PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRETE. CAPÍTULO I Disposiciones generales. CAPÍTOL I Disposicions generals

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria de Sanitat

Consellería de Sanidad

DECRET 79/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es

regula el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut. [2015/4790]

DECRETO 79/2015, de 22 de mayo, del Consell, por el que se regula el Consejo de Salud de la Comunitat Valen-ciana y los consejos de salud de los departamentos de salud. [2015/4790]

PREÀMBUL

L’article 43 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la pro-tecció de la salut, establix que competix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les presta-cions i servicis necessaris, i concreta que la llei determinarà els drets i deures respecte d’això.

En l’àmbit autonòmic, l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana assigna a la Generalitat competència exclusiva quant a l’organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana. En particular, l’apartat 5 disposa que la Generalitat, en l’exercici de les competències en matèria de sanitat i Seguretat Social, garantirà la par-ticipació democràtica de tots els interessats, així com dels sindicats de treballadors i associacions empresarials en els termes que la llei esta-blisca.

Atenent el que preveu l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, arreplega entre els seus principis rec-tors la ferma voluntat que hi haja una participació activa de la comuni-tat en el disseny de les polítiques sanitàries, en l’orientació i valoració del Sistema Valencià de Salut i en les actuacions de salut pública. Per este motiu, entre les activitats bàsiques del Sistema Valencià de Salut es troba el foment de la participació social i l’enfortiment del grau de control dels ciutadans sobre la seua pròpia salut.

En este marc, de conformitat amb el capítol VI del títol III de l’es-mentada llei, la Generalitat ha d’ajustar l’exercici de les seues compe-tències en matèria sanitària a criteris de participació democràtica de la ciutadania, a través de la col·laboració dels diferents col·lectius amb interessos en la matèria, com ara les organitzacions sindicals i empresa-rials, les organitzacions de consumidors, usuaris i veïns, els col·legis professionals o les associacions de pacients, de familiars, de persones amb discapacitat i de voluntariat.

En particular, entre els òrgans de participació ciutadana en el sis-tema sanitari valencià, destaquen el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu de participa-ció ciutadana en el Sistema Valencià de Salut, i, en l’àmbit departamen-tal, els consells de salut dels departaments de salut.

Este decret té per objecte regular la composició i el funcionament dels esmentats òrgans, complint el que preveu l’apartat 2 de l’article 20 de la referida Llei 10/2014, de 29 de desembre, el qual preveu que estos aspectes es desplegaran per decret del Consell.

Per això, de conformitat amb allò que establix l’article 18.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 22 de maig de 2015.

DECRETE CAPÍTOL I Disposicions generals Article 1. Objecte

Este decret té per objecte regular la composició i el funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut, òrgans de participació ciutadana en el Sis-tema Valencià de Salut.

Article 2. Règim jurídic

El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut es regixen quant a la seua organització i funcionament per la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la

Genera-PREÁMBULO

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud, estableciendo que compete a los poderes públi-cos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventi-vas y de las prestaciones y servicios necesarios, concretando que la ley determinará los derechos y deberes al respecto.

En el ámbito autonómico, el artículo 54 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana asigna a la Generalitat competencia exclu-siva en cuanto a la organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. En particular, su apartado 5 dispone que la Generalitat, en el ejercicio de las competencias en materia de sanidad y Seguridad Social, garantizará la participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca.

Atendiendo a lo previsto en el Estatuto de Autonomía de la Comuni-tat Valenciana, la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la GeneraliComuni-tat, de Salud de la Comunitat Valenciana recoge entre sus principios rectores la firme voluntad de que exista una participación activa de la comunidad en el diseño de las políticas sanitarias, en la orientación y valoración del Sistema Valenciano de Salud y en las actuaciones de salud pública. Por dicho motivo, entre las actividades básicas del Sistema Valenciano de Salud se encuentra el fomento de la participación social y el fortale-cimiento del grado de control de los ciudadanos sobre su propia salud.

En este marco, de conformidad con el capítulo VI del título III de la citada ley, la Generalitat debe ajustar el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de participación democrática de la ciudada-nía, a través de la colaboración de los diferentes colectivos con intereses en la materia, tales como las organizaciones sindicales y empresariales, las organizaciones de consumidores, usuarios y vecinos, los colegios profesionales o las asociaciones de pacientes, de familiares, de personas con discapacidad y de voluntariado.

En particular, entre los órganos de participación ciudadana en el sis-tema sanitario valenciano, destacan el Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana, órgano superior colegiado de carácter consultivo de parti-cipación ciudadana en el Sistema Valenciano de Salud, y, en el ámbito departamental, los consejos de salud de los departamentos de salud.

El presente decreto tiene por objeto regular la composición y el fun-cionamiento de dichos órganos, dando cumplimiento a lo previsto en el apartado 2 del artículo 20 de la referida Ley10/2014, de 29 de diciembre, el cual prevé que dichos extremos se desarrollarán por decreto del Consell.

Por ello, de conformidad con lo establecido con el artículo 18.f de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, a propuesta del conseller de Sanidad, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 22 de mayo de 2015,

DECRETO CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto

El presente decreto tiene por objeto regular la composición y el funcionamiento del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana y de los consejos de salud de los departamentos de salud, órganos de partici-pación ciudadana en el Sistema Valenciano de Salud.

Artículo 2. Régimen jurídico

El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana y los consejos de salud de los departamentos de salud se rigen en cuanto a su organiza-ción y funcionamiento por la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la

(2)

Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, por lo previsto en el presente decreto, por lo que, en su caso, establezcan sus respectivos reglamentos de funcionamiento interno y, supletoriamente, por lo pre-visto en el capítulo II del título II, de Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO II

Del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana Artículo 3. Del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana

El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana es el órgano supe-rior colegiado de carácter consultivo de participación ciudadana en el Sistema Valenciano de Salud, adscrito a la secretaría autonómica com-petente en materia de sanidad, y ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional.

Artículo 4. Composición

1. El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana está formado por:

a) Nueve miembros en representación de la Generalitat, designa-dos por la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad.

b) Seis miembros en representación de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, a propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

c) Un miembro a propuesta de cada una de las organizaciones sindi-cales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad.

d) Cinco miembros a propuesta de las organizaciones empresariales de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conse-llería competente en materia de sanidad.

e) Cuatro miembros a propuesta de las organizaciones de consumi-dores, usuarios o vecinos que designe la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad.

f) Tres miembros a propuesta de los colegios de profesionales sani-tarios de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad.

g) Un miembro a propuesta de la asociación de pacientes y fami-liares de los mismos que designe la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad de entre las que integran el Comité de Pacientes de la Comunitat Valenciana.

2. La persona titular de la consellería competente en materia de sanidad nombrará y cesará a los miembros del Consejo por un periodo máximo de cuatro años, pudiendo ser designados nuevamente para otros períodos.

3. El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana contará con una Presidencia, una Vicepresidencia primera y una Vicepresidencia segunda y elegirá de entre sus miembros a las personas titulares de las mismas.

4. El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana contará con una Secretaría, correspondiendo a la persona titular de la consellería com-petente en materia de sanidad designar a la persona titular de la misma de entre los miembros que actúen en representación de la Generalitat. Artículo 5. Funciones

1. Son funciones del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana las siguientes:

a) Promover la participación ciudadana en el Sistema Valenciano de Salud.

b) Formular propuestas destinadas a mejorar el Sistema Valenciano de Salud.

c) Trasladar las iniciativas y demandas sanitarias emanadas de los distintos sectores y colectivos sociales.

d) Difundir información de ámbito sanitario de interés para el colec-tivo de entidades representadas en el consejo.

e) Conocer el Plan de Salud de la Comunitat Valenciana y su grado de ejecución.

f) Conocer el presupuesto de la consellería competente en materia de sanidad.

g) Aprobar, en su caso, su reglamento de funcionamiento interno. h) Conocer las propuestas de modificación territorial de los depar-tamentos de salud.

litat, de Salut de la Comunitat Valenciana, pel que preveu este decret, per allò que, si és el cas, establisquen els seus respectius reglaments de funcionament intern i, supletòriament, pel que preveu el capítol II del títol II, de Llei 30/1992, de 26 novembre, de Règim Jurídic de les Admi-nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

CAPÍTOL II

Del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana Article 3. Del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana

El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana és l’òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu de participació ciutadana en el Siste-ma Valencià de Salut, adscrit a la secretaria autonòmica competent en matèria de sanitat, i exercix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.

Article 4. Composició

1. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana està format per: a) Nou membres en representació de la Generalitat, designats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

b) Sis membres en representació dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Pro-víncies.

c) Un membre a proposta de cada una de les organitzacions sindi-cals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat.

d) Cinc membres a proposta de les organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

e) Quatre membres a proposta de les organitzacions de consumi-dors, usuaris o veïns que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

f) Tres membres a proposta dels col·legis de professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conse-lleria competent en matèria de sanitat.

g) Un membre a proposta de l’associació de pacients i familiars de pacients que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat d’entre les que integren el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana.

2. La persona titular de la conselleria competent en matèria de sani-tat nomenarà i cessarà els membres del Consell per un període màxim de quatre anys, i podran ser designats novament per a altres períodes.

3. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana comptarà amb una Presidència, una Vicepresidència primera i una Vicepresidència segona i triarà d’entre els seus membres les persones titulars d’estes.

4. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana comptarà amb una Secretaria, i correspondrà a la persona titular de la conselleria com-petent en matèria de sanitat designar la persona titular d’esta d’entre els membres que actuen en representació de la Generalitat.

Article 5. Funcions

1. Són funcions del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana les següents:

a) Promoure la participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut.

b) Formular propostes destinades a millorar el Sistema Valencià de Salut.

c) Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels distints sectors i col·lectius socials.

d) Difondre informació d’àmbit sanitari d’interés per al col·lectiu d’entitats representades en el consell.

e) Conéixer el Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i el seu grau d’execució.

f) Conéixer el pressupost de la conselleria competent en matèria de sanitat.

g) Aprovar, si és el cas, el seu reglament de funcionament intern. h) Conéixer les propostes de modificació territorial dels departa-ments de salut.

(3)

i) Conocer los acuerdos o convenios que establezca la consellería competente en materia de sanidad con otras entidades o administracio-nes en asuntos sanitarios.

j) Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentaria-mente.

2. El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana, cuando trate temas de especial interés o relevancia para algún departamento de salud en particular, podrá dar cuenta de ello al consejo de salud del depar-tamento correspondiente remitiendo la información y documentación oportunas a través de los órganos competentes de la consellería compe-tente en materia de sanidad.

CAPÍTULO III

De los consejos de salud de los departamentos de salud Artículo 6. De los consejos de salud de los departamentos de salud

1. En cada departamento de salud habrá un consejo de salud como órgano de participación comunitaria para la consulta y seguimiento de la gestión del Sistema Valenciano de Salud en su ámbito territorial, el cual quedará adscrito a la secretaría autonómica competente en materia de sanidad, a través del departamento de salud que corresponda, y ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional.

2. El consejo de salud del departamento de salud estará formado por: a) Cinco miembros en representación de la consellería competente en materia de sanidad que desempeñen sus funciones en el ámbito del departamento de salud a propuesta de la secretaría autonómica con com-petencias en materia de sanidad.

b) Tres representantes de los ayuntamientos del departamento de salud, a propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

c) Dos miembros a propuesta de las organizaciones empresariales de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conse-llería competente en materia de sanidad.

d) Dos miembros a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas en las juntas de personal del sector sanitario en el ámbito del departamento de salud. En caso de empate en el número de repre-sentantes obtenido en las elecciones sindicales, se dirimirá en función del número de votos obtenido.

e) Dos miembros a propuesta de las organizaciones de consumido-res, usuarios o vecinos que designe la persona titular de la Consellería competente en materia de sanidad.

f) Un miembro en representación del colegio profesional sanitario que designe la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad.

g) Un miembro a propuesta de la asociación de pacientes y fami-liares de los mismos que designe la persona titular de la Consellería competente en materia de sanidad de entre las que integran el Comité de Pacientes de la Comunitat Valenciana.

3. La persona titular de la consellería competente en materia de sanidad nombrará y cesará a los miembros de los consejos de salud de los departamentos de salud por un periodo máximo de cuatro años, pudiendo ser designados nuevamente para otros períodos.

4. El consejo de salud del departamento de salud contará con una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría y elegirá de entre sus miembros a las personas titulares de las mismas. La persona titular de la Secretaría se elegirá de entre los miembros que actúen en representación de la consellería competente en materia de sanidad.

Artículo 7. Funciones

1. Son funciones del consejo de salud del departamento de salud las siguientes:

a) Promover la participación ciudadana en el departamento de salud. b) Formular propuestas destinadas a mejorar el sistema sanitario en el ámbito del departamento de salud.

c) Trasladar las iniciativas y demandas sanitarias emanadas de los distintos sectores y colectivos sociales.

d) Difundir información de ámbito sanitario de interés para el colec-tivo de entidades representadas en el consejo.

e) Conocer el plan de salud del departamento de salud.

f) Aprobar, en su caso, su reglamento de funcionamiento interno. g) Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentaria-mente.

i) Conéixer els acords o convenis que establisca la conselleria com-petent en matèria de sanitat amb altres entitats o administracions en assumptes sanitaris.

j) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legalment o reglamen-tàriament.

2. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, quan tracte temes d’especial interés o rellevància per a algun departament de salut en par-ticular, podrà donar-ne compte al consell de salut del departament cor-responent remetent la informació i documentació oportunes a través dels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de sanitat.

CAPÍTOL III

Dels consells de salut dels departaments de salut Article 6. Dels consells de salut dels departaments de salut

1. En cada departament de salut hi haurà un consell de salut com a òrgan de participació comunitària per a la consulta i seguiment de la gestió del Sistema Valencià de Salut en el seu àmbit territorial, el qual quedarà adscrit a la secretaria autonòmica competent en matèria de sanitat, a través del departament de salut que corresponga, i exercirà les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.

2. El consell de salut del departament de salut estarà format per: a) Cinc membres en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat que exercisquen les seues funcions en l’àmbit del departament de salut a proposta de la secretaria autonòmica amb com-petències en matèria de sanitat.

b) Tres representants dels ajuntaments del departament de salut, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

c) Dos membres a proposta de les organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

d) Dos membres a proposta de les organitzacions sindicals més representatives en les juntes de personal del sector sanitari en l’àmbit del departament de salut. En cas d’empat en el nombre de representants obtingut en les eleccions sindicals, es dirimirà en funció del nombre de vots obtingut.

e) Dos membres a proposta de les organitzacions de consumidors, usuaris o veïns que designe la persona titular de la conselleria compe-tent en matèria de sanitat.

f) Un membre en representació del col·legi professional sanitari que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

g) Un membre a proposta de l’associació de pacients i familiars de pacients que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat d’entre les que integren el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana.

3. La persona titular de la conselleria competent en matèria de sani-tat nomenarà i cessarà els membres dels consells de salut dels depar-taments de salut per un període màxim de quatre anys, i podran ser designats novament per a altres períodes.

4. El consell de salut del departament de salut comptarà amb una Presidència, una Vicepresidència i una Secretaria i triarà d’entre els seus membres les persones titulars d’estes. La persona titular de la Secretaria es triarà d’entre els membres que actuen en representació de la conse-lleria competent en matèria de sanitat.

Article 7. Funcions

1. Són funcions del consell de salut del departament de salut les següents:

a) Promoure la participació ciutadana en el departament de salut. b) Formular propostes destinades a millorar el sistema sanitari en l’àmbit del departament de salut.

c) Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels distints sectors i col·lectius socials.

d) Difondre informació d’àmbit sanitari d’interés per al col·lectiu d’entitats representades en el consell.

e) Conéixer el pla de salut del departament de salut.

f) Aprovar, si és el cas, el seu reglament de funcionament intern. g) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legalment o reglamen-tàriament.

(4)

2. Los consejos de salud de departamento podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, remitir al Consejo de Salud de la Comu-nitat Valenciana la información y documentación que consideren de especial interés o trascendencia para dicho órgano para su conocimiento y efectos oportunos. Dicha remisión se realizará a través de los órganos competentes de la consellería competente en materia de sanidad.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento de los consejos de salud Artículo 8. Presidencia

1. Corresponde a las personas titulares de la Presidencia del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana y de los consejos de salud de los departamentos de salud:

a) Ostentar la representación del órgano.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miem-bros formuladas con la suficiente antelación.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y sus-penderlos por causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. e) Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable y de los acuerdos adoptados.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la presidencia del órgano o le sean atribuidas legal o regla-mentariamente.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la persona titular de la presidencia será sustituida por la persona titular de la vicepresidencia que corresponda y, en su defecto, por el miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre los que actúen en representación de la Consellería competente en materia de sanidad. Artículo 9. Miembros

1. Corresponde a los miembros del Consejo de Salud de la Comuni-tat Valenciana y de los consejos de salud de los departamentos de salud: a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones y el borrador del acta de la sesión anterior.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la información que obre en el consejo necesaria para cumplir las funciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a este, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adopta-do, para cada caso concreto, por el propio órgano.

3. En casos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado podrán ser sustituidos por los suplentes que, en su caso, hayan designado las entidades a las que representen, lo que deberá acreditarse por escrito ante la Secretaría del consejo y surtirá efectos a partir de ese momento.

Artículo 10. Secretaría

1. Corresponde a las personas titulares de la Secretaría del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana y de los consejos de salud de los departamentos de salud:

a) Asistir a las reuniones con voz y con voto.

b) Efectuar la convocatoria del órgano por orden de la persona titu-lar de la Presidencia, así como las citaciones a los miembros del mismo. c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas y acuerdos aprobados. f) Custodiar la documentación relativa al funcionamiento del órgano. 2. Els consells de salut de departament podran, en l’àmbit de les

seues competències respectives, remetre al Consell de Salut de la Comu-nitat Valenciana la informació i documentació que consideren d’especial interés o transcendència per a l’esmentat òrgan per al seu coneixement i efectes oportuns. La dita remissió es realitzarà a través dels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de sanitat.

CAPÍTOL IV

Règim de funcionament dels consells de salut Article 8. Presidència

1. Correspon a les persones titulars de la Presidència del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departa-ments de salut:

a) Exercir la representació de l’òrgan.

b) Acordar la convocatòria de les sessions i la fixació de l’orde del dia, tenint en compte, si és el cas, les peticions dels altres membres formulades amb la suficient antelació.

c) Presidir les sessions, moderar el desenrotllament dels debats i suspendre’ls per causes justificades.

d) Dirimir amb el seu vot els empats, als efectes d’adoptar acords. e) Vetlar pel compliment de la normativa aplicable i dels acords adoptats.

f) Visar les actes i certificacions dels acords de l’òrgan.

g) Exercir aquelles altres funcions que siguen inherents a la seua condició de titular de la presidència de l’òrgan o li siguen atribuïdes legalment o reglamentàriament.

2. En cas de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, la persona titular de la presidència serà substituïda per la persona titular de la vicepresidència que corresponga i, a falta d’això, pel membre de major jerarquia, antiguitat i edat, per este orde, d’entre els que actuen en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat. Article 9. Membres

1. Correspon als membres del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut:

a) Rebre, amb una antelació mínima de quaranta-huit hores, la con-vocatòria que conté l’orde del dia de les reunions i l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

b) Participar en els debats de les sessions.

c) Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que ho justifiquen.

d) Formular precs i preguntes

e) Obtindre la informació que es trobe en el consell necessària per a complir les funcions assignades.

f) Aquelles altres funcions que siguen inherents a la seua condició. 2. Els membres d’un òrgan col·legiat no podran atribuir-se les fun-cions de representació reconegudes a este, llevat que expressament se’ls hagen atorgat per una norma o per acord vàlidament adoptat, per a cada cas concret, pel mateix òrgan.

3. En casos de vacant, absència o malaltia i, en general, quan concórrega alguna causa justificada, els membres titulars de l’òrgan col·legiat podran ser substituïts pels suplents que, si és el cas, hagen designat les entitats a què representen, la qual cosa haurà d’acreditar-se per escrit davant de la Secretaria del consell i produirà efectes a partir d’eixe moment.

Article 10. Secretaria

1. Correspon a les persones titulars de la Secretaria del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departa-ments de salut:

a) Assistir a les reunions amb veu i amb vot.

b) Efectuar la convocatòria de l’òrgan per orde de la persona titular de la Presidència, així com les citacions als seus membres.

c) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits dels quals haja de prendre coneixement.

d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.

e) Expedir certificacions de les consultes i acords aprovats. f) Custodiar la documentació relativa al funcionament de l’òrgan.

(5)

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la secretaría.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la persona titular de la Secretaría será sustituida por el miembro de menor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre los que actúen en representación de la consellería competente en materia de sanidad.

3. Las personas titulares de las secretarías de los consejos de salud de los departamentos de salud remitirán a la consellería competente en materia de sanidad una copia de las convocatorias y de las actas en un plazo no superior a un mes desde su aprobación.

Artículo 11. Pérdida de la condición de miembro

La condición de miembro de un consejo de salud se perderá por las siguientes causas:

1. Por terminación del mandato. 2. Por renuncia.

3. Por incapacidad judicialmente declarada. 4. Por fallecimiento.

5. Por incompatibilidad en los términos que establezca la ley. 6. A instancia de la entidad a la que representa.

7. Cuando la entidad a la que representa deje de formar parte del consejo.

8. Cuando deje de pertenecer a la entidad a la que representa en el consejo.

Artículo 12. Convocatorias y sesiones

1. El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana y los consejos de salud de los departamentos de salud se reunirán como mínimo dos veces al año y siempre que lo acuerde la persona titular de la Presiden-cia, o tras solicitud de una tercera parte de sus miembros, o a solicitud de la persona titular de la consellería competente en materia de sanidad.

2. Las convocatorias se harán por escrito, acompañadas de los temas del orden del día a tratar y con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

3. Los consejos se considerarán válidamente constituidos cuando concurran las personas titulares de su presidencia y secretaría o, en su caso, quienes les sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros en primera convocatoria. En segunda convocatoria, será válida la reunión cualquiera que sea el número de miembros que asistan siempre que no sea inferior a tres.

4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día del consejo, salvo que estén presentes todos sus miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

6. Los miembros de los consejos de salud y quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse a la persona titular de la secretaría del consejo de salud para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.

Artículo 13. Actas

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por la persona titular de la secretaría, que especificará necesariamente los miembros que han asistido, el orden del día de la reunión, las circuns-tancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los moti-vos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cual-quier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale la persona titular de la presidencia, el texto que se corres-ponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán for-mular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.

4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

g) Aquelles altres funcions que siguen inherents a la seua condició de titular de la secretaria.

2. En cas de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, la persona titular de la Secretaria serà substituïda pel membre de menor jerarquia, antiguitat i edat, per este orde, d’entre els que actuen en repre-sentació de la conselleria competent en matèria de sanitat.

3. Les persones titulars de les secretaries dels consells de salut dels departaments de salut remetran a la conselleria competent en matèria de sanitat una còpia de les convocatòries i de les actes en un termini no superior a un mes des de la seua aprovació.

Article 11. Pèrdua de la condició de membre

La condició de membre d’un consell de salut es perdrà per les cau-ses següents:

1. Per terminació del mandat. 2. Per renúncia.

3. Per incapacitat judicialment declarada. 4. Per defunció.

5. Per incompatibilitat en els termes que establisca la llei. 6. A instància de l’entitat a què representa.

7. Quan l’entitat a què representa deixe de formar part del consell. 8. Quan deixe de pertànyer a l’entitat a què representa en el consell. Article 12. Convocatòries i sessions

1. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut es reuniran com a mínim dos vegades a l’any i sempre que ho acorde la persona titular de la Presidència, o des-prés de sol·licitud d’una tercera part dels seus membres, o a sol·licitud de la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

2. Les convocatòries es faran per escrit, acompanyades dels temes de l’orde del dia a tractar i amb una antelació mínima de quaranta-huit hores.

3. Els consells es consideraran vàlidament constituïts quan concór-reguen les persones titulars de la seua presidència i secretaria o, si és el cas, els que els substituïsquen, i la mitat, almenys, dels seus membres en primera convocatòria. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió siga quin siga el nombre de membres que hi assistisquen sempre que no siga inferior a tres.

4. Els acords seran adoptats per majoria de vots.

5. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l’orde del dia del consell, llevat que estiguen presents tots els seus membres i siga declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

6. Els membres dels consells de salut i els que acrediten la titularitat d’un interés legítim podran dirigir-se a la persona titular de la secreta-ria del consell de salut perquè els siga expedida certificació dels seus acords.

Article 13. Actes

1. De cada sessió que faça l’òrgan col·legiat alçarà acta la persona titular de la secretaria, que especificarà necessàriament els membres que han assistit, l’orde del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha realitzat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

2. En l’acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres de l’òr-gan, el vot contrari a l’acord adoptat, la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció o proposta, sempre que aporte en l’acte, o en el termini que assenyale la persona titular de la presidència, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció, i es farà així constar en l’acta o se n’unirà còpia.

3. Els membres que discrepen de l’acord majoritari podran formular vot particular per escrit en el termini de quaranta-huit hores, que s’in-corporarà al text aprovat.

4. Quan els membres de l’òrgan voten en contra o s’abstinguen, quedaran exempts de la responsabilitat que, si és el cas, puga derivar-se dels acords.

(6)

5. La persona titular de la secretaría remitirá a los miembros del consejo el borrador del acta de cada sesión en un plazo no superior a un mes desde su celebración.

6. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir la persona titular de la secretaría certifica-ción sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

7. A fin de garantizar la transparencia y participación ciudadana, una vez aprobadas las actas la persona titular de la Secretaría las remitirá al órgano competente para que se publiquen en la página web del depar-tamento de salud que corresponda, o en la página web de la consellería competente en materia de sanidad cuando se trate de las actas del Con-sejo de Salud de la Comunitat Valenciana. Dicha publicación deberá adecuarse a lo previsto en la legislación relativa a la protección de datos de carácter personal y restante normativa de aplicación.

Artículo 14. Medios

Corresponde a la consellería competente en materia de sanidad faci-litar los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas los consejos de salud.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Carácter no retributivo de la participación en los consejos de salud

Las personas pertenecientes a los órganos colegiados regulados en este decreto no percibirán ningún tipo de retribución o compensación económica por el desempeño de sus funciones.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única. Continuidad de los consejos de salud existentes

El Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana y los consejos de salud de los departamentos de salud seguirán funcionando con continui-dad, sin perjuicio de su adecuación a la composición y funcionamiento regulados en este decreto en el plazo máximo de seis meses desde su publicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa

Con la entrada en vigor del presente decreto, y de conformidad con lo previsto en el apartado segundo de la disposición derogatoria única de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comu-nitat Valenciana, quedan derogados los artículos 19 a 21 y 33 de la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valen-ciana y la Orden de 13 de octubre de 2008, de la Consellería de Sanidad, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente decreto.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Habilitación normativa

Se faculta a la persona titular de la consellería competente en mate-ria de sanidad para dictar cuantas disposiciones requiera el desarrollo y ejecución del presente decreto.

Segunda. Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 22 de mayo de 2015

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Sanidad,

MANUEL LLOMBART FUERTES

5. La persona titular de la secretaria remetrà als membres del consell l’esborrany de l’acta de cada sessió en un termini no superior a un mes des de la seua realització.

6. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent sessió, no obstant això, la persona titular de la secretaria podrà emetre certificació sobre els acords específics que s’hagen adoptat, sense perjuí de la ulte-rior aprovació de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta es farà constar expressament esta circumstància.

7. A fi de garantir la transparència i participació ciutadana, una vegada aprovades les actes la persona titular de la Secretaria les remetrà a l’òrgan competent perquè es publiquen en la pàgina web del depar-tament de salut que corresponga, o en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de sanitat quan es tracte de les actes del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana. Esta dita publicació haurà d’ade-quar-se al que preveu la legislació relativa a la protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.

Article 14. Mitjans

Correspon a la conselleria competent en matèria de sanitat facilitar els mitjans personals i materials necessaris per al compliment de les funcions que tenen encomanades els consells de salut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Caràcter no retributiu de la participació en els consells de salut

Les persones pertanyents als òrgans col·legiats regulats en este decret no percebran cap tipus de retribució o compensació econòmica per l’exercici de les seues funcions.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Única. Continuïtat dels consells de salut existents

El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut continuaran funcionant amb continu-ïtat, sense perjuí de la seua adequació a la composició i funcionament regulats en este decret en el termini màxim de sis mesos des de la seua publicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa

Amb l’entrada en vigor del present decret, i de conformitat amb el que preveu l’apartat segon de la disposició derogatòria única de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comu-nitat Valenciana, queden derogats els articles 19 a 21 i 33 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valencia-na i l’Orde de 13 d’octubre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’aprova el Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana. Així mateix, queden derogades totes les disposi-cions que del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen a este decret

DISPOSICIONS FINALS Primera. Habilitació normativa

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat per a dictar totes les disposicions que requerisca el desplega-ment i execució del present decret.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 22 de maig de 2015

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Sanitat,

Figure

Updating...

References

Related subjects :