en el marc del Pla d Acció de l Estratègia d Estalvi i Eficiència Energètica (PAE4+). [2011/291]

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Agència Valenciana de l’Energia

Agencia Valenciana de la Energía

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2010, del president de

l’Agència Valenciana de l’Energia, per la qual es convo-quen ajudes per a la realització d’auditories energètiques en les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana en el marc del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Efi-ciència Energètica (PAE4+). [2011/291]

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2010, del presiden-te de la Agencia Valenciana de la Energía, por la que se convocan ayudas para la realización de auditorías energé-ticas en comunidades de regantes de la Comunitat Valen-ciana en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (PAE4+). [2011/291] Actualment en el nostre país, estem vivint cicles cada vegada majors

de períodes secs on la importància de l’aigua és cada vegada major. A més, l’increment de les zones de regadiu i la modernització d’estos és un fet. Tot açò comporta un consum d’aigua però també un consum, no menys important, d’energia. Més si tenim en compte que per a la producció d’energia és necessària la crema de combustibles fòssils, que suposen un increment de les emissions de CO2 i altres gasos associats a este efecte hivernacle. A priori, hi ha dos camins per a frenar esta cadena d’increment d’emissions de CO2 per a la producció d’energia: produir l’energia per mitjà de fonts renovables i reduir la demanda ener-gètica per mitjà de l’ús d’equips, tècniques i desenvolupaments més eficients.

A més, una barrera important que limita la introducció de criteris d’eficiència energètica en les activitats associades a la distribució d’ai-gua per al sector agrari, és l’escassetat d’informació i sensibilització sobre aspectes energètics en tractar-se d’un sector molt tradicional en el qual hi ha una certa dificultat en la introducció de canvis en els modes d’operació.

És per això que resulta d’especial importància l’estudi de la situació energètica actual de les comunitats de regants per a tractar d’introduir criteris d’eficiència energètica.

Per a això, en el Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 es proposa desenvolupar la mesura de realització d’auditories energètiques i plans d’actuació de millores en les comuni-tats de regants. Per a la posada en marxa en matèria d’esta mesura, l’Ins-titut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE) ha desenvolupat un protocol d’auditoria energètica en les comunitats de regants que per-met una anàlisi exhaustiva de la situació energètica de la comunitat.

Amb este protocol es poden diagnosticar els punts dèbils de menor eficiència de la comunitat de regants i proposar així solucions de millora energètica d’esta. Es pretén que este protocol d’auditoria energètica siga una eina útil per a valorar i reduir, si és el cas, el consum energètic i econòmic de les explotacions agrícoles en regadius.

L’Agència Valenciana de l’Energia (AVEN) creada per la Llei 8/2001, de 26 de novembre, com a entitat de dret públic, sotmesa al dret privat, té com a finalitat el desenvolupament d’actuacions en la políti-ca energètipolíti-ca en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les directrius generals del Govern Valencià, i és una de les funcions pròpies de l’AVEN la tramitació i la gestió d’ajudes i d’incentius financers per a fins de conservació, estalvi, diversificació, desenvolupament energètic i energies renovables. En este sentit, el conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència Valenciana de l’Energia i l’Institut per a la Diversifi-cació i Estalvi d’Energia, en data de 28 de març de 2008, és el suport on es regulen els mecanismes de col·laboració per a la consecució dels objectius d’estalvi i eficiència energètica plantejats en este i reflectits en la resolució.

Per tot el que s’ha exposat i dins del marc jurídic establit, resolc: Article 1. Objecte i àmbit

L’objecte d’esta resolució és convocar les ajudes de l’Agència Valenciana de l’Energia, destinades a la realització d’auditories energè-tiques en les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana, dins del marc del Pla d’Acció 2008-2012 de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya (PAE4+) que va aprovar el Govern en el Consell de Ministres de 20 de juliol de 2007, i d’acord amb el conveni de col-laboració subscrit entre l’Agència Valenciana de l’Energia i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia de 28 de març de 2008, que establix les bases reguladores per a la consecució dels objectius d’estal-vi i eficiència energètica arreplegats en esta resolució.

Actualmente en nuestro país, estamos viviendo ciclos cada vez mayores de periodos secos donde la importancia del agua es cada vez mayor. Además, el incremento de las zonas de regadío y modernización de los mismos es un hecho. Todo esto lleva aparejado un consumo de agua pero también un consumo, no menos importante, de energía. Más si tenemos en cuenta que para la producción de energía es necesaria la quema de combustibles fósiles, que suponen un incremento de las emi-siones de CO2 y otros gases asociados al efecto invernadero. A priori, existen dos caminos para frenar esta cadena de incremento de emisiones de CO2 para la producción de energía: producir la energía mediante fuentes renovables y reducir la demanda energética mediante el uso de equipos, técnicas y desarrollo más eficientes.

Además, una barrera importante que limita la introducción de cri-terios de eficiencia energética en las actividades asociadas a la distri-bución de agua para el sector agrario, es la escasez de información y sensibilización sobre aspectos energéticos al tratarse de un sector muy tradicional en el que existe una cierta dificultad en la introducción de cambios en sus modos de operación.

Es por ello que resulta de especial importancia el estudio de la situa-ción energética actual de las comunidades de regantes para tratar de introducir criterios de eficiencia energética.

Para ello, en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 se propone desarrollar la medida de realización de auditorías energéticas y planes de actuación de mejoras en comunidades de regantes. Para la puesta en marcha en materia de esta medida, el Insti-tuto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) ha desarrollo un protocolo de auditoría energética en comunidades de regantes que permite un análisis exhaustivo de la situación energética de la comunidad.

Con este protocolo se pueden diagnosticar los puntos débiles de menor eficiencia de la comunidad de regantes y proponer así solucio-nes de mejora energética de la misma. Se pretende que este protocolo de auditoría energética sea una herramienta útil para valorar y reducir, en su caso, el consumo energético y económico de las explotaciones agrícolas en regadíos.

La Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) creada por Ley 8/2001, de 26 de noviembre, como entidad de derecho público, sometida al dere-cho privado, tiene por finalidad el desarrollo de actuaciones en la política energética en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con las directrices generales del Gobierno Valenciano, siendo una de las funcio-nes propias de la AVEN la tramitación y gestión de ayudas e incentivos financieros para fines de conservación, ahorro, diversificación, desarrollo energético y energías renovables. En este sentido, el convenio de colabo-ración suscrito entre la Agencia Valenciana de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía en fecha de 28 de marzo de 2008 es el soporte donde se regulan los mecanismos de colaboración para la consecución de los objetivos de ahorro y eficiencia energética plantea-dos en el mismo y reflejaplantea-dos en la presente resolución.

Por todo lo expuesto y dentro del marco jurídico establecido, resuel-vo:

Artículo 1. Objeto y ámbito

El objeto de esta resolución es convocar las ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía, destinadas a la realización de auditorías ener-géticas en comunidades de regantes de la Comunitat Valenciana, dentro del marco del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (PAE4+) que aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2007, y de acuerdo con el convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Valenciana de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía de fecha 28 de marzo de 2008, que establece las bases reguladoras para la consecución de los objetivos de ahorro y eficiencia energética recogidos en la presente resolución.

(2)

Este programa té la finalitat de promoure la realització d’estudis que definisquen les principals característiques de les comunitats de regants, les seues principals infraestructures i els diferents punts crí-tics de consum energètic existent. Tot això, amb l’objectiu de proposar mesures per a millorar l’eficiència energètica i l’estalvi, tant d’energia com econòmic.

Article 2. Beneficiaris

1. Podran ser beneficiaris d’estes ajudes les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana.

2. Els beneficiaris hauran de tindre la seu social a la Comunitat Valenciana i els estudis s’hauran de realitzar sobre instal·lacions ubica-des en el dit territori.

3. No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4. La condició per a ser beneficiari haurà de mantindre’s fins al moment del pagament de la subvenció.

Article 3. Marc normatiu

Les ajudes arreplegades en esta resolució es concediran d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència Valenciana de l’Energia i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia de 28 de març de 2008 on es regulen els mecanismes de col·laboració que s’han considerat convenients per a aconseguir els objectius d’estalvi i eficièn-cia energètica plantejats en este.

Article 4. Acumulació d’altres ajudes

Les ajudes previstes en este programa no seran acumulables amb aquelles altres ajudes que per al mateix concepte puga concedir quals-sevol administració o ens públic.

Article 5. Línies pressupostàries

Les ajudes que es regulen en esta resolució es concediran a càrrec dels pressupostos del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya 2008-2012, exercici 2010, que gestiona l’Agència Valenciana de l’Energia en la Comunitat Valenciana i la concessió de la qual està supeditada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient.

La quantitat màxima destinada per a esta convocatòria de subvenci-ons és de cent trenta-set mil euros (137.000 €), que es finançaran a càr-rec del capítol de transferències de capital del pressupost de l’Agència Valenciana de l’Energia.

La dita quantitat global màxima, podrà ser modificada mitjançant una resolució del director de l’Agència Valenciana de l’Energia en fun-ció del desenvolupament del pla i del pressupost disponible.

Article 6. Actuacions objecte de suport

Serà objecte d’ajuda la realització d’auditories energètiques en les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana. Estos estudis seran realitzats per empreses col·laboradores seleccionades per l’Agència Valenciana de l’Energia i hauran de desenvolupar-se segons el protocol d’auditories en les comunitats de regants elaborat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia.

Es consideraran costos elegibles als efectes d’ajuda els treballs externs de consultoria facturats per l’empresa col·laboradora establida en esta resolució d’ajudes, exclòs l’IVA.

No seran subvencionables aquells estudis que hagen tingut suport o s’hagen realitzat directament per l’AVEN, en convocatòries anteriors. Article 7. Presentació de sol·licituds

1. Els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent: a) Sol·licitud: sol·licitud normalitzada, omplida en imprés-paper facilitat per l’Agència Valenciana de l’Energia, o bé utilitzant el progra-ma informàtic disponible en la pàgina web de l’Agència (<www.aven. es>). La firma de la sol·licitud d’ajuda comportarà l’autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, perquè l’Agència Valenci-ana de l’Energia obtinga directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant de l’administració i les obligacions

Este programa tiene la finalidad de promover la realización de estu-dios que definan las principales características de las comunidades de regantes, sus principales infraestructuras y los diferentes puntos críticos de consumo energético existente. Todo ello, con el objetivo de propo-ner medidas para mejorar la eficiencia epropo-nergética y el ahorro, tanto de energía como económico.

Artículo 2. Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de regantes de la Comunitat Valenciana.

2. Los beneficiarios deberán tener su sede social en la Comunitat Valenciana y los estudios se deberán realizar sobre instalaciones ubica-das en dicho territorio.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. La condición para ser beneficiario habrá de mantenerse hasta el momento del pago de la subvención.

Artículo 3. Marco normativo

Las ayudas recogidas en la presente resolución se concederán de acuerdo con el Convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Valenciana de la Energía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía de fecha 28 de marzo de 2008 donde se regulan los meca-nismos de colaboración que se han considerado convenientes para con-seguir los objetivos de ahorro y eficiencia energética planteados en el mismo.

Artículo 4. Acumulación de otras ayudas

Las ayudas previstas en este programa no serán acumulables con aquellas otras ayudas que para el mismo concepto pueda conceder cua-lesquiera administración o ente público.

Artículo 5. Líneas presupuestarias

Las ayudas que se regulan en la presente resolución se concederán con cargo a los presupuestos del Plan de Acción de la Estrategia de Aho-rro y Eficiencia Energética en España 2008-2012, ejercicio 2010, que gestiona la Agencia Valenciana de la Energía en la Comunitat Valen-ciana y cuya concesión está supeditada a la existencia de crédito presu-puestario adecuado y suficiente.

La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvencio-nes es de ciento treinta y siete mil euros (137.000 €), que se financiarán con cargo al capítulo de transferencias de capital del presupuesto de la Agencia Valenciana de la Energía.

Dicha cantidad global máxima, podrá ser modificada mediante reso-lución del director de la Agencia Valenciana de la Energía en función del desarrollo del Plan y del presupuesto disponible.

Artículo 6. Actuaciones apoyables

Será objeto de ayuda la realización de auditorías energéticas en Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana. Estos estudios serán realizados por empresas colaboradoras seleccionadas por la Agen-cia ValenAgen-ciana de la Energía y deberán desarrollarse según el protocolo de auditorías en Comunidades de Regantes elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.

Se considerarán costes elegibles a efectos de ayuda los trabajos externos de consultoría facturados por la empresa colaboradora esta-blecida en esta resolución de ayudas, excluyendo el IVA.

No serán subvencionables aquellos estudios que hayan sido apo-yados o realizados directamente por la AVEN, en convocatorias ante-riores.

Artículo 7. Presentación de solicitudes

1. Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: a) Solicitud: solicitud normalizada, cumplimentada en impre-so-papel facilitado por la Agencia Valenciana de la Energía, o bien empleando el programa informático disponible en la página web de la Agencia (<www.aven.es>). La firma de la solicitud de ayuda con-llevará la autorización del solicitante, salvo manifestación en contra, a que la Agencia Valenciana de la Energía obtenga directamente los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a

(3)

davant de la Seguretat Social, segons el que preveuen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’administració de la Generalitat i el seu sector públic. En cas de no autoritzar-se hauran de presentar-se certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant de l’ad-ministració i les obligacions davant de la Seguretat Social.

b) Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.

– Còpia compulsada de la targeta d’identificació fiscal del sol-licitant.

– Còpia compulsada del poder de representació registrat del firmant de la sol·licitud o, si és el cas, document equivalent segons les pres-cripcions legals. Igualment hauran de presentar còpia compulsada del contracte/acta de constitució i estatuts vigents registrats.

c) Documentació complementària.

– Compromís del beneficiari, firmat pel representant legal, de dur a terme les mesures que proposen els dits estudis sempre que siguen tècnicament i econòmicament viables.

– Els sol·licitants d’estes ajudes hauran de presentar declaració res-ponsable de subvencions concedides per altres administracions públi-ques o ens públics o privats, per al finançament del projecte objecte de sol·licitud d’ajuda per esta resolució. La dita declaració responsable haurà de ser omplida en imprés-paper facilitat per l’Agència Valencia-na de l’Energia, o bé utilitzant el programa informàtic disponible en la pàgina web de l’Agència (<www.aven.es>).

Article 8. Lloc de presentació de sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en la seu de l’Agència Valenciana de l’Energia a València, carrer Colom, núm. 1, 4a planta. També podran presentar-se en les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s’optara per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga data-da i segelladata-da per l’oficina de Correus abans de ser certificadata-da.

2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’esta disposició en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En tot cas, quan el dia con-cret de finalització del termini fóra dissabte o inhàbil en el municipi en què residira l’interessat o en la seu de l’AVEN, es considerarà inhàbil a tots els efectes i es prorrogarà al primer dia hàbil següent.

Article 9. Criteris de repartiment i quantia de la subvenció

1. Les ajudes regulades en esta resolució s’han de concedir amb subjecció als principis de publicitat, concurrència i objectivitat, a càrrec del pressupost del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya 2008-2012 transferit a la Comunitat Valenciana i han d’estar supeditades a l’existència de crèdit adequat i suficient.

2. En funció de la superfície regable (hectàrees), s’establixen per a cada un dels estudis els costos i ajudes sense IVA següents:

la administración y obligaciones frente a la Seguridad Social, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público. En caso de no autorizarse deberán presentarse certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias frente a la administración y obligaciones frente a la Seguridad Social.

b) Documentación que debe acompañar a la solicitud.

– Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal del soli-citante.

– Copia compulsada del poder de representación registrado del fir-mante de la solicitud o, en su caso, documento equivalente según las prescripciones legales. Igualmente deberán presentar copia compulsada del contrato/acta de constitución y estatutos vigentes registrados.

c) Documentación complementaria.

– Compromiso del beneficiario, firmado por el representante legal, de llevar a cabo las medidas que propongan dichos estudios siempre y cuando sean técnica y económicamente viables.

– Los solicitantes de estas ayudas deberán presentar declaración res-ponsable de subvenciones concedidas por otras administraciones públi-cas o entes públicos o privados, para la financiación del proyecto objeto de solicitud de ayuda por esta resolución. Dicha declaración responsable deberá ser cumplimentada en impreso-papel facilitado por la Agencia Valenciana de la Energía, o bien empleando el programa informático disponible en la página web de la Agencia (<www.aven.es>).

Artículo 8. Lugar de presentación de solicitudes y plazo

1. Las solicitudes y la documentación anexa podrán presentarse en la sede de la Agencia Valenciana de la Energía en Valencia, calle Colón, núm. 1, 4ª planta. También podrán presentarse en las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-nistrativo Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá hacerse en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por la oficina de Correos antes de ser certificada.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta dispo-sición en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En todo caso, cuando el día concreto de finalización del plazo fuera sábado o inhábil en el municipio en que residiese el interesado o en la sede de la AVEN, se considerará inhábil a todos los efectos prorrogándose al primer día hábil siguiente.

Articulo 9. Criterios de reparto y cuantía de la subvención

1. Las ayudas reguladas en esta resolución se tienen que conceder con sujeción a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, a cargo del presupuesto del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2008-2012 transferido a la Comuni-tat Valenciana y tienen que estar supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

2. En función de la superficie regable (hectáreas), se establecen para cada uno de los estudios los siguientes costes y ayudas sin IVA:

Superfície regable per la CCRR (ha) Cost de l’auditoria (sense IVA) Valor d’ajuda

Ha ≥ 1.000 13.400 10.000 700 ≤ Ha < 1.000 12.000 9.000 500 ≤ Ha < 700 10.700 8.000 300 ≤ Ha <500 9.400 7.000 Ha < 300 8.000 6.000 * * * * *

(4)

Si alguna comunitat de regants per circumstàncies especials pre-senta un cost d’auditoria per superfície regable inferior a l’establit en l’anterior quadro, caldrà ajustar-se en l’últim lloc de totes les sol·licituds presentades i haurà de presentar una justificació del motiu pel qual el cost de l’estudi és inferior. Posteriorment haurà de disposar del vistiplau de l’empresa col·laboradora que haguera de realitzar l’estudi i aprovar-se per part de l’AVEN en la resolució de concessió. En este cas, l’ajuda corresponent serà el 75% del cost elegible definit en l’article 6.

3. S’establixen per a la concessió de les ajudes els criteris següents:

Primer. Repartiment territorial: seran objecte de suport amb caràcter prioritari els tres estudis de les comunitats de regants de major consum energètic de cada una de les províncies de la Comunitat.

Segon. Consum energètic: les ajudes seran atorgades a aquelles comunitats de regants de major consum energètic i fins que s’acabe el pressupost establit en esta resolució.

Article 10. Procediment de concessió i justificació d’ajudes

1. La documentació aportada serà avaluada i si esta no reunix els requisits exigits es requerirà a l’interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indi-cació que si així no ho fera es considerarà que està d’acord, i que ha desistit de la sol·licitud.

2. Les ajudes seran concedides pel director de l’Agència Valenciana de l’Energia, per mitjà d’una resolució de concessió, amb un informe previ del cap d’Àrea d’Energia de l’AVEN, segons els criteris establits en l’article 9.

3. Les resolucions de concessió fixaran el cost de l’estudi i la quan-tia de l’ajuda i incorporaran, si és el cas, les condicions i les obligacions operatives que afecten el desenvolupament del projecte, que en cap cas podran contravindre el que disposa esta resolució.

Junt amb la resolució de concessió s’entregarà un Xec Estalvia Energia per valor de l’ajuda concedida segons el que establix l’article 9, que li servirà al beneficiari com a efecte de pagament a l’empresa que realitze l’estudi.

Cada beneficiari només podrà obtindre un xec en esta convocatò-ria.

4. Els estudis seran realitzats per les empreses col·laboradores selec-cionades per l’Agència Valenciana de l’Energia. Segons la província en què es trobe la comunitat de regants, l’AVEN li assignarà una determi-nada empresa col·laboradora per a dur a terme l’auditoria energètica.

5. Durant l’execució dels estudis, la comunitat de regants a través de l’empresa col·laboradora que realitza l’estudi, haurà de presentar peri-òdicament a l’AVEN els avanços produïts en l’auditoria i incloure les possibles correccions que des d’este organisme es facen al dit estudi.

6. La comunitat de regants a través de l’empresa col·laboradora haurà de presentar amb data límit 30 de setembre de 2011 una còpia de l’estudi realitzat en format paper i format electrònic.

7. Una vegada revisat per l’AVEN, el cap d’Àrea d’Energia emetrà un informe tècnic on es donarà validesa o no al corresponent estudi. En el cas que el dit informe fóra negatiu, l’AVEN ho notificarà al benefici-ari perquè, en el termini de 30 dies naturals des de la recepció de la dita notificació, esmene les deficiències detectades. Per a això, el beneficiari haurà d’aportar una nova còpia en paper i format electrònic de l’estudi corregit. La no-esmena de les deficiències o la presentació de la docu-mentació fora del termini establit, serà motiu de revocació o minoració segons corresponga.

Si alguna comunidad de regantes por circunstancias especiales pre-senta un coste de auditoría por superficie regable inferior al establecido en el anterior cuadro, se atenderá en último lugar de todas las solicitu-des presentadas y deberá presentar una justificación del motivo por el cual el coste del estudio es inferior. Posteriormente deberá contar con el visto bueno de la empresa colaboradora que debiera realizar el estudio y aprobarse por parte de la AVEN en la resolución de concesión. En este caso, la ayuda correspondiente será el 75% del coste elegible definido en el artículo 6.

3. Se establecen los siguientes criterios para la concesión de las ayudas:

Primero. Reparto territorial: serán apoyadas con carácter prioritario los tres estudios de las comunidades de regantes de mayor consumo energético de cada una de las provincias de la Comunitat.

Segundo. Consumo energético: las ayudas serán otorgadas a aque-llas comunidades de regantes de mayor consumo energético y hasta el agotamiento del presupuesto establecido en la presente resolución. Artículo 10. Procedimiento de concesión y justificación de ayudas

1. La documentación aportada será evaluada y si ésta no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe la documentación necesaria con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la solicitud.

2. Las ayudas serán concedidas por el director de la Agencia Valen-ciana de la Energía, mediante resolución de concesión, previo informe del jefe de Área de Energía de la AVEN, según los criterios establecidos en el artículo 9.

3. Las resoluciones de concesión fijarán el coste del estudio y la cuantía de la ayuda e incorporarán en su caso las condiciones y obliga-ciones operativas que afecten al desarrollo del proyecto, que en ningún caso podrán contravenir lo dispuesto en esta resolución.

Junto a la resolución de concesión se entregará un Cheque Ahorra Energía por valor de la ayuda concedida según lo establecido en el artí-culo 9, que le servirá al beneficiario como efecto de pago a la empresa que realice el estudio.

Cada beneficiario sólo podrá obtener un cheque en esta convoca-toria.

4. Los estudios serán realizados por las empresas colaboradoras seleccionadas por la Agencia Valenciana de la Energía. Según la pro-vincia en la que se encuentre la comunidad de regantes, la AVEN le asignará una determinada empresa colaboradora para llevar a cabo la auditoría energética.

5. Durante la ejecución de los estudios, la comunidad de regantes a través de la empresa colaboradora que realiza el estudio, deberá presen-tar periódicamente a la AVEN los avances producidos en la auditoría e incluir las posibles correcciones que desde este organismo se hagan a dicho estudio.

6. La comunidad de regantes a través de la empresa colaboradora deberá presentar con fecha límite 30 de septiembre de 2011 una copia del estudio realizado en formato papel y formato electrónico.

7. Una vez revisado por la AVEN, el jefe de Área de Energía emitirá un informe técnico donde se dará validez o no al correspondiente estu-dio. En el caso de que dicho informe fuera negativo, la AVEN notificará al beneficiario para que, en el plazo de 30 días naturales desde la recep-ción de dicha notificarecep-ción, subsane las deficiencias detectadas. Para ello, el beneficiario deberá aportar una nueva copia en papel y formato electrónico del estudio corregido. La no subsanación de las deficiencias o la presentación de la documentación fuera del plazo establecido, será motivo de revocación o minoración según corresponda.

Superficie regable por la CCRR (Ha) Coste de la auditoría (sin IVA) Valor de ayuda

Ha ≥ 1.000 13.400 10.000

700 ≤ Ha < 1.000 12.000 9.000

500 ≤ Ha < 700 10.700 8.000

300 ≤ Ha <500 9.400 7.000

(5)

8. Una vegada aprovat per l’AVEN la validesa de l’estudi, per a poder fer efectiu el cobrament del Xec Estalvia Energia, la comunitat de regants a través de l’empresa col·laboradora haurà d’aportar amb data límit de 30 de novembre de 2011, llevat que per circumstàncies concur-rents es determine un termini distint, els documents següents:

a) Justificants de la despesa, presentar les factures pel cost total del servici de consultoria que hauran de complir allò que disposa el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, i la resta de normativa vigent.

b) Justificants de pagament

b.1. Exemplar del Xec Estalvia Energia, entregat pel beneficiari a l’empresa col·laboradora com a justificant del pagament.

Per a acreditar l’entrega del xec com a mitjà de pagament de la part subvencionada, haurà d’aportar-se còpia de l’assentament comptable registrat en el llibre diari de la comunitat de regants i igualment còpia del llibre major del compte amb l’empresa col·laboradora.

b.2. Justificant del pagament tant de l’IVA total de la factura com del cost del servici no subvencionat. Per a això, s’aportarà còpia d’ex-tracte bancari de l’empresa beneficiària o de l’empresa col·laboradora que acredite l’eixida/entrada efectiva dels fons, junt amb la còpia de la transferència o del xec nominatiu. No es consideraran vàlids els ments en efectiu. Només es consideraran vàlids els justificants de paga-ment que es troben referits al sol·licitant de l’ajuda.

c) Full resum de resultats segons formulari facilitat per l’AVEN, disponible igualment en la pàgina web (<www.aven.es>).

d) Declaració responsable de la comunitat de regants sobre el com-pliment de les condicions del programa, la conformitat amb l’assesso-rament rebut de l’empresa col·laboradora i la delegació de cobl’assesso-rament del xec.

e) Informe de valoració de l’empresa beneficiària sobre l’auditoria i l’assessorament.

f) Còpia del contracte firmat entre el beneficiari i l’empresa col-laboradora, si s’haguera subscrit un document contractual per escrit. Article 11. Empreses col·laboradores

Els estudis seran realitzats per empreses col·laboradores selecciona-des per l’Agència Valenciana de l’Energia a través d’una convocatòria pública complint la normativa vigent.

Per a cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana se seleccionarà una empresa col·laboradora que serà la que realitze els estudis per a les comunitats de regants pertanyents a la dita província. Estes empreses tindran una experiència contrastada en la realització d’estudis d’este tipus i des de l’AVEN s’exigirà que es realitzen segons el protocol d’auditories energètiques en les comunitats de regants ela-borat per l’IDAE.

Les empreses col·laboradores hauran d’assessorar en tot moment les comunitats de regants i seran les encarregades de justificar els estudis realitzats i entregar en l’AVEN la documentació establida en l’article 10.

Article 12. Obligacions dels beneficiaris Seran obligacions del beneficiari:

a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció i acreditar la seua realització en la forma fixada en la notificació de l’ajuda.

b) Realitzar l’auditoria energètica amb l’empresa designada per l’Agència Valenciana de l’Energia i firmar el contracte per a l’execució dels treballs amb data posterior a la concessió de l’ajuda.

c) Validar l’informe d’auditoria energètica realitzat per l’empresa col·laboradora, i firmar, en cas d’acceptació, una declaració de con-formitat amb el servici prestat i documentada i realitzar un informe de valoració sobre l’efecte que ha tingut la contractació en la seua activi-tat.

d) Respondre de la veracitat dels documents aportats.

e) Actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació o la vigència de la qual haguera finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les ajudes.

f) Acreditar la seua personalitat jurídica, referida al moment de sol-licitud de l’ajuda, en la forma i el termini que s’establisca l’Agència Valenciana de l’Energia.

g) Prestar servicis a preu de mercat i no mamprendre activitats econòmiques que repercutisquen en tercers, de manera que falsegen o amenacen falsejar la competència, quan el beneficiari siga una entitat sense ànim de lucre.

8. Una vez aprobado por la AVEN la validez del estudio, para poder hacer efectivo el cobro del Cheque Ahorra Energía la comunidad de regantes a través de la empresa colaboradora deberá aportar con fecha límite de 30 de noviembre de 2011, salvo que por circunstancias concu-rrentes se determine un plazo distinto, los siguientes documentos:

a) Justificantes de gasto, presentando facturas por el coste total del servicio de consultoría que deberán cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre y demás normativa vigente.

b) Justificantes de pago

b.1. Ejemplar del «Cheque Ahorra Energía» entregado por el bene-ficiario a la empresa colaboradora como justificante del pago.

Para acreditar la entrega del cheque como medio de pago de la parte subvencionada, deberá aportarse copia del asiento contable registrado en el libro diario de la comunidad de regantes e igualmente copia del libro mayor de la cuenta con la empresa colaboradora.

b.2. Justificante del pago tanto del IVA total de la factura como del coste del servicio no subvencionado. Para ello, se aportará copia de extracto bancario de la empresa beneficiaria o de la empresa colabo-radora que acredite la salida/entrada efectiva de los fondos, junto con copia de la transferencia o del cheque nominativo. No se considerarán válidos los pagos en efectivo. Sólo se considerarán válidos los justifi-cantes de pago que se encuentren referidos al solicitante de la ayuda.

c) Hoja resumen de resultados según formulario facilitado por la AVEN, disponible igualmente en la página web (<www.aven.es>).

d) Declaración responsable de la Comunidad de Regantes sobre el cumplimiento de condiciones del programa, la conformidad con el asesoramiento recibido de la empresa colaboradora y la delegación de cobro del cheque.

e) Informe de Valoración de la empresa beneficiaria sobre la audi-toria y el asesoramiento.

f) Copia del contrato firmado entre el beneficiario y la empresa cola-boradora, si se hubiese suscrito un documento contractual por escrito. Artículo 11. Empresas colaboradoras

Los estudios serán realizados por empresas colaboradoras seleccio-nadas por la Agencia Valenciana de la Energía a través de una convoca-toria pública cumpliendo con la normativa vigente.

Para cada una de las provincias de la Comunitat Valenciana se selec-cionará una empresa colaboradora que será la que realice los estudios para las comunidades de regantes pertenecientes a dicha provincia. Estas empresas tendrán una experiencia contrastada en la realización de estudios de este tipo y desde la AVEN se exigirá que se realicen según el protocolo de auditorías energéticas en comunidades de regantes ela-borado por el IDAE.

Las empresas colaboradoras deberán asesorar en todo momento a las comunidades de regantes y serán las encargadas de justificar los estudios realizados entregando en la AVEN la documentación estable-cida en el artículo 10.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios Serán obligaciones del beneficiario:

a) Realizar la actividad objeto de la subvención y acreditar su reali-zación en la forma fijada en la notificación de la ayuda.

b) Realizar la auditoría energética con la empresa designada por la Agencia Valenciana de la Energía y firmar el contrato para la ejecución de los trabajos con fecha posterior a la concesión de la ayuda.

c) Validar el Informe de Auditoría energética realizado por la empre-sa colaboradora, firmando, en caso de aceptación, una Declaración de Conformidad con el servicio prestado y documentada y realizar un Informe de Valoración sobre el efecto que ha tenido la contratación en su actividad.

d) Responder de la veracidad de los documentos aportados. e) Actualizar la documentación presentada que hubiese sufrido algu-na modificación o cuya vigencia hubiese fialgu-nalizado con anterioridad a la liquidación de las ayudas.

f) Acreditar su personalidad jurídica, referida al momento de soli-citud de la ayuda, en la forma y plazo que se establezca por la Agencia Valenciana de la Energía.

g) Prestar servicios a precio de mercado y no emprender actividades económicas que repercutan en terceros, de manera que falseen o ame-nacen falsear la competencia, cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro.

(6)

h) Seguir la metodologia i el procediment que indica esta resolu-ció.

i) Facilitar l’accés a les instal·lacions a l’empresa col·laboradora que realitze l’estudi en la comunitat de regants i aportar les dades energèti-ques sol·licitades per a la realització d’este.

j) Quant a la part subvencionada del servici contractat, haurà d’en-tregar el Xec Estalvia Energia a l’empresa col·laboradora com a mitjà de pagament de fins al 75% de la factura emesa.

k) Quant a la part no subvencionada del servici, haurà de pagar el valor restant i la totalitat de l’IVA corresponent a la factura, per mitjà de transferència bancària o xec nominatiu dins del termini de justificació de la subvenció. No s’admetran els pagaments realitzats en efectiu o per caixa.

Article 13. Pagament de les ajudes

L’AVEN procedirà al pagament de l’ajuda una vegada entregada la documentació indicada en l’article 10 per part de la comunitat de regants a través de l’empresa col·laboradora i amb la verificació prèvia d’esta.

Article 14. Publicitat. Obligacions

Tant l’empresa col·laboradora com la comunitat de regants hauran de:

– Publicitar que l’ajuda obtinguda està concedida a càrrec dels pres-supostos del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Ener-gètica a Espanya 2008-2012, exercici 2010, que gestiona l’Agència Valenciana de l’Energia a la Comunitat Valenciana.

– Incloure el logotip de l’AVEN i de l’IDAE en qualsevol document relacionat amb el projecte o activitat subvencionada. La inclusió dels logotips es realitzarà en qualsevol format en què estiga suportada la documentació del projecte, açò és, paper, DVD, CD, pantalla informà-tica, etc. Així mateix, estos logotips s’inseriran en el material divulgatiu relacionat amb la difusió del projecte.

Article 15. Resolució d’incidències

1. És competència del director de l’Agència Valenciana de l’Ener-gia, la resolució de les incidències que es produïsquen amb anterioritat o posterioritat a la concessió, i en especial els supòsits de:

– Canvis de titularitat.

– Pròrrogues per a l’execució del projecte i per al compliment de les condicions particulars de la concessió amb caràcter excepcional.

– Modificacions justificades pel beneficiari del projecte inicial, entre altres, canvis en la denominació del projecte o de les característi-ques tècnicaracterísti-ques d’este.

– Pròrrogues del termini per a l’aportació de documents acreditatius de l’execució del projecte o d’altres documents exigits als beneficiaris, als efectes de liquidació de l’ajuda.

2. El director de l’AVEN serà l’encarregat de resoldre els expedients de desistiment, minoració i revocació.

3. En qualsevol moment de la vigència de l’expedient, el benefi-ciari haurà d’actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació i comunicar, altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

Article 16. Control de les accions

1. Tant l’Agència Valenciana de l’Energia com l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia, pels seus propis mitjans o a través d’òrgan o entitat que designen, podran en tot moment efectuar totes les actuacions de verificació, comprovació i inspecció del projecte o instal·lació objecte d’ajuda que consideren necessàries. La impossibi-litat d’efectuar les dites accions, per causes imputables al beneficiari, podrà donar lloc a la revocació de l’ajuda concedida i, si és el cas, al reintegrament de les quantitats percebudes.

2. El beneficiari està obligat a sotmetre’s a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Generalitat.

Article 17. Minoració i resolució de les ajudes

1. L’alteració d’algunes de les característiques del projecte la sub-venció del qual haja sigut aprovada, l’incompliment de condicions i

h) Seguir la metodología y el procedimiento que indica esta reso-lución.

i) Facilitar el acceso a las instalaciones a la empresa colaboradora que realice el estudio en la comunidad de regantes y aportar los datos energéticos solicitados para la realización del mismo.

j) En cuanto a la parte subvencionada del servicio contratado, debe-rá entregar el Cheque Ahorra Energía a la empresa colaboradora como medio de pago de hasta el 75% de la factura emitida.

k) En cuanto a la parte no subvencionada del servicio, deberá pagar el valor restante y la totalidad del IVA correspondiente a la factura, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo dentro del plazo de justificación de la subvención. No se admitirán los pagos realizados en efectivo o por caja.

Artículo 13. Pago de las ayudas

La AVEN procederá al pago de la ayuda una vez entregada la documentación indicada en el artículo 10 por parte de la comunidad de regantes a través de la empresa colaboradora y previa verificación de la misma.

Artículo 14. Publicidad. Obligaciones

Tanto la empresa colaboradora como la comunidad de regantes deberán:

– Publicitar que la ayuda obtenida está concedida con cargo a los presupuestos del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2008-2012, ejercicio 2010, que gestiona la Agen-cia ValenAgen-ciana de la Energía en la Comunitat ValenAgen-ciana.

– Incluir el logotipo de la AVEN y del IDAE en cualquier documen-to relacionado con el proyecdocumen-to o actividad subvencionada. La inclusión de los logotipos se realizará en cualquier formato en que esté soporta-da la documentación del proyecto, esto es, papel, DVD, CD, pantalla informática, etc. Asimismo, estos logotipos se insertarán en el material divulgativo relacionado con la difusión del proyecto.

Artículo 15. Resolución de incidencias

1. Es competencia del director de la Agencia Valenciana de la Ener-gía, la resolución de las incidencias que se produzcan con anterioridad o posterioridad a la concesión, y en especial los supuestos de:

– Cambios de titularidad.

– Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión con carácter excepcio-nal.

– Modificaciones justificadas por el beneficiario del proyecto ini-cial, entre ellas, cambios en la denominación del proyecto o de las características técnicas del mismo.

– Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditati-vos de la ejecución del proyecto o de otros documentos exigidos a los beneficiarios, a los efectos de liquidación de la ayuda.

2. El director de la AVEN será el encargado de resolver los expe-dientes de desistimiento, minoración y revocación.

3. En cualquier momento de la vigencia del expediente, el beneficia-rio deberá actualizar la documentación presentada que hubiese sufrido alguna modificación y comunicar, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado con posterioridad a la fecha de presenta-ción de la solicitud.

Artículo 16. Control de las acciones

1. Tanto la Agencia Valenciana de la Energía como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, por sus propios medios o a tra-vés de órgano o entidad que designen, podrán en todo momento efec-tuar cuantas actuaciones de verificación, comprobación e inspección del proyecto o instalación objeto de ayuda consideren necesarias. La imposibilidad de efectuar dichas acciones, por causas imputables al beneficiario, podrá dar lugar a la revocación de la ayuda concedida y, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas.

2. El beneficiario está obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Generalitat Artículo 17. Minoración y resolución de las ayudas

1. La alteración de algunas de las características del proyecto cuya subvención haya sido aprobada, el incumplimiento de condiciones y

(7)

plazos establecidos en la resolución, la ejecución parcial de la inver-sión, la insuficiente justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas o privadas, que en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.

2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requi-sitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorga-miento de la subvención, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la realización del proyecto, podrá dar lugar a la revocación de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento de pago de la misma en base a lo dispuesto en el título II de Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Artículo 18. Infracciones y sanciones

El incumplimiento, por parte de los beneficiarios, de los requisi-tos que establece esta resolución y la normativa reguladora se some-terá al régimen de infracciones y sanciones fijado en el título IV de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones (BOE 18.11.2003).

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Se faculta al director de la Agencia Valenciana de la Energía para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo, eficacia y ejecución de la presente resolución.

La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 30 de diciembre de 2010.– El presidente de la Agencia Valenciana de la Energía: Mario Flores Lanuza.

terminis establits en la resolució, l’execució parcial de la inversió, la insuficient justificació de les despeses efectivament realitzades i la con-cessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d’altres ajudes públiques o privades, que en el seu conjunt excedisquen dels límits esta-blits, podrà donar lloc a la minoració de la subvenció concedida.

2. L’incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, de les condicions i la resta de circumstàncies que van donar lloc a l’atorgament de la subvenció, la variació de la finalitat de l’actuació o la falta de jus-tificació de la realització del projecte, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció i l’obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des del moment de pagament d’esta basant-se en el que disposa el títol II de la Llei 38/2003, General de Subvencions. Article 18. Infraccions i sancions

L’incompliment, per part dels beneficiaris, dels requisits que esta-blix esta resolució i la normativa reguladora se sotmetrà al règim d’in-fraccions i sancions fixat en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 18.11.2003).

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Es faculta el director de l’Agència Valenciana de l’Energia per a dictar les resolucions necessàries per al desenvolupament, l’eficàcia i l’execució d’esta resolució.

Esta resolució entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 30 de desembre de 2010.– El president de l’Agència Valenciana de l’Energia: Mario Flores Lanuza.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :