ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA BISBAL D EMPORDÀ

12  Descargar (0)

Texto completo

(1)

09.180510

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL D´EMPORDÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ Núm. de la sessió : 09/2010 Data : 18/05/2010 Hora d´inici : 6 de la tarda

Hora d´acabament : dos quarts de vuit de la tarda

ASSISTENTS President

Lluis Sais i Puigdemont Vocals

Àngel Planas i Sabater Carme Vall i Clara

Núria Anglada i Casamajor Xavier Dilmé i Vert

Secretari acctal. Josep Geli i Martí Interventora acctal. Carmina Casas i Noguer

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. 08/2010 del dia 04.05.2010 2. Aprovació liquidacions tributàries i padró de preus públics

3. Aprovació padró preus públics del Patronat municipal d´esports 4. Expedient 3/2010 de modificació pressupostària

5. Aprovació del Conveni de col.laboració per a l´assistència i assessorament informàtic, amb el Consell Comarcal del Baix Empordà

6. Presentació d´al.legacions al PUOSC per a l´obra d´Urbanització de la plaça de l´església i carrer d´accés a Sant Pol

7. Llicències d´obres majors

8. Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars per a la concessió de l´explotació del bar i edifici del camp de futbol.

9. Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars per a contractació de l´obra “2a fase de la vorera del passeig Marimon Asprer”

10. Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars per a la contracció del servei de “Redacció del projecte de la passera sobre el riu”

11. Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de “Redacció del projecte de la 3a fase de les obres de Terracotta-Museu.”

12. Donar compte/Assabentar de decrets de l´Alcaldia 13. Assumptes urgents

(2)

DESENVOLUPAMENT I ACORDS

1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ núm. 8/2010 DEL DIA 04.05.2010 L´acta de la sessió ordinària núm. 8/2010 del dia 04..05.2010, s´aprova per unanimitat.

2.- APROVACIÓ LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES I PADRÓ DE PREUS PÚBLICS Vista la relació de liquidacions tributàries emeses per l’àrea d’intervenció.

Atesa la conformitat de la intervenció municipal, i la seva adequació a l’ordenança fiscal general reguladora de gestió, inspecció i recaptació, aprovada en el seu dia pel Ple de la corporació.

Atès que la competència per aprovar liquidacions tributàries correspon a la junta de govern local, segons decret de delegació de data 6 de juliol de 2007.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda :

Primer. APROVAR la relació de liquidacions tributàries i padró de preus públics, segons detall:

CÀRREC NÚM. CONCEPTE LIQUIDACION

S

TRIBUTÀRIES

PREUS PÚBLICS

020011000101 IBI URBANA (altes) 2.093,34 €

020011000102 TAXES HABITATGES I LOCALS 1.276,75 €

020011000103 PLUSVÀLUA, EXP. 101-120/2010 8.249,55 €

020011000104 OVP FIRA 1 DE MAIG 1.060,00 €

020011000105 ICIO; LLICÈNCIA URBANISTICA 2.327,86 €

020011000107 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 45.062,32 €

020011000108 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA (Centre de dia) 6.437,42 € 020011000109 RESIDÈNCIA GERIÀTRICA (extres) 549,20 €

020011000110 CEMENTIRI MUNICIPAL 3.579,30 €

020011000111 AULA D'ADULTS 1.199,00 €

020011000112 AULA D'ADULTS (GES) 580,00 €

020011000113 ARTS PLÀSTIQUES 887,30 €

020011000114 AULA DE MÚSICA 5.271,71 €

020011000115 ESCOLA DE COBLA 1.477,64 €

020011000116 TAXES JUR. ADMINISTRATIVES 961,61 €

020011000117 ARRENDAMENT 174,70 €

020011000118 OVP AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 315,00 €

020011000122 ESCOLA INFANTIL 20.983,71 €

020011000123 ESCOLA INFANTIL (MENJADOR ESCOLAR) 7.131,55 €

020011000124 APROFITAMENTS ESPECIALS 8.315,85 €

TOTAL 80.402,90 € 37.530,91 €

3.- APROVACIÓ PADRÓ PREUS PÚBLICS DEL PATRONAT MUNICIPAL D´ESPORTS Vista la relació de rebuts de cobrament periòdic en concepte de preus públics.

(3)

Atesa la conformitat de la intervenció municipal, i la seva adequació a l’ordenança fiscal general reguladora de gestió, inspecció i recaptació, aprovada en el seu dia pel Ple de la corporació.

Atès que la competència per aprovar liquidacions tributàries correspon a la junta de govern local, segons decret de delegació de data 6 de juliol de 2007.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda .

Primer. APROVAR la relació de preus públics del Patronat Municipal d’Esports, segons detall:

CÀRREC NÚM. CONCEPTE PREUS PÚBLICS

020011000121 ACTIVITAT FISICA, MAIG 4.001,78 €

020011000120 ESCOLES ESPORTIVES,MAIG 3.204,00 €

TOTAL 7.205,78 €

4.- EXPEDIENT 3/2010 DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 1 d’abril 2010, es va acceptar a benefici d’inventari l’herència de la Sra. Maria Egido Sánchez , a favor d’aquest ajuntament;

Atès que l’import total heretat en concepte de capítol mobiliari – en termes nets – una vegada efectuats els pagaments de deutes pendents ascendeix a 51.304,14 €.

Atès el seu caràcter finalista, i vist que no es contempla en el corresponent pressupost general,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda .

Primer. INICIAR expedient de modificació pressupostària incorporant en el pressupost 2010 les partides següents :

A) Pressupost d’Ingressos B) Pressupost de despeses Concepte : 0.780.01 –

herència

Sra. Maria Egido Sánchez - 51.304,14 €

Partida : 3.312.621.23 – Mobiliari,

estris Residència Geriàtrica - 51.304,14 €

Segon. REALITZAR les operacions comptables necessàries per a l’acompliment de l’acord anterior.

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A L´ASSISTÈNCIA I ASSESSORAMENT INFORMÀTIC, AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Atesa la proposta de conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà, per a la prestació de serveis d´assistència i assessorament informàtic.

(4)

Vist l´acord del data 19.04.2010, d´aprovació del conveni per part del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Vist l´article 54 del D.L. 2/2003 de 29 d´abril pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.

La Junta de Govern Local, per unanimitat , acorda : 1.- Delegar aquest assumpte a la Junta de Govern Local

2.- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l´Ajuntament de la Bisbal d´Empordà per a prestació de serveis d´assistència i assessorament informàtic.

3.- Facultar l´alcalde per a la signatura del Coveni

4.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Empordà i a les àrees municipals que correspongui,

6.- PRESENTACIÓ D´AL.LEGACIONS AL PUOSC PER A L´OBRA D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE L´ESGLÉSIA I CARRER D´ACCÉS A SANT POL

Vist l’Edicte de 31 de març de 2010 d’informació pública de la formulació del PUOSC, any 2010, i de la planificació de l’anualitat 2012, publicat en el DOGC núm. 5602 de 7 d’abril de 2010, que fa saber que d'acord amb el que estableix l'article 18.2 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, 2008-2012, se sotmet la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2011, al tràmit d'informació pública des del dia 7 d'abril de 2010 fins al dia 7 de maig de 2010, ambdós inclosos.

Que l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà té planificada per a l’any 2011 l’actuació “Urbanització de la plaça de l’Església i del carrer d’accés a Sant Pol” amb un pressupost de 166.641,88 euros i subvencionada pel Pla únic d'obres i serveis de Catalunya amb un total de 60.000,00 euros del programa “Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat”.

Que l’Ajuntament va encarregar al redactor del POUM un Pla Especial Urbanístic (PEU) de Sant Pol de la Bisbal d’Empordà, entre d’altres, amb l’objectiu de la delimitació concreta dels espais públics existents. Aprovat inicialment per Decret de data 26 de octubre de 2009 i actualment en fase d’exposició pública, contempla entre d’altres qüestions la revisió de l’ordenació de la xarxa viària bàsica del nucli, inclòs l’àmbit d’actuació.

Que per tal d’adaptar la proposta de l’actuació “Urbanització de la plaça de l’Església i del carrer d’accés a Sant Pol” al nou planejament derivat, es considera oportú esperar a l’aprovació d’aquest projecte d’obres d’urbanització a l’aprovació definitiva del Pla Especial de Sant Pol.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 6 de juliol de 2007 es va delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, les competències per a sol·licitar i acceptar subvencions i ajuts econòmics i el que disposen els articles 21.1.k) de la Llei reguladora de les bases del règim

(5)

local i 52.2 k), 273 i 274 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda .

1. Presentar AL·LEGACIONS a l’aprovació la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2011 pel què fa l’anualitat de l’actuació “Urbanització de la plaça de l’Església i del carrer d’accés a Sant Pol” i demanar un canvi al 2012.

2. Trametre aquestes al·legacions pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes, la plataforma EACAT, de conformitat amb allò preceptuat en la normativa d’aplicació

7.- LLICÈNCIES D´OBRES MAJORS Expedient OM-2010.13

Vistos els expedients tramitats, així com els informes emesos al respecte;

Atès l'establert pels articles 179 i següents del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i altres disposicions concordants, La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda :

Concedir la llicència d'obres o instal·lacions que es descriu a continuació amb estricta observació de les condicions generals i les particulars, i sotmesa a la inspecció dels serveis municipals .

Exp.: OM-2010.13

Promotor: Neus Sumalla Saballs i David Cuenca Ros

Obra o instal·lació : Reforma de dos habitatges en edifici plurifamiliar per fer-ne un Pressupost : 29.653,41 euros

Taxa : 150 euros ICIO : 1.097,18 euros Fiança: 234,27 euros Fiança : 1.500 euros

Situació: Paral·lel, 60 1r. 2a. i 2n.3a. Tècnic director : Tània Coll García Projecte visat : 2010400875

Contractista : Constructora Daró la Bisbal, SL

Termini per a iniciar les obres : 1 any des de la data de concessió Termini per a acabar les obres : 2 anys des de la data de concessió Condicions particulars: ---

Documentació (entre d’altra) per a la devolució de les fiances: - Certificat Final signat pel tècnic corresponent i visat.

- Alta cadastral.

(6)

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ DE L´EXPLOTACIÓ DEL BAR I EDIFICI DEL CAMP DE FUTBOL.

D’acord amb allò previst en l’article 92 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el senyor president i d’acord amb allò previst en l’article 92 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, demana que aquest punt es retiri per a la incorporació d’informes deixant-lo sobre la taula posposant la seva discussió per a la següent sessió. S’obtenen els vots favorables de la unanimitat dels membres presents.

9.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTACIÓ DE L´OBRA “2A FASE DE LA VORERA DEL PASSEIG MARIMON ASPRER”

A petició del senyor president i d’acord amb allò previst en l’article 92 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquest punt es deixa sobre la taula posposant la seva discussió per a la següent sessió.

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 11.- PARTICULARS PER A LA CONTRACCIÓ DEL SERVEI DE “REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA PASSERA SOBRE EL RIU”

Vist el Decret de l´Alcaldia de data 14.05.2010 pel qual s´inicïa l´expedient per contractar la Redacció del projecte bàsic i executiu, l´estudi de seguretat i salut, la direcció tècnica i executiva de l´oba de construcció d´un pont de vianants sobre el riu Daró, amb un pressupost de 37.500,00 euros sense IVA.

Vist l’informe de Secretaria relatiu a la legislació aplicable i el procediment a seguir.

Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’existència de consignació pressupostària suficient,. Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques que hauran de regir aquesta contractació mitjançant el procediment negociat sense publicitat i amb tramitació ordinària

Vist el decret de l´Alcaldia de data 06.07.2007 de delegacions de l´Alcalde a la Junta de Govern local.

Vist allò previst en l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya quan no s'han aprovat prèviament clàusules administratives generals

La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda :

1.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del vigent pressupost

2.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació de la Redacció del projecte bàsic i executiu, l´estudi de

(7)

seguretat i salut, la direcció tècnica i executiva de l´obra de construcció d´un pont de vianants sobre el riu Daró, amb un pressupost de 37.500 euros, sense IVA.

3.- Publicar al BOP de Girona, al DOGC el present acord per sotmetre a informació pública els presents Plecs durant el termini de vint dies perquè s’hi puguin presentar reclamacions, les quals han d'ésser resoltes pel mateix òrgan de contractació.

4.- Simultàniament sol·licitar a un mínim de tres ofertes per a la realització de l’objecte del contracte. El termini per a presentar ofertes i l’adjudicació del contracte quedarà suspès en el cas que es presentin al·legacions o reclamacions als Plecs, fins la seva resolució.

11.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE “REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA 3A FASE DE LES OBRES DE TERRACOTTA-MUSEU.”

Vist el Decret de l´Alcaldia de data 14.05.2010 pel qual s´inicïa l´expedient per contractar la Redacció del projecte bàsic i executiu, l´estudi de seguretat i salut,de l´obra de Rehabilitació i ampliació de Terracotta-Museu (3a fase i última) amb un pressupost de 58.600 euros sense IVA

Vist l’informe de Secretaria relatiu a la legislació aplicable i el procediment a seguir.

Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’existència de consignació pressupostària suficient,. Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques que hauran de regir aquesta contractació mitjançant el procediment negociat sense publicitat i amb tramitació ordinària

Vist el decret de l´Alcaldia de data 06.07.2007 de delegacions de l´Alcalde a la Junta de Govern local.

Vist allò previst en l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya quan no s'han aprovat prèviament clàusules administratives generals

La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda :

1.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del vigent pressupost

2.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació de la Redacció del projecte bàsic i executiu, l´estudi de seguretat i salut, de l´obra de Rehabilitació i ampliació de Terracotta-Museu, amb un pressupost de 58.600 eruos sense IVA.

3.- Publicar al BOP de Girona, al DOGC el present acord per sotmetre a informació pública els presents Plecs durant el termini de vint dies perquè s’hi puguin presentar reclamacions, les quals han d'ésser resoltes pel mateix òrgan de contractació.

4.- Simultàniament sol·licitar a un mínim de tres ofertes per a la realització de l’objecte del contracte. El termini per a presentar ofertes i l’adjudicació del contracte quedarà suspès en el cas que es presentin al·legacions o reclamacions als Plecs, fins la seva resolució.

(8)

12.- DONAR COMPTE/ASSABENTAR DE DECRETS DE L´ALCALDIA Decret de l´alcaldia de data 29.04.2010

Atès l’elevat risc d’incendis forestals als boscos del nostre municipi i de la importància estratègica dels camins rurals en la prevenció d’aquests incendis.

Atès l’estat dels camins públics del nostre municipi situats en zones rurals i forestals amb presència d’abundant vegetació potencialment inflamable, i encara més després de la nevada del 8 de març del 2010.

Atesa la necessitat de condicionar l’entorn de l’ermita i el refugi de Santa Llúcia d’Arboç, per a la prevenció d’incendis forestals.

Atesa la línia d’ajuts que l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona ofereix als ajuntaments per a actuacions en matèria forestal (Línia 1. Suport als ajuntaments per a la prevenció i extinció d’incendis forestals).

Atesa la proposta del regidor responsable de Desenvolupament Local, Medi Ambient, Habitatge i Sanitat.

Atès l’informe favorable de la intervenció municipal de fons. HE RESOLT:

1) Que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà s’aculli a la convocatòria de la Diputació de Girona (BOP de Girona, núm. 32 Annex 1, de 17 de febrer de 2010) per a la concessió de subvencions per a actuacions en matèria forestal (Línia 1. Suport als ajuntaments per a la prevenció i extinció d’incendis forestals), i prendre el compromís de realitzar l’actuació per a la qual es demana la subvenció.

2) Assabentar-ne la Junta de Govern Local a la propera sessió. Decret de l´alcaldia de data 05.50.2010

Atès que es va publicar convocatòria de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per als projectes destinats a joves al DOCG número 5601 del 06/04/2010.

Atès que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà es pot acollir a la convocatòria per aquesta subvenció ja que l’Àrea de Joventut va elaborar un Pla Local de Joventut per als anys 2008-2011.

Atès que el projecte presentat per dita subvenció és per a la inversió en béns immobles destinats a activitats juvenils.

Atès que dit recurs és una demanda recollida en els plans locals 2005/2008 i 2009/2011. Atès que és competència de la Junta de Govern Local l’acceptació i l’atorgament de subvencions.

(9)

1.- Aprovar el projecte TOQUEM? per a la inversió de bens immobles destinats a activitats juvenils.

2.- Demanar la subvenció d’inversions en béns immobles destinats a activitats juvenils, mitjançant la convocatòria pública de subvencions al Departament d’Acció Social i Ciutadania, concretament Secretaria de Joventut aprovat per la Generalitat de Catalunya per un import de 18.461.25€

3.- Traslladar el present decret a l’Àrea d’Intervenció Municipal, pel seu coneixement i efectes.

4.- Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local. Decret de l´Alcaldia de data 06.05.2010

Atesa la convocatòria de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.

Atès que en les bases de l’esmentada convocatòria, especifica que podem concórrer en dos programes complementaris:

 Programes de subvencions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència.

 Programa de subvencions per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.

Atesa la voluntat de la regidora de Serveis Socials d’accedir a aquesta convocatòria amb els programes següents:

1. Tallers d’estudi assistit 20355,34€

2. Activitats de l’Espai Jove 8000,00€ 3. Contractació d’un dinamitzador de l’espai jove 21500,00€

4. Cursos de Normalització Lingüística 5000,00€

5. Ludoteca alfabetització 1000,00€

HE RESOLT:

Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvenció del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per a ajuntaments de menys de vint mil habitants. Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement i efectes.

Tercer.- Donar compte d’aquest decret a la propera Junta de Govern Local. Decret de l´Alcaldia de data 10.05.2010

Vista la petició presentada pel. Sr/a ALBERT MASCORT RIERA, en la qual sol·licita donar de BAIXA la placa de gual permanent núm. 254.

Atès que el Sr/a. ALBERT MASCORT RIERA, ha dipositat en aquest Ajuntament la placa núm. 254 per tal de que sigui donada de baixa.

Atès que l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de l’administratiu comú , preveu l’avocació de dompetències.

(10)

HE RESOLT:

Primer.- Avocar la competència per a l’aprovació de BAIXA de llicència de gual esmentats en el punt següent.

Segon.- Autoritzar la BAIXA de la llicència de gual permanent amb reserva d’espai per entrada i sortida de vehicles.

NRE: ---

LLICÈNCIA NÚM: 254

TITULAR : ALBERT MASCORT RIERA SITUACIÓ : CARRER PERE CAIMÓ, 36 TAXA : SENSE

Tercer.- Comunicar l’acord als interessats i als serveis econòmics municipals; així com a l'àrea de serveis .

Decret de l´Alcaldia de data 10.05.2010

Vista la instància presentada per l’empresa MONTGRÍ ALIMENTACIÓ SCCL, NIF F17394081, NRE 4229 de data 26 d’abril de 2010, en la qual sol·licita una reserva d’espai per entrada i sortida de vehicles i una placa nova

Vistos els expedients tramitats, així com els informes favorables emesos pel cap de la policia local i els serveis tècnics municipals, relatius a diverses sol·licituds de llicència de gual permanent amb reserva d’espai per a entrada i sortida de vehicles;

Atès que la competència per aprovar liquidacions tributàries correspon a la junta de govern local, segons decret de delegació de data 6 de juliol de 2007.

Atès que l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administratiu comú, preveu l’avocació de competències.

HE RESOLT:

Primer. Avocar la competència per a l’aprovació de llicencia de gual esmentats en el punt següent.

Segon. Autoritzar les llicències de gual permanent amb reserva d’espai per a entrada i sortida de vehicles.

NRE: 4229/2010 LLICÈNCIA NÚM: 659

TITULAR: MONTGRÍ ALIMENTACIÓ, SCCL DNI/NIF : F17394081

SITUACIÓ: CARRER PARAL.LEL S/N

TAXA SEGONS ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, ART. 7.D – 30,00 EUROS

Tercer. Deixar constància que no es permet cap mena d’instal·lació d’elements mòbils o fixos que envaeixin la vorera o la calçada per a accés de vehicles (Art.10 Ordenança reguladora de guals).

(11)

Quart. Comunicar l’acord als interessats i als serveis econòmics municipals; així com a l'àrea de serveis .

Decret de l´Alcaldia de data 17.05.2010

Vist que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha convocat la concessió de subvencions a entitats locals per promoure la realització d’accions formatives en participació ciutadana i millora de la qualitat democràtica, segons consta en l’ordre IRP/117/2010, de 24 de febrer.

Vist que les subvencions pretenen fomentar la formació en participació ciutadana i contribuir a l’enfortiment d’una democràcia de qualitat, innovadora i propera facilitant que es duguin a terme experiències de participació ciutadana en compliment del que disposa l’article 43 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Atès que l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà creu convenient acollir-se a aquestes subvencions per fer efectiu aquest mandat.

Atès que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà compleix els requisits per ser beneficiari d’aquesta línia de subvenció.

He resolt:

PRIMER: ACOLLIR-NOS a la convocatòria de l’Ordre IRP/117/2010 per a les subvencions a entitats locals per promoure la participació ciutadana.

SEGON: COMPROMETRE’NS a complir els objectius i a realitzar les activitats establertes. TERCER: TRASLLADAR el present Decret a l’Àrea d’Intervenció Municipal, pel seu coneixement i efectes.

QUART: DONAR COMPTE de la present resolució en la propera Junta de Govern Local.

14.- PRECS I PREGUNTES. No se´n formula cap

I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

Lluis Sais i Puigdemont Josep Geli i Martí

(12)

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números 061817E a 062828E, ha estat aprovada en sessió de la Junta de Govern local del dia 01.06.2010

Certifico

Figure

Actualización...

Referencias