• No se han encontrado resultados

no Ce piieda dubdar quales Ion

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "no Ce piieda dubdar quales Ion "

Copied!
32
0
0

Texto completo

(1)

Ariton i ) Gomezij Ι. C.

C^Z

,•

. .

ι Fili nati cx vnιca concu bina retenta in domo m , an di-

•^) *^ ^^^ t ε'j t ^"

T Ε Χ T V S x I.

cantor fllifi eflus ιtiιτmft per patrern non rιcognof-

cantur ? .

no Ce piieda dubdar quales Ion

hijos

na-

3 Si fτΡlι ftnt nat/in domo , an cιnfeantur bΙj mariti,

M

Porque

urales :

ordenamos

y

mandamos

que

entonces εtiam t exor ιχprιf é conjiteatur ηοn ej2 rr/aniti.

fe

digaii lerlos

hijos naturales,

quando al

tiempo 4 In quo fisccedctt fi/iuι"'cτσlis.

η

ue nalcieren, o

fueren

coiicebidos, fus padres po-

S .Quomodo fιτcειdant filq naturales cx teflamento de

diaif

catar

con us

madres

jullamente 'iii di

Γ

penfa

- /une Codicis & Authenticorum.

cion:con

tanto que

el padre lo

reconozca por

In

hijo,

6 Quæ dέΣfa font in filio naturali , an habeat 1osim in

pucHo que 110

aya tenido

muger de

quien

lo

ουο nepote ?

en Cii cala, ni

fea

vna Cola : ca co

ιι

curriendo en cl

}cijo 7 Hodie dc june νegίο quo non /ucced't filiττs naiura1is.

calidades

fib

dichas

,

mandarnos

que lea

hijo nato- 8 Ea qua diΣΙa fιnt in 'Ιiis , an habeant /o'urn in of

ral. Id eli :

ndιntibus ?

Ne in dubium verti ροjι, qui f ητ ι /j natrira/ej, 9 .Qιιalìter fτl naturales fuccιdant matri.

ordinarnι' ac ρracíρimττ , vt proles tune naturales cITe 10 De itire regio quid/it.

dicantur , ijrium ten/pore nse'iaiιatί.τ atit comeριiοnm, ip- τ i Si pater tcj/arnento nil reliquit filio natiira!i ,fed il- ίοΥυm patres ducere potuιj7ënt eoruim n;atrcs i'// & abf- /urn praten/it , an ροj t agere aliquo remedio contra gue dιfbenfationεΡ: modi iρβum pro βΙiο recognofcat pa- te/Iamcnturn patris ?

ter quarnvt' non habuerit dorm fιτι earn fminam dc qua i i Λn fτliιιs , fτ in te//amento matnis non ιβ inβittτtτιf, iίlsιm fuifcepit , nec fuerit vna fo1a. * SιιρradiΣliτ enim ροjJ t rkmρere teβamιnntrι ?

quaLir'itibu' in pro/c concuirrcn"mnld , praeipimiie , vt 13 Dhía in films nati'ralibus, an hab ant locum in βelij.s

proles flair-a/u. natis cx damnabili coitu?

* Id el} , quanιvís habuerit plulquam vuarn concii- τ + Dc /tire regio quis dicatur /il/us natos cx damnabili bin aID,

T Ε XTV

S

I alguno fuere legitimado por% efcrípto ‚0 prí- uílegio nuesiro , o de los Keyes que dc nos vi- nkrcn , αιιnque Γeα Ιegírimado para heredar los bie- iies de fus padres , o madres, o de fus abuelos, y dcC.

pues Cu padre, o madre, 0 abuelos onieren algiin hijo, o nieto defcendiente legitirnoo de legitirno n,atrímo- τáο nafcido, o legitimado por fub1 guienτc matrimo- nio, el ral legitimado no pueda fucceder con los tales Jii)os , o defccndieutes legítimos en los bienes de fus padres nί madres, ni delis afcendientes ab intellaro Di ex teIlamento : l'aluo Γι fus padres, 0 matres , o abuelos en lo que cupiere en la quiiita parte de fus bienes que podian mandar por fu alma le qukicren alguna cola mandar : que falla en la dicha quinta par-

re, bien permitimos que lean capaces y no mas: pe- ro en todas las onras cofas , anh en fucceder à los o- tros parientes corno en honras y Arem }vencías qua han los hijos kgitimos , mandarnos que en nίr;gιmα cola ditfieran de los hijos nafcidοs de legiiirno matri- monio. Id ell.

Si aligιώ fιτcrít le'gitimatu' per f riptιτrn al/t ρriι,ile- gium no//rum, Vel Rcgtsm à nobis d ιfcιndentinm, quaιn- vh le'gitzmatus' fτsιrit ( in ιττmβnιm) vt ha -editano ju

ρo f t fuccedere in bonu paterno auit maternu', alit -ne auim ρoβcque pater au: mater, aut alti fίffccρeιint jl- líum aut nepotem dιfιιηdιnten Iegitimum , alit ex legi.

limo 'natrirnonio ?latiim , alit per f+bfιquιns natrimo- niuim ιcgiιimatum , eiufrnodi /egitimatiss non ροjβτ cum ci. nodi flliώ 'irit legitim" def endδntίbuι fuc'edere ii' Lώη" p'itenni' au: maternis, nec fuorum afcιndιntium ώ inteβatο neque cx te//amento nιfι eiw.s p'aer alit maten i/ut αuτ s qziic qr'am ci legare voluenint intra quintam parteYn fìiorurn benorum,quam legare fro anima /ha pot fènt. Ben' en/rn permittimaa νt (eiufrnodi iLkgitimi )

ntra pyιdίΣ7am quintara partem & non amρliιse , (int capaces. Catenrn in omnibuσ aliis eb"i (ντ fστnt ) tarn in fuccedendo alii' eenfanσuineiσ , quàm in ιapι/TerιdS

-οncr;baιε & praeminen:iis qui'u habent /egitimi, ρraci- 1 Ι?m4ι vt in nut/a re djrar': αb iis,qui ex legítimo ι11ιι-

fnjM'onio Γunt ,i'nj.

S V '1 Μ ARIV Μ.

τ jui dicatiir ‚q11'1 ratτιralis.

coitus.

τ S Si filius fit natuii exfacerdote vel religiofa, an fuc- cedat pain ye! mat vi ?

16 An per legem ρο(f ε di/oni quod filius natus cx damnabí!i coti'' (cc^dat ρRtri & mari?

I 7 Λn fτΡlfirss natos ex damnabi1i cotu po]fIt iinittui ab

asia ?

τ S An/it a/iqni.s moe/us tutus túm dc íire quàm de foro confιientii , per qriern po,/fit pater relinquiere fl/i.

Jjiurio aligκid ultra alimenta?

19 An fιliu, ιncaρax inβlti'tus j71b conditione , fi Ιegί timetur potent interim penidente condisono , peterc

¡e mitti in pojTejionern bonoruim.

20 An pater po]Jiiincapacem fub,//ituenc pτspillaritιr alij filio implibeni legitimo ?

τ i Si pater inβituίt f/I/tim insaρacem qui nihil pote ιι

habere, ciii applicatur ta/is haredit'u.

2.2. Si hires inβitσsttτs accommodauit tacitam /idem de

rej?itiienda aliqua arte hired/tat/i, αtτ ,fiο apρli- } ιΙ ς

·

,

cιttir i11.á pars tantττm τ ι' iota h^redίtae ?

23 Hares qni acccr,.modat:ít tacitam f/dιm , an pr/tie-

tun hired/tate.

24 .Qualiter po

J

Jit ιοnβarε de i/k tacito βdeicom- mι/J'o.

25 Ceniecluna der quas probeti'r taciturn fideicorn..

mi/Tim.

2.6 Si fιlio /junio & ιnc'ρaci reβituantur bona cx taci- to fτdιicommιfjà, an condemnetur in fruaibus' dj rεβitutionis ?

27 Ιi'rιs tacit grauatυι, an teneatur in foro confcίιη-

τiæ reβituere bona?

iS Hares qui accommodauit tac/tam /ic/cm , an reβá- tuat bona βfco regali vet Ecclιfiaβico.

29 In confτβatione an attendatur hares rοgatus, νe1 ii-

Ic cxii te//itmintur bona.

3° Si /lie pro flfco manifej/auit, quod incapaci aliquid erat reliΣlκΡm , an confequatur IqliqlIod pra- rníum ?

3! .'4ccοmmοdans tacitam /ic/cm qua ρι na pu- fliatiir.

3 2 An ρατιr pofβt per v/am εontraϊΙuι re/in 91/cτc a/á- quid βliο incapaci.

33 Si dσnatio ^t j δ1a ήlάο incaρaci, & alter o ca- p4», an portio jfl'n f & incapacis accrefcüt Ca- paci ?

74 Per contraflum onero fum an poìjit pater relinquere Celio incapaci bona ,/7'a?

jS .. 'andο yater pofJìt bona fiιaβlio z"nderc

Fit/li

(2)

ommentarij in Lcgrn ΙΧ. Χ. Xi. ^ Χ II. ^6g

g 6 Filti' incap'.tíbus

β

debeani'r alimenta.

37 £ οrnodο ίnτεlhgatar, textus in cap.cum haberet, de ce qυί dττxit in m'υγunoniττrn gwaen pο/h t per

qdti1tcim.

3S Pm-e?ltes anpoj]int compel/i alirnenta fliο.incaριci præffare ?

39 De i"re commNni quid debe"t

ρ '

er re!in"ere pro

alintcntτσ f11io fτο.

40 . Qιιíd prσβet dc iure regio.

4 Α/irnιrιtιι qu€ hater. dedit filio incapaci 'n tranfιgnt Rd h,trede.c eiιτe ?

4 _ Si p'iter pro alirnentía áffgnaτώ fιliο certum fun.

d:irn ,j pot eβ patιΥgraττarε f'liττm vt fιτηdυm

.τ1

εri ref/ituat. -t

4; Pater cίe - cuτe fi ιellet dοt^τre fιliam gcr4ntam dotem el prgkό it.

44 Μ'υeríα de tocito fdeiεοmmiffo habit /oc"m aim in parιntib' ι.

45 An Effe fil=e" teneatυr alirnιηια prιeβare patri ? 46 An i/?ι fιl , f ιcaeddnt confknjuτnιís patrīσ vii

matrt'.

47 De jure neς

ο

j /ius natυralís t'rntm , ciii /iccedat.

48 Si /1í1s natuiralis tantiιrn cx parte rnatris decedat α6 inteβιtto , reliΣ#ι, fratre naturali cx e'dem in 'i.-

tre • & reliιΙι, fratre cx legitimo rnatrimonio gliι

'udrnitMtuir.

49 S fιlias nat iralis decedat ab ίnteβato neΙiϊfo fratre natIlr'?lí ex matre , eia cx coder patre & re/if/a fratte ex diuierfo parre gant admittatur ?

50 Si fal& naii ex da,n τabili coites

ρ

/J nt fiucedere

collateral ibus ex parte mauls.

S i An & quando fιliuι incapιιΧ fucιeJ7ionás ftτccedat dignitate & nobilitate paΥentιtm.

S i Filius natuτaliι an ρol7ìt accυfore de m®rte pattu ? f 3 Pana inhabilitatior'is qu' fτlίτs Ιeg'tiriìj infεrttτr

progιr dc/if/urn patri, sin h'ιbιat locum in natlιrα- libυs,

S 4 .Q ibιss radis βat Ιegitimatίo.

5; Intei!eflus ad icxtuirn, in ιαρ'ταηια,

qui

fili j lint le- giticni.

S 6 An lιgίιimαιίο per fτώ feιριιns r:τtrimonium tiaueat, ιι amfτ pater ft in articulo mortis ?

S 7 [a quibuis cafιbui lιgitimatiο ιοη va/eat ptr fibfι- gtτιηs matriιήοηiυm.

S S 2ιιando di'itur confiare pr'eβσmptiuc de fr'wde vt

&gitimario non va/eat.

S9 Si qιτ

ι

hιτbιtβΊiοs natuiVales & contrahat matniτiο-

nitτ,n cισm legitima vxone, & e' mortga Contra- dim concribina) an legσιímentrsr fil ι. & η.6ο.

6 t Si qυώ habit i//rn mu'tiiraler & cx eo ηιρotι?h, f nτerίatαr β!ίaι & ροβ mortem ciυ 4115" "ηιrσhat frιιτtni nonιιimι cum conc'ribina, an legiιimet"r nepos?

62. L δ id matin ί n ciii ιτ^ f aasorern (t indυέΙa.

63 Si qi'&' habet β:'izurn enatunalcm, & ροβιa habi'it fi-

!iι!» legitirni'm ι & martuia le' itimιι Texane Cοnτs-

x ít Τm tΥiΓfΟ,τitlm cum concτsbί1la , qui iβorunτ pr'ι-

fιrιtur j,; βιειιjοηι ? & 64.

6$ In 'Iticgatiimi 1911' cauf ram, an ροΒ7t allegará Wgsitaτ

&rario naii'r a/si pro lige ?

66 F'/i's, leg=timau" a' habcatm· in omni/isis pro 1e i - timo ,

67 Si Rían' f11ú 1'gitimi, βscced':nt i//I) nat'irales ic-

&i'imari

68 In cnfu in gειa fτliue natiira!isj?'cccdat cιτrιa legiti-

rηι' in qua fiarte f ιccedet.

'9 Fi/uj lrgitimati an fuccedσιnl agratts & co'gnati' &

íj f fιccιd ant ιú.

70 S' Prin cPÿJ ad ίnβantίaη, pains / e'gitirnallst /Ilium

"ρροfιta ‚'Iaui/I'la qτι d non rsccιdκt ni%τ in his qua (Mter vιlit f:bí re/inquire , f νaltat 1egiuma:io.

Ant. Qoιυ:z ad Leg, Tauui.

L

Σ

X

ΙΖ Χ.

XL & XII.

Ora deciδonem haius legis in omnibus luis r meττ^brís & caiibus circa hlios natiirales : ρrυ cuius perΕcέ{a & magi({rαlι deεlaratíοne dico , qtiod ό Ιίιιs natiiralis eLI ilk qiii efI natus & ρrocreaΤιιs ex vuica concubina retenía in domo , & νεrοqυe [òlυtµ:

ex qoibus ίι dυbί tanεer videanTur ρrοcreati textus e(} in Authent. quibr" m'odi! nattsr. fjíc. /7ίi ,

σ.

/igini

'zutem defunHi&', cοΙ/at.7.tcxtυs in A»thent. de tnicnt.&

Γ

mif j .cοn/ιdenemm, co//at. 3. textus in /c&.unicq, Cod.

de εοηcυδίn. tcxtcιs in Aiuhcnt. licet, Cod, dc natur. li- ber, textus in lep. ' . & ρe totem titul. i ;. & ι {.

& in exρre(Ιb iza ddiiiit Baιculus in 1. ριη, ff, de con-

crib. ρoβ gloff. Dynum & autigυos , Azo inj'n»snq,

Codic. de natur. Ιίbεr. ι.cοlιam. idem Azo, in , fumma, Codic.de εοηευb. in fine, Bald. in dlif/ Authentic. licit, Cod.de natur.liber. Aiigd.Je PeruΓ,in 1ιg fi qua illu/1ris:

Placea in §.j/n. Inβítut. de ητιpιίτσ, ι . celum. Αηge1, in

§.roιιí f mé, Ιnβίι. ad Orphit, i .coii'm. Dynus in traΣΙ, de facce' ab intejiat. .. co/urn. Specul. in'it,l. de fuc- cεff. ab inteβat. §. ieer!icul.n"vzc.de natiiralisim , Hυ- f knC. in tit, dc β:ccef ab 2t']/. ve /ίc.& ι,ocat Aiiroii.

Abb, & alij Dοέ οιes in cap.per vιnes ισbί1erή , gυίβΙ /τή t /e!iuimi,Q1OI!a οrJiιι ιτia & ibi Do&ores in ιαρ.ηi- fτ turn pridern. dererninc. vide Ρ rkοtυnι d nοthíi/bu- riτfque ‚qliis , capi. τ t . & t Ι. Velaί υez hic , gΙοf ι . flhirn.1. Matieι ςιιm in 1ςg.9.τit.3, lib. j .Rιειρί/.glοff, τ .

flusm.l. Teiltirn in l.i z .nurn. ι. Azciied. in d.1.9. iit.8.

lib. f. Recap, rim. i. Gorncz Arias hic, n urn, τ . Sed id- ûercendum gιιòd hodie exprclsc corrigit ιιr hoc Per /ςg. τ ι ;.infr. his 11. 7auni : quia non requiiitiir ηuód lit: νι ica & retenta in domo, fed cαι τι m quòd liii prxdi&i lint nan ex fwliico & folua ί nter quos ίιιί porc eιr matrímoníum line dί fpcοfaciοne : & iza te- net Roderic. Sίιηrez in le'g.i. tit.ó, lίb.3. for.!! 88.νeτ-

ιςεκl. hoc præ/iιppοfτto, vbi ρΙus dicit, gυό d etiarn αnε^ leg. Tasini , ita Frat`}icabatυr , ficut hodie dccilum eft,

& adhuc ante ρτxdι&αm ieg T'aιιηi , hoc ρrοbat ler o&aua, titlil. τ ;, 6. ρurτi', tenet eciam ςουαεrυιιίαs de

f]ionfalíb. τ.ρart. cap. 3. 4.4. mirnero z. Grcgor. Lopez

in lιg. τ.glοff pen, tit.4, & in 1. τ . glοfr ι . tit. ι s, pαrι.4.

corn pluribυs aliis quos coiigei·ii Maticnos ‚hi i.

pra numero ;. 'udfInem. Ex quo notabi l iter infero in pra&ica, gιιό d li quis habuic conciibinam exora do- morn ad quarn ρυb1icè & rιΟtoriè dicitiir habui(Te ac- ceffiirn, ex qua iiaTi loft filij, ηιιòd /î pater non reco

-gnofcat cos in hlios,non debenc i ιιώ cari "ius liij, quoad lucceliioiiern , & alimenta , Kiec quoad alia : (i νeώ lcmper recognouit eos pro ί 1iis , tOL)C cenfentiir

"ius 6ií}: Γι venò aliquando rccognorjc, lcd polka mi"ato ρroρoΓιro negauit eos die 1Ιios , ctcdercrn yιτ^d in omnibus debcne haberi pro filiis,ita Maiien..

ςιιs in 1.9 .‚ξΙοq 4. nwn. ι.tit.S.lib. S . λιιορi1at.

Item & iiorabilic"r dico , quòd quaiido concubina 2 c(kr vnira & reventa in domo , & ex ea filij eIT'cnt nz- ΤΙ, ρrxΓυmιιncur libi "ius, dato ηιιòλ nunquam per pattern recogiiofcaiitur. l(la omnia aρertè collígo ex rnenic diΣ1. leg. ii. Taiiri , & probat textus nοιabiΙi

& xρre(Ι.ά s , in capir.ριr τu.ιs , dc probat. & ibi

notai

& Γυrnmè commendac Abbas r. notab. Ancliar. i. no- tab. Felini i. coIi'm. in i .notab. & com,ueíter boao- res & in expreiTo h )c vuk Gloil'a ordinaria in c. Ali.

chad. dc jΖϋiι pn'tsb. in ςΙοιΤ i. qciam ibi Cequitur &

cummendac Ιηnoceιιt Cardin. Abbas & cornmuiiirer Do&ores & repucat lingiilarcm Anchar. & iΙΙanY Gioffiarn ad hoc dicit jιng:ιίarem Abbas in cap trans mj7 ,qui,^ιlgβnt le'git. i. cnlunl, rnimιro 9. & kοc vo- Ιιιίε exρreί Αlbρr. Pnle. f/hum ι'ι n drfτηί rηcτe, ιiι ιιι' gιιi βιnt f"ί, vcl 'ihien. έur. 3.cο!ιιm. ιη'rn, S. Ιdϊ m .L'c r

G i Cουaτ

(3)

64 Antoni) Gomez ίj I, C.

3

Coiiarr.

dt j οnf, if'. eap.8. 5.4. uim.7.

Auendañ ο in

faso ditiiongrio , nerbo b,ιο' natιsrales , Dueñas alios a!- icgans in reg.; 44.amρlίatione ;. Maáentius alios eticm referens in diΠ. lιg.9.glΟfJA. ,mm.2.. tit. S. 1íb.6. Aui- les in C4.5. ρratorum cαρ• 43. verbo, o εafado , Azeiie- dus indi[i. &g,9. Rιcορ, ητsm. I 1. Confirmacur etiam, ηυίa uicut in matrimonio ρτæfυmυητυr filij prορτij

& Iegitimí ex eo ηιιό d

domi

nan func ρrορεer coha- bitationem, & non fufficeret contradiέΙio nec negatio patτis : vt in lιg. fιliιτm eum de^τnimιte, jde hύ qkí fi"nt

f"i vel ιιlien. iυr. & ibi notar Odofred. Barr. Alber, Bald. Angcl. Sc communiter Do&ores τexcus in leg. ¡τ'

tiicinτσ, Cod. de rn'ptii;s , & ibi notat Cynus & Angel.

Salycct,& commirniter Doaores,texrus in /eg.non izi'- 'il'f, Cod. de probat. tcxtus in!. qHiafemper ,f. '& in iiii i.'oc.'rnd. i'ί, pater virò ιό qiiem nυρtί'e demonjlr'#n. tex..

ιύ s in Aκthentic, qιι δώ modes «'« ejιc, fisί,4.natιsra, νιfίcιιl. guapropter nuptiís ρr^cedιntίbιτι , ιχ hoc ipfo fs:nt fucceJionιs certa. Ica dicamus in ρτορJιιto, gυòd juando quis habuit concubinam vnicam retentam in domo, ftlij ibi nati præfwmanευr fui, etiarn fι per cur non rccognofeantur : quod eR verutu & pro- cedít , & etiaet G probctiir ηυòd prxdi&a vxor tern- pore ruatdmoiiij erat inhoneula , ί m ό meretrix : qiiia ctLi» hoc call-i ί 1ius cx ea natus præfumitur ciTe mariti , & 1k legitimus : Sextus cii lín$ularιs in hire in leg. miles, §, defιτnξ7σ , iιι βη, ff. de ad,iitcr, ibi , 'i'rn pοjt & ilia adult cr4 eβ & impiubes defι nΣ1υm ρatrιm

habτιi9 : & ad hoc ibi Angel. de PcrυΓ, & ilium tex -turn & ad hoc dicit νιιίcam Bald, in 1, fτ matre, ηΡumι-

ro 2. Codice dc Γώ ,& legit. Jibιr. ilium etiam rex- turn dick vnicum Angel, de Ρcrυf in /eg.7. men]?,f.

deiiatττ horn, notat etíam & commendat Baldad hoc in Ιeg.βΙiυm team dιfτnimττ' j de hi' gris fun: fuí νιl alien.

iii,'. i .ΙeξΙ," eoltsm. in ή n. numero c t .ídem Bald, in leg, fτ Zιicinú, Codic. dc nnpt. ilium etianr ad hoc dick val

-d norabilern Abb, in cap. pen.de adzlt.ριn.cοlum, ητt- rtιιr. 7, idem Abb. in εαρ, tranΓmij , qui jil^fant legit,

2.eó1, ηυm.9. & idem eft ί n coiicubina retenta in domo ita tenet Abb, per textura ibi caρ.ρer tsιιu, de probat.z.

‚0!. num.i. & communiter Dοέ οτes.ldem Abbas in d,

cap, tranfmτέ , qκi fil j fτϊ,t Iegit.i.co/. num.9.per Gfof- tarn quam ιcρυτat fingυl, in cap.Mkhael. de jΙ.ρrιf- b7t. tamen deber intelligi ,ni(i tanto tempore mariws fuit abΓens , gυό d natural ter iion poseí# e(Γe filius ems , fed alterius : ira prohat textos norabilis in dill.

1, ήΙiυm cur dιfιnimτa, dc h" grii fun: Γώ eel alien, ir:r.

& ibi notant & commendant Dοfkores, & tenet Ab -bas in d.cap.per t"a, i.coIu'm.n. 3. idem Matieιιzιιs in L. tit.δ.lib.ς.gloff,4.num. G. notab, tenet eriam GloΙΙέ in c.dixit dοminue,; zq. i . ριο qua conciuf.faci' 1, i 3.án jn. in frà hú II. 7'υri.

Ιεem etiam procediι & eft νerιιm.ηuód ex eo quod nominaius eft, deber præfumi Ι 1iυs mart : vt habeat locum , etiam Γ vxor expτetsè confiteatur & dicat non eiTe FiΙίυιη mariti fed alterius : vicie Paleotum de nonhis idem tenentem,cap. ι4.& Barbatiam conf, ςΡ8.

tom, i. Dec, ιοnf. 657. cüm alιís giIos idem Paleotus per toton cn. a(legat. Sotum dc iuβi:ia & lure lib.4.

9ιι'β.7, artic. i. rextus elk iiotabilis in le'ge peniiltim.,f.

dc prob'it. & ibi notat OdoFred, B:ild. Salyc. Fein&, &

1 acobinus de Sano Georg. & idem difponit 1. 9,

lit. 1 4. 3, ρart. ex quo dicebar Cynus in!. /i vkinι , Cod, dc ηυρt. ήin, q1141? quod in Foro eonfcientiæ ρο- te(1 quis reniiiere regnum , τηαioraτιιτη , vel hæredi- tatem patcls , Ιicέε mater in vίτa eel articii!u mortis Gbi a{Tcrat non e(Γc hlium mariti fed alteniiis: & Γe- ηtιunειιr iba. Angel. &^S^lycer, rεner eriarn & corn- mendat Bariol. in I j7 qυύ in graui , ^.^ fυiσ morien.t, ,lf gd f9nαb.tenec cTiam Abb per cexrcem ibi in ίαρ.ρer tτtaσ ) t& ρrabat. 2. '0/tim. msmero ., ideιτι Abb, τn

σ φ,

tranîyîffa, qι,i fιl, fin legiimi, i. colum. num. 4. & ibi Prxpoi: τ.cοlτ:m. nh'm. 5 . dicers hanc elk communem opinionem. Adde tameii quod Hoflienf, in ιαρ, οjJiεi^

dι pι nit. & rιτι if: z.co/tim, verf fed g ιιid fi Miter. dick quòd imò iu confcicnnia non eft fecurus : quia matri credendum elk qυ e melius alio veritatem cognouir,

& non elk ρræfumendum qiiod falliim contra f^lium dicaz. Abbas tarnen ibi, i . colurn. numero 4, coiicor- dat , dicendo , gιιό d Γι ipfe filius ex dito mantis non habet confcientiarn kfahi, nec vuli

credere matti,

elk

fecnrus

in confcicntia , aliàs non : quarn concordiarn ίέ jυiτιιr Iacobinus de Γαηι`lο Georg, in d]lla lιgι pe

-nu'!t.f.dc pmba ιiοnibυ,τ.col:'m.num.b. Subtile tamen

& puichnum dubiun,, 1 talis vxor verè ('cit quod ha- bid: kiium ab alío & non à rnatito, an teneatur in fo- ro confcientix

re

ii

elare

6lio,vel quid rencrerur in hoc cafu facere ? de quo ,pide ea qua pofui in matcria deli- ι`kοrυιη, iii lodi&o adιilceιij.

Quibus omnibus νiΓιs & prafuppofinis, magiftra- liter refoluιiuè

dico,

quòd tales

filius

naturalis dc jute aiitiqiio

nullo

iuodo fuccedebat patri , ne

ιιe

erat

í110

iure

cognitNs : textos elk in leg, hnmg--g nitatu , Codice dc natura. liber. ibi , vt Iicèt a6 imιβato

?fliLIam commiinionem ad pains eatm alíτ fieccejvnem Eïberent, & ibi communiter notant Doores : idem

tenet ι atiençιιs in icg.9. tit.S. /lb.5. Reropí1.glof i.

nuimer. I . C)jfj 'j/jj.j qυο r it7]e allegstt, Couarruuias de

J οnf. Ι. part, cap.8. §. 4. mimero 9. L- odie tamen Γυc- έ ediε in duabiis vnciis, dc]enrnzi6iis filiis legitimis, &

dehcί ente exore propria ί pfιιι partis, textus eft in ΛκΡthent. Licet verfc, ab inti'//ato, Cod, dc natur. liber.

ευίιτs verba fant , ab inteIlato ver' όιm defιt fobο!es ιί- uili.r , nec fκperfτt conigex !e&îtjma, j7 ιι'ιturaίes ex concti- bind extant, qυα fola fuerit ci indublt'tο αffclκ coniun- lla , in du'u ρatιrnι fιώj7αηττc vnciaτ fìiccedait : & ibi communiten Doaorcs texcus in AKthent, q^-ib ιιi mo- dτ,ι natur. eβτc,,f

ι,

§.fτ gιtiι autem defίιfΣlssι, 'ο! .:.7. &

inteItatis pareneibus defun&is duas paternx ώ bΙtan- tix vncias habere : rexcus in rlT:th. dc trim.& Γιmi. §,

eοnfιdιrιmτιi, vιrfτc. & tntιβato cοllat.3. Adde tαmcn f quòd non putel cοr^gιυα ratio inueníri per quarn coTdux legitima ptιis noceaT fιliίs ηατυrαlιbιιs , vi ea excance non poflint fuccedere in his duabus vnciis, curn ipla non debcat el in aliquo fuccedere ; ιχtαnτϊ.

bus conlanguincis: repcnio tamen gυòd Hoflienf.in frιmmo^, qrii β/ jPint legit. §, an vtrι,rηυegιnι", a. co-

/urn. dick , gυòd ratio cli

fuor

& honor matrimonij:

tie vxor mide fcandalizetur & amciatur iriiiidia, vi- dens 61ios naturales non ex fe habitos fucce^λre, ideo tioluit lcx

ηιιοd ea viuenre naniirales in aliιJ Jο fuc- cedant , fed peiiitiis lïnε exclufi : argumento textus in leg. ι. j7 τerutη a^•itotarsιm, & in leg, i. Cod.eodcm títuIo:

& conuirmatur vltra iptûm , quia propter inuidiam ciiiandarn elk indu&a à lebe collacío inter frames, vi

notatur per Bald. & Paul. fcnibentes

in rubr. Cod. dc co//at. Hodge tannen in no(lro regno decifum el}, 9υό d etiam extante coniuge legitima, fuccedant pra:- diέΙi 61íj naturales in prædiιlis duabus vfciis : textus elk in 1.6, ti;.! 3.6.ρart. Item etíam adde, quod ad hoc νt ilki 61ij naturales fuccedant in illis duabus vnciis requinitur criarn ηιιòd non fιιρeτfinc aliquí ex aΤceιι_

dentibus lebitirnis fecundum omnes vbi fuprà.

Ex tellamento vetó tales filij naturales ber funt capaces, ηιϋα feciindurn íιιs Codicis poterant inhliniii a pare in dimidia parte bononiim fiiorum, non ex- tanríbus defcendcntibus legitimes , nec parentiblis )

quibus debeatur legitima , t^λt;ιs in I. humanitatis, Codic, dc natur, liber. ibi fed etiam cx duplici ρο^tiοηε, id

ι/1

,j?.i.· vnciil h'tredes fεrΙbere , & ibi cornruunitcr

Doaores excarsibus ectò legizimis dcfcencfentibiis,

ycl afccndentibus, c1uibus dcbcaiur legitima ,

ι.

on

p0

4

(4)

daft ibi Doaores , eχ quo textu fingulari & vltr^

Do&ores notant ηι ο.i qiiando nepos defcendíe ex nicdio inuiabili , euliciiiir iniiabilis qiioad fucceckn- dum aiio, ficut & ipl'e filiιs à quo iρΓe nepos delcen- dít erat iι,habiί is : narn iba pater , gιιό d nepos criam Idgitimus & naturalis nacos ex filio narurali non fuc- cedar aυο, quia pater dos erat inhaMis. Adde ta

-men quod hodie de iure Aurhentícorum talis nepos νel naturalis tantùm, vet legitimas & nacuralis , ιια- tιιs ex fiIio natiirali ,vel natiiialis tantúrn natus ex h.

ho narurali , taιιεùm benè potent fuccedcre aiio ab inrcl.ato in duabus vnciis , Cιcιιt pote[} in eis fucce- dere patri : ira norabiliter tenet Bald.licet dubitanter, ibi in d.l.fηnl.ρrορέβrzcm, tenet criam exprefsè ibi Sa- lic.

τ

, coiuim, frimer. 3, licet contrarium teneat Angel.

in §. nο jlτm ' ad Orρhit. t.colamn. in fin. Ergo ea gιιæ it) 1111k naruralibus circa fuccc[fioncrn lunt difpo(ica ctiarn in nepotibiis , vi latè tradit Μαείençυs vbi fυprà nwiiero ;. Couarrouias in epitome dc f],onfRli- bue , i.part. cap. S. 4. h. numzro τo. in fτηι, vbi obie- αiοιιí Giilliclrni Bcnedi&í late refpondci qui contra- riurn

tenait

in cap. Raynιstiιι" verbo, & vxorém, ηκ- ιnero 700. de tιflam, per texturn in A"thcntic. qtii- b"3 mοdίs natuir. e»ic. fui , §. neρot1bιι1 , & in 1. vltiw ma, in fine , Codice dc natur. libir. qυæ iota id tan- tum probate a(Ι τiι Couarruuias vbi fuρrà , nepotes etiarn lebitinos cx filio tanώ ιn naturali intcilato 2110 nοη iΙιccedere vt legitimos : non tatuen negane diι`læ lenes , cos ροΙΤe vc narurales fuccedere. lduii tenet Gregor. Lopez in lege 8. glοff i. titido ;; . 6. Roderic. Suarez in lege ι.tίtulo G. lib. 3, fori, τιr- bο , Ιλec de flionim nat' ralίιτm fuccιJune , in ρrinciρ.

fol. S8.

Pinel!,

hic laιè dτ(erens in ley. ;. nιτmerο το,

& p99. Cod. de δοηίs matr, ex quo fubriliter deduci -tur , (icLIt haber lοcιτιíτ repræleιitatio inter defcen- dentes lcgiciiiws & naturales , ira etiam inter deCccn- dentes narurales tanturn : ex te(Eamento veto tal ί 3 nepos fuccedebat auo , & poterat iii totum in1 itui non extantibus legltimis dcl'cendcntibus vel aUcen- dcntjbus : ηυía ratio jτnpedítiva quæ erat in filiis

, propter refrxnandam libidiae ιn & vírIum pains, non eli in nepocibus & vlterioribus : extantíbus ve- ώ defcendentibus vel afecndeutibus legitirnis , non poterat inIlitui , nίΓι in ea parte in qua filius naeu- ralis poterai , hoc eí} iii vna vucia tan τ ιm , textιιs cli formals qui Gc debet íntelligi , in Iege/n. Codi

dc natιτr. Iiberoriim. Hodie venò exrancibus αf--Ce cendentibus legitimes , ροίΐet auus hora fua rclin- qucre ρrædi&ο nepoti naturali , vel nato ex natu b rali, reliIla legitima iρΓιs aI'cendentibus: qilia ira vi- dernus giiod eli diΓpοΓtυm quando quis habet fi- líos naturales : τιt in di'1. .ifiu;b. lice: Ve?/

τ.

& f ρrίι dixi.

Ex quo notabilirer infero , quod hodíe de iure no- lid regni , licet anus habeat defcendentes vel afcen- dentes legirimos , reli&a eis

lila

legitirna porch reG- doom relinquere di&o nepoti , nacurali , vel

nato

ex nariirali, uicur po(Γec relinquere extranco & Γiιιιt pof- fer relinquere 11110 naturali, νε Γιιρrà diΣ}um ell: ίιιιd qtrnd magis cil , tenco pro con (land gnòd extantibus fοlís afcendendbus legitirnis pe ίΓet auiis relinquere omnia fua bona prædí&o nepoti naturali, vel nato e fi!io natiirali, & hoc attenta 1. το. Tnτsrt , in jin. vide allegatos in numero ρræcedenti ibi, 'dde tame, qiii idem renecc narn Γι pote(t relinquere filio in quo cοu- fiderabatυr magis vitinm, & ratio impediriva : ergo a fc 4οτi pate(} rclínquere nepote : & hoc apertè hun- dacυr.ex texto in d.l.fτn. C.de natκr.hber, iun&a ratio- ne & communi feiitentia. Et confirmantur ex his ea qux diciintur in l. 4ο.n.6 ιq.7.ρτπc ρaΙi νbi concludi^

guod co cafti quo huhia exc!uditur in luccclIiQne rnascA

G 3 r::us,

8:

4 D

Co mme ntari) in L^ em IX. Á. XI. Q^ XII. ό

potei} pater relinquere 61íís fuis nacuralιbιιs nι f^

vnarn vnciarn tantùm : rextus

eli

in leg, 2. Codice' e flat:ir. liber. & ábí commιιnis opinjo tenet etiam Azo in fιτmmιτ jili»' tit, i.co!iim.num. 4 . Glo(iá & ιomrnυnis ορmίο in Ie&.qs'i tιβamentτsm fdερyobat.& iflarn con- clulionem tenet I?aul.dc Caf{ ιο in IιQβ rλ qui ex δοητ^ in ρ^inciρ. num. 3. ff dε νυlgar. & ρτιρίl. & ibi Alex.

írrρrinc. rnrn, 1. ΙαΓοη i.coIsim. mum. s, licet Βaεε. ibi Per crrorern dixerít in duabus vnciis Barro!. 1mw1. &

communírer DD, in 1. Lrscii-i' cod. tit. ΑηgA1. in Auth.

911'i mod. natuir.effic. § fτη.ιο&τrη. ηuid aιι^em 1k de τυce aniiqiiiITimo horυm,νide 'rd & Doctores in di[1.1e' .

Lιιcίιι,. Hodie

venò

de

iure

Amlienticorurn τιοη cx- taniibiis deΓcendentibus legίτi τ is

nec

aI'cendcntibus quibiis debeatur legiiima , ροte(E pater ornnia bona fua in vita vel in

morte

relinquere hlio

naturali,

tcx- tus eft in Αιτth. /icet in prim'. C. 'le natur. liber. cuitis

veiba funr , /icet ρrί fιne le'gitirna prole Γιu ριΙΥει t€',

clii rιlingι:Ι necefe eβ dψεndιnιi,natιτrιtlί1nι tιtαm fiιb-

•j? antigρη foam vt·! inter vitios /‚jrj , vet in teff τmentο τranfnίtterε : cextus in Auth. gs'ibus' r'rjodzj natυr.effιc.

fai , .ne ιgitιτ>r, νιrf/iνεyό fι/ίο.ι colt#. 7. & τίta deci-

!ìωΡ hQdic confirmatur per leg. 8. ti"'/. ι 3. part. 6. eχ- τantibus νeró legidmis defceiidcniibus non pareo pater relinquere in vita vet morte filio naturali, τιίΓι vnarn νιιιίαm, Gcιιt de jure antiquo porerat , &

aρc-τι conhrrnaturin diΣΖ. leg. 8. titul. I;. 6./?art. cx- Tantibus verò alcendencibus Iegidmis gίιibus debe

-rur lcgicima , tenerur cis fuam lcgirirnain rclinquci·c,

& alia bona pote( dare in vita riel morte liliis na- tnralibus : textus e(i in d..,jNthentic'. licιt in vιrb. ειι- íus verba funt, φ:od fi ραrιηιιs d'σmtι.ι'ιt el fuper lint IIgitima ρarcnti6τu reIiI&' , relίqϊιτlm intr fat ra!έι, dίβ1ibui permίtehιιc : rextus in Α,'ώ ιnric. qiiimni' rrο- diτ natur, ιffic, fιιi , §.β νm habverint collation. 7. &

expreί e confirmatur per diΣ7. lιg. 8. titul. i 3. 6.ρart.

hodie νeró de iure tiouitiirno ιιυί^ri regni , Γι ρater habeat filios

legítimos

& naturalcs, potelt relinquere quintum bonoiiirn lilio naturali: ficut poceft relin- quere pTJ aiiirna vel aliciii extranco , irnό etiamfî e(fet οmnίη3 Γριτrί us ρn(lϊ t reliuiqiierc pro alirncn-

tis : ira aρcrté dιΓροnit lix io. infra his 1.7 υιγi , Sed quid Ii pater plures quarn quinquc legitirnos habe- ret , & hoc caIii quntum Γρυτiο pro alimentis re- iinqiiere iion poife ne melioris conditionis ηιιàm IegitimIis lit, tenet Telliis in 1. g, murnero τ6. vf^ττe ad τ7. & in 1. ιο, nιιrιιero τ o, Molina lib. i, de ρrimo- gιιΖiι Ηίfραη. cap, 15. mimero S c. & latè Velalqucz

de Αιιendαϊ,ο in!. τo.gloff

τ.

mum. z. licet Ματien^ιιs

in 1. 7, tit. 8. lib, s. glofj: 4. n"mero ς. contrariurn

te

-neat ,& vide infra niimero 68. & quæ ibi font addi- ta. Exiantibus νerò folis a1cendentibus ,pate(} pa- tcr omnia boiia Γυα reliiiqucre filio naturali : ira de- terminar expreΓsc dίΣla lix io. in fin. & ante earn ira diΓροnebat lix ι.ρrορe /nero titid. 6./íb. ;. for. 1ι ι:m.

licer GlofTa ibi aliter iotelligat. Idern teiicc Couarr.

in qi'arto, i.part. á.4.caρ.8, in fin. quern οrnπinό vide,

& Rojas dεfτιιcιff ^τb ί nteβ. cap. τ 4, & I $. per totem, vbi de filio natιιraΙí latè loquitiir, in cαρ.τό , cx mime- ro 40. vj'n'e in fin. ‚'bi regular turn viginri amplia-.

tiοnib·υ lcrip (it Mieres in tral1.maίοrat, τ.ρart.gυeβ. τ.

ηυm. , Marienz. in !7.th.S. ίίή . f . g1. i. nom. i. Azeuc- di's ibid. rim. i 9. Velafquez de Auend, hicgloff.'S . per

totam.

Item adde ηuód omnia quæ fuptá di&a font in

7

ίlΙiο tιatιιralì habent etiam locurn in

nepote

naturali

nato

ex

filio

legitino , vel in

n

epote naturali

nato

ex

filio

iiaiuralj , gίιί a ab inτcί ato irnllo modo 1'uccediinc

2110 : tCXtIlS In Ιe .βn. Cod.de natl'r, lib.in vεrf fτnaL ibn itira etenim ab intejiato in ani Γuccι jοnem ncrnirí eori'm peninid aριrímττι:& ad hoc notanc & comnicTi-

Ant. Gοmις ad Le&. Ί;4 rri.

(5)

66 Antcrnij Gornczij Ι . C.

ratos

, íta etiain 1ίas mafcυlus defcendeüs ex ea , &

vide οnlίηό qux dicuntur ifrà íβα ,l, rsm'. τ 7. vbi quxritur, an & gιùαnd© neροs natus cx filio fρυrαΡο &

dannabiii coïcu , port αΡnfliτυi abRaυo. Item afide quód orιι;ia hua; Γιιρrà di&a funi ii1 ί 1iis vei defcen-

denτώιιs ιιaturalibus, habens ctiarn locurn é contra in parentíbus & afce:idenτibιιs & natiiralibus tanώ m relpe&u eoriim : nam in eodetn hure & parte ηuα Ιîιc- cεdunε 1 1ij vel nepotes naturales patii vel aim ab ίn'- τef1αεο vel cx te(tanentο , in cadern & eodcm modo

ιιccedunt ρartntes

naturales

cis : vide Gοιηez Arias, f hic nττm. 7. Paleotum de ηοthτs #lirlΕf^ττe fîlί:a ιaρ.4 r.

nι m. 3, ad fin, texttts eíá fiιιgυlαris in iure clυí i lam regiularn & doέ}rínam ponít in Αuthent. φ ibue mod.

ιτatι'r, ejίc. fτi , §. dc ηιρntίbτr , ‚o/t#. 7. ChillS verba

fιιηt , in gτ,ibιτ. etiim ιaβbττi mtur'alc.r, filias vοισι^τimκσ ad (ecejonen, in his qtloq» : & spar decent°rra namr'z - Iibu' ρatribuι deττotianern ρτ4 t a , eademq"e menf' ιιra (ίcιτt ρarentιs prοfβiviunι mΓ ιr'i1d 4 βliíσ fec'nd"m

noβram legem, el iρf7ραreηιίb;τJ ιorpenριnt fτue ín fuc- ce f onibτ ό , f !4 al:mentu, /îcuτ /kρeϊiιι τ fanxiτιms , & ad hoc ilium εcχειι ιι4 οεat & ώ cit BngυΙarcn' Bart, illυnι etiam textiirn dicit οpεί mυm as hoc Angel. in §. prae- fιrunt,', , In/Zit. ad 7ért. fτn. cο1 ιm pο. fl medium, textiis

in d.Aιτtb. licet in afin. Cod. de imwr. liber. ibi , hi ergo

& pιτrentibιιtρEιrtem práβertβοριιs :tρietatem, texειτs in ς. ι.Ιηβ. de f rtτit,cο'ς ι. in eerlhos enim libero,,cuius verba

ι

u

τ

; h

ο

s

enim /iberos nociβlιsrn/Ζιοrυm parenιι r β'ccejonem, /d etinra , a/terιτm in 'σlterirn fïιcce jοnem

rnt'-m νοι4bίmΣ's, & iΙ am cοnεlυliοneιυ tenet Azo.

licet i(fa non alleget in •fuα funnma, Cod.de natur.ίiber, τ.ισl.nττm.f.& idem hodíe aperτè dií^ιonit lex S.in fιη.

tit. t;.6.part. Confirmatur etiam,quia fcut inter ρa- xentcs & iilios legitiιnas reciproca eli fucceί iο : &

alimentorunn caufa ντ in /e'g. nm ct/i p4rfntivτ" , de τnο c. texius in leg. fcri^ot. ende líher. in leg. ii ιgυίι á liber. §.vtrυm, & §.ρ' -ens, ff. de /iber. a^nοΓιen.G!οLΓα notabilis & cυmmυnis οραΡιιίο, in lege ci iii /έ patris , in verbo f'icsi&'ites , Cod. ende liberi, ita debci e(Ιé inter parentes & Flgos naturales tantum.

9 Εt quia fι,ρrà vilum ea: ηιτalίτer kilij naturales fuc- cedant patri aElO vel aCcenden.ti ex eius linea nunc opere ρretίuu» eli videte qualiter fucceciant marri &

afcendentibus ex emus linea. In quo articulo refo.u.i- tιc dico quod herιè fuccedunt maεε'í ab inre{lato : tex-

tus el in 1. τ .§. ι. f ι^d 7 rtaιll. textos i τ 1,/gιτa illuβrís, ver'ίcττl. fτn. Codice αι', OrρΙ, εexru3 in 1. fin'd. coder titi'L ηuοd verum e(1 , & procedτt ctiain fi tales fllij lint & vulgo ηυχί τi : textus c!1 in diΣ?a Li. §. τ. f ad értιτll. ciiius verba Cunt, f d & νι.ldο yu'cf ti admirtun- fir ad matris le'itimam haredit υereτ , textus in 1. h'w parte, ff. ende cognati, textus in /.β j ιιriυι , cod, titid.

rextiis in §, nouiJinè, Ιηβίr. de Senatufconfalt. Orp hit.

cuiiis verba firnr, nουι mèf iendum eβ,ιτiαsη illos libe -ros g τσi τ✓υ ο qιι ψti /isnt ad matr» hireditatem cx hoc S.onatas(onf'1ιο admitti, !ιeιn & ('eεundò hoc el νe- τum & procedαΡt extantipus legitírnis ,quia tales ñlij naturales fτue fρυrij , vel vulgo ηυæί τi fuccedunt pa- Titer cis ab inteftato : εeχτιιs e(} in diΣta l.β qua illsι- /frr"r, Cod. ad Orph, νerfτc. final, cuius verba Cunt ,Sin itaern cοηιtτbin' littcr conditionit ιοnβίtυτα fNutm vet f siam , ex licita con/ίσetι dine ad hominem libιrι:m habi-

ta rοcreauιerít etiarn m;m legitirnis liberis 4d materna

?mite bona, & idem diCPonit /ex penult,titrd. ι 3.6 ^Cιart.

qciod εamen debes intelligi & liιngitari nitï talis mater

fir ίί lutçr ίs ρerώι a : ηuίa tune `talcs fllij Epurij feu vulgo concepts non polTuni el fuccedere ab intef}ato, nec ex teHarnenta , nec ex aliqua donarione, vel cυη- τraί1υ inter viues : Concrarítom τeτ^et Teilus hic , ηυ-

rτιrο . & ΜaεiAnzυs in 1.η. tίt.S. lib. f. Recοpíl glοί 6.

;.'3aεro z. Palesτειιs dcnathi;"ip' 41 , rιum, 3 . Azeiicdus

in

diffa

leσ.7.ηττrη.τ3 .& vide Spinum de

nατm.7 I . Gregotium in I. i i . titad. i 3, part.6. virho ctim Ie'gitimo , qiiod verucn cenfeo, nam aιτtheαtica β gστσ il':ijtris, Cod.ad Orphitianiim, & 1, t τ.titτsl.3.part.G. id

tanεúm prohibent vι iegirirnis extantibus ípurij ma- trαΡ αΡΙΙάίΙτi non fuccedanc : cæterum legitimis deficicn- tibus fpurios fuccedere non vetat , vide edam idecu tenenteVclafquez in 1.9 gΊοjj'3 . nιam.3 , fecis tamon eli f tales fllij e(fent naturales ταnτ^ιrn : qiiia tunc be- 1 fucceflerent eí Gcut alteri matri : textus eft in dJ. fτ qua ίliuβris, Cod..τd Orpin. & idem difροniz d./. pen. ti- tu!. τ;. δ. part. Er ratio per quaIri tales fihj nat^raks ρο(fυnτ fuccedere niatri & non patri e1} , quia pacer eíl: incertus mater veró eli ccrtifijrna : & liηuidc ρο-

teíl probari gaod cx ea nati flint vade rnerί tó el fucce- dtmr iliam raεά onem ρrobar rcxtus in l.quiaβ ape?j'.

de i i!iS νοιaηd. cuius verba tun*_, quia f mρeτ certaeβ 2nater eti.τm ft ν:ι1go εοnι^ρεr, cexcus in 1. fart. C.de rei

ven.tCXtiiS in 1 Jϊη. Cσd.dι lib.cσ^ττf tex ιus in'.eart. f:de tifι:r. texttis in 1. (quis cτim toturn , §. fτ anci11am, f dc excePt. rii itid.

textus

in l: idsm For»p.fcribi:/ifru_

rηeηιισm, §.idιm fcrib.fΊ egτiam, j de reí veηd, sextus in

4 . Infiit, dc s ^ιnώs : & vcrobique Do&ores. Hodie vero atrenta ilta noiera 1. Ϊ a ri , tales ίì1íj naturales, vel fpurij, vel vulgo cοncepti, nυ1Ιο modo fucccdunr ιτιaττi al) finte(lato , nec cx rcflamento extantibus filíis legitímis : Γed tantàτι potent Cis mater inter vinos, τe! j vitima vū!ιιτιεate relhiqucre quintam partem boιιorum. quam poicll relínηuere_ extraneo, vil pry aninia. Vide I! zeuedum in l.7.tir.ú.lib.s. Recοp.n.4.

Non ex^aιiιί bιιs WerÙ Fiiέ s lcgicimis vel defce^:den- τί bus, benè fuccedunt ei tales f21ij ua,urales vel Γρυrij in totum ab ïnteflato & ex teflameniurn etiaτυ 3 ma- tet habeas fatten , vel macrem vel alios afcendcnies legitimos : Videquæ diximus in numero præcedenti, ibi , od t'zmcn dtbet intelligi, idem tenet Couarr, de /οnfal.ιáv.8.§,4.ínβιτ.Vc afgιιez hί c g/ο,?ÿ.fertotem,

Macienzi'rn in 1.7. d t.$.glοff ύ . nurn. I .& in 1. I .titu/.S.

lib. S ó Ιο 7 ctiarn.6. Teflum hic, ηττm.6 G. tτarι1 ιιliis quo:

iρβalleyant ; & ica exprefsé difpoiiir ifia iex 9. Ί rnγ, in fecunda parte: quarn tarnen intellígerem , ρræεer- giiam íimaιer eΙΓeτ il1ufhis, vt in diΣ1.lfτ qua illυβrif, Codice ad Orph. guαΡ in hoc, ius commune remαccτ ίη- correIλum: & confirmarur hoc , quia lex nona ge:ιp- raliter loqucus, non debet exten dί ad cafum fpecia- lern,per aliam legem dererminaiurn : fed intelligi- tur & dil'inguiter per legem fpceíaletü, iflam reg ιτ- lam & do&rmam ponic G1οlfá ordírariaíυ:^&o tex-

til in 1. fciendum ,j, gιιi jtití/drr. ιοá ant. in'Ιοj τ . &

ibi Bart. PauL & comrnunirer Dc&ores Baldus in l fi gtsæramus propè βnern, f de te/f.ιment.& ibi, Paul .1mw!.

Aret. & communiter Dοέlοres tenet etiarn Alexand.

in 1, h'w conβ^ltij7ima , penr'It. co/urn. & ibi Iafan 4.cσl.

'mol. in cap. z. dc tιβament. ς.col. fιcit tcxtus in 1. non j? κο 'υn 5 f f.dι leσib. tcxtus in 1.n rn & pοβeriores,ιod.

d

tit, bonus τe eus in 1. a. fιn., :de noxa,fací t etíam textus in I.de emancipatiti , ωerj7c. exceptis, Cod.de legit.h^ Υed.

ümΓea A"thent.i:agu:, & ibi GίοίΙέ ordinaria & come.

munis ορίώ o Cod.comtaτκn.de fueeejrvbi habecur quod de jute Codicis fer did, verb, except. frater con- fanguineus ex parte patris fuceedu fratri defundo in bonis habitis à patre, f&arer venò vcetinus fiiccedit in bonis babitis à matte, & pollea d. Auithent. itaque, wide (iiιnτtιιr, dicic Implicicer $; indifΙinί}è, ηυòd francs v:rir.clue conmunai præferantur : fed qiiando concurrunt confaabuinei & vterinipanitcr admistun..

tur, & tamen dcit ibi Gίοdά comfli unís aρpellatio..

mum quod dcbent admicti cum dιlinc`}iane,de qua in di11. §. excepti.

Dubiur tarncii ungulate & nece(Γariιιm eí1, an in cain ηυv fihij natur^ les pollimc Çcccedcre patri ab ί n-

teiato, .

10

Ii

(6)

12.

Cornrneritarij in Legem

teaato,

Icilicct

ín duabus vncíis hæredιtatis Γux, ιιoιι rτ:

extancibus delccndeiiiibus vel alceiideticibus legití- rη

mis,

iiforcè ρaιcr decedac cιιnι εε(lamentο in quo h-

te

lios

naturales irrætcriuiC

, nullam

parcem

hærcdiracis ui eís relinηιτendο , an pornt εαnquαττ, præterici , vel q fine

cauta

exhæredati , rιιrnρere ceitamencαm paεrί s, o i'

e1a1íquo

remedíma agere ad cοn[iqucιιdas

di&as diras

vtιeias?& certè νiά Ftιιr gnòd f c,gιιτa regiila notabilis ιι

&

vera

ώ , quòd in cafιbus in gιτibus falio debetur

^ligιια

legitima

vet ροrείυ

ab

iιιte{

}ato,

11 iii

te( lamen-

τιε to fιfill)illa nοη telinquatur , ροεe^ rumρere

teta-

i1 mentυιτi , &

remedio

εοιυρcτcι,d contra eαm agere : fi texuws e11 & ibi

G1ofî'a

οrdί naιiα& cornmmiis tbeori-

r

i ca Doι`torum in l.ε tmgτMritwιr,Cοd.de inoff: ιeffarn, de q quo Tatiùs dixi in Γuο loco. Sedi 1 ί s ^ιliis uαειιralíhυs i1 debctυr Γιιcεelιιο, hoc cul: portia dιιarυm νιτcίαrιιιτ' : r ergo pro cis pofIins agere fi re^erίαnεar præterici ί:ι e te(Iamc' to patrís. Sed his non oblla!ltibus εerneο ρ cοΩιranucii : ímó quòd tales Γ: 1ιj iτaπτralcs lcτæτerhi, r iιnt e c1υί , nec f^bi comρctat aliquod remediar d contra te0ameτctum patds , quia ι,υlί a Icge cauciiir, d nec ncccGícatur ραειr aliquíd cis tclíiiqnere , quia 1ί - cèτ ρο Ιinε Iiiccederc feευndιιιn vd præter volunta- i tern patris , ιτοn tamen contra eius νοlυι.tateη, ^icc l cis debetur à iure aliqua lcgiciu,a: vide Couarr. de d

#onj lib. ι.eart. ιaρ.8..§4. nιιm. ι G. ΙυaΙΉ em Lιιρυr t hic, nυrη.6. & 7. Veiafηuez de λιιend^ iο hic, g/οf 4, τ nττm, τ. λzcueduιn in lιg.7. tít.8. lib. ς. Rιcap. m rii. ι 9.

Gregorícccn in 1. 8. & fan. in βa. tit. ^ i. ραrt. 6. Ρeaz 11 in 1, z Z. á lοff β^τ. t ίt. 3 . Iib.

i

. οrdín. ιαlττm. t 68. & n ι χ . t

pre(Γο ilhm Γenεeuεί aιι^ & co nnruηem εεηcε GΙo(Γα c

fιιιgularέ s & νι ί ca in 1 ó .

τ

.

Τ

de boq. ρi'jJ contro tab, h

σnvcrbonστt,ιr4lιr, gιιaιυ íbi reputai ϊwgularem & ντιi- cam Dynus & AIber. & nοcat & commendat Barr. & d coτnmιτnί cer Dοέ οres illam cεία.υ ad hoc focal ,*fir r commendar Barr, in 1. Galltτ^, ξ. cri'zm) i. cot, dc Iib:r. 1

& pofth. & obi Doctores & ilLim GΙο1làm dick f ngii- u larem Bald. in 1. t. C. gt,orun bon. rim, i • earn eciam ad r hoc foray Bald. in 1e'. fin. Corί, de nιιt"r. liber. i .co/. • C rim. idem ^ald.ín d.ί,βn. Cod.vnde legitimL;.c ο''ιmn. ι nsim.$. Bald. in cιιp.

i

. de c' 4ί it. j'n. cot. in print. idem 1 Bald. &i cap.inn3t^;it, dc ele'1.τ..col.ntsm.8. illanτ GIοC faιτι diet 1Ξηgularen Iιηοl, in leg. εx fa^9σ dι νugar. & t pιupild. S. ccΙ.ρτoρcβin. ί llarττ edam ad hoc ecmmendat

& dicit ordinariarn l'aυΙ, to le'g.βgιιώ ιllι'ffώ , Cod. 'd

Orph. msm. 4. Corι,eus in leg. hu»»σrιίtαtíσ ;. co/nm. in

med.Cod.de imρυbιr. & aliis illam eεί aιττ dícit ώιgυla- rem ΙaIοn in leσ,Gallυs, ξ ασιidam ,-eέ1 6.cobιm.rme- rο τ.τ. ff. de lib. & pοβhu'm.

idem

lafon in Ι. ι. Cod. de contrεσ t' bal, ;.colnn. rim.;. Segura in repetit.1. coh'e- 1

, edi, §. cum fτώ de vuig. i .coi. & licèc ρrædí&a Glol e Ca pro ngw1an

έ

dοέ οribιτs allegecur, carnen Gmrlίs

ι

eft Glο(Ia & exρreffι in .tam ιe'item naturales, Ιrβ, de 1 ίκσj ς, tιβcrment. qiiam ad

hic

τ:oεat & cοmcηeudαr Salycet. in leg..β qnα ίώuβr. Cσd,ad Orph. i .co!r'm. n. i.

ram etiam εoncla(ïοτιcm tenet Barr. in Ar:ιhιηι.

f;'ib. mod. nstor. ιj i (iii 9.^griis ιgιτιir, cοIbe7. in fιη, ι

Arcgelín 4βn.τ.ιοίι:m'iη medio, pro qua corn-

i

mimi υrenεία {uric textos exρτcίs leg, ί n. Cod.

dc tfC1tfBr. Iiber. YJ: r necGItυ rt!inlzLendl. quern ad hoc notat & conlideraτ Baid.ibi ?fl m.ι, Pro qua cοm- i muni feιιιentil & εonclυΓοne ego allcgο I & í conlidero expreiram 1.

parc.!.

8. v:r ίc.ρeη. tic. 13. 6,

ραιτit,

Item add e , gυód in cafibus in ηuibus tales fi

li

j

na-

'

rurales tel

Γριιrί j ,feu νυlgò concerti, ροίΐ ιnε fiiccc- dere ιτιatrí

ab

imc(ato ,

quos

Γuριà

tlixi

, in eί îdem G mater decedat cυιτ' teaameι

το

, & cales ί j non Γιιt

inftítccti ínfua lcgítmcvel iu(iè ex hæredati, ρyί1ίιηt tιtττNcιc & fti bccercere te(tamentum ιηαcriα, (ìcυτ Ii

clkni Iegitirni: lde

αι

cenes Cv

υarιυώ as lib. 4. varτιι-

fi

x proprio feruo, & à Faimilo cx hlia feu confanguì

IX. X.XI. &XII. 67

m cap.τ ι. Azeuedus in &g.7. tit.7=. /ib.5. Recop. ηrτ- ιrο 19. Valafqiiez de A υendaι-,υ ín 1.9. g!οJ,'4.ηυm. τ,

xtus ea not. írτ l ft fr:.s^eΣ1a, verjc.do iηοj .taflarιι.ιυ- S verba him, de inojciof teβτamento macni

τιoι9ιιe fi1^ dέιe -e ροjfsnt : & ad hoc focal ibi Gluffa rdivaria Odofred, Alber. Bald. AngeiPaul. de

Catir.

ιί cornmuniter fcribeiιtes & per ilium texcum

ira

te- et etiaιτι GlofT'a ordinaria in 1. fi qυ^ ílluβri', Cod. ad Utph, in,g1οj: βn. in princ. &ibí Do&oresgloJ. in g.

m aιτtern iiaturalea , In/lit. dc ínο fJj . teβam. in,gl. t . &

^í Dοέ#οres & idern νolιuit Bali. per illuιττ texcum 1, n. τ.col.17κιιι. ÿ. Cod fam.hercifι. vbi dick, φιQd gιιan- m ad matrem , namwralcs habιnt iιιr1 legitimorum. Ε κ uiblιs infertur notabiIis & nccc(Iàcía declaratío ad }αιn Ιeg.;.Tanri, vt iicut tales ξιlij naturales vel Cpυ- ί j Curcedent ιηαεrί ab ínceHavo & ex cet}amento , ira ddarnC ιιccedent contra teIlameiitum , quando fιιηt ræterici vcl cxhæredati : idcm tenet Rojas in epito_

e β cce^οrιum, cap. i 4. ηιιm.7. ρag.7 S. & iι"ó ρτοcc- ereε ifla conclu(îo char (í talk mater hab.αε αΓceη.

eιites legicirnos, ex eo gυό d tali valu per íflam leg.9, Taι,rτ, ilti hlíj nacuraics (ìυe fριιτij fiinr ci haeredes ab nte(laεo : nec oblat fuperior proxima ιοηclυ1 ο,qu$

ιabxt quod licet filius iiatiiralis fuvvedar patri iii cabus , vnciis , ex tctlaιηencο, & ab inte[lato , foil amen contra εe(lαrηenεurn, quia refpondco qiiod in

^οflεo caîu reperiειιr expreίsè decitum in mαεre, quùd poΓτît runιρere , iion vcrò in catre , "ci aliter &

abtilircr, gαia files, refpe&u paris vocaciIr in µar- C, & portíone; rcfpec`lu deró mains νοcαειιr fιιιψlί- ken & abfulutè in omnibus bonis rαiquαm lcgicirnus

aces, & egdc decί fιοne Regia.

Item adde quό d omnia (ιιhιà diΣta prneeduiιt & i;

ebent incclligi , quaiido talis filius naturalis loue Cpu- ίιιs non ell nacos ex damnabili co'icu , vide hac de re il ςοιτarr,in 4. z,

parte

ιιτρ. 85. nιιm, ι ό . Pecus εα- )eii alias Γ ellί t natus ex damnabili coiru, νε adulte- ίιιο , nefario, incefhiofo : quia tuuc nullo mode Γιιc- edit patri, nec matrí, ex teflamento,lecab inteRato:

sec donatíone aliquid talis Γιlius cx damnato ιοίιιι iabcrc à paire, nec à macre poceft, ita Gregurius Lo- pez in Ι. io. tit. i ;. p11rt.6 glofra,vιrbo, la donacion, 'o-

us lib. 4. dc iuβίtía el i'ire,art. ι . ρag, t τ 8 7. verb. quid aτ cem vfque iηβη. vbi & legcs parIitarum & ordïua- menr i ailegaI]s cοnúderat 1.9.Tatτri, c mgιιe declarar, quod & foniius videur probarí ιχ 1.4. tit. ;. part. 6.

& vide latins per Azeuedum in 1.7. tit.8. 1íb. S. Recoj.

ηum 2.7. vbi alios allegat : & in frà rim.; 6.ιirια fτnιm,

& quornodo in ιτefario, incelliioIo, adυlterino, & in iabico ex Chrί (tiano & Mahomerana, & à domina

ye

..

domini, tradít layé Velafquez de Auendaτío in d. a .9. Taττri,,glοjJ

i

ftτm.6, vfgιιc ad v!sim"m.

Εε vt Cwndamentauirer unel1ígarur dico quód pro- )rί è adυlrerinus dicícur, qui cIkt natus cx iiiuliere εοτιiιigαcα : Nefarias dicί cur ille, qui of natus cx li-

ica dtfcendcnri : Ιnce(luοΓυs vcώ diidrur , qui elf ιαευs ex hinea tranfuerfalí in

gradi

prohibíto :

tex

-

tus

eflinlei/adulteriumcτιminceflu,ff.'deadιsltιr.tex•-

tus in Ruth, de mcetfis r ττptiís, ín prίncipio, vo1l1at.t, &

bi GlotTà ordinaria & εomιυuuicer Do&ores texous

n

Λι'th. inc ή aό , & in tltιth, et

cwnp!e.vuc

, Cod, de I,τ 4/is nuptiís, teicus in leg. giún ιιi'am, ff, de ritr' nil ι m;'textus in §, ergo, in/I. de nu'ptiis, Iί cet qual οq'?

mum ponacur ρrο alío. Εt tandem ilk dicisut nat.ιs ε}: damnabili coiiu , quando e(Γet natus cx tall acccf- a, qui venit puniendus aiiqua loge conimuiii νe1 rc..

;ía: νε natus ex flupro commillo cam virgiiie gel vidυa non retenta pro concubina: ímó geuerαlτcer, ηυαηdο e(Γet natos ex patte yel macre., inter ητιos ü°

iure

prohibicurn cit m τιimotnium, vel cQltu...

G 4 r,..:at

Referencias

Documento similar

ce dejar patente que el ex Ministro dan José Solís, desde el primer momento, también se ofreció, sin género de duda, a comparecer tan pronto como esta Comisión lo

La tarde de este martes Carabineros activó un operativo de búsqueda en la comuna de Monte Patria para detener a un sujeto que según de- nunciaron familiares de la víctima,

P ara que la estancia de todos estos colaboradores extranjeros en los centros educativos de Castilla y León redunde en el máximo beneficio para los alumnos,

MC -114b floramiento cie las pericio titas ser�entinizadas del borde ex- terno de los complejos polimetam6r- ficos Gía0(Z). 2 )... MC-1148.) Afloramiento de

_Í !ex en dolom1a brechoido constituida ocr ce�onto de calcodonital y cuar7zo microcr'istali-no N.. ue �ra 402G Unidad 51

Se insiste, además, en la posición equilibrada que debe guardar la Mesa, por un lado, velando por garantizar los derechos de los parla- mentarios ex art. 23 CE, y, por otro,

Ex Directora Ejecutiva de la Dirección de Calidad en Salud-MINSA– Ministerio de Salud, Ex Ejecutiva Adjunta I Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias-MINSA,

Del conjunto, surgen variables biológicas (talla, peso, edad, madurez o fecundidad), utilizadas en evaluación y gestión. Su versatilidad permite adaptarse a peticiones con diferentes