!" " # $ " % & '( ) *' & '( ) +( *) + ',) " - *. / $ *' /

36 

Texto completo

(1)
(2)

! " " # $ " % & ' ( ) * ' & ' ( ) + ( * ) + ' , ) " -*. / $ * ' / ! " $ 0 1 ( & 2 " $ 3 ! " " $ " 4 " $ 4 5 ( $ $ 3 # 6 * ) # $ % ) 7 3 / & ' ( )*"+ - * 4 ' * ( 8 ' 9 - . 1 ' " % , -/ 5 # '. " .+ / +

(3)

"

1.

Professorat i PAS

1.1. Professorat i PAS de l'EUP durant el curs 2002/2003

5 7% 3 : ;% +<=3 7 '. 4 7 **7 : +> * 5=6 0 '# * 6 : +> ;?7@=* ' ' ' @ ; % ? :A ; 3?;; =; '( 7 '. 4 7 :; +7% ; *<= 4 4 00* * : B 6 :; =5 C 6 7 '. 4 7 003 * :7 *?53 7D7+<= # 7 '. 4 7 0 * + E75 0 ;F A =* 0 '. 7? * ;; ; E75 %?E =0 1 0 '# * 6 * %?E 5 = F G' F *H E ;;7@ ?;7 %?= 0 '. 0 *5 ;7 %*H?=6 7 '. 4 7 3 *?%+ *?5?0= 0 '. 7? 6 ;%I%+ B* 0<%=*2 7 '. 4 7 **7 @ 5* ;I% %?@ A = F G' F6 @ ;*> =;?+;7@ B=7 0 '. 0 @ ;;7@ * 3755?= 7 '. 4 7 3 @70: ;3 F 7%3755 = 0 '. 0 @70 %? 755 = 0 7 '. 4 7 5 7 @7%A+ ?5I=6 7 '. 4 7 3* @7%A0 = ' 0 '. 0 ;? 55 ;; 37 = 74 0 '# * 6 755 57:A = 7 '. 4 7 5?;A E7+ 5= J 7 '. 4 7 5 7 0 %KL ;; =6 7 '. 4 7 **7 07; 3 :7? * = 0 0 '. 0 0?53< ;7: =0 4 ' ' @ ; % ? 0?; %? *H7; 5=; ' 0 '. **7 ?57E ?5A=0 7 '. 4 7 5 7 5 *>% ;?* = 7 '. 4 7 3 ;7:< : 5 3= 0M 7 '. 4 7 5 7 ;?* %;7*H= 7 '. 4 7 0 ;?7@ 0 3 =* ( 7 '. 4 7 3*

: 3A* ;;?EA=0 4N 5 4OG

%+>% E 5? ?=0 7 '. 4 7 5 7

?5 ?% 3 H =6 7 '. 4 7 3*

(4)

@? 3 0?;A= 7 '. 4 7 5 7 ;%< 3?;; = ' 4 4 : ;; 6 3 : ;F A= 0 '# * P 6 ;75555 + %? = 0 7 '. 4 7 3* 7%? 0?; 5 = 7 '. 4 7 3* @ 7 @ : ;% 3= 4 4 00* @;L*7 A; B= 4 4 @; 5 % =; ' 7 '. 4 7 0 @ 7; +? 6 ;%I%+ B=6 7 '. 4 7 3* @ 73 ;3 : ; 3= 7 '. 4 7 **7 H ;%I%+ BE75L=D 0 '. 0 5 % 6 ;; ;?% = 4 7 '. 4 7 5 7 5A;7+ 0?% <= 5 G 7 '. 4 7 3* 0?%K ;*H * 557B?= 7 '. 4 7 0 ; 55< %3 =6 0 '# * 6 A; B5 F =@ # 7 '. 4 7 0 7%K?5 3 : %=D 7 '. 4 7 5 7 ; 7@ 7@= 7 '. 4 7 0 ; 7B ?E =D 7 '. 4 7 3 ?5L @70 %?= 0 7 '. 4 7 3* 3?;; %3 0 B* =0 . F G' F E755 % E 5 *7? = ( 7 '. 4 7 5 7 6? + @H: 5? 7 '. 4 7 003 H ' Q 4 7 '. 4 7 003 ' 3 0 0 % : + 4 ; **7 * N * ' ( 7 R4N = 3* 1 3 4 * ' = 4 4 = 0 4 0 . =5 7 5 4 4 ' 7 '. =003 0.1 0 3N' =3 3 4 P = 4N % <3 @ 7@75=* 7 '. 4 7 @; 0?%3 S =0 0 '. 5 ;; :7 * ?= 20 7 '. 4 7 5 % *7+= 7 '. 4 7

(5)

$ * ;+ 3 ?;37B=7'' N' *?;% 3 E7E =0 N' : ;3; % * + E75 =0 . + 0 '. @; 0?;; ; =@ '' N' @ 37A;; B 56A; B= 4 . + 7 4 7 7BF 7 ;+? :?;;I = T 5 # P 0 %* S7+? ? =0 T ' 0 ;37% 6 %3 = . + 0 '. 0?57% 7: ;B=6 'G 1 '. ? + 5@ : = J * 4 5 % * 3 55E>=D 1 '. A; B: ; =E U * 4 * ' ;?+;>@ BE 570 57 = ' * ;? @?;%A=7 # 0 1 E7* %3 0 ;3>% B=; T 5 # 0 . E755 3 : ; %B=6 1 '. • 5 7'' * ' T ' N' '# • 5 @ '' @ 4 ' ' T ' N' '# 1 6 + ' = 1 1 • 4O 5 ' 4 ( , 74 ; 0 7# V W ; W* ; Q @ 4 0 4 • 0 Q 2 . 1 ' ( 4 3N 7 0 . 1.2. Substitucions de professorat 5 0 4 0 ( # T ' = # ( 20 @(' W Q ' ' U 4 5 0 ? # T ' = # ( 6 T ' # "

(6)

)

1.3. Noves incorporacions de personal d’Administració i Serveis

• 5 ' 0 '. ' 4 0 : E # C '# 0 0 V " # '# 0 G 1 1 " ' U " # C * W # " • ; E = ' T # 0 . '# U ' # # " • $ '# " 7 '. 6 E ' ( 4

1.4. Contractes temporals de personal d’Administració i Serveis

• +N W0

* 8 T ' : 1

5 8 @ ( N'

+ 8 $!-! " !-! !9! " ! !

2.

Órgans de govern del Centre

2.1. Direcció de Centre + , * * E , G " 4 " 0 1 % 4 2 # " * , 0 ? 9 # " 0 ; #( # " . N' , * (; 4 2.2. Direccions de departaments: 0 '. + , * G . , 0 2@ 7 '. 4 7 + , 3 , 7

(7)

-2.3. Junta de centre 5 * # ' '# Q !"" #$#$!%&"' %&(!$ 8 3 8 6 : 8 : 8 # * # 8 * * 8 * 8 *2 6 X W 8 @ '# 8 0 @ ' 8 6 @ 2 8 6 0 VX 8 0 0 8 0 4 0 ( 8 ; ' 0 8 0 1 % 4 2 8 8 0 ; #( 8 * (; 4 8 0 # 2 8 6 8 J 5 2 8 0 ? !"" #$#$!%&"&# ')#( 8 4 8 0 8 6 @ 8 D H X W 8 0 * 8 D 8 ; G4 W 8 7 # 0 ; "$*+)#,$#$ 8 ; # . : 8 7 ' W 4 ' 8 ' : 0 W 8 D + ' 4 #G

(8)

/ 8 + @ @ 8 0 5( W; G4 W 8 6 0 G Q 8 L 4 ; 5 4 8 0 ; ' @(' W 8 * 4 @ 4 8 0 E E V 8 2 E 3 2.4. Altres Càrrecs # = ' ' # *; * & . N = ; '( :2 = # ( 0 G 2.5. Comissions %)"")-&! %#,!,$. ( ) ' 4 "= * ' ( ' =1 ' 4O , 8 ; # . 8 * * 8 0 8 *2 6 X W 8 6 @ 2 8 0 1 5( W 8 0 0 8 0 1 % 4 2 8 0 ? 8 ; G4 W 8 * (; 4 8 0 ; ' 8 0 E %)"")-+/!"$*+)"+/), %0$)'#. 2 '# 8 7 ' W 4 8 D + ' 4 8 @ '# 8 5 ( 8 0 5( W 8 0 4 0 ( 8 0 ? 8 0 ; #( 8 L 4 ; 8 0 ; ' 8 74 ; 8 0 # 2

(9)

9 %)"")-+/!"$*+)"+/),+*"$)#(". 2 '# 8 ; # 8 ; ' 8 * ' : 8 6 : 8 # : 8 : 8 # * # 8 * 8 ' @ 2 8 6 0 G 8 0 ? 8 * 4 8 2 E 8 # E V( * ' & %)"")-+!1)1()$!2*!" 5, 8 * (; 4 7 '. 8 * 7 5 %)"")-!(!'$ #( * ' 4O , 8 ( # 8 0 1 5( W 8 0 0 8 0 1 % 4 2 8 * (; 4 8 7 # 0 ; 8 0 G 8 ? 3 '. 3.

Becaris

# R # ( 5 # 1 ! " Q 4O , 8 : R # ( 5 L ' 7 ' ( * ' , 6 E # W= # " " 5 0 4 5 W* = # " '# 0 ; # ; # = # " " 0 T 0 ' 1 = # " " ' 4 = 4 " "

(10)

" ' 4 = '# " 0 6 : Q= '# " 8 : R # ( 5 * , ? @ ' = # " " 8 : R # ( 5 , 5 G = # " " 8 : R # ( : # + ' (, ; 0 ' W = # " " 0 T 0 ' 1 = '# " 8 : 7 ' 2 0 '# , : 5 * E ? 4 @ * 0 W3 # E QE 8 : * ' ?# ' U " , + 4 * : 5 E 6 4 * ' 0 @ * E 0 0 ; 0 ; 0 @ ; 8 : # , 1 @ : = ' U $ " 4 8 ' Y # 4.

Conferències i activitats

• ' # " T N # 0 35 : • ' U " * ' ?# • E D ;; + 3Z*%7F 4 W . N ' '# * R 4 4 3N 7 5 , 8[ 4 ' N # T ([ , * G0 4

(11)

+ ' / ' U /= Q = Q , 8 @ 8[5 4 ( ( # 70 [ ,; ' + 0 + ' U /= Q = Q , 8 @ 8[: ' 4 ([ ,< 3 ' $ ' U 9= Q ,* 3755 8 [5 R 4 * 3755[ , 3 ; #2 - ' U 9= Q ,* 3755 • # # = 4 5 T 4 W 4 5 T 5 • ' 9 # = ) = = @ = N = . 0 4 L 4 5 4 =+ * 3 ' * * = '# G , [3 4 ' (, ' 'G 8 ' [ • 57 7 ' '# + ' 0 '. 4 W 4O T ' , 8 E 4 . 0 = ' 5 H , 9 ' 4 "= /Q 5 , * ' * 5 8 * ' . 0 : Q= 7 0 =3. 4 H , ' ' 4 "= /Q 5 , * ' * 5 8 7 '. ' , 4 ' [* * [ . D 6 Q= 7 0 ;J# H , ) ' 4 "= 9," Q 5 , 0 4 7 7 8 4 . 0 3 = 4 ( * 7*=* * H , ' - ' 4 "= 9," Q 5 , 0 4 7 7

(12)

' ' = 8Q R ' 4 • D ( * 6 ' @ 7 @ . , 8 6 # (0 . 8 7 R 6 4 G 1 1 $ "= @ • ' 4 9= Q EG ' ' D7 4 3N 7 '. @ ( 4 3N 7 '. ' + 0 0 1 ' ' • $ 9= Q EG ' 1 ' ( 4 3N 7 0 . 1 (= ; = 1 ' 4 ' ' • 9= '# . N D777 ' = 4 W 4 * ' (+ # C 5 4 1 * ' ' ? : • $ '# ' ' ** 8 37 Y ' 3 # 6 * 8 3 7 '. 4 , ' ' , D * = # 3 , ' W ( 4 1 G' N , 0 = # ,+ ' . 2 ' ' # ' ? # 2= # ,+ ' ' ( ( # P 8 5.

Gestió Acadèmica

+ " '# ' U 1 ' T '# T ( " 4 3N 7 0 . 1 ' U '# # "= &? ( N' =0 L 4 * = ' 1 * 7 * Q ( 4 * 7 '. = "! = 5

(13)

"

& * @ &# = 2 '#2

* = '2 @ 0

5.1. Modalitat i qualificació d’accés

4 ' 2= '# ' ' N' 8 " ' 1 ' T ( , !"$)- )"$!%!" !'0,)'# )# *? ) $ "9 )#3 4 C '# 8 )# 3 ! )#4 6 77 - " $ )#5 *? )#6 3 '#*? - 9 )#7 3 '#6 77 -#8 "+! 5#,9" )"$)'$! 1! $ :4 7 6; 5 @ (= ' 0 . = ' & 2 2, !"$)- )"$!%!" !'0,)'# 8 E 8 - $= $= $= 8 E $= 8 8 8 E $= 8 $= 8 E 8 / $= $= $= 8 E $ 8 8 8

5.2. Titulats durant el curs 2002/2003

+ 1 Q / = # C 4O ' , "$ ( @ ( 9 ( ' 8 ( 0 . 5.3. Assignatures optatives ; ( 4 8 ", . + * 0, F 4 5 4 4 =@ '. 1 P' N

(14)

0 # *. N 0 'N 3 7 ' ( * ( 7 @ . D T * ' 77 ' H 80 ' . + ,0*#* F 4 5P4 N 3 ' 3 ' * + 4 ' H 80 ' . + ,1/( 0', 2 ' 4 @ ( ' 4N ( 3 ' ( 4 3N' ? Q . '. P' 4 ' # 7 ' (7 0 N' ' 6 * ' W ( 7 4N , 4

5.4. Assignatures de Lliure elecció

)$*(#'),"+/, %0$)'#. 5 4O 4 7 '. T '#2 8 ' (, < < $ - 42 7 " 0 $ / + 5P4 8 +5 ) $ 9 3 $ 7 G @ . 1 \ 7@ =$ $ - 3 $ / 0 ' \ 0 50 + =$ 3 $ $ $/ 4 ' 8 @ ;? ) $ / 3 $ )- ' H !0 ' 8 7 H? 3 =$ 3 $ -" 3 ' ( * (8 37* ) $ 3 $ -$ 3 ' =$ $ - 3 $ 3 4G * ' @ ( =$ % 0 $ $ 0 '. + @ ( ) 0

(15)

$ $ $ 0 4 3 4 4 ' ( @ ( $ % 0 $ ) ? 4 W ( & ' 9 % 0 $ - ? 4 W ) 0 $ 9 + 4 ' @ ( -=$ 0 $ 7 ( : + @ ( ) 0 $ 7 ( & 4 Y ) 0 $ 5P4 * ' @ ( ) 0 $ $ 9 7 ( 7 ( ? ) 0 $ $ 3 4 * ' ' $ % 0!3 $ $ 0 '. + ' ) 0!3 $ ) 0 4 3 4 4 ' ( ' $ % 0!3 $ - + 7 ' ( ' $ % 0 $ 5 4 4 = (' @ '. 1 =$ 0 $ 0 # *. =$ 0 $ " 5P4 * ' ' ) 0 $ $ P =$ % 0 1 4 = 1 NT ' N (, • [ 7 ( 4 ' 4 [ 4 W 7 @ G 5 , . N 1 ' • \ 3 ,7 '. # 4 W J 5 2 5 ,D * ' N 3 $ ) & # )$*(#')-+/,+*"$)#(". 1 ( ' ( G ' + 2 2 (= 4 1 1 , ' ' 8 )$ 6 4 =$ N 8 )$ " ; 4 ( '# 4 " N 4 ' 8 )$ + Q 'P# " N 8 )$ ) ; , H P =$ N

(16)

)

' ' 4 " ' N C G

4 3N 7

5.5. Treballs i Projectes de Fi de Carrera

+ ! " &Q 4 4O 3 # 6 * 7 '. , = * . 3 1 2* 1 4 ''56# ',1 07 3 (#23 / . 8 " 9 + + : " . $ / 3 # 5 ; * . 3 (<52 056<5'/, 07 3 2= : . $ + > $ 9" ? . 2 / 3 < @ 2 ;A0 * . 3 (< *251 B6#51, 07 3 # + : +9 > $ $ / 3 < @ 2 ; 4 AC ? +D * . 3 51E 2*E# 0 6# '0 07 3 C " F ! =* : ( $ . / 3 < @ 2 ; 4 A0 * . 3 #, (*2#,'56' #51 07 3 * = $ / 3 < @ 2 ; 4 * . 3 05'1*22 4 226<5 * 07 3 9 6 : "+ " ! =. + ! "9 + ! = + . . / 3 < "$ G. # 5 ; * . 3 2 <* *,E (,''*6 1051 07 3 $ 7+ H. 3 ( + " "9 " . " ! ) ! / 3 < +# # * . 3 *' * 2 0*2256<5 *

(17)

-07 3 ,"+ " ! = " B > + . $ +9 > $ "+ 9 / 3 < +# ' $! . < "$ G. * . 3 0'5 #(',2256# ', ,2 ' 07 3 / D "+ " ! . + ! + + . ! ?+ . / 3 # 5 ; * . 3 #52,# '0,1*E6/ 1,*2 07 3 "+ = ; . $ I#. J / 3 < $! C $ A# 5 ; * . 3 B,1* 51 (26<51 0B 1 07 3 "+ = ; . $ I#. J / 3 < $! C $ A# 5 ; * . 3 52,4 * 0*4*6<( 1 #, (*2 07 3 $ 7+ H. 3 *? ! =* K = " 8 / 3 < +# # * . 3 ' ' , 6<5 * 1051,5 07 3 H. + $ " " : . . . + + L " / 3 ' " # 8 * . 3 4,#* 5 B6< (#* 07 3 4#M $ / 3 C AC ; * . 3 #(N5E ',1 (*6, 07 3 # + " $ = / "+ / 3 <. # " , * . 3 225 '5/* 6#, (*2 1 *2 07 3 / .+ " =. " = $ ! + .+ + . .+ ="+ = ! / 3 # # ! $ .A< 1@D F * . 3 * 0 1O ''*' 6 *'* 07 3 / .+ " > $ " P Q ="+ ,1C5 O 0*# / 3 < @ 2 ; 4

(18)

/ * . 3 C ''* ,1,22 6# ', <5 *C 07 3 6 : L . F + ( B *$ ) / 3 2. 2LF * . 3 1 / 2 '', 6 2 *'0 07 3 / : "+ " ! =. . ! ." 2 0*R B0#2 / 3 < +# ' $! . * . 3 5 B 25 *E6* 0*2 07 3 / D "+ " ! . + ! + " ! . "+ / 3 0 5 7 * . 3 5'0 #*2 B5'6R 4,*' 07 3 9 6 : "+ " ! =. $ + = . ? / 3 < "$ G. * . 3 /5#,1 5 2 ,16< 4,*'<( 1 07 3 + ! # ?) 0 . / 3 C +# :9 A< * . 3 5# 52,4 6<5*2 07 3 / : "+ " ! =. .+ + / 3 < +# ' $! . * . 3 0*4 ' 65 ' 07 3 9 . +. = . + " + =. $ 7+ " S P F ! + " ! / 3 < +# # * . 3 *' * 0*4*6<5*2 07 3 "+. ! + "@ + +. $ 7+ / 3 C ; A< +# # * . 3 <5'G(*' 51E 2*E6# ', ' 1E E( 07 3 . " F ! + " ! + D F@ ,C / .D. I .$ J / 3 2.7 # H. 9 ; * . 3 5'0 #,'*06*/( '/ 07 3 " + " ) ! =. $ 7+ / 3 < +# #

(19)

9 * . 3 ,N52#52,1 6'5 *'0 07 3 ! =. 9 $$ 9 . / 3 0 ! * . 3 22*1 2* '*625('/* 07 3 > 6 D "+ " ! . + ! + . ! . "+ " / 3 <. # . " , * . 3 #,G(*2 2/*225(6<( 1 <5 * 07 3 / .+ " =. " ="" F" " =H. . F + " !> $ / 3 / $ +9 # # ! $ . * . 3 #*2*'5 52,4 '* 6# 1(*2 07 3 / .+ " =. > $+ =9 + / 3 < @ 2 ; 4 * . 3 *' #(22526# ' 07 3 ,"+ " ! =. =. + . 9 + . F = " " / 3 < "$ G. < +# ' $! . * . 3 '( ,5 2 (*6R 4,*' 07 3 / .+ " =. + !+ . + !.$ / 3 < @ 2 ; 4 * . 3 225'*1 '*( 6' #51 07 3 ,"+ " ! =. T,R + .+ . ." / 3 C 0 8 ' " . * . 3 '5 2* G(* / 65 ' 07 3 . 2 .? / 3 C 0 8 * . 3 25E 15 2# E 16, 1 ,5 07 3 + " . S 7 >

(20)

/ 3 # $ ; ; * . 3 ,1 2* # 0 6<5'/, 07 3 * . =@ $ 7+ H. ". "Q$ . / 3 < +# # # 4 # * . 3 #52,1 '',2256C' 1 , 5 < 4,*' 07 3 / 3 $ 8" K $. 8" / 3 ; C L F ' "! ;S * . 3 # 1 *N,/5 5 * 6 *' ,5 07 3 * . :+ + " ! + * + : C. / 3 < @ 2 ; 4 * . 3 #,'5 25 6 (,22*# 07 3 2 . F ! "+ + " 9 / 3 C 9 8 * . 3 #,* # '0,6', '/ 07 3 / .+ " =++ + . F ! ". ! " + 9 3 + " 9 / 3 < "$ # 4 * . 3 4,E ,15 '* ,56<5 * 07 3 * . " ! = ; . ? ? $ / 3 C 0 89 * . 3 1 2/ ' #5 6 '0('5 07 3 # 02 3 ( F ! $ ? H / 3 C L 8 * . 3 ( ,' * 0*4*6<5'/, 07 3 / : "+ " ! =. "Q . "Q $ + R) / 3 <. * . 3 22* 0* '*4,22*16 2*R 1/'* 07 3 / .+ " =+ + + I / J . 8 / 3 C 9 F "!

(21)

* . 3 4,2 #51/*256/ 1,*2 07 3 / . 8 " L < + . F . " H. " "+ + +. + 8 " : T ) ) B " / 3 # 4 # * . 3 0*22 # '0,1*E6/ #, 07 3 .$ " # "Q 4 . 1. 2 .? / 3 C ; * . 3 05'1*#56# ' 07 3 2= : . $ + . > $$ R#2 / 3 < @ 2 ; 4 A * . 3 15O *1/ 26,4 1 07 3 / D "+ " ! . " + # R) 0 $ U'. / 8U / 3 C +# :9 A< * . 3 24 '*E22,#5 6*', 07 3 ,"+ " ! =. + " $ $ 7+ H. $ EAE H. F / 3 ' " # 8 * . 3 0 2 1 5,06#,G(*2 07 3 1 " F ! + " .+ "+. ! "$ . 2 .? / 3 C 0 8 * . 3 52* ( /' 6<5' * 07 3 4 . F ! = " "+ !2 "+ )E " S P < 4 ) 2*0 / 3 ' " # 8 * . 3 2* '5 *2256 *' '/ 07 3 ',#* , ,1 I " T J / 3 ' " # 8 * . 3 # '0,1*E05', ,56<( 1 07 3 *? . ! . ! " =. + " + . $.V / 3 C . C L F

(22)

* . 3 52 N5 51E 2*E6 24 '5 07 3 * . "+ + "L L " / 3 < @ 2 ; 4 * . 3 #,''5/', (*E6< 4,*' 2 *'05 07 3 * . > )T / 3 ' " # 8 * . 3 5'',E4*, 6 */'5 07 3 + 7 C .S / L" / / 3 ' " # 8 * . 3 '5#*'5 E6C' 1 * R 4,*' 07 3 . ! : . F ! ) . 7+ / 3 < +# # ' " # 8 * . 3 ,#*1*E 51 *6<( 1 C' 1 , 5 07 3 / D "+ " ! . 8 " L < + . F " $@ H. " : 8 " . / 3 < "$ G. < +# ' $! . * . 3 *2#510* # ',16<5 *# ', 07 3 , 7 . $ + . + > $ " L" " / 3 < @ 2 ; 4 * . 3 /5#,1 5 # '0,1*E6 1051, 07 3 * . =. " B 8)08 . 8+. "+. 6 / 3 C 0 8 * . 3 # '' 2* '*6<5'/, 07 3 # F ! + ! ( . K 2 .? / 3 C 0 8 * . 3 1052,1 * (' 6<5 * # ', 07 3 =. = " ! =. " . " " . "+ " / 3 # H. 4 * . 3 '* 0* 1 B*E6 *' , 07 3 / .+ " =. + ! + ! ". ! . = . . . 9 + / 3 + !' # .

(23)

" + ! " &Q 4 4O 6 * ( 7 , * . 3 4 2 N51 ' *' 6<5 *, 1 ,5 07 3 P $ + + 9 H. / 3 < 7 ' * . 3 0*22 526 2 *'0 5',52 07 3 / : =. ! " + . . 7 / 3 2.V C $ F C $ * . 3 R( 2 0 ''* 6C' 1 , 5 07 3 : ! ; $ S : ! . . ? . : ." " ! " 6 0 # +. I2 J / 3 < ' ' * . 3 1/'*( # ' 6#, (*2 07 3 / : " " ! + $ . + + "$ " . H. + " +.S " .Q " / 3 < ' * 8 * . 3 B 251 6# ',( 07 3 / : " " !6 + $ . + + "$" . 6H. + " +.S " .Q " / 3 < ' * 8 * . 3 #5'*15 ' ,2W 6 ( 07 3 / : + " F ! =. " " ) .$ + + 9 + " / 3 < # : 8 < ." ! * . 3 # 0(0* '* 56<5'/, 07 3 / : + " F ! =. " " ) .$ + + 9 + " / 3 < # : 8 < ." ! * . 3 * 52 C51/*4,2 6# 1 *2 07 3 / : " " $ =. I + F J

(24)

/ 3 < # : 8 < ." ! * . 3 ' 4,5005 '1 (6<5 1 # ' 07 3 / :6 . ! + " ? =. ! = " =* ( 9 ( 2 / 3 2.V C $ F # H. 1 .; * . 3 <5'/ 1 5 522 6<5'/, 07 3 5+ " F ! . ! : =. ! " + + . ! = . + + ; =. $ / 3 2.V C $ F * . 3 4*'1,52 51EX2*E6*/( '/ 07 3 / : =. "9H. . + +. + . F !3 6 ! + / 3 < # : 8 < * . 3 22(* 5106B*'1 1 07 3 / : =. "9H. . + +. + . F !3 6 ! + / 3 < # : 8 < * . 3 2 '*1(O6< (#* 07 3 S ="+ ! =. " ! H. 6,5 3 ="+ ' / 3 # # ! $ . * . 3 <54*22 0*,R,/56#,G(*2 1 *2 07 3 : $L S . ! 3 . ! . . . . " L + 8 / 3 # C L F B * . 3 *'' ' *' 6*25, 07 3 S : =. $ # 9 C . / 3 < +, $; * . 3 # 'G(* # 1 B56< ,105 07 3 / D ! 7 . =6 " 7 L 6 + " . # +. I# F "$H. J / 3 # ,$LD F < , ' * . 3 1 C5,R*1 B6 1/'*( 07 3 / : " = + " + =. + F

(25)

$ / 3 < ' * 8 * . 3 5 B , 2* , 6# ' 07 3 , ! = ." =. . + " H. + . "+ $ ="$ + S. =+ $ ? ! ' F ! = . $9 . . + =? . ! ! = . / 3 ' " .2 . * . 3 (,4*'1 ( ( 1 6#,'*, 07 3 S " = = =*( / 3 < +, $; * . 3 225 C*2,(6' (2 07 3 2 7 "+ " F" . @ 9" / 3 T. B F

* . 3 *'*E 51E 2*E6 *2

07 3 / : =. + " + 8 + " / 3 < A< # : 8 * . 3 522 /5 1052 ', 6 2 *'0 07 3 / : =. ! " + . . " "$ .". ! = " "$. # . 7 / 3 2.V C $ F C $ AB # 8 * . 3 0( '*( 6#,'*, 07 3 / : =. " / 3 2.V C $ F C $ * . 3 ( 24 22 6/ 4,/ 07 3 + ="+ ! =. " !" "$ " (1*) ,5 ="+ 4 C +6 2 / 3 # # ! $ . * . 3 #(N5E * *'56<5' * 07 3 # S + ! :. 2 : ! ' 2 $ . "+ . ! / 3 " ' * . 3 5 ,<(4,22 '6# 1(*2 */'5 07 3 / D . " ! " ? " L )8 L + . : $ # L

(26)

) / 3 < ' * 8 * . 3 51/* 2E 6 /', 1 07 3 / : ! "$ Q . ?+ ! . / 3 < # : 8 F * . 3 # '0,1 * 0'( B6C' 1 , 5 07 3 / D 6 . ! : " S . H.+ ?+ " + . . F F " . . 87. : . F + L $ " L *( / 3 < ' * 8 * . 3 4,22(*1/ 0,' /56<5 * 1051,5 07 3 / D 6 . ! : " S . H.+ ?+ " + . . F F " . . 87. : . F + L $ " L *( / 3 < ' * 8 * . 3 /5#,1 5 '5/', (*E6<5' * 07 3 * . "+ ! =. + Q " ". + 09 / 3 < ' " ' * . 3 C ''*#5/526< (#* 07 3 * . "+ ! =. + Q " ". + 09 / 3 < ' " ' * . 3 B5'/,#5'*156, 1 <5 * 07 3 / : =. " " . ? " > + = H. ! / 3 < * !A< 7 ' * . 3 C ''* 1,22 6<5 * 1051, 07 3 "+ ! + ! + ! " 9 . / 3 2.V C $ F C $ A . . 0 + * . 3 #511*#,' 1/ 64*'51, 07 3 / : =. + ! ."9 / 3 ' " .2 . * . 3 25 *E22*1 6#, (*2 07 3 / D . . " + . " H. 7 / 3 < * !

(27)

-* . 3 * (*' # N* 6*2, 07 3 " : S . . ! : . + 8 " " L / 3 . 7 $ * . 3 5#*E 54*6# ', ,1* 07 3 / D . + + " 7 + / 3 < * ! * . 3 ,*2225'*1 6<* ( 07 3 / : =. ! V + . ?+ !+ / 3 2.V C $ F C $ * . 3 *'1, ',2256' #51 07 3 / D : . ! + + " L . $ "+ F "; / 3 < 7 ' * . 3 2* '*0 /* 1 5 62(, <5 G(,1 07 3 / : ! !+ + . ! = . + ; + . $ "+ ! "$. ! = " / 3 $ F C $ 62.V CA' 6< ' "! * . 3 *1*', 51EX2*E6# ' 07 3 / : " =. .7 / 3 $ F 62.V A 6< * . 3 C 2 (*' 6<5'/, 07 3 / : ! !+ + . ! = . + ; + . $ "+ ! "$. ! = " / 3 $ F C $ 62.V * . 3 '* 5',5 25 *E6*/( '/ 07 3 / : . " F ! " ! =. "9H. $. F / 3 ! 6< ." A# : 8 F 6<

(28)

/ 6.

Mobilitat

> ? Y (1,4*' ,0 0 * 0(/, 10 * 0(/, ' 6 Q8 Q ] 0 4 2 W 37@ 7 '. W 36* H E ' ' 74 ; ; 4 37 # +GW 37 D 0 G : 37 7 '. W 36* 6 . \ E 7 3 Q 4 H 4 37 7 '. W 36* Y (1,4*' ,0 0 * 0(/, 10 * 0(/, N E N * ; 6 370 > ? Y (1,4*' ,0 0 * 0(/, 10 * 0(/, ' 3 # 4 0 ^ ' W @ Y (1,4*' ,0 0 * 0(/, 10 * 0(/, 5 5 4 7 EXW1 W@ G W 0 6 6.1. IAESTE 5 4 3N 7 ; 4 3 = H '# # 7 3 , G,H * , Q ' , 3Y G , !9!" \ ! !"

(29)

9

7.

Relacions Universitat-Empresa

7.1. Convenis de programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa

< 7 2 W? W 0?:5 % 70 ;7 0 @ ' ! ! " !"!" %J 4G: # *? 3 * J 5 2 ! ! " !"!" 0 4(@ 55 ; 7%6?;0L37* 0 G ! ! /! !" 0 4 5 ; : 0 ? 2 ! ! " ! !" ; ' : 7%6?;0L37* + 5 @; 0 @ ' ! ! " ! ! ' 2 W; 4 0 @ 8; @ 5 5 7 0 V W: 4 ;?* ? 7%6?;0 5 ;7+ %? 5 0 @ ' ! ! " ! !" : 5 ; '( : $! ! $! !" ; 1 5 6 +7 3 *7< 55 7+ 6 ! ! " !)!" : 4 ?K*? S 4 0 2 ! ! ! !" ; .' 0 G 7%3 ; @ 0 *?0 3 ; ; '( : )! ! $!$!" 0 1 * X * C ? %+ ; 6 9! ! /! !" E : * ' %+ @ % ; *7<% ; '( : "! !" "!-!" 0M W W 1 @ WX W %+ @ % ; *7<% ; '( : "! !" "!-!" ; 4 * : 4 . %+ @ % ; *7<% ; '( : "! !" "!-!" 7 # E # %+ @ % ; *7<% ; '( : "! !" "!-!" ; ' : 7%6?;0L37* + 5 @; ; '( : ! !" " !)!" ? 4 @ G * * ; =* G 5 J 5 2 !9!" !"!" : 5 ; '( : )! !" )! !" J : 5 %+ @ % ; *7<% ; '( : "! !" "!/!" 0 ? ; :7% ;7= ?5 *7?% 7 3 *%?5?@7 7%6?;0L37* 55 0 @ ' -! !" -!)!" ? ; ' . ?K*? S ; /! !" $!/!" # 26 2 0 *?0 ;* 5 + * ;E ; J 5 2 /! !" " !$!" 0 4 5( W5 %+ @ % ; *7<% ; '( : "!"!" "!9!"

(30)

" % 2 %3 0 %3 + 55 7+ 6 !"!" " !-!" # 3 3 %73 7: ;7 * * ' -! !" !)!" % N E ; 2 : *3?% +7*_7% ?% 1 @ : ! !" " !)!" + 'G4 W@ % 6;7 3 ; '( : ! !" $!)!" 72 @(' W: 2 75 ;3= 5 6 : !$!" /!-!" 4; V 53 ; ?63` ; = 5 J 5 2 $!$!" !/!" 0 ? ; :7% ;7= ?5 *7?% 7 3 *%?5?@7 7%6?;0L37* 55 0 @ ' /!)!" " !9!" 0 4 5( W5 %+ @ % ; *7<% ; '( : !9!" " !9!" J : 5 %+ @ % ; *7<% ; '( : !/!" " !9!" W W 1 @ W. W %+ @ % ; *7<% ; '( : !-!" " !9!" 7 # E # %+ @ % ; *7<% ; '( : !-!" " !9!" ; 4 * : 4 . %+ @ % ; *7<% ; '( : !-!" " !9!" E : * ' %+ @ % ; *7<% ; '( : !-!" " !9!" * @ '2 W # 4 6 %+ *7<% [; 0?% A%+ ;[ 0M; #( "!-!" " !/!" ; ' : 7%6?;0L37* + 5 @; ; '( : !-!" " !9!" 3 7W1 F ?8*?% 537%@= 5 0 G /!-!" " !/!" 72 @(' W: 2 75 ;3= 5 6 : "!-!" "!9!" # 7 ; 7%+a 3;7 0 *L%7F 6 :; @ 3= 5 ; '( : !-!" " !9!" ; 4 2 @;?8"= %@7%K ;7 + 50 +7; ; 5 6 : /!-!" /!9!" 0 : : ;3 *= ; '( : !/!" " !/!" ? ; ' . ?K*? S ; /!9!" " !9!"

7.2. Pràctiques tutelades en Empreses

' 4 3N 7 0 . =Q

4 # 4 P . 1 ' ' #

(31)

" %& !"!" "$*+)#,$" @;? * L;7 + @ 7 ?% + 6 6 X W %3 0 %3 + 55 7+ * * ' %3 0 %3 + 55 7+ T 2 : *3?% +7*_7% ?% 5 : %73? ;%< H7? 0 W + (@ ' 4N 4 * ; 4( ' 4N 5 6 6 2 :; + # * ;E B % 07@ 5 20 *?673 * E 0 *?% 55*?0 ;* 5 + 5 ;@ 55 4 * *?% 55*?0 ;* 5 + 5 ;@ 55 ; '( *?% 3; **7?% K 3; *3 ; 0 3 57* [* 0 [ 6 * Q *?%3;?5 K % 57 7 = 0M; + ' * 0 W 7 @ 4 ;@ ?5 ; 55 7+ = 5 ? %+ =+ # ( 2 = 5 ? B %+ =+ # ( 2 = 5 5 * W %+ =+ # ( 2 = 5 6 @ %+ =+ # ( 2 = 5 * H W %+ =+ # ( 2 = 5 0 6 6 ;;?55 7+ 5 ; ' @; 3 ;; B? 7 E70 %3 @ '' ; H :7?*570 5 ; 4 : H7 *?83 7 5 0 @ H7+;?0 37* ?% %3 5 0 ; 42 H 07*570 + : Q 7* * ; '( @ 7*7*3= D 75 0? H ;+7 0 F 75 0? H ;+7 + H W 70?@ = % : 7 ?6; += 5 : ?;+77% 3; 0 %3 *7? E 7%+ 0 * +3 6 ; 0 @; ? 6 0 3 57* + 0?%E @ 0 T 0 53 K0 E K ; T 2 ; 6 :;7* +? +? H : # ; 67 5 # E V ;7@ 5 0 ;?* @ 5?%*H ;?* 67% 3; 5 ? :

(32)

" ;?0 ;? ?5? 6 @ ' ;? ;?* ' 0 3 8 $9) 8 % 6;7 + : ;@ : W0 Q 70? ; '( 0 3 55 ; *? ? 0 6 1 3 55 ; ?5+? 5 ; 0 3 55 ; ?5+? 5 ; 4 ' 3?5+? 7 ? @ 3; *3?0?3?; 7%+ 3;7 5 1 @ WX W 3; % 56 5 0 @ 3 4 . # %JV W E 55*?0 %K = : ; # 8.

Instal·lacions i edifici

8.1. Laboratoris d'informàtica • 4 " 1 ( * # '. 5 1 ( ' G T.' 4O ' , 8 3 * # 5 R 8 8 # 5 R % ' 7E • ' # "= # '. 5 5" R * 4 *+ = 1 4 P ' Y N • / # " R 1 ' " 1 T 1

(33)

"" 9.

Pressupost i Despeses

PRESSUPOST ORDINARI 2003 DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR ( PER PROJECTES)

C.P Descripció EUP INDUST. S. USUARIS P.E.

INFORM INDUST.* P.E. CAI CENTRAL.* TOTALS

20500 Lloguer mobiliari 1.220,11

Lloguer copiadora professors EUP 418,29 801,82 1.220,11

21212 Manteniment correctiu 2.375,18

Reparacions aire condicionat 445,52 445,52

Diverses reparacions 16,51 49,13 1.323,89 1.389,53

Revisió/reparació gurp d'incèndis 540,13 540,13

21213 Millora, adequació i/o modificació 378,97

Millores diverses espais de l'edifici 378,97 378,97

21310 Manteniment maquinaria inst. utillatge 12.305,05

Manteniment aire condicionat/bonba de calor 3.952,22 3.952,22

Manteniment d'alarmes i accessoris d'incendis 3.574,18 3.574,18

Manteniment d'ascensors 3.873,36 3.873,36

Instal·lacions diverses 905,29 905,29

21510 Conservació mobiliari i estris 628,88

Reparacions projectors 552,88 552,88

Reparació fax 76,00 76,00

21620 Manteniment hardware 683,31

Manteniment impressores 514,81 514,81

Reparació sala d'usuaris 26,97 26,97

Ampliació garantia/memòria 141,53 141,53

22010 Material d'oficina no inventariable 4.929,76

Material d'oficina 1.627,18 768,70 2.395,88

Material d'aules 214,70 214,70

Paper 843,80 1.475,38 2.319,18

22020 Premsa, subscripcions oficials 447,60

Despeses de diaris 447,60 447,60

22050 Fotocòpies 778,94

Despeses de fotocòpies 708,20 70,74 778,94

22060 Material fungible informàtic 7.165,67

Material fungible informàtic 317,52 481,11 509,51 1.308,14

Llicència Labview 835,20 835,20

Compra de tonner 240,26 48,60 1.464,59 1.753,45

(34)

"

22061 Revistes i altres publicacions 270,00

PRESSUPOST ORDINARI 2003 DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR ( PER PROJECTES)

C.P Descripció EUP INDUST. S. USUARIS P.E.

INFORM INDUST.* P.E. CAI CENTRAL.* TOTALS

Triptics 270,00 270,00

22070 Material d'oficina inventariable 13,87

compra de ventilador 13,87 13,87

22071 Material informàtic inventariable 262,38

Compra d'accessoris informàtics 262,38 262,38

22090 Compra d'altre material fungible 42,80

Treballs SUIC reproducció d'imatge 42,80 42,80

22180 Material Fungible Laboratori 7.280,80

Compra de material fungible 4.711,22 2.569,58 7.280,80

22220 Correu i missatgeria interna 604,22

Despeses de segells 604,22 604,22

22230 Missatgeria externa 204,17

Serveis de missatgeria externa 111,04 84,82 8,31 204,17

22410 Primes assegurances 164,65

Assegurances desplaçament profes estranger 164,65 164,65

22620 Atencions protocolàries 2.953,66

Acte d'entrega d'orles 616,32 449,07 1.065,39

Despeses de representació direcció 706,51 150,00 1,80 858,31

Reunions amb els empresaris 305,00 305,00

Despeses estudiants beques IAESTE 18,00 18,00

Despeses estudiants ETIM visita empreses 316,35 316,35

Tarjes de nadal 278,40 278,40

Mesa electoral 112,21 112,21

22681 Col·laboracions tècniques 8.130,28

Costos direcció PTE i visita a empreses 8.130,28 8.130,28

22710 Neteja i sanitat 727,38

Serveis Serkonten 727,38 727,38

22730 Serveis auxiliars 27.234,06

Serveis d'ordenances 27.234,06 27.234,06

22760 Estudis i treballs tècnics 210,00

Impressió de títols 210,00 210,00

22910 Conferenciants 2.013,20

Cursos lliure elecció 240,40 1.065,72 1.306,12

Xerrades Tècniques 707,08 707,08

23010 Comissions de servei 3.074,65

Impartició tutories (Xavier Ruiz) 346,83 346,83

ANECA 460,07 460,07

(35)

"$

PRESSUPOST ORDINARI 2003 DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR ( PER PROJECTES)

C.P Descripció EUP INDUST. S. USUARIS P.E.

INFORM INDUST.* P.E. CAI CENTRAL.* TOTALS

Reunios d'Industrials a Madrid 86,40 86,40

Tribunals 58,38 58,38

23022 Tribunals oposicions i concursos profes. 491,23

Despeses tribunals professorat 491,23 491,23

23050 Tribunals Tesis Doctorals 627,09

Tribunal DEA 627,09 627,09

28040 Projecte: Treballs altres empreses 88,38

Traducció al català (informe de la CAI) 88,38 88,38

28070 Projecte: Atencions protocol·làries 187,21

CAI 187,21 187,21

62070 Equip. per l'activitat docent i recerca 51.031,06

Compra de monitors 8.216,00 8.216,00

Compra ventilador CPU P-III/K7 126,41 126,41

Compra d'un fax i un retroprojector 772,61 772,61

Compra d'ordinadors 39.440,92 39.440,92

Compra d'ordinadors servidor 2.475,12 2.475,12

64410 Proj. Recerca: Inventari Maquinaria 68.573,73

Inversions laboratoris ETIM 68.573,73 68.573,73

64411 Prof. Recerca: Inventari equips procés de

dades 8.295,19

Compra de material informàtic 8.295,19 8.295,19

64510 Proj. Recerca: Despeses de funcionament 43.134,74

Inversions laboratoris ETIM 43.134,74 43.134,74

64710 Proj. Recerca: Reparacions i Manteniment 1.148,63

Treballs d'instal·lació de les plaques solars 1.148,63 1.148,63

64810 Proj.Recerca: Despeses de viatge 174,36

Inversions laboratoris ETIM 174,36 174,36

RESUM ECONÒMIC Pressupost ordinari 2003

Pressupost 2003 15.849,00 9.153,00 3.227,70 284.119,68

Romanent 2002 5.789,78 2.531,46 927,33 16,74 -52.907,07

Convenis Universitat - Empresa 2.535,07

Ingressos impressora laser 613,99

Ingressos cofinançament ASIC 41.954,42

Ajuts/subvencios/Inscripcions 0,00 1.700,00

(36)

")

PRESSUPOST ORDINARI 2003 DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR ( PER PROJECTES)

C.P Descripció EUP INDUST. S. USUARIS P.E.

INFORM INDUST.* P.E. CAI CENTRAL.* TOTALS

Altres Transferències de crèdit -459,46 -1.037,60 -190,07 -10.117,84 -1.188,16

TOTAL pressupost disponible 2003 76.831,88 10.557,16 3.420,90 16,74 211.179,45 511,84 0,00

Despesa realitzada 62.768,69 7.467,66 2.941,95 8,31 139.382,97 275,59 45.006,04 257.851,21

Romanent 2003 14.063,19 3.089,50 478,95 8,43 236,25

Nota.- Els projectes amb un asterisc (*), no disposen de pressupost inicial ni romanents. Les despeses s'asumeixen amb marges pressupostaris o amb crèdits per assumir les despeses realitzades

Acrònims.-

EUP.- Pressupost ordinari de l'Escola Universitària Politècnica (Informàtica) - Projecte 0000 INDUST.- Pressupost ordinari per l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica Industrial - Projecte

TR32

S. USUARIS.- Pressupost ordinari per a la Sala d'usuaris de l'EU Politècnica - Projecte SU03

PE INFORM.- Subvenció del Consell Social per a l'elaboració del Pla Estratègic dels ensenyaments d'Informàtica - Projecte TR84

PE INDUST.- Despeses del Pla Estratègic d'Industrials

CAI Comissió d'avaluació Institucional dels estudis d'Informàtica INVERS.- Despesa centralitzada d'inversions UdL a favor de l'EU

Politècnica

CENTRAL.- Despesa centralitzada UdL imputable a l'edifici de l'EU Politècnica - Projecte 8888

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :