• No se han encontrado resultados

Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante5 de desembre de 20125 de diciembre de 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante5 de desembre de 20125 de diciembre de 2012"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

Títol: PRESTACIÓ ECONÒMICA EN LA SITUACIÓ D´INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT.

Categoria: DISPOSICIONS GENERALS Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 29 de novembre de 2012

Titulo: PRESTACIÓN ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

Categoría: DISPOSICIONES GENERALES Órgano: Consejo de Gobierno

Fecha de aprobación: 29 de noviembre de 2012

PRESTACIÓ ECONÒMICA EN LA SITUACIÓ D´INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT.

PRESTACIÓN ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

Atenent al que disposa l´article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l´estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, es proposa que al personal al servei de la Universitat d´Alacant que legalment o convencionalment tinga reconegut el dret a la percepció de prestacions complementàries en situació d´incapacitat temporal, se li aplicarà, mentre es trobe en aquesta situació, a més del que preveu la legislació de la Seguretat Social, un complement consistent en un percentatge sobre la diferència entre les prestacions econòmiques que reba del règim de seguretat Social al qual estiga acollit i les retribucions que vinga percebent en el mes anterior al de declarar-se la incapacitat, amb les regles següents:

En atención a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/

2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se propone que al personal al servicio de la Universidad de Alicante que legal o convencionalmente tenga reconocido el derecho a la percepción de prestaciones complementarias en situación de incapacidad temporal, se le aplicará, mientras se encuentre en dicha situación, además de lo previsto en la legislación de la Seguridad Social, un complemento consistente en un porcentaje sobre la diferencia entre las prestaciones económicas que reciba del régimen de seguridad Social al que es- tuviera acogido y las retribuciones que viniera percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad, con las reglas siguientes:

1. En els processos d´incapacitat temporal del personal al servei de la Universitat d´Alacant que es trobe acollit al Règim General de la Seguretat Social, es complementaran les prestacions de la Seguretat Social en els termes següents:

1. En los procesos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Universidad de Alicante que se encuentre acogido al Régimen General de la Seguridad Social,se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social en los siguientes términos:

1.1. Quan la situació d´incapacitat temporal derive de contingències comunes:

1.1. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes:

a) Des del primer al tercer dia, inclusivament, de la situació d´incapacitat temporal es reconeixerà un complement retributiu del cinquanta per cent de les retribucions que es vingueren percebent en el mes anterior al de declarar-se la incapacitat.

a) Desde el primer al tercer día, inclusive, de la situación de incapacidad temporal se reconocerá un complemento retributivo del cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

b) Des del dia quart fins al vintè, tots dos inclusivament, el complement que se sumarà a la prestació econòmica reconeguda en la Seguretat Social serà tal que, sumades les dues quantitats, siga equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions que es vingueren percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.

b) Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se sumará a la prestación económica reconocida en la Seguridad Social será tal que, sumadas ambas cantidades, sea equivalente al setenta y cinco por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

c) A partir del dia vint-i-u es reconeixerà una prestació equivalent al cent per cent de les retribucions que es vingueren percebent en el mes anterior al de declarar-se la incapacitat.

c) A partir del día vigésimo primero, se reconocerá una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

1.2. Quan la situació d´incapacitat temporal derive de contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins a arribar al cent per cent de les retribucions que vingueren corresponent a aquest personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.

1.2. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social, se complementará, desde el primer día, hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiente a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

2. Els qui estiguen adscrits als Règims Especials de Seguretat Social del Mutualisme Administratiu (MUFACE) en situació d´incapacitat temporal, es complementaran les prestacions en els termes següents.

2. Quienes estén adscritos a los Regímenes Especiales de Seguridad Social del Mutualismo Administrativo (MUFACE) en situación de incapacidad temporal, se complementarán las prestaciones en los siguientes términos.

2.1. Quan la situació d´incapacitat temporal derive de contingències comunes, es reconeixerà:

2.1. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, se reconocerá:

a) El cinquanta per cent de les retribucions tant bàsiques com a) El cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como

(2)

complementàries, des del primer al tercer dia de la situació d´incapacitat temporal, prenent com a referència les que percebien en el mes immediat anterior al de declarar-se la situació d´incapacitat temporal.

complementarias, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas que percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad temporal.

b) Des del dia quart al vintè dia, tots dos inclusivament, percebran el setanta-cinc per cent de les retribucions tant bàsiques com complementàries.

b) Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias.

c) A partir del dia vint-i-u i fins als noranta dies, tots dos inclusivament, percebran la totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucions complementàries.

c) A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas y de las retribuciones complementarias.

d) A partir del dia noranta-u serà aplicable el subsidi establit d´acord amb la seua normativa específica.

d) A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio establecido de acuerdo con su normativa específica.

2.2. Quan la situació d´incapacitat temporal derive de contingències professionals, la retribució que es percebrà es complementarà, des del primer dia, fins a arribar al cent per cent de les retribucions que vingueren corresponent a aquest personal en el mes anterior al de declarar-se la incapacitat.

2.2. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribución a percibir se complementará, desde el primer día, hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

3. En relació amb el que disposa el punt 5 de l'article 9 ja esmentat, s´abonarà el cent per cent de les retribucions de què vinguera beneficiant-se el personal de la UA en el moment de declarar-se la incapacitat, en els supòsits següents:

3. En relación con lo dispuesto en el punto 5 del citado artículo 9, se abonará el cien por cien de las retribuciones que viniera disfrutando el personal de la UA en el momento de causarse la incapacidad, en los siguientes supuestos:

a) En les situacions sobrevingudes durant l´estat de gestació, i en les de risc durant la lactància natural.

a) En las situaciones sobrevenidas durante el estado de gestación, y en las de riesgo durante la lactancia natural.

b) En els supòsits en els quals la incapacitat temporal s´origine per contingències comunes que generen hospitalització o intervenció quirúrgica, encara quan tinguen lloc en un moment posterior, sempre que es corresponguen a una mateixa patologia i no hi haja existit interrupció.

b) En los supuestos en los que la incapacidad temporal se origine por contingencias comunes que generen hospitalización o intervención quirúrgica, aún cuando tengan lugar en un momento posterior, siempre que se correspondan a una misma patología y no haya existido interrupción en la misma.

c) En el supòsit de malalties que es relacionen en l´annex al Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l´aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la pres- tació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, que s´adjunta també com a annex a aquest document.

c) En el supuesto de enfermedades que se relacionan en el anexo al Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y el desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que se acompaña también como anexo a la presente.

4. Les referències a dies inclosos en aquest acord es consideraran fetes en dies naturals.

4. Las referencias a días incluidas en el presente acuerdo, se entenderán realizadas a días naturales.

5. Ateses les característiques especials d´aquest tipus d´informació, qui es trobe en alguna de les situacions previstes en el punt 3 s'haurà d'adreçar a la Unitat de Salut del Servei de Prevenció per a aportar-hi l´oportú informe del facultatiu competent del règim corresponent de Seguretat Social. El Servei de Prevenció comunicarà al de Gestió de Personal si és procedent o no aplicar els supòsits que conté el punt 3 en cadascun dels casos que es presenten.

5. Considerando las especiales características de este tipo de información, quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el punto 3, deberán dirigirse a la Unidad de Salud del Servicio de Prevención, aportando el oportuno informe del Facultativo competente del régimen correspondiente de Seguridad Social. El Servicio de Prevención comunicará al de Gestión de Personal la procedencia o no de la aplicación de los supuestos contenidos en el punto 3 en cada uno de los casos que se presenten.

Alacant, 29 de novembre de 2012 Alicante, 29 de noviembre de 2012

__________ __________

ANNEX ANEXO

Llista de malalties Listado de enfermedades

I. Oncologia: I. Oncología:

(3)

1. Leucèmia linfoblàstica aguda. 1. Leucemia linfoblástica aguda.

2. Leucèmia aguda no linfoblàstica. 2. Leucemia aguda no linfoblástica.

3. Limfoma no Hodgkin. 3. Linfoma no Hodgkin.

4. Malaltia de Hodgkin. 4. Enfermedad de Hodgkin.

5. Tumors del sistema nerviós central. 5. Tumores del Sistema Nervioso Central.

6. Retinoblastomes. 6. Retinoblastomas.

7. Tumors renals. 7. Tumores renales.

8. Tumors hepàtics. 8. Tumores hepáticos.

9. Tumors ossis. 9. Tumores óseos.

10. Sarcomes de teixits blans. 10. Sarcomas de tejidos blandos.

11. Tumors de cèl·lules germinals. 11. Tumores de células germinales.

12. Altres neoplàsies greus. 12. Otras neoplasias graves.

II. Hematologia: II. Hematología:

13. Aplàsia medul·lar greu (constitucional o adquirida). 13. Aplasia medular grave (constitucional o adquirida).

14. Neutropènies constitucionals greus. 14. Neutropenias constitucionales graves.

15. Hemoglobinopaties constitucionals greus. 15. Hemoglobinopatías constitucionales graves.

III. Errors innats del metabolisme: III. Errores innatos del metabolismo:

16. Desordres d´aminoàcids (fenilcetonuria, tirosinemia, malaltia de l´orina amb olor de xarop d´arç, homocistinúria i altres desordres greus).

16. Desórdenes de aminoácidos (fenilcetonuria, tirosinemia, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, homocistinuria y otros desórdenes graves).

17. Desordres del cicle de la urea (OTC). 17. Desórdenes del ciclo de la urea (OTC).

18. Desordres dels àcids orgànics. 18. Desórdenes de los ácidos orgánicos.

19. Desordres de carbohidrats (glicogenosi, galactosèmia, intolerància hereditària a la fructosa i altres desordres greus).

19. Desórdenes de carbohidratos (glucogenosis, galactosemia, intolerancia hereditaria a la fructosa y otros desórdenes graves).

20. Alteracions glicosilació proteica. 20. Alteraciones glicosilación proteica.

21. Malalties lisosomials (mucopolisacaridosi, oligosacaridosi, esfingolipidosi i altres malalties greus).

21. Enfermedades lisosomiales (mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis y otras enfermedades graves).

22. Malalties dels peroxisomes (síndrome de Zellweger, condrodisplàsia punctata, adenoleucodistròfia lligada a X, malaltia de Refsum i altres desordres greus).

22. Enfermedades de los peroxisomas (Síndrome de Zellweger, condrodisplasia punctata, adenoleucodistrofia ligada a X, enfermedad de Refsum y otros desórdenes graves).

23. Malalties mitocondrials: per defecte d´oxidació dels àcids grassos i de transport de carnitina, per alteració del DNA mitocondrial, per mutació del DNA nuclear.

23. Enfermedades mitocondriales: por defecto de oxidación de los ácidos grasos y de transporte de carnitina, por alteración del DNA mitocondrial, por mutación del DNA nuclear.

IV. Al·lèrgia i immunologia: IV. Alergia e inmunología:

24. Al·lèrgies alimentàries greus sotmeses a inducció de tolerància 24. Alergias alimentarias graves sometidas a inducción de tolerancia

(4)

oral. oral.

25. Asma bronquial greu. 25. Asma bronquial grave.

26. Immunodeficiències primàries per defecte de producció d´anticossos.

26. Inmunodeficiencias primarias por defecto de producción de anticuerpos.

27. Immunodeficiències primàries per defecte de limfòcits T. 27. Inmunodeficiencias primarias por defecto de linfocitos T.

28. Immunodeficiències per defecte de fagòcits. 28. Inmunodeficiencias por defecto de fagocitos.

29. Altres immunodeficiències: 29. Otras inmunodeficiencias:

a. Síndrome de Wisccott-Aldrich. a. Síndrome de Wisccott-Aldrich.

b. Defectes de reparació de l´ADN (Atàxia-telangiectasia). b. Defectos de reparación del ADN (Ataxia-telangiectasia).

c. Síndrome de Di George. c. Síndrome de Di George.

d. Síndrome d´HiperIgE. d. Síndrome de HiperIgE.

i. Síndrome d´IPEX. e. Síndrome de IPEX.

f. Altres immunodeficiències ben definides. f. Otras inmunodeficiencias bien definidas.

30. Síndromes de disregulació immune i limfoproliferació. 30. Síndromes de disregulación inmune y linfoproliferación.

V. Psiquiatria: V. Psiquiatría:

31. Trastorns de la conducta alimentària. 31. Trastornos de la conducta alimentaria.

32. Trastorn de conducta greu. 32. Trastorno de conducta grave.

33. Trastorn depressiu major. 33. Trastorno depresivo mayor.

34. Trastorn psicòtic. 34. Trastorno psicótico.

35. Trastorn esquizoafectiu. 35. Trastorno esquizoafectivo.

VI. Neurologia: VI. Neurología:

36. Malformacions congènites del sistema nerviós central. 36. Malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central.

37. Traumatisme cranioencefàlic greu. 37. Traumatismo craneoencefálico severo.

38. Lesió medul·lar greu. 38. Lesión medular severa.

39. Epilèpsies: 39. Epilepsias:

a. Síndrome de West. a. Síndrome de West.

b. Síndrome de Dravet. b. Síndrome de Dravet.

c. Síndrome de Lennox-Gastaut. c. Síndrome de Lennox-Gastaut.

d. Epilèpsia secundària a malformació o lesió cerebral. d. Epilepsia secundaria a malformación o lesión cerebral.

e. Síndrome de Rassmussen. e. Síndrome de Rassmussen.

f. Encefalopaties epilèptiques. f. Encefalopatías epilépticas.

(5)

g. Epilèpsia secundària a malalties metabòliques. g. Epilepsia secundaria a enfermedades metabólicas.

h. Altres epilèpsies ben definides. h. Otras epilepsias bien definidas.

40. Malalties autoimmunes: 40. Enfermedades autoinmunes:

a. Esclerosi múltiple. a. Esclerosis múltiple.

b. Encefalomielitis aguda disseminada. b. Encefalomielitis aguda diseminada.

c. Guillain-Barré. c. Guillain-Barré.

d. Polineuropatia crònica desmielinitzant. d. Polineuropatía crónica desmielinizante.

e. Encefalitis límbica. e. Encefalitis límbica.

f. Altres malalties autoimmunes ben definides. f. Otras enfermedades autoinmunes bien definidas.

41. Malalties neuromusculars: 41. Enfermedades neuromusculares:

a. Atròfia muscular espinal infantil. a. Atrofia muscular espinal infantil.

b. Malaltia de Duchenne. b. Enfermedad de Duchenne.

c. Altres malalties neurosmusculars ben definides. c. Otras enfermedades neurosmusculares bien definidas.

42. Infeccions i parasitosi del sistema nerviós central (meningitis, encefalitis, paràsits i altres infeccions).

42. Infecciones y parasitosis del Sistema Nervioso Central (meningitis, encefalitis, parásitos y otras infecciones).

43. Accident cerebrovascular. 43. Accidente cerebrovascular.

44. Paràlisi cerebral infantil. 44. Parálisis cerebral infantil.

45. Narcolèpsia- cataplexia. 45. Narcolepsia-cataplejia.

VII. Cardiologia: VII. Cardiología:

46. Cardiopaties congènites amb disfunció ventricular. 46. Cardiopatías congénitas con disfunción ventricular.

47. Cardiopaties congènites amb hipertensió pulmonar. 47. Cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar.

48. Altres cardiopaties congènites greus. 48. Otras cardiopatías congénitas graves.

49. Miocardiopaties amb disfunció ventricular o arítmies greus. 49. Miocardiopatías con disfunción ventricular o arritmias graves.

50. Cardiopaties amb disfunció cardíaca i classe funcional III-IV. 50. Cardiopatías con disfunción cardiaca y clase funcional III-IV.

51. Trasplantament cardíac. 51. Trasplante cardiaco.

VIII. Aparell respiratori: VIII. Aparato respiratorio:

52. Fibrosi quística. 52. Fibrosis quística.

53. Neumopaties intersticials. 53. Neumopatías intersticiales.

54. Displàsia broncopulmonar. 54. Displasia broncopulmonar.

55. Hipertensió pulmonar. 55. Hipertensión pulmonar.

56. Bronquièctasi. 56. Bronquiectasias.

(6)

57. Malalties respiratòries d´origen immunològic: 57. Enfermedades respiratorias de origen inmunológico:

a. Proteïnosi alveolar. a. Proteinosis alveolar.

b. Hemosiderosis pulmonar. b. Hemosiderosis pulmonar.

c. Sarcoïdosi. c. Sarcoidosis.

d. Col·lagenopaties. d. Colagenopatías.

58. Trasplantament de pulmó. 58. Trasplante de pulmón.

59. Altres malalties respiratòries greus. 59. Otras enfermedades respiratorias graves.

IX. Aparell digestiu: IX. Aparato digestivo:

60. Resecció intestinal àmplia. 60. Resección intestinal amplia.

61. Síndrome de dismotilitat intestinal greu (Pseudoobstrucció intestinal).

61. Síndrome de dismotilidad intestinal grave (Pseudo-obstrucción intestinal).

62. Diarrees congènites greus. 62. Diarreas congénitas graves.

63. Trasplantament intestinal. 63. Trasplante intestinal.

64. Hepatopatia greu. 64. Hepatopatía grave.

65. Trasplantament hepàtic. 65. Trasplante hepático.

66. Altres malalties greus de l´aparell digestiu. 66. Otras enfermedades graves del aparato digestivo.

X. Nefrologia: X. Nefrologia:

67. Malaltia renal crònica terminal en tractament substitutiu. 67. Enfermedad renal crónica terminal en tratamiento sustitutivo.

68. Trasplantament renal. 68. Trasplante renal.

69. Malaltia renal crònica en el primer any de vida. 69. Enfermedad renal crónica en el primer año de vida.

70. Síndrome nefròtic del primer any de vida. 70. Síndrome nefrótico del primer año de vida.

71. Síndrome nefroticocorticoresistent i corticodependent. 71. Síndrome nefrótico corticorresistente y corticodependiente.

72. Tubulopaties d´evolució greu. 72. Tubulopatías de evolución grave.

73. Síndrome de Bartter. 73. Síndrome de Bartter.

74. Cistinosi. 74. Cistinosis.

75. Acidosis tubular renal. 75. Acidosis tubular renal.

76. Malaltia de Dent. 76. Enfermedad de Dent.

77. Síndrome de Lowe. 77. Síndrome de Lowe.

78. Hipomagnesèmia amb hipercalciuria i nefrocalcinosi. 78. Hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis.

79. Malformacions nefrourològiques complexes. 79. Malformaciones nefrourológicas complejas.

80. Síndromes polimalformatius amb afectació renal. 80. Síndromes polimalformativos con afectación renal.

(7)

81. Bufeta neurògena. 81. Vejiga neurógena.

82. Defectes congènits del tub neural. 82. Defectos congénitos del tubo neural.

83. Altres malalties nefrourològiques greus. 83. Otras enfermedades nefrourológicas graves.

XI. Reumatologia: XI. Reumatología:

84. Artritis idiopàtica juvenil (AIJ). 84. Artritis idiopática juvenil (AIJ).

85. Lupus eritematós sistèmic. 85. Lupus eritematoso sistémico.

86. Dermatomiositis juvenil. 86. Dermatomiositis juvenil.

87. Malaltia mixta del teixit connectiu. 87. Enfermedad mixta del tejido conectivo.

88. Esclerodàrmia sistèmica. 88. Esclerodermia sistémica.

89. Malalties autoinflamatòries (febre mediterrània familiar, amiloïdosi i altres malalties autoinflamatòries greus).

89. Enfermedades autoinflamatorias (Fiebre Mediterránea Familiar, Amiloidosis y otras enfermedades autoinflamatoras graves).

90. Altres malalties reumatològiques greus. 90. Otras enfermedades reumatológicas graves.

XII. Cirurgia: XII. Cirugía:

91. Cirurgia de cap i coll: hidrocefàlia/vàlvules de derivació, mielomeningocele, craneoestenosi, llavi i paladar fes, reconstrucció de deformitats craneofacials complexes, etc.

91. Cirugía de cabeza y cuello: hidrocefalia/válvulas de derivación, mielomeningocele, craneoestenosis, labio y paladar hendido, recons- trucción de deformidades craneofaciales complejas, etc.

92. Cirurgia del tòrax: deformitats toràciques, hèrnia diafragmàtica congènita, malformacions pulmonars, etc.

92. Cirugía del tórax: deformidades torácicas, hernia diafragmática congénita, malformaciones pulmonares, etc.

93. Cirurgia de l´aparell digestiu: atresia esofàgica, cirurgia antireflux, defectes de paret abdominal, malformacions intestinals (atrèsia, vòlvul, duplicacions), obstrucció intestinal, enterocolitis necrotitzant, cirurgia de la malaltia inflamatòria intestinal, fallada intestinal, Hirschprung, malformacions anorectals, atresia vies biliars, hipertensió portal, etc.

93. Cirugía del aparato digestivo: atresia esofágica, cirugía antirreflujo, defectos de pared abdominal, malformaciones intestinales (atresia, vólvulo, duplicaciones), obstrucción intestinal, enterocolitis necrotizante, cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal, fallo intestinal, Hirschprung, malformaciones anorrectales, atresia vías biliares, hipertensión portal, etc.

94. Cirurgia nefrorològica: malformacions renals i de vies urinàries. 94. Cirugía nefro-urológica: malformaciones renales y de vías urinarias.

95. Cirurgia del politraumatitzat. 95. Cirugía del politraumatizado.

96. Cirurgia de les cremades greus. 96. Cirugía de las quemaduras graves.

97. Cirurgia dels bessons siamesos. 97. Cirugía de los gemelos siameses.

98. Cirurgia ortopèdica: cirurgia de les displàsies esquelètiques, escoliosis, displàsia del desenvolupament del maluc, cirurgia de la paràlisi cerebral, malalties neuromusculars i espina bífida, infeccions esquelètiques i altres cirurgies ortopèdiques complexes.

98. Cirugía ortopédica: cirugía de las displasias esqueléticas, escoliosis, displasia del desarrollo de la cadera, cirugía de la parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares y espina bífida, infecciones esqueléticas y otras cirugías ortopédicas complejas.

99. Cirurgia d´altres trasplantaments: vàlvules cardíaques, trasplantaments ossis, trasplantaments múltiples de diferents aparells, etc.

99. Cirugía de otros trasplantes: válvulas cardíacas, trasplantes óseos, trasplantes múltiples de diferentes aparatos, etc.

XIII. Cures pal·liatives: XIII. Cuidados paliativos:

100. Cures pal·liatives en qualsevol pacient en fase final de la seua malaltia.

100. Cuidados paliativos en cualquier paciente en fase final de su enfermedad.

(8)

XIV. Neonatologia: XIV. Neonatología:

101. Grans prematurs, nascuts abans de les 32 setmanes de gestació o amb un pes inferior a 1.500 grams i prematurs que requerisquen ingressos perllongats per complicacions secundàries a la prematuritat.

101. Grandes prematuros, nacidos antes de las 32 semanas de gestación o con un peso inferior a 1.500 gramos y prematuros que requieran ingresos prolongados por complicaciones secundarias a la prematuridad.

XV. Malalties infeccioses: XV. Enfermedades infecciosas:

102. Infecció per VIH. 102. Infección por VIH.

103. Tuberculosi. 103. Tuberculosis.

104. Pneumònies complicades. 104. Neumonías complicadas.

105. Osteomielitis i artritis sèptiques. 105. Osteomielitis y artritis sépticas.

106. Endocarditis. 106. Endocarditis.

107. Pielonefritis complicades. 107. Pielonefritis complicadas.

108. Sèpsia. 108. Sepsis.

XVI. Endocrinologia: XVI. Endocrinología:

109. Diabetis Mellitus tipus I. 109. Diabetes Mellitus tipo I.

Referencias

Documento similar

ACTA En Castellón de la Plana, siendo las diez treinta horas del día 27 de Noviembre de 2015, en los locales de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de

Ecoparque: Es una instalación municipal cerrada y vigilada, destinada a la recepción y almacenamiento temporal y selectivo de aquellos residuos urbanos que no

El concierto a interpretar se celebrará necesariamente desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación de la lista de aprobados/as en el tablón de edictos de la sede electrónica

1 SECRETARIA DIRECCIÓN C2 OCUPADA (A EXTINGUIR POR PROCESO FUNCIONARIZACIÓN) PERSONAL LABORAL TEMPORAL PUESTO DE TRABAJO GRUPO OBSERVACIONES 1 TÉCNICO DE

La presente convocatoria tiene carácter ordinario. El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria

funcionario/a interino/a para la cobertura temporal del puesto de INTERVENTOR/A y creación de una bolsa de trabajo para puestos reservados a funcionarios de

“CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE AGENTE Y OFICIAL DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE