Procediment d avaluació i acreditació de les competències professionals

10  Download (0)

Full text

(1)

Procediment d’avaluació i

acreditació de les competències

professionals

(2)

Introducció

En l’actual situació de globalització dels mercats, el ràpid canvi dels mitjans tecnològics i els processos productius, així com l’avenç continu de la societat de la informació, fan que les estratègies coordinades que postula la Unió Europea s’orientin cap a l’obtenció d’una població activa qualificada.

Per aquest motiu es fomenta en la cimera de Lisboa de l’any 2000 el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència labora i/o de vies no formals de formació. Tot això, amb la finalitat de facilitar l’ocupabilitat dels ciutadans, la mobilitat, fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida i afavorir la cohesió social, especialment dels col·lectius que no tenen una qualificació reconeguda.

De conformitat amb la doctrina del Tribunal Constitucional, la gestió del sistema es descentralitza en les comunitats autònomes, a les quals correspon la gestió dels processos i el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals.

Per tot l’exposat el Reial Decret 1224/2009 determina el procediment únic, tant per a l’àmbit educatiu com per al laboral, per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Context normatiu

La cimera de la UE - Lisboa 2000, que s’ha anat ampliant i ratificant en les cimeres

posteriors de la Unió Europea, estableix com a data límit l’any 2010 perquè els estats membres realitzin els ajustaments en els seus sistemes de qualificacions en el Marc Europeu de Qualificacions (EQF).

Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de abril, de 2005,

relativa a la creació del Marc Europeu de Qualificacions amb l’objectiu de l’aprenentatge permanent.

Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre,

relativa al reconeixement de qualificacions professionals.

L'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) va ser creat pel Reial Decret 375/1999, de 5 de març. És l'instrument tècnic, dotat de capacitat i independència de

criteris, que dóna suport al Consell General de Formació Professional per assolir els objectius del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.

Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

La llei té per finalitat l’ordenació d’un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació. Per això, s’ha dotat, com a instrument d’acreditació, d’un procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals.

(3)

Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals – ICQP

Estableix que l’Institut és l’òrgan tècnic encarregat de definir i proposar, per a l’àmbit de Catalunya, un sistema integrat de qualificacions i formació professional, del qual en formen part els requisits i els procediments per poder reconèixer i avaluar les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència professional i/o els ensenyaments no formals.

Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral. Reial Decret de mínims.

L’objecte del Reial Decret és establir el procediment i els requisits per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per les persones a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, així com els efectes de l’avaluació i acreditació d’aquestes competències.

Altra normativa vinculada:

Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general

de la formació professional del sistema educatiu.

Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de

professionalitat.

Consell de Ministres (reunió del 17 de juliol de 2009) aprovació d’una proposta del ministre de Treball i del ministre d’Educació (amb l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència i d’acord amb el Consell d’Estat) d’un procediment únic de reconeixement, avaluació i acreditació de competències professionals per a tot l’estat.

obligatòria obligatòria obligatòria voluntària ORIENTACIÓ PRÈVIA AL PROCEDIMENT ASSESSORAMENT AVALUACIÓ ACREDITACIÓ I REGISTRE El procediment (etapa)

Informació i orientació prèvia (voluntària).

El procediment (fases)

Assessorament candidat/a (no vinculant). Avaluació candidat/a.

Acreditació i registre

Els diferents actors

Les persones candidates

Els informadors i orientadors habilitats Els assessors i avaluadors habilitats Les comissions avaluadores autoritzades Les administracions: laboral i educativa Els centres acreditadors autoritzats

(4)

Reial Decret 1224/2009, capítol III, article 8.

1. Les administracions competents han de garantir un servei obert i permanent que faciliti informació i orientació, a totes les persones que la sol·licitin, sobre la

naturalesa i les fases del procediment, l’accés a aquest, els seus drets i obligacions, les acreditacions oficials que poden obtenir i els efectes d’aquestes. Aquesta informació i orientació ha de facilitar que les persones puguin prendre una decisió fonamentada sobre la seva participació en el procediment així com, si s’escau, l’acompanyament necessari al començament i desenvolupament del procediment.

2. Aquesta informació i orientació l’han de facilitar les administracions educatives i laborals. També la poden facilitar les administracions locals, els agents socials, cambres de comerç i altres entitats i organitzacions públiques i privades.

3. Les administracions competents han de garantir la formació i actualització dels orientadors i d’altres professionals de les administracions educatives i laborals per al

desenvolupament de les funcions assenyalades a l’apartat 1 d’aquest article.

El procediment – Etapa voluntària d’informació i orientació

Informació

Sobre l’oferta formativa.

Sobre el procediment i els seus efectes.

Sobre els requisits i el portafoli de competències.

La entrevista d’orientació

Detecció d’expectatives.

Detecció de la formació realitzada.

Detecció de l’experiència professional i aptituds.

Elaboració del portafoli de competències

Suport i seguiment.

Assessorament per emplenar-lo. Supervisió final.

Elaboració de les recomanacions i orientació

Anàlisis de les expectatives de la persona Informe per als assessors/es del procediment Reunió general prèvia a la inscripció.

(5)

Reial Decret 1224/2009, article 25.

Els requisits per obtenir de l’ICQP l’habilitació per exercir les funcions d’assessorament i/o

avaluació són:

a.

Tenir una experiència mínima de quatre anys en algun d’aquests col·lectius:

Professorat - Pertànyer al cos de catedràtics, o de professors d’ensenyament

secundari o bé de tècnics de formació professional, amb atribució docent en les unitats de competència objecte de la convocatòria.

Formadors/es – Ser especialista en les unitats de competència objecte de la

convocatòria.

Professionals – Ser experts/es en les unitats de competència objecte de la

convocatòria.

b.

Superar un curs de formació específica organitzat i supervisat per l’ICQP, d’acord

amb els continguts dels annexos IV i V del Reial Decret 1224/2009.

(6)

Inici de la fase

Distribució dels candidats/es per cada assessor/a.

Revisió dels requisits, el portafoli i altres documents aportats i, si cal, completar-los. Obrir el dossier d’assessorament

Inici del Dossier d’assessorament

L’entrevista grupal d’assessorament

Lliurament dels fulls de ruta.

Detecció de malentesos o problemes.

Informació sobre el procediment i calendari als candidats/es assignats.

L’entrevista individual amb l’assessor/a

Entrevista professional amb l’objectiu d’assessorar i fer l’autoavaluació.

(7)

El procediment – Etapa obligatòria d’acreditació i registre

Fase d’avaluació

Distribució dels candidats/es per cada avaluador/a.

Revisió de la documentació, l’autoavaluació i l’informe de l’assessor/a. Obrir i iniciar el dossier d’avaluació.

L’avaluació d’evidències indirectes (documentació)

La Comissió d’Avaluació emet el Dictamen documental (avaluació d’evidències indirectes) de manera col·legiada.

L’avaluació d’evidències directes (contrastació)

Entrevista professional, o

Observació en el lloc de treball, o Simulació pràctica o telemàtica, o Exposició d’un cas real i defensa

Recomanacions i informe d’avaluació

Elaboració de l’informe al candidat/a sobre l’itinerari formatiu, millora contínua i recomanacions.

(8)

Qué és un Certificat de Professionalitat?

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

Departament responsable “Departament d’Empresa i Ocupació” mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Més informació La comissió d’avaluació

Publicació de les actes de resultats (Provisionals i definitives). Lliurament de document d’acreditació a cada candidat/a.

Lliurament de l’informe a cada candidat/a sobre l’itinerari formatiu, millora contínua i recomanacions.

Documentació del procés i del procediment

Lliurament a l’Administració competent dels documents de tot el procés i procediment. Lliurament a l’ICQP de l’acta de resultats finals definitius i de l’acta de constitució de la comissió avaluadora.

L’ICQP (registre dels resultats al RECEX (Registre R1224/2009 de l’ESTAT)

De manera sistematitzada, l’Institut Català de les Qualificacions Professionals registra a l’Estat i al Registre Català les Unitats de Competència de cada candidat/a en que resulti com a DEMOSTRADA segons les actes de cada Comissió avaluadora.

El procediment – Beneficis i efectes de l’acreditació

RD 1224/2009 - Article 19. Efecte de les acreditacions obtingudes.

L’acreditació d’una unitat de competència adquirida per aquest procediment té efectes d’acreditació parcial acumulable, d’acord amb el que estableix l’article 8.3 de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, amb la finalitat, si s’escau, de completar la formació conduent a l’obtenció del corresponent títol o certificat; així:

a)L’Administració educativa reconeix les unitats de competència acreditades, que produeixen efectes de convalidació dels mòduls professionals corresponents, segons la normativa vigent, i que s’estableix en cadascun dels títols.

b) L’Administració laboral reconeix les unitats de competència acreditades, que produeixen efectes d’exempció dels mòduls formatius associats a les unitats de competència dels certificats de professionalitat, segons la normativa vigent, i que s’estableix en cadascun dels certificats.

(9)

Acreditació de les unitats de competència corresponents a un certificat de

professionalitat.

Els certificats de professionalitat els poden obtenir les persones que els sol·licitin i acreditin, que tenen els coneixements i capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència (UC) que el conformen.

Persones que poden obtenir un certificat de professionalitat

Les persones que han participat en una convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals (RD 1224/2009) i tenen totes les UC d’un certificat de

professionalitat acreditades, s’han de personar a l’OTG que els correspongui i presentar

el certificat d’acreditació, expedit per la Comissió Avaluadora, i presentar la sol·licitud prèviament emplenada a través de la pàgina web del certificat de professionalitat corresponent i pagar les taxes establertes.

En aquest cas, l’emissió del certificat de professionalitat, per part del SOC, és directe i sense requisits.

No obstant, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) no podrà emetre el certificat de professionalitat mentre l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) no hagi registrat oficialment les UC que tingui demostrades en el registre estatal, el que comporta un temps mínim d’entre 2 i 3 mesos a partir de la finalització de la convocatòria en la que ha participat i un cop el servei que organitza el procés, corresponent a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE) i/o al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), hagi lliurat les actes a l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP).

Persones que no poden obtenir un certificat de professionalitat

Les persones que han participat en una convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals (RD 1224/2009) i no tenen totes les UC d’un certificat de

professionalitat acreditades.

Persones que volen completar un certificat de professionalitat

En aquest cas, per completar el certificat de professionalitat, s’hauran d'inscriure en un centre acreditat pel SOC que l’imparteixi, per la qual cosa s’han de tenir els requisits d’accés que estableix la normativa de certificats de professionalitat, i presentant el certificat d’acreditació estaran exempts de realitzar la formació associada a les UC que té acreditades. Per tant, haurà de cursar únicament la formació no acreditada.

Una altra opció és tornar a participar en una convocatòria d’avaluació i acreditació de

les competències professionals, regulada pel Reial Decret 1224/2009 (Acredita’t) i

(10)

Persones que volen completar un títol de formació professional inicial

En aquest cas, per completar el títol d’FP, s’hauran de matricular en un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament que l’imparteixi, per la qual cosa s’han de tenir els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa, i presentant el Certificat d’Acreditació, obtindrà la convalidació de la formació associada a les UC que té acreditades i haurà de cursar, únicament, la formació no convalidada.

Departament responsable “Departament d’Ensenyament”

Nota: Les persones que provenen d’un servei d’assessorament i reconeixement acadèmic (Qualifica’t, altres mesures flexibilitzadores diferents a l'Acredita't o altres programes amb la mateixa finalitat) no poden sol·licitar directament l’expedició del certificat de professionalitat. S’han de matricular necessàriament en el cicle formatiu en un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament, sempre i quan tinguin els requisits acadèmics establerts per normativa. Una vegada s’hagin matriculat, han de sol·licitar la convalidació de la formació que correspongui.

Més informació

Tramitació de Certificats de professionalitat ... Institut Català de les Qualificacions Professionals ...

Convocatòries d’avaluació i acreditació de competències professionals .... Servei d’assessorament i reconeixement acadèmic...

SOC oferta de certificats de professionalitat... Àrea d'acreditació de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals.

Cliqueu aquí Cliqueu aquí Cliqueu aquí Cliqueu aquí Cliqueu aquí Cliqueu aquí

Figure

Updating...

References

Related subjects :