2. El dia 4 de gener de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol licituds per prendre part en el procés selectiu esmentat.

Texto completo

(1)

Document 2876/2021

Expedient

7276/2020 Data SegellF_RESOLUCION

Àrea

Secretaria de Serveis Generals Codi de verificació ²032S6L2W0Q6Q5P0A0EEW`» ²032S6L2W0Q6Q5P0A0EEW`» 032S6L2W0Q6Q5P0A0EEW DECRET Identificació de l’expedient

Relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliar Administratiu/va.

Antecedents

1. L’alcalde en data 3 de desembre de 2020 mitjançant Decret d’Alcaldia número 1723/2020, va resoldre aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliar Administratiu/va, per a contractacions temporals i/o nomenaments interins de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,mitjançant sistema de concurs-oposició per cobrir possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

2. El dia 4 de gener de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu esmentat.

3. En data 13-01-2021, el senyor Antoni Jesus Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha emès un informe jurídic.

4. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.

Fonaments de dret

- Article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

- Articles 10, 55 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

- Decret 214/1990, de 30 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

A ju nt am en t d e C al de s de M on tb ui . D oc um en t s ig na t e le ct rò ni ca m en t. P od eu c on su lt ar la s ev a au te nt ic ita t a h tt p s: // se u .c al d es d em on tb u i.c at /v al id ac io a m b el c od i d e ve ri fi ca ci ó.

Ajuntament de Caldes de Montbui Decret

Data 14-01-2021 Número DEC/48/2021

Ajuntament de Caldes de Montbui Tauler electrònic

(2)

- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública.

- Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. - Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018.

- Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals han d’ajustar-se els procediments de selecció dels funcionaris de l’administració local.

- Aquestes Bases Reguladores.

- Resta de legislació vigent que sigui d’aplicació.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix, RESOLC:

Primer. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliar Administratiu/va, corresponent a la convocatòria amb número d’expedient 7276/2020.

Aspirants admesos/es

ASPIRANT PROVA DE CATALÀ

ALBARRACIN HM Exempt/a ALCALDE MA Exempt/a ALDEA FN Exempt/a ALVAREZ NN Exempt/a ARSEDA SM Exempt/a BARRERA PO Exempt/a

BELMONTE MAB Exempt/a

BRULL CT Exempt/a

BUSQUETS GE Exempt/a

CALVILLO LJ Exempt/a

CANALS MMI Exempt/a

CANDELA CR Exempt/a

CASADO FMC Exempt/a

COBASI RA Exempt/a

COLETO CJM Exempt/a

(3)

DIAZ SE Exempt/a

DIEGUEZ HMJ Exempt/a

DIEZ PP Exempt/a

FALGAS NE Exempt/a

FARRE AMT Exempt/a

FIGUERES MI Prova de català

GARCIA BN Exempt/a

GARCIA CD Exempt/a

GARCIA MR Exempt/a

GARROSET CJ Exempt/a

GERMA VM Exempt/a

GILABERT PMDM Prova de català

GOMEZ BC Exempt/a GONZALEZ RA Exempt/a GRAU AM Exempt/a GUTIERREZ RS Exempt/a LARA FS Exempt/a LOPEZ BS Exempt/a MADRID ML Exempt/a MARTINEZ GG Exempt/a MARTINEZ GM Exempt/a MIRALLES GJ Exempt/a MONTENEGRO NC Exempt/a

MONTERDE AMD Exempt/a

MORAL SJA Exempt/a

MORALES GMA Exempt/a

PEREZ ME Exempt/a

PEREZ OR Prova de català

PLANA NM Exempt/a

PRATS LRM Exempt/a

RAFART SAM Exempt/a

RECIO MA Exempt/a REINA LML Exempt/a RICO CF Exempt/a RUIZ AE Exempt/a RUIZ HJM Exempt/a SALA MM Exempt/a SANCHEZ FE Exempt/a SANCHEZ OA Exempt/a SAUMOY GJ Exempt/a SEGURA FR Exempt/a SERRANO GB Exempt/a SOLER PA Exempt/a SOLEY JL Exempt/a TOLOSA MMC Exempt/a

TORRES PMA Exempt/a

(4)

VAZQUEZ PA Prova de català

VELASCO BMI Exempt/a

VICENTE GZ Exempt/a

VIILALBA CI Exempt/a

VILA AM Exempt/a

VILES AM Exempt/a

Aspirants exclosos/es

ASPIRANT PROVA DE CATALÀ MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

ARAGONES OA Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

AUSAS VY Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

EDO GP Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

EL JAI ERFZ Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

FERNANDEZ ACE Prova de català Manca titulació requerida

GARCIA AV Prova de català Manca sol·licitud específica signada

GARCIA GD Prova de català Manca tota la documentació

GRAU SS Prova de català Manca sol·licitud específica signada

GUEVARA GRN Prova de català Manca document d’identitat vigent i titulació requerida

JORDAN RD Exempt/a Manca titulació requerida

LUCAS RAJ Prova de català Manca tota la documentació

MACHO GM Exempt/a Manca DNI i curriculum vitae

MORENO PX Sol·licitud fora de termini

ORENGA SAE Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

PADRO CO Exempt/a Manca curriculum vitae i DNI

PRATS MG Exempt/a Manca titulació requerida

RAMIREZ NS Prova de català Manca DNI i curriculum vitae

RODRIGUEZ GM Exempt/a Manca sol·licitud específica signada, DNI i curriculum vitae

ROMAN CV Exempt/a Manca curriculum vitae

RUIZ ZM Prova de català Manca sol·licitud específica signada i curriculum vitae

TABUENCA VRM Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

ZAMORANO ML Exempt/a Manca sol·licitud específica signada

Segon. Nomenar la composició del tribunal: President:

• Titular: la senyora Montserrat Campos Bermúdez, cap d’OAC de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

• Suplent: la senyora, Montserrat Arseda Badia tècnica d’educació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Vocals:

• Titular: la senyora Victòria Herrero Herrero, tècnica d’esports de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

(5)

Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

• Titular: la senyora Sílvia Granado Perea, departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

• Suplent: la senyora Sara Anaya Sánchez, Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Sentmenat. Secretari:

• Titular: la senyora Yolanda Santamaria Torres, administrativa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

• Suplent: la senyora Rosa Pérez Moreda, administrativa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. En el cas que l’Ajuntament de Caldes de Montbui no disposi del personal suficient per a la constitució del Tribunal de la Selecció amb la idoneïtat necessària, es podran nomenar empleats d’altres administracions públiques amb la idoneïtat necessària com a membres del Tribunal.

Podrà assistir al Tribunal amb dret a veu i sense vot un membre de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

D’acord amb la base 9.4 de les bases reguladores del procés selectiu, el Tribunal de la Selecció podrà disposar la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves.

Tercer. Els aspirants podran presentar la documentació que els hi falti o esmenar les deficiències i/o possibles reclamacions en un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Quart. Les proves selectives començaran el dia 10 de febrer de 2021 a les 09.30 hores a l’edifici de Les Cases dels Mestres, carrer Gregori Montserrat 4, amb la prova de temari general i específic. El Tribunal de la selecció s’haurà de constituir a les 09.00 hores del matí. El Tribunal farà públic al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al web municipal, la data, hora i lloc de les següents proves del procés selectiu.

Cinquè. La no presentació d’un aspirant, sigui quina sigui la causa, a l’hora de l’inici de qualsevol de les proves o fases del procés selectiu, comportarà de forma automàtica la no superació de l’aspirant de l’esmentada prova o fase del procés selectiu.

Sisè. Publicar el decret al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i al web municipal. Setè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

(6)

F_GRPFIRMA_ALCALDE/SSA

Signat digitalment per: Alcalde

Isidre Pineda Moncusí 14-01-2021 14:04

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : Sol·licituds de treball