Departament d Educació. Generalitat de Catalunya

231  Download (0)

Full text

(1)

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

U B IC A C DOC U ME NTS CONS ULT O R A U

TOR DEL PROJECTE

EXEM P L A R NÚM .

1

T O L DEL PROJECTE TI P U S D’ES TUDI

PROJECTE EXECUTIU

OBRES D’INFR

A

E

STRUCT

URES D’EDIFICIS PREF

A

B

R

IC

A

TS 20

08

A

L

A

DELEG

A

CIÓ

T

ERRITORI

A

L

DE

GIRON

A

C. DE L’OLIV

ER

A

EMPURI

A

B

R

A

V

A

(CA

S

TELÓ

D’EMPÚRIES)

VI L A NO V A A R Q U IT E C T E S S C P J O S EP VI L A NO V A B R U G U É S E . A N TONI VI L A NOV A B R U G U É S AR Q U IT E C T E S DOCU M E NT N Ú M . 1 : M E M Ò RI A I A N N E XES, DOC U M ENT N Ú M . 2: PLÀN OLS, DOCU M E NT N Ú M . 3 : PLEC D E PR EESCRIPCI O N S T È C N IQ UES, DOCU M E NT N Ú M . 4 : PR ESSU POST. CE NTRE

CEIP C

A

L

A

N

DRIERES-

nou-DE C

A

STELL

Ó

D’EMPURIES

(2)

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- ANNEX 1

FOTOGRAFIES

- ANNEX 2

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

- ANNEX 3

CÀLCUL DE RESIDUS

- ANNEX 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

- ANNEX 5

CONTROL DE QUALITAT

- ANNEX 6

NORMATIVA VIGENT

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

- 1

SITUACIÓ

- 2

EMPLAÇAMENT

- 3

PROPOSTA

- 4

DISTRIBUCIÓ MÒDULS

- 5

FONAMENTACIÓ MÒDULS

- 6

DETALLS. RAMPA I BARANA

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

- AMIDAMENTS

- QUADRE DE PREUS NÚM.1

- QUADRE DE PREUS NÚM. 2

- PRESSUPOST

- RESUM DE PRESSUPOST

(3)
(4)

C. DE LA OLIVERA ( SOLAR D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS) EMPURIABRAVA .

CASTELLÓ D’EMPÚRIES (ALT EMPORDÀ).

PROMOTOR:

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

OBJECTE DEL PROJECTE:

L’objecte del projecte és la construcció de les infrastructures necessàries per a la implantació de

tres mòduls prefabricats tipus C120-B1, C120-B2 i C150-S8.

ESTAT ACTUAL:

Actualment la parcel·la on s’ubicaran els mòduls està lliures d’edificacions i no presenta cap

desnivell important.s’aprofitaran les tanques actual.

SOLUCIÓ ADOPTADA:

El nous mòduls prefabricats s’ubicaran amb accés des de el carrer de L’Olivera, seguint un eix

central d’accés i col·locant-se ambdós costats.

L’accés a aquesta pas central es farà a peu pla, mentre que les segones sortides dels mòduls es

faran per la part posterior a través d’escales.

En el present projecte es contemplen les canalitzacions necessàries per a les instal·lacions

d’aigua, electricitat i sanejament; així com el nou desenvolupament en planta dels mòduls i de la

zona d’accés.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Les obres referides en el present expedient comportaran l’enderroc parcial del mur perimetral que

envolta el recinte, l’enderroc parcial del paviment de formigó de la pista i la poda de les branques

d’un arbre pròxim a la zona on es col·locarà el mòdul.

La superfície construïda dels mòduls és de 2 de 120m² i 1 de 150 m².

Segons dades de l’empresa que ha de subministrar els mòduls prefabricats, aquests tenen les

següents característiques:

D i m e n s i o n s

S u p e r f í c i e

p e s

M ò d u l e x t r e m

1 0 , 9 2 x 2 , 7 6 m

3 0 , 1 4 m

8 0 k N

M ò d u l i n t e r m i g

1 0 , 9 2 x 2 , 7 m

2 9 , 4 8 m

7 0 k N

D’acord amb aquestes dades, per aplicació de les sobrecàrregues prescrites en el CTE, la tensió

que es transmet a la fonamentació és la següent:

C à r r e g a

S o b r e c à r r e g u e s

t e n s i ó

M ò d u l e x t r e m

2 , 6 5 k N / m 2

5 k N / m 2

7 , 6 5

k N / m 2

M ò d u l i n t e r m i g

2 , 3 7 k N / m 2

5 k N / m 2

7 , 3 7

(5)

L’electricitat es farà soterrada i d’acord amb les normes de baixa tensió. La potència a contractar

és de 45kw, suficient per la instal·lació interior que portarà els nous mòduls. Es deixarà legalitzada

i en funcionament.

El sanejament es realitzarà amb tubs de PVC i es connectarà a la xarxa existent a l’exterior, tal

com s’indica als plànols.

La fontaneria es realitzarà amb tubs de coure i es connectarà a la canalització existent segons

plànols.

El mòdul tindrà una connexió de telefonia, de veu i de dades, a més de la col·locació d’un extintor,

tal com s’indica als plànols.

La rampa d’accés tindrà un pendent màxim d’un 6% i s’hi col·locarà una barana de protecció

d’acer de 120cm d’alçada.

Es elements no descrits en aquesta memòria bàsica estan reflectits en els plànols i amidaments

corresponents.

PLA DE TREBALL

Es considera que les obres es poden realitzar en un termini màxim de: 1 mes

COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

El projecte contempla la fonamentació i banquetes necessàries per a la instal·lació de tres mòduls

prefabricats formats per aules, serveis, despatxos, catering i menjador, així com l’acondicionament

de la zona d’accés i els treballs necessaris per a la connexió de baixa tensió.

El projecte compleix les especificacions dels Documents bàsics de seguretat estructural i seguretat

d’utilització.

Els paviments exteriors seran de formigó amb acabat remolinat mecànic.

CONCLUSIONS

El projecte contempla una obra completa, capaç de prestar servei en el sentit exigit per la llei i

reglament de Contractes de les Administracions Públiques.

El projecte s’ha redactat disposant de la informació precisa de les preexistències i les solucions

aplicades s’hi adapten.

El projecte compleix la normativa de caràcter urbanístic corresponent al solar i l’autor del projecte

ha obtingut la informació precisa i ha realitzat les consultes necessàries perquè el projecte pugui

obtenir en el seu moment la corresponent llicència municipal d’obres.

El projecte compleix i incorpora totes les disposicions pertinents de la normativa bàsica vigent i en

general totes les disposicions d’obligat compliment, especialment aquelles relacionades amb

aspectes de seguretat. S’adjunta la relació d’aquesta normativa.

Amb tot l’exposat al present document, així com en els que segueixen a continuació, es considera

que s’ha complert l’objectiu del projecte. Segons el parer dels signataris està redactat

(6)

RAM 2008

Josep Vilanova Brugués

E. Antoni Vilanova Brugués

(7)
(8)

1- DADES DE L'OBRA

2- DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

3- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES

(9)

1.2 Emplaçament:

C. De l’Olivera ( solar d’Equipaments Municipals) Empuriabrava.

Castelló d’Empúries (Alt Empordà)

1.3 Superfície

d’intervenció:

553,70 m2

1.4 Promotor:

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació

1.5 Arquitecte/s autor/s del projecte d'execució:

Josep Vilanova Brugués

E. Antoni Vilanova Brugués

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:

Josep Vilanova Brugués

E. Antoni Vilanova Brugués

2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

2.1 Topografia:

Desnivell de 40cm

2.2 Característiques del terreny:

Compacte

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:

Edificis existents principalment habitatge

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:

Existents i que donen servei als habitatges existents

2.5 Ubicació de vials, amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres:

L’amplada del vial és de 8 m i l’amplada de la vorera és de 10 m

(10)

3.1 INTRODUCCIÓ

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

3.5 PRIMERS

AUXILIS

3.6 NORMATIVA

APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les

previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els

previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha

d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.

En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta

Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i

sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les

mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

(11)

de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits

en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de

noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b)

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o

circulació

c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d)

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les

Instal lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e)

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g)

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que

es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,

d'acord amb els següents principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció

e) dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció,

per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la

influència dels factors ambientals en el treball

(12)

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i

específic

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en

compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,

que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més

segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells

es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,

talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient

pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació

veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs

posterior (reparació, manteniment...).

3.3.1

MITJANS I MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la càrrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

(13)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.3

ENDERROCS

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Acumulació i baixada de runes

3.3.4 ESTRUCTURA

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides

d'encofrats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

(14)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions

3.3.6 COBERTA

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,

gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques)

3.3.7 REVESTIMENTS I ACABATS

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Projecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

(15)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Sobresforços per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

3.3.9 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS

ESPECIASL annex II del RD 1627/97

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat

desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels

treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments

de terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les

eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons

la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles

treballs posteriors (reparació, manteniment...).

(16)

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de

càrrega i descàrrega

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions

aïllants

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció,

frenada, blocatge, etc.

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels

elements (subsòl, edificacions veïnes)

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció

de rases

- Utilització

de

paviments antilliscants.

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de

partícules

- Utilització de calçat de seguretat

- Utilització

de

casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de

seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament

sorollosos

-

Utilització

de

mandils

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

(17)

relació amb els vials exteriors

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de

càrrega i descàrrega

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels

elements (subsòl, edificacions veïnes)

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS

AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa

vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben

visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,

ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 NORMATIVA APLICABLE Veure annex

RAM 2008

Josep Vilanova Brugués E. Antoni Vilanova Brugués

(18)

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

- Directiva

92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de

construcción temporales o móviles

- RD

1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes

d'edificació i obres públiques

- Ley

31/1995

de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

-

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención

-

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

-

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a

escales de mà.

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.

09/03/1971)

-

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen

pantallas de visualización

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes

biológicos durante el trabajo

(19)

-

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los

equipos de trabajo

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.

09/03/1971)

-

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción

Modificacions:

O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

-

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

-

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;

09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica

Correció d'errades:

BOE: 17/10/70

-

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de

Seguridad e Higiene

Correcció d'errades:

BOE: 31/10/86

-

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su

cumplimiento y tramitación

-

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

-

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificació:

O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

-

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras

(20)

-

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el

trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcció d'errades:

BOE: 06/04/71

Modificació: BOE:

02/11/89

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

-

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de

protección personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos

mecánicos

Modificació: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras

Modificació: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de

vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Modificació: BOE: 29/10/75

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de

vias respiratorias: filtros mecánicos

Modificació: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de

vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificació: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de

vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco

Modificació: BOE: 01/11/75

(21)

ENDERROCS (APARENTS) VOLUM = 4,65 m3

ELS RESIDUS ES DIPOSITARAN A ABOCADOR AUTORITZAT.

RAM 2008

Josep Vilanova Brugués E. Antoni Vilanova Brugués

Arquitecte

Arquitecte

(22)

A

MÀ D'OBRA

A0

MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01

MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A012

OFICIALS

Oficial 1a paleta

H

A0122000

21,00000

Oficial 1a ferrallista

H

A0124000

21,00000

Oficial 1a soldador

H

A0125000

21,35000

Oficial 1a col.locador

H

A0127000

21,00000

Oficial 1a pintor

H

A012D000

21,00000

Oficial 1a manyà

H

A012F000

21,33000

Oficial 1a electricista

H

A012H000

21,70000

Oficial 1a lampista

h

A012J000

21,70000

Oficial 1a muntador

H

A012M000

21,70000

Oficial 1a d'obra pública

H

A012N000

21,00000

A01

MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A013

AJUDANTS

Ajudant ferrallista

H

A0134000

18,65000

Ajudant soldador

H

A0135000

18,72000

Ajudant col.locador

H

A0137000

18,65000

Ajudant pintor

H

A013D000

18,65000

Ajudant manyà

H

A013F000

18,72000

Ajudant electricista

H

A013H000

18,62000

Ajudant lampista

h

A013J000

18,62000

Ajudant muntador

H

A013M000

18,65000

A01

MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A014

MANOBRES

Manobre

H

A0140000

17,56000

A01

MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A015

MANOBRES ESPECIALISTES

Manobre especialista

H

(23)
(24)

C

MAQUINÀRIA

C1

MAQUINÀRIA

C11

MAQUINÀRIA TRENCADORA

C110

MAQUINÀRIA TRENCADORA

Compressor amb dos martells pneumàtics

h

C1101200

15,39000

C13

MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES

C131

CARREGADORES EXCAVADORES

Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW

h

C1311110

42,87000

Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana

H

C1311120

44,83000

Retroexcavadora petita

H

C1315010

39,92000

Retroexcavadora mitjana

H

C1315020

57,03000

C13

MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES

C133

ANIVELLADORES I COMPACTADORES

Motoanivelladora, de mida petita

H

C1331100

48,95000

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

H

C1335080

47,41000

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

H

C13350C0

62,23000

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

H

C133A0J0

8,17000

C15

MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

C150

MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ

Camió per a transport de 7 t

H

C1501700

30,35000

Camió cisterna de 8 m3

H

C1502E00

40,03000

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

H

C1505120

23,00000

C17

MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS

C170

MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS

Formigonera de 165 l

H

C1705600

1,62000

C2

EINES

C20

EINES

C200

EINES

Remolinador mecànic

H

C2003000

4,85000

Regle vibratori

H

C2005000

4,47000

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

H

(25)

7,05000

(26)

B

MATERIALS

B0

MATERIALS BÀSICS

B01

LÍQUIDS

B011

NEUTRES

Aigua

M3

B0111000

0,97000

B03

GRANULATS

B031

SORRES

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

T

B0311010

16,36000

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

T

B0312020

18,40000

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

t

B0312500

18,00000

B03

GRANULATS

B032

SAULONS

Sauló sense garbellar

m3

B0321000

15,85000

B03

GRANULATS

B033

GRAVES

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm,

per a formigons

T

B0331Q10

14,12000

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

t

B0332300

16,67000

B03

GRANULATS

B037

TOT-U

Tot-u artificial

M3

B0372000

19,13000

B05

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051

CIMENTS

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs

t

B0512401

87,98000

Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs

T

B0514301

76,19000

B05

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053

CALÇS

Calç aèria CL 90 per a construcció

KG

B0532310

0,09000

B05

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B05B

CIMENTS NATURALS

Ciment ràpid CNR4 en sacs

kg

B05B1001

0,09000

B06

FORMIGONS DE COMPRA

(27)

del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe

d'exposició I

B06

FORMIGONS DE COMPRA

B065

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe

d'exposició IIa

M3

B0652050

61,83000

Formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per

a classe d'exposició IIIa+E

M3

B0654680

73,54000

B07

MORTERS DE COMPRA

B071

MORTERS AMB ADDITIUS

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs,

segons norma UNE-EN 998-2

t

B0710180

44,96000

B0A

FERRETERIA

B0A1

FILFERROS

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

KG

B0A14200

0,98000

B0A

FERRETERIA

B0A3

CLAUS

Clau acer

kg

B0A31000

1,11000

B0A

FERRETERIA

B0A6

TACS I VISOS

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

u

B0A61600

0,17000

B0B

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2

ACER EN BARRES CORRUGADES

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

B0B2A000

0,70000

B0B

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3

MALLES ELECTROSOLDADES

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm,

D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36 092

M2

B0B34133

1,70000

B0D

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7

TAULERS

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

m2

B0D71120

2,42000

B0D

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DF

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125

cm, per a 150 usos

u

(28)

B0E

MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2

BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a

revestir

U

B0E244L1

1,22000

Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm de cara

vista, gris

u

B0E244L6

1,45000

B0F

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1

MAONS CERÀMICS

Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir

u

B0F1D2A1

0,22000

B2

MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

B2R

GESTIÓ DE RESIDUS

B2RA

DISPOSICIÓ DE RESIDUS

Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts

amb una densitat superior a 1,45 t/m3

m3

B2RA2460

4,50000

B4

MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44

MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z

PLANXES I PERFILS D'ACER

Acer A/42-B (S 275 JR), per a reforç d'elements d'encastament,

recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,

quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant

kg

B44Z5A2A

1,19000

B6

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A

MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS

B6A1

REIXATS METÀL.LICS

Porta de dues fulles de mides 2,2x2 m, d'acer galvanitzat, amb

bastidor de tub de 80x50 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i

D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm,

passador, pany i pom

u

B6A1CE11

587,50000

B6A

MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS

B6AZ

MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS

Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària 2,4 m

u

B6AZ1134

24,90000

B8

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89

MATERIALS PER A PINTURES

B89Z

PINTURES, PASTES I ESMALTS

Esmalt sintètic

kg

B89ZB000

9,45000

B8Z

MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

Imprimació antioxidant

kg

B8ZAA000

8,30000

BB

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1

BARANES

(29)

mm, muntants cada 100 cm de 60x60 mm i brèndoles de diàmetre

12 mm cada 10 cm, de 120 cm d'alçària,

BD

MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1

TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

BD13

TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

m

BD13129B

1,11000

Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

m

BD13179B

3,41000

Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 5 m, per a encolar

m

BD131B9B

10,76000

BD7

TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS

BD7F

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS

Tub de PVC de paret massisa per a clavegueró, de D 160 mm, de

PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962 i de llargària 6

m, com a màxim

M

BD7FP9B0

5,75000

BDG

MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGZ

MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

m

BDGZU010

0,11000

BDK

MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de

620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

BDKZ3170

35,70000

BDW

ACCESSORIS GENÈRICS PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

BDW3

ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC

Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

u

BDW3B200

0,71000

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

u

BDW3B700

5,23000

Accessori genèric per a tub de PVC, D 160 mm

U

BDW3B900

13,19000

BDY

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

BDY3

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

u

BDY3B200

0,01000

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

u

BDY3B700

0,08000

Element de muntatge per a tub de PVC, D 160 mm

U

BDY3B900

0,48000

BF

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB

TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

(30)

Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal, de

10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131

M

BFB17400

0,97000

BFW

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWB

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de

diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

U

BFWB1705

5,37000

BFY

ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYB

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de

densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a

pressió

U

BFYB1705

0,03000

BG

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència

a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

BG22TK10

2,11000

BG3

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG31

CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb

aïllament de policlorur de vinil (PVC), coberta de polietilè reticulat

(XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 6 mm2

m

BG31S500

2,76000

BG3

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG38

CONDUCTORS DE COURE NUS

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

M

BG380900

1,24000

BGD

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA

BGD1

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500

mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

U

BGD14210

6,96000

BGY

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY3

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure

nus

u

BGY38000

0,12000

BGY

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a

terra

U

BGYD1000

3,67000

BM

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM3

EXTINTORS D'INCENDIS

(31)

incorporada, pintat

BMD

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT

BMD4

SIRENES

Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura

de la tapa i la separació de la paret

u

BMD43200

99,36000

BMY

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

BMY3

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS

Part proporcional d'elements especials per a extintors

u

(32)

D

ELEMENTS COMPOSTOS

D0

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D06

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060

FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb

ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de

pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

m3

D060P021

Rend.: 1,000

71,24960

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra:

Manobre especialista

1,100

18,17000

/R

19,98700

A0150000

H

x

=

Subtotal...

19,98700

Maquinària:

Formigonera de 165 l

0,600

1,62000

/R

0,97200

C1705600

H

x

=

Subtotal...

0,97200

Materials:

Aigua

0,180

0,97000

0,17460

B0111000

M3

x

=

Sorra de pedrera de pedra calcària per

a formigons

0,650

16,36000

10,63400

B0311010

T

x

=

Grava de pedrera de pedra calcària, de

grandària màxima 20 mm, per a

formigons

21,88600

14,12000

1,550

B0331Q10

T

x

=

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en

sacs

17,59600

87,98000

0,200

B0512401

t

x

=

Subtotal...

50,29060

COST DIRECTE

71,24960

71,24960

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporcio en volum 1:3:6 granulat

calcari de grandaria maxima 20 mm, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

M3

D060Q021

Rend.: 1,000

70,79635

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra:

Manobre especialista

1,100

18,17000

/R

19,98700

A0150000

H

x

=

Subtotal...

19,98700

Maquinària:

Formigonera de 165 l

0,600

1,62000

/R

0,97200

C1705600

H

x

=

Subtotal...

0,97200

Materials:

Aigua

0,180

0,97000

0,17460

B0111000

M3

x

=

Sorra de pedrera de pedra calcària per

a formigons

0,650

16,36000

10,63400

B0311010

T

x

=

Grava de pedrera de pedra calcària, de

grandària màxima 20 mm, per a

formigons

21,88600

14,12000

1,550

B0331Q10

T

x

=

Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs

17,14275

76,19000

0,225

B0514301

T

x

=

Subtotal...

49,83735

(33)

COST DIRECTE

70,79635

70,79635

COST EXECUCIÓ MATERIAL

D07

MORTERS I PASTES

D070

MORTERS SENSE ADDITIUS

Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de ciment, amb

una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de

165 l

M3

D0701821

Rend.: 1,000

76,41820

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra:

Manobre especialista

1,000

18,17000

/R

18,17000

A0150000

H

x

=

Subtotal...

18,17000

Maquinària:

Formigonera de 165 l

0,700

1,62000

/R

1,13400

C1705600

H

x

=

Subtotal...

1,13400

Materials:

Aigua

0,200

0,97000

0,19400

B0111000

M3

x

=

Sorra de pedrera de pedra granítica per

a morters

27,96800

18,40000

1,520

B0312020

T

x

=

Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs

28,95220

76,19000

0,380

B0514301

T

x

=

Subtotal...

57,11420

COST DIRECTE

76,41820

76,41820

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i

sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una

proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165

l

M3

D070A4D1

Rend.: 1,000

99,83700

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra:

Manobre especialista

1,050

18,17000

/R

19,07850

A0150000

H

x

=

Subtotal...

19,07850

Maquinària:

Formigonera de 165 l

0,725

1,62000

/R

1,17450

C1705600

H

x

=

Subtotal...

1,17450

Materials:

Aigua

0,200

0,97000

0,19400

B0111000

M3

x

=

Sorra de pedrera de pedra granítica per

a morters

28,15200

18,40000

1,530

B0312020

T

x

=

Ciment pòrtland amb escòria CEM

II/B-S 32,5, en sacs

15,23800

76,19000

0,200

B0514301

T

x

=

Calç aèria CL 90 per a construcció

400,000

0,09000

36,00000

B0532310

KG

x

=

(34)

COST DIRECTE

99,83700

99,83700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

D0B

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

D0B2

ACER EN BARRES

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B

500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

D0B2A100

Rend.: 1,000

0,94305

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra:

Oficial 1a ferrallista

0,005

21,00000

/R

0,10500

A0124000

H

x

=

Ajudant ferrallista

0,005

18,65000

/R

0,09325

A0134000

H

x

=

Subtotal...

0,19825

Materials:

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,010

0,98000

0,00980

B0A14200

KG

x

=

Acer en barres corrugades B 500 S de

límit elàstic >= 500 N/mm2

0,73500

0,70000

1,050

B0B2A000

kg

x

=

Subtotal...

0,74480

COST DIRECTE

0,94305

0,94305

COST EXECUCIÓ MATERIAL

D0B

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

D0B3

ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a

l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm d: 5 - 5 mm B 500 T 6 x

2.2 m UNE 36 092:1996

M2

D0B34135

Rend.: 1,000

2,02860

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra:

Oficial 1a ferrallista

0,004

21,00000

/R

0,08400

A0124000

H

x

=

Ajudant ferrallista

0,004

18,65000

/R

0,07460

A0134000

H

x

=

Subtotal...

0,15860

Materials:

Malla

electrosoldada

de

barres

corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:5-5

mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36

092

1,87000

1,70000

1,100

B0B34133

M2

x

=

Subtotal...

1,87000

COST DIRECTE

2,02860

2,02860

COST EXECUCIÓ MATERIAL

(35)

E2

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E22

MOVIMENTS DE TERRES

E221

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

mecànica sobre camió

m2

E2211022

Rend.: 1,000

1,80

Unitats

Preu

Parcial

Import

Maquinària:

Pala carregadora sobre pneumàtics, de

mida mitjana

/R

1,56905

44,83000

0,035

C1311120

H

x

=

Subtotal...

1,56905

COST DIRECTE

1,56905

0,23536

15,00%

DESPESES

INDIRECTES

1,80441

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics

i càrrega mecànica sobre camió

m3

E2212422

Rend.: 1,000

2,89

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra:

Manobre

0,010

17,56000

/R

0,17560

A0140000

H

x

=

Subtotal...

0,17560

Maquinària:

Pala carregadora sobre pneumàtics, de

mida mitjana

/R

2,33116

44,83000

0,052

C1311120

H

x

=

Subtotal...

2,33116

Altres:

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,50

%

0,17533

0,00263

A%AUX001

%

S/

=

Subtotal...

0,00263

COST DIRECTE

2,50939

0,37641

15,00%

DESPESES

INDIRECTES

2,88580

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E22

MOVIMENTS DE TERRES

E222

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

Excavació de rases i pous de fins a 2.5 m de fondària, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

M3

E2222422

Rend.: 1,000

6,71

Unitats

Preu

Parcial

Import

Mà d'obra:

Manobre

0,040

17,56000

/R

0,70240

A0140000

H

x

=

Subtotal...

0,70240

Maquinària:

Retroexcavadora mitjana

0,090

57,03000

/R

5,13270

C1315020

H

x

=

Subtotal...

5,13270

Figure

Updating...

References