Els cicles formatius: preguntes i respostes

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Curs 2003 - 2004

Els cicles formatius: preguntes i respostes

1. Què és la Formació Professional?

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a

l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació

necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a

més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La Formació Professional específica s’ordena en cicles formatius que donen la

qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

2. Com s’organitzen els cicles formatius?

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en

crèdits de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A

més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la

integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

El crèdit de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i

avaluable, i es realitza en empreses o entitats mitjançant els convenis que el

Departament d’Ensenyament ha establert amb aquestes.

3. Quins tipus de cicles formatius existeixen?

Existeixen cicles formatius de grau mitjà, CFGM (una vegada superada l’ESO) i

cicles formatius de grau superior, CFGS (una vegada superat el batxillerat).

4. Quina durada tenen els cicles formatius?

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en

un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball.

En total oscil·la entre 1.300-1.400 hores ( un curs acadèmic ) i 1.700-2.000 hores

( dos cursos ).

5. On s’imparteixen?

En centres públics (IES, Escoles Municipals, IFP, Escoles Tècnico-Professionals, etc.)

i privats. A finals del curs anterior hi ha la pre-inscripció.

Per conèixer l’oferta de cicles formatius dels centres de Badalona o de qualsevol altra

localitat pots consultar la Guia de centres que trobaràs a l’arxiu de materials

d’orientació de l’institut ( demana-la al teu tutor/a ). També pots saber quins cicles

formatius s’imparteixen en cada centre visitant la web del Departament d’Ensenyament

( www.gencat.net/ense ).

A l’IES Badalona VII actualment s’imparteix el CFGM de Gestió administrativa i els

CFGS d’ Administració i finances i Desenvolupament d’aplicacions informàtiques.

(2)

6. Com es pot accedir als cicles formatius?

Accés als CFGM:

• Graduat en Educació Secundària, tècnic auxiliar (FP-1) o superació íntegra

dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent.

• Prova d’accés : alumnes amb 17 anys d’edat, que acreditin haver cursat amb

aprofitament un programa de garantia social i amb experiència laboral.

Accés als CFGS:

• Batxillerat (LOGSE), Batxillerat experimental, COU, Títol d’FP-2 o equivalent.

• Prova d’accés:

o

Alumnes amb 18 anys d’edat i el títol de tècnic ( CFGM ) de la mateixa

família professional.

o

Persones que tinguin més de 20 anys i, a més, acreditin un mínim

d’experiència laboral.

o

Les persones que han superat totalment les proves d’accés a la

Universitat per a majors de 25 anys poden quedar totalment o

parcialment exemptes de la prova d’accés.

7. Quins títols s’obtenen i què es pot fer després de superat un

cicle formatiu?

En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, obtindran el títol de Tècnic ( CFGM ) o de Tècnic Superior ( CFGS ).

Després dels cicles formatius, hi ha diverses opcions:

CFGM

• Incorporació al món laboral

• Cicles Formatius de Grau Superior ( amb prova d’accés ).

• Batxillerat ( amb exempció de determinades matèries ).

CFGS

• Incorporació al món laboral

• Estudis universitaris ( accés directe segons el cicle cursat )

8. Quines són les diferents famílies professionals?

Actualment els cicles formatius s’agrupen en més de 20 famílies professionals

( veure annex )

9. Què puc fer si necessito més informació?

- Demanar-la al teu tutor/a.

- Consultar la la guia Estudiar a Catalunya i la Guia informativa de FP específica

que trobaràs a l’arxiu de materials d’orientació del centre.

- Buscar-la a la web

www.xtec.es/fp

(3)

ANNEX

Cicles formatius per famílies professionals

(GM): cicle formatiu de grau mitjà.

(GS): cicle formatiu de grau superior.

Activitats agràries

> Tècnic en Explotacions agràries extensives (GM)

> Tècnic en Explotacions agrícoles intensives (GM)

> Tècnic en Explotacions ramaderes (GM) > Tècnic en Jardineria (GM)

> Tècnic en Treballs forestals i de conservació del medi natural (GM)

> Tècnic superior en Gestió i Organització d’empreses agropecuàries (GS)

> Tècnic superior en Gestió i Organització dels recursos naturals i paisatgístics (GS)

Activitats físiques i esportives

> Tècnic en Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (GM)

> Tècnic superior en Animació d’activitats físiques i esportives (GS)

Activitats maritimopesqueres

> Tècnic en Busseig a profunditat mitjana (GM)

> Tècnic en Operació, Control i Manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell (GM) > Tècnic en Operacions de cultiu aqüícola (GM)

> Tècnic en Pesca i Transport marítim (GM)

> Tècnic superior en Navegació, Pesca i Transport marítim (GS)

> Tècnic superior en Producció aqüícola (GS) > Tècnic superior en Supervisió i Control de màquines i instal·lacions del vaixell (GS)

Administració

> Tècnic en Gestió administrativa (GM) > Tècnic superior en Administració i Finances (GS)

(4)

Arts Gràfiques

> Tècnic en Enquadernació i Manipulació de paper i cartró (GM)

> Tècnic en Impressió en arts gràfiques (GM) > Tècnic en Preimpressió en arts gràfiques (GM)

> Tècnic superior en Disseny i Producció editorial (GS)

> Tècnic superior en Producció en indústries d’arts gràfiques (GS)

Comerç i Màrqueting

> Tècnic en Comerç (GM) > Tècnic superior en Comerç internacional (GS)

> Tècnic superior en Gestió comercial i Màrqueting (GS)

> Tècnic superior en Gestió del transport (GS)

> Tècnic superior en Serveis al consumidor (GS)

Comunicació, Imatge i So

> Tècnic en Laboratori d’imatge (GM) > Tècnic superior en Imatge (GS) > Tècnic superior en Realització d’audiovisuals i espectacles (GS) > Tècnic superior en Producció

d’audiovisuals, ràdio i espectacles (GS) > Tècnic superior en So (GS)

Edificació i Obra civil

> Tècnic en Acabats de construcció (GM) > Tècnic en Obres de formigó (GM) > Tècnic en Obres de la construcció (GM) > Tècnic en Operacions i Manteniment de maquinària de construcció (GM)

> Tècnic superior en Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (GS)

> Tècnic superior en Desenvolupament i Aplicació de projectes de construcció (GS)

> Tècnic superior en Realització i Plans d’obres (GS)

(5)

Electricitat i Electrònica

> Tècnic en Equips electrònics de consum (GM)

> Tècnic en Equips i Instal·lacions electrotècniques (GM)

> Tècnic superior en Desenvolupament de productes electrònics (GS)

> Tècnic superior en Instal·lacions electrotècniques (GS)

> Tècnic superior en Sistemes de regulació i control automàtics (GS)

> Tècnic superior en Sistemes de telecomunicació i informàtics (GS)

Fabricació mecànica

> Tècnic en Fosa (GM)

> Tècnic en Mecanització (GM)

> Tècnic en Soldadura i Caldereria (GM) > Tècnic en Tractaments superficials i tèrmics (GM)

> Tècnic superior en Construccions metàl·liques (GS)

> Tècnic superior en Desenvolupament de projectes mecànics (GS)

> Tècnic superior en Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia (GS)

> Tècnic superior en Producció per mecanització (GS)

Fusta i Moble

> Tècnic en Fabricació a mida i Instal·lació de fusteria i moble (GM)

> Tècnic en Fabricació industrial de fusteria i moble (GM)

> Tècnic en Transformació de fusta i suro (GM)

> Tècnic superior en Desenvolupament de productes en fusteria i moble (GS)

> Tècnic superior en Producció de fusta i moble (GS)

Hoteleria i Turisme

> Tècnic en Cuina (GM)

> Tècnic en Pastisseria i Forneria (GM) > Tècnic en Serveis de restaurant i bar (GM)

> Tècnic superior en Agències de viatges (GS)

> Tècnic superior en Allotjament (GS) > Tècnic superior en Animació turística (GS) > Tècnic superior en Informació i

Comercialització turístiques (GS) > Tècnic superior en Restauració (GS)

(6)

Imatge personal

> Tècnic en Caracterització (GM) > Tècnic en Estètica personal decorativa (GM)

> Tècnic en Perruqueria (GM)

> Tècnic superior en Assessoria d’imatge personal (GS)

> Tècnic superior en Estètica (GS)

Indústries alimentàries

> Tècnic en Conservació vegetal, càrnia i de peix (GM)

> Tècnic en Elaboració d’olis i sucs (GM) > Tècnic en Elaboració de productes làctics (GM)

> Tècnic en Elaboració de vins i altres begudes (GM)

> Tècnic en Escorxador i Carnisseria-Xarcuteria (GM)

> Tècnic en Molineria i Indústries cerealistes (GM)

> Tècnic en Planificació i Rebosteria (GM)

> Tècnic superior en Indústria alimentària (GS)

Informàtica

> Tècnic en operacions d’explotació de les tecnologies de la informació i la comunicació ( GM en fase experimental )

> Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics (GS)

> Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (GS)

Manteniment de vehicles autopropulsats

> Tècnic en Carrosseria (GM)

> Tècnic en Electromecànica de vehicles

> Tècnic superior en Automoció (GS) > Tècnic superior en Manteniment

(7)

Manteniment i Serveis a la producció

> Tècnic en Instal·lació i Manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies (GM)

> Tècnic en Manteniment ferroviari (GM) > Tècnic en Muntatge i Manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (GM)

> Tècnic superior en Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (GS) > Tècnic superior en Manteniment d’equips industrials (GS)

> Tècnic superior en Manteniment i Muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés (GS)

Química

> Tècnic en Laboratori (GM)

> Tècnic en Operacions de fabricació de productes farmacèutics (GM)

> Tècnic en Operacions de procés de pasta i paper (GM)

> Tècnic en Operacions de procés en planta química (GM)

> Tècnic en Operacions de transformació de plàstics i cautxú (GM)

> Tècnic superior en Anàlisi i Control (GS) > Tècnic superior en Fabricació de productes farmacèutics i afins (GS)

> Tècnic superior en Indústries de procés de pasta i paper (GS)

> Tècnic superior en Indústries de procés químic (GS)

> Tècnic superior en Plàstics i Cautxú (GS) > Tècnic superior en Química ambiental (GS)

Sanitat

> Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria (GM) > Tècnic en Farmàcia (GM)

> Tècnic superior en Anatomia patològica i Citologia (GS)

> Tècnic superior en Audiopròtesis (GS) > Tècnic superior en Dietètica (GS)

> Tècnic superior en Documentació sanitària (GS)

> Tècnic superior en Higiene bucodental (GS) > Tècnic superior en Imatge per al diagnòstic (GS)

> Tècnic superior en Laboratori de diagnòstic clínic (GS)

> Tècnic superior en Òptica i Protèsica ocular (GS)

> Tècnic superior en Ortesis i Pròtesis (GS) > Tècnic superior en Pròtesis dentals (GS) > Tècnic superior en Radioteràpia (GS) > Tècnic superior en Salut ambiental (GS)

(8)

Serveis socioculturals i a la comunitat

> Tècnic superior en Animació

sociocultural(GS)

> Tècnic superior en Educació infantil (GS) > Tècnic superior en Integració social (GS) > Tècnic superior en Interpretació del llenguatge de signes (GS)

Tèxtil, Confecció i Pell

> Tècnic en Calçat i Marroquineria (GM) > Tècnic en Confecció (GM)

> Tècnic en Operacions d’ennobliment tèxtil (GM)

> Tècnic en Producció de filatura i teixidura de calada (GM)

> Tècnic en Producció de teixits de punt (GM)

> Tècnic superior en Adobs (GS) > Tècnic superior en Patronatge (GS) > Tècnic superior en Processos de confecció industrial (GS)

> Tècnic superior en Processos d’ennobliment tèxtil (GS)

> Tècnic superior en Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada (GS)

> Tècnic superior en Processos tèxtils de teixidura de punt (GS)

Vidre i Ceràmica

> Tècnic en Operacions de fabricació de productes ceràmics (GM)

> Tècnic en Operacions de fabricació de vidre i transformats (GM)

> Tècnic superior en Desenvolupament i Fabricació de productes ceràmics (GS) > Tècnic superior en Fabricació i

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :