PARLAMENT D# CATALUNYA

10  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1

P A R L A M E N T D # C A T A L U N Y A

CONCURS OPOSICIÓ LUURE PER A PROVEIR SET PLACES DE L'ESCALA GENERAL D'ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORA DEL COS D'ADMINISTRADORS

PARLAMENTARIS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

El tribunal qualificador, en la sessió tinguda el dia 21 de juliol de 2017 i de conformitat amb les bases de la convocatòria, ha acordat;

1. Aprovar i publicar les qualificacions corresponents al segon exercici de la primera prova i al conjunt de la primera prova, que s'adjunten en els annexos I, II, in i IV. 2. Convocar l'aspirant relacionat a l'annex V, que no ha acreditat estar en possessió del

nivell de suficiència de català (Cl), a fer la segona prova de coneixements de llengua catalana, de caràcter obligatori i eliminatori, el dimecres 26 de juliol, a les 9.30 h, à la sala 5 del Parlament de Catalunya.

3. Convocar els aspirants que han superat la primera prova i que estan exempts de fer la segona prova de coneixements de llengua catalana -i també l'aspirant no exempt, en el cas que superi l'esmenada segona prova- a fer la tercera prova, de caràcter obligatori i eliminatori, que consisteix a resoldre dos exercicis pràctics, el proper dilluns, 31 de juliol, a les 10 h, al Pahament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n). Els aspirants s'hauran de presentar al lloc de realització de la prova a les 9.45

b-De conformitat amb el que disposa la base 12.2 de la convocatòria, contra els actes del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d'alçada davant la Mesa del Parlament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació de l'acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la llei 39/2015, de I'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2017

TRAM. 501-00002/11

TRIBUNAL QUALIFICADOR

QUALIFICACIONS DE LA PRIMERA PROVA I CONVOCATÒRIA DE LA SEGONA I LA TERCERA PROVES

(2)

Annex I - APTES

P A R L A M E N T m

P R I M E R A P R O V A

UHU

Segon exercici: Temes

D E C A T A L U N Y A

Administradors parlamentaris. Torn Lliure

Puntuació

COGNOMS I NOM Puntuació

Barra 1 Fernández , Rosa María 15,25

Bergadà Pujol , Carlota 13,25

Calvet Pagès , Eva 15,00

Campos Abad , Roser 12,75

Costa Miralbell, Susagna 15,87

Crespo Fraile , Victoria Aída 11,50

Expósito Agut, Montserrat 14,00

Feliu Terré , Montserrat 14,62

Fernández Parada , María Dolores 14,00

García García . Adela 15,25

Gómez Royuela , Gloria 15,75

Izquierdo Bosque , María Isabel 11,37

Lora Jiménez . Felisa 14,75

Marín Ferreres , Marta 12,00

Marzo Nicolau , Rosa Maria 13.00

Núñez Abu in , Maria Elena 10,50

Paloma Sánchez , Joan Ignasi 12,00

Peinado Ruiz , Estanislao 14,62

Piquero Félez . Bríqida 11,75

Pla Cuenca , Patricia 10,37

Portales Romero , Gemma 13,77

Portet Sulla , Xavier 13,00

Prats Boldu , Teresa 16,00

Puig Martínez , Mercè 13,25

Redondo Calderón , Albert 12,24

Rius Fulquet, Marta 11,00

Rodriguez Rodriguez, Carme 15,00

Rombouts Matamala , Odile 17,12

Sala Coderch , Elisabet 14,75

Santana Quílez , Milagrosa 14,00

Serra Vázquez . Jordi 12,75

Tutusaus Blasco , Yolanda 10,50

La Secretària del Tribunal

Begoña BenguMa Calera

(3)

P A R L A M E N T M | | N D E C A T A L U N Y A l U U

Annex II - NO APTES

PRIMERA PROVA

Segon exercici: Temes

Administradors parlamentaris. Torn Lliure

Puntuació

COGNOMS I NOM Puntuació

Díaz Alqarín, Rosa Maria No apta

Jentqen Monté, Eberhard No apte

López García, Javier No apte

Olano Salvador, Montserrat No apte

Rovira Masana, Roqer No apte

Rubio Martínez, Maria del Mar No apta

Sáncliez Campos, Maria Isabel No apte

Serra Aquadé, Joan No apte

Unió Puiq, Llorenç No apte

Viñas Garcia Falces, Berta No apta

La Secretària del Tribunal

'

Begoña Benguha Galera

Barcelona, 21 de juliol de 2017

(4)

P A R L A M E N T D E C A T A L U N Y A

Annex III - NO PRESENTATS

PRIMERA PROVA

Segon exercici: Temes

Administradors parlamentaris. Torn Lliure

Puntuació

COGNOMS I NOM Puntuació

Bailara Franco, Alba No presentada

Coll Solans, Maria Teresa No presentada

Coll Solans, Montserrat No presentada

Gabaldà Azofra, Glòria No presentada

Martínez Gallardo, Nelia No presentada

Toneu Panicot, Lluís No presentat

La Secratàrla del Tribunal

Begoña Bengurla Calera

Barcelona, 21 de J de 2017

(5)

P A R L A M E N T

D E CATALUNYA

&UáS

Annex IV - PUNTUACIÓ TOTAL

PRIMERA PROVA

Administradors parlamentaris. Torn Lliure

Puntuació

COGNOMS I NOM Puntuació Puntuació Puntuació

test temes total la prova

Barra! Fernández , Rosa Maria 15,758 15,25 31,008

Bergadà Pujol , Carlota 10,520 13,25 23,770

Calvet Pagès , Eva 12,348 15,00 27,348

Campos Abad , Roser 12,268 12,75 25,018

Costa Miralbell , Susagna 14,512 15,87 30,382

Crespo Fraile , Victoria Alda 11,602 11,50 23,102

Expósito Agut, Montserrat 13,265 14,00 27.265

Feliu Terré , Montserrat 13,928 14,62 28,548

Fernández Parada , María Dolores 11,345 14,00 25,345

García García , Adela 16.425 15,25 31,675

Gómez Royuela , Gloria 15,675 15,75 31,425

Izquierdo Bosque , María Isabel 11,435 11,37 22,805

Lora Jiménez , Felisa 14,592 14,75 29,342

Marín Ferreres , Marta 14,422 12,00 26.422

Marzo Nicolau , Rosa María 16,342 13,00 29,342

Núñez Abu in , María Elena 13,008 10,50 23,508

Paloma Sáncliez , Joan Iqnasi 12,425 12,00 24,425

Peinado Ruiz . Estanislao 15,675 14,62 30,295

Piquero Félez , Bríqida 12,102 11,75 23.852

Pla Cuenca , Patricia 14,098 10.37 24,468

Portales Romero , Gemma 10,938 13,77 24.708

Portet Sullà , Xavier 15,012 13.00 28,012

Prats Boldu , Teresa 12,348 16.00 28,348

Puig Martínez , Mercè 13,682 13.25 26,932

Redondo Calderón , Albert 12,685 12.24 24.925

Rius Fulquet, Marta 16,010 11,00 27,010

Rodríguez Rodríguez , Carme 16,172 15,00 , 31,172

Rombouts Matamala , Odile 16,840 17,12 33,960

Sala Codercii , Elisabet 11,348 14,75 26.098

Santana Quilez , Milaqrosa 13,842 14,00 27.842

Serra Vázquez , Jordi 11,852 12,75 24,602

Tutusaus Blasco , Yolanda 13:348 10,50 23,848

La Secretària del Tribunal

Begoña Benguría Calera

Barcelona, 21 de juliol de 2017

PUBLICAT

(6)

P A R L A M E N T W | | R D E C A T A L U N Y A U U

Annex V - CANDIDAT

CONVOCAT A FER LA PROVA

DE LLENGUA CATALANA

Administradors parlamentaris. Tom lliure

COGNOMS I NOM Peinado Ruiz, Estanislao

La Secretària del Tribunal

Begoña Benguria Calera

Barcelona, 21 de juliol de 2017

PUBLICAT

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :