Relacionats amb les condicions ambientals

Texto completo

(1)

Versió en català

La pell presenta diverses funcions bàsiques per a l’organisme que, per ser realitzades, requereixen que conservi la seva estructura i funcionalitat fisiològiques. D’entre aquestes funcions cal destacar l’aïllament amb l’exterior, la regulació de la quantitat d’aigua i de la temperatura de l’organisme, la protecció front a la radiació ultravioleta, la síntesi de vitamina D i el paper immunològic contra microorganismes externs.

Per tal que la pell pugui desenvolupar aquestes funcions és estrictament necessari que es conservi una quantitat mínima d’aiguai de lípids a les seves capes externes (epidermis). El grau d’hidratació de la pell depèn de diversos factors externs sobre els quals hi podem influir:

Temperatura

Humitat

Exposició solar

Aire condicionat

Calefacció

Sabons i gels

Locions i perfums

Detergents

Fàrmacs

Fregament mecànic

Abrasió

Radiacions

FUNCIONS DE LA PELL I IMPORTÀNCIA DE LA SEVA HIDRATACIÓ

Relacionats amb les condicions ambientals

Relacionats amb agents químics

(2)

La modificació d’aquests i altres factors fan canviar la proporció de lípids i aigua

de la pell i poden conduir a l’aparició de

xerosi

(pell seca) i a una funció

cutània malmesa. És sabut, a més, que la xerosi condueix a trastorns de la

funció barrera de la pell que solen estar presents en nombroses malalties com

la dermatitis atòpica o la psoriasi.

Per tal de conservar la funció fisiològica de la pell i poder millorar algunes

malalties de la pell té especial importància la

hidratació de la pell

.

A més de mesures higiènico-dietètiques generals com beure aigua en quantitat suficient i evitar l’exposició solar intensa, es recomanen una sèrie de maniobres per a la hidratació cutània:

 En cas de dutxar-se, intenti evitar fregar enèrgicament la pell amb productes per a la higiene, com esponges o guants abrasius. Això provoca un dany mecànic a la pell i l’eliminació dels seus lípids naturals necessaris per a les seves funcions.

 Si opta per banyar-se, a més d’evitar el fregament enèrgic de la pell pot utilitzar un oli de bany per a mesclar-lo amb l’aigua de la banyera. Aquesta mesura és molt pràctica per a la hidratació dels nens, doncs es realitza de forma passiva sense que ells se n’adonin.

 Els gels o sabons s’han d’aplicar i fregar amb el palmell de la mà de forma suau i en àrees particularment brutes, com les axil.les, els genitals, els engonals i els peus. A la resta del cos no és estrictament necessari fregar-hi el sabó sinó deixar circular-hi l’aigua ensabonada de forma natural.

 Si bé es disposa de molts models i marques de productes per a la higiene, és preferible utilitzar correctament un sabó estàndar que un producte

(3)

farmacèutic costós mal emprat, tal com hem indicat en els punts anteriors. No obstant, sempre que sigui possible és recomanable adquirir sabons sense detergents o olis de dutxa, que resulten menys abrasius i conserven millor els lípids de la pell.

 Sortint del bany o de la dutxa no s’eixugui enèrgicament amb la tovallola o el barnús. Llisqui’ls suaument sobre la pell o bé eixugui l’aigua de la pell fent-hi tocs.

 En quant a la freqüència de la higiene corporal (dutxa o bany), no hi ha recomanacions estàndar, sempre que es realitzin adequadament. La variabilitat és molt personal i depèn de diversos factors com l’olor pròpia, la sudoració i els costums de cada individu.

 Sempre que sigui possible, o bé amb un mínim de 2-3 ocasions a la setmana, recomanem l’aplicació d’un producte hidratant sobre la pell just després de la dutxa. El moment ideal d’hidratació és mentre la pell encara és humida després del bany: d’aquesta manera l’aigua de la superfície és retinguda sota el producte emolient aplicat.

 Apliqui els productes hidratants especialment a les extremitats, fent incís a les àrees d’extensió més que no pas als plecs, que de forma natural ja són més humits. En general, la regió facial i el pit són zones més greixoses que requereixen menor grau d’hidratació que d’altres àrees.

 Dues o tres aplicacions setmanals després de la dutxa, durant un o dos minuts, sol ser suficient per a mantenir la hidratació de la pell i conservar un aspecte extern suau.

Lamarca i el model del producte higiènic i/o hidratant són relativament importants. És preferible aplicar correctament i regular un producte emolient no farmacèutic que utilitzar molt esporàdicament un de farmacèutic. No obstant, els productes hidratants de farmàcia tenen al seu darrere molt de treball d’el·laboració i estudis que en recolzen la utilitat, les formulacions són excel.lents i la qualitat dels mateixos està comprovada en pells normals i patològiques. Existeixen diferents formulacions (locions, olis, cremes, escumes, gels) i productes actius específics per a diferents tipus de pells o causes de pell seca.

(4)

Pregunti al seu/va dermatòleg/dermatòloga quin tipus de producte higiènic/hidratant li recomana pel seu tipus de pell, les àrees que vulgui hidratar i els costums higiènics que tingui. Conèixer aquests factors permet fer-li una recomanació més ajustada a les seves preferències. El seu producte hidratant ideal és el que li aporti el màxim de benefici i comoditat sense encarir en excés el seu cost.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Barco D, Giménez-Arnau A. “Xerosis: una disfunción de la barrera epidérmica”. Actas Dermosifiliogr. 2008 Nov;99(9):671-82.

(5)

Versión en español

La piel presenta distintas funciones básicas para el organismo que, para ser realizadas, requieren que conserve su estructura y funcionalidad fisiológicas. De entre estas funciones cabe destacar el aislamiento con el exterior, la regulación de la cantidad de agua y de la temperatura del organismo, la protección frente a la radiació ultravioleta, la síntesis de vitamina D y el papel inmunológico contra microorganismos externos.

Para poder desarrollar estas funciones es estrictamente necesario que se conserve una mínima cantidad de agua y de lípidos en sus capas externas (epidermis). El grado de hidratación de la piel depende de distintos factores externos sobre los cuales se puede influir:

Temperatura

Humedad

Exposición solar

Aire acondicionado

Calefacción

Jabones y geles

Lociones y perfumes

Detergentes

Fármacos

Roce mecánico

Abrasión

Radiaciones

FUNCIONES DE LA PIEL E IMPORTANCIA DE SU HIDRATACIÓN

Relacionados con las condiciones ambientales

Relacionados con agentes químicos

(6)

La modificación de éstos y de otros factores hacen que cambie la proporción de lípidos i de agua de la piel y puyeden conducir a la aparición de la xerosis (piel seca) y a una función cutánea deteriorada. Se sabe, además, que la xerosis conduce a trastornos de la función barrera de la piel, que suelen estar presentes en numerosas enfermedades como la dermatitis atópica y la psoriasis.

Con la finalidad de conservar la función fisiológica de la piel y poder mejorar algunas enfermedades de la piel la hidratación cutánea es especialmente importante.

Además de las medidas higiénico-dietéticas generales como beber en cantidad suficiente y evitar la exposición solar intensa, se recomiendan distintas maniobras para la hidratación cutánea:

 Si se ducha, intente evitar frotar enérgicamente la piel con productos de higiene, como esponjas o guantes de crin. Esto provoca un daño mecánico a la piel y la eliminación de los lípidos naturales necesarios para su función.

 Si opta por bañarse, además de evitar frotar enérgicamente puede emplear un aceite de baño para mezclarlo con el agua de la bañera. Esta medida es especialmente práctica para la hidratación de los niños, puesto que se realiza de forma pasiva sin que éstos se den cuenta.

 Los geles y jabones deben ser aplicados y frotados suavemente con la palma de la mano en las áreas especialmente sucias, como las axilas, los genitals, las ingles y los pies. En el resto del cuerpo no es estrictamente necesario frotar el jabón sinó dejar que el agua enjabonada se deslice de forma natural.

Si bien existen muchas marcas y modelos de productos para la higiene, es preferible emplear correctamente un jabón estándar que un producto farmacéutico costoso mal utilizado. No obstante, siempre que sea posible es recomendable adquirir

(7)

jabones sin detergentes o aceites de ducha, que resultan menos abrasivos y conservan mejor los lípidos de la piel.

 Saliendo del baño o de la ducha no se frote enérgicamente con la toalla o el albornoz. Deslícelos suavemente sobre la piel o bien séquela haciendo toques suaves en su superficie.

 En cuanto a la frecuencia de la higiene corporal (ducha o baño), no hay recomendaciones estándar, siempre que se realicen adecuadamente. La variabilidad es muy personal y depende de distintos factores como el olor propio, la sudoración y los costumbres de cada individuo.

 Siempre que sea posible, o bien un mínimo de 2-3 ocasiones por semana, se recomienda la aplicación de un producto hidratante sobre la piel, justo después de la ducha. El momento ideal de hidratación es mientras la piel todavía está húmeda tras el baño: de esta manera el agua de la superficie queda retenida bajo el producto emoliente aplicado.

 Aplique los productos hidratantes especialmente en las extremidades, haciendo inciso en las superficies de extensión más que en los pliegues, que de forma natural están más húmedos. En general, la región facial y el pecho son áreas más grasientas que requieren menor grado de hidratación que otras zonas.

 Dos o tres aplicaciones semanales después de la ducha, durante 1-2 minutos, suele ser suficiente para mantener la hidratación de la piel y conservar un aspecto externo suave.

La marca y el modelo del producto hidratante y/o higiénico es

relativamente importante. Es preferible aplicar correcta y regularmente un emoliente no farmacéutico que uno farmacéutico muy esporádicamente. No obstante, los productos hidratantes de farmacia tienen a sus espaldas mucho trabajo de elaboración y estudios que apoyan su utilidad, las formulaciones son excelentes y la calidad de los mismos está comprobada tanto en pieles normales como en patológicas. Existen distintas formulaciones (lociones, aceites, cremas, espumas, geles) y rpdocutos activos específicos para distintos tipos de piel o causas de piel seca.

(8)

Pregunte a su dermatólogo/a qué tipo de producto higiénico/emoliente le recomienda para su tipo de piel, las áreas que quiera hidratar y las costumbres higiénicas que tenga. Conocer estos factores permite hacerle una recomendación más ajustada a sus preferencias. Su producto hidratante ideal es el que le aporte el máximo beneficio y comodidad sin encarecer en exceso el coste.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barco D, Giménez-Arnau A. “Xerosis: una disfunción de la barrera epidérmica”. Actas Dermosifiliogr. 2008 Nov;99(9):671-82.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :