Donant pas : full informatiu. Núm. 52 (2006)

Download (0)

Full text

(1)

T

otes les platges de Barcelona disposen de transport públic adaptat, reserves d’aparcament amb itineraris acces-sibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual, lavabos adaptats, passeres de fusta fins a l’aigua i dutxes adap-tades amb cadires.

Les àrees amb servei de suport al bany faciliten d’una

manera específica, amb ajuda personal i/o tècnica, l’entrada i la sortida de l’aigua a les persones amb mobilitat reduïda que volen gaudir del bany. Hi ha dos tipus de servei:

(continua a la pàgina següent)

E

ls dies 23, 24 i 25 de setem-bre, us convidem a passejar per

La Ciutat de les Persones, durant les festes de la Mercè d’a-quest any. Ad’a-questa ciutat estarà situada al passeig de Gràcia, entre el carrer d’Aragó i la ronda de Sant Pere. També us convidem a visitar l’estand de l’Institut Mu-nicipal de Persones amb Disca-pacitat.

Xarxa d’entitats

d’inserció sociolaboral

de Barcelona

Mercè

2006

Tàndems i tricicles

a la platja de la

Barceloneta

A

la platja de la Barcelone-ta, s’hi poden trobar tot tipus de bicicletes per llogar i també es pot participar en sortides organitzades, amb la família o amb els amics. L’entitat que gestiona aquests serveis, Bici-clot, aquest any hi ha inclòs, a més de les bicicletes de passeig, les bicicletes de mun-tanya i les bicicletes infan-tils, dos tàndems i quatre tri-cicles per a persones adultes

amb discapacitat, cedits per l’ONCE mitjançant el conve-ni signat amb l’Institut de Cultura de Barcelona, la Comis-sió Cívica del Vianant i la Bicicleta i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, sobre el qual ja vam informar al número 51 del full DONANT PAS.

Els diumenges al matí, des de les 11.00 h fins a les 13.00 h es fan passejades, que comencen a la platja per des-cobrir nous indrets de Barcelona. Les persones amb dis-capacitat tindran un descompte del 10% en aquestes acti-vitats i fins a un 50% en el lloguer individual d’aquests tri-cicles i tàndems.

Per a més informació sobre els horaris d’aquests serveis i les reserves: Biciclot Marítim, pg. Marítim de la Barcelo-neta, 33 –davant de l’Hospital del Mar a peu de platja– tel. 932 219 778 i correu electrònic: maritim@biciclot.net.

Estiu 2006

Platges accessibles

amb servei de suport al

bany per a persones

amb mobilitat reduïda

D O N A N T

F U L L I N F O R M AT I U S E G O N A È P O C A

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Pàg. 3

Accessibilitat de

les bastides als

carrers

Pàg. 5

Xarxa d’entitats

d’inserció

sociolaboral a

Barcelona

Lleure

E

n el marc del desplega-ment del Pla municipal per a la inclusió social, el 9 de febrer d’a-quest any la regidoria de Benes-tar Social, Barcelona Activa i l’Institut Municipal de Perso-nes amb Discapacitat han orga-nitzat la Xarxa d’Entitats d’In-serció Sociolaboral. En aques-ta xarxa, hi participen el con-junt d’entitats i d’organismes més significatives pel que fa a l’experiència que tenen en la inserció sociolaboral de per-sones amb especials dificul-tats d’integració al món laboral.

N Ú M . 5 2 M A I G / J U L I O L 2 0 0 6

P A S

Per a més informació, podeu contactar amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Av. Diagonal, 233 - 08013 Barcelona Tel. 93 413 27 75 - Fax 93 413 28 00 Missatges de text curt, telèfon 93 231 96 14

D.L. B. 11.502-2006

La Ciutat

de les

Persones

La missió de l’esmentada xarxa és propiciar un marc idoni per compartir, amplificar i reorientar l’estratègia d’inclusió sociola-boral a la ciutat de Barcelona. Els objectius són els següents:

• Impulsar un espai de treball des del qual definir models i estratègies d’intervenció envers la inserció laboral de les per-sones amb més dificultats.

• Compartir el coneixement, identificar les bones pràctiques i impul-sar accions innovadores.

• Ampliar i optimizar la capacitat dels recursos existents: millo-rant els sistemes d’informació i els circuits d’atenció i deriva-ció de les persones, incrementant l’agilitat en les respostes, potenciant intercanvis que facin més visible i eficaç la nostra acció col·lectiva.

(2)

Aquest servei el trobem a les platges de la Nova Icària i de Sant Sebastià, disposa d’una caseta vestidor, cadires amfíbies, grua eleva-dora, armilles salvavides, para-sols i servei de persones voluntàries per ajudar les persones amb mobilitat reduïda a entrar a l’aigua i a sor-tir-ne.

Aquesta temporada disposem d’una nova àrea de suport al bany amb servei de préstec de cadi-ra amfíbia a la platja de la Nova Mar Bella. Les persones amb mobilitat reduïda que vagin acompanyades de familiars i/o d’amics que els proporcionin l’ajuda per poder entrar a l’aigua i a sortir-ne, podran disposar d’una cadira amfí-bia que s’ofereix en préstec.

Les persones usuàries disposaran d’una case-ta vestidor i dels elements d’accessibilicase-tat comuns al conjunt de les platges.

Accessibilitat de les

bastides als carrers

H

i ha una normativa, d’o-bligat compliment, sobre les condicions d’accessibilitat que han de tenir les bastides que s’instal·len quan es fan obres al carrer i als edificis, que garan-teix la circulació i la seguretat de les persones amb discapa-citat física o visual.

Ara, amb l’objectiu de promou-re l’aplicació d’aquesta norma-tiva i l’eliminació de les dificul-tats de mobilitat pel que fa a les bastides, el Grup de Treball Municipal per a la Millora de l’Accessibilitat, amb la col·labo-ració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’A-parelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, ha editat el Manual de bastides. Accessibi-litat i supressió de barreres arquitectòniques.

Flaix

www.bcn.cat/accessible

La web Barcelona accessibleés un espai virtual de referència sobre accessibilitat i les persones amb dis-capacitat a Barcelona. L’accessi-bilitat als carrers i als transports i també a l’educació, a la participa-ció, al treball, a la formaparticipa-ció, a la cul-tura, al lleure, als esports... Fer ciutat accessible és suprimir barre-res físiques, comunicatives i men-tals perquè totes les persones puguin gaudir de la ciutat. Una fita en constant revisió que a Barce-lona ha tingut com a protagonista clau les persones amb discapaci-tat i les seves associacions. Un objectiu que beneficia tothom i que ha de ser incorporat a la mane-ra de viure la nostmane-ra ciutat.

b) Servei de suport al

bany amb préstec de

cadira amfíbia

a) Servei de suport al bany

amb personal d’ajuda

Platja Període i dies de la setmana Nova Icària

• matins d’11 a 14 h

• tardes de 16 a 19 h

Sant Sebastià

• matins d’11 a 14 h

Juny caps de setmana i festius

Juliol, agost i 1a quinzena setem-bre tots els dies

2a quinzena setembre caps de set-mana i festius

Platja Període i dies de la setmana Nova Mar

Bella

• d’11 a 18 h

Juny caps de setmana i festius

Juliol, agost i 1a quinzena setem-bre tots els dies

2a quinzena setembre caps de set-mana i festius

De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les seves dades estan registrades en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i que seran utilitzades amb les finalitats pròpies d'aquest institut. L'informem, també, que les seves dades no seran objecte de cessió a cap altra entitat i que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb els termes que estableix la legisla-ció vigent sobre proteclegisla-ció de dades, adreçant-se per escrit a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, av. Diagonal, 233, pl. 1 - 08013 Barcelona.

L’

edició del Salò Minusval-Gerontalia d’aquest any, del comitè organitzador del qual l’Institut Municipal de Per-sones amb Discapacitat de Barcelona n’és membre, tin-drà lloc els dies 19 i 20 d’octubre a la Fira de Lleida, i està estructurat com un ampli fòrum de debat. En aques-ta ocasió, hi haurà unes temàtiques preferents: la pro-pera llei de serveis socials, el suport a la vida autòno-ma i l’atenció a la dependència, entre d’altres temes. Per a més informació, podeu trucar directament a la Fira de Lleida: tel. 973 70 50 00 i fax 973 20 21 12.

Minusval-Gerontàlia 2006

a Lleida

Fòrum per a

l’autonomia

personal

De tota manera, en cas de trobar alguna bastida que impedei-xi el pas de les persones amb dificultats de mobilitat, o que esti-gui mal senyalitzada, l’Ajuntament de Barcelona ofereix diver-sos canals d’atenció al ciutadà perquè es puguin comunicar aques-tes incidències:

a)trucar al telèfon del civisme 900 226 226 (gratuït)

b)entrar a la web municipal www.bcn.cat apartat L’Ajuntament t’escolta-Incidències i reclamacions i emplenar la fitxa que hi trobareu

(3)

Aquest servei el trobem a les platges de la Nova Icària i de Sant Sebastià, disposa d’una caseta vestidor, cadires amfíbies, grua eleva-dora, armilles salvavides, para-sols i servei de persones voluntàries per ajudar les persones amb mobilitat reduïda a entrar a l’aigua i a sor-tir-ne.

Aquesta temporada disposem d’una nova àrea de suport al bany amb servei de préstec de cadi-ra amfíbia a la platja de la Nova Mar Bella. Les persones amb mobilitat reduïda que vagin acompanyades de familiars i/o d’amics que els proporcionin l’ajuda per poder entrar a l’aigua i a sortir-ne, podran disposar d’una cadira amfí-bia que s’ofereix en préstec.

Les persones usuàries disposaran d’una case-ta vestidor i dels elements d’accessibilicase-tat comuns al conjunt de les platges.

Accessibilitat de les

bastides als carrers

H

i ha una normativa, d’o-bligat compliment, sobre les condicions d’accessibilitat que han de tenir les bastides que s’instal·len quan es fan obres al carrer i als edificis, que garan-teix la circulació i la seguretat de les persones amb discapa-citat física o visual.

Ara, amb l’objectiu de promou-re l’aplicació d’aquesta norma-tiva i l’eliminació de les dificul-tats de mobilitat pel que fa a les bastides, el Grup de Treball Municipal per a la Millora de l’Accessibilitat, amb la col·labo-ració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’A-parelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, ha editat el Manual de bastides. Accessibi-litat i supressió de barreres arquitectòniques.

Flaix

www.bcn.cat/accessible

La web Barcelona accessibleés un espai virtual de referència sobre accessibilitat i les persones amb dis-capacitat a Barcelona. L’accessi-bilitat als carrers i als transports i també a l’educació, a la participa-ció, al treball, a la formaparticipa-ció, a la cul-tura, al lleure, als esports... Fer ciutat accessible és suprimir barre-res físiques, comunicatives i men-tals perquè totes les persones puguin gaudir de la ciutat. Una fita en constant revisió que a Barce-lona ha tingut com a protagonista clau les persones amb discapaci-tat i les seves associacions. Un objectiu que beneficia tothom i que ha de ser incorporat a la mane-ra de viure la nostmane-ra ciutat.

b) Servei de suport al

bany amb préstec de

cadira amfíbia

a) Servei de suport al bany

amb personal d’ajuda

Platja Període i dies de la setmana Nova Icària

• matins d’11 a 14 h

• tardes de 16 a 19 h

Sant Sebastià

• matins d’11 a 14 h

Juny caps de setmana i festius

Juliol, agost i 1a quinzena setem-bre tots els dies

2a quinzena setembre caps de set-mana i festius

Platja Període i dies de la setmana Nova Mar

Bella

• d’11 a 18 h

Juny caps de setmana i festius

Juliol, agost i 1a quinzena setem-bre tots els dies

2a quinzena setembre caps de set-mana i festius

De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les seves dades estan registrades en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i que seran utilitzades amb les finalitats pròpies d'aquest institut. L'informem, també, que les seves dades no seran objecte de cessió a cap altra entitat i que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb els termes que estableix la legisla-ció vigent sobre proteclegisla-ció de dades, adreçant-se per escrit a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, av. Diagonal, 233, pl. 1 - 08013 Barcelona.

L’

edició del Salò Minusval-Gerontalia d’aquest any, del comitè organitzador del qual l’Institut Municipal de Per-sones amb Discapacitat de Barcelona n’és membre, tin-drà lloc els dies 19 i 20 d’octubre a la Fira de Lleida, i està estructurat com un ampli fòrum de debat. En aques-ta ocasió, hi haurà unes temàtiques preferents: la pro-pera llei de serveis socials, el suport a la vida autòno-ma i l’atenció a la dependència, entre d’altres temes. Per a més informació, podeu trucar directament a la Fira de Lleida: tel. 973 70 50 00 i fax 973 20 21 12.

Minusval-Gerontàlia 2006

a Lleida

Fòrum per a

l’autonomia

personal

De tota manera, en cas de trobar alguna bastida que impedei-xi el pas de les persones amb dificultats de mobilitat, o que esti-gui mal senyalitzada, l’Ajuntament de Barcelona ofereix diver-sos canals d’atenció al ciutadà perquè es puguin comunicar aques-tes incidències:

a)trucar al telèfon del civisme 900 226 226 (gratuït)

b)entrar a la web municipal www.bcn.cat apartat L’Ajuntament t’escolta-Incidències i reclamacions i emplenar la fitxa que hi trobareu

(4)

Aquest servei el trobem a les platges de la Nova Icària i de Sant Sebastià, disposa d’una caseta vestidor, cadires amfíbies, grua eleva-dora, armilles salvavides, para-sols i servei de persones voluntàries per ajudar les persones amb mobilitat reduïda a entrar a l’aigua i a sor-tir-ne.

Aquesta temporada disposem d’una nova àrea de suport al bany amb servei de préstec de cadi-ra amfíbia a la platja de la Nova Mar Bella. Les persones amb mobilitat reduïda que vagin acompanyades de familiars i/o d’amics que els proporcionin l’ajuda per poder entrar a l’aigua i a sortir-ne, podran disposar d’una cadira amfí-bia que s’ofereix en préstec.

Les persones usuàries disposaran d’una case-ta vestidor i dels elements d’accessibilicase-tat comuns al conjunt de les platges.

Accessibilitat de les

bastides als carrers

H

i ha una normativa, d’o-bligat compliment, sobre les condicions d’accessibilitat que han de tenir les bastides que s’instal·len quan es fan obres al carrer i als edificis, que garan-teix la circulació i la seguretat de les persones amb discapa-citat física o visual.

Ara, amb l’objectiu de promou-re l’aplicació d’aquesta norma-tiva i l’eliminació de les dificul-tats de mobilitat pel que fa a les bastides, el Grup de Treball Municipal per a la Millora de l’Accessibilitat, amb la col·labo-ració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’A-parelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, ha editat el Manual de bastides. Accessibi-litat i supressió de barreres arquitectòniques.

Flaix

www.bcn.cat/accessible

La web Barcelona accessibleés un espai virtual de referència sobre accessibilitat i les persones amb dis-capacitat a Barcelona. L’accessi-bilitat als carrers i als transports i també a l’educació, a la participa-ció, al treball, a la formaparticipa-ció, a la cul-tura, al lleure, als esports... Fer ciutat accessible és suprimir barre-res físiques, comunicatives i men-tals perquè totes les persones puguin gaudir de la ciutat. Una fita en constant revisió que a Barce-lona ha tingut com a protagonista clau les persones amb discapaci-tat i les seves associacions. Un objectiu que beneficia tothom i que ha de ser incorporat a la mane-ra de viure la nostmane-ra ciutat.

b) Servei de suport al

bany amb préstec de

cadira amfíbia

a) Servei de suport al bany

amb personal d’ajuda

Platja Període i dies de la setmana Nova Icària

• matins d’11 a 14 h

• tardes de 16 a 19 h

Sant Sebastià

• matins d’11 a 14 h

Juny caps de setmana i festius

Juliol, agost i 1a quinzena setem-bre tots els dies

2a quinzena setembre caps de set-mana i festius

Platja Període i dies de la setmana Nova Mar

Bella

• d’11 a 18 h

Juny caps de setmana i festius

Juliol, agost i 1a quinzena setem-bre tots els dies

2a quinzena setembre caps de set-mana i festius

De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les seves dades estan registrades en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i que seran utilitzades amb les finalitats pròpies d'aquest institut. L'informem, també, que les seves dades no seran objecte de cessió a cap altra entitat i que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb els termes que estableix la legisla-ció vigent sobre proteclegisla-ció de dades, adreçant-se per escrit a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, av. Diagonal, 233, pl. 1 - 08013 Barcelona.

L’

edició del Salò Minusval-Gerontalia d’aquest any, del comitè organitzador del qual l’Institut Municipal de Per-sones amb Discapacitat de Barcelona n’és membre, tin-drà lloc els dies 19 i 20 d’octubre a la Fira de Lleida, i està estructurat com un ampli fòrum de debat. En aques-ta ocasió, hi haurà unes temàtiques preferents: la pro-pera llei de serveis socials, el suport a la vida autòno-ma i l’atenció a la dependència, entre d’altres temes. Per a més informació, podeu trucar directament a la Fira de Lleida: tel. 973 70 50 00 i fax 973 20 21 12.

Minusval-Gerontàlia 2006

a Lleida

Fòrum per a

l’autonomia

personal

De tota manera, en cas de trobar alguna bastida que impedei-xi el pas de les persones amb dificultats de mobilitat, o que esti-gui mal senyalitzada, l’Ajuntament de Barcelona ofereix diver-sos canals d’atenció al ciutadà perquè es puguin comunicar aques-tes incidències:

a)trucar al telèfon del civisme 900 226 226 (gratuït)

b)entrar a la web municipal www.bcn.cat apartat L’Ajuntament t’escolta-Incidències i reclamacions i emplenar la fitxa que hi trobareu

(5)

T

otes les platges de Barcelona disposen de transport públic adaptat, reserves d’aparcament amb itineraris acces-sibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual, lavabos adaptats, passeres de fusta fins a l’aigua i dutxes adap-tades amb cadires.

Les àrees amb servei de suport al bany faciliten d’una

manera específica, amb ajuda personal i/o tècnica, l’entrada i la sortida de l’aigua a les persones amb mobilitat reduïda que volen gaudir del bany. Hi ha dos tipus de servei:

(continua a la pàgina següent)

E

ls dies 23, 24 i 25 de setem-bre, us convidem a passejar per

La Ciutat de les Persones, durant les festes de la Mercè d’a-quest any. Ad’a-questa ciutat estarà situada al passeig de Gràcia, entre el carrer d’Aragó i la ronda de Sant Pere. També us convidem a visitar l’estand de l’Institut Mu-nicipal de Persones amb Disca-pacitat.

Xarxa d’entitats

d’inserció sociolaboral

de Barcelona

Mercè

2006

Tàndems i tricicles

a la platja de la

Barceloneta

A

la platja de la Barcelone-ta, s’hi poden trobar tot tipus de bicicletes per llogar i també es pot participar en sortides organitzades, amb la família o amb els amics. L’entitat que gestiona aquests serveis, Bici-clot, aquest any hi ha inclòs, a més de les bicicletes de passeig, les bicicletes de mun-tanya i les bicicletes infan-tils, dos tàndems i quatre tri-cicles per a persones adultes

amb discapacitat, cedits per l’ONCE mitjançant el conve-ni signat amb l’Institut de Cultura de Barcelona, la Comis-sió Cívica del Vianant i la Bicicleta i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, sobre el qual ja vam informar al número 51 del full DONANT PAS.

Els diumenges al matí, des de les 11.00 h fins a les 13.00 h es fan passejades, que comencen a la platja per des-cobrir nous indrets de Barcelona. Les persones amb dis-capacitat tindran un descompte del 10% en aquestes acti-vitats i fins a un 50% en el lloguer individual d’aquests tri-cicles i tàndems.

Per a més informació sobre els horaris d’aquests serveis i les reserves: Biciclot Marítim, pg. Marítim de la Barcelo-neta, 33 –davant de l’Hospital del Mar a peu de platja– tel. 932 219 778 i correu electrònic: maritim@biciclot.net.

Estiu 2006

Platges accessibles

amb servei de suport al

bany per a persones

amb mobilitat reduïda

D O N A N T

F U L L I N F O R M AT I U S E G O N A È P O C A

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Pàg. 3

Accessibilitat de

les bastides als

carrers

Pàg. 5

Xarxa d’entitats

d’inserció

sociolaboral a

Barcelona

Lleure

E

n el marc del desplega-ment del Pla municipal per a la inclusió social, el 9 de febrer d’a-quest any la regidoria de Benes-tar Social, Barcelona Activa i l’Institut Municipal de Perso-nes amb Discapacitat han orga-nitzat la Xarxa d’Entitats d’In-serció Sociolaboral. En aques-ta xarxa, hi participen el con-junt d’entitats i d’organismes més significatives pel que fa a l’experiència que tenen en la inserció sociolaboral de per-sones amb especials dificul-tats d’integració al món laboral.

N Ú M . 5 2 M A I G / J U L I O L 2 0 0 6

P A S

Per a més informació, podeu contactar amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Av. Diagonal, 233 - 08013 Barcelona Tel. 93 413 27 75 - Fax 93 413 28 00 Missatges de text curt, telèfon 93 231 96 14

D.L. B. 11.502-2006

La Ciutat

de les

Persones

La missió de l’esmentada xarxa és propiciar un marc idoni per compartir, amplificar i reorientar l’estratègia d’inclusió sociola-boral a la ciutat de Barcelona. Els objectius són els següents:

• Impulsar un espai de treball des del qual definir models i estratègies d’intervenció envers la inserció laboral de les per-sones amb més dificultats.

• Compartir el coneixement, identificar les bones pràctiques i impul-sar accions innovadores.

• Ampliar i optimizar la capacitat dels recursos existents: millo-rant els sistemes d’informació i els circuits d’atenció i deriva-ció de les persones, incrementant l’agilitat en les respostes, potenciant intercanvis que facin més visible i eficaç la nostra acció col·lectiva.

(6)

T

otes les platges de Barcelona disposen de transport públic adaptat, reserves d’aparcament amb itineraris acces-sibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual, lavabos adaptats, passeres de fusta fins a l’aigua i dutxes adap-tades amb cadires.

Les àrees amb servei de suport al bany faciliten d’una

manera específica, amb ajuda personal i/o tècnica, l’entrada i la sortida de l’aigua a les persones amb mobilitat reduïda que volen gaudir del bany. Hi ha dos tipus de servei:

(continua a la pàgina següent)

E

ls dies 23, 24 i 25 de setem-bre, us convidem a passejar per

La Ciutat de les Persones, durant les festes de la Mercè d’a-quest any. Ad’a-questa ciutat estarà situada al passeig de Gràcia, entre el carrer d’Aragó i la ronda de Sant Pere. També us convidem a visitar l’estand de l’Institut Mu-nicipal de Persones amb Disca-pacitat.

Xarxa d’entitats

d’inserció sociolaboral

de Barcelona

Mercè

2006

Tàndems i tricicles

a la platja de la

Barceloneta

A

la platja de la Barcelone-ta, s’hi poden trobar tot tipus de bicicletes per llogar i també es pot participar en sortides organitzades, amb la família o amb els amics. L’entitat que gestiona aquests serveis, Bici-clot, aquest any hi ha inclòs, a més de les bicicletes de passeig, les bicicletes de mun-tanya i les bicicletes infan-tils, dos tàndems i quatre tri-cicles per a persones adultes

amb discapacitat, cedits per l’ONCE mitjançant el conve-ni signat amb l’Institut de Cultura de Barcelona, la Comis-sió Cívica del Vianant i la Bicicleta i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, sobre el qual ja vam informar al número 51 del full DONANT PAS.

Els diumenges al matí, des de les 11.00 h fins a les 13.00 h es fan passejades, que comencen a la platja per des-cobrir nous indrets de Barcelona. Les persones amb dis-capacitat tindran un descompte del 10% en aquestes acti-vitats i fins a un 50% en el lloguer individual d’aquests tri-cicles i tàndems.

Per a més informació sobre els horaris d’aquests serveis i les reserves: Biciclot Marítim, pg. Marítim de la Barcelo-neta, 33 –davant de l’Hospital del Mar a peu de platja– tel. 932 219 778 i correu electrònic: maritim@biciclot.net.

Estiu 2006

Platges accessibles

amb servei de suport al

bany per a persones

amb mobilitat reduïda

D O N A N T

F U L L I N F O R M AT I U S E G O N A È P O C A

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Pàg. 3

Accessibilitat de

les bastides als

carrers

Pàg. 5

Xarxa d’entitats

d’inserció

sociolaboral a

Barcelona

Lleure

E

n el marc del desplega-ment del Pla municipal per a la inclusió social, el 9 de febrer d’a-quest any la regidoria de Benes-tar Social, Barcelona Activa i l’Institut Municipal de Perso-nes amb Discapacitat han orga-nitzat la Xarxa d’Entitats d’In-serció Sociolaboral. En aques-ta xarxa, hi participen el con-junt d’entitats i d’organismes més significatives pel que fa a l’experiència que tenen en la inserció sociolaboral de per-sones amb especials dificul-tats d’integració al món laboral.

N Ú M . 5 2 M A I G / J U L I O L 2 0 0 6

P A S

Per a més informació, podeu contactar amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Av. Diagonal, 233 - 08013 Barcelona Tel. 93 413 27 75 - Fax 93 413 28 00 Missatges de text curt, telèfon 93 231 96 14

D.L. B. 11.502-2006

La Ciutat

de les

Persones

La missió de l’esmentada xarxa és propiciar un marc idoni per compartir, amplificar i reorientar l’estratègia d’inclusió sociola-boral a la ciutat de Barcelona. Els objectius són els següents:

• Impulsar un espai de treball des del qual definir models i estratègies d’intervenció envers la inserció laboral de les per-sones amb més dificultats.

• Compartir el coneixement, identificar les bones pràctiques i impul-sar accions innovadores.

• Ampliar i optimizar la capacitat dels recursos existents: millo-rant els sistemes d’informació i els circuits d’atenció i deriva-ció de les persones, incrementant l’agilitat en les respostes, potenciant intercanvis que facin més visible i eficaç la nostra acció col·lectiva.

Figure

Updating...

References