Educació secundària obligatòria (12-16 anys)

Texto completo

(1)

Descripció

L'educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta.

Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Continguts

Matèries dels tres primers cursos

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el treball de síntesi i el servei comunitari.

Matèries comunes

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química

Ciències socials: geografia i història

Educació física

Educació visual i plàstica

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Matemàtiques

Música

Tecnologia

Religió o cultura i valors ètics

Tutoria

Matèries optatives

Els centres han d'oferir, en un dels tres primers cursos, les matèries optatives de segona llengua estrangera, cultura clàssica i emprenedoria. Si el centre no pot oferir la matèria optativa de segona llengua estrangera, s'ofereix la

possibilitat de cursar aquesta assignatura en la modalitat d'educació a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir de tercer d'ESO.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats

d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes

relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses

concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'ESO.

Servei comunitari

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l'alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus

coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d'una o diverses matèries de tercer i/o quart d'ESO, definides en el pla anual de centre.

Matèries de quart curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el projecte de recerca i el servei comunitari.

Matèries comunes

Ciències socials: geografia i història

Educació física

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Matemàtiques acadèmiques - aplicades

Religió o cultura i valors ètics

Tutoria

Matèries optatives

(2)

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

Biologia i geologia

Física i química

• Llatí

Economia

Ciències aplicades a l’activitat professional

Emprenedoria

Tecnologia

Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)

Segona llengua estrangera

Educació visual i plàstica

Filosofia

Música

Arts escèniques i dansa

Cultura científica

Cultura clàssica

Si el centre no pot oferir les matèries optatives de segona llengua estrangera o tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica), s'ofereix la possibilitat de cursar aquestes assignatures en la modalitat d'educació a

distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Servei comunitari

En el cas que no s'hagi fet al tercer curs, el servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d'una o diverses matèries de quart.

Accés

Es poden matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l'any

d'inici del curs i els d'edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

Tràmits

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament

d'Ensenyament.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Continuïtat

Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

els programes de formació i inserció (PFI);

la formació de persones adultes;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà (si se supera la prova d’accés).

A partir dels 18 anys, si s’ha cursat 4t d’ESO i es tenen com a màxim cinc matèries suspeses, en el mateix centre i durant els dos anys següents, es pot accedir a la

convocatòria anual per superar-les i així obtenir el graduat

(3)

en ESO. En determinats casos el requisit d’edat pot ser inferior als 18 anys.

A més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per obtenir el títol de graduat o graduada en ESO.

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

Normativa

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015)

Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la

modalitat d'educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013)

Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014)

(4)

Alt Camp

Alcover

Institut Fonts del Glorieta (43009497) av. de Martí i Pol, 2

43460 Alcover Tel. 977760839 Centre: públic Horari: diürn Valls

Institut Jaume Huguet (43004611) c. Creu de Cames, s/n

43800 Valls Tel. 977600938 Centre: públic Horari: diürn

Institut Narcís Oller (43004608) c. Francesc Gumà Ferran, 1 43800 Valls

Tel. 977601094 Centre: públic Horari: diürn

Institut Serra de Miramar (43010608) pl. del Quarter, s/n

43800 Valls Tel. 977609150 Centre: públic Horari: diürn Claret (43004581) pl. de la Creu, 1 43800 Valls Tel. 977600421 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Cor de Maria (43004554) c. Cor de Maria, 2

43800 Valls Tel. 977601172 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Alt Empordà

Cadaqués

Institut Cap de Creus (17006678) c. Teresa Miramont, s/n

17488 Cadaqués Tel. 972251111 Centre: públic Horari: diürn Castelló d'Empúries

Institut Castelló d'Empúries (17008729)

c. Olivera, s/n

17487 Castelló d'Empúries Tel. 972456143

Centre: públic Horari: diürn

Institut Castelló d'Empúries (17006083)

c. Santa Clara, 55

17486 Castelló d'Empúries Tel. 972250768

Centre: públic Horari: diürn Figueres

Institut Alexandre Deulofeu (17004438)

c. Joaquim Cusí Fortunet, 3 17600 Figueres

Tel. 972505674 Centre: públic Horari: diürn

Institut Cendrassos (17005649) c. Arquitecte Pelai Martinez, 1 17600 Figueres

Tel. 972507908 Centre: públic Horari: diürn

Institut Narcís Monturiol (17001221) c. Compositor Joaquim Serra, 30 17600 Figueres

Tel. 972671604 Centre: públic Horari: diürn

Institut Olivar Gran (17007609) av. Maria Àngels Anglada, 11 17600 Figueres

Tel. 972504562 Centre: públic Horari: diürn

Institut Ramon Muntaner (17001218) c. Sant Pau, s/n

17600 Figueres Tel. 972672559 Centre: públic Horari: diürn

Escolàpies Figueres (17001206) c. Perelada, 55

17600 Figueres Tel. 972500731 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat La Salle (17001191)

c. Fossos del Dr. Burgàs, 17 17600 Figueres

Tel. 972500812 Centre: privat

Horari: diürn

Ensenyament concertat Montessori-Palau (17009965) ctra. C-260, (Vilatenim-Sud) 17600 Figueres

Tel. null Centre: privat Horari: diürn La Jonquera

Institut de La Jonquera (17006745) c. de Lluís Companys, s/n

17700 La Jonquera Tel. 972554440 Centre: públic Horari: diürn L'Escala

Institut El Pedró (17005251) c. Vilabertran, 2-4

17130 L'Escala Tel. 972772128 Centre: públic Horari: diürn Llançà

Institut de Llançà (17006769) c. Vuit de març, s/n

17490 Llançà Tel. 972121489 Centre: públic Horari: diürn Roses

Institut Cap Norfeu (17005364) c. Ponent, s/n

17480 Roses Tel. 972150567 Centre: públic Horari: diürn

Institut Illa de Rodes (17006851) ctra. de les Arenes, 57

17480 Roses Tel. 972154383 Centre: públic Horari: diürn

Empordà-San José (17003124) c. Riera Ginjoler, 196

17480 Roses Tel. 972257397 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Vilafant

Institut de Vilafant (17008390) c. Pla de l'Estany, s/n

(5)

17740 Vilafant Tel. 972508285 Centre: públic Horari: diürn Alt Penedès

Gelida

Institut Gelida (08035246) c. de Joan Pascual i Batlle, 1-15 08790 Gelida

Tel. 937790450 Centre: públic Horari: diürn Sant Martí Sarroca

Institut de l'Alt Foix (08065329) pg. Esportiu, 18

08731 Sant Martí Sarroca Tel. 938990946

Centre: públic Horari: diürn

Sant Quintí de Mediona

Institut Vall del Mediona (08071317) pg. de les Deus, 17

08777 Sant Quintí de Mediona Tel. 935469191

Centre: públic Horari: diürn

Sant Sadurní d'Anoia

Institut Escola Intermunicipal del Penedès (08045239)

pl. Santiago Rusiñol, s/n 08770 Sant Sadurní d'Anoia Tel. 938912061

Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola Jacint Verdaguer (08071238)

c. Gelida, s/n

08770 Sant Sadurní d'Anoia Tel. 938913952

Centre: públic Horari: diürn

Sant Josep (08027331)

c. Germans de Sant Gabriel, 2-7 08770 Sant Sadurní d'Anoia Tel. 938183410

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Vedruna-El Carme (08027353) c. Santa Joaquima de Vedruna, 1 08770 Sant Sadurní d'Anoia Tel. 938910418

Centre: privat

Horari: diürn

Ensenyament concertat Santa Margarida i els Monjos Institut El Foix (08053091) c. Maria Aurèlia Capmany, s/n 08730 Santa Margarida i els Monjos Tel. 938983360

Centre: públic Horari: diürn

Vilafranca del Penedès

Institut Alt Penedès (08035362) av. de Tarragona, s/n

08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938902214

Centre: públic Horari: diürn

Institut Eugeni d'Ors (08031459) av. Tarragona, s/n

08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938903833

Centre: públic Horari: diürn

Institut Milà i Fontanals (08046736) c. Torrelles de Foix, s/n

08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938172018

Centre: públic Horari: diürn

Institut Nou de Vilafranca del Penedès (08064970)

av. Europa, s/n

08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938173748

Centre: públic Horari: diürn

Montagut (08031356) c. Amàlia Soler, 169

08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938903222

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Josep (08031371) rbla. de Sant Francesc, 14 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938902850

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Sant Ramon de Penyafort (08031401) c. Ferran, 1

08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938901828

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Vedruna Sant Elies (08031381) pl. Carme, 12-14

08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920242

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Alt Urgell

La Seu d'Urgell

Institut Joan Brudieu (25004188) c. Dr. Iglesias Navarri, 27

25700 La Seu d'Urgell Tel. 973350403 Centre: públic Horari: diürn

Institut La Valira (25009186) c. de l'Orri, 66

25700 La Seu d'Urgell Tel. null

Centre: públic Horari: diürn

La Salle (25004152) c. La Salle, 27-51 25700 La Seu d'Urgell Tel. 973350144 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Oliana

Institut Aubenç (25006471) c. Germà Frederic, s/n 25790 Oliana

Tel. 973470444 Centre: públic Horari: diürn Alta Ribagorça

El Pont de Suert

Institut El Pont de Suert (25006240) Barri Aragó, s/n

25520 El Pont de Suert Tel. 973690040

Centre: públic Horari: diürn Anoia

Calaf

Institut Alexandre de Riquer (08043395)

c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 8 08280 Calaf

Tel. 938680414

(6)

Centre: públic Horari: diürn Capellades

Institut Molí de la Vila (08046645) c. Dr. Fleming, 24

08786 Capellades Tel. 938011059 Centre: públic Horari: diürn

Mare del Diví Pastor (08015429) c. Divina Pastora, 6

08786 Capellades Tel. 938010182 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Igualada

Institut Badia i Margarit (08073193) av. de Montserrat, 38-40

08700 Igualada Tel. 938036132 Centre: públic Horari: diürn

Institut Joan Mercader (08047364) c. Sant Vicenç, 27

08700 Igualada Tel. 938055426 Centre: públic Horari: diürn

Institut Pere Vives i Vich (08019630) av. Emili Vallès, 17

08700 Igualada Tel. 938031599 Centre: públic Horari: diürn Anoia (08056432) c. Lleida, 9 08700 Igualada Tel. 938050904 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Escola Pia d'Igualada (08019502) pl. Castells, 10

08700 Igualada Tel. 938032700 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Igualada (08019551) c. Sant Josep, 110-112 08700 Igualada

Tel. 938031494 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Maristes Igualada (08019541) c. de Salvador Espriu, 10 08700 Igualada

Tel. 938055575 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Monalco (08019484) c. Capellades, 2 08700 Igualada Tel. 938031577 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Jorba

Montclar-Mestral (08040266) Antiga ctra. N-II, s/n

08719 Jorba Tel. 938033866 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Masquefa

Institut de Masquefa (08060514) av. del Maresme, 47-87

08783 Masquefa Tel. 937727722 Centre: públic Horari: diürn Piera

Institut Guinovarda (08047820) c. Pompeu Fabra, 17

08784 Piera Tel. 937760701 Centre: públic Horari: diürn

Institut Salvador Claramunt (08063746)

c. de La Plana, 6 08784 Piera Tel. 937788926 Centre: públic Horari: diürn Apiària (08022771) c. La Plana, 2-4 08784 Piera Tel. 937761070 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Santa Margarida de Montbui Institut Montbui (08053352)

c. de la Mercè, 9

08710 Santa Margarida de Montbui Tel. 938056059

Centre: públic Horari: diürn Vallbona d'Anoia

Institut de Vallbona d'Anoia (08065019)

c. Reguerot, s/n

08785 Vallbona d'Anoia Tel. 937719800

Centre: públic Horari: diürn Vilanova del Camí

Institut Pla de les Moreres (08044168) c. Cristòfor Colom, s/n

08788 Vilanova del Camí Tel. 938041950

Centre: públic Horari: diürn Bages

Artés

Institut Miquel Bosch i Jover (08046876)

c. Arquitecte Gaudí, 2-4 08271 Artés

Tel. 938202193 Centre: públic Horari: diürn

Vedruna (08000220) c. Carme, 16

08271 Artés Tel. 938305212 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Cardona

Institut Sant Ramon (08042330) pl. de Les Fabricantes, 1

08261 Cardona Tel. 938684708 Centre: públic Horari: diürn

Vedruna Carme Cardona (08015545) av. Mare de Déu del Carme, s/n 08261 Cardona

Tel. 938692876 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Castellbell i el Vilar

Institut Bages Sud (08068616)

(7)

c. Salt del Rec, 10

08296 Castellbell i el Vilar Tel. 938340055

Centre: públic Horari: diürn Manresa

Institut Cal Gravat (08065330) c. Puig i Cadafalch,54-56 08242 Manresa

Tel. 938742368 Centre: públic Horari: diürn

Institut Guillem Catà (08046761) c. de Rosa Sensat, 6-8

08243 Manresa Tel. 938773705 Centre: públic Horari: diürn

Institut Lacetània (08020462) av. Bases de Manresa, 51-59 08240 Manresa

Tel. 938773750 Centre: públic Horari: diürn

Institut Lluís de Peguera (08020474) pl. Espanya, 2

08240 Manresa Tel. 938773637 Centre: públic Horari: diürn

Institut Manresa Sis (08067636) Vivendes Pare Ignasi Puig, s/n 08242 Manresa

Tel. 938564566 Centre: públic Horari: diürn

Institut Pius Font i Quer (08033924) c. Amadeu Vives, s/n

08240 Manresa Tel. 938742311 Centre: públic Horari: diürn

FEDAC-Manresa (08020140) c. Bruc, 45

08241 Manresa Tel. 938728400 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Joviat (08020036) c. Rubió i Ors, 5-17 08240 Manresa Tel. 938726988 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

La Salle (08020218) c. Pau, s/n

08240 Manresa Tel. 938740351 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat L'Ave Maria (08020267) c. Major, 58/ptge. Ferrer, 5 08240 Manresa

Tel. 938742161 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Mare de Déu del Pilar (08020309) c. Sant Joan, 62

08240 Manresa Tel. 938730404 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Oms i de Prat (08020085) c. Oms i de Prat, 2

08241 Manresa Tel. 938731100 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Joan de Déu (08020280) ctra. al Pont de Vilomara 08240 Manresa

Tel. 938742112 Centre: privat Horari: diürn

Monistrol de Montserrat

Escolania de Montserrat (08021910) c. Monestir, s/n

08199 Monistrol de Montserrat Tel. 938777766

Centre: privat Horari: diürn Navarcles

Institut de Navarcles (08059524) Camí de l'Angla, 8

08270 Navarcles Tel. 938270022 Centre: públic Horari: diürn Navàs

Institut Escola Sant Jordi (08072188) c. Puig-reig, s/n

08670 Navàs Tel. 938391387 Centre: públic Horari: diürn

Diocesana (08022276) c. Vicenç Vidal, 2 08670 Navàs Tel. 938390100 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sallent

Institut Llobregat (08047376) c. Estació, 11-21

08650 Sallent Tel. 938370650 Centre: públic Horari: diürn

Sant Fruitós de Bages

Institut Gerbert d'Aurillac (08053054) av. Lluís Companys, s/n

08272 Sant Fruitós de Bages Tel. 938761821

Centre: públic Horari: diürn Paidos (08026427) av. Girona, 41-73

08272 Sant Fruitós de Bages Tel. 938760271

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Joan de Vilatorrada Institut Cardener (08066322) c. del Sol, 13

08250 Sant Joan de Vilatorrada Tel. 938765674

Centre: públic Horari: diürn

Institut Quercus (08035313) av. Montserrat, 95

08250 Sant Joan de Vilatorrada Tel. 938764556

Centre: públic Horari: diürn

Sant Vicenç de Castellet Institut Castellet (08046840) c. Bisbe Perelló, s/n

08295 Sant Vicenç de Castellet Tel. 938330751

Centre: públic Horari: diürn

FEDAC-Sant Vicenç (08028552) c. Dr. Trias, 76

08295 Sant Vicenç de Castellet Tel. 938330305

Centre: privat

(8)

Horari: diürn

Ensenyament concertat Santpedor

Institut d'Auro (08053111) c. del Convent, 20

08251 Santpedor Tel. 938320554 Centre: públic Horari: diürn

Llissach (08025061) c. Fira, 26

08251 Santpedor Tel. 938320157 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Súria

Institut Mig-Món (08042044) c. Ramon i Cajal, 9-11 08260 Súria

Tel. 938696350 Centre: públic Horari: diürn Baix Camp

Cambrils

Institut Cambrils (43006654) pl. Ajuntament, 7

43850 Cambrils Tel. 977361833 Centre: públic Horari: diürn

Institut La Mar de la Frau (43010335) c. Mas de Vileta, 1-3

43850 Cambrils Tel. 977368414 Centre: públic Horari: diürn

Institut Ramon Berenguer IV (43000779)

c. Bertran de Cambrils, s/n 43850 Cambrils

Tel. 977361496 Centre: públic Horari: diürn

Cardenal Vidal i Barraquer (43000755) c. Creus, 11

43850 Cambrils Tel. 977369809 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat La Selva del Camp

Institut Joan Puig i Ferreter (43008511)

c. Abel Ferrater, s/n 43470 La Selva del Camp Tel. 977845930

Centre: públic Horari: diürn

Sant Rafael (43003112) c. Raval de Sant Rafael, 19 43470 La Selva del Camp Tel. 977844062

Centre: privat Horari: diürn

Les Borges del Camp

Institut Fontanelles (43010578) c. Cultura, 1

43350 Les Borges del Camp Tel. 977560842

Centre: públic Horari: diürn Mont-roig del Camp

Institut Antoni Ballester (43008638) Camí de les Arenes, 5

43300 Mont-roig del Camp Tel. 977838609

Centre: públic Horari: diürn

Institut de Miami (43012988) av. de Cadis, s/n

43892 Mont-roig del Camp Tel. null

Centre: públic Horari: diürn Reus

Institut Baix Camp (43002594) c. Jacint Barrau, 1

43201 Reus Tel. 977310953 Centre: públic Horari: diürn

Institut Gabriel Ferrater i Soler (43006678)

ctra. de Montblanc, 5-9 43206 Reus

Tel. 977342010 Centre: públic Horari: diürn

Institut Gaudí (43002570) ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaudí) 43206 Reus

Tel. 977313395 Centre: públic Horari: diürn

Institut Josep Tapiró (43008444)

c. Astorga, 37-39 43205 Reus Tel. 977773471 Centre: públic Horari: diürn

Institut Lluís Domènech i Montaner (43007166)

c. Maspujol, 21-23 43206 Reus Tel. 977312381 Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola Pi del Burgar (43012083)

c. Josep Vidal i Llecha, 1 43204 Reus

Tel. 977302912 Centre: públic Horari: diürn

Institut Roseta Mauri (43010852) c. Jaume Vidal i Alcover, 17-19 43204 Reus

Tel. 977301189 Centre: públic Horari: diürn

Institut Salvador Vilaseca (43002582) c. Misericòrdia, 12 bis

43205 Reus Tel. 977756047 Centre: públic Horari: diürn Arce (43002314) c. Serra Pàmies, 1 43204 Reus Tel. 977755418 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Aura (43005820)

ctra. de Tarragona- Reus, s/n 43204 Reus

Tel. 977547033 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat La Presentació (43002338) c. Selva del Camp, 2 43201 Reus

Tel. 977343550 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat La Salle (43002417) pl. la Pastoreta, 10 43205 Reus Tel. 977754606 Centre: privat

(9)

Horari: diürn

Ensenyament concertat Maria Cortina (43002375) c. Gaudí, 20

43203 Reus Tel. 977315720 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Maria Rosa Molas (43002351) c. Mare Molas, 38

43202 Reus Tel. 977312740 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Pare Manyanet (43002429) c. Pare Manyanet, 25 43205 Reus

Tel. 977330832 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Puigcerver (43002511) c. Astorga, 13

43205 Reus Tel. 977756931 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Josep (43002442) c. Raval Robuster, 30 43204 Reus

Tel. 977755703 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Riudoms

Institut Joan Guinjoan i Gispert (43007658)

c. Baltasar de Todà i de Tàpies, s/n 43330 Riudoms

Tel. 977768432 Centre: públic Horari: diürn

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Institut Berenguer d'Entença (43007208)

c. Ramon Berenguer IV, 7

43890 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Tel. 977820427

Centre: públic Horari: diürn Baix Ebre

Camarles

Institut Camarles (43008419) c. de la Granadella, s/n 43894 Camarles Tel. 977470444 Centre: públic Horari: diürn Deltebre

Institut de Deltebre (43006964) av. de Catalunya, s/n

43580 Deltebre Tel. 977489123 Centre: públic Horari: diürn El Perelló

Institut Blanca d'Anjou (43007211) av. Sant Jordi, 1

43519 El Perelló Tel. 977490410 Centre: públic Horari: diürn L'Ametlla de Mar

Institut Mare de Déu de la Candelera (43006976)

av. l'Ensenyament, s/n 43860 L'Ametlla de Mar Tel. 977456442

Centre: públic Horari: diürn Roquetes

Institut Roquetes (43008420) c. Anselm Clavé, 8

43520 Roquetes Tel. 977502833 Centre: públic Horari: diürn Tortosa

Institut Cristòfol Despuig (43011170) c. Rubí, 16

43500 Tortosa Tel. 877060058 Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola Daniel Mangrané (43012307)

ctra. Jesús-Roquetes, s/n 43590 Tortosa

Tel. 977502316 Centre: públic Horari: diürn

Institut Joaquin Bau (43004438) av. Estadi, 14

43500 Tortosa Tel. 977501310 Centre: públic Horari: diürn

Nuestra Señora de la Consolación (43004311)

c. Argentina, 32-34 43500 Tortosa Tel. 977440326 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sagrada Família (43004402) c. Pujada al Seminari, 16 43500 Tortosa

Tel. 977440888 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Teresià (43004372) c. Rosselló, 31-37 43500 Tortosa Tel. 977440444 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Baix Empordà

Calonge

Institut Puig Cargol (17000706) Pla de Calonge, s/n

17251 Calonge Tel. 972652598 Centre: públic Horari: diürn Castell-Platja d'Aro

Institut Ridaura (17006691) c. Amadeu Vives, 42

17249 Castell-Platja d'Aro Tel. 972817830

Centre: públic Horari: diürn

La Bisbal d'Empordà

Institut La Bisbal (17007300) c. Eusebi Díaz Costa, 16-38 17100 La Bisbal d'Empordà Tel. 972640016

Centre: públic Horari: diürn

Cor de Maria (17000421) c. de Coll i Vehí, 2

17100 La Bisbal d'Empordà Tel. 972640162

Centre: privat Horari: diürn

(10)

Ensenyament concertat Palafrugell

Institut Baix Empordà (17002557) av. de les Corts Catalanes, s/n 17200 Palafrugell

Tel. 972300323 Centre: públic Horari: diürn

Institut Frederic Martí i Carreras (17002545)

c. Frederic Martí Carreras, 13 17200 Palafrugell

Tel. 972301079 Centre: públic Horari: diürn

Prats de la Carrera (17002508) c. Clavé, 33

17200 Palafrugell Tel. 972300204 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Jordi (17002521) c. Tarongeta, 65 17200 Palafrugell Tel. 972302898 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Palamós

Institut de Palamós (17005352) c. Nàpols, 22

17230 Palamós Tel. 972602344 Centre: públic Horari: diürn

Vedruna (17002594) c. Xaloc, 22

17230 Palamós Tel. 972314286 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Feliu de Guíxols

Institut de Sant Feliu de Guíxols (17003318)

c. Canigó, 41

17220 Sant Feliu de Guíxols Tel. 972820118

Centre: públic Horari: diürn

Institut Sant Elm (17003306) c. Abat Sunyer, s/n

17220 Sant Feliu de Guíxols

Tel. 972321381 Centre: públic Horari: diürn

Cor de Maria - Sant Josep (17003288) c. Ferran Romaguera, 20

17220 Sant Feliu de Guíxols Tel. 972320435

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Torroella de Montgrí

Institut Montgrí (17005923) c. Santa Caterina, 137 17257 Torroella de Montgrí Tel. 972759242

Centre: públic Horari: diürn

Sant Gabriel (17003896) rda. Pau Casals, 121 17257 Torroella de Montgrí Tel. 972758416

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Verges

Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (17009795)

camí de Marenyà, s/n 17142 Verges

Tel. 972780141 Centre: públic Horari: diürn Baix Llobregat

Abrera

Institut Voltrera (08045689) pg. de l'Estació, 18

08630 Abrera Tel. 937703211 Centre: públic Horari: diürn Begues

Institut Begues (08064908) Camí Ral, s/n

08859 Begues Tel. 936392622 Centre: públic Horari: diürn

Sant Lluís de Pla i Amell Bosch (08014590)

c. Sant Climent, s/n 08859 Begues Tel. 936390011 Centre: privat

Horari: diürn

Ensenyament concertat Castelldefels

Institut de Castelldefels (08064911) Camí Fondo de Ca n'Aymerich, 4 08860 Castelldefels

Tel. 936363441 Centre: públic Horari: diürn

Institut Josep Lluís Sert (08045537) Camí Ral de València, 10

08860 Castelldefels Tel. 936642252 Centre: públic Horari: diürn

Institut Les Marines (08040539) Camí Ral de València, 12

08860 Castelldefels Tel. 936654550 Centre: públic Horari: diürn

Institut Mediterrània (08047480) ctra. de la Sentiu, 2

08860 Castelldefels Tel. 936641691 Centre: públic Horari: diürn

Frangoal (08015867) c. General Castaños, 28 08860 Castelldefels Tel. 936650891 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat La Ginesta (08015880) c. Noguera, 18

08860 Castelldefels Tel. 936643102 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Petit Món-Felisa Bastida (08037048) av. 302, 59

08860 Castelldefels Tel. 936651815 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Ferran (08015879) av. 301, 41

08860 Castelldefels Tel. 936652993 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

(11)

Cervelló

Institut de Cervelló (08067144) c. del Pi, s/n

08758 Cervelló Tel. 936842948 Centre: públic Horari: diürn Collbató

Institut de Collbató (08063801) c. Tarragona, 26

08293 Collbató Tel. 937779837 Centre: públic Horari: diürn

Corbera de Llobregat

Institut Can Margarit (08064003) av. dels Pins, 49 bis

08757 Corbera de Llobregat Tel. 936882463

Centre: públic Horari: diürn

Institut de Corbera de Llobregat (08045859)

c. Andròmeda, 2

08757 Corbera de Llobregat Tel. 936880864

Centre: públic Horari: diürn

Cornellà de Llobregat

Institut de Cornellà (08073031) av. Sant Ildefons, 24

08940 Cornellà de Llobregat Tel. null

Centre: públic Horari: diürn

Institut Esteve Terradas i Illa (08016781)

c. Bonavista, 70

08940 Cornellà de Llobregat Tel. 933771100

Centre: públic Horari: diürn

Institut Francesc Macià (08016793) c. Joan Maragall, 42

08940 Cornellà de Llobregat Tel. 934801509

Centre: públic Horari: diürn

Institut Joan Miró (08033900) av. Mare de Déu de Montserrat, s/n 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 933775166

Centre: públic Horari: diürn

Institut Maria Aurèlia Capmany (08059688)

c. Garrofer, 8

08940 Cornellà de Llobregat Tel. 934710648

Centre: públic Horari: diürn

Institut Miquel Martí i Pol (08035143) av. Mare de Déu de Montserrat, 51 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 933775657

Centre: públic Horari: diürn El Pilar (08016461) c. Cristòfol Llargués, 18 08940 Cornellà de Llobregat Tel. 933760949

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sagrada Família (08016628) c. Dr. Carulla, 23

08940 Cornellà de Llobregat Tel. 933770137

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Sant Antoni Maria Claret (08016501) c. Manuel Mariné, 11

08940 Cornellà de Llobregat Tel. 933761949

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Santa Eulàlia (08016689) av. Miranda, 50

08940 Cornellà de Llobregat Tel. 933751402

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat El Prat de Llobregat

Institut Baldiri Guilera (08023131) c. Mestre Vigo Garreta, 1

08820 El Prat de Llobregat Tel. 933791895

Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola del Prat (08071691) c. del Riu Túria, 2-4

08820 El Prat de Llobregat Tel. 933794144

Centre: públic Horari: diürn

Institut Estany de la Ricarda (08054198)

c. Salvador Espriu, 1-3 08820 El Prat de Llobregat Tel. 934788299

Centre: públic Horari: diürn

Institut Ribera Baixa (08047492) c. de l'Aneto, 2-4

08820 El Prat de Llobregat Tel. 934782401

Centre: públic Horari: diürn

Institut Salvador Dalí (08043589) av. Pare Andreu de Palma de Mallorca,1-3

08820 El Prat de Llobregat Tel. 933707012

Centre: públic Horari: diürn

La Seda de Barcelona (08022987) pl. Pintor Grau i Sala, 5

08820 El Prat de Llobregat Tel. 933790259

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Mare de Déu del Carme (08023013) c. Dr. Robert, 5-7/c. Jaume

Casanovas,60

08820 El Prat de Llobregat Tel. 933790665

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Nuestra Señora del Mar-García Lorca (08023050)

c. Sant Pere, 5

08820 El Prat de Llobregat Tel. 933791856

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Esparreguera

Institut El Cairat (08040540) c. Gorgonçana, 1

08292 Esparreguera Tel. 937774012 Centre: públic Horari: diürn

Institut El Castell (08053285) c. Barcelona, 91

08292 Esparreguera Tel. 937777640 Centre: públic Horari: diürn El Puig (08016914) c. Baix, 20-24

(12)

08292 Esparreguera Tel. 937772276 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Esplugues de Llobregat

Institut Joanot Martorell (08017153) c. Sant Mateu, 30-32

08950 Esplugues de Llobregat Tel. 933712539

Centre: públic Horari: diürn

Institut Joaquim Blume (08046657) c. Sant Mateu, 27-37

08950 Esplugues de Llobregat Tel. 934804900

Centre: públic Horari: diürn

Institut La Mallola (08041374) c. Andreu Amat, 11

08950 Esplugues de Llobregat Tel. 933718512

Centre: públic Horari: diürn

Institut Severo Ochoa (08017131) c. Severo Ochoa, 1-13

08950 Esplugues de Llobregat Tel. 933717042

Centre: públic Horari: diürn

Garbí Pere Vergés (08017025) c. Sant Mateu, 34-38

08950 Esplugues de Llobregat Tel. 933710504

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Isabel de Villena (08035118) c. Joan Miró, 41-43

08950 Esplugues de Llobregat Tel. 933718598

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Nazaret (08017086)

c. Milà i Pi, 29-31/Lluís Millet, s/n 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 933710121

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Utmar (08017049) c. Molí, 48

08950 Esplugues de Llobregat Tel. 933716680

Centre: privat

Horari: diürn

Ensenyament concertat Cumbres-3 (08065755) c. Manuel Florentin, 26 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 934180900

Centre: privat Horari: diürn Gavà

Institut de Bruguers (08017530) c. Jaume I, 4

08850 Gavà Tel. 936621639 Centre: públic Horari: diürn

Institut El Calamot (08041866) av. Joan Carles I, 62

08850 Gavà Tel. 936334450 Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola Gavà Mar (08075293) c. Tellinaires, 59-61

08850 Gavà Tel. null Centre: públic Horari: diürn

Inmaculada Concepción (08017402) pl. de l'Església, 1

08850 Gavà Tel. 936620436 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sagrada Família (08017384) rbla.Pompeu Fabra,126-130(Apartat p.204

08850 Gavà Tel. 936381833 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sagrat Cor (08017517) c. Santa Teresa, 9 08850 Gavà Tel. 936620130 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat San Pedro (08017438) c. Montflorit, 138 08850 Gavà Tel. 936626353 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Santo Ángel (08017451) av. de les Bòbiles, s/n 08850 Gavà

Tel. 936380481 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Bon Soleil (08039136) Camí de la Pava, 15 08850 Gavà

Tel. 936331358 Centre: privat Horari: diürn Martorell

Institut de Martorell (08073077) p. Maria Canela, 1

08760 Martorell Tel. 937742796 Centre: públic Horari: diürn

Institut Joan Oró (08037152) c. Feliu Duran i Canyameres, 7 08760 Martorell

Tel. 937753618 Centre: públic Horari: diürn

Institut Pompeu Fabra (08020620) c. Fèlix Duran i Canyameres, 3 08760 Martorell

Tel. 937755916 Centre: públic Horari: diürn

La Mercè (08020531) c. Mur, 36, 38 i 40 08760 Martorell Tel. 937750110 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Molins de Rei

Institut Bernat el Ferrer (08034217) c. Ntra. Sra. de Lourdes, 34

08750 Molins de Rei Tel. 936683762 Centre: públic Horari: diürn

Institut Lluís de Requesens (08021430)

c. Felip Canalias, 19-23 08750 Molins de Rei Tel. 936802438 Centre: públic Horari: diürn

Sant Miquel Arcàngel (08021417) c. del Pintor Carbonell, 4

(13)

08750 Molins de Rei Tel. 936683450 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Virolai (08021405)

Camí Antic de Santa Creu d'Olorda, 106 08750 Molins de Rei

Tel. 936802709 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Olesa de Montserrat

Institut Creu de Saba (08063813) av. de Francesc Macià, 193 08640 Olesa de Montserrat Tel. 937786622

Centre: públic Horari: diürn

Institut Daniel Blanxart i Pedrals (08043978)

c. Vall d'Aran, 96-98 08640 Olesa de Montserrat Tel. 937780734

Centre: públic Horari: diürn

Daina Isard (08022392) c. Cerdanya, 15

08640 Olesa de Montserrat Tel. 937780994

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Escolàpies Olesa de Montserrat (08022410)

c. Paula Montalt, 6

08640 Olesa de Montserrat Tel. 937780296

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Povill (08022422) pl. Joan Povill, 10-11 08640 Olesa de Montserrat Tel. 937780016

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Pallejà

Institut de Pallejà (08053297) Camí de Can Coll, s/n

08780 Pallejà Tel. 936632258 Centre: públic Horari: diürn

L'Oreig (08036275) rda. Monmany, s/n 08780 Pallejà Tel. 936500087 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Andreu de la Barca

Institut de Sant Andreu (08064921) av. Bonaventura Pedemonte, 2 08740 Sant Andreu de la Barca Tel. null

Centre: públic Horari: diürn

Institut El Palau (08043671) c. Empordà, 7-13

08740 Sant Andreu de la Barca Tel. 936531659

Centre: públic Horari: diürn

Institut Montserrat Roig (08053315) pg. Rafael Casanova, 2-12

08740 Sant Andreu de la Barca Tel. 936531097

Centre: públic Horari: diürn

Sant Boi de Llobregat

Institut Camps Blancs (08025605) av. Aragó, 40

08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936407312

Centre: públic Horari: diürn

Institut Ítaca (08047509) c. Bonaventura Calopa, 15-21 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936303584

Centre: públic Horari: diürn

Institut Joaquim Rubió i Ors (08025654)

c. Pau Claris, 4

08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936401666

Centre: públic Horari: diürn

Institut Marianao (08043681) pg. de les Mimoses, 18 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936407858

Centre: públic Horari: diürn

Institut Rafael Casanova (08033961) c. Frederic Mompou, 41-45

08830 Sant Boi de Llobregat

Tel. 936546520 Centre: públic Horari: diürn

Joan Bardina (08025484) c. Pintor Fortuny, 16

08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936400851

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Llor (08032166) c. Lluís Companys, 50 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936406000

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Mare de Déu dels Dolors (08025541) c. Rosselló, s/n

08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936401106

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Pedagògium Cos (08025496) c. Pintor Marià Fortuny, 75 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936401066

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Josep (08025551) av. Can Carreras, 16-18 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936300530

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Esteve Sesrovires Institut Montserrat Colomer (08061129)

av. de Josep Llobet/ Camí de Ca n'Amat

08635 Sant Esteve Sesrovires Tel. 937798105

Centre: públic Horari: diürn

Àgora-Masia Bach (08069529) c. Puig de Mira, 15-21

08635 Sant Esteve Sesrovires Tel. 937798928

Centre: privat Horari: diürn

Sant Feliu de Llobregat

Institut Martí Dot (08041519)

(14)

c. Josep Teixidor, 2-12 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 936851801

Centre: públic Horari: diürn

Institut Olorda (08026397) c. Carles Buigas, s/n

08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 936661092

Centre: públic Horari: diürn

Bon Salvador (08026269) c. d'Armenteres, 15

08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 936661713

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Mare de Déu de la Mercè (08026294) c. Mare de Déu de la Mercè, 16 08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 936661079

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Mestral (08026282) ctra. Sanson, 81

08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 936661428

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Virgen de la Salud (08026245) pl. de Catalunya, 8

08980 Sant Feliu de Llobregat Tel. 936661869

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Joan Despí

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (08026683)

av. de la Generalitat, 30 08970 Sant Joan Despí Tel. 933731611

Centre: públic Horari: diürn

Institut Jaume Salvador i Pedrol (08033973)

c. Sant Martí de l'Erm, 4 08970 Sant Joan Despí Tel. 933730612

Centre: públic Horari: diürn

Ateneu Instructiu (08026622) c. Francesc Macià, 57

08970 Sant Joan Despí Tel. 933731716

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Gran Capità (08026658) c. Josep M. Trias de Bes, 11 08970 Sant Joan Despí Tel. 933735351

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Just Desvern

Institut de Sant Just Desvern (08033985)

pg. de la Muntanya, s/n 08960 Sant Just Desvern Tel. 933715050

Centre: públic Horari: diürn

Madre Sacramento (08026841) c. Electricitat, 16

08960 Sant Just Desvern Tel. 933711164

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat La Miranda (08026828) c. Dos de Maig, 7-11 08960 Sant Just Desvern Tel. 933717358

Centre: privat Horari: diürn

Sant Vicenç dels Horts

Institut Frederic Mompou (08034011) av. Mas Picó, 65-69

08620 Sant Vicenç dels Horts Tel. 936563801

Centre: públic Horari: diürn

Institut Gabriela Mistral (08053340) c. Osca, 95-105

08620 Sant Vicenç dels Horts Tel. 936560000

Centre: públic Horari: diürn

Salesians Sant Vicenç dels Horts (08032063)

c. Rafael Casanova, 132 08620 Sant Vicenç dels Horts Tel. 936562058

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Santa Coloma de Cervelló

Institut Montpedrós (08063229) c. Esquirol, 9

08690 Santa Coloma de Cervelló Tel. 936450571

Centre: públic Horari: diürn

Torrelles de Llobregat

Institut Torrelles de Llobregat (08061361)

c. Ernest Lluch, 4

08629 Torrelles de Llobregat Tel. 936892696

Centre: públic Horari: diürn Vallirana

Institut Vall d'Arús (08044570) c. Mestres Esquè i Artó, 2 08759 Vallirana

Tel. 936833307 Centre: públic Horari: diürn

Verge del Roser (08030777) pl. Sant Domènec, 1

08759 Vallirana Tel. 936832846 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Viladecans

Institut de Sales (08034621) c. Antonio Machado, 43 08840 Viladecans Tel. 936582012 Centre: públic Horari: diürn

Institut de Viladecans (08068495) c. Remolar, 3

08840 Viladecans Tel. 936378952 Centre: públic Horari: diürn

Institut Josep Mestres i Busquets (08053364)

c. Ferran i Clua, 19 08840 Viladecans Tel. 936580884 Centre: públic Horari: diürn

Institut Miramar (08045860) av. Miramar, 16

08840 Viladecans Tel. 936474335 Centre: públic Horari: diürn

(15)

Institut Torre Roja (08031228) av. dels Jocs Olímpics, 8 08840 Viladecans Tel. 936373700 Centre: públic Horari: diürn

Institut Viladecans VI (08075682) av. Jocs Olímpics, 11

08840 Viladecans Tel. 936372048 Centre: públic Horari: diürn Goar (08032555) c. Circumval·lació, 50 08840 Viladecans Tel. 936582538 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sagrada Família (08031150) c. Estrella, 1

08840 Viladecans Tel. 936580899 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Gabriel (08031231) av. Germans Gabrielistes, 22 08840 Viladecans

Tel. 936581750 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Teide (08043553) c. Rosa, 18 08840 Viladecans Tel. 936581953 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Baix Penedès

Calafell

Institut Camí de Mar (43007257) c. Jaume Pallarès, s/n

43820 Calafell Tel. 977695711 Centre: públic Horari: diürn

Institut La Talaia (43010372) c. Brasil, 8

43882 Calafell Tel. 977159233 Centre: públic Horari: diürn Cunit

Institut Ernest Lluch i Martí (43009850)

av. del Castell, s/n 43881 Cunit Tel. 977674340 Centre: públic Horari: diürn El Vendrell

Institut Andreu Nin (43004803) av. Salvador Palau Rabassó, 18 43700 El Vendrell

Tel. 877056921 Centre: públic Horari: diürn

Institut Baix Penedès (43004797) av. Salvador Palau Rabassó, 1 43700 El Vendrell

Tel. 977667082 Centre: públic Horari: diürn

Institut Mediterrània (43010189) c. Ramon Casas Carbó, s/n 43700 El Vendrell

Tel. 977662844 Centre: públic Horari: diürn

Sagrat Cor (43004761) ctra. de Valls, 26 43700 El Vendrell Tel. 977660173 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat La Bisbal del Penedès

Institut Coster de la Torre (43010414) av. de la Diputació, s/n

43717 La Bisbal del Penedès Tel. 977169183

Centre: públic Horari: diürn L'Arboç

Institut de L'Arboç (43007580) c. Pompeu Fabra, s/n

43720 L'Arboç Tel. 977671065 Centre: públic Horari: diürn

Esc.Fam.Agr.Campjoliu (43006290) ctra. 340 km. 1202

43720 L'Arboç Tel. 977670102 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

L'Arboç (43000391) rbla. Gener, 30 43720 L'Arboç Tel. 977670344 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Barcelonès

Badalona

Institut Badalona VII (08042019) c. Ausiàs March, 86

08912 Badalona Tel. 933978511 Centre: públic Horari: diürn

Institut Barres i Ones (08044995) ctra. Antiga de València, 95 08913 Badalona

Tel. 933874404 Centre: públic Horari: diürn

Institut Ca l'Arnús (08073171) c. Jacinto Benavente, 13 08915 Badalona

Tel. 667116732 Centre: públic Horari: diürn

Institut de Badalona (08057746) av. Marquès de Sant Mori, 251 08914 Badalona

Tel. 933974947 Centre: públic Horari: diürn

Institut Enric Borràs (08045604) ptge. Encants, s/n

08914 Badalona Tel. 934603450 Centre: públic Horari: diürn

Institut Eugeni d'Ors (08001443) av. Maresme, 192-212

08918 Badalona Tel. 933875866 Centre: públic Horari: diürn

Institut Isaac Albéniz (08001431) parc Serentill, s/n

08915 Badalona Tel. 933830511 Centre: públic Horari: diürn

Institut Júlia Minguell (08052888) c. Niça, 4 (apartat 544)

08913 Badalona Tel. 934607469

(16)

Centre: públic Horari: diürn

Institut La Llauna (08040527) c. Sagunto, 5 (edifici la Llauna) 08912 Badalona

Tel. 933985211 Centre: públic Horari: diürn

Institut La Pineda (08001421) c. de la Batlloria, s/n

08917 Badalona Tel. 933990511 Centre: públic Horari: diürn

Institut Pau Casals (08033869) av. Lloreda, 16-32

08917 Badalona Tel. 933974611 Centre: públic Horari: diürn

Institut Pompeu Fabra (08045471) c. Molí de la Torre, 34-58

08915 Badalona Tel. 933836311 Centre: públic Horari: diürn

Institut Ventura Gassol (08046751) av. Mónaco, 36-50

08917 Badalona Tel. 933991801 Centre: públic Horari: diürn

Arrels-Blanquerna (08001133) av. Roma, 29-31

08915 Badalona Tel. 933951657 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Arrels-Esperança (08000921) c. Provença, 7

08914 Badalona Tel. 933876199 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Badalonès (08000761) c. Arbres, 17

08912 Badalona Tel. 933895716 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Betúlia (08000967) c. Conquesta, 57-65 08912 Badalona Tel. 933996807

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Boix (08001029) c. Rubió i Ors, 14-16 08915 Badalona Tel. 933997502 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Cultural (08000864) ptge. Pi i Gibert, 29-31 08913 Badalona Tel. 933875299 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Cultural (08000918) pl. Marquès de Barberà, 13 08911 Badalona

Tel. 933840451 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Garbí Pere Vergés (08000943) av. de les Palmeres, 5

08916 Badalona Tel. 933954311 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Jesús Maria (08000827) c. Lepant, 3

08917 Badalona Tel. 933874696 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Laietània (08001297) c. Saragossa, 18 i 19 08912 Badalona Tel. 933881447 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Lestonnac (08001145)

c. Santa Joana de Lestonnac, s/n 08918 Badalona

Tel. 933871295 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Mare de Déu de l'Assumpció (08001108)

c. Sant Joan Evangelista, 22 08918 Badalona

Tel. 933871554

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Maria Ward (08001066) c. Sant Frederic, s/n 08913 Badalona Tel. 933872898 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Maristes Champagnat (08000700) c. Dos de Maig, 67

08912 Badalona Tel. 933895650 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Minguella (08001157)

c. Sta.Madrona,75 i Sta.Maria,30 i 34- 36

08911 Badalona Tel. 933892287 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Nen Jesús de Praga (08000578) c. Barcelona, 44

08911 Badalona Tel. 933842413 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Ramiro de Maeztu (08000980) c. Ramiro de Maeztu, s/n 08913 Badalona

Tel. 933880238 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Sant Andreu (08000517) c. Arnús, 16-18

08911 Badalona Tel. 933847710 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Sant Domènec Savio (08000499) c. Alfons XII, 111

08912 Badalona Tel. 933877254 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Santíssima Trinitat (08001170) c. Santiago, 57

08918 Badalona Tel. 933874854

(17)

Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Barcelona

Institut Anna Gironella de Mundet (08012714)

pg. Vall d'Hebron, s/n 08035 Barcelona Tel. 934280292 Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola Antaviana (08075657) c. Nou Barris, 12

08001 Barcelona Tel. null

Centre: públic Horari: diürn

Institut Ausiàs March (08013172) av. d'Esplugues, 38

08034 Barcelona Tel. 932033332 Centre: públic Horari: diürn

Institut Barcelona-Congrés (08035167)

c. Baró d'Esponellà, 1-15 08031 Barcelona

Tel. 933585559 Centre: públic Horari: diürn

Institut Barri Besòs (08013470) c. Pujadas, 397

08019 Barcelona Tel. 933080102 Centre: públic Horari: diürn

Institut Bernat Metge (08013184) c. Menorca, 55

08020 Barcelona Tel. 933149611 Centre: públic Horari: diürn

Institut Bosc de Montjuïc (08054848) av. Miramar, s/n

08038 Barcelona Tel. 934410221 Centre: públic Horari: diürn

Institut Consell de Cent (08052839) c. Carrera, 25

08004 Barcelona Tel. 934424048 Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola Costa i Llobera (08071226)

Camí de la Capella de Can Caralleu, s/n 08017 Barcelona

Tel. 932047551 Centre: públic Horari: diürn

Institut Cristòfol Colom (08047698) c. Mollerussa, s/n

08030 Barcelona Tel. 933456792 Centre: públic Horari: diürn

Institut Dr. Puigvert (08044922) pg. de Santa Coloma, 46-54 08030 Barcelona

Tel. 932740612 Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola El Til·ler (08075669) pg. de Mollerussa, 1

08001 Barcelona Tel. null

Centre: públic Horari: diürn

Institut Emperador Carles (08013147) c. Enric Bargés, 9-13

08014 Barcelona Tel. 934902466 Centre: públic Horari: diürn

Institut Ernest Lluch (08043462) c. Diputació, 15

08015 Barcelona Tel. 934262035 Centre: públic Horari: diürn

Institut Ferran Tallada (08014115) c. Gran Vista, 54

08032 Barcelona Tel. 933577614 Centre: públic Horari: diürn

Institut Flos i Calcat (08045513) av. Rio de Janeiro, 92

08016 Barcelona Tel. 933542961 Centre: públic Horari: diürn

Institut Fort Pius (08040849) c. Ausias March, 78

08013 Barcelona Tel. 932316013 Centre: públic Horari: diürn

Institut Francisco de Goya (08052724) c. Garriga i Roca, 21

08041 Barcelona Tel. 934503526

Centre: públic Horari: diürn

Institut Front Marítim (08058775) c. Espronceda, 18-34

08005 Barcelona Tel. 933037285 Centre: públic Horari: diürn

Institut Galileo Galilei (08044065) c. Molí, 57

08016 Barcelona Tel. 933543011 Centre: públic Horari: diürn

Institut Icària (08040141) c. Doctor Trueta, 81 08005 Barcelona Tel. 932250502 Centre: públic Horari: diürn

Institut Infanta Isabel d'Aragó (08013159)

pl. d'Angeleta Ferrer, 1 08020 Barcelona Tel. 933073413 Centre: públic Horari: diürn

IESA Institut del Teatre (08059342) pl. Margarida Xirgu, s/n

08004 Barcelona Tel. 932273900 Centre: públic Horari: diürn

Institut Jaume Balmes (08013111) c. Pau Claris, 121

08009 Barcelona Tel. 934870301 Centre: públic Horari: diürn

Institut Joan Boscà (08013123) av. d'Esplugues, 40

08034 Barcelona Tel. 932033458 Centre: públic Horari: diürn

Institut Joan Brossa (08057540) av. Mare de Déu de Montserrat, 78-84 08024 Barcelona

Tel. 934335180 Centre: públic Horari: diürn

Institut Joan Coromines (08033882) ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona Tel. 934241901 Centre: públic Horari: diürn

(18)

Institut Joan d'Àustria (08013101) c. Selva de Mar, 211

08020 Barcelona Tel. 933073402 Centre: públic Horari: diürn

Institut Joan Fuster (08054228) pl. Ferran Reyes, 2-3

08027 Barcelona Tel. 932431560 Centre: públic Horari: diürn

Institut Joan Salvat i Papasseit (08034576)

pg. Salvat Papasseit, s/n 08003 Barcelona

Tel. 933150203 Centre: públic Horari: diürn

Institut Josep Comas i Solà (08052761)

Via Barcino, s/n 08033 Barcelona Tel. 933461315 Centre: públic Horari: diürn

Institut Josep Pla (08044958) c. Vall d'Ordesa, 24-34

08031 Barcelona Tel. 933570370 Centre: públic Horari: diürn

Institut Josep Serrat i Bonastre (08014188)

c. Marquès de Santa Anna, 4 08023 Barcelona

Tel. 932174142 Centre: públic Horari: diürn

Institut Juan Manuel Zafra (08014206) c. Rogent, 51

08026 Barcelona Tel. 934350126 Centre: públic Horari: diürn

Institut La Guineueta (08034205) c. Artesania, 53-55

08042 Barcelona Tel. 933593404 Centre: públic Horari: diürn

Institut La Sedeta (08040138) c. Indústria, 67-73

08025 Barcelona Tel. 934589902 Centre: públic Horari: diürn

Institut L'Alzina (08039057) ptge. Salvador Riera, s/n 08027 Barcelona

Tel. 933409850 Centre: públic Horari: diürn

Institut Les Corts (08034564) Travessera de les Corts, 131-159 08028 Barcelona

Tel. 933307457 Centre: públic Horari: diürn

Institut Lluís Domènech i Montaner (08052827)

c. Alumini, 48-82/cantonada c. Coure 08038 Barcelona

Tel. 932969729 Centre: públic Horari: diürn

Institut Lluís Vives (08046581) c. Canalejas, 107

08028 Barcelona Tel. 934317094 Centre: públic Horari: diürn

Institut Manuel Carrasco i Formiguera (08045525) c. Santa Fe, 2

08031 Barcelona Tel. 933575254 Centre: públic Horari: diürn

Institut Maria Espinalt (08066541) c. Llacuna, 87-101

08018 Barcelona Tel. 637369682 Centre: públic Horari: diürn

Institut Martí Pous (08066528) c. Segre, 34

08009 Barcelona Tel. null

Centre: públic Horari: diürn

Institut Menéndez y Pelayo (08013226)

Via Augusta, 140 08006 Barcelona Tel. 932002755 Centre: públic Horari: diürn

Institut Milà i Fontanals (08013196) pl. Josep Ma. Folch i Torres, s/n 08001 Barcelona

Tel. 934417958 Centre: públic Horari: diürn

Institut Miquel Tarradell (08052581) c. dels Àngels, 1 bis

08001 Barcelona Tel. 934412380 Centre: públic Horari: diürn

Institut Moisès Broggi (08013135) c. Sant Quintí, 32-50

08041 Barcelona Tel. 934368903 Centre: públic Horari: diürn

Institut Montjuïc (08013093) c. Cisell, 19

08038 Barcelona Tel. 932230221 Centre: públic Horari: diürn

Institut Montserrat (08013202) c. Copèrnic, 84

08006 Barcelona Tel. 932004913 Centre: públic Horari: diürn

Institut Narcís Monturiol (08013214) c. Harmonia, s/n

08035 Barcelona Tel. 934283017 Centre: públic Horari: diürn

Inst-Esc Art. Oriol Martorell (08053571)

c. Artesania, 39-41 08042 Barcelona Tel. 933503917 Centre: públic Horari: diürn

Institut Pablo R. Picasso (08035209) c. Sant Feliu de Codines, 1

08033 Barcelona Tel. 933500308 Centre: públic Horari: diürn

Institut Pau Claris (08052608) pg. Lluís Companys, 18 08018 Barcelona Tel. 933208078 Centre: públic Horari: diürn

Institut Poeta Maragall (08013160) c. Provença, 187

08036 Barcelona Tel. 934534782 Centre: públic Horari: diürn

Institut Príncep de Girona (08033894)

(19)

Travessera de Gràcia, 357 08025 Barcelona

Tel. 934362608 Centre: públic Horari: diürn

Institut Príncep de Viana (08046608) c. Torroella de Montgrí, 6-18

08027 Barcelona Tel. 934084265 Centre: públic Horari: diürn

Institut Quatre Cantons (08064155) Camí Antic de València, 37-39 08018 Barcelona

Tel. 933037670 Centre: públic Horari: diürn

Institut Rambla Prim (08013469) c. Cristòbal de Moura, 223

08019 Barcelona Tel. 933079960 Centre: públic Horari: diürn

Institut Salvador Espriu (08052797) pl. de les Glòries Catalanes, 20 08018 Barcelona

Tel. 932449560 Centre: públic Horari: diürn

Institut Sant Andreu (08013366) c. Badosa, 10-14

08016 Barcelona Tel. 933507666 Centre: públic Horari: diürn

Institut Secretari Coloma (08047421) c. Secretari Coloma, 25

08025 Barcelona Tel. 932853491 Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola Trinitat Nova (08075670)

c. Pedrosa, 16 08001 Barcelona Tel. null

Centre: públic Horari: diürn

Institut Escola Turó de Roquetes (08072292)

c. Alcàntara, 22 08001 Barcelona Tel. null

Centre: públic Horari: diürn

Institut Vall d'Hebron (08052700) pg. de la Vall d'Hebron, 93-95

08035 Barcelona Tel. 932125004 Centre: públic Horari: diürn

Institut Valldemossa (08031812) c. Pintor Alsamora, 7-9

08016 Barcelona Tel. 933520152 Centre: públic Horari: diürn

Institut Verdaguer (08013238) Parc de la Ciutadella, s/n 08003 Barcelona

Tel. 933195733 Centre: públic Horari: diürn

Institut Vila de Gràcia (08045483) c. Riera de Sant Miquel, 58-62 08006 Barcelona

Tel. 934150262 Centre: públic Horari: diürn

Institut Viladomat (08066905) c. Consell de Cent, 127-129 08015 Barcelona

Tel. null Centre: públic Horari: diürn

Institut XXV Olimpíada (08047431) c. Dàlia, s/n

08004 Barcelona Tel. 932890630 Centre: públic Horari: diürn

Abat Oliba-Loreto (08004559) av. Pearson, 22-26

08034 Barcelona Tel. 932040816 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Abat Oliba-Spínola (08010641) av. Mare de Déu de Montserrat, 86 08024 Barcelona

Tel. 934554680 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Acis-Artur Martorell (08006945) pl. Can Baró, 1-3

08024 Barcelona Tel. 932842418 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Adela de Trenquelleón (08011199) av. Guipúscoa, 24

08018 Barcelona Tel. 933074850 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Aloma (08014358)

c. Torrent de Can Piquer, 21 08016 Barcelona

Tel. 934087625 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Amor de Dios (08008531) c. Teide, s/n

08031 Barcelona Tel. 934293921 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Anna Ravell (08003361) c. Blasco de Garay, 52 08004 Barcelona Tel. 934425027 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Arrels (08007603)

c. Cardenal Tedeschini, 70 08027 Barcelona

Tel. 933524454 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Asunción de Nuestra Señora (08011606)

rbla. del Poblenou, 94-96 08005 Barcelona

Tel. 933000931 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Augusta (08057084) c. Rector Ubach, 56-60 08021 Barcelona Tel. 932092735 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Betània-Patmos (08004511) av. Mare de Déu de Lorda, 2-16 08034 Barcelona

Tel. 932521900 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Bon Pastor (08008401) c. Sant Adrià, 134

(20)

08030 Barcelona Tel. 933140451 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Camí II (08051021) c. Vèlia, 28

08016 Barcelona Tel. 933117451 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Canigó (08003993) c. Císter, 23

08022 Barcelona Tel. 932110217 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Casp-Sagrat Cor de Jesús (08005199) c. Casp, 25

08010 Barcelona Tel. 933183704 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Castro de la Peña (08013706) rbla. Volart, 81

08041 Barcelona Tel. 934368827 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Centre Educatiu Projecte (08037139) av. Tibidabo, 16

08022 Barcelona Tel. 934170321 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Cintra (08059411) c. Riereta, 19-21 08002 Barcelona Tel. 934426654 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Claret (08010501)

av. Sant Antoni Maria Claret, 49 08025 Barcelona

Tel. 932081830 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Closa (08014097) c. Emili Roca, 22 08016 Barcelona

Tel. 933493939 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Cor de Maria-Sabastida (08008361) c. Sabastida, 12

08031 Barcelona Tel. 934073810 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona (08005436)

c. Mallorca, 349 08013 Barcelona Tel. 932073165 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat El Clot (08009260) c. València, 680 08027 Barcelona Tel. 933516011 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Els Arcs (08036251) c. Copèrnic, 34-40 08021 Barcelona Tel. 932014598 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Escola Pia Balmes (08011941) c. Balmes, 208

08006 Barcelona Tel. 932178612 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Escola Pia de Nostra Senyora (08005242)

c. Diputació, 275-277 08007 Barcelona Tel. 934881166 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Escola Pia de Sarrià-Calassanç (08004286)

c. Immaculada, 25-35 08017 Barcelona Tel. 932120908 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Escola Pia Sant Antoni (08005746)

rda. Sant Pau, 72 08001 Barcelona Tel. 934410605 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Escola Pia-Luz Casanova (08007445) c. Almansa, 52-54

08042 Barcelona Tel. 933596181 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat Escolàpies Llúria-Barcelona (08005382)

c. Roger de Llúria, 64 08009 Barcelona Tel. 934882166 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Escolàpies Sant Martí - Barcelona (08007858)

c. Joan de Peguera, 42 08026 Barcelona Tel. 934569303 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat FEDAC-Amilcar (08007469) c. Amílcar, 10

08031 Barcelona Tel. 933571554 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat FEDAC-Horta (08009806) c. Campoamor, 49

08031 Barcelona Tel. 934275496 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

FEDAC-Sant Andreu (08008279) c. Ramon Batlle, 39-45

08030 Barcelona Tel. 933468001 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (08012027)

c. Lluís Muntadas, 3-5-7 08035 Barcelona Tel. 932118954 Centre: privat Horari: diürn

Ensenyament concertat

Figure

Actualización...