SUNDHEDSCERTIFIKAT/ HEALTH CERTIFICATE/ CERTIFICADO SANITARIO

Texto completo

(1)

HEALTH CERTIFICATE/

CERTIFICADO SANITARIO

for avlssvin der eksporteres fra Danmark til Argentina/ for Breeding Swine to be Exported from Denmark to Argentina/ para porcinos reproductores que se exportarán de Dinamarca a Argentina

Certifikatnummer(1):/

Certificate number(1):/

Núm. de certificado(1):

Eksportland/ Danmark/

Exporting country/ Denmark/

País exportador: Dinamarca

Kompetent myndighed/ Fødevarestyrelsen/

Competent authorithy/ Danish Veterinary and Food Administration/

Autoridad competente: Antal dyr/

Number of animals/ Cantidad de animales:

I. IDENTIFIKATION AF DYRENE / IDENTIFICATION OF THE ANIMALS / IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES:

Dyrets ID-nummer/ ID-Number of animal/

Número ID. del animal

Køn/ Sex/ Sexo Race/ Breed/ Raza Alder/ Age/ Edad Officielle mærker/ Official marks/ Marcas oficiales

(2)

II. DYRENES OPRINDELSE / ORIGIN OF THE ANIMALS / ORIGEN DE LOS ANIMALES: Navn og adresse på oprindelsesbesætningen/

Name and address of the herd of origin/ Nombre y dirección del rebaño de origen:

Navn og adresse på eksportøren/ Name and address of exporter/ Nombre y dirección del exportador:

III. DYRENES BESTEMMELSESSTED / DESTINATION OF THE ANIMALS / DESTINO DE LOS ANIMALES: Navn og adresse på bestemmelsesbesætningen/

Name and address of premises of destination/ Nombre y dirección de la explotación de destino:

Navn og adresse på importøren/ Name and address of importer/ Nombre y dirección del importador:

IV. SUNDHEDSOPLYSNINGER / HEALTH INFORMATION / INFORMACIÓN SANITARIA: Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at ovennævnte dyr/

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the above mentioned animals/

El veterinario oficial abajo firmante certifica, por el presente, que los animales anteriormente descritos: 1) Stammer fra en besætning, der er registreret hos Fødevarestyrelsen, og underlagt ansvaret hos en

embedsdyrlæge/

Origin from a holding, which is registered by Danish Veterinary and Food Administration, and is put under the responsibility of an official veterinarian/

Son originarios de un establecimiento registrado por el Danish Veterinary and Food Administration y se encuentran bajo la responsabilidad de un veterinario oficial.

(3)

2) Stammer fra Danmark, der i henhold til OIE er officielt fri for Kvægpest og mund- og klovesyge uden vaccination./

Origin from Denmark that in accordance with OIE is official free from rinderpest and foot and mouth disease, without vaccination /

Son originarios de Dinamarca reconocido oficialmente por la OIE como país libre de peste bovina y de fiebre aftosa, sin vacunación.

3) Danmark er officielt fri for Brucellose, Tuberculose og Aujeszkys sygdom anerkendt af EU og i overensstemmelse med forskrifterne i OIE´s kodeks for dyresundhed./

Denmark is official free from Brucellosis, Tuberculosis and Aujeszkys disease recognized by the EU and in accordance with the International Health Code of OIE/

Dinamarca es un país libre de brucelosis, de tuberculosis y de la enfermedad de Aujeszky reconocido oficialmente por la Unión Europea y conforme a las estipulaciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.

4) Stammer fra Danmark, der er fri for smitsomt blæreudslæt hos svin, afrikansk svinepest og klassisk svinepest i overensstemmelse med forskrifterne i OIE´s kodeks for dyresundhed./

Origin from Denmark that is free from foot and mouth disease, swine vesicular disease, African swine fever, and Classical swine fever in accordance with the International Health Code of OIE/ Son originarios de Dinamarca libre de fiebre aftosa, de enfermedad vesicular porcina, de peste porcina africana y de peste porcina clásica conforme a las estipulaciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.

5) Stammer fra Danmark, hvor der de seneste 12 måneder forud for eksporten, ikke har været registreret tilfælde med japansk hjernebetændelse (japansk enchphalitis) hos svin. /

Origin from Denmark where no cases of Japanese encephalitis in swine has been recorded for the last 12 months prior to this export. /

Son originarios de Dinamarca donde no se han registrado casos de encefalitis japonesa durante los 12 últimos meses anteriores a esta exportación.

6) At der i besætningen, som dyrene stammer fra, har ikke registreret positive resultater af ELISA

multivalent for PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) efter 2 (to) stikprøvekontroller, med 6 måneders mellemrum, værende den anden inden for 6 måneder inden afskibning og udført på hele bestanden af dyr, eller en stikprøve der kan give 99 % sikkerhed for at opspore, mindst, ét inficeret dyr og en forventet prævalens på 10 %, og /

Er under 4 (fire)måneder gamle på tidspunktet de begynder preeksports-karantænen og underlægges diagnostiske prøver som nævnt i punkt 11. /

at the holding of origin of the animals to be exported no positive cases of PRRS (Porcine

Reproductive and Respiratory Syndrome) were recorded by ELISA multivalent for detection, after two (2) samples taken every six months interval, the second within 6 messes prior to shipment done on the total number of animals or a sample that provides a 99% detection confidence to one

infected animal and an expected prevalence of 10% , and

is less than 4 (four) months old at the time they begin pre-exports-quarantine and subjected to diagnostic tests as mentioned in section 11, /

En el establecimiento de origen de los animales que se exportarán, no se registraron casos positivos con la prueba de ELISA multivalente para la detección de PRRS (síndrome reproductivo y respiratorio porcino), tras 2 (dos) muestreos efectuados con un intervalo semestral, el segundo dentro de los 6 meses previos al embarque, realizados sobre el total de animales o en una muestra que provee un 99% de confianza para detectar, al menos, un animal infectado y una prevalencia esperada del 10%, y los animales tienen menos de cuatro (4) meses de edad en el momento del inicio de la cuarentena de preexportación y son sometidos a pruebas de diagnóstico, como se mencionó en el capítulo 11.

(4)

7) Stammer fra en besætning, der er fri for brucellose, tuberkulose og Aujeszkys sygdom i overensstemmelse med bestemmelserne i OIE´s kodeks for dyresundhed./

Origin from a holding that is free from Brucellosis, Tuberculosis and Aujeszky´s disease in accordance with the International Animal Health Code of OIE./

Son originarios de un establecimiento libre de brucelosis, de tuberculosis y de la enfermedad de Aujeszky conforme a las estipulaciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.

8) Stammer fra en besætning, hvor der de sidste 12 måneder forud for afsendelsen ikke er konstateret kliniske tilfælde overførbar gastroenteritis (TGE) og porcin endemisk diarré (PED) /

Origins from a holding where no clinical case of Transmissible gastroenteritis (TGE) and Porcine Epidemic Diarrhea (PED) were reported in the last 12 months prior to shipment/

Son originarios de un establecimiento donde no se ha registrado ningún caso clínico de gastroenteritis transmisible (TGE) y Diarrea Epidémica Porcina (DEP) durante los últimos 12 meses previos al embarque.

9) Stammer fra en besætning, hvor der de sidste 45 dage (femogfyrre) forud for indsættelse i karantænenen ikke er konstateret tilfælde af vesikulær stomatitis, hverken i oprindelsesbesætningen, eller i en radius af 15 (femten) kilometer fra oprindelsesbesætningen. /

Origins from a herd where the last 45 days (forty-five) prior to insertion into pre-exports-quarantine no reported cases of vesicular stomatitis, either in the herd of origin or in a radius of fifteen (15) kilometers from the herd of origin./

Proceden de un rebaño donde, en los últimos 45 (cuarenta y cinco) días anteriores a la entrada en cuarentena de preexportación, no se registraron casos de estomatitis vesicular, ya sea en el rebaño de origen o en un radio de 15 (quince) km del rebaño de origen.

10) I de sidste 30 dage før afsendelsen har dyrene befundet sig under officielt tilsyn i en karantæne, der er godkendt af Fødevarestyrelsen/

During the last 30 days prior to shipment, the animals have remained under official supervision in a quarantine approved by the Danish Veterinary and Food Administration/

Durante los últimos 30 días previos al embarque, los animales han permanecido bajo supervisión oficial en un establecimiento de cuarentena aprobado por el Danish Veterinary and Food Administration.

11) I ovennævnte karantæneperiode er alle dyrene underkastet følgende test, alle med negativt resultat for følgende sygdomme, på laboratorier, akkrediteret eller godkendt af Fødevarestyrelsen./

During the above mentioned quarantine period the animals have been subjected to the following tests, all with negative result for the following diseases in laboratories, approved or accredited by the Danish Veterinary and Food Administration./

Durante el período de cuarentena arriba mencionado, los animales han sido sometidos a las siguientes pruebas de detección de enfermedades y han arrojado resultados negativos realizadas en laboratorios, habilitados o acreditados por el Danish Veterinary and Food Administration:

Test(2)(3) / Test(2)(3) / Pruebas (2)(3) Dato / Date / Fecha

1. Brucellose/

Brucellosis/

Brucelosis

BBAT (Rose Bengal Test)/

BBAT (Rose Bengal Test)/

Antígeno acidificado tamponado (BBAT): eller / or / o

Komplementbindingstest/

Complement fixation test/

Prueba de la fijación del complemento:

1.

2. 2. Tuberkulose/

Tuberculosis/ Tuberculosis

Intradermal tuberkulintest med bovin og aviær PPD, med aflæsning 48 timer efter injection/

Intradermal tuberculin test with bovine and avian PPD and reading of test result 48 post injection/

Prueba intradérmica comparada con PPD bovina y aviar, con lectura 48 horas después de la inoculación: 1.

(5)

Aujeszky’s disease/

Enfermedad de Aujeszky Virus neutralization/Prueba de virus neutralización 1.

eller / or / o ELISA test/ ELISA test/ Prueba de ELISA 2. 4. PRRS/ PRRS/ Síndrome reproductivo y respiratorio porcino

ELISA test, 2 test med minimum 21 dages interval/

ELISA test, 2 tests with minimum 21 days interval/

2 pruebas de ELISA con intervalo de 21 días.

1. 2. 5. Overførbar gastroenteritis (TGE)/ Transmissible gastroenteritis/ Gastroenteritis transmisible Virusneutralisation test/

Virus neutralization test/

Prueba de virus neutralización eller / or / o ELISA/ ELISA/ ELISA 1. 2. 6. Vesikuklær stomatitis/ Vesicular stomatitis/ Estomatitis vesicular Virusneutralisation test/

Virus neutralization test/

Prueba de virus neutralización eller / or / o ELISA/ ELISA/ ELISA 1. 2. 7. Leptospirose/ Leptospirosis/ Leptospirosis

Mikroagglutination i 1:100 for L. pomona, L. hardjo, L. wolfi, L. icterohaemorrhagia, L. canicola, L. grippotyphosa, L. tarrasovi, L. Bratislava og L. ballum/

Micro agglutination at 1:100 for L. pomona, L. hardjo, L. wolfi, L. icterohaemorrhagiea, L. canicola, L. grippotyphosa, L. tarrasovi, L. bratislava, and L. ballum/

Microaglutinación a 1:100 para L. pomona, L. hardjo,

L. wolfi, L. icterohaemorrhagiea, L. canicola, L. grippotyphosa, L. tarrasovi, L. bratislava, y L. ballum

eller / or / o

2 behandlinger med dihydrostreptomycin i en dosis på 25mg/kg legemsvægt med et interval på 14 (fjorten) dage inden for de sidste 28 (otteogtyve) dage forud for afsendelsen. /

Two treatments with dihydro-streptomycin at a dose of 25 mg/kg live body weight with an interval of 14 (fourteen) days within the last 28 (twentyeight) days before departure/

Dos tratamientos con dihidro-estreptomicina a una dosis de 25 mg/kg de peso vivo con un intervalo de 14 (catorce) días en los últimos 28 (veintiocho) días previos a la partida.

1.

1.

(6)

12) Dyrene til eksport:

a) Blev født og avlet i Danmark, og

b) Ikke er blevet vaccineret mod mund og klovsyge, Aujeszkys sygdom, PRRS, og TGE. / Animals to be exported:

a) are born and raised in Denmark, and

b) are not vaccinated against foot and mouth disease, Aujeszkys disease, PRRS and TGE / Los animales que se exportarán:

a) Nacieron y se criaron en Dinamarca, y

b) No fueron vacunados contra la fiebre aftosa, la enfermedad de Aujezky, la PRRS ni la TGE.

13) Indenfor de sidste 30 (tredive) dage forud for afsendelsen er dyrene behandlet to gange mod endo- og ektoparasitter med officielt godkendte produkter/

Within the last 30 (thirty) days prior to shipment the animals were treated twice against internal and external parasites using an officially approved antiparasitic drug/

En los últimos 30 (treinta) días previos al embarque, los animales fueron dos tratados contra parásitos internos y externos con un medicamento antiparasitario aprobado oficialmente:

Første behandling/ First treatment/ El primer tratamiento: Ektoparasitært middel/ Ectoparasiticidal product/ Producto ectoparasiticida:

(Navn på produkt og dato for behandling / Name of product and date of treatment / Nombre del producto y fecha de tratamiento)

Antihelmintikum/ Antihelmintics/ Antihelmíntico:

(Navn på produkt og dato for behandling / Name of product and date of treatment / Nombre del producto y fecha de tratamiento)

Anden behandling/ Second treatment/ Segundo tratamiento: Ektoparasitært middel/ Ectoparasiticidal product/ Producto ectoparasiticida:

(Navn på produkt og dato for behandling / Name of product and date of treatment / Nombre del producto y fecha de tratamiento)

Antihelmintikum/ Antihelmintics/ Antihelmíntico:

(7)

14) I dag, indenfor 24 timer før afsendelsen, er dyrene undersøgt og fundet fri for kliniske tegn på smitsomme sygdomme, samt var fri for ektoparasitter/

Today being within 24 hours before shipment, the animals have been examined and found to be free from clinical signs of contagius diseases including free from ectoparasites/

Hoy, 24 horas antes del embarque, los animales se han examinado, y no se ha encontrado ningún signo clínico de enfermedades contagiosas ni de ectoparásitos.

15) Transporteres direkte fra karantænen til afsendelseslufthavnen i transportmidler, der er rengjorte og desinficerede med et godkendt desinfektionsmiddel og uden at komme i kontakt dyr, der ikke er tilsvarende certificerede/

Will be transported directly from the quarantine to the airport of shipment in vehicles cleaned and disinfected with an approved disinfectant and without coming into contact with animals other than those similar certified/

Serán transportados directamente del establecimiento de cuarentena al aeropuerto de embarque en vehículos limpios y desinfectados con un desinfectante aprobado y sin entrar en contacto con animales distintos de aquellos similares certificados.

V. DETTE CERTIFIKAT ER GYLDIGT I 10 DAGE FRA UDSTEDELSESDAGEN/

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE/

EL PRESENTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA. Sted/ Place/ Lugar: Dato/ Date/ Fecha: Stempel(4)/ Stamp(4)/ Sello(4): Embedsdyrlægens underskrift(4)/

Signature of Official Veterinarian(4)/

Firma del veterinario oficial(4)

(1) Certifikatnummeret skal anføres på alle certifikatets sider. / The certificate number must be applied on all the pages of the certificate. / El número de

certificado debe indicarse en todas las páginas.

(2) Udstreg det ikke gældende / Delete as appropriate / Suprimir si es necesario.

(3) Test kan undlades såfremt eksportlandet er officielt fri for den pågældende sygdom / Test may be omitted if the exporting country is officially free of the

disease. / Puede omitirse la prueba si el país exportador está oficialmente libre de la enfermedad.

(3) Certifikatet skal stemples og underskrives i en anden farve end det trykte. / The certificate must be stamped and signed in colour different to the

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :