GRAU EN INFERMERIA

Texto completo

(1)

1

GRAU EN INFERMERIA. 2012-2013

0731. INFERMERIA EN ELS PROCESSOS DE MORT I DOL Assignatura: Obligatoria

Crèdits totals: 4.0 ECTS

Curs: Tercer. Trimestre: Primer

Període docència: del 25/09/2012 al 5/12/2012

Professora coordinadora: Marta López Rodrigo. MLopez@parcdesalutmar.cat Professors responsables: Francisco Benavente Sánchez. fbenavente@bsa.cat

J.Mª Gómez Roldán. jmgomezr@bsa.cat

Professor col·laborador: Felipe Solsona Duran. 13713@parcdesalutmar.cat Llengua docència: català / castellà

PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA

Descripció de l’assignatura

L’assignatura pretén que l’estudiant adquireixi coneixements que el capacitin per desenvolupar una atenció específica i qualificada, quan el procés de la malaltia va més enllà de la situació aguda i del procés de curació, en el que el malalt i la família necessiten adaptar-se a una malaltia terminal i entendre el procés de la mort com una situació natural de la vida. A més ha de comprendre les reaccions humanes davant situacions de cures en les que la mort està present, explícitament o implícitament, i que provoquen sentiments de pèrdua i processos de dol com a mecanismes reparadors.

Els professionals d'Infermeria han de valorar, atendre i comprendre tots els aspectes físics, emocionals i espirituals de les persones que es troben en aquestes situacions proporcionant les cures adequades per morir dignament i per afavorir l’adaptació de la família a la nova situació.

Objectius generals

• Descriure i comprendre els processos biopsicosocials que tenen lloc en situacions de final de la vida, en diferents etapes del cicle vital

• Entendre les reaccions de pacients, familiars i professionals en situacions de final de la vida

• Dissenyar plans de cures infermeres per a pacients i familiars en situacions de final de la vida

Competències Específiques:

P7. Comprendre sense prejudicis a les persones considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com éssers autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat mitjançant la confidencialitat i el secret professional

P18. Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confort i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals

E19. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures infermeres integrals

E31. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient, establir i executar el pla de cures i realitzar-ne la seva avaluació

E33. Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut

E55. Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per proporcionar cures infermeres que millorin la situació dels malalts avançats i terminals

Transversals:

G12. Treball en equip

G13. Destreses interpersonals

G16. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat G18. Compromís ètic

G26. Habilitat per al treball autònom.

(2)

2

UNITAT DIDÀCTICA I. El final de la vida (25 i 27/09/12. M. López)

Objectius d'aprenentatge:

• Identificar el significat personal i social del constructe “mort”

• Relacionar la implicació del significat personal amb les cures infermeres proporcionades

Continguts:

Tema 1. Significat personal i social de mort

Seminari 1: Cóm entenc la meva mort i la mort dels altres?

UNITAT DIDÀCTICA II. La mort i les cures pal·liatives (2/10/12 J.Mª. Gómez).

Objectiu general:

Adquirir coneixements, habilitats i actituds per assumir la mort com un procés natural i adquirir coneixements sobre els aspectes conceptuals de les cures pal·liatives així com analitzar el paper de la infermeria en aquestes situacions.

Objectius d'aprenentatge:

• Descriure quines són les visions actuals sobre el concepte de la mort.

• Assumir la mort com un procés natural.

• Descriure les emocions habituals en una situació de dol.

• Respectar les reaccions emocionals que es presenten en situacions de dol.

• Definir procés de dol i tipus de dol.

• Definir que són les cures pal·liatives.

• Identificar les característiques d'una malaltia terminal.

• Descriure les bases terapèutiques.

• Descriure el paper d'Infermeria en les cures pal·liatives.

• Identificar les estratègies d'afrontament per part dels professionals en situacions assistencials.

Continguts:

Tema 2. Conceptualització de la mort. Cap a una definició de la mort. Visió històrica de la mort.

Imatge actual de la mort, diferents aproximacions al procés de mort.

Tema 3. Els processos de pèrdua i dol. Educació emocional i pèrdues. Anàlisi de les emocions davant una pèrdua. Compressió i expressió de les emocions. Elaboració de les pèrdues. Cures infermeres.

Tema 4. Concepció social de la mort. Negació de la mort. Morir amb dignitat. Utilitat dels ritus funeraris.

Tema 5. Introducció a les cures pal·liatives. Evolució històrica. Definició de malaltia terminal.

Concepte de les cures pal·liatives. Definició de malaltia terminal. Bases terapèutiques. Instruments bàsics . Drets dels malalts pal·liatius.

Tema 6. La Infermeria en les cures pal·liatives. El paper de la infermeria en les cures pal·liatives. Rol de les infermeres que tenen cura dels malalts i la seva família en el procés de la mort. Estratègies d'afrontament

UNITAT DIDÀCTICA III. Cures infermeres pel control de símptomes (I). (4/10/12 F. Benavente).

Objectiu General:

Adquirir habilitats, coneixements i tècnica que permetin desenvolupar una intervenció clínica efectiva en relació als malalts terminals dels possibles problemes que es presenten durant el procés de l'evolució malaltia.

(3)

3

Objectius d'aprenentatge:

L'alumne ha de ser capaç:

• Definir les característiques generals del control de símptomes.

• Descriure els criteris principals sobre l'ús dels fàrmacs.

• Identificar els principals símptomes que es presenten en el malalt terminal.

• Descriure les cures d'infermeria per als símptomes anteriorment descrits.

• Conèixer els tractaments farmacològics i no farmacològics d'aquests símptomes.

Continguts:

Tema 7. Principis generals del control de símptomes: Característiques del control de símptomes.

Principis metodològics. Criteris sobre l'ús dels fàrmacs.

Tema 8. Tractament dels símptomes gastrointestinals: Nàusees i vòmits. Constipació. Obstrucció intestinal. Anorèxia.

Tema 9. Cures de la boca i de la pell: Importància de mantenir la boca en bon estat en els pacients terminals. Xerostomia, Halitosi. Lesions de la mucosa relacionat amb els tractaments oncològics.

Prevenció i cures de la pell. Lesions tumorals. Avaluació, tractament, cures infermeres.

UNITAT DIDÀCTICA III. Cures infermeres pel control de símptomes (II). (9/10/12 J.Mª. Gómez).

Objectiu general:

Adquirir habilitats, coneixements i tècnica que permetin desenvolupar una intervenció clínica efectiva, en relació als malalts terminals, dels possibles problemes que es presenten durant el procés de l'evolució malaltia.

Objectius d'aprenentatge:

• Definir les característiques dels símptomes respiratoris i urinaris.

• Descriure els criteris principals sobre l'ús dels fàrmacs.

• Identificar els principals símptomes que es presenten en el malalt terminal.

• Descriure les cures d'infermeria per als símptomes anteriorment descrits.

• Conèixer els tractaments farmacològics i no farmacològics d'aquests símptomes.

Continguts:

Tema 10. Símptomes Respiratoris. Dispnea: Causes. Maneig i impacte. Tractament farmacològic.

Tractament no farmacològic. Tos: Etiopatogènia. Maneig i impacte. Tractament. Hemoptisi: Causes.

Maneig i impacte. Tractament i mesures preventives. Estertors. Maneig i tractament. Sanglot. Causes i tractament. Cures específiques d’Infermeria: Atenció al pacient respiratori. Maneig de l’ansietat.

Higiene i tractament postural.

Tema 11. Símptomes urinaris. Incontinència. Disúria. Hematúria. Retenció. Espasme i tenesme vesical. Cures específiques d’Infermeria: Atenció al pacient i l’entorn. Maneig del impacte i l’ansietat.

Higiene i prevenció de complicacions.

Tema 12. Símptomes neuropsicològics. Síndrome confusional. Convulsions. Afàsia.

UNITAT DIDÀCTICA IV. El dolor ( 11/10/12 F. Benavente)

Objectiu General:

Adquirir coneixements, habilitats i actituds per valorar, tractar i cuidar els malalts terminals amb dolor.

Objectius d'aprenentatge:

• Definir què és el dolor.

• Desenvolupar habilitats per fer una correcta valoració del malalt amb dolor.

(4)

4

• Conèixer els fàrmacs, dosis i vies d'administració que s'utilitzen per tractar el dolor en els malalts terminals.

• Conèixer les mesures no farmacològiques que ens ajudaran a tractar aquest tipus de malalt.

Continguts:

Tema 13. Significat del dolor. Definició de dolor. Dolor total. Tipus de dolor. Dolor neuropàtic. Dolor irruptiu. Avaluació del dolor. Escales.

Tema 14. Bases del tractament del dolor. Principis generals de l'ús dels analgèsics. Prejudicis sobre l'ús de la morfina. Tractament del dolor. Escala analgèsica de l'OMS. Mesures farmacològiques:

Opioides. Coanalgèsics. Vies d'administració: Via Subcutània. Perfusió contínua Subcutània. Perfusió en bolus. Mesures no farmacològiques. Mesures organitzatives. Mesures físiques.

UNITAT DIDÀCTICA V. Cures infermeres pel control de les urgències pal·liatives i els trastorns nutricionals del pacient pal·liatiu. (16/10/12 J.Mª. Gómez).

Objectiu General:

Adquirir habilitats, coneixements i tècnica que permetin desenvolupar una intervenció clínica efectiva, en relació als malalts terminals, dels possibles problemes que es presenten durant el procés de l'evolució malaltia.

Objectius d'aprenentatge:

• Definir les característiques de les urgències pal·liatives i els trastorns nutricionals.

• Descriure els criteris principals sobre les teràpies específiques i el maneig pal·liatiu d’aquestes situacions.

• Identificar els principals problemes que es presenten a aquestes situacions.

• Descriure les cures d'infermeria per les situacions anteriorment descrites.

• Conèixer els tractaments farmacològics i no farmacològics d'aquestes situacions.

Continguts:

Tema 15. Urgències en cures pal·liatives. Definició de la situació. Actitud per part dels professionals.

Situacions característiques. Compressió medul·lar. Síndrome de vena cava superior. Hipercalièmia.

Convulsions. Hemorràgia massiva. Obstrucció intestinal. Altres (dispnea, autòlisis, delírium).

Tema 16. Nutrició i problemes relacionats. Disfàgia en cures pal·liatives. Definició. Classificació de la disfàgia. Causes més comunes al pacient pal·liatiu. Cures d’infermeria i tractament . Pautes alimentaries i consells pràctics. Alimentació i maneig de la hidratació. Introducció i aspectes nutricionals. Estratègia terapèutica per l’anorèxia. Hidratació del pacient terminal. Hidratar o no hidratar. Consideracions per la hidratació subcutània del pacient terminal. Altres alternatives d’hidratació del pacient terminal. Conclusions. Símptomes sistèmics: Anorèxia, caquèxia, astènia, pèrdua de pes. Introducció. Fisiopatologia. Anorèxia. Alteracions metabòliques. Factors d’origen tumoral. Factors dependents de l’hoste. Manifestacions clíniques. Anorèxia. Nàusees cròniques.

Astènia. Deteriorament de la imatge corporal. Valoració de l’estat nutricional. Valoració global.

Valoració pormenoritzada.

UNITAT DIDÀCTICA VI. La comunicació i informació. (18/10/12 F. Benavente).

Objectiu general:

Adquirir habilitats de la comunicació que permetin una comunicació efectiva amb el malalt terminal i la seva família

Objectius d'aprenentatge:

• Desenvolupar habilitats per facilitar la comunicació amb el malalt i la seva família i l'equip

(5)

5

assistencial.

• Identificar les estratègies per fer una escolta activa.

• Descriure els errors més freqüents de comunicació que els professionals comentin amb els malalts terminals.

• Desenvolupar estratègies per atendre les necessitats familiars.

Continguts:

Tema 17. La comunicació: Objectius. Comunicació verbal. Comunicació no verbal. Habilitats de la comunicació.

Tema 18. La informació: Coneixement de la veritat. Dir o no dir la veritat. Les males notícies. Com donar les males notícies. Preguntes difícils.

Tema 19. Cures d'Infermeria en l'agonia: Manifestacions clíniques. Control símptomes. Tractament farmacològic i no farmacològic. Suport a la família.

Tema 20. L'assistència a la família: Valoració familiar. Com millorar la relació malalt familiars. Atenció al dol. Conspiració de silenci.

Tema 21. Conflictes ètics al final de la vida: Sedació. Eutanàsia. Suïcidi assistit. Limitació de l'esforç terapèutic, obstinació terapèutica. Nutrició i hidratació. Presa de decisions.

UNITAT DIDÀCTICA VII. Abordatge pràctic de situacions d’intervenció infermera pal·liativa

Objectiu General:

Treballar de forma pràctica habilitats, coneixements i tècniques que han estat desenvolupades en les sessions anteriors, de forma raonada, en relació a casos treballats i a un supòsit concret.

Objectius d'aprenentatge:

• Identificar els principals problemes que es presenten a aquestes situacions.

• Definir les característiques observades als casos descrits.

• Proposar intervencions pal·liatives adients als casos treballats i descriure l’aplicació de les mateixes, així com el seu maneig.

• Proposar les cures d'infermeria per les situacions anteriorment descrites.

• Valorar els tractaments farmacològics i no farmacològics d'aquestes situacions.

• Identificar els problemes comunicatius i d’impacte emocional observats i proposar estratègies d’intervenció infermera.

Continguts:.

Tema 22. Treball conjunt sobre un cas pràctic exposat en suport audiovisual. (23/X/12 J.Mª Gómez) Tema 23. Repàs valoratiu dels casos treballats amb anterioritat. (23/X/12 J.Mª Gómez)

Tema 24. Valoració del cas exposat al curt “El alumbramiento”. (25/X/12 F. Benavente).

Tema 25. Repàs valoratiu dels casos treballats amb anterioritat. (25/X/12 F. Benavente).

UNITAT DIDÀCTICA VIII. La mort auto-infligida (5, 8 i 10/10/12 M. López)

Objectius d’aprenentatge

• Reflexionar sobre les característiques del suïcidi i els diversos factors que hi incideixen

• Aprofundir en els mites al voltant del suïcidi que poden incidir en les cures infermeres

Continguts:

Tema 26: El suïcidi. Factors de risc: valoració. Cures infermeres Seminari 2: Mites i realitats

(6)

6

UNITAT DIDÀCTICA IX. Els nens i la mort. (15, 17, 19 i 22/10/12 M. López)

Objectius d’aprenentatge:

• Reflexionar les reacciones dels nens, en diferents nivells evolutius, i familiars en les situacions de mort, pròpies o de persones de l’entorn en les que es poden veure implicats

Continguts:

Tema 27. Significat de la mort d’un nen: per la família, per la societat. Interpretació de la mort per part del nen

Seminari 3: El nen i la mort

UNITAT DIDÀCTICA X. Aspectes ètics. (24 i 26/10/12. F. Solsona) Objectius d’aprenentatge:

• Aprofundir en l’anàlisi del cas i la pressa de decisions emprant una metodologia adient

Continguts:

Tema 28: Aspectes ètics i legals en el final de la vida Seminari 4: Dilemes ètics

METODOLOGIA

Per l’assoliment de les competències, es desenvoluparan diverses estratègies docents: classes expositives, seminaris, revisió d'articles, visió i anàlisi de vídeos, debats, tutories individuals i/o grupals.

ORGANITZACIÓ DIDÀCTICA DE L’ASSIGNATURA

Activitat presencial: les classes (sessions plenàries) seran expositives i interactives, on serà clau la participació i la implicació de l’estudiant en el seu desenvolupament.

Els estudiants, en grups reduïts de 4 persones elaboraran, a partir d’un cas clínic, un pla de cures infermeres que haurà d’incloure el tractament farmacològic i no farmacològic del dolor i el procés individualitzat de malaltia. (El guió del treball així com l’organització s’especificarà el primer dia de classe). Determinades sessions plenàries seran d’assistència obligatòria.

Seminaris: on es tractaran temes vinculats amb els objectius de l’assignatura. Aquesta activitat comportarà el lliurament de treballs escrits realitzats grupalment i la presentació oral, en aspectes concrets, a la resta del grup classe per part dels propis estudiants. El número de seminaris serà de 4 per estudiant. L’assistència i el treball de seminari és obligatòria.

Tutories individuals i/o grupals: Realitzades a demanda de l’estudiant o dels professors.

AVALUACIÓ.

La qualificació final de l’assignatura s’obté a partir de:

1) Examen escrit de preguntes tipus test. Correspon al 50% de la qualificació final.

2) Avaluació continuada. Inclou:

• Realització d’un pla de cures i tractament farmacològic i no farmacològic del dolor i i el procés individualitzat de malaltia. Representa el 30% de la qualificació.

• Participació en els seminaris i el lliurament per escrit del treball especificat. Cada seminari correspon al 5% de la nota final, que representa el 20% de la qualificació

Per tal de promitjar les qualificacions de l’examen escrit, del pla de cures i dels seminaris cal que cada part tingui, per separat, una nota igual o superior a 5.

CÀRREGA DE TREBALL

Per tal de superar l’assignatura, la dedicació de l’estudiant serà:

(7)

7

Activitat Crèdits ECTS

Sessions plenàries i agrupacions reduïdes (seminaris, tutories) 2 Estudi i treball autònom individual (cercar informació, preparació

d’exposicions orals, lectures crítiques, treball en equip, estudi personal i preparació exàmens)

2

TOTAL 4

BIBLIOGRAFIA Bàsica

• Bondyale Oko TM. Enfermería en Cuidados Paliativos. Madrid : Difusión Avances de Enfermería, 2007

• Interrelaciones NANDA, NOC y NIC: diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones. 2ª ed.

Editores: Marion Johnson ... [et al.] Madrid [etc.]: Elsevier, 2007

López-Ibor Aliño JJ (director edición española), Valdés Miyar M. DSM-IV-TR: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson, cop. 2002

• Murphy B. Cuidados de enfermería de pacientes en etapa terminal. A: Williams LS, Hopper PD.

Enfermería Medicoquirúrgica 3ªed. Mexico: McGraw-Hill Interamericana, 2009. pp. 281-298

• Navarro Campoamor J, Jiménez Fonseca P. Cuidados paliativos. Guía práctica. Madrid: Editorial Médica Panamericana, cop. 2010

• Nanda International: diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2009-2011. Madrid [etc.]: Elsevier, cop. 2010

• Payne Mericle B. Suicidio. A: Johnson BS, coordinadora. Enfermería de salud mental y psiquiátrica: adaptación y crecimiento. T. II. Madrid : McGraw-Hill-Interamericana, 2001. pp. 849- 867

• Pritchett KT, Lucas PM. Duelo y pérdida. A: Johnson BS, coordinadora. Enfermería de salud mental y psiquiátrica: adaptación y crecimiento. T. I. Madrid : McGraw-Hill-Interamericana, 2001.

pp. 195-213

• SECPAL. Guía de Cuidados Paliativos. Recomendaciones Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1.993. Disponible a:

http://www.secpal.com/guiacp/guiacp.pdf

Complementaria

• Alburquerque Medina E, Bleda Pérez M, Mena Maiques M, Ruiz Doménech C. El paciente terminal. Cuidados paliativos. A: Píriz Campos R, Fuente Ramos M de la, (coord.). Enfermería Médico-Quirúrgica. Madrid [etc.] : Difusión Avances de Enfermería, 2009. pp. 171-192

• Arrighi E, Jovell AJ. coordinadores. Después del cáncer. Experiencias y necesidades de personas que han superado la enfermedad y de sus familiares. Barcelona: Publicaciones Universidad de los Pacientes, 2011

• Astudillo W, Mendinueta C, Astudillo E. Cuidados del enfermo en fase terminal y atención a su familia, 3ªed. Navarra: Universidad de Navarra, 1997.*

• Benítez del Rosario MA, Salina Martín A. Cuidados Paliativos y Atención Primaria. Barcelona:

Springer-Verlag Ibérica, 2000.

• Bilbeny, Norbert, Ética para la vida: razones y pasiones. Barcelona : Península, 2003.

• Buckman R. Com donar les males notícies. Valls: Eumo, 1998.*

• Cobo Medina C. Ars Moriendi. Vivir hasta el final. Madrid: Ediciones Libertarias, 2001.

• Couceiro A. El enfermo terminal y las decisiones en torno al final de la vida. A: Couceiro A (ed).

Ética en cuidados paliativos. Madrid : Triacastela, 2004. pp. 263-304

• Gómez Batiste X, Planas D. Cuidados paliativos en oncología. Barcelona: Ed Jims, 1996.*

• Gómez Sancho M. Medicina Paliativa en la cultura latina.Madrid: Aran, 1999.

• Gómez Sancho M. Medicina paliativa. Madrid: Arán, 1998.

• Gómez Sancho M. Cómo dar las malas noticias en medicina. 3ª ed revisada y ampliada. Madrid:

Arán, cop. 2006

(8)

8

• Kübler-Ross E. Sobre la Muerte y los Moribundos. Barcelona: Gijalbo, 1993.

• Kübler-Ross E. La rueda de la vida. Barcelona: Ediciones b, 1997.*

• Kübler-Ross E. La muerte un amanecer, 17 ed. Barcelona: Luciérnaga, 1997.

• Kübler-Ross. Los niños y la muerte. Barcelona: Luciérnaga, 1999.

• López Imedio E. Enfermería en cuidados paliativos. Madrid: Panamericana, 1998.*

• Martínez Pecino F. Eficacia de la acupuntura en el dolor crónico y cuidados paliativos [CD-ROM].

Sevilla: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía; Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, DL 2008

• Pérez García E, Medina Aragón FJ. Aspectos psicosociales en los cuidados paliativos. Cuidados paliativos VI. Madrid: Fuden: Enfo, 2010

• Poch i Avellán C. De la vida i de la mort. Barcelona: Claret, 1996.*

• Poletti R, Dobbs B. Cómo crecer a través del duelo. Barcelona: Ediciones Obelisco, 2004

• Sanz Ortiz J. Eficacia de la escalera analgésica de la OMS en la unidad de cuidados paliativos.

Medicina paliativa 1994,Vol 1.

• Serrano S. El regal de la comunicació. Barcelona: Ara llibres, 2003

• Simón Lorda P, et alt. Ética y muerte digna: propuesta de consenso sobre un uso correcto de las palabras.Rev Calidad Asistencial, 2008; 23(6): 271-85

• Torralba i Roselló F. Antropologia del Cuidar. Instituto Borja de Bioetica. Fundación Mapfre Medicina, 1998.

• Walsh D. Medicina paliativa. Barcelona: Elsevier, cop. 2010 Lectures recomanades

• Alves de Lima AE. ¿Cómo comunicar malas noticias a nuestros pacientes y no morir en el intento?. Revista Argentina de Cardiología, 2003; Mayo-junio 71(3): 217-220. Disponible a:

http://www.hospital-

sanjuandedios.es/upload/cuidando/doc/como_comunicar_malas_noticias.pdf

• Ayarra M, Lizarraga S. Malas noticias y apoyo emocional. ANALES Sis San Navarra 2001; 24 (Supl.

2): 55-63. Disponible a: http://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/5897/4753

• Fuertes MC, Maya MU. Atención a la familia: la atención familiar en situaciones concretas.

ANALES Sis San Navarra 2001; 24 (Supl. 2): 83-92. Disponible a:

http://recyt.fecyt.es/index.php/ASSN/article/view/5901/4756

• Márquez Garrido M, Arenas Fernández J, Feria Lorenzo GJ, León López R, Barquero González A, Carrasco MC, et al. A propósito de la muerte. Cultura de los cuidados, 2000; Año IV, n. 7-8 (1r i 2n semestre): 181-186. Disponible a: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5121/1/CC_07- 08_21.pdf

• Míguez Burgos A, Muñoz Simarro D. Enfermería y el paciente en situación terminal. Enfermería Global, 2009; Junio 16. Disponible a: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/n16/reflexion3.pdf

• Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud. Madrid. Disponible a:

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos- diabetes/CUIDADOS_PALIATIVOS/estrategiaCuidadosPaliativos.pdf

• Núñez S, Marco T, Burillo-Putze G, Ojeda J. Procedimientos y habilidades para la comunicación de las malas noticias en urgencias. Med Clin (Barc), 2006; 127(15): 580-583. Disponible a:

http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/2/2v127n15a13094002pdf001.pdf

• Ortega Ruiz C, López Ríos F, Gómez Martín S. Intervención psicológica sobre el desgaste profesional de los profesionales sanitarios de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Gregorio Marañón. MED PAL (MADRID), 2008; 15(2): 93-97

• Oviedo Soto SJ, Parra Falcón FM, Marquina Volcanes M. La muerte y el duelo. Enfermería Global, 2009; Febrero 15. Disponible a: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/n15/reflexion1.pdf

Altres lectures

• Bayés R. Aproximación a la historia y perspectivas de la psicología del sufrimiento y de la muerte en España. Informació psicológica, 2010; setembre-desembre 100: 7-13.

(9)

9

• Benito E, Barbero J, Payàs, A. (Eds.). El acompañamiento espiritual en cuidados paliativos.

Madrid: Arán; 2008. Disponible a: http://www.hospital-

sanjuandedios.es/upload/cuidando/doc/guia_espiritual_secpal.pdf

• Grupo ASV. Servicios funerarios. Apoyo al duelo. Disponible a: www.grupoasv.com

• Lacasta Reverte MA, Novellas Aguirre de Càcer A (coord.). Guía para familiares en duelo.

Disponible a: http://www.iconcologia.net/catala/hospitalet/imatges/model_guiadol.pdf

• Rimpoché S. El libro tibetano de la vida y de la muerte. Barcelona: Círculo de Lectores, 1994.

Disponible a:

http://liberatuser.es/LIBROS/EL%20LIBRO%20TIBETANO%20DE%20LA%20VIDA%20Y%20LA%20 MUERTE%20(Sogyal%20Rimpoche).pdf

• Rodríguez Rodríguez C. La muerte representada e integración en el duelo. Cultura de los cuidados, 2001; Año V, n. 9 (1r semestre): 45-48. Disponible a:

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5052/1/CC_09_08.pdf

Webs d’interès

• Duelo - www.vivirlaperdida.com

Fisterra - Atención Primaria en la red: http://www.fisterra.com/

• Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad: http://msps.es/

• Pain - Dolor : http://www.pain.com

• Sociedad Española de Cuidados Paliativos. SECPAL: http://www.secpal.com

• Cures pal·liatives.www.palliative.info

• Link d’interes. www.enfermeriaconexion.com

Revistes de Cures Pal·liatives European Journal of Palliative Care International Journal of Palliative Nursing Journal of Palliative Care

Medicina Paliativa Palliative Medicine

Barcelona, setembre 2012

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :