• No se han encontrado resultados

SILVAPORTO Pisos, Porto, Portugal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SILVAPORTO Pisos, Porto, Portugal"

Copied!
17
0
0

Texto completo

(1)
(2)

DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Porto, Portugal amb preus des de 450,000 €

Aquest edifici es divideix en 4 plantes i inclou 16 apartaments (1 T0+1, 5 T1, 2 T2 i 8 T3). A la planta baixa, l´edifici té un atri comú amb accés al´ascensor, les escales a les altres plantes, el garatge i els quatre apartaments d´aquest pis. El garatge compta amb 24 places daparcament (una plaça individual per a cada apartament de T0 a T2 i una plaça doble per a T3) equipats amb endolls per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Els apartaments de l'oest tenen grans balcons o terrasses. També hi podem trobar un jardí comú de 650 m2 amb piscina exterior.

lucasfox.cat/go/silvaporto

false

https://www.lucasfox.cat/go/silvaporto

published

obra-nova

2.0

{id={development}, root={development}, fullClassId={PRPRTY5DB1-development}, name={Development}}

{quote={}, phone={}, title={}, id={}, email={}, name={}}

true

(3)

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Porto, Portugal amb preus des de 450,000 €

[{url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_1280w/861DCCBF25.jpg}, label={facade}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/55FEBA0EFC.jpg}, label={facade}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/4EBB999EC2.jpg}, label={livingroom}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/9AB9275E59.jpg}, label={bedroom}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/1C95F40D55.jpg}, label={livingroom}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/B7D9416DC9.jpg}, label={kitchen}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/E331EC6785.jpg}, label={bathroom}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/544CC761F3.jpg}, label={}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/73A9611AEA.jpg}, label={facade}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/FCAC4B1BC8.jpg}, label={facade}}]

true

false

0.0

true

Concedida

(4)

D547AACC13

false

[{terrace={24}, floor={}, nbedrooms={3}, nbathrooms={2}, size={117}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={450.000 €}}, {terrace={33}, floor={1}, nbedrooms={3}, nbathrooms={2}, size={132}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={450.000 €}}]

true

2022-08-17T00:00:00Z

manual

{COLUMNS={[]}, DATA={[]}}

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Porto, Portugal amb preus des de 450,000 €, 2 Pisos disponibles

false

{value_formatted={450.000}, operation=

{sale}, currency_symb={€}, label={Preu des de}, string={450.000 €}, currency_iso={EUR}, show={true}, value={450000}, from={true}, units={}}

0.0

(5)

/obra-nova/silvaporto.html

false

https://www.lucasfox.cat

[]

inplace

false

true

2A6E2C07FF,2B46D627FF,30319AC1FF,303306D4FF,4ABD1855FF,70B5DFE5FF,8F6BFB1BB8,9882DC6AFA,C81BEB30F7,D8EDF1E5FF,D9F7D30DFF

false

New development

false

{path={[{reference={portugal}, title=

{Portugal}}, {reference={porto}, title=

{Porto}}]}, canonicalurl=

{/propietat/portugal/porto.html}, title_long={Porto}, reference={porto}, title=

{Porto}, crumb={Portugal}}

(6)

SILVAPORTO: Promoció d'obra nova a Porto - Lucas Fox

3.0

mtran_es

4250

117.0

2022-08-19T14:06:25Z

false

true

450000.0

false

4.0

<p>El condomini residencial SILVA PORTO FLATS està ubicat en una parcel·la rectangular de 1400 m2 a Rua de Silva Porto, 139 a 155, prop de Rua de Serpa Pinto i la cruïlla Carvalhido de Via de Cintura Interna (accessos A1, N13, A3, A4 i A28 des de Porto). Es tracta d'una zona residencial consolidada que es troba a poca distància a

(7)

peu de la Constitució, de Carvalhido, de l'Avinguda de França i de Boavista. Així mateix, està molt ben comunicada pel que fa al transport públic, cosa que indica un fort potencial de recuperació.</p>

lucasfox.cat

<p>Aquest edifici es divideix en 4 plantes i inclou 16 apartaments (1 T0+1, 5 T1, 2 T2 i 8 T3). A la planta baixa, l´edifici té un atri comú amb accés al´ascensor, les escales a les altres plantes, el garatge i els quatre apartaments d´aquest pis. El garatge compta amb 24 places daparcament (una plaça individual per a cada apartament de T0 a T2 i una plaça doble per a T3) equipats amb endolls per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Els apartaments de l'oest tenen grans balcons o terrasses. També hi podem trobar un jardí comú de 650 m2 amb piscina exterior.</p>

Preu des de 450.000 €

SILVAPORTO

132.0

450000.0

87012EC757

(8)

false

2.0

15F9E32FAF,2A6E2C07FF,2B46D627FF,30319AC1FF,303306D4FF,4ABD1855FF,70B5DFE5FF,8F6BFB1BB8,9882DC6AFA,C81BEB30F7,D8EDF1E5FF,D9F7D30DFF

lucasfox.cat/go/silvaporto

2022.0

[]

mtran_es

{de={/neubau/silvaporto.html}, ru={/new- development/silvaporto.html}, sv={/new- development/silvaporto.html}, pt={/novos- empreendimentos/silvaporto.html}, en=

{/new-development/silvaporto.html}, it=

{/nuove-costruzioni/silvaporto.html}, fr=

{/construction-nouvelle/silvaporto.html}, ca={/obra-nova/silvaporto.html}, es={/obra- nueva/silvaporto.html}, nl=

{/nieuwbouwprojecten/silvaporto.html}, zh=

{/new-development/silvaporto.html}}

https://www.lucasfox.cat

{meta_title={Agència immobiliària Porto - Lucas Fox}, has_whatsapp={false}, mapObj=

{{showcircle={false}, src={office}, longitude=

{-8.680191}, zoom={17}, link=

{https://www.google.com/maps/search/?

(9)

api=1&query=41.155240,-8.680191}, title=

{Agència immobiliària Porto - Lucas Fox}, latitude={41.15524}, showmarker={true}, url=

{https://www.google.com/maps/@41.15524,- 8.680191,18z}, showpolygons={false}}}, phone={+351 221107946}, longitude={- 8.680191}, property_officeid={87012EC757}, email={porto@lucasfox.com},

phone2_scrubbed={},

facebook_feed_region={}, has_phone2=

{false}, has_fax={false}, facebook_url={}, classObj={{id={office}, root={office}, fullClassId={USERS001ED-group}, name=

{Office}}}, phone_scrubbed={+351221107946}, images={{officeImage={[{ext={jpg}, success=

{true}, source={office}, label={}, uuid=

{F734FC645A}, caption={}, folder={office}, base={F734FC645A.jpg}}]}}}, has_address=

{true}, reference={OPO}, uuid={87012EC757}, address_countryid={CA3301F730}, has_map=

{true}, whatsapp_scrubbed={},

meta_description={Lucas Fox International Properties ofereix una ampia selezione di case di lusso in zone esclusive di Porto.

Affidatevi alle conoscenze dei nostri agenti.}, has_office={true},

googlemap_zoom={18}, canonicalurl=

{/oficines/opo.html}, primaryimage={{ext=

{jpg}, success={true}, source={office}, label=

{}, uuid={F734FC645A}, caption={}, folder=

{office}, base={F734FC645A.jpg}}}, googlemap_url=

{https://www.google.com/maps/@41.15524,- 8.680191,18z}, whatsapp={}, has_email={true}, name={Lucas Fox Porto}, has_facebook=

{false}, fax_scrubbed={}, alternateCanonicals={{de=

{/buros/opo.html}, ru={/offices/opo.html}, sv={/offices/opo.html}, pt=

{/offices/opo.html}, en={/offices/opo.html}, it={/uffici/opo.html}, fr=

{/bureaux/opo.html}, ca=

{/oficines/opo.html}, es=

{/oficinas/opo.html}, nl=

{/kantoren/opo.html}, zh=

{/offices/opo.html}}}, homedomain=

{https://www.lucasfox.cat}, address=

{{country={Portugal}, postcode={4150-152},

(10)

street={Av. Brasil, 330}, region={Porto, Portugal}}}, introduction={}, phone2={}, fax=

{}, latitude={41.15524}, has_phone={true}}

SILVAPORTO Pisos, Porto, Portugal

Q4 2022

0.0

http://pdf_local.lucasfox.com/template/overview/assets/

{ndportfolio_title_nodevelopments={No published developments}, phonenumber=

{+34 933 562 989}, title_units_table={Unitats a aquesta promoció}, bathrooms={Cambres de bany}, peoples={gent}, contact_us=

{Contacti’ns sobre aquesta propietat}, units_th_type={Tipus}, units_th_size=

{Dimensions}, completion={Finalització}, sleeps={Persones que pot allotjar:}, features={Característiques}, units_th_floor=

{Planta}, units_bathrooms={Cambres de bany}, units_th_status={Estat}, bathroom=

{Cambra de bany}, price={Preu},

ndportfolio_title_newdevelopments={New developments}, units_th_yield={Rendiment}, size={Dimensions}, bedroom={Dormitori}, sizebuilt={Edificats}, units_th_floorplan=

{Plànols}, units_size_min={Dimensions des de}, sizeplot={Dimensions del terreny}, banner_sold={Venut/uda}, banner_reduced=

{Preu rebaixat}, units_th_distribution=

{Distribució}, ndportfolio_location_intro={A collection of {{devs_count}} new

development projects across {{title}}

including {{unique_locations}}.}, res_rent=

{Llogar}, units_pricefrom={Preu des de}, moreinfo={Més informació},

has_buildinglicense={Llicència d'obres}, buildinglicense_granted={Concedida},

(11)

sizeterrace={Terrassa},

ndportfolio_published_on={Published on}, development_lbl_priceonrequest={Preu a consultar}, pricefrom={Preu des de}, title_newdevelopment={Obra nova}, units_bedrooms={Dormitoris},

disclaimer_text={Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors.

Abans de signar qualsevol document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.}, reference=

{Referència}, floor={Planta}, res_short=

{Lloguer:}, pricereduced={(Preu rebaixat)}, callus={Truqui'ns}, rented={Llogat/ada}, title_overview={Descripció}, typeofprop=

{Tipus d'immoble}, units_available={Unitats disponibles}, rental_yield={Rendibilitat de fins a}, location={Ubicació}, areafloorplan=

{Plànol}, bedrooms={Dormitoris}, sizegarden={Jardí}}

true

[{value={Q4 2022}, label={Finalització}}, {value={2}, label={Unitats disponibles}}, {value={3}, label={Dormitoris}}, {value=

{117m²}, label={Dimensions des de}}, {value=

{Concedida}, label={Llicència d'obres}}]

(12)

UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

(13)

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

(14)

Planta Planta

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

(15)

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

(16)

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

Planta m² %

Planta Planta Planta

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

(17)

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.

Referencias

Documento similar

L’editorial Bromera ha encetat «Esguard», una nova col·lecció dedi- cada a la narrativa històrica per a joves, amb El secret de l’alquimista i amb aquesta novel·la de Mariano

Les situacions d'escriptura a l'escola, per tant, s'han d'inserir també en aquest context d'aprenentatge que travessa els altres contextos amb la voluntat d'acomplir els objectius

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —

Els centres han de col.laborar, juntament amb altres serveis i recursos de la comunitat, a promoure la normalització de la vida de les famílies; en aquest sentit caldri que

Degut a la necessitat de purificació per cromatografia en columna d’un dels intermedis en aquesta síntesi, ens plantejàrem si no seria més viable, a gran escala, realitzar

2.&#34; Que 'havent en el' reine valetl' cià població de parla valenciana que no s'expressa en altre idioma a l' en.trar en l'escola, se li done al xic tota l'ensenyança en

delna- nar .per tot arreu ¡que s'entronitze '1 .'idio'n1a valencià a les nostres escoles, :ham de de.mostrar ,que el nostre po- bl¡e té r àni'ma :visible i tangible; que.. pa:rla

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere