UF1 Electrònica digital no programable: 24 hores. a) Resultats d aprenentatge, criteris d avaluació i continguts.

11  Download (0)

Full text

(1)

UF1 Electrònica digital no programable: 24 hores

a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts.

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Reconeix circuits lògics combinacionals determinant les seves característiques i aplicacions.

1.1. Utilitza diferents sistemes de numeració i codis.

1.2. Descriu les funcions lògiques fonamentals utilitzades en els circuits electrònics digitals. 1.3. Representa els circuits lògics mitjançant la simbologia adequada.

1.4. Interpreta les funcions combinacionals bàsiques. 1.5. Identifica els components i blocs funcionals. 1.6. Munta o simula circuits.

1.7. Verifica el funcionament dels circuits

1.8. Identifica les diferents famílies d'integrats i la seva aplicació.

1.9. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

2. Reconeix circuits lògics seqüencials determinant les seves característiques i aplicacions.

2.1. Descriu diferències entre circuits combinacionals i seqüencials. 2.2. Descriu diferències entre sistemes síncrons i asíncrons.

2.3. Identifica els components i blocs funcionals.

2.4. Utilitza els instruments lògics de mesura adequats. 2.5. Munta o simula circuits.

2.6. Verifica el funcionament de circuits bàsics seqüencials.

2.7. Descriu aplicacions reals dels circuits amb dispositius lògics seqüencials. 2.8. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat. Continguts:

1. Circuits lògics combinacionals: 1.1. Introducció a les tècniques digitals. 1.2. Sistemes digitals.

1.3. Sistemes de numeració. 1.4. Simbologia.

1.5. Anàlisi de circuits amb portes lògiques.

1.6. Tipus de portes lògiques: NOT, OR, AND, NOR, NAND i EXOR. 1.7. Anàlisi de circuits combinacionals.

1.8. Codificadors i descodificadors. 1.9. Multiplexors i demultiplexors. 1.10. Comparadors.

2. Circuits lògics seqüencials:

2.1. Sistemes seqüencials. Tipus de biestables. 2.2. Biestables R-S. 2.3. Biestables J-K. 2.4. Biestables T. 2.5. Biestables D. 2.6. Comptadors. 2.7. Registres de desplaçament.

(2)

b) Activitats d’ensenyament i aprenentatge

UF1 Electrònica digital no programable

Activitats Avaluació

d’ensenyament i Aprenentatge RA Contingut

s CA

Instruments d’Avaluació A1- Introducció a la electrònica

digital 5 h.

Descripció

-Interpretació d’esquemes. -Definició d’electrònica analògica i electrònica digital.

-Introducció als sistemes de numeració: binari, octal, hexadecimal i BCD.

-Obtenció de la taula de la veritat de circuits amb portes lògiques. -Interpretació d’esquemes elèctrics realitzats amb portes lògiques.

-Anàlisi del funcionament de circuits construïts amb portes lògiques.

-Definició de les portes lògiques: símbols i taules de veritat.

-Definir les característiques d’una família lògica.

-Exposar les característiques més importants de les diferents famílies lògiques

-Interpretació de les

característiques tècniques de components i circuits en la

bibliografia i els manuals tècnics. -Realització del qüestionari 1.1.

1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.8 1.9 · Qüestionari (Q1.1)

(3)

A2- Disseny de circuits amb portes lògiques

5 h.

Descripció

-Introducció a l’àlgebra de Boole i als teoremes de Morgan. -Interpretació de les

característiques tècniques de components i circuits en la

bibliografia i els manuals tècnics. -Descriure el procés de disseny de circuits combinacionals. -Introducció a les tècniques d’implementació de funcions mitjançant l’ús de circuits combinacionals estàndard. -Realització del qüestionari 1.2 -Realització de la pràctica de taller: (Pt1)

-Realització de la fitxa de la pràctica de taller Pt1 (Fa1)

1 1.4 1.5 1.6 1.7 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 · Qüestionari (Q1.2) · Pràctica de taller (Pt1)

· Fitxa activitat (Fa1)

A3 – Blocs combinacionals amb

escala d’integració mitja. 5 h.

Descripció

-Explicar la diferència entre un sistema combinacional i un seqüencial.

-Descriure els diferents circuits combinacionals, utilitzant el símbol, l’equació i la taula de veritat de cadascun d’ells: Multiplexor, Demultiplexor, Codificador, Decodificador, Codificador amb prioritat decimal a BCD.

-Introducció a les tècniques d’implementació de funcions mitjançant l’ús de circuits combinacionals estàndard. -Realització del qüestionari 2. -Realització de la pràctica de taller: (Pt2)

-Realització de la fitxa de la pràctica de taller Pt2 (Fa2)

1 1.7 1.8 1.9 1.10 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 · Qüestionari (Q2) · Pràctica de taller (Pt2)

· Fitxa activitat (Fa2) · Prova escrita (Pe1)

(4)

A4 – Sistemes seqüencials

5 h.

Descripció

-Anàlisi del funcionament dels diferents tipus de biestables:

Biestable R-S.

Biestable J-K asíncron. Biestable D síncron activat per flanc

Biestable síncron T.

Biestables síncrons integrats amb senyals de Preset y Clear.

-Anàlisi del funcionament del comptadors, registres de desplaçament.

-Interpretació d’esquemes elèctrics i documentació tècnica de biestables.

-Realització del qüestionari 3. -Realització de la pràctica de taller: (Pt3)

-Realització de la fitxa de la pràctica de taller Pt3 (Fa3)

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 · Qüestionari (Q3) · Pràctica de taller (Pt3)

· Fitxa activitat (Fa3) · Prova escrita (Pe2)

(5)

c) Metodologia de la unitat formativa.

• Mitjançant diapositives, transparències o vídeos, explicar les diferències entre l'electrònica analògica i la digital i tots els conceptes relatius als senyals digitals. • Explicar amb exemples els sistemes de numeració i els codis i la seva aplicació a

l'electrònica digital.

• A l'aula d’electrònica realitzar una sèrie d'experiències que ajudin a comprendre el funcionament de les diferents portes lògiques, així com les diferents característiques de les famílies lògiques.

• Cercar en Internet els fulls de característiques de diversos circuits integrats que continguin portes lògiques de diferents famílies lògiques.

• Mitjançant diapositives, transparències o vídeos, explicar l'àlgebra de Boole per a l'anàlisi i simplificació de funcions lògiques.

• Proposar el disseny de circuits combinacionals amb portes lògiques que donin solució a una aplicació pràctica senzilla d'automatització, per a posteriorment comprovar el seu funcionament a l'aula d'electrònica.

• Mitjançant diapositives, transparències o vídeos, explicar la diferència entre un circuit combinacional i un seqüencial, així com mostrar la funció dels diferents blocs combinacionals.

• Proposar diferents exercicis pràctics que implementin una determinada funció lògica amb un descodificador.

• Cercar en Internet els fulls de característiques de diferents blocs combinacionals. • Mitjançant diapositives, transparències o vídeos, explicar els diferents tipus de

biestables i les seves característiques.

• Proposar diferents exercicis pràctics que verifiquin el funcionament bàsic dels sistemes seqüencials més comuns.

• Cercar en Internet els fulls de característiques de diferents sistemes seqüencials. • Realització al finalitzar les activitats de qüestionaris, fitxes de les pràctiques i proves

(6)

d) Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

L’avaluació serà contínua al llarg de la seva durada. Instruments d’avaluació:

Els instruments d’avaluació són els qüestionaris, pràctiques, fitxes d’activitat. Q1: Activitats sobre introducció electrònica i portes lògiques.

Q2: Activitats sobre blocs combinacionals. Q3: Activitats sobre sistemes seqüencials. Pt1: Pràctica de muntatge amb portes lògiques. Pt2: Pràctica de muntatge amb blocs combinacionals Pt3: Pràctica de muntatge amb sistemes seqüencials. Fa1: Fitxa de resum de pràctica realitzada en Pt1 Fa2: Fitxa de resum de pràctica realitzada en Pt2 Fa3: Fitxa de resum de pràctica realitzada en Pt3 Pe1: Prova dels coneixements adquirits a la UF1-RA1 Pe2: Prova dels coneixements adquirits a la UF1-RA2 Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge.

Qualificació dels Resultats d’Aprenentatge Instruments d’avaluació (%) Qüestionaris Pràctiques Taller Fitxes Activitat Proves escites Q1 Q2 Q3 Pt1 Pt2 Pt3 Fa1 Fa2 Fa3 Pe1 Pe2 RA1 15

(7)

10 5 70 RA2 15 10 5 70

El RA 1 i RA 2 hauran de tenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 cadascun d’ells, a més serà imprescindible per a la superació de la unitat formativa haver lliurat totes les fitxes, qüestionaris i pràctiques demanades i tenir una nota mínima de 5 sobre 10 als apartats de fitxes d’activitats, pràctiques i qüestionaris.

Complert aquests requisits, la qualificació de la UF1 ( QUF1 ) s’obté segons la següent

ponderació:

QUF1= 0,75·RA1 + 0,25·RA2.

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una recuperació en el període establert pel centre.

Serà imprescindible per a tenir accés a la recuperació, haver realitzat totes les qüestions, pràctiques i fitxes d’activitat.

Aquesta recuperació consistirà en una prova dels dos resultats d’aprenentatge continguts a la unitat formativa.

(8)

e) Espais, equipaments i recursos de la unitat formativa

- Les sessions de la UF es realitzaran a l’aula de teoria i a l’aula d’informàtica. - Material gràfic o suports informàtics facilitats per cases comercials.

- Components i elements suficients per muntar els diversos circuits proposats: resistències, llums, motors, generadors, condensadors, transformadors, etc. - Entrenadors didàctics d’Electrònica.

- Transparències, vídeos, diapositives, CD-ROM, etc., que es poden obtenir dels fabricants de components o circuits, així com aparells per reproduir dits mitjans. - Ordinadors amb connexió a Internet.

- Catàlegs de components en què figurin fotografies, dibuixos, característiques, etc. - Els alumnes disposaran d’una aula virtual on trobaran tot el material didàctic que fa

referència a aquesta UF i a la resta: http://aula.iesramblaprim.info

- Els alumnes disposaran d’una aula virtual per tal de poder realitzar les activitats següents:

- Consultes al professor de forma telemàtica. - Qüestionaris i tasques.

- Presentació de treballs.

- Descàrrega de material didàctics en pdf. Quaderns de activitats. Bibliografia

- Llibre “Electrònica” de l’editorial Paraninfo Webgrafia - Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Electrónica - Electrónica fácil http://www.electronicafacil.net/ - Foros de electrónica http://www.forosdeelectronica.com/ - Comunidad de electrónicos http://www.comunidadelectronicos.com/ - Catálogos Datasheet http://www.datasheetcatalog.net/es/

(9)

Mòdul 9 : Electrònica. Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició en el mòdul: No se n’assignen. Unitats formatives que el componen:

UF 1: Electrònica digital UF 2: Electrònica analògica UF 1: Electrònica digital Durada: 26 hores.

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

3. Reconeix circuits lògics combinacionals determinant les seves característiques i aplicacions.

1.10. Utilitza diferents sistemes de numeració i codis.

1.11. Descriu les funcions lògiques fonamentals utilitzades en els circuits electrònics digitals.

1.12. Representa els circuits lògics mitjançant la simbologia adequada. 1.13. Interpreta les funcions combinacionals bàsiques.

1.14. Identifica els components i blocs funcionals. 1.15. Munta o simula circuits.

1.16. Verifica el funcionament dels circuits

1.17. Identifica les diferents famílies d'integrats i la seva aplicació.

1.18. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

4. Reconeix circuits lògics seqüencials determinant les seves característiques i aplicacions.

2.9. Descriu diferències entre circuits combinacionals i seqüencials. 2.10. Descriu diferències entre sistemes síncrons i asíncrons.

2.11. Identifica els components i blocs funcionals.

2.12. Utilitza els instruments lògics de mesura adequats. 2.13. Munta o simula circuits.

2.14. Verifica el funcionament de circuits bàsics seqüencials.

2.15. Descriu aplicacions reals dels circuits amb dispositius lògics seqüencials. 2.16. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat. Continguts.

2. Circuits lògics combinacionals: 1.11. Introducció a les tècniques digitals. 1.12. Sistemes digitals.

1.13. Sistemes de numeració. 1.14. Simbologia.

1.15. Anàlisi de circuits amb portes lògiques.

1.16. Tipus de portes lògiques: NOT, OR, AND, NOR, NAND i EXOR. 1.17. Anàlisi de circuits combinacionals.

1.18. Codificadors i descodificadors. 1.19. Multiplexors i demultiplexors. 1.20. Comparadors.

2. Circuits lògics seqüencials:

2.9. Sistemes seqüencials. Tipus de biestables. 2.10. Biestables R-S.

2.11. Biestables J-K. 2.12. Biestables T. 2.13. Biestables D.

(10)

2.14. Comptadors.

2.15. Registres de desplaçament.

2.16. Aplicacions amb circuits seqüencials. UF2: Electrònica analògica.

Durada: 40 hores.

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Reconeix circuits de rectificació i filtrat determinant les seves característiques i aplicacions.

1.1. Reconeix els diferents components.

1.2. Descriu els paràmetres i magnituds que caracteritzen els circuits amb components passius.

1.3. Utilitza els instruments de mesura adients (multímetre i oscil·loscopi, entre d'altres). 1.4. Relaciona els components amb els símbols que apareixen als esquemes.

1.5. Descriu els tipus de rectificadors i filtres. 1.6. Munta o simula circuits.

1.7. Obté els paràmetres i característiques elèctriques dels components dels sistemes. 1.8. Descriu les aplicacions reals d'aquest tipus de circuits.

1.9. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat. 2. Reconeix fonts d'alimentació determinant les seves característiques i aplicacions. 2.1. Descriu les diferències entre fonts commutades i no commutades.

2.2. Descriu el funcionament dels diferents blocs que componen els sistemes complets d'alimentació.

2.3. Identifica les característiques més rellevants proporcionades pels fabricants. 2.4. Descriu les diferents configuracions de circuits reguladors integrats.

2.5. Munta o simula circuits.

2.6. Utilitza els instruments de mesura adients (multímetre i oscil·loscopi, entre d'altres). 2.7. Descriu aplicacions reals de les fonts commutades .

2.8. Verifica el funcionament de les fonts commutades. 2.9. Descriu aplicacions reals de les fonts commutades.

2.10. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat. 3. Reconeix circuits amplificadors determinant les seves característiques i aplicacions. 3.1. Descriu diferents tipologies de circuits amplificadors.

3.2. Descriu els paràmetres i característiques dels diferents circuits amplificadors. 3.3. Identifica els components amb els símbols que apareixen als esquemes. 3.4. Munta o simula circuits.

3.5. Verifica el seu funcionament.

3.6. Utilitza els instruments de mesura adients.

3.7. Descriu aplicacions reals dels circuits amplificadors.

3.8. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

4. Reconeix sistemes electrònics de potència verificant les seves característiques i funcionament.

4.1. Reconeix els elements dels sistemes electrònics de potència. 4.2. Identifica la funció de cada bloc del sistema.

4.3. Enumera les característiques més rellevants dels components. 4.4. Munta o simula circuits.

4.5. Verifica el funcionament dels components (tiristor, diac, triac entre d'altres). 4.6. Utilitza els instruments de mesura adients.

4.7. Visualitza els senyals més significatius.

4.8. Descriu aplicacions reals dels sistemes d'alimentació controlats.

(11)

5. Reconeix circuits de temporització i oscil·lació verificant les seves característiques i funcionament.

5.1. Reconeix els components dels circuits de temporització i oscil·lació amb dispositius integrats.

5.2. Descriu el funcionament de temporitzadors i oscil·ladors. 5.3. Verifica el funcionament dels circuits de temporització. 5.4. Verifica el funcionament dels circuits oscil·ladors. 5.5. Utilitza els instruments de mesura adients.

5.6. Munta o simula circuits.

5.7. Visualitza els senyals més significatius.

5.8. Descriu aplicacions reals dels circuits amb dispositius integrats de temporització i oscil·lació.

5.9. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat. Continguts:

1. Components electrònics emprats en rectificació i filtrat. Tipologia i característiques. 1.1. Components passius: tipus, característiques i aplicacions.

1.2. Resistències fixes, ajustables i potenciòmetres. 1.3. Condensadors i bobines.

1.4. Díodes semiconductors. 1.5. Rectificació. Filtres.

1.6. Díodes zener. Característiques y aplicacions. 1.7. Components actius. Característiques i aplicacions. 1.8. El transistor. Polarització.

2. Fonts d’alimentació:

2.1. Fonts lineals: estabilització i regulació amb dispositius integrats. 2.2. Fonts commutades. Característiques. Fonaments. Blocs funcionals. 2.3. Mesures amb el multímetre

2.4. Mesures amb l’oscil·loscopi. 3. Amplificadors operacionals:

3.1. Característiques de l’amplificador operacional. 3.2. L’amplificador operacional com a comparador.

3.3. L’amplificador operacional com a amplificador. Sumadors i restadors. 3.4. Aplicacions bàsiques amb dispositius integrats.

4. Components emprats en electrònica de potència: 4.1. Tiristor, fototiristor, triac i diac.

4.2. Sistemes d’alimentació controlats. 5. Circuits generadors de senyal: 5.1. Temporitzadors.

Figure

Updating...

References

Related subjects : criteris d'avaluació