L objecte d aquest plec és l adquisició del material que es refereix tot seguit d acord amb les característiques que figuren al PPT.

Texto completo

(1)

.

1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, PER L’ADQUISICIÓ DE CUBELLS DOMÈSTICS, BOSSES I FUNDES COMPOSTABLES, BUJOLS I AUTOCOMPOSTADORS PER LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE LA FORM, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

ÍNDEX

Concepte Foli

1 Definició de l’objecte del contracte. 2

2 Necessitat i idoneïtat del contracte. 2/3

3 Pressupost de licitació. 3

4 Valor estimat. 3

5 Partides pressupostàries. 3

6 Termini de lliurament. 3

7 Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. 3

8 Import màxim de les despeses de publicitat. 4

9 Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions.

SOBRE Nº 1 4

SOBRE Nº 2 4/5

4/5

10 Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica.

6

11 Criteris a tenir en compte en l’adjudicació. 7

12 Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions. 7

13 Proposicions anormals o desproporcionades. 7

14 Garantia definitiva. 8

15 Drets i obligacions de les parts.

Obligacions adjudicatari 8

Règim de pagament. 8

Facultats de l’ajuntament. 8

8

16 Interpretació del contracte. 8/9

17 Modificació del contracte. 9

18 Revisió de preus. 9

19 Causes de resolució. 9

20 Penalitzacions. 9

21 Termini de garantia del contracte. 10

22 Cessió. 10

23 Subcontractació. 10

24 Confidencialitat de la informació. 10

25 Règim jurídic de la contractació. 11

26 Domicili a efectes de notificacions. 11

27 Obertura de la documentació i de les proposicions. 11

28 Adjudicació provisional i definitiva. 12

29 Formalització del contracte. 12

30 Obligacions laborals, socials, fiscals i mediambientals del contractista 12

31 Assegurances 13

(2)

. 1) Definició de l’objecte del contracte

L’objecte del present Plec de Clàusules Administratives Particulars – PCAP – és regular la licitació del subministrament dels cubells domèstics, les bosses i fundes compostables, els bujols i els autocompostadors necessaris per a la implantació de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals – FORM – pel sistema Porta a Porta, que segons la tipologia establerta al Codi CPV es correspon a 34928480-6.

D’acord amb el contingut i les característiques establertes al present document i al Plec de Prescripcions Tècniques –PPT -, redactat pel Tècnic de Medi Ambient senyor Josep Olivella Cifré, que regulen la present licitació.

L’objecte d’aquest plec és l’adquisició del material que es refereix tot seguit d’acord amb les característiques que figuren al PPT.

MATERIAL Unitats

(u) Cubells domiciliaris de 10 litres, airejats, color marró, amb serigrafia logotips ARC,

Collbató i materials a dipositar. 2.100

Cubells domiciliaris de 20 litres, no airejats, color marró, amb idèntica serigrafia

que l’anterior. 2.100

Bosses per la FORM domèstica, adaptable al cubell de 10 litres, gruix mínim> 18 micres, serigrafia una cara amb: caràcter compostable, materials aptes, distintiu de garantia de qualitat ambiental o certificat de compostabilitat ( 60 unitats/habitatge x

2.100 habitatges = 126.000 u), en paquets de 15 o 30 bosses. 126.000 Fundes compostables per a grans generadors de FORM amb idèntica serigrafia que

l’anterior. ( En paquets de 25 o 50 bosses ).

* Gruix de les de 80 litres: >= 25 micres.

50 unitats/gran generador x 17 gran gen. = 850 unitat.

* Gruix de les de 120 litres: >= 30 micres.

50 u/ gran gen. x 16 grans gen. = 800 u.

850

800 Bujols color marró, amb 2 rodes, serigrafiat amb logotips ARC, Collbató i materials

admesos.

Tipus Unitats

De 80 litres/u 24

De 120 litres/u 18

De 240 litres/u 8

24 18 8

Autocompostadors, color verd, uns 400 l, ventilats i serigrafiats amb logotips ARC,

Collbató i materials admesos 30

• No s’admetrà la utilització de materials que portin PVC.

• Les bosses i fundes estaran fabricades de forma que tots els materials i les substàncies utilitzades seran compostables i no tòxics.

• Permetran una suficient transparència per permetre la inspecció dels materials que contenen.

• De tots els materials s’indicaran llurs característiques de composició i físiques (mides, volum, capacitat de càrrega, si és el cas).

L’empresa interessada haurà de presentar en l’oferta tots els mitjans necessaris per l’execució del contracte en les millors condicions possibles, donant compliment a la totalitat de prestacions i amb els requisits establerts a la documentació que regula la licitació.

2) Necessitat i idoneïtat del contracte

(3)

.

3 Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.

L’ajuntament, que té atribuïda la competència del Servei de recollida de residus, la presta de forma Directa i és a aquests afectes que es veu en la necessitat de tramitar l’adquisició de referència.

3) Pressupost de licitació

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de VINT-I-VUIT MIL EUROS – 28.000,00´-€ -. (Import que no porta inclòs l’impost sobre el Valor Afegit).

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’Impost sobre el Valor Afegit a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no sent admesa cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Generals aplicable – PCAG -, exclòs el cost del transport de conformitat amb el varem que figura a la clàusula 11 del present document.

L’Impost sobre el Valor Afegit que correspon aplicar és del 18% i ascendeix a la quantitat de CINC MIL QUARANTA EUROS – 5.040,00´- € -.

El preu de licitació inclou les despeses derivades de l’aplicació de les condicions indicades al PPT als objectes subministrats.

4) Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 76 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic – LCSP -, és de VINT-I-VUIT MIL EUROS – 28.000,00´-€ -. (Import que no porta inclòs l’impost sobre el Valor Afegit).

5) Partides pressupostàries

La despesa derivada de la present contractació es farà amb càrrec a la partida del pressupost municipal que s’indica a continuació.

Partida Import Procedència

200.1621 33.040,00´-€ APORTACIÓ MUNICIPAL: 4.392,00´-€

Subvenció Generalitat: 28.648,00´-€

6) Termini de lliurament

El termini de lliurament del vehicle no pot ser superior a la data 10 de setembre de 2010, trobant-se en aquell moment en disposició poder ser distribuïts.

Caldrà estendre’s l’oportuna acta administrativa en el moment de posar a disposició de l’ajuntament l’objecte del subministrament adquirit.

7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La licitació del contracte de subministrament es tramitarà de forma ordinària, no està subjecte a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 134 i 141 a 145 de la LCSP.

8) Import màxim de les despeses de publicitat

(4)

. L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació, que haurà d’abonar l’adjudicatari, serà de DOS MIL EUROS -2.000´-€ -.

9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions

La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini de QUINZE DIES NATURALS comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. ( 143.2 de la LCSP ).

Els licitadors només podran presentar una oferta a la Secretaria de l’Ajuntament ( carrer Bonavista, 2, 08293 Collbató, telèfon 93.777.01.00 i fax 93.777.06.50 ), en horari d’atenció al públic – de dilluns a divendres de 9 a 14 hores -.

Es podran presentar ofertes per correu. En aquest cas l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de la sol—licitud de participació mitjançant fax del mateix dia. Si no concorren tots dos requisits no serà admesa la instància i documentació que l’acompanya si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de l’acabament del termini anunciat a l’anunci per la presentació d’ofertes.

En tot cas, i malgrat s’hagi complert els requisits establerts, transcorreguts DEU DIES – 10 dies – següents a la data indicada ( límit per la presentació d’ofertes ) sense haver rebut la documentació, aquesta es tindrà per no admesa a tots els efectes.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en DOS Sobres, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació.

SOBRE NÚMERO 1

Portarà la menció “Documentació administrativa per a la licitació del CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, PER L’ADQUISICIÓ DE CUBELLS DOMÈSTICS, BOSSES I FUNDES COMPOSTABLES, BUJOLS I AUTOCOMPOSTADORS PER LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE LA FORM, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, presentada per ...……...” i haurà de contenir la documentació que s’indica a continuació.

• Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax del licitador.

• La documentació que acrediti la personalitat de l’empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l’escriptura de constitució o d’adaptació, en el seu cas, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 47 i 61 LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a

(5)

.

5 l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre - endavant RTRLCAP -.

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 44 i 61 LCSP.

• Declaració responsable d’acord amb el model següent:

“ En/Na... amb DNI número ..., en nom propi, (o en representació de l’empresa ..., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ..., en data ... i amb número de protocol .../o document ..., XIF número ..., domiciliada a... carrer ..., número ...), declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); que l’entitat que es presenta no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’administració; que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides d’acord amb els articles 43 a 73 LCSP; que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques/està exempt de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

( Lloc, data i signatura del licitador).”

• Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els termes de la clàusula 1.10) del present PCAP.

• Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i de l’habilitació empresarial o professional que sigui exigible, si escau, en els termes de l’article 43.2 de la LCSP.

• Declaració responsable de vigència de les circumstàncies que donaren lloc a la declaració, per part de l’administració tributària, d’exempció d’IVA, si escau.

• Declaració responsable de reunir algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació en la puntuació de les ofertes, especificats en la clàusula 1.12) del PCAP, si escau.

• Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.

• En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.

• En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.

• Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la documentació referida, però sí de la solvència financera i econòmica i professional o tècnica específica, si s’escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat; així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la diligència d’inscripció no han experimentat cap variació.

SOBRE NÚMERO 2

Portarà la menció “ Proposició econòmica i Documentació tècnica acreditativa dels criteris d’adjudicació que NO depenen d’un judici de valor per a la licitació del CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, PER L’ADQUISICIÓ DE CUBELLS

(6)

. DOMÈSTICS, BOSSES I FUNDES COMPOSTABLES, BUJOLS I AUTOCOMPOSTADORS PER LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE LA FORM, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, presentada per ...……...” i haurà de contenir la documentació que s’indica a continuació.

Relació numerada de la documentació inclosa: la documentació que serà tinguda en compte serà únicament la que sigui referida al corresponent epígraf del PCAP i el PPT.

• Proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model que figura a continuació.

“En/Na... amb DNI número ..., en nom propi, (o en representació de l’empresa ..., amb XIF número ..., domiciliada a ... carrer ..., núm. ...), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la licitació del CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, PER L’ADQUISICIÓ DE CUBELLS DOMÈSTICS, BOSSES I FUNDES COMPOSTABLES, BUJOLS I AUTOCOMPOSTADORS PER LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE LA FORM, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques, que accepta íntegrament, per la quantitat total ascendent a ……….……….. euros, IVA exclòs.

L’import de l’impost sobre el valor afegit, al 18%, és de ... ´-€.

- Tots els imports totals s’han de referir en lletres i xifres -.

Lloc, data i signatura del licitador).”

• Documentació tècnica que acrediti els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 11) del present Plec.

10) Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica

La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els mitjans d’acreditació són els que s’identifiquen més endavant.

El licitador, i d’acord amb l’article 53.2 LCSP, haurà de presentar el compromís d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a una correcte execució del contracte.

• Solvència econòmica i financera:

El licitador haurà d’acreditar com a mínim:

• Declaracions apropiades d’entitats financeres i justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos d’acord amb l’epígraf 32 del present PCAP.

• Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui dels 3 darrers exercicis tancats, així com el pressupost del vigent exercici 2010.

Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

• Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en què es disposi de les referències de dit volum de negocis.

Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol—licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació.

(7)

.

7

• Solvència professional o tècnica

El licitador haurà d’acreditar com a mínim els següents requisits.

• Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests. Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

• Descripció de les mesures empleades per l’empresari per garantir la qualitat.

• Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.

11) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació

La licitació es valorarà en quant a la idoneïtat del licitant pels medis, qualitats i preus que proposi a la seva oferta. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran els següents.

CONCEPTE PUNTS

1.- Millora en l’oferta econòmica.

Es valorarà amb 60 punts el preu de licitació i amb 85 punts l’oferta econòmica més avantatjosa sempre que no incorri en baixa temerària, considerada com a tal aquella que està 10 punts percentuals per sota de la mitja aritmètica de les baixes presentades. La resta d’ofertes es valorarà proporcionalment entre aquestes dues puntuacions.

0-85

2.- Tinença de certificacions per l’adopció de sistemes de gestió de qualitat, mediambientals o seguretat, a raó de 1,25 punts/cada certificació.

0-5

3.- Compromís del representant de l’empresa subministradora de que, pel cas de retardar-se l’inici del repartiment del material pel municipi, aquest serà convenientment emmagatzemat i guardat a les seves dependències fins que ho indiqui l’Ajuntament amb 3 dies d’anticipació.

0-5

4.- Compromís de que l’empresa assumeix les despeses de transport. 0-5

TOTAL 100

En tot cas l’ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 135.1 LCSP.

12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst als PCAG aprovats per l’Ajuntament (els establerts a la Disposició Addicional 6ena LCSP, referits, bàsicament, a condicions socials dels licitadors ).

13) Proposicions anormals o desproporcionades

En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada.

(8)

. En compliment de l’article 136 apartat 2on LCSP es considerarà anormal o desproporcionada i per tant que no pot ser complerta l’oferta en el cas que resultés adjudicatària en la licitació, que superés en 10 punts percentuals la mitjana de les baixes.

14) Garantia definitiva

La garantia definitiva a constituir per l’adjudicatari serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

15) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran les que resultin del PCAP i informes que figuren a l’expedient administratiu i normativa aplicable i, en particular, les que s’indiquen a continuació.

15.1) Són obligacions de l’adjudicatari les que s’indiquen a continuació.

a) Obligació d’Indemnització pels danys que s’ocasionin com a conseqüència de l’execució del contracte.

L’adjudicatària està obligada al rescabalament i indemnització dels danys que causin a tercers amb motiu de l’execució defectuosa o negligent del contracte, tant si són en béns com en persones, com instal—lacions particulars o municipals, sense perjudici de les penalitzacions previstes al present PCAP.

b) Necessària autorització per subcontractar.

Exercir ell mateix l’execució del contracta, amb la prohibició de cedir o subcontractar el mateix, llevat d’autorització explícita de l’Ajuntament que haurà de disposar fins i tot en el cas que s’hagi enunciat al Sobre número 1 de documentació administrativa.

c) Obligatorietat de compliment de les prestacions que hagin resultat les adjudicatàries.

d) Destinació de suficients mitjans; correcte execució del contracte de subministrament.

L’adjudicatària ha de complir la totalitat de les prescripcions establertes per l’ajuntament relatives a l’execució del contracte, havent de destinar els mitjans humans, tècnics i materials necessaris d’acord amb el contingut del PCAP i el PPT així com tots els que es corresponguin amb les especialitats que haguessin estat ofertes pel mateix.

e) Obligacions essencials.

• La data de lliurament del subministrament en les condicions especificades, com a darrer dia el 10 de setembre de 2010.

• La no assignació de mitjans humans i materials necessaris per l’execució de l’objecte contractual de conformitat amb els requisits establerts al present PCAP i PPT i al grau d’exigibilitat deguda.

15.1.2) Règim de pagament.

L’adjudicatari té el dret a percebre la retribució corresponent a l’execució del contracte, en la forma i quantitat que resulti d’aquest PCAP i el legalment establert a la LCSP.

15.1.3) Són facultats de l’ajuntament.

Fiscalitzar l’execució del contracte i la documentació relacionada amb l’objecte del mateix, imposant a l’adjudicatari, al seu cas, les penalitzacions previstes en el present PCAP.

16) Interpretació del contracte

(9)

.

9 Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, d’acord amb l’establert en l’article 194 de la referida Llei l’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta. Aquestes prerrogatives seran competència de l’òrgan de contractació.

17) Modificació del contracte

El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, tot justificant-ho en l’expedient.

Si durant l’execució del contracte es produeix un canvi legislatiu que impliqui una variació en el percentatge legal d’IVA, la modificació del contracte necessària per fer front a aquest augment es tramitarà d’ofici, entenent expressament manifestada la conformitat de l’adjudicatari a aquesta modificació contractual.

18) Revisió de preus

Donada l’única prestació, limitada en el temps, de lliurament de l’objecte del subministrament, d’acord amb els requisits establerts, no es preveu la possibilitat de la revisió preus.

19) Causes de resolució

La resolució del contracte es regirà pel que estableixen, amb caràcter general, els articles del 206 al 208 de la LCSP i els articles 275-276 de la LCSP en allò relatiu al contracte de subministrament, així com els articles del 109 al 113 del Reglament que aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques – RTRLCAP -.

En particular, es considerarà causa de resolució del contracte les següents.

• El no lliurament, a termini, de l’objecte de subministrament.

• El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l’administració Pública estipulades a l’article 49 de la LCSP.

• L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.

• L’incompliment del compromís d’adscripció de mitjans compromesos i els oferts en acreditar la solvència, podrà constituir causa de resolució o ser objecte de penalització en els termes de l’article 53.2 LCSP.

• El mutu acord entre administració i adjudicatari.

De tota manera, en cas de resolució del contracte per causa imputable al contractista s’aplicarà el que estableix l’article 208.4 de la LCSP.

20) Penalitzacions

D’acord amb allò que preveu l’article 196.1 de la LCSP, el present PCAP preveu penalitzacions per el cas de compliment defectuós de l’objecte contractual o per l’incompliment dels compromisos establerts a aquest document i els seus informes, sempre que la quantia no sigui superior al 10% del pressupost del contracte.

En cas que l’ajuntament opti per la no resolució del contracte davant incompliments contractuals o compliments defectuosos s’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuació, tenint en compte la gravetat de les conseqüències, la reiteració, el dol en la seva causació.

a) Per incompliment de les obligacions considerades essencials i per compliment defectuós o incompliment contractual.

(10)

. L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a la present licitació que es considerin essencials per la prestació del servei d’acord amb la naturalesa de les característiques del seu establiment donarà lloc a la imposició de les penalitats següents al contractista.

Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb l’article 196.8 de la LCSP.

b) Per incomplir criteris d’adjudicació. S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació en els termes següents.

Si, durant l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció, s’aprecia que, per causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta.

Per considerar que l’incompliment afecta un criteri d’adjudicació, caldrà que si es descompta un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri d’adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no hagués estat la més ben valorada.

Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb l’article 196.8 de la LCSP.

21) Termini de garantia del contracte

El termini de garantia del contracte és de SIS MESOS a comptar des de la data de lliurament que sigui recollida en l’oportuna acta, del subministrament en condicions adequades per el seu funcionament d’acord amb les prescripcions establertes al PCAP i al PPT.

22) Cessió

L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’ajuntament, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 209 de la LCSP.

23) Subcontractació

L’adjudicatari solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 60%

de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’ajuntament del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 210 de la LCSP.

24) Confidencialitat de la informació

D’acord amb l’article 124.2 de la LCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

(11)

.

11 El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència.

De conformitat amb l’article 124.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.

25) Règim jurídic de la contractació

Sense perjudici del que està establert amb caràcter general per als contractes de les corporacions locals, el contracte es regirà per les normes següents:

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. – LCSP -

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. – RLCSP -

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi a la Llei 30/2007. – RTRLCAP -

A més d’aquest plec, tindran caràcter contractual els documents següents:

- Els Plecs de Clàusules Administratives Generals de l’ajuntament aprovats definitivament en data 21 de desembre de 2009 i publicats al BOPB i al DOGC de data 20 de gener de 2010, aplicables a aquesta modalitat contractual.

- El Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques.

- La resta d’informes que integren l’expedient de la licitació.

- El document en què es formalitzi el contracte.

26) Domicili a efectes de notificacions

Tret de manifestació en contrari per part de l’adjudicatari, formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.

27) Obertura de la documentació i de les proposicions

a) La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article 130.1 de la LCSP l’efectuarà la mesa de contractació constituïda a aquest efecte. El president ordenarà l’obertura dels sobres que la continguin, i el secretari certificarà la relació de documents que figurin en cadascun d’ells.

Si la mesa de contractació observa defectes o omissions esmenables en la documentació que s’inclou en el SOBRE NÚM. 1, ho comunicarà verbalment als interessats, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a través d’anuncis de l’òrgan de contractació, i es concedirà un termini no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant la mateixa mesa de contractació.

Es deixarà constància de les actuacions en l’acta que, necessàriament, s’haurà d’estendre.

(12)

. Una vegada qualificada la documentació i esmenats, si és el cas, els defectes o les omissions de la documentació presentada, la mesa declararà admesos a la licitació els licitadors que hagin acreditat el compliment dels requisits previs indicats en l’article 130 de la Llei i es procedirà a l’examen de la solvència, segons el que estableix l’article 82 del RTRLCAP, i es farà declaració expressa dels rebutjats i de les causes del seu rebuig.

b) Conclosa la fase anterior, se celebrarà l’acte públic l’obertura del SOBRE Nº 2 que conté Documentació tècnica acreditativa dels criteris d’adjudicació que NO depenen d’un judici de valor, i que es desenvoluparà de conformitat amb allò que estableix l’article 83 del RTRLCAP així com els articles 26 i 27 del RLCSP, i tindrà lloc a la Sala de Juntes de l’Ajuntament, en atenció a les següents circumstàncies.

* Si es presenten ofertes per correu però es disposa de la documentació abans que finalitzi el termini de presentació de pliques (es disposa del Sobre 1 de tots els interessats a licitar el dia que acaba el termini de presentació de pliques), el dia 19 de juliol de 2010 a les 18:00 hores.

* Si es presenten ofertes per correu de les que no es disposa de la documentació abans que finalitzi el termini de presentació de pliques i cal esperar el transcurs dels 10 dies previstos, el dia 29 de juliol de 2010 a les 10:00 hores.

28) Adjudicació provisional i definitiva

L’adjudicació provisional s’acordarà per l’òrgan de contractació en resolució motivada i es publicarà de conformitat amb el que estableix l’article 135.3 de la LCSP.

Perquè l’adjudicació provisional sigui elevada a definitiva, l’adjudicatari haurà de presentar la documentació següent:

- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i l’impost sobre activitats econòmiques.

- Resguard de la garantia definitiva.

Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats de l’adjudicatari provisional –llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat- sigui validada per secretaria de l’ajuntament.

Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses, l’escriptura de constitució s’haurà d’aportar abans de la formalització del contracte.

Abans de la formalització del contracte caldrà aportar la documentació acreditativa de la vigència de la pòlissa d’assegurança amb el clausurat general.

29) Formalització del contracte

L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva.

De conformitat amb allò que es preveu l’article 206 de la LCSP, la no formalització del contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, en serà causa de resolució i donada la naturalesa de la prestació objecte del contracte, causa de reclamació de danys i perjudicis.

30) Obligacions laborals, socials, fiscals i mediambientals del contractista

(13)

.

13 El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscals i en matèria mediambientals.

31) Assegurances

L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de CENT MIL EUROS – 100.000,00´-€ -.

La responsabilitat haurà de ser del tipus "tot risc", i haurà de garantir a l’adjudicatari contra totes les reclamacions que resultin de les obligacions adquirides en la present licitació pel mateix.

Collbató, a dia 21 de juny de 2010 L’Alcaldesa Presidenta

Josefina Martínez Martínez

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :