• No se han encontrado resultados

Implantació d’ITACAals centres d’FPA detitularitat municipal i privada

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Implantació d’ITACAals centres d’FPA detitularitat municipal i privada"

Copied!
39
0
0

Texto completo

(1)

Implantació d’ITACA als centres d’FPA de

titularitat municipal i privada

I

nnovació

T

ecnològica

Administrativa per a Centres i

Alumnat

València, 11 de desembre de 2019

(2)

ITACA FPA

1. Finalitat.

2. Destinataris.

3. Fases i calendari previst.

4. Pilotatge: centres pilots i suport.

5. Protocol d'incorporació del centre (assignació d’ensenyaments reglats i programes formatius).

6. Protocol d'incorporació dels usuaris/àries.

7. Característiques principals d’ITACA.

8. Característiques principals del mòdul Docent.

9. Característiques principals del mòdul Alumnat.

10. Actuacions a realitzar i temporarització.

11. Formació per a tots els equips directius.

(3)

01 Finalitat

✔ Implantar l'aplicació informàtica per a la gestió educativa ITACA als centres públics d'FPA de titularitat municipal i als centres privats d’FPA per al curs 2020-2021.

✔ Pilotar durant el curs 2019-2020 aquesta implantació en centres públics d’FPA de titularitat municipal identificables amb tipologies diverses de centres.

✔ Detectar variables i incidències per a seguir i acompanyar tant el

pilotatge d'anticipació com la implantació generalitzada prevista per

al pròxim curs.

(4)

02 Destinataris

Centres públics valencians d'FPA sostinguts amb fons públics:

81 centres d'FPA de la GVA:

26 a Alacant 14 a Castelló 41 a València 138 centres municipals:

40 d'Alacant 13 de Castelló 85 de València

En ITACA als efectes acadèmics de l’1 de setembre de 2019

Previsió en ITACA als efectes acadèmics de l’1 de setembre de 2020

Centres de règim privat valencians autoritzats d'FPA : 7 centres privats:

2 d'Alacant 2 de Castelló 3 de València

Previsió en ITACA als efectes acadèmics de l’1 de setembre de 2020

(5)

03 Fases i calendari previst

Desembre de 2019 Informació general.

Gener de 2020 / juliol de 2020

Incorporació dels centres municipals d’FPA de pilotatge a ITACA.

Formació als equips directius dels centres de pilotatge.

Possibilitat d'accedir a ITACA amb totes les opcions disponibles.

Els centres de pilotatge acabaran el curs escolar en GESCEN.

Tots els centres d’FPA municipals i privats podran crear NIA del seu alumnat actual per a facilitar la pròxima matriculació (punt 7, diapositiva 19).

Juny-juliol de 2020 / setembre de 2020

Formació prèvia als equips directius dels centres municipals: juny i juliol de 2020.

Incorporació de tots els centres d’FPA de titularitat municipal i privada a ITACA.

Accedir a ITACA amb totes les opcions disponibles.

Matricular les persones adultes participants per al curs 2020-2021.

A partir de setembre de 2020

Utilitzar per al curs acadèmic 2020-2021 només ITACA.

Mantindre el GESCEN com a històric.

(6)

04 Pilotatge: centres pilots i suport

Pilotatge:

Fase centralitzada coordinada per el Servei d’Ordenació Acadèmica de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació.

Suport d’un correu electrònic itaca.fpa@gva.es

Material de suport: manuals i guies d’ITACA

Centres municipals d'FPA seleccionats:

Objectius, continguts i recursos.

Calendari: 2 sessions a celebrar els divendres dies 10 i 17 de gener de 2020.

Hora i llocs: en horari de 10 a 14 h, sala per determinar de la DT d’Alacant (centres d’Alacant) i sala 4 de la CECE (centres de Castelló i València).

Participants: màxim de 2 membres de l'equip docent per centre pilot.

Formador: Vicente Cocoví.

(7)

FASE DE PILOTATGE (de gener a maig de 2020)

ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA

Callosa de Segura Benicàssim Alboraia La Patacona

Calp Nules Bunyol

Guardamar del Segura Soneja Canals Núm. 2

Monòver Castelló de la Ribera

Mutxamel Catarroja

Cullera

04 Pilotatge: centres pilots i suport

(8)

05 Protocol d'incorporació del centre

Amb la incorporació a ITACA:

Les gestions acadèmiques i administratives es realitzen a través d'ITACA.

Hi ha un arbre formatiu únic del sistema educatiu per a tots els centres valencians d’FPA.

Els programes formatius són genèrics i els centres hi han de crear grups específics.

Els centres comuniquen anualment la nova oferta formativa perquè el Servei d’Ordenació Acadèmica assigne els programes

corresponents.

S'inclouen els centres municipals d’FPA a ITACA a tots els efectes

administratius al juliol de 2020 per al curs acadèmic 2020-21.

(9)

06 Protocol d'incorporació dels usuaris i usuàries

Credencial:

Llei de protecció de dades.

Càrrec o funció en el centre educatiu.

Amb la incorporació a ITACA:

En funció del perfil la URL i la vista d'ITACA canvia:

Equip directiu. https://itaca.edu.gva.es

Docent. https://docent.edu.gva.es

Alumnat major de 18 anys, o familiars d'alumne/a. https://familia2.edu.gva.es

La direcció del centre ha de donar d’alta el personal docent i habilitar-hi el seu accés.

Tots els docents amb destinació al centre poden accedir a ITACA sense haver de sol·licitar-ho.

L'usuari és el NIF i la contrasenya pot ser generada per ells mateixos seguint protocol establit.

Tot l'alumnat major d'edat o tutor legal pot accedir a consultar les seues dades, activitats, horari, qualificacions i comunicacions amb el professorat.

(10)

07 Característiques principals d’ITACA (I)

ITACA és un projecte de modernització que desenvolupa la Conselleria

d'Educació, Cultura i Esport amb l’objectiu final de la millora en la gestió pública, per a aconseguir una major eficàcia i eficiència.

Aquest sistema va començar el 2008 als centres d’educació primària.

DECRETO 51/2011, de 13 de mayo, del Consell, sobre el sistema de

comunicación de datos a la conselleria competente en materia de educación, a través del sistema de información ITACA, de los centros docentes que imparten enseñanzas regladas no universitarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Tercera. Integración con otros sistemas.

2. El sistema ITACA reemplazará de forma gradual a los actuales programas de gestión GESCEN informáticos.

Per als centres educatius, el projecte ITACA es concreta en un sistema centralitzat que reemplaçarà l'actual GESCEN-FPA (NGC).

Avantatges del sistema centralitzat respecte a les actualitzacions del programa i les còpies de seguretat de les dades introduïdes.

(11)

07 Característiques principals d’ITACA (II)

La incorporació a ITACA està sent progressiva per a tots els ensenyaments no universitaris.

A hores d’ara estan en ITACA:

CEIP (GVA).

Centres públics, privats concertats i privats de/d’:

INF, PRI, ESO, BAT, FP.

• 1r cicle d’educació infantil (GVA).

• Centres específics d’educació especial (tots).

• Ensenyaments de règim especial:

- Conservatoris de dansa (tots).

- Conservatoris de música (GVA).

- Escoles d'arts plàstiques i disseny (totes).

- Ensenyaments esportius (tots).

• Centres d’FPA de titularitat de la GVA.

• Escoles Oficials d’Idiomes.

(12)

07 Característiques principals d’ITACA. Accés. (III)

URL d'accés a ITACA:

https://itaca.edu.gva.es

(13)

07 Característiques principals d’ITACA. Benvinguda. (IV)

(14)

07 Característiques principals d’ITACA. Centre > Menú Pral. (V)

(15)

07 Característiques principals d’ITACA. Gestió NIA. (VI)

(16)

07 Característiques principals d’ITACA. Centre > Llistats. (VII)

(17)

07 Característiques principals d’ITACA. Llistats. (VIII)

(18)

07 Característiques principals d’ITACA. Sol·licituds títols. (IX)

(19)

07 Característiques principals d’ITACA. PGA. (X)

(20)

07 Característiques principals d’ITACA. Gestió NIA. (XI)

(21)

08 Accés al Mòdul Docent d’ITACA

URL d'accés a ITACA:

https://itaca.edu.gva.es https://docent.edu.gva.es/

(22)

08 Característiques principals del mòdul Docent (I)

URL d'accés al mòdul Docent d’ITACA: https://docent.edu.gva.es

(23)

08 Característiques principals del mòdul Docent (II)

Horari de sessions

(24)

08 Característiques principals del mòdul Docent (III)

Qualificacions

(25)

08 Característiques principals del mòdul Docent (IV)

Dietari

(26)

08 Característiques principals del mòdul Docent (V)

Missatges pendents

(27)

08 Característiques principals del mòdul Docent (VI)

Grups

(28)

08 Característiques principals del mòdul Docent (VII)

Informes

(29)

08 Característiques principals del mòdul Alumnat (I)

Característiques principals del mòdul d’Alumnat.

URL d'accés al mòdul Web Familía / Alumnat: https://familia2.edu.gva.es

(30)

09 Característiques principals del mòdul Alumnat (II)

Avisos

(31)

09 Característiques principals del mòdul Alumnat (III)

Qualificacions

(32)

09 Característiques principals del mòdul Alumnat (IV)

Assignatures:

matèries, àmbits i mòduls formatius

(33)

09 Característiques principals del mòdul Alumnat (V)

Horaris

(34)

10 Actuacions a realitzar i temporització (I)

A partir de l’1 de febrer de 2020

1) Crear-se la contrasenya d'accés a ITACA.

2) Donar d'alta al personal del centre i assignar càrrecs.

3) Obtindre el NIA.

A partir de l’1 de juliol de 2020

4) Arbre del sistema educatiu del centre.

5) Crear grups en ITACA.

6) Matrícula de l'alumnat en el curs acadèmic 2020-2021.

A partir de l’1 de setembre de 2020

7) Matrícula de l'alumnat en el curs acadèmic 2020-2021.

(35)

10 Actuacions a realitzar i temporització (II)

A partir de l’1 de febrer de 2020

1) Crear-se la contrasenya d'accés a ITACA:

- Accediu a ITACA https://itaca.edu.gva.es/

- Seleccioneu: “Recordar contrasenya”.

- Introduïu usuari i captcha.

- Seleccioneu: “Recuperar contrasenya per preguntes de seguretat”.

- Completeu la data de naixement (dd/mm/aaaa).

- Completeu el codi de recuperació de contrasenya.

2) Donar d'alta el personal del centre i assignar càrrecs:

- Accediu a ITACA https://itaca.edu.gva.es/

- Centre > Menú Principal > Personal > Nou.

- Completeu els camps obligatoris de totes les pestanyes.

- Assigneu els càrrecs directius i el seu accés a ITACA, si n'hi haguera.

- Guardeu la informació en finalitzar la introducció de les dades de cada docent.

(36)

10 Actuacions a realitzar i temporització (III)

A partir de l’1 de febrer de 2020

3) Obtindre el NIA.

Una de les primeres tasques a fer pels CMFPA és preparar la matrícula realitzant les accions següents:

- Obtindre el NIA dels futurs alumnes que es matricularan i que encara no tinguen NIA.

- Les dades mínimes necessàries per anar generant el NIA són:

• Tipus i número de document.

• Nom i cognoms.

• Sexe.

• Data de naixement.

• País de naixement i nacionalitat.

- La gestió del NIA poden realitzar-la també els càrrecs directius (direcció, cap d'estudis i secretaria) i el personal administratiu, si n'hi haguera.

- Centre > Menú Principal > Gestió NIA > Nou (vegeu diapositiva 20)

(37)

10 Actuacions a realitzar i temporització (IV)

A partir de l’1 de juliol de 2020

4) Arbre del Sistema Educatiu del Centre:

- Comunicar al SOA mitjançant el correu electrònic itaca.fpa@gva.es els programes formatius que s’impartiran en el curs 2020-2021 seleccionar-los entre els cursos definits pel SOA.

5) Crear Grups a ITACA:

- Des de Centre > Menú Principal > Grups > Nou

- Completar els camps obligatoris i asignar-hi el curs corresponent al grup.

- Encara que no és obligatori, cal indicar el tutor o tutora de cada grup per a poder validar la PGA.

Una vegada realitzats els passos anteriors, a partir de juliol de 2020 es podrà començar a matricular aquell alumnat que ja haja confirmat la matrícula per al curs acadèmic 2020-2021.

(38)

10 Actuacions a realitzar i temporització (V)

A partir de l’1 de juliol de 2020

6) Matrícula de l'alumnat en el curs acadèmic 2020-2021:

- Per a matricular l'alumnat al juliol de 2020 per a l'any acadèmic 2020-2021, primer s’ha de canviar d’any, de l’actual a l’any acadèmic 2020-2021, de manera manual (angle superior dret del programa).

- Centre > Menú Principal >Alumnat > Nou

A partir de l’1 de setembre de 2020

7) Matrícula de l'alumnat en el curs acadèmic 2020-21:

- Si ja és setembre de 2020 i accedim a ITACA, no caldrà canviar d'any acadèmic perquè ja estarem en el nou curs acadèmic 2020-2021.

- Centre > Menú Principal >Alumnat > Nou

Remarques:

- Pot matricular alhora, en un mateix centre i a diferents alumnes, més d'un usuari (direcció, cap d'estudis, secretaria i personal administratiu) .

- Un alumne o alumna es pot matricular en més d'un programa formatiu, però s’ha de guardar una matrícula abans d'iniciar la matrícula en un altre programa.

(39)

11 Formació per als equips directius

Formació per a equips directius

A títol orientatiu es facilita el guió del curs de formació que es va donar als centres de pilotatge d’FPA de titularitat de la GVA al gener de 2019

http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/FPA/Curs_Incorporacio_FPA_ITACA.pdf

Referencias

Documento similar

Cada equip pot designar dos jugadors lliures dins de la llista dels jugadors (són els especialistes en defensa), però solament un jugador lliure pot estar jugant al

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere

S'estarà al que estableix la normativa de calendari escolar vigent per al curs 2019-2020, segons la Resolució de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal

Resolució del 9 de juliol de 2018 del Secretari de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es dona publicitat al Pacte de la

2) DATA LÍMIT INTRODUCCIÓ: la data introduïda en aquest camp, indicarà la data límit fins a la qual els docents podran introduir les qualificacions des del Mòdul Docent... 3)

gestió educativa ITACA als centres públics valencians d'FPA de titularitat de la GVA.. ✔ Pilotar durant el curs 2018-2019 aquesta implantació en centres públics de titularitat de

ORDE 21/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formación i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents no universitaris que pertanyen a

 Eixamplament de la ciutat i degradació dels centres, on es reallotgen aquells que no poden accedir als nous habitatges perifèrics.. Habitatges degradats als quals