8.4. DETALL CONTINGUT DE LA MEMORIA

15 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

8.4. DETALL CONTINGUT DE LA MEMORIA

A més del Balanç, Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial, Estat de la Liquidació del Pressupost, la Memoria, d’acord amb el esquema del punt 3.1. d’aquest document la Memòria contindrà els punts:

1.- Organització Es detallarà:

• Població oficial

• Dades de caràcter socioeconòmic que facilitin la identificació de l’entitat. I d’aquella de la qual en depengui

• Estructura organitzativa bàsica.

• Número de treballadors promig, funcionaris i laborals

• Ens dependents

• Entitats públiques en les qual participi el subjecte comptable i la seva activitat, així com de les Fundacions de les que en formi part del Patronat

• Principals fons de finançament de l’entitat i la seva importància relativa

2.- Gestió indirecta de serveis públics.

Es detallaran els serveis públics prestats de forma indirecta especificant per cada forma de gestió:

Objecte, termini, subvencions compromeses durant la duració del contracte, bens de domini públic afectes a la gestió, aportacions no dineràries, bestretes reintegrables, prèstecs participatius, subordinats o d’altre naturalesa concedits pel titular de la gestió y , bens objecte de reversió.

(2)

3.- Bases per la presentació dels comptes. S’informarà sobre:

• Principis comptables no aplicats per no interferir en l’objectiu de l’imatge fidel, així com d’aquells emprats diferents als principis comptables públics per tal d’obtenir l’objectiu de l’imatge fidel

• Causes que impedeixen la comparació de la informació. dels comptes de l’exercici amb els del precedent, i de les adaptacions realitzades per poder fer la comparació si s’escau.

• Raons i incidència en els comptes anuals del canvis i criteris de comptabilització.

4.- Normes de valoració.

• S’explicaran els criteris utilitzats de capitalització, amortització, provisions, sanejaments etc de l’immobilitzat immaterial y material detallant entre bens destinats a l’ús general, inversions gestionades y patrimoni públic del sòl.

• Per les inversions financeres es detallaran les de llarg i curt termini especificant el criteris de valoració i crieris seguits en els casos de correccions valoratives i meritaments d’interessos

• Per les existències s’especificaran els criteris de valoració i de les correccions valoratives. Amb especial es descriuran els mètodes de càlcul d’estimació per a riscos o despeses inclosos en le sprovisions

• Pels deutes també es distingirà entre els de curt i llarg termini, criteris de valoració i d’imputació de les despeses i primes diferides

• Provisions per insolvències Es detallarà el mètode d’estimació i els criteris de determinació de la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació

(3)

5.- Inversions destinades a l’ús general 6.- Immobilitzacions immaterials

7.- Immobilitzacions materials 8.- Inversions gestionades 9.- Patrimoni Públic del sòl

10.- Inversions financeres

Per cadascun dels comptes en que s’estructurin els epígrafs del balanç dels apartats anteriors es detallarà:

• Saldo inicial,

• Entrades o dotacions

• Increments per transferències o traspassos d’altres comptes

• Sortides, Baixes o reduccions

• Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes

• Saldo final ,

Per les inversions destinades a l’ús general el saldo final s’ha d’especificar en funció dels béns inclosos en el compte 109

En eles immobilitzacions materials a més s’especificaran els béns que estiguin en règim de cessió temporal o d’adscripció, amb indicació del valor dels béns, així com d’aquells que estiguin subjectes a garanties.

En les inversions financeres es separaran les permanents i les temporals, així com dels préstecs singulars que tinguin un import significatiu detallant import característiques i identificació del deutor.

11.- Existències

S’informarà de les existències que té l’entitat al final de l’exercici diferenciant:

• Preu d’adquisició o cost de producció

(4)

12.- Tresoreria

Per cascuna de les caixes i comptes bancaris de l’entitat totalitzant per cada compte del grup 57 s’indicarà:

• Saldo inicial • Cobrament • Pagaments • Saldo final 13.- Fons propis

Per cadascun dels comptes en que s’estructurin els epígrafs del balanç es detallarà:

• Saldo inicial,

• Entrades o dotacions

• Increments per transferències o traspassos d’altres comptes

• Sortides, Baixes o reduccions

• Disminucions per transferències o traspàs a altres comptes

(5)

14.- Informació sobre l’endeutament

Inclourà: els passius financers a llarg i curt termini, les operacions d’intercanvi financer i els avals concedits. Estat del deute . Capitals. Es presentarà amb les següents agrupacions:

• Emprèstits i altres emissions anàlogues

• Emprèstits i altres emissions anàlogues per Operacions de Tresoreria

• Deutes amb entitats de crèdit

• Deutes amb entitats de crèdit per Operacions de Tresoreria

• Deutes amb Entitats Públiques

• Altres Deutes

Deutes en moneda nacional

Detallant: les de curt i llarg termini, d’acord amb el quadre adjunt. Deutes en moneda diferent de l’euro

Detallant: les de curt i llarg termini, d’acord amb el quadre adjunt, d’acord amb la moneda corresponent . Estat del deute Interessos explícits.

Es detallarà en dos estats: Interessos explícits de Deute en moneda nacional i en moneda diferent de l’euro S’agruparan per cadascun d’ells segons el tipus de deutes:

• Emprèstits i altres emissions anàlogues

• Emprèstits i altres emissions anàlogues per Operacions de Tresoreria

(6)

• Deutes amb entitats de crèdit per Operacions de Tresoreria

• Deutes amb Entitats Públiques

• Altres Deutes

Estat del deute. Interessos implícits. També es presentarà en dos estats Interessos implícits de Deute en moneda nacional i en moneda diferent de l’euro, i amb les mateixes agrupacions per tipus de deutes especificades pels deutes amb interessos explícits. Avals concedits.

Es detallaran els avals en vigor a 1 de gener i les seves característiques així com els concedits durant l’exercici indicant:

• Finalitat

• Persona o entitat avalada

• Dates de concessió i venciment

• Avals cancel—lats durant l’exercici, import, partides pressupostaries aplicades etc.

• Import dels avals a 31 de gener

15.- Informació de les operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics

La ICAL normal presenta quatre quadres que detallen:

• Desenvolupament del procés de gestió dels recursos administrats.

• Desenvolupament de les devolucions

• Obligacions derivades de la gestió.

(7)

16.- Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria

La informació es presentarà pels diferents comptes i conceptes d’operacions no pressupostàries el detal de cada exercici, mostrant la seva situació i moviments d’acord amb els quadres de la ICAL classificats per les següents agrupacions:

• Deutors

• Creditors

• Partides pendents d’aplicació. Cobraments

• Partides pendents d’aplicació. Pagaments.

17.- Ingressos i despeses

• Informarà sobre les subvencions rebudes pendents de justificació: Característiques, import rebut i pendents de justificar.

• Informarà sobre les subvencions i transferències concedides: Característiques, import rebut i pendents de justificar i les dades identificatives del perceptor.

• Informarà de qualsevol altra circumstància que afecti als ingressos i les despeses 18.- Informació sobre valors rebuts en dipòsit

Informarà per cada concepte registrat comptablement els valors dipositats, entre els quals estan: avals i assegurances decaució rebudes, segons el quadre que facilita la ICAL.

19.- Quadre de finançament. El quadre de finançament recull:

• Recursos obtinguts a l’exercici i els seus diferents orígens

(8)

La formulació del quadre de finançament es farà tenint en compte el següent:

a) A cada partida hauran de figurar a més de les xifres de l’exercici que es tanca les corresponents a l’exercici anterior. Si unes i altres no són comparables, s’adaptaran els imports de l’exercici precedent, als efectes de la seva presentació a l’exercici corrent.

b) Les rúbriques que l’integren s’adaptaran en funció de la importància que per l’entitat hagin tingut les diferents operacions, realitzant agrupacions dels diferents conceptes quan resultin de poca importància i incorporant aquells no inclosos que puguin ser significatius per apreciar i interpretar els canvis ocorreguts en la situació financera

c) Haurà de mostrar separadament els diferents orígens i aplicacions permanents de recursos en funció de les operacions que els hagin produït i amb independència de si aquestes operacions han afectat o no formalment, al capital circulant, incloses, entre d’altres operacions, les variacions del patrimoni conseqüència de la seva adscripció, cessió o entregues a l’ús general de bens que formin par de l’immobilitzat de l’entitat comptables. Tant mateix haurà de mostrar resumidament els increments i disminucions que s’han produït en l’exercici en l’esmentat capital circulant.

d) Els resultats de l’exercici seran objecte de correcció per eliminar els beneficis o pèrdues valoratives d’actius immobilitzats o passius a llarg termini, les despeses i ingressos que no hagin suposat variació del capital circulant i els resultats obtinguts en la venda d’elements de l’immobilitzat. Les partides que donen lloc a la correcció del resultat són: Augment del resultat positiu o disminució del resultat negatiu:

1. Dotacions a les amortitzacions i provisions d’immobilitzat 2. Dotacions a les provisions per a riscos i despeses.

3. Despeses derivades d’interessos diferits

4. Amortització de despeses de formalització de deutes. 5. Diferències de canvi negatives a llarg termini

6. Pèrdues en la venda d’immobilitzat

Disminució del resultat positiu o increment del resultat negatiu: 1. Excessos de provisions de l’immobilitzat

(9)

3. Diferencies de canvi positives a llarg termini 4. Beneficis de la venda d’immobilitzat.

Com a nota al quadre de finançament, s’inclourà un resum de les correccions al resultat, conciliant el resultat comptable de l’exercici amb els recursos procedents de les operacions que es mostren a l’esmentat quadre

e. Els recursos obtinguts en la venda o cancel—lació anticipada de l’immobilitzat material, immaterial o financer s’obtindran sumant o restant, respectivament, al valor net comptable del corresponent immobilitzat, el benefici o pèrdua de l’operació

f. Les revaloritzacions d’immobilitzat realitzades durant l’exercici a l’empara d’una Llei, no seran considerades ni com origen ni com aplicacions de recursos, sense perjudici de que les revaloritzacions que hagin afectat a elements de l’immobilitzat venuts durant l’exercici, siguin considerants com major valor comptable a efectes de determinar els recursos obtinguts en l’exercici com a conseqüència de l’esmentada venda.

g. Els diferents orígens i aplicacions de recursos per operacions formalitzades en l’exercici es mostraran en el quadre de finançament per seu import efectiu., es dir deduïdes els despeses i ingressos per interessos diferits i qualsevol altre despesa o ingrés a distribuir en varis exercici que no hagi suposat variació del capital circulant.

(10)

20 Informació pressupostaria.

La informació es presentarà d’acord amb els quadres de la ICAL model normal i diferenciarà: 20.1. Ejercicio corriente

A) Presupuesto de gastos

A.1) Modificaciones de crédito A.2) Remanentes de crédito

A.3) Ejecución de proyectos de gasto

A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto B) Presupuesto de ingresos B.1) Proceso de gestión B.2) Devoluciones de ingresos B.3) Compromisos de ingreso 20.2. Ejercicios cerrados

A) Obligaciones de presupuestos cerrados B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

20.3. Ejercicios posteriores

A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

20.4. Gastos con financiación afectada 20.5. Remanente de Tesorería

(11)

21 Indicadors. Són una novetat de la ICAL normal

Es divideixen en els tipus següents:

1. Indicadors financers i patrimonials

Fons líquids

LIQUIDESA IMMEDIATA = ______________________________

Obligacions pendents de pagament

Fons líquids+Drets pendents de cobrament

SOLVENCIA A CURT TERMINI = ______________________________

Obligacions pendents de pagament

Passiu exigible (financer)

ENDEUTAMENT PER HABITANT = _______________________________

Nº habitants

2. Indicadors pressupostaris

Del pressupost corrent

Obligacions reconegudes netes

EXECUCIÓ PRESSUPOST DESPESES = ______________________________

Crèdits definitius Pagaments líquids

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = ______________________________

(12)

Obligacions reconegudes netes

DESPESA PER HABITANT = ______________________________

Nº habitants

Obligacions reconegudes netes (cap. VI I VII)

INVERSIÓ PER HABITANT = _____________________________________

Nº habitants

Obligacions reconegudes netes (cap. VI I VII)

ESFORÇ INVERSOR = _____________________________________

Obligacions reconegudes netes Obligacions pendents de pagament PERIODE MIG DE PAGAMENT (obligacions

Cap. II i IV)

=

_____________________________________ x 365 Obligacions reconegudes netes

Drets reconeguts nets

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS = _____________________________________

Previsions definitives Recaptació neta

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = _____________________________________

Drets reconeguts nets

Drets reconeguts nets (Cap. I a III, V,VI,VIII + transfer. Rebudes)

AUTONOMIA = ___________________________________________________

Drets reconeguts nets totals Drets reconeguts nets (ingressos tributaris)

AUTONOMIA FISCALS = ___________________________________________________

Drets reconeguts nets totals Drets pendents de cobrament (Capítols I a III)

PERÍODE MIG DE COBRAMENT = ___________________________________________________

Drets reconeguts nets Resultat pressupostari ajustat

SUPERÀVIT O DÈFICIT PER HABITANT = ___________________________________________________

(13)

Resultat pressupostari ajustat CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL

ROMANENT DE TRESORERIA

=

___________________________________________________ Romanent de Tresoreria per despeses generals

Del pressupostos tancats

Pagaments

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = ___________________________________________________

Saldo inicial d’obligacions (+/- Modificacions i anul.lacions) Cobraments

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = ___________________________________________________

(14)

3. Indicadors de gestió.

Permetran avaluar l’economia, eficàcia i eficiència en la prestació, d’almenys, els serveis finançats amb taxes o preus públics. Podran expressar-se en unitats unitàries o físiques i referir-se

a anàlisis totals o parcials de cada servei. Orientativament es defineixen els següents:

Cost del servei

___________________________________________________ Nº habitants

Rendiment del servei

___________________________________________________ Cost del servei

Cost del servei

___________________________________________________ Nº Prestacions

Cost del servei

___________________________________________________ Cost estimat del servei

Nº empleats del servei

___________________________________________________ Nº habitants Nº prestacions realitzades ___________________________________________________ Nº prestacions previstes Nº prestacions realitzades ___________________________________________________ Nº habitants

Als efectes de l’obtenció dels indicadors de gestió cal considerar: 1. El cost del servei és el conjunt sumatori dels següents costos:

(15)

• Costos directes del personal que desenvolupa la seva activitat total o parcialment (en aquest cas la part proporcional) en el servei corresponent.

• Els costos relatius als bens i serveis corrents consumits en la realització del servei

• Costos financers que explícitament i específicament corresponguin al servei

• Costes nets de les transferències corrents realitzades

• Cost de les amortitzacions d’aquells immobles afectes específicament al servei. 2. Rendiment del servei és l’import dels recursos obtinguts per la seva prestació.

3. Prestació és la unitat , o unitats, de mesura del servei. El nombre de prestacions serà el nombre de vegades que s’ha realitzat el servei de forma similar o homogènia. En cas de prestacions de diferent tipus, el nombre global de prestacions es podrà calcular per agregació degudament ponderada de les mateixes.

4. El cost estimat del servei serà aquell que calculat amb els criteris esmentats pel cost efectiu del servei, correspongui a les estimacions o previsions realitzades amb anterioritat a l’inici del corresponent període.

5. Nombre d’empleats és el nombre de persones que treballen directament pel servei així com aquelles que treballen parcialment pel mateix, havent-se d’expressar en aquest cas en terme de persones equivalents.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :