FINCA AFECTA A LA CONCESSIÓ I SOBRE LA QUAL S EXECUTARÀ L OBRA PÚBLICA.

Texto completo

(1)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE PISTES DE PÀDEL, VESTIDORS I DEL BAR ANNEXES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL SECTOR B DEL PLA PARCIAL 5 “ELS ROALS”, AIXÍ COM L’EXPLOTACIÓ PARCIAL DE L’ESMENTAT PAVELLÓ

I.- FINCA I CONDICIONS URBANÍSTIQUES

• FINCA AFECTA A LA CONCESSIÓ I SOBRE LA QUAL S’EXECUTARÀ L’OBRA PÚBLICA.

La finca afecta a la concessió d’obra pública està destinada a equipaments i està inclosa en el Sector B del Pla Parcial 5 “Els Roals”, segons plànol adjunt al present Plec com annex al mateix. Els terrenys objecte d’adscripció descrits en aquesta clàusula tenen una superfície de 30.285 m2, i estan inscrits al Tom 2434, llibre 188, foli 120, finca número 8493 d’Arenys de Munt inscrita al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar.

Descripció del terreny objecte de la concessió:

CONDICIONS URBANÍSTIQUES

El Pla Especial d’equipaments, espais lliures, i vialitat de l’àmbit B del sector B-5 els Ruals d’Arenys de Munt al Maresme, es concreta en :

Sistemes Pla Parcial Pla Especial

Viari 6.620,00 6.054,12

Espais lliures 2.005,00 11.049,21

Equipaments-espais lliures 30.285,00

Equipaments 22.536,64

TOTAL 38.910,00 39.639,97

El Pla estableix un sistema d’equipaments format per dos equipaments anomenats equipament 1 i equipament 2.

Equipament 1

Està destinat a l’ús educatiu i cultural (i no és objecte del present Plec) Equipament 2

És el situat més al sud, davant de Can Zariguey, i està destinat a l’ús esportiu. La superfície total del sistema d’equipaments és de 22.536,64 m2.

La ocupada per la concessió és de 6.971m2, inclòs el pavelló triple esportiu i les instal·lacions de pàdel amb bar i vestidors. D’aquesta superfície i aplicant els paràmetres urbanístics segons el PE la superfície edificable es de 5.144,30m² (dels quals el pavelló triple esportiu n’ha utilitzat 2.116,27m2) i la no edificable de 1.826,70m².

Descripció de les edificacions preexistents : * PAVELLÓ:

(2)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

El pavelló triple es desenvolupa en planta baixa amb dos cossos i un total de 2.116,27m2:

• Cos de la pista: amb un total de superfície útil de 1.215m2 i format per pista de 45x27m (divisible amb cortines en 3 pistes), amb una alçada lliure mínima de 7,10m.

• Cos de vestidors: situat al mateix nivell que l’anterior, es situen l’accés principal, el control, els vestidors i els espais complementaris.

A la planta pis de 264,30m2 és on es situa la zona d’espectadors i grades. A l’interior s’ha construït amb materials idonis per a l’ús requerit.

* POU:

Cal també constatar l’existència d’un pou d’aigua apta per a l’ús de reg situat a la antiga finca de “Villa Clara” actualment propietat de l’Ajuntament amb les següents característiques:

“Secció circular de 1.50 de diàmetre, revestit de totxos. De 25m de profunditat i la làmina d’aigua que si diposita és de 12m d’altura. Les aigües d’aquest pou s’extreuen amb una bomba actuada per motor elèctric i son conduïdes a dos dipòsits, un de nivell superior que serveix per l’abastament d’aigua dels edificis i reg del jardí i un altre de nivell inferior i major cabuda, amb el que es regua la part de la finca destinada a horta... . El pou fou declarat davant de notari a 29 d’agost de 1930.”

En el projecte s’haurà de garantir el manteniment del pou i en el cas que el pou coincideixi en algun lloc on no es pugui posar un registre s’haurà de fer la proposta pertinent per poder utilitzar la seva aigua per al reg de la zona.

La part dels terrenys descrits que quedaran integrats amb l’obra pública i afectes a la concessió, seran aquells necessaris per a la seva explotació, vinculats a l’explotació de les pistes de pàdel, del pavelló i del bar.

II.- OBJECTE DE LA CONCESSIÓ

A) REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES

1. El projecte bàsic de les obres haurà d’ésser presentat pel concessionari AJUSTANT-SE A L’AVANTPROJECTE REDACTAT PER L’AJUNTAMENT, degudament visat pel col·legi oficial, en el termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte en les condicions determinades per aquest plec com ANNEX I i les millores ofertades pel licitador.

El projecte executiu es presentarà en el termini de tres mesos des que l’ajuntament doni el vist-i-plau al projecte bàsic, i haurà de complir els requisits establerts als articles 107 LCSP i 125 i següents RGLCAP. L’òrgan competent de l’Ajuntament tramitarà i aprovarà el projecte d’acord amb el procediment establert als articles 37 i 38 del ROAS. El contingut del projecte executiu s’ajustarà, també, als articles 24 i següents del ROAS.

2. La redacció del projecte d’obra ordinària inclourà els documents que s’expressen, els treballs topogràfics, geotècnics, d’instal·lacions de telecomunicació, climatització, captació solar tèrmica i qualsevol altre necessari per a la posada en marxa dels serveis i equipaments; serà redactat per tècnics competents de l’adjudicatari i haurà d’incorporar el visat que correspongui i ajustar-se a les disposicions sectorials vigents i al que determina la LCSP. El projecte es composarà de la documentació següent:

memòria: la documentació referida a l’article 24 ROAS, contindrà una explicació dels antecedents i les consideracions tècniques que justifiquen les solucions que el projecte adopta, bo i argumentant la seva conveniència en relació a altres possibles solucions. Estarà estructurada en capítols, cadascun dels quals contindrà la valoració i definició dels elements principals i característics de la solució proposada i inclourà el termini d’execució de les obres, fixant separadament la duració prevista d’execució material, la precisa per a la tramitació de les autoritzacions administratives preceptives i per a la formalització de l’acta de comprovació i

(3)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

qualsevol altre termini que es consideri preceptiu establir amb la finalitat de garantir la correcta utilització de l’obra pública. Com a mínim s’establiran els capítols següents:

o proposta general i resum de les diferents obres a realitzar. o estructura.

o instal·lacions i serveis.

o compliment de condicions tècniques.

o distribució del programa funcional de l’edifici. o tractament de l’espai exterior de l’edifici.

o propostes per a la supressió de barreres arquitectòniques. o programa de control de qualitat.

o síntesi de les mesures de seguretat i salut.

o quadre resum de les magnituds de les diverses partides.

a) documents addicionals a la memòria: s’aportaran tots aquells estudis, càlculs i comprovacions que justifiquin les decisions adoptades en el projecte, com ara:

o justificació de càlculs d’estructura i instal·lacions.

o justificació del compliment de les normes tèrmiques, acústiques, d’incendis... o càlculs d’estalvi energètic.

b) pressupostos d’execució material i de contracta: documentació referida als articles 27 i 28 ROAS, el document contindrà les definicions següents:

o amidaments per capítols, referits a la documentació gràfica. o quadre de preus 1 (unitaris) i 2 (descompostos).

o pressupost, per capítols i partides, amb un resum per capítols.

o al pressupost d’execució material (PEM) s’afegirà el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial i l’IVA, obtenint-ne el PEC.

c) plec de prescripcions tècniques, coincident amb les seves definicions precedents, definint les característiques dels materials i assajos, les formes d’amidament, la valoració de les diferents partides i les proves exigibles per a la recepció de l’obra.

d) estudi de seguretat i salut. La redacció de l’estudi de seguretat i salut haurà d’adaptar-se al que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. La constructora, pel conducte del concessionari, haurà de presentar a l’Ajuntament el pla de seguretat i salut, amb el corresponent informe favorable del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, per a la seva aprovació. El concessionari serà el responsable de comunicar, tant a l’Ajuntament de Arenys de Munt com a l’autoritat laboral, tota la informació relativa a l’execució de les obres en matèria de seguretat i salut. Així mateix, procedirà a enviar còpia d’aquesta informació a l’Ajuntament, als efectes del seu coneixement.

e) plànols, amb definició de totes les obres a executar i els punts de connexió dels elements existents amb els elements de nova construcció. Els plànols d’informació i de proposta seran, com a mínim, els següents:

o situació, emplaçament i planejament. o indicació de les alineacions i rasants.

o zonificació de l’àmbit d’actuació, ajustat al POUM. o Plantes de distribució.

o planta de replanteig i cotes. o plantes d’estructura. o plantes d’instal·lacions. o alçats i seccions.

o Urbanització exterior i connexions de serveis urbans. o detalls i solucions constructives.

o solucions per a la supressió de barreres arquitectòniques. o senyalització.

o protecció contra incendis. f) Recomanacions d'ús i manteniment

(4)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

3. S’hauran de lliurar a l’Ajuntament 3 exemplars enquadernats del projecte original i un projecte complert en suport informàtic amb el format i característiques següents:

o documentació escrita: Word o similar i PDF o documentació gràfica: AUTOCAD o similar i PDF o amidaments i pressupost: el que sigui més adient

4. El projecte de l’obra podrà requerir modificacions o adaptacions durant la seva tramitació com a conseqüència de l’acceptació d’al·legacions en els tràmits d’informació pública, del requeriments i instruccions de l’ajuntament; del contingut dels informes preceptius que hagin d’emetre els organismes competents per raó de la matèria. Les esmentades modificacions o adaptacions seran incorporades pel concessionari en el document que correspongui.

B) OBRES MÍNIMES A EXECUTAR B.1 espais mínims a construir:

- Quatre pistes de pàdel

- Un bar: sala de taules, barra de bar, cuina, serveis per el personal.

- Vestidors: vestidors de tècnics, vestidors comunitaris un d’homes i un de dones i vestidor adaptat.

- Wc d’ús general. - Zona de recepció. - Zona de control d’accessos - Zones de trànsit

- Obres per la conservació del pou

B.2 superfícies mínimes :

Les superfícies mínimes aproximades de l’edifici a construir de vestidors i bar: - m2 mínims destinats a bar, cuina, serveis del personal : 145m2

- m2 mínims de vestidors de tècnics i comunitaris, banys generals i espais de neteja: 120m2 - m2 destinats a entrada comunicada amb pavelló i espais de pas: 35m2

B.3 mides mínimes per les pistes de pàdel:

- la pista de pàdel ha de mesurar 20x10m

- la zona de pas entre pistes ha de mesurar com a mínim 1m.

El disseny de la instal·lació haurà d’harmonitzar les diferents tipologies d’espais en funció de la seva diferent funcionalitat.

El pressupost total d’aquestes obres, sense IVA, és de 380.800,00 euros

C) DIRECCIÓ DE LES OBRES

La direcció facultativa de l’obra comprendrà tant la direcció de l’obra com de la direcció de l’execució, com de la coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució, en el seu cas. El concessionari l’haurà de redactar un Pla d’obra i contractar pel seu compte i risc mitjançant un encàrrec visat pel col·legi oficial competent, així com els assajos, les anàlisis i els estudis necessaris per garantir la qualitat i la bona execució de l’obra, a criteri de la direcció facultativa amb el vist i plau de l'ajuntament.

El concessionari haurà de vetllar perquè es redacti el corresponent projecte fi d’obra (AS BUILT); aquesta documentació haurà d’ésser lliurada a l’Ajuntament amb l’acta de comprovació a què es

(5)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

refereix l’article 227 LCSP. L’AS BUILT, una vegada visat i acceptat per la direcció facultativa, es trametrà als serveis tècnics municipals els quals, en el termini màxim d’un mes, donaran la seva conformitat o disconformitat a la documentació lliurada i, en el seu cas, a través de la supervisió facultativa municipal, demanaran al contractista la correcció de les anomalies detectades, que haurà d’efectuar-se en el termini màxim d’un mes; altrament, l’Ajuntament podrà procedir a la correcció d’aquestes anomalies amb càrrec a la fiança dipositada pel concessionari. La direcció facultativa de les obres comportarà la realització de les tasques següents:

a) comprovació dels amidaments de les obres

b) exigència de l'acompliment de la legislació general i de l’estudi de seguretat i salut. c) organització de les visites d’obra.

d) informació periòdica de l'estat de l’obra als tècnics de l’Ajuntament, que la supervisaran. e) emissió dels informes tècnics del control de qualitat de l’obra.

f) emissió d'actes de replanteig, de comprovació de replanteig i de recepció.

g) confecció del document final d’obra, projecte AS BUILT, del que se’n lliuraran 2 exemplars. h) presentació dels documents de final d’obra.

i) la totalitat de les obligacions inherents a la coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

D) PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El concessionari, en virtut del present contracte, cedeix en exclusiva a l’Ajuntament de Arenys de Munt els drets de propietat intel·lectual que, sobre el projecte a redactar, li puguin correspondre, a ell o als seus autors, d’acord amb la normativa reguladora d’aquesta matèria (Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual).

E) COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

1. Dins dels 5 dies naturals següents a l’aprovació definitiva del projecte executiu es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig, d’acord amb l’establert a l’article 212 del LCSP, en presència de la direcció facultativa, el concessionari i, si s’escau, l’empresa constructora que aquest hagi designat per a l’execució de les obres. Les obres han de començar l'endemà de l’acta de comprovació del replanteig.

2. El concessionari haurà d'haver presentat, juntament amb el projecte executiu, el pla d’obra, amb detall de l'empresa que les ha d'executar, els recursos humans i materials, el sistema i termini d'execució i el pla de seguretat i salut.

F) INICI DE LES OBRES

Les obres s’iniciaran tan aviat se subscrigui l’acta de comprovació del replanteig del projecte d’execució, en la forma i terminis previstos en el plec de prescripcions tècniques que haurà de realitzar-se en el termini màxim de trenta dies des de la formalització del present contracte, i a partir d’aquest moment començarà a computar-se el termini màxim d’execució.

Abans de l'inici de les obres i de l’aixecament de l'acta de replanteig, l'adjudicatari notificarà a l'Ajuntament la relació de contractistes que intervindran en l'execució de les obres, degudament capacitats per a executar-les, i procedirà al tancament de la parcel·la i a la senyalització de la zona d'obres intervenint elements adequats a cada cas i amb rètols que adverteixen de la prohibició d'accés al públic. En el supòsit de mantenir trànsit per la zona, s'assenyalaran i protegiran convenientment els itineraris i s'indicaran les restriccions que convinguin.

(6)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

G) TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

1. El termini màxim d'execució de l’obra i de les instal·lacions interiors i exteriors serà de quinze

mesos a comptar de l'endemà de la data de la comprovació del replanteig. Aquest termini

s'adequarà a les reduccions que hagués inclòs el concessionari en la seva proposta i només podrà ser ampliat o prorrogat en casos degudament justificats, que l'Ajuntament ponderarà adequadament. Així mateix, les obres no s’iniciaran fins que l’Ajuntament hagi enllestit les obres d’urbanització del sector, inclosos accessos, aparcaments i senyalitzacions, i hagi realitzat tots els tràmits administratius que s’originin, a efectes de llicències i autoritzacions sectorials, així com les gestions amb totes i cadascuna de les companyies de serveis, necessàries pel bon funcionament de la nova activitat.

2. Les obres i instal·lacions s'hauran de realitzar amb estricta subjecció al projecte executiu i sota la responsabilitat del concessionari, el qual, durant la seva execució resta obligat a garantir el funcionament normal dels serveis públics afectats; quan sigui imprescindible fer-ne alguna interrupció, el concessionari n'ha de sol·licitar prèviament autorització a l'Ajuntament, el qual en fixarà l'abast i la durada.

3. Si durant la seva construcció el concessionari abandonés l'execució de les obres o si l’Ajuntament n’acordés la suspensió per causa imputable al concessionari, aquest estarà obligat, si així ho exigeix l'ajuntament, a deixar el sòl en les mateixes condicions en què es trobava abans d'iniciar-se les obres, sense dret a indemnització ni compensació de cap classe; tot això sense perjudici de qualsevol altra sanció que sigui procedent i de les responsabilitats en què pugui haver incorregut.

4. Durant l’execució de les obres el contractista no podrà realitzar cap canvi en els plans, programes, projectes i resta de documentació tècnica sense la prèvia i expressa autorització de l’ajuntament. Així mateix, el contractista està obligat a assumir al seu càrrec, totes les desviacions pressupostaries, increment de preus o amidaments que puguin produir-se durant el termini d’execució del projecte, tret d’aquelles modificacions o variacions que siguin ordenades per l’ajuntament. No es considerarà variació del projecte ni tindrà efectes desequilibradors de l’economia de la concessió la incorporació per part del concessionari, per decisió pròpia o a requeriment municipal, d’unitats d’obra o instal·lacions imprescindibles pel funcionament del servei o que s’evidenciïn com a omeses per error en els plans, programes o projectes redactats pel contractista.

5. Durant l'execució de les obres no es permetran altres interrupcions, restriccions o molèsties al trànsit de vehicles i vianants i als accessos d'edificis que les estrictament indispensables, les quals s'hauran de consignar prèviament i amb constància clara del seu abast i durada. El concessionari resta obligat a garantir en tot moment el funcionament normal dels serveis públics afectats per les obres.

Quan sigui imprescindible fer alguna interrupció, el concessionari n'ha de sol·licitar prèviament l'autorització a l'Ajuntament, el qual en fixarà l'abast i la durada.

6. El concessionari es farà càrrec de les despeses corresponents a la direcció facultativa de les obres.

7. El concessionari ha de contractar pel seu compte i risc els assaigs, les anàlisis i els estudis necessaris per garantir la qualitat i la bona execució de l’obra, a criteri de la direcció facultativa o del tècnic municipal supervisor de l’obra que designarà l’Ajuntament, els quals podran imposar les mesures que siguin convenients a fi de garantir-ne la correcta execució.

(7)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

8. El control de qualitat de les obres s’efectuarà per una empresa especialitzada que determini el concessionari, amb el vist i plau de l'ajuntament, essent les despeses produïdes a càrrec del concessionari fins el percentatge que determini el projecte executiu. Els controls addicionals, instats per l'ajuntament, seran a càrrec d'aquest, si els resultats resulten correctes, essent, altrament, a càrrec del concessionari.

9. El concessionari està obligat a reposar els paviments i els elements urbans afectats per les seves actuacions i també les xarxes dels serveis, d’acord amb les indicacions municipals.

10. El concessionari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de l’obra, essent l’únic responsable, tant davant l’Ajuntament com davant de tercers, dels danys, perjudicis o accidents causats durant la seva execució. És també responsabilitat del concessionari efectuar el tancament de la finca, respecte de la resta de la peça d’equipament exterior a la present concessió.

11. En el supòsit que l’Administració, per qualsevol motiu, rescindís la concessió administrativa, el concessionari tindrà dret a ser indemnitzat, pels danys i perjudicis acreditats.

H) FINALITZACIÓ DE LES OBRES

1. Un cop acabades les obres i instal·lacions, es formalitzarà l’acta de comprovació a què es refereix l’article 227 LCSP, la qual implicarà la seva adequació al projecte tècnic i la seva adscripció automàtica i immediata a l’explotació.

2. Abans de formalitzar-se l’acta de comprovació, el concessionari haurà d’haver aportat a l’Administració els comprovants que acreditin el pagament de la totalitat de la inversió, les factures i altres documents acreditatius necessaris a criteri de l'ajuntament.

3. El concessionari resta obligat a donar d’alta les obres en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar en el termini d’un any des de la seva finalització. Igualment es procedirà a donar d’alta aquest immoble en l’inventari municipal de béns.

4. D’acord amb allò que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, el concessionari lliurarà una còpia del llibre de l’edifici a l'ajuntament de Arenys de Munt, que a més del projecte fi d’obra i l’acta de comprovació, contindrà tota la informació relativa a les instruccions d’ús i manteniment de l’obra i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa d’aplicació.

I) EXPLOTACIO DEL SERVEI

1. El concessionari explotarà el següents serveis:

1- explotació de les noves obres: pistes de pàdel, vestidors i bar, així com altres obres que puguin ofertar, durant l’horari de consergeria previst en l’apartat següent.

2- consergeria de la totalitat de les instal·lacions, de les noves i del pavelló poliesportiu ja existent, dins del següent horari mínim:

Dia Horari del Pavelló Horari de pistes i serveis annexos TOTAL Dilluns Dimarts Dimecres De 9 a 24 hores De 9 a 24 hores De 9 a 24 hores 9 a 23 hores 9 a 23 hores 9 a 23 hores 29 hores 29 hores 29 hores

(8)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

Dijous Divendres Dissabte Diumenge De 9 a 24 hores De 9 a 24 hores De 9 a 24 hores De 9 a 24 hores 9 a 23 hores 9 a 23 hores 9 a 23 hores 9 a 23 hores 29 hores 29 hores 29 hores 29 hores

S’estima un calendari d’obertura normal; per tant, es consideren dies de tancament els corresponents a les festes estatals, autonòmiques i locals. L’horari serà reduït els 26 de desembre, restant tancat els dies de cap d’any.

3- explotació de l’espai publicitari del pavelló poliesportiu, així com de l’obra nova.

4- explotació de les instal·lacions del pavelló poliesportiu ja existent dins del següent horari:

Dia Horari TOTAL

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte (Alterns) Diumenge (Alterns) De 8 a 15,30 hores De 8 a 15,30 hores De 8 a 15,30 hores De 8 a 15,30 hores De 8 a 15,30 hores De 8 a 15,30 hores De 8 a 15,30 hores 7,30 hores 7,30 hores 7,30 hores 7,30 hores 7,30 hores 7,30 hores 7,30 hores

J) CARACTERÍSTIQUES I EXPLOTACIÓ DE LA CONCESSIÓ

1. L’explotació de la concessió, tant del pavelló existent com de l’obra nova, s’iniciarà una vegada hagi conclòs la seva execució i prèvia formalització de l’acta de comprovació. L’explotació s’ajustarà a les determinacions del present plec, de l’oferta de l’adjudicatari acceptada per l’òrgan de contractació i del projecte d’explotació presentat pel concessionari. El concessionari explotarà l’obra assumint el risc econòmic de la seva gestió i d’acord amb el principi de continuïtat. L’equipament esportiu entrarà en funcionament en el termini màxim d’un mes, comptat a partir de la data de comprovació de les obres.

2. El concessionari és l’encarregat d’explotar l’obra i instal·lacions amb subjecció al que disposa la normativa sobre equipaments esportius que en cada moment sigui vigent i al present Plec. Amb aquesta finalitat nomenarà un director d’explotació, amb titulació i experiència adequades a les funcions a desenvolupar. L’ajuntament conserva els poders de policia necessaris per a assegurar el bon fi del servei.

3. El concessionari ha de contractar pòlisses d'assegurança de l'equipament, amb primes al seu càrrec contra incendis, robatoris i responsabilitat civil. A les pòlisses d'assegurança figuraran com a beneficiaris l’ajuntament d’Arenys de Munt i la concessionària.

Les pòlisses a subscriure són les següents:

a) Pòlissa d’assegurances contra incendis, explosió, aigua, robatoris o altres riscos de danys materials, que cobreixi en tot moment el valor real i actualitzat de l’equipament i les seves instal·lacions. En el cas de sinistre, les indemnitzacions s’aplicaran íntegrament a la reconstrucció i reparació de l’immoble. També assegurarà la responsabilitat civil derivada de l’estat de conservació i ocupació de la finca i del funcionament dels serveis que s’hi prestin, per danys a tercers, als usuaris i al personal de serveis. El pagament de les primes corresponents és a càrrec del concessionari.

(9)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

b) Pòlissa d'assegurança "tot risc construcció", que el concessionari haurà de presentar abans de l'inici de l’obra - amb ocasió de l'atorgament de l'acta de replanteig - i haurà d'estar vigent fins a la finalització de la mateixa

c) Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos inherents a les activitats concedides, amb un capital mínim assegurat d’1.200.000 € per sinistre i any, i de 150.000 € per víctima. Una còpia d’aquesta pòlissa serà lliurada a l’Ajuntament a l’inici de l’activitat. 4. L'Ajuntament, per motius d'interès públic, pot modificar les característiques i les condicions del servei respectant sempre les finalitats i característiques bàsiques de l’objecte concessional. Si aquestes modificacions suposen una disminució d’ingressos o un augment de despeses, l’ajuntament haurà de compensar econòmicament el concessionari.

5. L'explotació del servei permetrà al concessionari amortitzar el cost de les obres i instal·lacions corresponents i cobrir les despeses financeres, de l’explotació de l’obra, de la seva conservació i el marge de benefici industrial. L’explotació es durà a terme d'acord amb les prescripcions següents:

a) l’equipament serà de lliure accés pel conjunt dels ciutadans, sense més limitació que el pagament de les tarifes, la pròpia capacitat, la seguretat i característiques de l’equipament i el respecte a les normes reguladores.

b) el concessionari és l’únic responsable davant de l’administració de l’efectiva realització de les operacions objecte del contracte, i haurà de mantenir una oficina o seu oberta ubicada en espai adequat al mateix equipament.

c) el personal haurà de tenir la titulació, capacitació i formació adequades a les necessitats de les tasques a realitzar; el servei s’ha de dotar del personal necessari per tal que la seva prestació es faci en les degudes condicions de seguretat i eficàcia, evitant als usuaris incomoditats i perills amb els mínims determinats en l’avantprojecte que acompanya al present plec.

d) els equips informàtics i mecànics que s’adscriguin a la concessió hauran de mantenir-se en tot moment en condicions òptimes de funcionament i se’n portarà un inventari actualitzat, així com dels béns mobles adscrits que no haguessin de revertir al finalitzar la concessió.

e) es disposarà de la senyalització adequada per orientar degudament els usuaris sobre els accessos i la utilització dels serveis.

f) el concessionari ha de tenir cura especialment de la neteja i policia de totes les instal·lacions. En concret, la neteja mínima del poliesportiu que haurà de realitzar serà:

- Neteja diària dels vestidors i pista.

- Neteja de les grades els dilluns i caps de setmana.

- Neteja diària dels serveis, passadissos i altres dependències. - Neteja de vidres un cop al mes.

- Neteja de la zona esportiva i voltants, buidat de papereres i neteja de males herbes.

Els materials de neteja (lleixiu, sabó, etc.) i material sanitari (paper higiènic, bosses d’escombreries, etc.) seran aportats per l’adjudicatari.

S’haurà de tenir en compte que l’horari de neteja no interfereixi el desenvolupament de les activitats esportives.

g) el servei s’ha de prestar tots els dies, excepte causa derivada de força major. Els horaris mínims d’obertura al públic, seran els establerts en la clàusula I.1.2. d’aquest plec. Els horaris del bar seran, com a mínim, els mateixos que els d’obertura de la resta d’instal·lacions. L’empresa gestora podrà modificar els horaris amb l’autorització prèvia de l’ajuntament, sempre que es respecti la legislació vigent en matèria d’horaris d’obertura i tancament dels establiments i instal·lacions públiques.

h) el quadre de tarifes vigents s'ha d'exposar permanentment i de manera que sigui fàcilment visible pels usuaris.

i) s’haurà d’expressar el caràcter públic i municipal de les instal·lacions en tots els rètols, anuncis, butlletins, entrades i, en general, elements d’informació i difusió.

(10)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

j) haurà de figurar, amb caràcter preceptiu, un rètol en un lloc visible i de fàcil accés per a l’usuari, en el que s’indiquin:

o les tarifes.

o l’horari d’obertura al públic.

o la capacitat dels diferents espais i instal·lacions.

6. El programa d’activitats esportives a desenvolupar haurà de contemplar les següents línies de treball, d’acord amb les característiques de la instal·lació i en funció de la demanda social esportiva:

a) com a centre de serveis esportius pels ciutadans:

o oferir programes esportius i serveis complementaris als abonats. o programes d’esports per a tothom.

o programes especials d’activitats físico-esportives ( persones amb disminució, nens, etc)..

b) en el cas d’activitats dirigides i cursets, i en funció de les franges d’edat a qui es dirigeixin, les propostes hauran de contemplar expressament, per cadascuna d’elles, les ratios d’aplicació monitor/usuari.

7. L'Ajuntament exerceix de manera permanent la intervenció i la fiscalització de la gestió del servei concedit.

8. Formalitzat el contracte, es constituirà una comissió de seguiment amb la funció genèrica de vetllar pel compliment del present Plec i el correcte funcionament del servei. La comissió de seguiment serà paritària i estarà formada per un nombre igual de representants de l’Ajuntament i del concessionari. Estarà composada per:

- L'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, que actuarà com a president/a - El/la regidor/a d'esports

- Un representant de cada grup polític sense altra representació a la Comissió

- El/la responsable de la direcció del complex esportiu

- Tants representants del concessionari com sigui necessari per equilibrar la Comissió

Actuarà com a secretari/a un treballador designat per l’Ajuntament.

9. A través de la comissió de seguiment, es consensuarà el règim d'utilització per l'ajuntament de les instal·lacions objecte del contracte per a la realització d’activitats esportives, culturals, educatives o socials considerades d'interès públic.

III.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS EN EL SOBRE B)

o PLA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES En el mateix s’inclourà:

- Obres que s’oferten com a millora, amb concreció de superfícies definides en m2 i valor de les mateixes, sense IVA.

- Termini d’execució de la totalitat de les obres una vegada aprovat el projecte definitivament per l’òrgan competent de l’Ajuntament.

- Titulació dels tècnics encarregats de la redacció del projecte i de la direcció de les obres.

o PLA D’EXPLOTACIÓ DE LA CONCESSIO El mateix haurà de definir, com a mínim:

(11)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

a) Organització. • organització interna. • serveis propis. • serveis exteriors. b) Recursos.

• recursos materials: relació de la maquinària i les instal·lacions al servei de l’equipament. • recursos humans: relació del personal assignat (nombre, categoria i funcions).

c)Imatge i promoció.

• imatge pròpia (senyalització, etc). • imatge externa. • promoció. - GESTIÓ D’ACTIVITATS: a) Activitats esportives. • escolars. • de lleure. • de competició b) Actes extraordinaris. • actes esportius. • actes no esportius. c) Programació.

• programació d’activitats esportives. • programació d’actes.

- GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE L’OBRA NOVA: a) Bloc de manteniment.

• manteniment preventiu.

• manteniment normatiu.(sanitari, incendis i seguretat....) b) Previsió de consums:

• electricitat i combustible. • aigua.

• telèfon.

• varis (productes d’ús diari, clor, etc.) o PLA ECONOMIC FINANCER

El mateix contindrà el cost anual de l'explotació. Aquest pla es desglossarà en els seus elements constitutius, amb detall dels valors següents:

a) Previsió d’ingressos. o tarifes. o subvencions. o altres. b) Previsió de despeses.

o amortització de la inversió, amb imports i terminis. o finançament de la inversió, amb imports i terminis. o manteniment i conservació de l’equipament i mobiliari. o despeses de personal, amb indicació d’hores/any previstes. o adquisició de subministraments, mobiliari i màquines.

(12)

A J U N T A M E N T

d’ARENYS DE MUNT

o despeses d’assegurances. o impostos i altres tributs. o altres.

o despeses generals. o benefici industrial

El Serveis Tècnics municipals,

Laura Subirà i Comas Arquitecte

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :