trumentos propios de la pesca o marisqueo profesional distintos de los relacionados en el artículo anterior.

2. Interferir la práctica de la pesca profesional. A estos efectos, las embarcaciones deberán mantener una distancia mínima de 0,162 millas náuticas (equivalente a 300,024 metros) de los barcos de pesca profe-sional, salvo en pesca de túnidos con caña que la distancia será de un mínimo de 0,269 millas náuticas (equivalente a 500 metros) y de 0,080 millas náuticas (equivalente a 148,160 metros) de los artes o aparejos que estos pudieran tener calados. Asimismo, deberán mantener una dis-tancia mínima de 0,107 millas náuticas (equivalente a 200 metros) de la línea perimetral delimitadora de polígonos e instalaciones acuícolas.

3. El empleo de carretes de pesca de tracción eléctrica o hidráulica, o de cualquier otro tipo que no sea el estrictamente manual. No obstan-te, se autoriza el uso de un máximo de dos carretes eléctricos, siempre que en su potencia máxima conjunta no se superen los 300 W.

4. El empleo de cualquier medio de atracción o concentración arti-ficial de las especies a capturar y, de forma expresa, el uso de luces a tal objeto, excepto el brumeo con pequeños pelágicos.

5. El uso o tenencia de cualquier clase de sustancia venenosa, nar-cótica, explosiva o contaminante.

CAPÍTULO IV

Pesca marítima de recreo submarina Artículo 10. Licencias

1. La práctica de la pesca marítima de recreo submarina la podrán realizar las personas mayores de dieciséis años que estén en posesión de la correspondiente licencia de actividad, que será expedida por la Conselleria competente en materia de pesca marítima.

2. De acuerdo con la normativa estatal de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, la persona solicitante de la licencia deberá justificar, mediante certificado médico, que reúne las condiciones físicas

(4)

necessàries i que no patix cap malaltia que li impedisca la pràctica nor-mal d’esta activitat.

Este certificat haurà de ser expedit per un metge que posseïsca el títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquà-tiques, emés per un organisme oficial.

3. La llicència de pesca marítima de recreació submarina tindrà una duració d’un any, sempre que el certificat mèdic en mantinga la vali-desa.

Article 11. Ormejos permesos

Únicament està permés l’arpó manual o impulsat per mitjans mecà-nics, i que podrà tindre una o diverses puntes.

Article 12. Abalisament

Cada persona bussejadora haurà de marcar la seua posició per mitjà d’una boia de senyalització clarament visible, de la qual no s’haurà d’allunyar un radi superior a 0,013 milles nàutiques o 25 metres.

Article 13. Prohibicions

En l’exercici d’esta modalitat de pesca marítima de recreació queda expressament prohibit, a més del que establixen els apartats 2, 4 i 5 de l’article 9:

1. Tindre el fusell carregat fora de l’aigua.

2. L’ús d’instruments de captura amb punta explosiva elèctrica o electrònica, així com de focus lluminosos, excepte les llanternes de mà.

3. L’ús o tinença d’artefactes hidrolliscadors i vehicles semblants. 4. La pràctica d’esta activitat en horari nocturn, des de l’ocàs fins a l’eixida del sol.

5. La pesca submarina en les zones d’esculls artificials i en una àrea circumdant de 300 metres de radi des del perímetre de l’escull.

6. La pràctica de la pesca submarina de recreació quan es porten a bord de l’embarcació, simultàniament, instruments de captura de pesca submarina i equips de respiració en immersió.

CAPÍTOL V

Expedició de les llicències Article 14. Expedició de les llicències

1. Les sol·licituds d’expedició de les llicències es presentaran en l’imprés normalitzat segons l’annex, en les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, o per mitjà de qual-sevol de les formes que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les persones menors d’edat civil acreditaran l’au-torització expressa de la persona que tinga atribuïda la pàtria potestat.

Igualment, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de la sol-licitud i per a això s’accedirà al Catàleg de Servicis Públics Interactius de la Generalitat accessibles a través de: <www.gva.es> –Administració en línia– i se seleccionarà el servici corresponent. Per a poder accedir a este sistema telemàtic, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o DNI electrònic.

2. Les llicències les expedirà el director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima de la província en què es tra-miten, en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada. En compliment del que establix l’article 43.1, paràgraf segon, de la Llei de Règim Jurídic de les Administraci-ons Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el venciment del termini màxim per a resoldre les sol·licituds de les llicència s’entendrà com silenci administratiu negatiu, com a excepció a la regla del silenci positiu, atés que l’estimació de les dites sol·licituds implicaria l’atorga-ment de facultats sobre el domini públic marítim.

3. Tindran plens efectes en la Comunitat Valenciana, per a la moda-litat o modamoda-litats autoritzades, segons la normativa que els establisca, les llicències de pesca marítima recreativa emeses per altres comunitats

necesarias y que no padece enfermedad alguna que le impida la práctica normal de esta actividad.

Este certificado deberá ser expedido por un médico que posea el título, especialidad, diploma o certificado relacionado con actividades subacuáticas, emitido por un organismo oficial.

3. La licencia de pesca marítima de recreo submarina tendrá una duración de un año, siempre que el certificado médico mantenga su validez.

Artículo 11. Aparejos permitidos

Únicamente está permitido el arpón manual o impulsado por medios mecánicos, y que podrá tener una o varias puntas.

Artículo 12. Balizamiento

Cada persona buceadora deberá marcar su posición mediante una boya de señalización claramente visible, de la que no deberá alejarse de un radio superior a 0,013 millas náuticas o 25 metros.

Artículo 13. Prohibiciones

En el ejercicio de esta modalidad de pesca marítima de recreo queda expresamente prohibido, además de lo establecido en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 9:

1. Tener el fusil cargado fuera del agua.

2. El empleo de instrumentos de captura con punta explosiva eléc-trica o electrónica, así como de focos luminosos, salvo las linternas de mano.

3. El uso o tenencia de artefactos hidrodeslizadores y vehículos similares.

4. La práctica de esta actividad en horario nocturno, desde el ocaso al orto.

5. La pesca submarina en las zonas de arrecifes artificiales y en un área circundante de 300 metros de radio desde el perímetro del arrecife.

6. La práctica de la pesca submarina de recreo cuando se lleven a bordo de la embarcación, simultáneamente, instrumentos de captura de pesca submarina y equipos de respiración en inmersión.

CAPÍTULO V

Expedición de las licencias Artículo 14. Expedición de las licencias

1. Las solicitudes de expedición de las licencias se presentarán en el impreso normalizado según el anexo, en las direcciones territoriales de la conselleria competente en materia de pesca marítima, o median-te cualquiera de las formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las personas menores de edad civil acreditarán la autorización expresa de la persona que tenga atribuida la patria potestad.

Igualmente, podrá realizarse la presentación telemática de la solici-tud y para ello se accederá al Catálogo de Servicios Públicos Interacti-vos de la Generalitat accesibles a través de: www.gva.es –Administra-ción on line– y se seleccionará el servicio correspondiente. Para poder acceder a este sistema telemático, la persona solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada, con el certificado reconocido para ciu-dadanos (persona física), emitido por la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o DNI electrónico.

2. Las licencias serán expedidas por el director territorial de la con-selleria competente en materia de pesca marítima de la provincia en la que se tramiten, en el plazo de un mes desde la presentación de la soli-citud por parte de la persona interesada. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43.1, párrafo segundo, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el vencimiento del plazo máximo para resolver las solicitudes de las licencias se entenderá como silencio administrativo negativo, como excepción a la regla del silencio positivo, dado que la estimación de dichas solicitudes implicaría el otorgamiento de facultades sobre el dominio público marítimo.

3. Tendrán plenos efectos en la Comunitat Valenciana, para la moda-lidad o modamoda-lidades autorizadas, según la normativa que los establezca, las licencias de pesca marítima recreativa emitidas por otras

(5)

comunida-autònomes, o per altres països de la Unió Europea, sense perjuí que els seus titulars hagen de complir, en l’exercici de la pesca recreativa en les aigües interiors de la Comunitat Valenciana, les disposicions autonòmi-ques que la regulen.

4. L’òrgan competent en pesca marítima podrà establir procediments simplificats per a l’obtenció de la llicència de pesca des de terra.

CAPÍTOL VI

Concursos de pesca marítima Article 15. Concursos de pesca marítima

1. La realització de concursos de pesca marítima, sense perjuí de les altres autoritzacions, permisos o llicències que per raó de l’activitat o del lloc de la seua realització pogueren correspondre, requerirà una autorització, que es concedirà:

a) Pel ministeri competent en matèria de pesca marítima, per a les

espècies de protecció diferenciada, arreplegades en l’annex II del Reial Decret 347/2011, d’11 de març.

b) Pels directors territorials de la conselleria competent en matèria

de pesca marítima de la província en què es realitzen, per a la resta d’espècies.

2. Les sol·licituds de realització de concursos que hagen de ser auto-ritzades per la Generalitat i en els quals es pretenga superar el volum de captures màxim autoritzat seran tramitades a través de la Federació de Pesca de la Comunitat Valenciana, la qual les presentarà en la direcció territorial corresponent, abans del 15 de març de cada any, i en les quals constarà el volum de captures que es pretén efectuar.

3. Els concursos en què no es pretenga superar el volum màxim de captures permés hauran de comunicar-se a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de pesca amb una antelació mínima d’un mes a la data de la realització. S’entendran autoritzats per silenci administratiu positiu, una vegada transcorregut el termini màxim per a resoldre les sol·licituds, sense que s’haja produït resolució expressa.

4. Els concursos en què es pretenga superar el volum de captures autoritzat requeriran l’autorització expressa del director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, que seran resoltes en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud per la per-sona interessada. En compliment del que establix l’article 43.1, paràgraf segon, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el venciment del termini màxim per a resoldre les sol·licituds de la llicència s’entendrà com silenci admi-nistratiu negatiu, com a excepció a la regla del silenci positiu, atés que l’estimació de les dites sol·licituds implicaria l’atorgament de facultats sobre el domini públic marítim.

5. Quan la zona de realització dels concursos arreplegats en el punt 1 haja de reservar-se a les persones participants, s’haurà d’emetre en el termini d’un mes una autorització expressa pel director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima. Per a emetre la dita autorització s’haurà d’oir la Demarcació de Costes, Federació de Con-fraries i la Capitania Marítima. En compliment del que preveu l’article 43.1, paràgraf segon, de la Llei de Règim Jurídic de les Administraci-ons Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el venciment del termini màxim per a resoldre les sol·licituds de la llicència s’entendrà com silenci administratiu negatiu, com a excepció a la regla del silenci positiu, atés que l’estimació de les dites sol·licituds implicaria l’atorga-ment de facultats sobre el domini públic marítim.

CAPÍTOL VII

Règim de protecció i conservació Article 16. Règim de protecció i conservació

1. En l’exercici de la pesca marítima de recreació en les aigües inte-riors de la Comunitat Valenciana, pel que fa a les espècies autoritzades per a la seua captura i el volum màxim de captura, caldrà ajustar-se al que establix el Reial Decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regu-la regu-la pesca marítima de recreació en aigües exteriors, a excepció de

des autónomas, o por otros países de la Unión Europea, sin perjuicio de que sus titulares deban cumplir, en el ejercicio de la pesca recreativa en las aguas interiores de la Comunitat Valenciana, las disposiciones autonómicas que la regulen.

4. El órgano competente en pesca marítima podrá establecer proce-dimientos simplificados para la obtención de la licencia de pesca desde tierra.

CAPÍTULO VI

Concursos de pesca marítima Artículo 15. Concursos de pesca marítima

1. La realización de concursos de pesca marítima, sin perjuicio de las demás autorizaciones, permisos o licencias que por razón de la acti-vidad o del lugar de su celebración pudieran corresponder, requerirá una autorización, que se concederá:

a) Por el ministerio competente en materia de pesca marítima, para las especies de protección diferenciada, recogidas en el anexo II del Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo.

b) Por los directores territoriales de la conselleria competente en materia de pesca marítima de la provincia en la que se celebren, para el resto de especies.

2. Las solicitudes de realización de concursos que deban ser autori-zadas por la Generalitat y en los que se pretenda superar el volumen de capturas máximo autorizado serán tramitadas a través de la Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana, la cual las presentará en la direc-ción territorial correspondiente, antes del 15 de marzo de cada año, y en las que constará el volumen de capturas que se pretende efectuar.

3. Los concursos en los que no se pretenda superar el volumen máximo de capturas permitido deberán comunicarse a la dirección territorial de la conselleria competente en materia de pesca con una antelación mínima de un mes a la fecha de su realización. Se entenderán autorizados por silencio administrativo positivo, una vez transcurrido el plazo máximo para resolver las solicitudes, sin que se haya producido resolución expresa.

4. Los concursos en los que se pretenda superar el volumen de cap-turas autorizado requerirán la autorización expresa del director territorial de la conselleria competente en materia de pesca marítima, que serán resueltas en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud por la persona interesada. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43.1, párrafo segundo, de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el ven-cimiento del plazo máximo para resolver las solicitudes de la licencia se entenderá como silencio administrativo negativo, como excepción a la regla del silencio positivo, dado que la estimación de dichas solicitu-des implicaría el otorgamiento de facultasolicitu-des sobre el dominio público marítimo.

5. Cuando la zona de realización de los concursos recogidos en el punto 1 deba reservarse a las personas participantes, se deberá emitir en el plazo de un mes una autorización expresa por el director territorial de la conselleria competente en materia de pesca marítima. Para emitir dicha autorización se deberá oír a la Demarcación de Costas, Federación de Cofradías y a la Capitanía Marítima. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43.1, párrafo segundo, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el vencimiento del plazo máximo para resolver las solicitu-des de la licencia se entenderá como silencio administrativo negativo, como excepción a la regla del silencio positivo, dado que la estimación de dichas solicitudes implicaría el otorgamiento de facultades sobre el dominio público marítimo.

CAPÍTULO VII

Régimen de protección y conservación Artículo 16. Régimen de protección y conservación

1. En el ejercicio de la pesca marítima de recreo en las aguas inte-riores de la Comunitat Valenciana, en lo que se refiere a las especies autorizadas para su captura y el volumen máximo de captura, se estará a lo establecido en el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, a excepción

(6)

l’anguila (Anguilla anguilla), la captura de la qual queda expressament prohibida.

2. El volum màxim de captures podrà ser reduït per la conselleria competent en matèria de pesca marítima si la protecció dels recursos pesquers així ho aconsella.

3. El volum màxim de captures diari s’entendrà considerant les cap-tures efectuades en aigües interiors i fora d’estes.

4. Per a la captura o tinença a bord d’espècies sotmeses a mesures de protecció diferenciada, s’haurà de tindre l’autorització establida en l’article 10 del Reial Decret 347/2011, d’11 de març.

5. La conselleria competent en pesca marítima podrà establir vedes de caràcter biològic per a la protecció del recurs pesquer amb la petició prèvia d’informes tècnics que ho recomanen.

6. Igualment, i en coordinació amb la conselleria competent en matèria d’espais naturals protegits, espais de la Xarxa Natura 2000 i conservació de flora i fauna, la conselleria competent en pesca marí-tima podrà establir limitacions específiques sobre determinades àrees, èpoques o espècies quan siga necessari per a garantir la seua adequada conservació o quan ho establisquen els instruments d’ordenació i gestió que s’aproven respecte d’això.

CAPÍTOL VIII

Registre d’embarcacions Article 17. Registre d’embarcacions

Es crea el Registre d’Embarcacions de Pesca Marítima de Recreació i se n’ha encomanat la gestió a la conselleria competent en pesca marí-tima. En l’esmentat registre s’inscriuran d’ofici aquelles embarcacions amb la llicència en vigor per a l’exercici de l’activitat de pesca recrea-tiva des d’embarcació, expedida per la Generalitat.

CAPÍTOL IX

Sancions Article 18. Sancions

L’incompliment del que disposa este decret se sancionarà d’acord amb el que establix la Llei 2/ 1994, de 18 d’abril, de la Generalitat, Sobre Defensa dels Recursos Pesquers.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Extensió de les llicències

Als efectes del que establixen els articles 8, 9 i 13 del Reial Decret 347/ 2011, d’11 de març, en les llicències expedides per la conselleria competent en matèria de pesca marítima es farà constar que estenen la seua validesa a l’exercici de la pesca marítima de recreació en aigües de jurisdicció o sobirania espanyola, per fora de les aigües interiors.

Segona. Pesca recreativa amb rall

La pesca recreativa amb l’art denominat rall es regirà per les seues disposicions específiques.

Tercera. Espais naturals protegits

Pel que fa als espais naturals protegits i als espais de la Xarxa Natu-ra 2000 situats en l’àmbit de les aigües interiors de la Comunitat Valen-ciana, les disposicions d’este decret tindran en compte les limitacions o especificacions que, per raons de conservació d’hàbitats naturals o espècies d’interés, hagen d’aplicar-se d’acord amb els instruments d’or-denació i gestió que es formulen en el seu àmbit específic.

Quarta. Incidència pressupostària

El compliment i el desplegament posterior d’este decret no pot tin-dre cap incidència en la dotació dels capítols de gasto assignats a la conselleria amb competències en matèria de pesca marítima, en la data de publicació, i, en tot cas, s’han d’atendre amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.

de la anguila (Anguilla anguilla), cuya captura queda expresamente prohibida.

2. El volumen máximo de capturas podrá ser reducido por la Con-selleria competente en materia de pesca marítima si la protección de los recursos pesqueros así lo aconseja.

3. El volumen máximo de capturas diario se entenderá considerando las capturas efectuadas en aguas interiores y fuera de ellas.

4. Para la captura o tenencia a bordo de especies sometidas a medi-das de protección diferenciada, se deberá contar con la autorización esta-blecida en el artículo 10 del Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo.

5. La Conselleria competente en pesca marítima podrá establecer vedas de carácter biológico para la protección del recurso pesquero pre-via petición de informes técnicos que lo recomienden.

6. Igualmente, y en coordinación con la conselleria competente en materia de espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000 y conservación de flora y fauna, la conselleria competente en pesca marítima podrá establecer limitaciones específicas sobre deter-minadas áreas, épocas o especies cuando sea necesario para garantizar su adecuada conservación o cuando lo establezcan los instrumentos de ordenación y gestión que se aprueben al respecto.

CAPÍTULO VIII

Registro de embarcaciones Artículo 17. Registro de embarcaciones

Se crea el Registro de Embarcaciones de Pesca Marítima de Recreo, encomendando su gestión a la conselleria competente en pesca maríti-ma. En el citado registro se inscribirán de oficio aquellas embarcaciones con la licencia en vigor para el ejercicio de la actividad de pesca recrea-tiva desde embarcación, expedida por la Generalitat.

CAPÍTULO IX

Sanciones Artículo 18. Sanciones

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto se sancio-nará de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1994, de 18 de abril, de la Generalitat, sobre Defensa de los Recursos Pesqueros.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Extensión de las licencias

A los efectos de lo establecido en los artículos 8, 9 y 13 del Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, en las licencias expedidas por la con-selleria competente en materia de pesca marítima se hará constar que extienden su validez al ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas de jurisdicción o soberanía española, por fuera de las aguas interiores.

Segunda. Pesca recreativa con rall

La pesca recreativa con el arte denominado rall o esparavel se regirá por sus disposiciones específicas.

Tercera. Espacios naturales protegidos

Por lo que respecta a los espacios naturales protegidos y a los espa-cios de la Red Natura 2000 situados en el ámbito de las aguas interiores de la Comunitat Valenciana, las disposiciones del presente decreto ten-drán en cuenta las limitaciones o especificaciones que, por razones de conservación de hábitats naturales o especies de interés, deban aplicarse de acuerdo con los instrumentos de ordenación y gestión que se formu-len en su ámbito específico.

Cuarta. Incidencia presupuestaria

El cumplimiento y posterior desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia alguna en la dotación de los capítulos de gasto asigna-dos a la conselleria con competencias en materia de pesca marítima, en la fecha de publicación del mismo, y, en todo caso, deberán ser atendi-dos con los medios personales y materiales de la conselleria competente por razón de la materia.

(7)

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Llicències en vigor

En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’este decret, les persones titulars de la llicència de pesca marítima des d’embarcació hauran de sol·licitar una nova llicència per a la seua embarcació que s’adeqüe a la normativa en vigor. Vençut este termini, les llicències eme-ses abans de l’entrada en vigor d’este decret quedaran sense efecte.

Les llicències de pesca marítima de recreació des de terra seran exi-gibles a partir dels dotze mesos des de l’entrada en vigor d’este decret.

Segona. Transitorietat

Fins que no s’aproven les normes de desplegament a què es referix l’article 5 del Reial Decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima de recreació en aigües exteriors, sobre els límits màxims de captura per a cada zona de pesca i altres consideracions tècniques, continuaran en vigor les disposicions relatives als límits màxims de captures i talles mínimes contingudes en l’Orde de 26 de febrer de 1999, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es van esta-blir les normes que regulen la pesca marítima de recreació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat el Decret 131/2000, de 5 de setembre, del Consell, pel qual es van establir les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana, així com qualsevol disposició, del mateix rang o d’un rang inferior, que s’opose al que establix este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació reglamentària

Es faculta l’òrgan competent en matèria de pesca marítima perquè emeta els actes, les resolucions i les instruccions que siguen necessaris per a l’aplicació de la present norma.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari

Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 22 de març de 2013

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Presidència i

Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, JOSÉ CISCAR BOLUFER

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Licencias en vigor

En el término de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las personas titulares de la licencia de pesca marítima desde embarcación deberán solicitar una nueva licencia para su embarcación, adecuándose a la normativa en vigor. Vencido este plazo, las licencias emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto que-darán sin efecto.

Las licencias de pesca marítima de recreo desde tierra serán exigi-bles a partir de los doce meses desde la entrada en vigor del presente decreto.

Segunda. Transitoriedad

En tanto no se aprueben las normas de desarrollo a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, sobre los límites máximos de captura para cada zona de pesca y otras consideraciones técnicas, continuarán en vigor las disposiciones relativas a los topes máximos de capturas y tallas mínimas contenidas en la Orden de 26 de febrero de 1999, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecieron las normas que regulan la pesca marítima de recreo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa

Queda derogado el Decreto 131/2000, de 5 de septiembre, del Con-sell, por el que se establecieron las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valenciana, así como cualquier disposición, de igual o inferior rango, que se oponga a lo establecido en el presente decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación reglamentaria

Se faculta al órgano competente en materia de pesca marítima para que emita los actos, resoluciones e instrucciones que sean precisos para la aplicación de la presente norma.

Segunda. Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 22 de marzo de 2013

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Presidencia y

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, JOSÉ CISCAR BOLUFER

(8)

DT DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA D DT DE LA CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA DE

DIN - A4

CHAP - IAC

03/01/13

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ

SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT (*)

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOLICITANTE (*)

A

COGNOMS I NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DNI/PASSAPORT/CIF DNI/PASAPORTE/CIF DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., Nº Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES PERSONA REPRESENTANT (obligatori en cas de persones jurídiques) / DATOS PERSONA REPRESENTANTE (obligatorio en caso de personas jurídicas)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI COM A / EN CALIDAD DE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., Nº Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO (*) En cas de sol·licitud de llicència per a embarcació, la persona sol·licitant serà la titular de l'embarcació.

En caso de solicitud de licencia para embarcación, la persona solicitante será la titular de la embarcación. DADES DE L'EMBARCACIÓ / DATOS DE LA EMBARCACIÓN

B

NACIONALS / NACIONALES

NOM DE L'EMBARCACIÓ / NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN DISTINTIU D'AMURES / DISTINTIVO DE AMURAS

LLISTA / LISTA MATRÍCULA FULL-ANY / FOLIO-AÑO NIB (Número d'Identificació del Buc)

NIB (Número de Identificación del Buque) PORT D'ATRACADA / PUERTO DE ATRAQUE ESLORA (m) POTÈNCIA MÀXIMA (kw) POTENCIA MÁXIMA (kw) ESTRANGERES / EXTRANJERAS

PAÍS DISTINTIU D'AMURES / DISTINTIVO DE AMURAS

C

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Nova llicència

Nueva licencia Duplicat de llicència en vigor Duplicado de licencia en vigor LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DES DE TERRA

LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DESDE TIERRA

1 any

1 año 2 anys2 años 5 anys 5 años

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA

1 any

1 año LLICÈNCIA PER A EMBARCACIÓ DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ

LICENCIA PARA EMBARCACIÓN DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

1 any

1 año 2 anys2 años 5 anys 5 años

LLICÈNCIA PER A EMBARCACIÓ COMERCIAL DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ LICENCIA PARA EMBARCACIÓN COMERCIAL DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

1 any

1 año

D

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Autoritze

Autorizo No autoritze No autorizo

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament la comprovació de les meues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.

Si no subscriu esta autorització, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010), doy mi autorización para que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente la comprobación de mis datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.

Caso de no suscribir la correspondiente autorización, la persona interesada estará obligada a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

, d de

La persona sol·licitant o representant / La persona solicitante o representante

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ /E JEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN IA -26067 -01 -E

(9)

DT DE LA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA D DT DE LA CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA DE

DIN - A4

CHAP - IAC

03/01/13

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ

SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

E

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

Comú:

Común:

Autorització del tutor legal, quan el sol·licitant siga menor d'edat no emancipat (s'aportarà còpia del DNI o Passaport de la persona que autoritza).

Autorización del tutor legal, cuando el solicitante sea menor de edad no emancipado (se aportará copia del DNI o Pasaporte de la persona que autoriza).

Els ciutadans estrangers que no posseïsquen permís de residència, o no es troben en l'obligació de tramitar el Número d'Identificació d'Estrangers, hauran de presentar còpia del passaport.

Los ciudadanos extranjeros que no posean permiso de residencia, o no se encuentren en la obligación de tramitar el Número de Identificación de Extranjeros, deberán presentar copia del pasaporte.

Les persones jurídiques, hauran de presentar còpia de la targeta d'identificació fiscal.

Las personas jurídicas, deberán presentar copia de la tarjeta de identificación fiscal.

Llicència de pesca marítima recreativa submarina:

Licencia de pesca marítima recreativa submarina:

Certificat mèdic oficial, expedit per metge especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica, de reunir les condicions físiques necessàries per a practicar activitats subaquàtiques.

Certificado médico oficial, expedido por médico especialista en medicina subacuática e hiperbárica, de reunir las condiciones físicas necesarias para practicar actividades subacuáticas.

Llicència per a embarcació:

Licencia para embarcación:

Certificat de navegabilitat i inventari de l'equip per a embarcacions de recreació d'eslora menor o igual de 24 metres, o document equivalent per a les d'eslora major.

Certificado de navegavilidad e inventario del equipo para embarcaciones de recreo de eslora menor o igual de 24 metros, o documento equivalente para las de mayor eslora

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ /E JEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN IA -26067 -02 -E

Figure

Updating...

References

Related subjects :